Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 15, 1916, Page Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 7
Tiistaina helmik 15 o 1916
Sivu 3
ehkä parhain unkarilaisista " kappa
leista mitä' on näytelty näytetään T
yhdistyksen näyttämöltä 29 p helmi
kuuta Sairaus on aivan yleisenä painajai
sena nykyisin paikkakunnallamme
johtuen vaihtelevasta ja sateisesta il
masta Toverit J Näkki ja A Lind
fors ovat heikkona sairaana keuh
kokuumeessa useita muita on lie
vemmin sairaana
Keskustelun aihetta on paljon he
rättänyt näytöskappale "Siirtolaiset"
kun se näytettiin Jokainen on ollut
yksimielisiä siitä että se ou hyvä
kappale Siitä on jotku olleet eri
mieltä että siinä kuvataan nainen
liian ilkeämieliseksi häijyksi ja että
kurjuus on kuvattu liikaa äärimmäi
seksi jota muka ei ole Mutta se
väite on erehdys sillä sitä mitä suur
kaupunkien laitapuolilla tapahtuu ja
ou tosi elämässä ei M Hahl ole liijoi
tellut ollenkaan Kappale on hyvä
ottaa näyteltäväksi joka paikassa
sillä tällaisia työväenluokkahenkisiä
kappaleita tosielämän kuvauksia on
hyvin vähän käytettävinämme
Toverittaren tilaus usealta päättyy
ensi kuussa Asiamiehet koetetaan
pitää huoli uudistamisista Kukaan
ei kai jätä uudistamattakaan m jlä
kin kun yritän täyttää tätä pikku
tehtävääni aina joskus tästä aikain
lähettämällä jotain Toverittareen
' Toveruudella Sery Mappelin '
rähmästellä Tänä talvena he perus
tivat nuorisoseuran joka on jo
kerran ehtinyt kuolla ja taas virvo
tettu pystyyn ja sitä heidän aatettaan
tuli öitten kaksi iikkaa pänttäämään
osaston haalilla olijain päähän Ky
seessä olevat iikat kehuivat heimo
hengestä jolle pohjalle heidän seu
ransa kuuluu perustuvan Pamppu
jen kanssa sitä sitten kuuluu iske
tyn ensin kapakan puolella ja sieltä
naaliin Järjestysmiehet saivat heil
tä aseen pois joten ei isompaa häi
riötä tullut Häpeä mokomille hei
molaisille Kerrotaan että nämä likat
oli varta vasten lähetetty häiriötä
tekemään
Pankaapas kaikki mieleenne 26 p
helmikuuta Silloin viettää Newarkin
s s osaston voimistelu ja urheilu
seura "Voima" neljättä vuosijuhlaan
sa Liikkeitä harjotellaan olkeen
tarmolla joten voitte arvata että
siitä :hyvä tulee Silloin on katsojil
lekin jotain jännittävää katsomista
sillä on järjestetty kilpailu poikain ja
tyttöjen välille ja vielä erikseen ty
töille ja pojille Tulkaa oikeen jou
kolla katsomaan ja arvostelemaan
Muutakin ohjelmaa sinne tulee run
saasti ja on pyydetty New Yorkista
puhujakin Haalin osote on 474 9tl)
St 15 avenuen kulmassa Siellä ta
vataan SELMA R
mimmmmKmimmiimmimiltmsmmmmmmmmiintmimii
niri M mini
I KODIN OSASTO I
IfillliliiäSIIiliSllilillEiSilEliiiiiaiililEIiSIiniEIällliiilSIIIflillllKiSiliSllllf
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
Kuinka kauan täytyy maitoa sei
sottaa kermomatta että on noussut
kaikki kerma kun ei ole meijeriä? —
Kysyjä
Yhdessä vuorokaudessa nousee ker
ma jos maito säilytetään mataloissa
vadeissa ja viileässä paikassa
televastl laitettuna ole ruokajärjes
telmä tullut yksitoikkoiseksi ja kyl
läännyttäväksi kun on se vaan va
rattu ettei kahtena viikkona peräk
käin ole laitettu lampaan paistia
Siispä jos liharuokaa syö niin ei
silti tarvitse paljoa ruokaan kuluttaa
kun vaan ymmärtää syödä kaikki mi
tä siinä on syötävää Ja joka minun
perheeni nykyään näkee niin ei voi
jäädä siihen uskoon että olisimme
nälkää nähneet
Paisteja pienen perheen sopii tie
tysti syödä vaan talviseen aikaan
jolloin enemmän kaipaa liharuokaa
ja jolloin sen voi monia päiviä säi
lyttää pilaantumatta Kesän aikaan
ei olo hyvä syödä liharuokaa säännöl
lisesti — Selma-täti
HANCOCK MICH
Olen huono kynäniekka ja sen li
säksi vielä ensikertalainen mutta
kun en ole nähnyt täältä pyhästä
Hancockista en pienintäkään piirua
Toverittaren palstoilla vaikka täällä
ou paljon suomalaisia ja osa niistä
Toverittaren lukijoita niin rohkenin
töhertää minäkin -
Lunta täällä on satanut oikein Ou
lun mitalla Tämänlaista lumen tu
loa ei ole vielä nähty eikä kuultu
Kuparisaarella Tätä kirjoitteissani
en näe päivän valoa vaikka päivällä
kirjoton sillä paksu lumikinos peit
tää huoneeni ikkunat kun tämä jär
jestelmä on vielä sellainen että työ
läisten täytyy asua kaikenlaisissa
kuopissa ja kellarikerroksissa
Toivon että jokainen nainen jo
tälläkin seudulla herää unestaan ja
tilaa Toverittaren Siinä on paljon
opettavaista lukemista ja sen avulla
me pääsemme uinuvien joukosta pois
Olen itse tilannut ja lukenut tätä To
veritarta siitä saakka kun se ilmes
tyi ANNA
' NEVVARK N J
Tämä lienee ensikerta' kun tältä
paikkakunnalta oi näkynyt Toverit
taren palstoilla uutisia sillä nyt ou
täältäkin valittu uutisten kirjottaja
Toverittarelle - -
Mitään kokousraporttia en aljo
kirjottaa sillä täällä saadaan sellai
set uutiset tuoreempana Raivaajasta
Kokoukset täällä pidetään seuraa
vassa järjestyksessä: työkokoukset
joka ensimäinen ja kolmas sunnuntai
alkaen kello seitsemän illalla Ilta
mia pidetään joka lauantai paitsi1 ei
kuukauden ensimäisenii lauantaina
Tammikuun 27 p vietti osastomme
seitsemättä vuosijuhlaansa jota en
voi kehua onnistuneeksi syystä kun
puhujat eivät tulleet eikä näytöskap
paletta oltu harjoteltu Tietysti asia
korjataan vastaisuudessa ja pidetään
parempi kurssi kappaleiden suhteen
Onhan osastossamme voimia kuu on
täysinmaksaneita jäseniä 58 Johan
sitä pystytään tekemään suuria sel
laisella joukolla ja onhan sitä jo teh
tykin Toiminta on ' ollut vilkasta
vaikkakin jäsenistö asuu hajallaan
Vuosijuhlamme muun ohjelman suo
ritus ansaitsee kiitoksen josta eri
tyisemmin mainittakoon TMio Meri
kannon soitto Hän nuoresta Ijäs
tään huolimatta soittaa viulua niin
taidokkaasti että se saattaa kuulijat
ihmettelemään Hän on vasta kah
deksan vuoden vanha Toivon Ur
holle yhä jatkuvaa innostusta soi
tannon alalla
Häpeällä täytyy mainita että juh
lan yhteydessä miehet leikkivät "här
mäläistä" Täällä nähkääs on niitä
kin "parempia" ihmisiä jot a suvait
sevat itseään luulla meitä sosialisteja
paremmiksi Heille tämä yhteiskunta
on kylliksi hyvä Siksi he koettavat
SUTTON BAY O NT CAN
Tämän niminen paikkakunta sijait
see 20 mailia Cobaltista pohjoseen
Pieni kaivosseutu missä on työssä
useita suomalaisia yksinäisiä miehiä
' Meitä perheellisiä ei ole kuin kolme
Siis emme voi ottaa osaa mihinkään
osaston toimintaan matkojen pituu
den takia Toisinaan käymme Cobal
tissa ja toisinaan Timmeksessä sil
loin kun varat myöten antavat
Suomalaisten naisten kehitys Poh
jois Ontariossa on vielä sillä asteella
että siitä on ilkeä mainita kun eivät
osastot vaikka niitä' on kolme niin
ei joukosta saada Toverittarelle kir
jeenvaihtajaa Naapurien asioista on
niin paljon puhumista ettei ajatukset
muualle kerkeä On niin helppo las
kea sitä vanhaa opittua saastaa Uk
komiehet kiintyvät koiratorppain nur-
kissa nojailemaan lapset saa"vat juos
ta pitkin kurakenttiä ilman holvaa
Tulkoon näille perukoille Ihminen
mistä tahansa niin varmaan joka yksi
kummastelee sitä että kun ei kukaan
puhu muusta kuin vaan naapureis
taan pahaa naiset niinkuin miehet
kin El huomata sitä pientä niksiä
että Suomen herrasroikka se oli en
nen ja nyt tämän maan kapitalistit
jotka tahtovat estää meitä 'kehitty
mästä ihmisiksi
Nyt naiset tilatkaa oma lehtenne
ja pitäkää se kuitenkin näkösällä
kun naapurin akka tulee niin kuka
ties hänkin sitä vilkasee ja katsoo
milloin tilaus olisi uudistettava jos
ei tilaaja itse huomaa
Näillä perukoilla on vaikeanlaista
harjotella lehteä lukemaan kun ky
län asiat voivat siitä kärsiä Mutta
kun alkaa vähän kerrallaan niin vih
doin ne kylän juorut jäävät vähem
piarvoisiksi Ja kun naapurin akka
tulee jonkun uuden ja jännittävän
jutun kanssa niin lue silloin ja tar
joa hänelle Toveritarta joka tuo
meille paljon parempia ja kehittä
vämpiä tietoja
Pyydän toimituksen llmottamaan
montako Toveritarta tulee pohjois
Ontarioon ja montako Cobaltiin Tim
mekseen ja South Porcuplueen)
Ja samalla huomautan että se ei
ole mikään vaikea työ jäsenkirjurille
yllämainituilla paikkakunnilla että
katsoo montako naisjäsentä on osas
tossa ja samoin puheenjohtajalle et
tä kokouksissa pyytävät niiden nais
ten nostamaan kätensä joille tulee
Toveritar Tällä tavoin kun järjes
telmällisesti toimittaisiin niin ei ot
taisi kauan ennenkuin joka nurkkaan
tulisi Toveritar Näillä perukoilla
naiset sen kyllä voivat tilata Näitä
piirteli Sutton Bayn Akka
Lampaanpaistista
Lupasin viimeksi että tällä kertaa
kirjotan sianpaistista mutta sitä nyt
en vielä tee Ensiksi tahdon kertoa
kaikki mitä lampaanpaistista on ker
tomista Moni voi ajatella että lampaan
paisti on liiaksi kallista työläisten
syötäväksi varsinkin jos ostaa pa
rasta Mutta asia on aivan päin
vastoin Se on halpaa ja samalla
hyvää ruokaa jos se vaan oikein ja
säästäen käytetään
Ensiksikin: kun paisti paistetaan
jää siitä pannun pohjalle hyvin me
huisa buljonki Tästä tavallisesti
tehdään n k "soosia" lihan ja pe
rimain päälle pantavaksi mutta jos
ei perhe vallan suuri ole niin tätä
ei tarvitse kaikkia käyttää mainit
tuun tarkotukseen Käyttämällä vä
hän tätä mehuisaa lientä voi siitä
tehdä hyvin maukkaan buljonkin Sel
laista tavallisesti sairaaloissa anne
taan sairaille ja saa sitä ostaa vain
hienoimmista hotelleista ja kalliista
hinnasta Tämä on muutteeksi var
sin maukasta ruokaa ja myöskin ter
veellistä Ja sitten jos ei halua palstilihaa
syödä monena ateriana kylmänä voi
siitä lalttna monen moista herkkua
Tavallisesti paksuin kohta kinkusta
jää aina vähän "uudekBi" joten ei si
tä sinänsä sovi syödäkään Tästä
voi tehdä esim "paimenen piirak
kaa" Se tehdään näin Palotaan
lampaan paistia pieniksi paloiksi pie
nehkön kivikupin pohjalle Mauste
taan suolalla pippurilla ja hitusella
sipulia ja pannaan vähän kastiketta
(vaikka vaan kiehuvaa vettä) Sit
ten peitetään tämä joko perunapuu
rolla tai riisipuurolla ja paistetaan
uunissa Joka haluaa höystää hie
man voilla niin piirakka on sita pa
rempi Joka tapauksessa on se hy
vin maukas ruoka
Ja myöskin voi lampaanpaistinhan
jätteistä tehdä n k "curried" lam
masta Puodista saa ostaa kymme
nellä seniiliä "Curry" puuteria niin
paljon että siitä riittää perheelle
käyttää vuosikausiksi Puuteri on
ruskeata pippurimaista ja tarvitsee
sitä vain käyttää vähän mausteiksi
Se antaa kauniin ruskean värin ja
hienon miellyttävän maun Palotaan
kylmää lampaanpaistia ja keitetyitä
perunoita mitä on jäänyt yli edelli
sestä ateriasta pataan tai pannuun ja
keitetään vähässä vedessä sekasin
johon on hieman sekotettu yllämai
nittua "curry" puuteria Tätä taval-
lisesti syödään riisipuuron kanssa ja
voi sitä syödä ilmankin riisipuuroa
Sitten loppujen lopuksi jää paistis
ta vaan luu jälelle Sitä ei ole vis- 1
kattava menemään Siitä keitetään 1
soppa Luu ei ole meiiettänyt pais- i
tettaissa siihen sisältyviä maukkaita
rasva ja muita ravintoaineita Siitä i
saapi sopan erittäin maukkaan so
pan mutta luu pitää keittää melkein
koko päivän että siitä saadaan ulos
kaikki mitä siinä on Muutamat ih
miset halveksivat luita mutta se on
tuhmaa halveksumista jolle on an
nettava palttua
Näin syöden (ja saa kaksi henkeä
syödä lujasti) ou minulle perheeni
ivaiin luiLauj-b uuiu nuuucu paunan -— ' — r — - i h j 11: l! „
painoinen lampaanpaisti liharuokana iai8iBta lääkkeistä IILahettaklla taudin nimi
eli taudin oireet Ja m esitämme leme muta
Ruokaa sairaille
Kasvissoppa — Yksi iso tai kak
si pienempää perunaa yksi keltajuuri
(carrot) ja pieni nauris ja yksi pieni
sipuli Pese kuori lelko hienoihin
kiivuihin ja pane kiehumaan yhdes
sä kvartissa vettä Vettä voi lisätä
klehuttaiBsa niin että siinä on alku
peräinen mitta kun se on tunnin kie
hunut Suurusta lusikallisella jau
hoja - jotka ovat ensiksi sekotettu
kylmään veteen Voi suurustaa myös
kin riisillä keiton - kiehuessa jos niin
tykkää Sitten laske siivilän läpi ja
mausta mielen mukaan Jos haluaa
niin voi muhentaa hieman kasviksia
soppaan siivilän läpi
Leipäpuuroa — Ruskota hiljalleen
uunin päällä tai uunissa muutama kli
vu leipää kunnes se on yleensä ta
saisen ruskeata sekä päältä että läpi
leivän Pane ne päällekkäin kuppiin'
ja ripota jokaisen klivun päälle so
keria ja vähän suolaa Täytä sitten
kuppi kiehuvalla vedellä pane tiheä
kansi päälle ja aseta kuppi kuumaan
veteen ja anna seistä siinä kunnes
leipä on pehmeätä kuin niarjahyyte
lö Tarjoa lämpimänä sokerin ja
kerman kanssa
Perunaa sairaalle — Sellaisessa ta
pauksessa missä lääkäri sallii sai
raan syödä perunaa valitse sellaisia
perunoita jotka kiehutettua jäävät
kuiviksi ' ja mureiksi Kuori keitä
hyvin kypsäksi imuhenna hyvin pane
tavallista enempi suolaa ja useita lu
sikallisia tuoretta kermaa?" Vatkaa
koulikeaksi ja anna heti sairaan syö
täväksi Täten laitetut perunat ovat
helpommin sulavia kuin yoilla höyste
tyt (Jatkoa ensi numerossa)
KENKIÄ
jotka tyydyttävät kaikkia
Joa haluatte aopivia kaa
tavia ja aamalla aistikkai
ta kenkiä tulkaa katto
naan meidän jalldneva
rastoamme Me voimme
tyydyttää teitä
Bee Hive
:
Jos olette
%ipeä
Pyytäkää VAPA LÄÄKE KIRJA Na:
Joraa yli 25 erilaitta miesten ja naisten tauti-
) Cobaltiin 13 So Porcupineen 14
ja 12 Timmins Ont nimiseen paik
kaan Minulla ei ole Ontarion kart
taa että voisin nähdä mitkä paikka
kunnat ovat pohjois Ontariossa jo
ten en osaa sanoa miten monta Tove
ritarta menee koko pohjois Ontari
oon — Toini
keskimäärin kuusi päivää Eikä vaih-
LOS GATOS CAL
Jätän kaikki pikkurildat jo koitan
edelleenkin hankkia Toverittarelle
tilauksia sekä toimia lehden levittä
miseksi ODOTTAVA
liitilio olisi tilattava lttaklieen hinnan r m
LaaKKeet eiTUC ora paieniuuuiKKero van
tosi suomalaisia lääkkeitä)
(Tiimiin kirjan saatte vapaasti ia pitäisi alla
Inltasen suoinalisen kodissa aula ette tiedä
roska tarvltsotta sitä Varokaa humbooa
lääkkeitä ja humbuukl tohtoria
Ligneirin Aptaaki on suuria
— — suomApteetlTbdjsvaUoissa —
P A UQNELL CO- Supertar VVIa