Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 15, 1916, Page Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ie ime
Sivu neljä "
fpAvcoTTAP lii ! !i!iB T-i!h„ Ainan romaaniin jonka miesväki tun- nit joissa ilmenee samalla luokka-
TOVEK11AK MlPlinllPim IflVPPlImPPn tuu pitävän niin yli-ihmisellisenä niin vasUkobdat ja jonkunlaisena punai-
Amerikan lomalaisten työläisnaisten M- IfllUllUllUllU 1 UI UI IIIUI Ull ge oll amakm täälläpäin sellainen sena tai valkoisena lankana joku on-
iSSSSN nim makupala että jokainen sen ahmi lu- nistunut rakkausseikkallu niin se el
kistant?m!n Workmen v AW7i Uea ensiksi mutta kun oli sen luke- pitäisi lehden sisältöä vaan päin vas:
Huoneusto sijaitsee I0:nen ja Duane ka- UlUUIlUUlU nut niin luki perään muutakin joka toin
ujen kulmassa Puhelin 365 _____ oli jo ehkä vakavaa ja opettavaa Ja Voisivathan ne harvat jotka ovat
nSS mÄ Koska viime aikoina on ilmennyt llä se on miehet sillä lailla että jo vapautuneet tunneeläniästä olla
S io senttiä jokaiselta seuraavalta liaa vHfu™ ' T3a- J°s teidäa sulhasenaolo aikanne ei lukematta ne kohdat kun tietäisi sa-
"TUinr resta mitä m o s sä tänyt jT mitä ole niln kaukana- että te slitä jotai11 malla että suurin osa lukijoista lu-
1 vuosikerta $100 puoli vuotta 0c '!„ _ tlauiiä TpU-h mitä siinä muistatte niin kyllä tekään ette ole-kee ne paikat suurimmalla mielen-
CANADAAN sen pitäisi sisalUa seka mj a olleet multa viisaampia vaikka nyt kiinnolla Ja vielä uskon että ne ovat
1 vuosikerta i i puoli vuott 75c n m kun vastaisuudessa pitäisi tulla uskotteIette Klnl iUmiset 0vat vähemmistönä tämän lehden tilaa-
vuosikerta '""rSS- vuotta SOc tJJZiMn vktoi siinä tilassa että he haluavat toi- jissa jotka eivät hyväksy kevyempää
— 1 ~ - r t - a p ?ru J E?™it '£ tl' sensa saada niin se tuntuisi pilaa- kaunokirjallista lukemista Älkääm-
TOVERITAR joita varten e Toveritar ta ole pe- koko ka g _„ vauhaksi et
(THE VVOMAN COMRAOE) rustettukaan mm miesten P'ir sta) tä vaatisimme kaikki olemaan vaka-
Organ of the Finnish Working Women In niin lienee paikallaan sanoa joku va- lanauksessa se liitto vaa ja sellaista joka jokaisen vaka-
America Published every Tuesday by The kava sana myöskin siitä joukosta Ja useassa tapauKsessa se uitto vksiIiin makua tvvdvttää sillä
Western Workmen's Publishing Co joka on varsinaista Toverittaren sak- olisi paikallaan jos yhteiskunalliset an J™ ' f"ma ua tyyay"aa- Bllla
Advertising res soc per ineh per -serton olen „„ Toverittare„ tilaaja olot eivät olisi niin kurjat että ne s® °'lp"Xda™ kaikkea
SUBSCRIPTION RATES melkein koko ajan kun se on ilmes- kaikissa muodoissa pyrkivät kodin J£m™L- ™ä elämääkin
IN THE UNITED STATES: t t htä kauvaIl olen ollut niin onnea sormlloimaan paremmaksi yks n tunne eiamaaiuii
One year $100 6 month 60c tynyt ja ynta Kauvan oien oiiui uuu Ja siihen on teillä ja meilla mainio
IN CANADA: sanottu asiamies mainitulle lehdelle Mutta vaikka kokemus muille yhtä tilaisuus jo tämän Toverittarenkin
£ountries- JntÄml"1? tPZnftSSv?a ja toista °Pettaa Jämässä niin pi- välityksellä Ei tehdä Toverittares-
On y?ar $?50 °S i !lU kui(nka mont? " ' ! Tn" täisl 86 myös opettaa Ben mllla lch" jatkuvaa postillan lukemista vaan
On year sot mo olen saanut kaupatessani To- den tlIaajat saadaan pysvmäan tilaa eteJenpaln vaihtelevalla sisällöllä aina
TOVERITAR veritar-lehtea mutta ne eivät kuulu 1il]a pitemmästi kuin yhden vuoden PySyen työväen käsitteiden kannalla
Box 99 Astoria Pre tämän yhteyteen M1n_ luulette esim New Yorkin uu- Niin — tämä vain tällä kertaa toiste
'' „„ ~ Iulv th Tämän yhteyteen kuuluu ainoas- tsten saavan tiiaajansa ja kannatuk- ilsää jos tarvitaan
uT'!' Jaa se' etä !cuu 011 'aa"ut läkö että se julkaisee ns- 3°8 ANNI M
Under the Act of March 3rd 1879 tilaamaan lehden ja tilaaja vuoden konnoilisia ja uskonnon vastaisia kir-
kuluttua sanoo ettei han tilaa enaan jotUksia samassa lehdessä vai sillä- Palanen purtavaa
TOIMITUS kun ei sita kuite„kaan tule luettua kö etta joku kirjeenvaihtaja puhuu P
Selma Jokela-McCone niin se ilmeisesti toteaa sen etta kaunisti työväen liikkeestä ja toinen Luettuani Toverittaren no 4 tulin
231 Oak St Portland Ore lehti et ole sisältänyt sellaista joka käyttää mitä herjaavinta kieltä? Ei ajatelleeksi huoaisten: onpa hyvä et-
olisi ollut mielenkiintoista lukemista veikk-nset ei sinne näinkään mutta ten minä ole lehden toimittaia Näet
Se on ollut liika vakavaa ja sen toi- klm siinä juiaistaan jatkuvia romaa- sellaisella henkilöllä kun lehden toi
' mittajat eivät ole tunteneet sita jouk- neja gifnä koko juttu Jos maiui niittäjällä ei saa olla hermoja Hällä
==a koa jolle Sitä on toimitettu Sillä tntn lohdusta' lakkautettaisi rnmaa nitaii nila vaan vahva selkänahka
Tnvnt-itfarpn tlrcitwistiiimernin lienee Pat1iallaai1 mainita etta mina nlen julkaiseminen niin vuoden ku- alati mulkoilevat vilkkuvat- silmät ja
lovemiaren yKbiiyibnuiuciojcu pu ole koko pltkälla aikana kun kah uUua e[ gU1„ o]is kujn kouraUi„en isot korvat Minnehän minä joutui-
hinta on vusisenttia lcappaie pait- deue s s osaston jäsenelle kirjot- lukijoita ja tilaajia ja siinä onkin suu- sin sellaisessa asemassa minä joka
Sl niputtani OStain jolloin ne ovat tanut Toverittaren tilausta vaikka rin syy siihen että työväen omia sa- olen varustettu täydellä hermostolla
(viisi kappaletta ja siitä ylös- tarjonnut olen monasti nomalehtiä leviää niin hitaasi kun ne ja tavallisen kuolevaisen sydämellä
päin) kaksi senttiä kappale Nyt vasta kuu nykyinen toimittaja on niin ahtaissa puitteissa että Silloin esimerkiksi kun olen julaissut
tuli toimeensa tuli Toverittareen elä- esim leikkiä sitä el ymmärretä juuri jonkun kertomuksen' jossa on ollut
mää Se uhkui innostusta se uhkui missään muodossa ja rakkaudesta- pari sanaa rubiini tai timantti sor
Toverittaren tilaa jaluettelo osoit- aatetta mutta se myös löysi tien mo- kaan ei saisi puhua halaistua sanaa muksesta — Jos tämän jälkeen sai
taa seuraavaa: neen kotiin ei edes naisten lehdessä vaikka rak- sin muistutuksen lukijain puolelta tu
r ' Se tuli lukemisen arvoiseksi ja sitä kaus kuitenkin tekee yhäti sekä ri- lisin ajatelleeksi kohta: he luulevat
Lusia tilauksia 115 juettim ja lainattiin ja vihdoin tilat- tareja että narreja miehistäkin ja kai (toisin sanoen) ovat käsittäneet
Uudistuksia 38 tiiu — yksi toisensa perään naisille se on puoli maailmaa asian siltä kannalta että minä leh-
Katkennut 36 Ja mitä sltte tulee siihen Artun ja Minun mielestäni jatkuvat roinaa- den toimittajana olen ehdottanut et-
MhHMMeBHMaMHmS lÄÄBSSSiSeBBSÄSSI PleBISlSSÄÄMBSSBBBMÄB "W'alB"Ä™PB
17" ATJfT TTTHnTTTA mitettu niin olisi sekin hyvä dokkaaksi aivan yhtä hyvä kuin poliittiseksi niin silloin ei saisi
IVA Xl V 1-J U 1 L UJr nuttta se ei ole pääasia Ennen kuka Joinen 'henkilö taliansa sosialistipuoleen jäsenyyteen-
r- kaikkea "tuo rahat kotiin" Ja vaikkapa 'hän sitte olisi mieskin kään kuulua yjjtäainoata" sellais-
Viime viikon tilaajahiettelo niin kauan kuin toimituksen täy- 'Mutta hän sai vain pienen ääni- ta henkilöä joka' ei "ole maan
osottaa että Toverittaren levit- tyy katsoa sitä miten kaikista määrän vaaleissa vaikkakin e- kansalainen Mutta ' minä en
tämineu on yhä virkistymään vähimmillä kulungeilla saisi leh- päilemättä kaikki sosialistipuolu- katso sosialistipuoluetta vain
ijäin koska on lähetetty 87 uutta den ulos millä keinoilla sille sai- een naiset ja vielä 'hyvä joukko poliittiseksi puolueeksi Minun
tilausta eli 13 enempi kuin edel- si tilaajia (kun kerran ss osäs- sellaisiakin naisia jotka eivät lu- mielestäni sosialistipuolue on
lisellä viikolla Ja uudistettukin tot eivät ole sille tilaajia missään keudu vielä sosialistien joukkoon paljon enempi kuin poliittinen
on tilauksia 31 eli 10 enempi määrin hankkineet) ja millä muil antoivat äänensä 'hänelle Mut- puolue eikä se minun mielestäni
Jk uin'' edellisellä viikolla Mutta la keinon sitä rahaa saataisiin ko tä — niin mutta ne olivat sosia- rajoitu Yhdysvaltojen maantie-
'katkeatnaan on taas päästetty tiin niin niinkauan eivät nut- listeina itseään pitävät miehet teellisten rajojenkaan sisään
kokonaista 50 tilausta eli 10 e- kään moitteet eikä kiitokset leh- jotka ennemmin rikkoivat omak- paitsi muutamissa sivuseikoissa
nempi kuin edellisellä viikolla den sisällön suhteen ole oiketi- sumansa puolueen periaatteet Minun mielestäni äänten kalas-
Tämä ei kelpaa että päästetään tettuja kuin antoivat kannatuksensa nai- taminen ei ole pääasia (vaikka
tilauksia tällä tavalla katkea- selle Ja sen he tekivät ainoas- olenkin akka niin sanon kuiten-
maan Tämä seikka olisi kiireim Satuin kerran keskustelemaan taan siitä yksinkertaisesta syys- kin mielipiteeni) vaan pääasia on
miten korjattava erään miestoverin 'kanssa sosia- tä että ehdokas oli nainen puolueemme paremmin sanoen
listipuolueen " presidentin ehdok- Mitäs nyt olisi tehtävä? Onko järjestömme kasvattaminen va-
Tääsä lehdessä on pari kirjoi- kaista ''Kate Richards 0'Haren naisten kiltisti pysyttävä "tyh- listaminen lujittaminen — äänet
tusta Toverittaren sisällöstä Nä nimittäminen ehdokkaaksi oli mempinä" ja "kykeneniättömim- seuraavat itsestään 'kunhan suo
nia nähtävästi tulivat kohta kuu- teknillinen virhe" sanoi hän pinä" ja odottaa sitä aikaa että ritetaan pääasia ensin Ja tätä
luiltaan vastineeksi äskettäin ju- "Jos hän sattuisi saamaan eh- jos ne miehetkin joskus sattuisi- pääasiaa johtamassa valvomassa
laistuun Leo Leinon kirjoituk- dokkuuden ' niin silloin joutuisi vat valistumaan ja siten uskotel- ja toimeenpanemassa sosialisti
seen siitä niitä hyvin toimitetun sosialistipuolue huonoon valoon la ulkopuolisille että miehemme puolue tarvitsee toimeenpanevan
lehden tulisi sisältää Koskapa suffrag-ettien silmissä ja muuten- jo ovat valistuneita 'Vai onko komitean 'Siellä minun mieles
pian on yhtiökokouskin ovella kin siiliä löisi 'käytäntö periaat- naisten huolimatta siitä jos täni saa olla joukossa _ yksi _ ja
niin lienee terveellistä saattaa teitämme vastaan sillä miehet miesten tietämättömyys siinä vaikkapa kaksikin sellaista jot
uäitä kirjoituksia julkisuuteen eivät ole vielä valmiita äänestä- paljastuisikin astuttava eturin- ka eivät ole Yhdysvaltain kansa
F'i sen tähden että kukaan olisi mään naisehdokasta" " taniaan ja ryhdyttävä vointimme laisia kunhan he vaan ovat sel
vielä oikeutettu tähän mennessä Se oli rehellisen miehen rehelli- mukaan edistämään valistustyö- laisia jotka tämän pääasian tay
ja vielä läheisessä tulevaisuudes- nen tunnustus Ikävä sanoa tä ja kasvattamaan rivejämme? delleen tajuavat " Yhdysvaltain
sakaan lehden toimitusta enempi mutta se on totta Sosialistrpuo- sosialistipuolueella ei vielä tähän
moittimaan kuin kiittämäänkään lueen miehet yleensä ovat sen- Olen mielenkiinnolla seurannut asti ole ollut sellaista toimeenpa
Toimitus ei vielä' ota vastaan tään vielä monessa suhteessa ai- Raivaajan ja Työmiehen välistä nevaa komiteaa joka tämän tär
Icumpaakaan Ja miksi ei? Vas- van yhtä typeriä 'kuin demo- kinastelua sosialistipuolueen ' eh- keimmän asian tämän pääasian
tiueeksi kerron teille mitä kuulin 'kraatipuolueen ja republikaani- dokkaista toimeenpanevaan ko- olisi täydelleen tajunnut On ol
viiiue ' viikolla Vaudevillcssä puolueen miehetkin ovat ' Siitä miteaan Uit vain poliittisen puolueen toi
Juutalaisukko antoi pojalleen oh- nähtiin esimerkki Vashingtonin :'Se on minua huvittanut oikeen meenpaneva komitea
4(ita: "Ole aina kunniallinen valtiossa kun oli sosialistipuo- kokolailla tuo tuollainen asiaton Ja jos siitä "myrsky nousee"
4c'umiostaudu hyvin mutta ennen lueen kuvernöörin ehdokkaana hiusten halkominen Poliittisen kuten T II ennustaa nousevan
kaikkea tuo rahat kotiin'"' nainen tunnettu 'ja kaikin puolin puolueen toimeenpanevassa ko- eikansalaisen valitsemisesta niin
Toverittaren' toimitus on jo kykenevä toveritar Anna Maley miteassa ei muka saisi olla sei- antaa nousta Sen parempi niitä
loista' vuotta ollut aivan samas- joka nyk on ehdokkaana puo- laista jäsentä joka ei ole maan pikemmin nämä asiat tulisivat
sa asemassa kuin tuo juutalais- lueen toimeenpanevaan komite- kansalainen Jos kerran puolu- niin laajan pohdinnan alaiseksi
oika Jos lehti olisi hyvin toi- aan Hän oli kuvernöörin : eli- eemme katsotaan näin puhtaasti että sosialistit pääsisivät ymmär-