Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 25, 1916, Page Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina tammikuun 25 p 1916
Sivu 5
No 4
S s osastot ja ompeluseurat huom
TÄNÄ VUONNA ILMESTYY ENTISTÄ 8ISÄLTÖRIKKAAMPANA
JA KYLLIKSI AIKASEEN EHTIÄKSEEN AJOISSA KAIKKIALLE
Toverittaren
Naistenpäivä-
numero
Ja Jiyvin vilkasta onkin ompeluseu- oodin s s osastoon eikä ottanut
ran toiminta ollut vaikka ei mettä osaa sosialistiseen puoluetyöhön
montaa olekaan toimimassa Mutta nytkään yrittää kulkea puolueen ali
pikkujoukkokin voi toimia ripeään ven suojassa ja henkilönä jolla mu-
kuu vaan on innostusta toiminnassa ka olisi suurikin sivistys varastossaan
mukana sekä velvollisuus ohjeiden jakami-
Saan tässä huomauttaa naapuri- seen Mutta kuten lukija huomaa
kylän pojille ja tytöille-ja kaikille "Norwoodin uutisesta" kirjoittaja
että meillä on ompeluseuran toimes- puhuu Toverittaren tilausmäärän ko
ta hommatut Iltamat tammik 29 p hottamisesta saadakseen puolta syl
Saapukaa silloin vilkasemaan että keä ulos Ilkeä sisunsa henkilöstä
mitä me pikkujoukkona olemme ai- joka on voinut häntä itseäänkin aut
kaau saaneet Paljon hauskaa siellä taa eteenpäin "Odottava" tietää yal
tulee olemaan sillä henkistäkin oh- lan hyvin että tämän kirjoittaja et
jelinaa on hommattu sinne puheita ole koskaan kopeillut sosialismisuu
runoja lauluja ja kupletteja ja saan dellaan vaan toiminut pontevasti
vielä huomauttaa että kaiken ohjel- sosialistisissa riveissä Norwood!ssa
man suorittavat naiset Sellainen 11- nämä asiat ovat hyvin tiettyjä Mitä
tama ainakin täällä Olassportissa on sinä teit? Se että en juuri viime
jotain harvinaista Siellä saadaan lyhyen ajan sisällä ole voinut toimia
mahdollisesti vielä kuulla Sanna täällä vieraammissa oloissa ja koko
Kannasten puhuvan ja silloin on var- naan sivussa suomalaisista asutuk
inaan iltamamme tarkoitustaan vas- sista ei ole pahastikaan tuomitta vis
tMva sa eikä varsinkaan sinun kauttasi
Koittakaapas panna mieleenne että Sosialismi minun käsittääkseni on
kaikki olette silloin Glassportin o- sitä jolta vaatii työtä ja toimintaa
sascon talolla kun on tammikuun 29 -eikä vaan puhetta siitä Mutta Joe
pkivä Iltama alkaa kello 7 illalla sinä olet tilannut (kuten näyttää)
Kirjoitan toistekin jos tämä tilan- Toverittaren niin se on hyvä Minä
sa saa Toverittaren palstoilla tilaan myöskin Todellakin "Odotta
S Kallio va" miten odottamattomasti kyhä-
sitkin minusta niin minä sittenkin
Olisi hyvä jos voisi lähettää iltama myönnän paljon ajattelemattomuu
puhvit siksi aikaiseen että ne ehtisi- tesl varalle ja kiitän lähettämästäsi
vät iltamain edellisen viikon Tove- Toverittaresta Minä olen mukana
rittareen sillä epätietoista on josko ja tulen auttamaan Selma-tätiäkin
tämä numero ehtii tarpeeksi ajoissa volntini mukaan niin vaikeata kuin
iltamianne siellä ilmoittamaan — se onkin kaukana maalla poissa o
Toim mien kansalaisten riennoista
Lopuksi toivon että "Odottava" lä-
eiiicijM tai liettää takaisin Yhdysvaltain Sosia-
su su ' " lismin historian omistajalleen että
Huomasin Toverittaren no 50 ky hän voi lainata sen edelleen jolle
hävksen Norwoodin Mass nimellä kin toiselle — kasvattamaan sosla
ja koska luulen tuntevani kirjoitta- Hsteja Samoin toivotan menestystä
jan niin vastaan siihen lyhyesti Jo- omassa työssämme kalkille ja eten
kainen lukija kyllä huomaa että kir- ki Toverittaren lukijoille
jotus on koottu alunpitäin huonossa Isotukka
tarkotuksessa mutta koska kyhää-
jii on sotkenut puoluetoimintamme o- Tätä kirjotusta samoin kuin sitä
mien ilkeiden mielenpurkauksiensa johon tämä on vastaukseksi kirjoi
ttteksi niin siihen täytyy vastata ! — tettu olen ollut pakoitettu karsimaan
Ensinnäkin minua ihmetyttää millä syystä että se on liiaksi persoona!
oikeudella ja ennätyksellä kirjoitta- lista
ja joka ei koskaan kuulunut Nor- Syytä lie sysissä yhtä hyvin kuin
vii sanoa — kyllä liikkeessämme kijoita emme olisi koskaan saa-
M irtt-n v-iitt:ii-äf' Irnilflri ilpt (nirtlwfipll L-lrifi llicnilrtpl— trK
kapitalismin synnyttämät epä- le millään muulla keinolla Fa he ole sen enempää tehty Toverittaren na saada l"1
lavittamls ksi kuin monessa miius- vuonaa ui uuumauu JUUc JU
kohdatkin kuten kotien haviami- ovat aivan ylitä hyvaa ainesta '"n ' alkagsa missä sitä olisi pi- ten nyt on meillä syytä yrittääkln
nen avioliittojen höllyys y m työväenluokan taistelussa kuin o- ja tarvinnut levittää Olisi kai Onhan ompeluseura päättänyt laittaa
on otettava vastaan Kenityksena vat yleensä kaikki jo ennen mu- "Odottavan Californian" ytita myvm uuuou buiijuu Ja
c„„ nonictp K 1111c ihte c Uin™ n t bnln "Isintllkn nltill" SOOlllUt nailKKia Maj UOUIUIIC
SE ILMESTYY PAI NOSTA JO HELMIK 8 P:NX JOTEN OLISI
KIIRUHDETTAVA HETI TILAAMAAN
että tietäisimme kuinka monen tuhannen suuruisen painoksen siitä
voimme ottaa että sitä olisi riittämään saakka Jokaiselle lähettää
Toverittaren naisten päivän numero Ilmestyy helmikuun 8 päivänä
kunsitoista-slvuisena kuvitettuna ja sisällöltään arvokkaana Ja mo
nipuolisena Paitsi seisovia osastoja joita Toverittaressa on lasten
osaato nuorten-osasto ja kodin-osasto tulee siihen kirjoituksia mo
udt& ©ri filtiltfi
Toverittaren naisten päivän numero sai yleisen tunnustuksen viime
vuonna Bisältörikkaudestaan Tänä vuonna se tulee olemaan viime
vuotista parempi
HINTA TUKUTTAIN TILATEN ON AINOA8TAAN $200 SATA
KAPPALETTA
TEHKÄÄ TILAUKSENNE VIIVYTTELEMÄTTÄ
Toverittaren konttori
Allekirjoittanut tilaa
ten päivän numeroa
Box 99 Astoria Ore
kappaletta Toverittaren nals-
Nimi
Osote
3C
Ei
ainakaan Norvvoodissa den alusta että ' keritään tänä vuon-
kunta rakennettava lvi huoma-
varoja jon-
Mutta kuu kunvorran
r t rnnlt-otmlia tilnuuaift
Mis katsoen tallan tärkeään ja u°"""r"_ ""„ t„i„vt n„ Omneluseuran kokouksessa jotiluk
ta sitä että kapitalismi monessa hyödylliseen tehtävään mikä To- gitten syytetään toisiaan ' 23 p:nä valittiin virkailijat vuoden
suhteessa synnyttää ja kasvattaa verittarella on suoritettavana Tämä juttu täytyy ratkaista samal- ensimäiselle neljännekselle Puheen
taantumusta menoa takaisin raa- toivomme että ne jotka halua- la tavalla kuin se nevvberryläisten Jojitajaki Mara Luoma poytakirju-
' i „ i„t„ ttii sn niinll loka enimmän riksi Rosa Koski rahastonkirjurlksl
kaLnsuuteen joka taantumus vat jotain "nykyaikaisempaa lu- juttu eUa aepuoli J°£ Jm™gt4 H„da Porkkft työnjohtajaksi Maria
voidaan poistaa ainoastaan silla kernistä antavat anteeksi sen ede9pam on se henkilö joka meidän Luoma Toverittaren kirjeenvaihta-
eitä olosuhteet muutetaan scllai- jos Toverittaressa on aina vähän mielestämme täällä ansaitsee saada jaksi allekirjoittanut Tillentarkasta-
siksi että yhteiskunnallinen ke- joukossa "vanhemmankin aikais- kunnioituksen ihmisenä eikä ole mi- jiksi Lyydia Hussa Hilja Caps ja
hitys mikäli se koskee ihmisten u" „ jflen JUOrttkeU° ja Toveritar kalkin joille
henkistä ja moraalista kehitystä loisessa paikassa tata lehteä ""J ei vielä tule Miehetkin saavat sen
voi tasaisesti kulkea eteenpäin ja kirjoittaa Leo Leino siitä mitä MULLAN IDAHO tilata Luulen että Mullanlssa el ny-
vlöspäin hyvin toimitetun lehden tulee si- kyään olekaan yhtään nrilestf Jolle
sältää Olen aivan samaa mieltä Trvenoys ua ia ja oi ul - - ' '
saavat lukea
MARTI N S FERRY OHIO
f-c k„ mva is„ UnEI„n l„lri-f ta vuotta aaiKiiie lovmu™ m-
ii na tauo rimvii iiiiv-j uo v uaiitii i n niiaau tiimu ja lumjuv iolllö
verittaressa pitäisi kaikki sisäl- muistanevat minun sen sanoneen TäiitÄ ei ole pitkään aikaan mal
to olla aivan uusimman aikaista i monesti ennen tässä alaker- utu mitään Toverittaressa naisten
niin se olisi hyvä jos sellaista rassa että minun haluni on teh- ja ompeluseuran toiminnasta Syy En ole nähnyt Toverittaren palstoil-
voitaisiin saada niin kunnollista dä lehden sisältö monin verroin SuÄuSuiÄeAtUe t iZlr Zt
että se vetäisi puoleensa sellai- paremmaksi jos vaan lehden kan kirjeenvaihtajaa mutta nyt joille että ei sitä täälläkään nukuta
setkin henkilöt jotka eivät lue nattajat tekevät sen minulle mah- tun olen saanut tämän tehtävän vaikkakin meitä suomalaisia on ek-
minkäänlaista kirjallisuutta että dolliseksi että tämä lehti vielä niin koetan sitä täyttää vointlni mu- synyt tänne vaan noin 30 vaiheille
saataisiin sellaista luettavaa joka nykyisellään ollen ei läheskään rSTZ
ei menisi' -taman tapaisten luki- tyydytä minua olIa toimnnassa kaiken aikaa jos- luseuroineen ja muine alaosastoineen
jäimme päiden ylitse Sitä en Minä toivoisin että lehden lu- kaan ej ana nnn kiitettävän vilk- Toveritar Sanna Kannasto oli tääl-
väitä etteikö se saisi olla jotain kijakunta tulisi siksi vaativai- ka asti Suurimpana syynä lienee oi- lä puhumassa 26 Ja 27 p:nä sillä
parempaa kuin oli tuo "Arttu ja seksi lehden sisällön suhteen että seuran toiminnan lamaantumiseen J11
' „ n i t ' : erimielisyydet ja halpamaiset persoo- saamme kuulla vieraita punujla Ha-
Aino mutta simapa se onkin se todenteolla jotain hommaisi narlidatjolta Jllerra paratkoon tääl- nen puheensa olikin meille hjrvin o-
se "'mutta'' mistä sitä sellaista lehtensä taloudellisen aseman Mullanlssakin on ollut ehkä eneni- pettavainen Toivomme että kaikki
parempaa saadaan joka ei ole parantamiseksi Siihen ei kysy- män kuin missään muualla paikkakunnan suomalaiset olisivat
liian paljon uudenaikaista O- tä sen enempää kuin että han- Olisi jo aika heittää pois kalkki tulleet tilaisuuteen vaan eipä siellä
i r -n-- 11 t „„„ iv 1 1 i ii "i:„„ t- turhamaisuudet ja alkaa paremmin kalkkia näkynyt
-saksu-meillä -sellaista oi mutta kitaan lehdelle vallintaan km- Nlia piPan Bftara osastollamme oli vuosikokous 9 p
ei läheskään tarpeeksi Sellaisen menen tuhatta pysyväistä tilaa- me nanda mita yksimielisyys voi saa- tammikuuta Jossa valittiin virkako
avulla saamme lukijoita jotka jaa Se on helposti tehty jos da aikaan nelsto seuraavaa toimintakautta var
siinä sivussa tottuvat lukemaan vain asia otetaan ratkaistavaksi Ompeluseuran kokoukset alkavatkin ten Toivon että taasen udella in
jotain kehittävämpääkin Minä s osastoissa ja jos kaikilla tÄÄS 1°
tiedai sen snta etta olen nah- pienemmillä paikkakunnilla ten- tetaan 0mpa jo puhuttu myyjäis- Niistä ompeluseuran myyjäisistä
nvt sellaista tapahtuvan aivan dään se niitä jo joillakin pikku- Htämien pitämisestäkin Niin koete- minun oikeastaan pitikin kirjoittaa
v-Ume-moden-aikana- Näitä lu- paikoilla on tehtv — Selma-täti- taanpas saada myyjäiset heti vuo- Ne ovat lähellä ja siis hyvällä puo-