Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 25, 1916, Page Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 4
Tiistaina tammikuun 25 p 1916
Sivu
tii 'matkarahan 'joo joo' ystäväl
linen vastaus ja niin tuo armias
herra taskustaan sivalsikin ko
konaisen — 50c että nyt on su
rusi sammutettu — ja niin totta
meninkin coimtyn herrojen pu
heille mutta kerroinhan jo To-
alkunsa Siitä voisi kertoa mon
ta surullista seurausta Ja taas
äiti raskauden aikana jos käyt
tää alkoholia voi sikiö äidin
kohdussa saada siitä vaikeita
vaurioita Myös synnytyksen jäl
keen joutuu pienokainen usein
delliscsti hävisivät kun lapsi oli
saanut muuta ruokaa ja taasen
ilmestyivät kun äiti rupesi syöt
tämään rintaa Äiti joi 200 — 250
grammaa palo viinaa joka päivä
ja hänen maidossaan voitiin tut'-
Korven tyttö
]Jä muistan
sousi-t
sen kun salovettä
kktaessa havaita alkoholia Kun ja puhtautta uhkui rinta sun
veri-lehdessä kuinka ystävälli- epäsuorasti alkoholin vaikutuk- tämä äiti lakkasi kokonaan naut
sesti siellä hädänalaista perheen- sen alaiseksi äidin maidon kaut- timasta viinaa katosivat kouris-
aitia kohdeltiin
Tästähän saamme ymmärtää
missä asemassa olemme —
Talvi muuttui ankaraksi täällä
tammikuulla Lunta on-niin pal
je m jotta ei tahdo voida liikkua
ja on niin kova pakkanen kuten
ennen -muinoin ollessani Suo
messa Mr Michelson kulkee saha
myllynsä kanssa läpi kontrin
Nykyään silpoo se lautoja Andr
Kaihi iirille
Metsiä runnaavat jotkut far
marit ja kuuluvatkin maksavan
sahureille tuon huimaavan sum
man §1 joka jääpi puhtaaksi
Siis lopetan ja toivon vaan on
nea vuodelle 1916 koko pirtti
kunnalle siskoille ja veikoille
sekä lukijoille Vaikka en tiedä
jos tätä ' painetaan sillä en ole
tilaisuudessa näkemään lehteä —
sain erään tuttavan kautta osot
teen vaan varallisuutemme ei
salli tilaamaan mitään lehteä
Kärsivä äiti
Tapiola Mich l!ox 2
niin hilpeänä siellä kasvoit
nousit
nyt sydämesi näen ruhjotun
ta jos imettävä äiti nauttii ai- tukset ja ainiaaksi Yhtäläisiä ta
koholipitoisia aineita Uudem- pauksia ovat lukuisat muutkin
mat tutkimukset ovat osoitta- lääkärit julkaisseet lääkelieteelli
neet että osa alkoholista jota-sessä kirjallisuudessa Niiden
imettävä äiti tai imettäjä naut- kertoileminen tässä veisi kuiten-
tii "vahvistuksekseen" siirtyy kin liian pitkälle Lyhyesti mai-
maitoon Ainakin isompien ai- uittakoon vain että äidin alko-
koholimäärien jälkeen voidaan liolin kävtöstä johtuneita tavaili- c: -a~: u i-u
l lrf V 4 1 I V L 1 i II 1 1 (V 1 1 I 1 I iVV K f I I L
lehti
Ei enää poskillasi hehku puna
ei laulu vapaa huuliltasi soi
On puhtauden ruusut surkastuna
mi ennen sulo-viehkeyttä loi
Alkoholin vaiku
tuksesta pikku
lapsiin Kirj Armas Ruotsalainen
Kuta nuorempia lapset ovat
sitä herkempi niiden elimistö on tää
kaikenlaisille vahingollisille vai
kutuksille Etenkin kaikki myr
kvt vaikuttavat turmiollisesti täl
laiseen kehitystilassa olevaan
elimistöön- Senpätähden ei ole
soveliasta - antaa pienille lapsil
le myrkyllisiä lääkkeitä
Alkoholi 011 myrkkyaine se
" on huumaava aine kuten hy
vin tiedämme Mutta ihmeellis
tä kyllä sitäkin tahdotaan an
taa lapsille usein "vahvistuksek
si" 'kuten tavallisesti sanotaan
Luulo alkoholin vahvistavista vai
kutuksista on aivan yleinen Ei
siinä auta lääkärien vakuutuk
set ja selitykset Niinpä voikin
sattua että vanhemmat' hankki
vat vartavasten 8 vuotiasta 'kuu
meista ' poikaansa varten mala-ga-viiuiä
ja juottavat sitä hä
nelle vahvistukseksi ja omin
" päin lääkäriltä kysymättä vaikka
-lapsi n säännöllisessä lääkärin
hoidc
toimintaa vahvistavaa hoitoa
Usein vanhemmat ja ymmär
tävät sukulaiset tyrkyttävät vii
niä aivan nuorillekin lapsille
milloin säännöllisesti milloin sa
tunnaisesti Tämä tapa' on eh
dottomasti hyjättävä lapsen ter
veydelle vahingollisella Siitä
onkin lääketiede tullut vakuute
tuksi surullisten tosiseikkojen no
jalla Esitettäköön tässä muu
tamia piirteitä miten alkoholi
vaikuttaa lapsiin imemis-ijällä
Alkoholi vaikuttaa erittäin tur
meltittavasti sikiämishetkellä su
kusoluihin joista uusi elämä saa
selvästi osoittaa maidossa ole
van alkoholia 05 — 06 prosent
tia Muuan tutkija on havain
nut alkoholipitoisella rankilla
syötettyjen lehmien maidossa
096 pros alkoholia Onpa ha
vaittu alkoholijuomia olutta eli
viiniä nauttineiden äitien mai
dossa vielä useiden tuntien ku
luttuakin alkoholia ja sen kadon
m" n siitä vasta 7 tunnin kulut-'
tn a
Monin paikoin ulkomailla on
tapana' varsinkin varakkaissa
perheissä antaa imettäjälle ylen
määrin viiniä 'ja olutta sekä ii
sen väkevämpiäkin aineita Niin
pä Parisissa usein imettäjät saa
vat pullollisen voimakasta vii
ma ja 1 pulloa olutta päivittäin
hngkiuuissa on
köyhälistönkin
raskauden ja synnytyksen aikoi
na vieläpä imettämiskautenakin
nauttia melkoisia määyä alko
holia rtaijerissa on vallalla on
liecou luulo että on mahdotonta
imeltää jollei juo j:ka päivä kak
si litraa olutta Myös muilla ta
hoilla on laajalti bvinnyt ve käsi
tys että oluen nauttiminen edis-
maidon eritvstä Tällaisia
simpia sairaloisia linnoita ovat:
1 hermohäiriöt 2 vatsan ja suo
liston häiriöt 3 erilaiset ihosai ¬
raudet 4 yleiset ravitsemishäi
riöt ja 5 ilmeinen alttius tarttu-
matauteihin Siis koko joukko
mitä erillaisempia sairaaloistiuk
sia Pitäköön jokainen äidiksi -tuleva
mielessään nämä surulliset
tosiasiat ja ajatelkoon mitä tuol
laiset sairaudet merkitsevät Sil
loin hän varmaan pysyy iärkäh-i-+ ääUS lövrtn V3if8 nnttuuaieta
et katsetta sa nae saahvaa
ja silmissäsi ompi kyynelvuo
Oi tyttö tvtto varhain talvi ehti
sun niellyt ompi erhetysten suo
Nääs täällä vierii viettelysten
virta
mis' melu kaupungin on vallaton
lääll särkynyt on monen elon
pirta ja vaikeata liejust' nousu on
tämättä erillään kaikista alkoholi
juomista Silloin hän myös ka
vahtaa noudattamasta tuttavien
kehoituksia eikä usko näiden se
lityksiä oluen ja "terveysviinien"
vahvistavista ominaisuuksista I
mettäessä mvöskin välttäköön
uivinani - -
useilla seuduilla i"™ ™' umhhhmi
naisilla tapana "eta" alkaanl0 y111iakaa" k?s"
i _i iluip unia iiip-iiii jvin
toivoo lapsistansa tulevan ter
veitä ja voimakkaita Kukapa si
tä ei hartaimmin toivoisi! — Terveydenhoitolehti
PAINOSTUSTA MEYER
LONDONIN ESITYK
SELLE! Toisessa paikassa lehtemme täs-
arnauasityKsia voisi luetella palsa numerossa löytyy englannin
on mutta riittäköön nama esi
merkiksi ulkomailta Omassa
maassanvmekin on saatu kokea
samanlaista joskaan ei yhtä räi
keässä muodossa kuin mitä edel
lä on kerrottu' Joka tapauksessa
asia on siksi tärkeä meilläkin
että siihen 'oh kiinnitettävä huomiota
Mita - vaikutuksia sitten
on
kielisenä 'koneressimiehemme
'Meyer Londonin kongressille e
sittämät ponnet joissa esitetään
että kongressi päättää vaatia Yh
dysvaltain hallitusta kutsumaan
kokoon puolueettomien valtojen
kongressin tekemään alkuunpa
noa rauhanneuvottelujen alkami
seksi Esitvksen painostamiseksi on
Ei täällä kansaan lemmenpäivyt
paista
mis' sydämiä pansaroipi jää
Oi miksi tänne tulit tyttörukka
miks' lensit leivo luokse kotkien?
Nyt hyljätty oot takapihan
kukka
ia jälellä on haavat tuskien -
M Rutanen
— Tiedätkö kuinka monta To
veritarta tulee paikkakunnallesi?
Tuleeko niin monta kuin oimsuo
malaista naista? Muista velvolli
suutesi sosialistina
Seuraa lainlaadinnallista kehitys
tä lännellä lukemalla Tovena
MINNEAPOLIN
s s o käsltyöseura kokoontuu joka
torstai kello 2j p p talollaan 1317
Western Ave N Kalkki tervetulo
lapseen äidin alkoholin käytöllä? tarpeellista ulkopuolinen avus-
— kysynee lukija Lääketieteel
lisestä kirjallisuudesta opimme
että siitä on seurauksena hermos
tuneisuuden tiloja ärtyisyyttä le
voton uni kirkaisuja ja suonen
vedon kaltaisia liikkeitä nukku
essa ja näitä kaikkiahan van
hemmat tavallisesti selittelevät
muka hampaiden saannista johtu
neiksi Eräs ranskalainen lääkä
ri kertoo nähneensä eräällä vas
lasvutvueeHä lapsella kouristuk-
ssa ja kyllä saa-sydämen sia jotka lisääntyivät lisääntymis kaan Ilman sitäkin
tus Sen aikaan saamiseksi keho
ltamme sosialistiosastoja ottamaan
asian esille kokouksessaan ja toi
mimaan siten että eri paikka
kunnilta lähetetään sen piirin
missä osasto on kongressiniie
helle kannatuksia Meyer Lon
donin esitykselle
Se käy parhaiten siten että
valitaan henkilöitä jotka kerää
vät allekirjoituksia ja ' jotka lä
hettävät ne asianomaiseen paik-
voi kuka
f '
KENKIÄ
jotka tyydyttävät kaikkia
joa haluatte sopivia kes
täviä ja samalla aistikkai
na kenkiä tulkaa katso
man meidän jalldneva
rastoamme Me voimme
tyydyttää teitä
Bee Hive
m
taan 14 ensimaisena pai vana ja
lakkasivat vasta sitten kun oli
keksitty oikea syy niihin Heti
kohta näet kun imettäjä joka
siihen saakka oli nauttinut 7 — 8
lasia viiniä päivässä lopetti vii
nin juonnin parantui
nen I öinen ranskalainen lää
käri näki kouristuksen katoavan
lapselta heti kohta kun tämä ei
saanut -maitoa imettäjältä joka
oli kova juoppo Samaten iker
rotaan yhtäläinen tapaus eräästä
2 ja puolen kuukauden ikäisestä
lapsesta Tämä sairastui äkkiä
ankariin kouristuksiin jotka täy-
tahansa leikata lehdestämme pää
tösesityksen kerätä allekirjoituk
sia siihen ja lähettää ensitilassa
asianomaiselle kongressimiehelle
Kerääjän on hankittava tieto
sen vaalipiirin ko'ngressiniieheu
pienokai- nimestä missä kerääjä asuu ja
mista-han allekirjoituksia keraa
Mitä voimakkaampi ulkopuoli
nen painostus asian puolesta saa
daan aikaan sitä paremmat me
nestyksen mahdollisuudet sillä
on
Osote on kirjoitettava:
Mr (nimij House of Kepresen
tatives VVasliington I) C
Jos olette
%ipeä
Pyytäkää VAPA LÄ ÄKE KIRJA No: 8
Jossa yli 25 erilaista mies t on ja naisien tantit
on selitetty sekä täydellinen luettelo suoma
laisista lääkkeistä Lähettäkää t&udiu nimi
eli taudin oireet ja me äitiimme teille mikä
lääke olisi tilatta f a lääkkeen hinnan y m
{Liiiikkent ei vii t ole patenttilääk keitä vaan
togi suomalaisia lääkkeitä)
(Tiimiin kirjan saatte ▼apaasti ja pitäisi olla
Inkasnn KunmalLtmn kodissa sillä ette tiedä
koska tarvitsette sitä Varokaa huubuuki
lääkkeitä ja humbuuki toistona
— Ligat?H'in Apteoki on suurin
au' oi Apteeki Yhdysvalloissa— —
P A UaNCLL CO- Superior WU