Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 11, 1916, Page Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sivu 6
- ):iui tarjonta" intti Martta ikäänkuin
' nauttien': siitä- että kerrankin oli
jUästy väitöksen alkuun
"Weil" sanoi Sakari amerikkalai
seen tapaan '-tässäkin on vielä tilaa
erilaiselle tulkinnalle Voidaan esim
ymmärtää asia sillä tavalla että työ
llisten keskuudessa on menekkiä huo
nolle kaunokirjallisuudelle mutta ei
hyvälle Senläliden että työväestön
kirjallinen ' maku on vasta tämän
huonon kirjallisuuden tasolla"
"Mutta minä kuitenkin kaikkeakin
haluan olettaa työväestöstä ja sen
henkisestä kehitystasosta aina mah
dollisemman parasta Ja mieluum
min haen syitä kaikkeen suorastaan
meidän puutteenalaisista taloudellisis
ia oloistamme vaikka kyllä tiedän
kin henkisen kehityksen puutteelli
Miudenkiu pohjaltaan' taloudellisista
eloista johtuvan
"Mutta nyt' on puhe romaanien
puutteesta Kun tarkemmin ajatte
len tätä asiaa niin se luullakseni
johtuu tämä työväen romaanien puil
le siitä että työväen elämä on niin
yksitoikkoista ettei se anna aiheita
romaanien kirjoittajille Jos elämä
antaisi aiheita niin kyllä aiheet sil
le synnyttäisivät tulkitsijansa"
"Antaisi se ainakin aihetta pitkien
kärsimyshistoriani kirjoittain heeu
Miksi sitten kukaan ei tulkitse työ
läisnaisen kärsimyshistoriaa niin voi
makkaasti että naiset heräisivät
joukkona kapinoimaan koska te väi
tätte eitä joukko kapinoiminen voi
meidät vapauttaa" sanoi Martta ja
hätien äänessään ja hymyssään ilme
ni salattua katkeruutta
"Työläisnaiset kärsivät kärsimyk-i-ensä
enemmän tai vähemmän salai
sesti eivätkä halua antaa niitä ker
tojani eikä kuvaajain tietoon" sanoi
Sakari "'Mutta voisimmehan me koet
Ui a palvella ihmiskuntaa sepittämäl
lä niistä romaanin vaikka TovSritta
seen Te esimerkiksi voisitte kertoa
oman elämänne romaania minulle tar
kemmin Mikäli olen sitä tähän asli
kuullut luulen että siitä olisi paljon
oppimisia nuorille tytöille Voisivat
esim varoa menemästä naimisiin
vanhojen miesten kanssa Minä sil
le koittaisin panna paperille tämän
teidän elämänne romaanin sen mu
kaan luin te kertoisitte"
"Ei tule mitään" intti taan Marita
' Romaanin kirjoittajan täytyy itse -Mä
omat aiheensa Ainoastaan sillä
tavalla voi ne tulle elämää kuvaavik
si Mutta lisiisi hiin veitikkamaises
ti hymyillen "jos meillä olisi enämpi
'ikaa niin me voisimme teiniä ro
i laanin aiheen silloin siitä jotain
i itiisi
Se oli vaan leikki ja siksi Saka
i ikin sen otti mutta kulienkin se
j riiiu ja se tapa jolla se sanottiin
nfoi hänelle paljon muistelemisen
s Mhelta ja se antoi myöskin heille
Hiettä leikin laskuun koko illaksi:
kuu he menivät muutamien Uitta
Uensa kanssa llikkuvaiu kuvaln teat
teriin ja istuivat vähän aikaa erääs
sä halvassa kahvilassa
Mutta romaanin aihetta heillä ei
ollut aikaa tehdä sillä Sakarin täy
tyi samana iltana myöhään inat kits
inä pois siitä kaupungista'
Jos he olisivat olleet rikkaita niin
he olisivat voineet sovittaa sen että
Martta olisi myöskin matkustanut eh
kä vähän myöhemmin He olisivat
voineet kohdata toisensa vaikka nmil
tiiamiäytlelyssä näytellä siellä toisil
leen huiliman merkillisyyksiä ja Haui
lla elämästä ja hankkia itselleen
mouta hauskaa muistoa tulevien päl
lien varalle Niin tekevät rikkaat
hurskaat rouvat tämmöisessä tapauk
sessa "Mutta sehän olisi ollut syntiä"
(anovat toverittaren siveät lukijut
taret olihan Marttalla mies
Joskus tuntuu meistä siltä kun se
llin olisi syntiä että synti jää teke
mättä jos nimittäin seukautta ihmi
set menettävät tilaisuuden nauttia e
Mmästä ja rakkaudesta Sitä vär
ienhän meillä Vaan ou siveyssäädök
setkin ja siveyskäsitteet että niitten
liitäisi edistää ihmiskunnan onnelli
suutta Eikä Marttaa nuoruuden hairah
duskaan ollut se että hän olisi teh
nyt syntiä vaan se että hän syu
t tn tekemistä välttääkseen oli pitä--y
t velvollisuutenaan niemiä vanhal
le miehelle jolle oli joskus heikkona
hetkenä tullut lupautuneeksi
Rikkaat nuoret rouvat jotka myy
vät itsensä rahalla vanhoille miehille
ovat tilaisuudessa hankkimaan itsel
leen rullalla nuoruuttakin ja lakkaut
ua Mutta köyhien tyttöjen tulisi
tarkoin varoa joka ainoata askelet
taan sillä heille ei a liueta mitään
anteeksi Ki sitä jos tekevät syntiä
eiutta ei sitäkään jos jättävät sen
tekemättä He joutuvat kärsimään
shtäkin
MULLAN S S O OMPELU-
SEURAN
Kokoukset
pidetään joka torstai rioml
Haalilla kello 8 j p p kiikld
tervetulleita
TOISTEN TAAVO
eli johteet sotaan
— Taavo oli minun naapurini pie
nessä kauppalassa Suomessa Hän oli
pienempää kauppaliikettä harjoittele
van kauppiaan poika Taavo sai vä
hän enemmän kouluutiista kuin toi
set sivummalla kaupunkia joiden
kouluaika tavallisesti rajottuai neli
luokkaiseen kansakouhikurssiin Taa
vo sai käydä kaikki kahdeksan ja o
lisl vielä saanut jatkaa opintojaan y
lemmlssä opistoissa jos olisi halun
nut Korkeampi kouluiitus kuitenkin
jäi sikseen ja Taavo lähti matkuste
lemaan ulkomaille Hänellä ei ollut
nyt kuitenkaan suuria varoja sillä
kotimyönnytyksetkin loppuivat kou
lunkäynnin loputtua Mutta mitäpä
väliä sillä olihan hän hyvä kirjanpi
täjä liikehuoneissa eli kauppaliikkeis
sä Hän saikin aina työtä heti kau
punkiin tultuaan ja sitäpaitsi hänellä
olikin erityinen aikomus kasvattaa it
sestään mallikelpoinen ltauppias joka
jonkun ajan kuluttua muuttaisi koko
Suomen kauppaolot aivan uudelle to
lalle Sitäpaitei täten työskennellen
hän ajatteli voittavansa monta asiaa
yhdellä kiertomatkallaan: ansaita ra
hoja sekä oppia eri maitten kieliä ja
heidän hyvien kirjastojenpa avulla
koota laaja tietomäärä tuekseen kun
palaa kotimaahansa
Hän kulki Venäjällä Saksassa
Ranskassa Balkanin pikkuvalloissa
Englannissa ja lopulta tuli Ailien
kaan ja oli nyt oppinut ifuomattavasti
Europan maitten kieliä johon hänellä
olikin erityinen halu Hän harrasti
innolla kaikkia tieteitä ja taiteita
mutta politiikasta hän ei välittänyt —
meinaili että Suomeen palattuansa
kauppa-alansa on aivan eri asia —
eikä niinkuin tässä maassa että por
varisto hallitsee koko poliittisen lai
toksen Usein hän puhui tovereilleeu
kin kotimaisten kauppaolojen muo
dostamisesta ja parantamisesta Ja
niillä mielipiteillä hän aikoi palata
syunynimuaahan luomaan sille uuden
ennen tuntemattoman kaupanvälitys
järjestelmäu laajentaen kotimaista
tehdasteollisuutta ja siten ikuiatuttaa
nimensä Suomen kauppahistorlaan Ja
hän olikin juuri lähtemäisillään koti
maahansa kun Europan sota alkoi
Tiimä sodanjulistus söi tietysti Taa
vonkin matkaeväät Mutta sen perus
teella mitä hiin oli nähnyt noissa'
sotajalalle käyvissä maissa hän ei
olisi uskonut sotaa niissä mahdolli
seksi Vaikka hän ei ollut koskaan
välittänyt poliittisista suhteista en
nen niin tositiedot kiinnittivät hänen
mieltään nyt kovasti Europan kohta
loon siihen mitä oli joka eri maassa
nähnyt Eniinen hän oli ollut "kan
sainvälinen" joka onkin aivan luon
nollista kauppa-alalle pyrkivissä kas
vaen se porvarillisille "ylioppilaillem
me" ikäänkuin toiseksi luonteeksi Oi
kein todella kun hän kävi luonani
niin hän oli niin innostunut tähän
kysymykseen että päivä meni kuin
vilaus vain Liitän tähän minkä muis
tan puheestaan koskien Saksan olo
ja joihin oli enimmän kiintynyt Hä
nen ajatuksensa esiintyvät pääpiirteis
sään seuraavassa mieltäkiitinittävässä
kertomuksessa:
"Minun kokemukseni on että kan-
sallisuudella ei ole mitään merkitystä
kirjanpitäjiin ja kauppiaisiin nähden
ja minä pidän melkein varmana että
sillä on yhtä vähän merkitystä mui
h in työaloihin nähden — okaisessa
maassa on kaikkien toisten maitten
kansalaisia töissä ja liikkeessä vie
retläin eikä heilä ole mitään kinaa
keskenään kansallisuuskysymyksistä"
— Sitten sinä olet sosialisti niin
kuin me kaikki toisetkin eikö niin?
"Minä olen selvä oman luokkani
puolustaja ja toivon sille menestystä
Minä en sosialisti siksi että työläis
ten kehtiys ei ole vielä sillä tasolla
että he kykenisivät pitämään ja hal
litsemaan mitään minkä voiltaisival
ktn Minua vaan ihmetyttää niiksi he
nytkään lähtivät tappelemaan Minä
olen asunut Saksassa ja tiedän että
työläiset siellä ovat paremmassa ase
massa kuin muitten maitten työläiset
samalla ammattitasona se on pa
remmassa asemassa paljon kuin Yh
dysvalloissa varsinkin perheelliset
Tämä tositapaus kuvaa ja todista si
tä selvemmin kuin niinä voin kertoa:
Työtoverini oli ruotsalainen oli hil
jan saapunut Ruotsista Hiin sairas
tui muutaman päivän työssä oltuaan
Hänet toimitettiin heti hyvään sai
raalaan jossa pidettiin hyvä huoli ja
annettiin hyvä hoito järjestölaitosten
puolesta Minä huomasin että jos
mies oli perheellinen niin ei ainoas
taan miestä hoidettu vaan myöskin
hänen perheensä kunnes mies parani
Sitä ei voi sanoa muista maista
"Minulle on sanottu että jos Saksa
valtaisi Europan niin vapaus pois
tuisi Minä en ole ainoastaan löytä
nyt parempia työväetioloja Saksassa
kuin muissa maissa vaan paremman
vapauden — paitsi että kukaan ei saa
arvostella keisaria tai hänen perhet
tään Toinen seikka on että Stiksassa
harvoin työmies ja poliisi sattuvat yh
teen Järjestys josta kuulee paljon
puhuttavan on luontainen Saksan työ
väelle Kaikki ammatit ovat niin hy
vin järjestetyt että kaikki seuraa
täsmälleen johtoa ja yhdessä valittua
johtajaansa niin hyvin lakoissa kuin
muissa järjestön asioissa Ja johtajat
ovat nerokkaimpia sillä työväestö on
itse niin nerokasta että se vaatii
johtajiltansa terävyyttä ja järkevyyt
tä — Minun omalla alallani ikävä
kyllä ei ole aivan sillä tavalla var
sinkaan Amerikassa Näistä syistä en
ollenkaan pitäisi pahana jos Saksa
järjestäisikin Europan Sitäpaitsi mi
nä hiljalleen rupean luottamaan e
nenimistön oikeuteen hallita tällai
sissa tapauksissa mutta jos enemmis
tö hallitsee niin työläisten täytyy
saada paremman kasvatuksen ja ke
hityksen kuin nykyään on tilanne e
simerkiktsi Amerikassa"
Minä edelleenkin saan luvan toivoa
että sinun porvarilliset käsitteesi ovat
kadonneet tämän kehittyneen Saksan
kansan oloja tutkiessasi Viimeinen
lauselmasi juuri osottaa sitä se on
aivan samaa kuin mitä me sosialistit
kin vaadimme: enempi ja parempaa
kasvatusta ja kehitystä ja parempia
mahdollisuuksia työkansalle Kun ero
simme Suomessa sinä olit umphsilmäi
sin "vapaamielinen" porvarin tyyppi
Nyt et ole koko tällä ajalla puhunut
muusta kuin työläisten asemasta! —
Meidän alamme onkin sellainen että
siinä tarvitaan — ja juuri Riitä syys
tä josta viimeksi puhuit — suuri
määrä työvoimaa Meillä on muun
muassa tullut päiväjärjestykseen kapi
talististen sotkijoitten taholla eksyt
tää kansaa kaikenlaisilla "lainlaadin
nallisilla parannuksilla" Niitä vastas
sa on kuitenkin edelleen kaikenlaiset
"fellovv-servant" säännöt joiden kaut
ta vastaajat voivat pujottautua va
pauteensa Työläisten turvallisuutta
tavoittelevissa lakikorjauksissa —
jotka muuten ovatkin vain virkoja pi
tävien äänten syöttejä — on edelleen
kin ne ehdot että jos mies menee vaa
ralliseen työhön ilman vastustamatta
— jota monikaan ei muista tehdä e
nimmäkseen siksi etiä näljän pelko
pakkaa päälle ja pakottaa hyppää
mään vaikka järveen — niin menet
tää oikeutensa
"ihanteenani kuvastuuEuropan Yh
dysvallat Minä pidän tasavallasta —
kutsu sitä miksi haluat Minä uskon
että se tapahtuu hyvin paljon saman
tapaisesti kuin Amerikan Yhdysval
tojen syntykin — että mädännyt yli
mystö tappelee kansan väsyksiin —
joka vasta silloin herää oikeaan teh
täväänsä Ilman sitä se on sotaa käy
den ei koskaan voi olla kansanval
taista liittoa tai toisin sanoen minä
myönnän että isänmaalHsuuskiihko
on pahimpia kansanvaltaisen yhteis
kuntaelämän vihollisia Jos Sak-m su
lattaisi itseensä joitakin pienvaltoja
niin se olisi suuri ote suurempaan
tasavaltaan päin Euroopassa — ja
itsessään pitkä askel maailman liit
toa kohti" puheli Taavo innostu
neesti — Sinä olet siis maehiavellilaisella
pohjalla — prinssiliallituksen — siinä
luotossa että ruhtinasval takin voi
tulla lähelle kansanvaltaisuutta? pu
helin minä saadakseni kestini esit
tämään suorin sanoin "kansansa" Si
tä ei hän kuitenkaan tehnyt vaan
jatkoi selostustaan
"Mitä sanoin Saksan puolesta ei ole
puolustukseksi Hohenzelleru perheelle
eli kenenkään maan hallitsevan ty
rannin Pyyhkäistäköön perintöruhti
uaflt pois ja niitä ympäröivä ylimys
tö — ei tappamalla vaan siirtämällä
sivuun — sillä en luota tappamiseen
ja siitä syystä en sotaankaan Mitä
hyvää siitä on että nuo sotaa käyvät
vallat tapattavat kansalaistaan?"
— Mutta tiedäthän että kaikki ko
ko maailman ruhtinaalliset ovat Mac
hiavellin uskollisia oppilaita ja Sak
san aatelisto ei ole muita?
"Minä varoitan että mitä sanoin
sotaa vastaan ei kiellä oikeaa sotaa
Hävyttömän hyökkäyksen oikeuksiani
tai perheeni oikeuksia vastaan tay-'
tyy torjua väkivoimaila"
— Näillä Varoitusajatelmillaau Taa
vo päätti puheluu tästä aineesta Ky
syin häneltä vielä josko oli lukenut
meidän sosialistien etutaistelijan Eu
gene V Debs'in mietelmät sodan
käynnistä muistuttaen että kestini
käsitykset ovat samaan vivahtivat
Taavo ei vastannut mitään meinasi
kai että tapaamme vielä joskus tois
ten Minä kuitenkin huomasin että
Taavon alkuperäiset porvarilliset kä
sitteet jo kokolailla horjuivat ja
maailmankatsomuksensa olivat ker
rassaan ratkaisemattomina Nykyisen
sodan kauhut olivat niihin lyöneet
leimansa Hän oli itse nähnyt että
noilla rajakansoilla Europassa ei ole
mitään riitaa eikä erimielisyyttä kes
kenään — vaan että hallitsevat per
heet ja heidän etunsa ovat syynä sn
taan — tai heitä ympäröivä ylimystö
ja ylempi porvaristo Minä ilon tun
teilla jätin entisen nuoruuteni tove
rini eteisessä Iloni pohjana oli se
että se on vinot olosuhteet jotka te
kevät arvaamatonta työtä sosialismin
hyväksi vaikuttaen moneen niin et
tä he eivät itse tiedäkään ja josta
he eivät voi Irrottautua
H J — sen
— "Meillä ei ole ollut todellista hy
vää aikaa tässä maassa kymmeneen
vuoteen" on presidentti Wilsonin vä
vypoika McAdoo lausunut hiljakkoin
— Ainoa vihollinen joka voi hyö
kätä tähän maahan on ulkomaalainen
tavara jonka on valmistanut kym
menen sentin päiväpalkkoja "nautti
va" työväestö — American Econom
ist OPETELKAA LAULAMAAN
MH!!
nuottipainos
on nyt valmistunut Toverin kustan
nuksella ja tarjotaan tilattavaksi
Hiv a pehmeissä kausissa 25 senttiä
ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä
mä kirja on ensimäinen nuoteilla
varustettu lasten laulukirja suoma
laisessa kirjallisuudessa Hankki
kaa se lapsellenne
— Tiedätkö kuinka monta To
veritarta tulee paikkakunnallesi?
Tuleeko niin monta kuin on suo
malaista naista? Muista velvolli
suutesi sosialistin? :
Seuraa lainlaadinnallista kehitys
tä lännellä lukemalla Toveria
Hoquiamin s s osaston ompelu
seuran kokoukset pidetään osaston
talolla Ahjolassa joka torstai kfc'o
2 jpp Osote on 315— lOth St
Hoquiam Wash
MINNE APOLIN
s s 'o käsityöseura kokoontuu joka
torstai kello 2j p p talollaan 1317
Western Ave N Kaikki tervetuloa
©@o®oa@e©©©8
9
9
9
9
KE N K I Ä
jotka tyydyttävät kaikkia
fos haluatte sopivia kes
täviä ja samalla aistikkai
:a kenkiä tulkaa katso
nnan meidän jalkisieva
lastoamme Me voimme
tyydyttää teitä
e
o
©
®
o
Bee Hive
© O © 69
::::::::::::::i"i
1 ' ? ' I ' ' 1 ' ' S S
Meillä ou velä jälellä jokunen määrä Lasten Joulua
1912 Lasten Joulu 1914 ja' Lasten Kevät 1914 ja Lasten
Joulu 1913 sekä pienempi määrä Lasten Kevättä 1915
Nämä ovat eranamaisia lukukirjoiksi lapsille suomalai
sissa sunnuntai- ja kesäkouluissa ja kotilttkuakiii varten fiiil
le joilla ei ole tilaisuus käydä sunnuntai tai kesäkoulua
Näitä julkaisuja saa tilata nyt viidellä sentillä kappa
leen siksi kunnes ne ovat loppuun myyty kailk-kia paitsi
Lasten kevättä 1915 joka nyt maksaa kymmenen senttiä
kappale Saa tilata: osoitteella:
TOVERITAR Box 99 Astoria Ore