Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 15, 1916, Page Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina helmik 15 p 1916
Sivu viisi
No 7
tä kaikki työläiset pitäisi kihlautua
rubiini tai timantti sormuksella
"Arttu ja Aina" oli hyvä kertomus
sanalla "hyvä" ei tarkoiteta sitä et
tei parempikin olla saisi Miksikä
ei tuo henkilö Joka ei pidä siitä kir
joita itse meille lukijoille rakkaus
romaania (sellaiset suuresti miellyt
tää suurta lukijakuntaa) jossa el yh
dytä ollenkaan ei tarvitseisi kihlau
tua ja aina olisivat erossa (kuten
tuon muistuttaja näkyy toivovan)
Hurmaavaa rakkautta! — Se olisi
todella mieltäkiinnittävää lukemis
ta Kuten ennenkin olen taas kuullut
Toverittaren lukijain sanovan "oikein
jännityksellä odotan lehden tuloa et
tä saan seurata sitä tai tuota jatku
vaa kertomusta" Kun noita kerto
muksia on julaistu olen minäkin saa
nut monen tuttavan innostumaan ti
laamaan Toveritarta Selma-tädin sa
noilla sanon: ilman "Arttua ja Ainaa"
emme koskaan olisi saaneet niitä ti
laajia lehdelle jotka ovat tilanneet
sen aivan tämän kertomuksen nojaiia
ja siinä rinnalla vilkaissut ehkä ensi
mäisen kerran sosialismia agiteeraa
viiu kirjoituksiin
Intoa ja työntarmoa Selma-täti e
delleenKin ja vaikka sinä itse et ole
myöntänyt sitä että Toveritar on ol
lut hyvin toimitettu niin sittenkin
' minä toistan ennen sanotut sanani
että se on ruvennut miellyttämään
lukijoita enemmän kuin ennen ja se
(anteeksi te jotka ette siedä tätä sa
naa — ) on hyvä Silti sopii toivoa
sen tulevan paremmaksikin vielä
vaikka sanonkin että se on hyvä
Lopuksi sanon lyhyesti: Me emme
halua miestä toimittamaan meidän
lehteä sillä olemme osuneet tällä
kertaa saamaan sopivan naistoimitta
jan — Romaanien lukija
LOS ANGELESIN S S O Ompelu
seuran kokoukset pidetään joka toi
nen ja neljäs torstai kuussa Labor
Temppelillä neljäs lattia klo 8 Illalla
Kaikki tervetulleita!
täniään mitä varten se sosialisti
puolue' oikeastaan on olemassa
Viat eivät parane sillä jos niitä
puolustellaan ja peitellään Sillä
''puhtaalla anierikalaisuudella"
on ratsastettu ja ratsastetaan lii
an paljon "Ja sitä "puhdasta a
inerikalaisuutta" 'pitävät "puna
set" eli "radikaalit" kaikenkieli
set suurimpana valttinaan koet
taessaan ratsastaa puolueen jä
senistön hartioilla Mitä syytä
on sosialisteilla kinastella tällai
sista toisarvoisista teknillisistä
asioista Sellaiset kinastelut
vain sotkevat jo ennestään hä
märöitä käsityksiä sosialistipuo
lueen tarkotusperästä vähemmän
valistuneen jäsenistömme keskuudessa
Painovirhepaholainen' myrs
kyiset ja lumiset ilmat sekäpos
tinhoitajien huolimattomuus —
kaikki nämä seikat ovat aiheut
taneet sen että osa Toverittarel
le osoitetuista kirjeistä on 'joko
myöhästynyt tai joutunut takai
sin lähettäjille Osa kirjeistä on
maannut viikkoja Portlandin pos
titoimistossa huolimatta siitä
että sinne annettiin tarkat ohjeet
niihin Toverittaren posti on lai
tettava osa kirjeistä 'on viipynyt
matkalla muualla
' Mutta nyt on painovirhe kor
jattu ilmat kaunistuneet ja pos
tinhoitajia korvennettu joten ei
tästedes tulle paljoa viivytystä
postin kulussa — jos vaan eivät
tulvat tee haittaa täst'edes _
Tässä selitys- niille kirjeen
vaihtajille jotka eivät ole muu
tamia kirjeitään nähneet aika
naan lehdessä Selma-täti
Toverittaren
levittämisestä
Tacoma Wash
Toverittaret ja toverit Liian lai
meita liian välinpitämättömiä olem
me jos emme tee oikein suur-rynnäkköä
oman lehtemme hyväksi
Olin varmasaa luulossa että nyt
kun tulee taas naisten päivä joka
meille työläisnaisille pitäisi olla jo
kaiselle tietty että nyt pannaan toi
meen iltamia idästä länteen Toverit
taren hyväksi Erittäinkin meillä
naisilla olisi ollut tilaisuus näyttää
mihin kykenemme Mutta suureksi
ihmeekseni en ole nähnyt paikkakun
takirjeistä mitään suurempia uhrauk
sia tehdyn lehtemme hyväkBi Naiset
miksi ette pane iltamia toimeen ja
käytä niistä koituneita varoja Tove
rittaren hyväksi
Olenpa nähnyt erään paikkakun
nan kirjeen jossa kerrotaan kokouk
sessa tehdyn päätöksen ettei tilata
naisten päivän numeroa Voi sua py
hä yksinkertaisuus! Olispa hauska
tietää kuinka monta naista siihen
osastoon kuuluu ja minkämoisia ne
miestoverit ovat jotka tuommoisia
pöRöjä tanssittaa? Olenpa iloinen
ja melkeinpä ylpeäkin että meillä
täällä Tacomassa on tovereita jotka
eivät edes panneet vastaankaan eh
dotustani että naisten päivän ilta
mista tulevat varat (ylijäämä) käy
tetään Toverittaren hyväksi vaikka
kaan ei siinä muodossa kuin esitin
että olisi suoranaisesti lahjotettu
Päätökseksi tuli että sillä rahalla ti
lataan Toveritarta niille naisille jot
ka eivät kuulu osastoon Siis yhtä
hyvä ehkä vielä parempi päätös kuin
oli esitykseni Toivotaan että nois
ta naisista tulisi vakituisia Toverit
taren tilaajia ja sen kannattajia
Myös päätettiin tilata 25 kappa
letta naisten päivän numeroa ilta
missa jaettavaksi Ikävä kyllä et
temme voi tilata satoja syystä että
joukkomme on pieni Jäseniä on
vaan 25 ja jos iltamiin saapuu muu
ta yleisöä saman verran niin on se
jo hyväksi katsottava niinkin
Siis tervetuloa kaikin 19 p ilta
miin oikein sakilla Siellä tulee ole
maan näytöskappale "Seinä väliä" ja
paljon muuta hyödyllistä ja haus
kuutta tuottavaa ohjelmaa
Tervehdyksellä
OLGA
laiseksi kuin minä olen osakseni saa
nut" sanoi syytetty äiti
Mielivikaisteu lääkärit ovat äsket
täin "löytäneet" eräänlaisen uuden
mielisairausoireen jota kuuluu ihmi
sissä nykyaikana ilmenevän Tämä
mielisairaus kuuluu olevan sitä laa
tua että Uimiset saavat päähänsä
että he ovat jonkun teollisuusyhtiön
tai rautatieyhtiön huolimattomuuden
takia loukkaantuneet ja että heidän
pitäsi saada vahingonkorvausta
' ' -Kongressin
alahuone hyväksyi tk
7 p lakiesityksen että hallitus luo
vuttaa $600000 sotalaivojen raken
nusvälineiden lisäämiseksi ja paran
tamiseksi New Yorkissa ja Mare Is-
laudissa "
Du Pont ruutiyhtiön tehtaalla Ta
comassa Wash sai räjähdyksessä koi
me miestä surmansa viime viikolla
Samoin sai surmansa 195 miestä ase
tehtaalla Skodassa Böömissä Euro
passa Kuumavesitänkit kyökeissä ovat vii
me kylmien aikana jäätyneet kun
talon asukkaat eivät ole kylmiksi
öiksi ymmärtäneet tyhjentää tänkkiä
ja piippuja ja sulkea pois vettä jos
ta on ollut seurauksena räjähdyksiä
Eräs vaimo Vashingtonin valtiossa
siten sai toisella viikolla surmansa
ja useita naisia on loukkaantunut
vesitänkin räjähdyksen seurauksena
Europasta saapuneet tiedot kerto
vat että naiset Saksassa ovat muu
tamin paikoin nousseet aivan ilmi ka
pinaan vaatien sodan lakkauttamista
Eräs tieto kertoo että Saksan halli
(tus on lähettänyt sotaväkeä Leipsi
giin naisten kapinaa tukahduttamaan
Canadan pääministeri Borden on
lausunut äskettäin että sota el vielä
lopu tänä vuonna ja kestää vielä
suurimman osan ensi vuodestakin
-
Kööpenhaminasta saapuneen tiedon
mukaan on siellä venäläisten viran
omaisten vaatimuksesta pidätetty 400
Amerikaan matkalla ollutta Buoma
laistä stirtojaista huolimatta että
pidätettyjen puolesta on osoitettu
etteivät he ole asevelvollisia eivätkä
JkmjJuVenääns
niiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiHiiiin
Naisten toiminnasta
nmuranmmmmmnmimimmt
BERKELEY CAL
Ferkoleyn ompeluseuran naiset o
vat päättäneet toimeenpanna reimat
iltamat tk 24 p Se on siis torstai
iltana jolloin on tuo piikain paraattl
Ottakaapa Friscon tytöt tämä huo
mioon ja pojat myös voivat olla vaik
kapa lippua kantamassa Sen voin
taata jo etukäteen että Berkeleystä
tulee nuoret ja vanhat Ohjelmaa tu
lee yksi näytöksinen kappale nimeltä
kun "Ukot ja Akat menee lakkoon"
No minne lakkoon? En tiedä josko
sanon vaan jos sentään sittenkin
No ukot menevät tupakka lakkoon ja
akat kahvi lakkoon (näes he rupeavat
säästämään jolla sitten voisi koul uut
taa lapsiaan) Lakko tulee tuleehan
se kun kaikki ovat yksimielisiä Ooh
ho kärsivät kovia tuskia vaan itse
pintaisia kun ovat niin ukot kun a
katkin ettei kumpikaan puoli haluai
si yhteistä sopimusta rikkoa Tästä
olisi paljon sanomista vaan enpä
sentään sanokkaan! Tulkaa itse jo
ka ainoa kuulemaan ja näkemään Ja
vielä siellä ' tulee olemaan renkaan
heittoa ja se tietysti saa palkinnon
joka on paras heittämään Päänumero
ohjelmasta tulee olemaan tanssia ja
samassa tilaisuudessa tullaan arvaa
maan se tuukl johon on myyty nu
meroita Kaikkien on saavuttava jol
la numero on Onnenpoika on se jo
ka tuukin Raapi Pltäkääpä mieles
sänne että' 24 p käännätte töppösen
ne Toveri-tuvalle päin
Ja sitten 19 p näytelmäseura näyt
tää kappaleen nimeltä "Tuulten pyör
teessä" Asian tuntijat sanovat kap
paleen olevan kauniin ja katsomisen
arvoisen ja helppotajuisen
Yleisön pyynnöstä on näytelmäseu
ra päättänyt näyttää uudelleen kap
paleen "Missourin varrella" se tul
laan näyttämään 27 p ee on sunnun
taina Aletaan Iltapäivällä kello puo
li neljä Se kestää kahdeksaan sit
te loppu ilta tanssitaan Ovi lippu
maksaa ainoastaan viisikymmentä
senttiä saa nähdä kappaleen ja vielä
tanssia koko pitkän illan
Toveritar Mimmi Mäkelä on sai
raalassa jossa hälle on tehty leik
kaus Hän on kuitenkin parantu
maan päin sitä toivommekin joudu
pian rintamaamme sitä toivoo ter
veenä olleet toverisi
Selma Alasaari
Katsaus päivän tapahtumiin Lipun luo
Wenatchee VVash nimisestä pai
kasta ilmotetaan että postijuna on
rikkoutunut Kolme postivaunua suisj
tui radalta Posti myöhästyi
Bakerista Oregonista ilmoitetaan
että maapostinkantajan uskotaan saa
neen surmansa lumikinoksissa Häntä
on neljä päivää etsitty eikä ole mi
tään jälkeä hänestä
Keuhkotauti leviää kauhistuttaval
la nopeudella Venäjän sotavankien
keskuudessa Ja Venäjän hallitus on
kieltänyt punasenristin yhdistyksen
toimimasta maassa
Lavantauti uhkaa tehdä suuria tu
hoja tulvaalueella Mississippijoen var
rella Tauti johtuu kaupungeissa li
kavlemärien tukkeutumisesta Ja rik
koutumisesta JSrjestyneet kaivosmiehet Ja Jär
jestyneet rautatletyöläiset suunnitte
levat yhtymistä
Philadelphiassa äskettäin vangittiin
22 vuotias äiti syytettynä lapsensa
hylkäämisestä Äiti selitti: "Jätin
pikkutytön ihmisten oven eteen syys
tä että hän suureksi kasvettuaan oli
si turvaton köyhyydessä sillä- mini
en voisi häntä suojella Pidin pojan
syystä että hän kykenee paremmin
pitämään huolen itsestään"
Tämä nuori äiti ansaitsee elämänsä
tekemällä työtä pesulaitoksessa Lap
set kaksoset syntyivät hänelle viime
joulukuussa "En tahtonut että yt
täreni joutuisi niin kovan kohtalon a-
Lipun luo lipun luo
lipun luo lipun luo
tuon veripunaisen
Se voiton sulle tuo
sen kanssa taistellen
Riennä jo riennä jo
rienuä jo riennä jo
sinä kärsivä orjatar
riennä oikeuttas' vaadi
ja taistele puolestas'
Herää jo herää Jo
herää jo herää jo
kyllä nukkunut jo oot
Ei unelmat sua auta
vaan työn taiBtelot
Joulu jo joudu jo
joudu jo joudu jo
äiti lempivä
joukkoomme taistelemaan
lapsille vapautta vaatimaan
Yhteisesti yhteisvoimin
yhtelsinnoln yhteisvoimin
rientäkäämme taisteluun
Ei yksityisen voima riitä
vääryyttä pois poistamaan
Rlvihln rivlhin
rivlhin rivihin
käy sisko sinäkin
Ja ihmisyyttä vaadi
siihen sitila oikein
L SUHONEN
Stockettin Mont s s osaston om
peluseuran kokouksia pidetään Joka
toinen toretaiilta kello 7 Saapukaa
kalkin
EUREKA UTAH
S s osaston kokouksessa 9 p tam
mlk päättivät ukkomlehet pitää ilta
man helmikuun ajalla Siihen meillä
akoilla ei tietysti ole mitään sano
mista muuta kuin tyytyväisinä odot
taa kuinka komean iltaman ne ukot
hommaavat -
Ompeluseuran kokouksessa 6 p
tammik valittiin virkailijat kolmen
kuukauden ajaksi Pöytä- ja rahas
tonkirjuriksi Mrs Lyyli Mäki ja ra
hastonhoitajaksi Mrs Evi Saari
Ompeluseuran Iltama päätettiin pi
tää huhtikuussa Siihen koitetaan
saada ohjelmaa nltn paljon kuin mah
dollista Näytöskappalekin josta il
moitetaan lähemmin tuonnempana
Joulunvietosta olisi minulla ollut
jotakin sanottavaa mutta kun se on
jäänyt näin pitkälle niin olkoonpa
nyt sanomatta Sanon vain että tar
vitsisi olla useammin sellaisia Ilta
mia joissa on siksikin- paljon ohjel
maa ja kaikki kiitettävän hyvin esi
tettyä Toivotan onnellista uutta vuotta
kaikille Toverittaren lukijoille!
LYYLI
UUSINTA KIRJALLISUUTTA
TOVERIN KIRJAKAUPASSA
MULLAN S S O OMPELU
SEURAN
Kokoukset
pidetiin joka toritai Suomi
kaalilla keUo 8 j p p Kalkki
tervetulleita ' -
o p o o o o o o o o o a o
O Sand Couleen Mont S S
" Oiaiton Ompeluseura pitää 0
kokouksensa joka toinen
torstai ilta kello 7 Terve
0 tuloa kaikin I
00000000600000 0