Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 15, 1916, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    H
H
Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja
Organ ct the Finnish Torking Women In America
No 7
TIISTAINA HELMIK 15 P — TUESDAY FEBRUARY 15
1916 — Kuudes vuosik
Haikaran häviö
(Jatk edell nuni)
Rouva Maxwell näytti siltä
kuin ei hän uskoisi korviaan "Si
nä olet hullu" sanoi hän raivos
tuneena "Tiedäthän sen että
me emme koskaan ole voineet ol
la yhtä mieltä Burtonin kasva
tuksen suhteen"
"Eikä missään muussakaan a
siassa viime aikoina" vastasi
mies "Me olemme tulleet sii
hen tienristeykseen missä sinä
menet omaa tietäsi ja minä omaa
ni ja tämä poika on jöutumai
sillaan perikatoon meidän välil
lämme Mutta sen vannon että
hänelle ei tule vahinkoa tapahtu
maan ! Minä tulen pitämään
rouva Hillin palveluksessamme
että hän katsoo pojan parasta"
Rouva Maxwell- oli ihan tu
kehtua "Sitten sinä sinä tar
koitat että minun tulee jättää
lapseni kokonaan tämän vieraan
ihmisen huostaan?"
"Onko sinulla koskaan aikaa
viettää poikasi parissa?" kysyi
mies "Sinulla on aina vieraita
aina kestejä ja kemuja' jä tuhan
sia muka seuraelämän hassutuk-
sia! Olen juuri päässyt käsittä-
mään sen että poika tarvitsee yksiä Janetille ja kerran hän mu tenkin haluaisin palauttaa rau
jonkun ihmisen joka voi hänet tisi jotain raivostuneesti " itsek- han perheeseen"
Kunnollisesti Kasvattaa annuua Seen muuten vallitsi huoneessa
ei ole siihen tarvittavia tietoja ja raskas äänettömyys kunnes joku
sinulla ej ole aikaa Rouva Hill kevyesti koputti ovelle
minusta näyttää sellaiselta hen- jaiiet"meni ovelle ja ilmotti:
kilolta joka on tahan toimeen „RJ Hiir U kysyvästi
aivan paikallaan ja nVna tulen emäntään_
naiiet pnamaan loimessaan
"No silloin minä luovun omas-
"Minä en ole kotona" riuskasi
"Oh ei se tee mitään En mi
nä mistään muusta tule välittä
mään kuin Burtonin kohtalosta"
"Burtoninko?"
"Luonnollisesti" sanoi rouva
Maxvviell hyvin harjoitetulla ar
vokkuudella "Eihän toki kil
tani!" pauhasi rouva Maxwell rouva Aiaxvveii "kaan voisi odottaa sitä minulta
voimatta enään pidättää itseään Palvelija tietämättä oikein että sallisin jätettämään lapseni
"Olen saanut tarpeeni Tänä il- niitä tehdä oli juuri sulkemaisil- kokonaan vieraan rhmisen huos
tana jätän tämän talon Tietysti laan oven kun ovi äkkiä työn- taan varsinkin kun tämä 'henkilö
sinä laitat niin että rouva Hill nettiin auki ja rouva Hill astui on pohjaltaan siveetön ja pyrkii
istuu minun paikallani aamiais- sisään "Minun täytyi tavata opettamaan lapselle huonoa mo
pöydässä huomena" teidät rouva GIaxweH" sanoi hän raalia" ' ' '
Itkien kiukusta kääntyi hän ja rauhottavalla äänellä "'Saapiko Rouva Hill katsoi emäntään
kiireesti käveli huoneelle Pääs- Janet poistua hetkeksi?" kasvavalla mielenkiinnolla "Oh!
fyään huoneeseen kuivasi hän sil Rouva Maxwell epäröi hetken sitäkö se olikin Mr Maxvvejl
mänsä ja niin pian kuin sai mie-ja sitten antoi tytölle merkin kertoi minulle että hän kuuli
lensä vähän tyyntymään kutsui poistua ' keskusteluni Burtonin kanssa tä-
palvelijansa "Mr 'Maxvell ilmotti minulle "ään"
"Laita tuomaan kaikki minun että teidän välillänne on jotain '"Minä sanoin että varmaan
matka-arkkuni alas heti Janet! väärinkäsitystä minun suhteeni" te tulette keskustelemaan siitä
Minä matkustan tänä iltana klo sanoi rouva Hill hänen kanssaan ensi tilassa" sa-
10 junassa New Yorkiin" "Hän ei siis hukannut aikaa "oi rouva Maxvvell kuivasti
Tyttö katseli emäntäänsä ih- kertoakseen siitä teille" sanoi "Ja miksikäs en keskustelisi
meissään mutta meni kuuliaises- rouva Maxvvell kylmästi ' sta hänen kanssaan ! 'kysyi
ti työhönsä mitään puhumatta "Jäminä en hukannut aikaa
Sillä aikaa kun palvelija pakkasi tullessani sen johdosta teidän pu
arkkina Ifcnvpli rnnva niimnVinC'i tia!11amia" vnjfpJ ' m-rt
u " -J IV" r uiiiuiJU Ut-ill VI IIII asiasi lUUVd Jlill -
laatikoita silloin tällöin heittäen tyyneesti "Minä en tiedä mistä maataloudesta isännöitsijän kans
sieltä jotain arkkuihin pantavaa tämä väärinkäsitys on johtunut
mutta useammin kaivaen esiin mutta olen niiripäljon nainen et
jonkun kirjeen laskun tai asia- tä voin arvata Tos jotain häiri-
paperin jonka repi kappaleiksi öitä minun tähteni on syntynyt
siitä hänen kanssaan ?"
rouva Hill "Sehän on hänen asi-
oistaan hänelle kaikista ' lähin ja
tärkein Keskusteleehan hän
sa automobiileistä ajurin kans
sa todellakin eihän hänen sovi
jättää niin tärkeää asiaa kuin o-
man ja ainoan 'poikansa kasva-
t"
ja viskasi lattialle Silloin täi- niin tietysti tulen sen aivan heti tusta kokoaa" syrjään!
loin antoi han kiukkuisia maara- lopettamaan mutta ensiksi km- (Jatkoa toisella sivulla)
Havaintoja eri valtioista
Kirj Maiju
Oli kirkas sunnuntaiaamu au
rinko jo paistoi kauniisti idän
taivaalla kun olin matkaan val
miina ja lähdin pois Pennsylva
nian valtiosta Isäntä kutsui
minut puheillensa ennenJähtöä-
ni Hän puhui tulkin kautta
kauniisti ja liikuttavasti joka
sai kyyneleet vuotamaan silmis
täni Tämä hotellin isäntä va
rotti minua etten vain yhtään
liikkuisi yksikseni Chicagossa
että hän kovasti pelkää että mi
nut siellä varastetaan Sanoi
että siellä katoaa nuoria koke
mattomia tyttöjä aivan liian u
sein Ja matkalla ininä huomasin
ettei minua aivan turhan tähden
varotettu Kaikesta huolimatta
pääsin kuitenkin onnellisesti pe
rille Asemalle päästyäni puh
kesin itkuun tahtomattani Olin
kuvitellut että tämä on yhtä
kaunis kaupunki kuin sekin oli
josta läksin -mutta mitä vielä
Kyllähän tämäkin' oli kaunista "
rikkaiden kaupunginosassa mut
ta aseman lähellä oli niin ääret
tömän ruinaa ja likasta
Suomalaisia asui tässä kaupun
gissa yli viisi sataa ja yhtels
pyrintöjäkin heillä oli väkiluvun
mukaan ' Oli sosialistiosasto
kaksi raittiusscuraa kaksi seu
rakuntaa ja vielä osa kansalaisia
jotka eivät kuuluneet mihinkään
näistä yhdistyksistä
Raitthisseurdjen välillä syntyi '
kilpailu että kumpi minut saisi
jäsenyyteensä mutta minä en e- _
nään ollutkaan poppilasilla os
tettavana Siis menin ja yhdy m
sosialisti osastoon
Täälläkin oli hyvin vähän nais
jäseniä osastossa Silloin kun
minä yhdyin oli heitä vähän
päälle kymmenen jäsenen Oh
jelmakokoukset osastossa olivat
kovin yksitoikkoisia Kukaan ei
halunnut esittää ohjelmaa vaan
jokainen vaan odotti toisilta ei
kä ohjelmanumeroita koskaan ar
vosteltu Mutta vuosi vuodelta rupesi
toiminta vilkastumaan ja osasto
kasvamaan Toisista seuroista
tipahtelivat aina tietoisimmat jä-i
senet osastoomme ja siitä pian
aiheutui että raittius-seurojen
täytyi kannatuksen puutteessa
mennä naimisiin Itse olin näke
mässä raittiusseuran eräänkin
kokouksen missä yksi mies vain
jäi yleisön puolelle kun virkaili
jat ottivat paikkansa
Toinen seurakunnista kuolla