Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 11, 1916, Page Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 2
Tiistaina tammifcuua 11 p 1916
Siva 5
se jota papit täyttävät uskottaakseen
niille- ihmisille jotka heitä kuuntelevat-
että kaikki on niinkuin olinkin
pitää ettei ole mitään valittamista
mutta me itsetietoiset työläiset em
me usko sellaisia lttrpölyksiä Ja meil
le kuulon huuto: taisteluun jokikinen
mies ja nainen siksi kunnes olemme
voittaneet niin sitten nasta on meillä
todellinen ilon ja rauhan juhla
Ompeluseuran naisilla on suuret ohjelma-iltamat
35 p tammikuuta Siel
lä tulee olemaan runsaasti arvokasta
ohjelmaa kuten näytöskappale ku
vaelma laulua runoja y m ja soi
tosta huolehtii s s o soittokunta
Lopuksi on tanssia tanssihaluisille
Toivon että kaikki tulevat silloin s
s o haalille ja tuovat tuttavansakin
katsomaan mitä me naiset olemme
saaneet aikaan
Se koira ärähtää johon kalikka sat
tuu Niinpä nytkin Jotkut osaston
poiltaraiehet ovat olleet pahoillaan ii
tä kun viime kirjeessäni sanoin että
lie ostavat ennemmin viinaa rahoil
laan kuin uhraavat osaston hyväksi
mutta se on kumminkin totta ja se
on nähty joulunpyhinäkin että viinaa
oli ostettu ja juotu joka mies muu
tamia lukuun ottamatta oli humalas
sa ja te paheksutte jos siitä jotakin
puhuu Ei pojat se ei ole ensinkään
kaunista heittäkää jo hiiteen sellai
nen peli ja tehkää päätös ettette
maista viinaa tippaakaan niin silloin
olette kunnon poikia
Toverillisesti
Mary HM'
kirjeenvaihtaja
SEATTLE WA£H
Toiminta täällä osastossamme on
ollut kuulema koko syyskauden erit
täin vilkasta Ikävä vaan ettei osas
tomme ole valinnut Toverittarelle sel
laista kirjeenvaihtajaa jolla on mah
dollisuus olla toiminnassa mukana ja
seurata toimiamme joista kertoilisi
osatovereille lehtemme avulla
Tämän kirjoittajalle se on aivan
voittamaton mahdottomuus
En edes voinut olla mukana Uuden
vuoden aattona käsityöseuramme
myyjäis-arpajaisissamme mutta ne
jotka olivat kertoivat että tulot oli
vat loppupuolelle kaksisataa dollaria
Tulos oli siis toiveidemme mukai
nen huolimatta siitä että suuri osa
liikkeemme kannattajia vallankumo
uksellisia punaisia huom! punaisia
ei "punaisia" poikia oli jo lähtenyt
töihin metsähiimpille oli yleisöäkin
olliit kolmisen (sataa joten uhraus ei
sittenkään tullut kovin raskaaksi yk
silöille Se on joukkotoiminnan tu
r1ös! Eteenpäin heti alusta vuoden!
Kieltolaki siis astui voimaan vih
doinkin Emme isiltä voi paljoa toi
voa parannusta luokkamme asemaan
Riutta toivottavasti kuitenkin tämä
kin uudistus edes hiukan kuivaa sitä
kyynelvirran vuotoa johon tuhannet
äidit lapset ja miehet ovat
osansa antaneet
Kurjemmaksi tuo laki ei kuiten
kaan luokkamme asemaa tee vaikka
osa työläisiäkin niin väittää
itna
Viininpä! mmh
terffa
(Jatk)
Ja siinä papereitaan selaillen
kirkastuivat tuon jo harmahtu
neen kenraalin kasvot Magda
ihaili aina isiinsä ryhtiä ihaili
hänen uljaita kasvonpiirteitään
mutta vaikka hän kuinka monasti
oli tuominnut itseänsä siitä et
tei voinut rakastaa isänsä silmiä
kuten hänen olisi pitänyt niin
- sittenkin taas uudestaan hän oli
näkevinään niissä jotain iljettä
vää jotain kammottavaa
Kenraali löi lujasti kämmenel
lään isoa paperitukkoa riemu ja
tyytyväisyys kuvastuivat hänen
otsallaan
"Tämä on sinulle kaunis' Mag
daseni" virkkoi hän ja ojensi
Magdalle yhden pankkiosoituk
sen "Saat olla vaikka kuinka tuh
laavainen niin -sittenkin piille riit
tää rahaa siksi kunnes palaan so
dasta Eikä se pitkiä aikoja ota
kun olemme lyöneet vihollisem
me maahan Ile ovat huonosti
harjoitettuja nälällä kidutettuja
sotilaita ja mitä tulee komennus
väkeen upseereihin niin he eivät
lainkaan voi meille vertoja vetää
Meidän uudet ampumaknneistom
me vhdessä silmänräpäyksessä
repivät riekaleiksi heikäläisten
rintamat ja 'inä niität kunniaa
ia mainetta isäsi kautta ! Isäsi
palaa urhokkaana sankarina josta
historia kertoo suuria Ja entäs
sitten tämä rikkaus se kohoaa
moninverroin ja moninkerroin
Sinusta tulee rikas perillinen'
Magdan hennon ruumiin- läpi
kulki kylmiä väreitä huulensa
alkoivat hermostuneesti värähdel
lä Hän olisi tahtonut sanoa jo
tain mutta ei voinut ei uskalta
nut Hän tiesi että isänsä oli
hirveän julma suuttuessaan Hän
oli monasti nähnyt kuinka palve
lusväkeen kuuluvat saivat isältä
ankaria korvapuusteja tiesi että
erästä heistä oli kiduttanut ve
dellä ja leivällä hevostallissa ko
konaista kaksi viikkoa kunnes
suostui isäntänsä vaatimuksiin
Mikä oli tuo vaatimus sitä ei
Magda saanut koskaan tietää
vaan tiesi sen että mies sai sil
loin" tällöin sieviä summia ra
haa kunnes eräänä päivänä hän
äkkiä kuoli Kahaosotuslipptt vä
risi hänen kädessään kun hän o
jensi sen arasti isälle takaisin ja
vaipui tuolille itkien Kenraali
puri huultaan raapi niskaansa ja
käveli edestakaisin lattialla tui
malla kiireellä
"Tiedätkö sinä jotain? tuo
ta mitä sinä tiedät kuka '("
ja hän keskeytti säikähtäen omia
sanojaan
Magda tointui mielenliikutuk
sesta Nuo isän sanat kuuluivat
niin kummallisilta että hän ryh
tyi niitä itse ratkaisemaan vaatt
isän raivostunut käytös esti hä
net siitä
"Se on tuo kirottu akka joka
on valheillaan pannut pääsi pyö
rälle mutta minä leikkaan hänel
tä kielen ellei hän voi sitä muu
ten hilUtä Hän on muutenkin
jo pitemmän aikaa pitänyt sinua
arkana pelvon alaisena Minulla
on mainio keino päästä hänestä
irti Me emme tarvitse tuollai
sia kyyttyräisiä olentoja He o
vatkin rumentamassa tätä maail
maa "
Magdaa pöyristytti Hän muis
ti nyt miten oli kiusannut Mar
falta selityksiä ympärillään ta
pahtuviin salaperäisyyksiin ja et
tä Marfa koetti kiiruhtaa nou
dattaen "Hänen" kutsua etteivät
he löisi häntä Varmana otti
hän askeleita isäänsä kohti jota
hän tunsi vihaavansa ja halveksi
vansa enemmän kuin kukaan ih
minen voi vihollistaan vihata
muita jos hän nyt kertoisi ha
vaintonsa isälle maksaisi se an
karan rangaistuksen Marialle ja
isänsä uhkauksista päättäen ehkä
hengenkin
"Isä" sanoi tno ihana lapsi
"Miksi vihastuitte? Minä en ym
märrä lainkaan mistä puhutte
Työnsin pois tuon pankkiosoittik
sen luotani siitä syystä että pi
dän loukkauksena sen kun isä e
rotessaan ainoasta lapsestaan pu
huu vaan rahasta Luuleeko isä
että Magda si ei kaipaa mitään
muuta kuin rahaa? Oi sitähän
olen aina suita saanut saanut lii
ankin paljon mutta sittenkin mi
nä kaipaan jotain
"Hm!'' hymähti isä nipistelleu
harmaata partaansa "sinä olet
samanlainen kuin äitisi Hän
myöskin "
"Äitini rakas äitini! " huu
dahti Magda Hän kuuli isänsä
mainitsevan äidistä vasta ensi
kerran vaikka hän oli nyt jo kuu
dentoista vuotias Hän heittäy
tyi isänsä syliin kuin eksynyt
kulkiji joka kaipaa kotinsa läm
mintä vuodetta ja heittäytyy ko
valle maalle väsyneenä Isä pu
risti lastansa rintaansa vasten si
litteli hänen pehmoista tummaa
tukkaansa ja kuiski helliä sanoja
jotka kaikuivat Magdan korvissa
kylminä ja kolkkoina Huh! isän
syleily oli kuin myrskyävän lai
neen kylmä kosketus ja hän vais
tomaisesti sv-säsi hänet luotaan
Heidän katseensa kohtasivat ja
Magdan päätä huimasi Hämä
rästi näki hän edessään kaksi kul
taista olkapolettia ja niiden vä
lissä harmaan pään jossa paloi
Ssosastot ja ompeluseurat huom
TÄNÄ VUONNA ILMESTYY ENTISTÄ SISÄLTÖRIKKAAMPANA
JA KYLLIKSI AIKASEEN EHTIÄKSEEN AJOISSA KAIKKIALLE
Toverittaren
9 M O ©
iaiva-
y
in aisienD
numero
8E ILMESTYY PAINOSTA JO HELMIK 8 P:NÄ JOTEN OLISI
KIIRUHDETTAVA HETI TILAAMAAN
että tietäisimme kuinka monen tuhannen suuruisen painokaen siitä
voimme ottaa että sitä olisi riittämään -saakka jokaiselle lähettää
Toverittaren naisten päivän numero Ilmestyy helmikuun 8 päivänä
kuusitoista-sivuisena kuvitettuna ja sisällöltään arvokkaana ja mo
nipuolisena Paitsi seisovia osastoja joita Toverittaressa on lasten
osasto nuorten-osasto ja kodin-osasto tulee siihen kirjoituksia mo
nelta eri alalta
Toverittaren naisten päivän numero sai yleisen tunnustuksen viime
vuonna sisältörikkiuidestaan Tänä vuonna se tulee olemaan viime
vuotista parempi
HINTA TUKUTTAIN TILATEN ON AINOASTAAN $200 SATA
KAPPALETTA
TEHKÄÄ TILAUKSENNE VIIVYTTELEMÄTTÄ
Toverittaren konttori I!ox 99 Astoria Ore
Allekirjoittanut tilaa kappaletta Toverittaren nais
ten päivän numeroa
Nimi '
Osote
kaksi tulista silmää joiden sisäl
lä oli jotain hirveän salaperäistä
ja julmaa
"Sinä puhut erotessasi lapses
ta vaan ' rahasta vaan sotilas
voitoistasi mutta ajattele mitä
on tämä voitto? Sinä ylpeilet
siitä jos surmaat paljon vasta
puolueen sotilaita Se on murhaa
isä Mitä voin minä sille jos
isänä ja tyttärenä meissä virtaa
kin erilainen veri jos tunteemme
ovatkn niin erillaiset ja aatokseni
me harhailevatkin eri maailmois
sa" "Jo riittää jo riittää huusi rai
vostunut kenraali Juuri tuota
minä pelkäsin Minä tiesin tä
män hetken vielä kerran tulevan
Sinä olet äitisi perikuva Ihana
ja kaunis mutta itse saatana a
stttt teissä Ulos !"
Ja Magda ei voinut kestää tuo
ta tulista katsetta joka leimusi
hänen edessään Hän aikoi juuri
poistua loukatuin mielin ja ras
kain sydämin kun näki ikkunan
läpi Marfan tulevan tuolla portil
la ja päätti kahdestakin syystä
olla näkemässä Marfan ja isänsä
kohtausta Olihan hänen ja isän
välillä rikki revitty se suurella
huolellisuudella pystyssä pysytet
ty lapsen ja isän suhde
(Jatk)
HEILLÄ EI OLLUT AIKAA
TEHDÄ ROMAANIN
AIHETTA
(Jatkoa toiselta sivulta)
Sakari istui kiikkutuolissa selaillen
ennen mainittua romaania lukien sii
tä kohtia ja selitellen niissä ilmene
viä kaksinaiskäsitteitä eri sukupuo
liin nähden
Martta istui lähellä toisella tuolil
la ja innostui myöskin näyttelemään
Sakarille eräitä kohtia jotka enim
män olivat hänen mieltänsä kiinnittä
neet Täten he lopulta selailivat ja
lukivat yhtä aikaa samaa kirjaa Sa
kari nimittäin ei ollut hoksannut an
taa kirjaa Martalle kun tämä rupesi
mieleistään paikkaa näyttämään ja
Marttakin oli unhottanut sitä pyytää
Sen sijaan oli Martta noussut tuolil
taan ja kumartunut Sakarin tuolin
takaa katsomaan kirjaan yhtäaikaa
Tällöin tunsi Sakari Martan läm
pimän hengityksen kaulallaan ja va
semman puolisella poskellaan ja koko
hänen olemuksensa ruumiinsa ja sie
lunsa lävitse kävi suloinen väristys
Semmoinen jota Ihmiset tuntevat ai
noastaan silloin kun ne alkavat ra
kastumaan Mutta Sakari ei tehnyt eikä sano
nut mitään semmoista jota ihmiset
tapaavat tehdä ja sanoa sllloiukun
rakastumaan alkavat vaon pysytteli
edelleen mahdollisimman kylmänuä
köiBenä Ei sillä etteikö hänellä olisi
halua ollut tehdä Jotain sellaista
mutta hän ei uskaltanut Hän pel
käsi ehkä sittenkin loukkaavansa
Marttaa pelkäsi muuttavansa tuon
hymyilevän päivänpaisteen ukkosen
ilmaksi itseään kohtaan Järkevä a
jatteleva mies nimittäin ei mene o
soittamaan rakkauden osoituksia nai
selle ennenkun naisen puolelta on
annettu kyllin selvästi ymmärtää et
tä ne ovat tervetulleita Naisella on
tässä se hyvä puoli ettei hänen kos
kaan tarvitse pelätä miehen loukkaan
tuvan pikku hyväilyistä Miksemme
siis antaisi naisten alpittaa ajatteli
Sakari
Mutta tätä varmuutta ei Sakari
saanut Puhelu liikkui yhä edelleen
kin romaanien alalla Sakari sanoi
että työväen kustannusyhtiöitten pi
täisi ruveta kustantamaan enämpi ja
parempia työväen romaania agitat
slonitarkoituksessa syystä että ne
tulisi paremmin luetuksi kun suora
naiset agltatsioniklrjat ja tietokirjat
ja vaikuttaisivat voimakkaammin vä
linpitämättömämpäänkin lukijaan
Martta väitti kustannusyhtiöitten
hänen Inullakseen liiankin hyvin ym
märtäneen tämän tarpeen koska ne
ovat sillä alalla kustantaneet jo pal
jon semmoistakin jota ei olisi kan
nattanut kustantaa Syy siihen että
työväen romaaneja ei enSmpi ole on
se ettoi työväellä ole kykeneviä kau
nokirjailijoita eikä herraskirjallijat
viitsi tehdä havaintoja työväen elä
mästä eikä niitten kannata siitä kir
jottaa sillä työväen kustannusyhtiöt
eivät voi maksaa niin suuria palkki
oita kun porvarilliset
"Siinä se nyt taas pilkistää esiin
sittenkin se yksilöllinen ajattelutapa
tahi se että te olette ensiksi rakas
tuneet ylioppilaaseen vanhassamaas
sa" sanoi Sakari kaksimielisesti hy
myillen "Meidän pitäisi siis taaskin
varrota jotakin mesiasta jostakin yl
häältä luomaan meille työläisille kau
nokirjallisuuden Ei tämä meininki
ole oikeen materialistisen historian
käsityksen mukainen Kyllä meidän
täytyy tässäkin nämä materialistiset
syyt löytää Tarve synnyttää keksin
nöt ja markkinat synnyttävät teolli
suuden sanotaan Tämän mukaan
olisi syy siinä ettei meillä vielä oli
si työväen kaunokirjallisuuden tar
vetta eikä sille markkinoita''
Mutta tässäpä juuri teidän mate
rialisminne ei pidäkään paikkaansa
koska siilä alalla kuten äsken mainit
sin on voitu jo kustantaa ja myydä
varsin ala-arvoistakin tavaraa niin se
osoittaa että kysyntä on suurempi