Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 25, 1916, Page Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sivu 4
Tiistaina tammikuun 25 p 1916
No 4
TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten M
snkannattaja ilmestyy Astoriassa Ore joka
tiistai lne Western Workmen' Pub Co:n
kustantamana
Kuoneusto sijaitsee 10:nen ji Duane ka
jtujen kulmassa Puhelin 365
Ilmoitushinta SO senttiä tuumalta kerran
-Naimaitmoituksista J100 ensimäiselti tuu
balta ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta lisää
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
1 vuosikerta $100 puoli vuotta 60c
CANADAAN
1 vuosikerta $125 puoli vuotta 7Sc
SUOMEEN
1 vuosikerta $150 puoli vuotta 80c
TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)
Organ of the Finnish Working Women in
America Pitblished every Tuesday by The
Western Workmen's Publishing Co
Advertising rates 50c per inch per insertion
SUBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES:
One year $100 6 months 60c
IN i AN AU A:
One yer $125 6 months 75c
IN FOREIGN COUNTRIES:
One year $1 50 6 monttu 80c
ADDRESS:
TOVERITAR
Box 99 Astoria Ore
TOIMITUS SIIRTYNYT
PORTLAIIDIIII
Toverittaren toimitus on siirty
nyt Portlandiin Ore joten kaik
ki paikkakuntakirjeet artikkelit
runot y m sellaiset toimitukselle
tarkoitetut kirjeet on lähetettävä
osotteella :
TOVERITTAREN TOIMITUS
3214 Oak St Portland Ore
hasumman miehensä ansioista joita
mies yritti anastaa itselleen kun tu
li eripuraisuutta perheessä
Illinoisia valtion paheiden syitä
tutkiva korumissloni on äsken julkai
semassa raportissaan lausunut että
köyhyys se on joka ajaa naiset prosti
tutsloniin Köyhyys ja ikävät kur
jat olosuhteet Siis knnimissioni to
dentaa en -mitä sosialistit ovat jo
vuosia sitten sanoneet
Kaivosmiesten järjestö edustajako
kouksessaan on lausunut kantansa
sotaa ja sotavarusteluja vastaan
Sä iherää ylös toimintaan
ja vaadi oikeutta
kun rintas kerran kolkuttaa
kutsuu luomaan eloa uutta
Sä alas lyö jo kapitalismi
ja oikeuksia nosta
loisten riistäjäjoukko tää
sä yhteisvoimin kosta
Ja kaikki raatajat nouskaa pois
sen kovan sorron alta
ja tilalle me kohottakaamme
maailman tasavalta
HELMA JARVA
Kaikki rahalähetykset tilaukset
ilmotukset ja osotteiden muutok
set on lähetettävä suoraan kont
toriin osotteella: TOVERITAR
Box 99 Astoria Oregon
1
Katas päivän tapahtumiin
mmmmimnmmitmmimmmng
Maisien toiminnasta §
lisiiinuiassifiiiisiiiiiiiiinfiiäflgiii
UUSIVUOSI
Entered as second-class matter Juljf 18th
1U at the Post Office at Astoria Oregon
Under the Act of March 3rd 187
TOIMITUS
Selma Jokela-McCone
32 1 1 Oak St Portland Ore
Toverittaren yksityisnumerojen
iiinta on viisisenttiä kappale pait
si iiiputtain ostain jolloin ne ovat
(viisi kappaletta ja siitä ylös
päin) kaksi senttiä kappale
+
Toverittaren tilaajaluettslo osoit
taa seuraavaa:
Lfcäta tilauksia 67
Uudistuksia 23
Katkennut : 28
KAHVI-JUTTUJA
Viime viikon tuloksia Tove-iift-m-u
tilausten hankkimisessa
ei v i sanoa paremmaksi edelli
scr uikun tuloksfa vaikkakaan
viiliin viikolla et ole tilauksia
t:jtkeiiiut ylitä paljon kuin edel
lisellä Viime viikon tilauskat
rjus suittaa uusia tilauksia tul
lee n 57 siis yhtä vähemmän kuin
edellisellä viikolla Uudistettu
on 20 tilausta siis neljä vähem
4tuin kuin edellisellä viikolla ja
katkennut on 23 tilausta Edellisellä-viikolla
katkesi 57 tilausta
Paremmin täytyy yrittää että
eteenpäin päästäisiin Katsokaa
miten New "orkissa Raivaajan
(joku maksaa lähes neljä kertaa
enempi kuin Toveritar j 'tilaaja
määrä kohoaa a miksi se ko
lioia? Se kohoaa siksi että
K1 e vv Yorkissa on ryhdytty sitä
osaston toimesta erikoisesti le
vittämään järjestämällä paikalli
nen kilpailu tilausten hankkimi
scssi Miksikäs ei sopisi tehdä
Toverittaren levittämisen suil
leen aivan samoin
i£nempi on toimittava ja pa
remmin on toimittava Toverit
Ciiiu levittämiseksi
Tämänkin numeron nuorten o
histossa on vielä kirjeitä koske
va sTlä miten juiolueptihujan
Ojisi esiintyä Useat lukijat
m vhtÄiievat ihmetellä sitä miksi
Selma-täti sallii iiiin 'turhanaikai
sen keskustelun yhä jatkua kun
i!ir'paremniistakin asioista kes-
Kongressimies Humphrey VVasn
iagtonin valtiosta on tehnyt laki
esityksen että hallitus luovuttaisi
$300000 ilmapurjehduskoulun perus
tamiseksi Puget lahden sotilasjärjes
tiilte Amerikalaisessa tehtaassa parhail
laan valmlstetaau ilmasotalaivaa yh
delle Europan sotivalle maalle (uu
tinen el kerro mille maalle) joka ou
kuusi kertaa suurempi tähän asti
käytettyjä ilmasotalaivoja Kerro
taan että tämä laiva voi kulkea 75
mailin nopeudella tunnissa Sen mie
histö tulee olemaan 30 miestä
Eräs porvarillinen naisyhdistys
VVashingtoiiissa D C on lausunut
kantansa sotavarusteluja vastaan
New Jerseyn valtiossa on vaimolla
omistusoikeus puoleen siilien omai
suutteen mitä avioliitossa oloajalla
on säästetty "Sellainen paatos an
nettiin äskeisessä oikeusjutussa mis
sä vaimo oli säästänyt melkoisen ra
kastelemista Mutta tosiasiassa
tämä keskustelu ei ole niin tur
hanaikaista kuin se sivusta voi
näyttää Tässä on (älkää naura
ko) periaatteellinen vakava kysy
mys keskustelun alaisena Tämän
periaatteellisen kysymyksen voi
vat vaan ne henkilöt ymmärtää
jotka ovat jonkunverran tutustu
neet oloihin täällä lännellä Työ
väestön kirjavat olosuhteet eli
'"radikaalien" tulkintatapaa käyt
täen työväestön 'tuotannollinen
asema täällä lännellä on aiheut
tanut sen että täällä on alituinen
taistelu käymässä työväenliik
keen sisällä sanotun liikkeen joh
dosta kahden ryhmän-välillä: nii
den jotka ovat kurjuusteorian
kannalla ja niiden jotka ovat
koko työväenluokan kohottamis
teorian kannalla 'Kerrotaan tä
män taistelun käyneen niin kat
keraksi muutamissa paikoissa
näissä lännen puuteollisuusval
iioissa että ensimainitut häviöl
le jouduttuaan sosialistiosastois
sa ovat ryhtyneet sitä valloitta
maan puukkojen ja revolverien
avulla
Oregonin valtion sosialistipuo
lue on pitemmän aikaa ollut —
edesmenneinä vuosina — ainakin
osittain tämän ensimainitun ryh
män kontrollin alaisena Täällä
on ollut puolueen valtiosihteerinä
mies joka on sekä puheissaan
että käytöksessään kannattanut
sitä että työväen ja varsinkin
tyuväenjohtajien pitää olla mitä
kurjimman näköisiä olentoja Ja
samaan aikaan on eräs puolueen
puhuja julkisessa puheessaan sa
nonut että sellainen henkilö jo
ka ei ole täissä ei ole sosialisti
Sä uusi vuoi tullut oot
ja talvi sul'a muassa
Moni raataja ilman kotia
kuin kurki avosuossa
Sä raadat ylen ahkeraan
ja rinta hiljaa huokaa
Vaan uusi vuosi tarmoa
ja taistelua tuokoon
Sä tunnet aina rinnassa'
ett' työ ja orjuus painaa
vaan etpä tohdi tunnustaa
ken suot ja metsät raivaa
Uusi vuosi tullessaan
suu ikäs' vanhentaapi
vaan tuskin onpi toivoa
jos lohdutusta saapi
Niin kauan sinä raadat vaan
kuin muita sinut peittää
vasta jolloin kapitaali
rauhaun sinut heittää
Sä anot herroilta armoa
ja ylhäältä lohdutusta
vaan etpä tunne rinnassas'
sitä koston kolkutusta
Ja — ellen väärin muista — se
samainen valtiosihteeri on kerran
keskustelussa väittänyt että hen
kilö joka joskus riisuuntuu ja pe
see koko ruumiinsa pesuammees
sa on mahdoton sosialistiksi et
tä sellainen henkilö ei voi kos
kaan täydellisesti ymmärtää so
sialismia Ja tällaisen ''periaat
teen" omaavia "sosialisteja" on
ainakin tässä Oregonin valtiossa
surkuteltavan suuri määrä
Ja koska tätä täisosialismia on
jonkuverran sotkeutunut suoma
laistenkin keskuuteen niin siksi
olen katsonut tuon pttkeutumis
' keskustelun sen arvoiseksi että
sen on sopinut lehteen laskea
Nämä Portlandin päivälelxiet
ovat erinomaisen hyvin toimitet
tuja kapitalistilehtiä Xiissä ei
nimeksikään ole uutisia työväes
töstä paitsi sellaisissa tapauksis
sa kun ne voidaan tehdä mahdol
lisimman epäedullisiksi työväelle
Katselin tarkkaan tämän kau
pungin suurimman ja johtavim
man päivälehden sunnuntainume
ron ja sieltä löysin ainoastaan yh
den uutisen Laitan sen tähän
sellaisenaan kuin se oli maini
tussa lehdessä ja pyydän nuo
ria kynäilijöitämme selittämään
sen uutisen meikäläisten katsan
tokannalta nuorten osastossa
Se oli ainoa työväenuutineir ko
ko lehdessä Uutinen on seuraa
vanlainen :
"Cosmopolis Wash 15 p tam-mik-
— (Krikoistieto') — Luon
nonystävät täällä ovat suuresti
närkästyneitä sen johdosta että
on ilmoitettu useiden ulkomaa
laisten käyttäneen hyväkseen
ROCK SPRINGS WYO
Meillä oli naamiohuvit t k 15 p
jos niitä voi siksi nimittää syystä
kun ei ollut puettuja kuin joitakin
naisia ja nuoria tyttösiä Miehet ei
vät olleet katsoneet arvolleen sopi
vaksi naamioida
Aatteen voima oli kai sen isäntä
miehen nyrkeissä jota se innostui
pänttäämään erään Leijonasta tulleen
miehen päähän näissä tansseissa ja
ei ollut vielä siihen tyytyväinen
vaan vielä potki ja heitti mänttää
mänsä miehen kauluksesta ulos Ei
köhän olisi joku toinen agitalsioni
tapa parempi
Ompeluseuran myyjäiset pidetään
29 p Tutkaa silloin katsomaan mitä
meidän toimeliaat ompeluseuran nai
set ovat sinne valmistaneet niin ehkä
jo haluatte niitä itsellenne hankkia
ja luovutatte rahanne Niin ainakin
toivoo MAGDALEENA
GLASSPORT PA
Tervehdys Toverittarelle! Ompa
taas kulunut melkein vuosi siitä kun
on ollut Toverittaressa minkäänlais
ta kirjoitusta täältä Glassportista
niin ajattelin taas vähän antaa maail
malle ikuulua mitä täällä hommataan
Täällä tahtoo olla osaston toimin
ta vähän hitaanlaista mutta onhan
siitä nyt toivoa parempaan päin kun
naisetkin ovat taas unestaan nous
seet ja perustaneet ompeluseuran
'talvilintujen kesyyntyneisyyttä
ja ovat viime päivien kuluessa
pyydystäneet loukkailla niitä syö
däksensä "Asiasta ilmoitettiin apulais
riistanvahdille Chris Schoockille
ja koska se on vastoin AYashing
tonin valtion lakeja että pyy
dystää näitä lintuja niin miehet
vangittiin ja tuomittiin heille ras
kas sakko"
Kuka teistä nuoret kynäilijät
voi kirjoittaa ylläolevan uutisen
niin että se kertoo asian todel
lisen puolen vaikka emme voi
sanoa että ylläolevassa uutisessa
olisi valetta Ei sitä siinä ei ole
mutta siinä vaan ei ole kerrottu
kaikkea siinä ei ole kerrottu ko
ko asiaa Kertokaapas te se mi
tä tässä uutisessa on kertomat
ta jätetty
Se mieshenkilö jonka sanoin
Toveritarta moittineen on lähet
tänyt ja juhlistavaksi pyytänyt
seuraavan selostuksen:"
"Tuosta rakkaudenliiton sol
miamisesta josta sanoitte minun
lehteä moittineen ei ollut paikal
laan Minä en ole moittinut leh
teä Teidän toimitusaikananne
vaan sanoin ja sanon nytkin että
sellainen Arttu ja Aina ei kuulu
meille Ei rakkautta pidä eikä
tee kestäväksi solmut vaan suo
ruus Tarkoittamanne mieshen
kilö" Hyvä että näin päästiin yh
teisymmärrykseen En todella
kaan tahtoisi että liikkeessämme
olisi sellaisia henkilöitä jotka ei
vät haluaisi tehdä yksiavioisuutta
mahdolliseksi vaan haluaisivat
tässä suhteessa- Niitäkin — ikä-