Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 15, 1916, Page Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sivu kaksi Tiistaina helmik 15 p 1916 No 7
kutjahl: Niin siinä käydään niisti kevättä ennustaa ja kevät tuuden 'puhumisesta voi seurata tynytkään — silloin kun olin lä
kun ihmiset järkiintyvät Nämä kaunis oli myöskin minun nuo- ainoastaan hyvää — todellisesta hellä sinun sydäntäsi"
vanhat hapatukset hajoavat ja ressa sydämessäni Se uhkui puh- totuudesta Olen varma siitä Poika puhui lapsen vilpittä
haihtuvat omaan niitättömyy- dasla ja viatonta rakkautta ih- että se käsitys mikä Burtonilla myydellä tietämättä että hän
teensä niisiä kohtaan kuin keväinen lah- nyt on testä tujee lähentämään kosketteli äidin syvimpiä sydä-
Mutta täällä Michiganin val-'de joka pulppuaa puhdasta ja teitä toisiinne päivä päivältä ja men kieliä Äiti putosi tuolil
tiossa ei ollenkaan ollut sitä raitista vettä se tulee kasvattamaan hänessä taan polvilleen lattialle ojentaen
kaunista tapaa käytännössä että Hain taas palveluspaikan kunnioitusta ja rakkautta teitä 'kätensä ja veti pojan kiihkeästi
esittää tuntemattomia vastatul- Kymmenen dollaria kuukaudessa kohtaan Hän luonnollisesti pi- rintaansa vasten -leita
toisille Serkkuni vei mi- vain maksettiin palkkaa Ei sn- tääteidall äiteytenne kaikista "Oh minun poikani! Minun
nut heti raittiushaaliin ja vei sii- na ollut paljon mutta palkat y- kauneimpana asiana koko hänen pikku poikani!" hän nyyhki
hen nurkkaan jossa oli iso jouk- eensa olivat kovin alhaiset sl- t]&m3s£n Ettekö käsitä tätä? = —
ko palvelustyttöjä Tervehdin J"- ne ovat vahan snta £ fc -?„ ILiicfnn t nm!nnoofn
heitfystävälLsoin koho n neet mut on rulcoile NOISf 8D tOHDinDaSta
veiset snta kaupungista josta „ valla aanella lota ei edes rouva
tuhn mutta yksikään ei vastan- tnM vnnnu Maxvvell voinut vastustaa Han
ium '"M""' j7"n ta ja taas tapahtui käännekohta ™ 'c" 'lu "t "
w 'Ä '„ a£ kuin elämässäni Tuli vedetyksi e tatso opettajattareen heräävällä
katselivat minua suu auki kuin „„„ t„„ : = i kunnioituksen sekaisella nuelen-
MULLAN IDAHO
rphmS nHttn Anttia -Tämä käik ikuinen umpisolmu Tämän äl- "nnunuKsen seseua neen- - keäiciIita T Ja pää-
ehma uutta konttia la ™a kK keen asuin viejä useita vuosia kunnolla - - tettiin seuraavia asioita: ensiksikin
ki teki minuun vastenmielisen ka igsa_ Qsast0 ns_ "Jospa minä vään tietäisin mi- päätettiin-tilata Toverittaren naisten-
- Tässä Mhinin valtiossa tu- koi ?Mn ten" Mn vaikeroi väs-vneesti- fJÄ
iässä ivxicnifeanm vainussa i mia jotka hoidin mita suunm- Rouva Hill pikaisesti tarttui siin myyjäislippuja päätettiin tilata
lm myös tuntemaan suomalaisia mal]a ]1Uolella Mutta kun sai- tilaisuuteen "Ettekö halia 100 kappaletta myyjäistilaisuutta ei
luonnetta täydellisesti En oi- r tuin nii„ pyysin niistä eroa koettaa hän lkysyi "Se on hv- vielä määrätty vaan ehkä ne tullaan
Int tävteen kahta viikkoa ollut t ' J4ycll'a lm" - p tamaan lahimmassä tuleva suudes-
lv3 Vn vksi arkkuni tuli ia J°ka myöskin annettiin kun sain vin helppoa puhukaa vain aina L Päätettiin myöskin että pide-
kylässä Kun yksi serKKiim umja puoli vuotta virua vuoteen oma- totta" " tään ompeluseuran käsityömyyjäis-
esitti minulle eraan asian ja sa- ]a tu-„ii f urttn lltamut helmikuun 19 päivä Kaikki
noi että harkitse ja katso omaa q t koskaan meille 1 luaxwe!' -3 4°illa on seuran käsitöitä koettakaa
etuasi niin tulet sen hyväksy- työläisille hymyilevän vaan näin väsyneen ja karsineen na- saada valmiiksi siksi Ompeluseu-
mään Harkittuani asiaa en voi t°'alsllle myiievan aan pain köseksi "En voi a atella sitä nyt raan yhtyi 5 uutta jäsentä Tervetu-
maan iiaremudni asud ci vastoin Toinen onnettomuus jo vr c0„„tu i„„ loa vaan'
nut s tä hyväksyä missään tapa- tnUta t-k„„ 1 Mina menen — Samalla kuu- Joa ™an-
uksessa siis annoin kieltävän vas „ a J ! lui epätasainen koputus ovelle N!u Ja sitten ylela valttiin kom-
uksessa siis annoin kil tavan vas M päätimme koettaa onneani- Tn1 ' --ään" mr rmn-n -h mi n tea Jakamaa rooha naytoskappalees-
tauksen lama aiheutti etta „ c ilfIimmp mpf V e f a" sanoi roinana'] - ta "Siirtolaisia" joka tullaan esittä-
sain heti vihamiehiä Kolme me maaua- f11" 'alKlimme met- mehsesti ja hetken perästä l- mään ompeluseuran toimesta piaft-
kuukautta myöhemmin annettiin f™ tanne Minnesotan valtioon käänkuin kainostellen ja epäröi- koin
minulle varoitus että minut äi- Seuraavassa kerron havaintojani dea tu]j pllrton ssäIle_ "Siirtolaisia" on kappale jota han-
„„ „„„ „ ja kokemuksiani taalta nattaa tulla katsomaan jokaisen Sii-
jotaan tuhota silla minua vas- J "Mina mina ajattelin etta ha- nä kuvataan todellista työläisten kur-
taan on salaliitto olemassa- Ali- HAIKARAN HÄVIÖ - 'uan sanoa sinulle hyvää yötä jaalämää ja kuinka me lähdemme
tä hullua ! Vai-tuhota! Vai sa- ' äiti" sanoi poika anteeksi ano- Suomesta tänne muka vapaaseen A-
r-ZUto' {JWtot eps"ltä va"a ääneä- n£mVZl
lusiyttoa vastaan ua en ku- _ Sanaakaan sanomatta poistui jossa voi kaikki toiveensa toteuttaa
kaan tule uskomaan vastasin vä- aj- mjphp --qt Pivxr opettajatar huoneesta Mutta pian huomaammekin kuinka
rottajalle Mutta minulle ker- J" " Jouva Max "Mikä sai sinut siitä ajattele- ™raf t'nm Pfttyneet
1 rottiin koko salaliiton juoni ja lnK"ta mmua sa'10 1 l ol a fTlax m„„? kvvi äiti itäkään lnn "-veän kylnnä ilmoja on ollut
(tarkoitus jossa päähenkilönä e- well välinpitämättömästi "'Han -maa"' J tvvmvPnt n taaim JJnTOBtl i° Pitemmän aikaa
iintvi se kaliuiviä ionka tar- voi ottaa osaa vaikka kuinka maamatta kysymyksensä laatua Ja siloln kun el 0ie pakkasia tulee
'tonkspn'nlin hvli-innvt Siis mi- laajoihin keskusteluihin minun - Poika katsoi äitiään kainosti lunta niin sakeasti että täällä vuo-
joi teen olin hyljännyt fens mi J t „ tt mutta lapsen vilpittömvvdellä : nen koloissa on kohta vaarasS1#tulla
Iitille anottiin kostaa kostaa raa- slta asiaan panematta c:„„„ n„ i„„„ ri„V t„n lumi vierimän alle haudatuksi
i n r ' 1 r m Olli UIl Oli KOVIII VtlrKccl tll lla d irncvi
asti ja julmasti Mita nyt teli- "Olen pahoillani snta että te tuon ylös : minä ajattelin R' KObKI'
dä? kysyin itseltäni Olin ilman ette kuulleet minun ja Burtonin että se ou kauniimpi että minä ' MONESSEN PA '
palve uspaikkaa silla kertaa il- välistä keskustelua" sanoi opet- tuien sinun i'uoksesi "
man ystäviä ja vieraalla paikka- tajatar koettaen lähentyä toisel- DA11vn iravwP11 n3änn Ihanneliiton toiminta on yhä vaan
kunnalla ja serkkunikin jonka ta kautta "Burton ja minä u- kä„ Z varaaT V su ki S Kokoukset ja sunnuntai
lnnm niin nsinitm nvf vilnui mi- i kättensä varaan ja sulki suman- koulu ovat nykyisin säännöllisesti
luona o m asuntoa ny t alliasi mi seln keskustelemme vakavista a- sä kuin oIisi hän saanllt pvörty Lasten vanhemmat ovatkin tulleet
mia lama oli tusKaiiism aiKa sioista Hän on tunteellinen ja miknhtaiiWn Hän Utni siten enempi ja enempi näkemään Ihanne
mitä olen elämässäni kokenut osaaottaVainen lapsi Hän tun- 1 ! liiton ja sunnuntaikoulun tarpeelli
En voinut öitäni nukkua En f asioite kenkuin' hS e i a- kunnf8 P0lkf vahan selviinnytty slul(lenJ sitii todistaa se seikka että
voinut keltään neuvoa kvsyä taksissaan käS Hänenlii" fa" kalnoudestaal1 huom?sl P?" oppilaat ovat runsaasti lisääntyneet
K-aiM „livnf- viflö niin tnntnVnt ilIfS'ssaan Kas ttaa iianeniai katut matka-arkut ja etta aidil- viime aikoina On vielä joitakin las
ivaiKKi on ai ieia min tuntemat- seueen luonteelle ei ole epater- i- nli hH' nHäccään kntpn m-t ten vanhempia jotka eivät ole vielä
tornia minulle ja minusta tuntui veeiiista muu kun suora totl1u„ 'a ou !altn Paassaa" Kluen nlat" tulleet näkemään tätä eivätkä nuo
kuin koko maailma olisi liittou- Tn„n tp-rvAf vnlmär- -fr lendl lastensa kouluun tulosta Mit-
tunut minua tuhoamaan Ta si- ° [ t- mmar Mutta aiti!" liuudahti poika kään vastenmielisyydet johonkin yk-
rt ajattelinkin Aiatteiin itsp- tanlaal 1 tanla11' ikävän sekaisella hämniennyksel- silöön tai henkilöihin ihanneliiton toi-
murhaa e ns kerran elämässäni "Sitä te ette saa'- sanoi rouva "Ethän sinä mene pois nyt?" minnf9a el( saa aina!caan ttu"-i'
munida ensiKerran eiamassam f ir „tnnr 1 symykseen jos semmoisia sattuisijun
Mutta terve järki minuf siitä pe- Maxwel1 jäykästi Mina inhoan Aiti huomasi omituisen aanen- jol]lain oVjSn Jota toivottavasti ei ole
lasti ja se että Superiorin järvi teidan sellaista haluanne painon pojan viime sanassa nyt ihanneli itolla en Iltamat taasen
oli jäässä sillä nyt oli joulukuu Toivoton ilme kuvastui rouva ja katsoi häneen äkkiä "Kyllä" maalisk 5 päivä monipuolisella oh-
lopulla Hillin älykkäille kasvoille "Jos- hän sanoi tarkastaen tutkivasti leimalla Mainita ansaitsee jo näy-
Sain paremman ajatuksen pää- Pa te vaan voisitte puhella näis- poikaansa "Menen pois kauaksi hajofaoÄenaan" Jvat loT
häni'ja se oli että jättää koko ta asiolsta Burtonin kanssa ker- aikaa _ hun kanssa Willen suosiollisella avul-
kaupunki ja sen teinkin Mat- ran' K"11 1T'na kerroin hänelle Veri kohosi pojan kasvoille la Lasten toimeenpanemat iltamat
kalla asemalle ajattelin että koi- tänään iltapäivällä miten piditte pikku huulensa värähtelivät kun ovatkin aina saaneet runsaan suosion
me kuuta on vain kulunut ja jo häntä lähellä sydäntänne" kaikki hän miehuullisesti koetti pidät- omÄ™ TouTmSdÄS:
näin paljon olen kokenut Itkin 11110 'pitkät kuukaudet jolloin o- taä poskille pyrkiviä kyyneleitä ten keskuudessa lakkaannuksissa toi-
maailman kovuutta Ilma oli dotitte nähdäksenne hänen kas- "Et sinä voi mennä" hän sai sa- minnasta jo jonkun aikaa eikä sii-
kylmä ia kyyneleet iäätvivät nos- vonsa ja ottaaksenne hänet sy- notuksi "kun minä olen täällä" Jä ollutkaan enään tarkoitustaan va-
1 } ciccl j ddiv ivdi pus i j -i taavaa hyotya kun käsityöt arvok-
killeni lnnne niin mina tiedän etta ha- Aiti kumartui poikaansa koh- kaamatkin eivat 10UgSeet myynnissä
Sen jälkeen en ole enään kos- nen ainoa ajatuksensa oli vaan den henkeään pidättäen '"Sinul- arvoaan vastaavaan hintaan johtuen
kaan tuominnut tyttöjä jotka teidän suuri rakkautenne häntä la on täällä rouva Hill ja isä" siitä kun yleisö on tottunut arvok-
sortuvat itsemurhaan olosuhteit- kohtaan _ -Mutta he eivät ole niinkuin kaampil
ten pakottamana taman kurjan ja Kouva Maxwellin vartalo jo minun äitini vastasi poika em- vät enaän tyydyttäneet yleisöä Mut-
saataisen maailman tappuraisel- antoi hieman 'perään mutta sil- pimättä "Ei kukaan ole niin- ta ehkä sihiä tarkoituksessa voitaisi
' la tiellä sillä se poHcn jota pai- missään vielä paloi taistelun tu- kuin minun äitini" taasen kohtapuoleen panna ompelu-
velustytöt saavat kulkea on ka- li "Minä en pidä sellaisista ope- "Miksi ei ole?" kuiskasi äiti Bf~ pyörimään koska olen kuullut
i -r- i i Gttä näyttä in o puvustos on äiKomus
pea ja piikkinen Mutta sano- tuksista han sanoi päättävästi (Poika katsoi hämmästyneenä ]jsätä oikein hyvään kuntoon ettei
' taan ttä kourallinen kokemusta "Ne luovat lapselle 'saastaisia äitiään "No siksi kuin minä tarvitse kalliita vuokria maksella pu-
' on parempi kuin tynnyrillinen mielikuvia" olin sinun pikku poikasi ennen- vuista Olen tästä maininnut vain
— tietoja "Ei jos niistä asioista oikealla kuin kenenkään muiden Sinä- llk}'™ ÄvnSnL?-
jr ' reksumista siitä mikst ompeluseura
Kun saavuin takaisin M — n tavalla puhutaan vastasi rouva han rakastit minua ensiksi tie- ej 0je toiminnassa
kaupunkiin alkoi luonto jo kau- Hill aivan yhtä päättävästi "To- däthän ennenkuin minä olin syn "Unkarin mustalaiset" kaunis ja