Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 09, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    KATSOKAA VIIDENNELLE SIVULLE
SAMPLE COPY
m
I
Amerikan suomalaisti!!) työläisnaisten äänenkannattaja
Organ of the Finnish Working Women In America
No 45
TIISTAINA MARRASK 9 P — TUESDAY NOV 9 1915
1915 _ Viides vuosik
Naisten äänioikeuskysymys idän valtioissa
Uutiset vaalien tuloksista nel
jässä idän suuressa teollisuusval
tiossa tuovat sen tiedon että
suuri enemmistö näiden valtioi
den äänestäjistä eivät vielä näe
ympärillään vallitsevia oloja
Naisten äänioikeusehdotus on ää
nestetty nurin suurella äänten
enemmistöllä jokaisessa näistä
valtioista niin kertovat uutiset
Ja miksi se äänestettiin nurin?
Jos teemme itsellemme kysy
myksen oikeen niin saamme sii
hen kohta oikean vastauksen
Kysykäämme näin: miksikä näis
sä idän valtioissa missä niin suu
ri joukko naisia on palkkatyöläi
sinä tehtaissa departmenttikau
poissa y m on naisten niin ko
vin vaikea voittaa äänioikeus
kun lännen valtioissa missä ei
nnin nimeksikään teollisuu
den palveluksessa he jo ovat ää
nioikeuden voittaneet? Kun ky
symme näin niin eikö silloin
vastaus ole selvä että juuri siitä
syystä että naiset idässä ovat
niin suurena tekijänä teollisuudes
sa on heidän vaikeampi voittaa
siellä minkäänlaisia oikeuksia
Epäilemättä voimakkain ele
mentti joka taistelee naisten ää
nioikeutta vastaan on se joukko
tehtailijoita suurkapitalisteja jo
ka käyttää nais- ja lapsityötä
Tämä elementti se oli joka yh
dessä - väkijuomatehtailijoiden
porttoloiden pitäjien ja katolisen
kirkon kanssa äänestytti tietä
mättömillä miehillä naisten ääni
oikrusehdotuksen nurin
"Naisten paikka on kotona"
kirkuvat he satojen agitaattorien
pa kurkusta ja kontrolleeraamien
sn sanomalehtien palstoilla Ja
miehet jotka katkerin mielin o
vat vuosien varrella nähneet kuin
ka naiset valtaavat heiltä leipä
paikat syyttävät siitä tietysti nai
sia näkemättä ollenkaan sitä
voimaa joka naiset heidän kans
saan pakoittaa kilpailemaan työ
markkinoilla Ja miehet uskovat
kun heille sanotaan että jos nai
set saavat äänioikeuden niin ase
ma muuttuu vieläkin hullummak
si — naiset muka valtaavat kaik
ki heidän paikkansa teollisuudes
sa ja niin nämä äänestäjäparat
koettavat pitää naisen kotona
kieltämällä häneltä äänioikeuden!
Mutta tehtailija näkee asian oi
keassa valossaan ja sen lisäksi
on hän ottanut oppia esimerkeis
tä lännen valtioissa inissä nai
silla on äänioikeus ja miten he
ovat sen kävttäneet Xaiset o-
vat käyttäneet äänioikeutensa
lännessä oman asemansa paran
tamiseksi ja lapsityön poistami
seksi ja tämä se on se vaara jo
ta idän tehtailija torjuu vastus
tamalla naisten äänioikeutta Teh
tailija näkee että jos naiset sai
sivat äänioikeuden niin he eivät
kovin monta vuotta pysyisi tyh
minä orjina vaan alkaisivat aja
tella ja toimia He käyttäisivät
äänioikeutensa työpäiviensä ly
hentämiseksi palkkojensa korot
tamiseksi lapsityönkieltämiseksi
ja vihdoin ei siitä olisi hänelle
mitään hyötyä että palkata nai
sia kun niille kuitenkin pitäsi
maksaa sama palkka kuin miehel-
lckin samasta työstä ja niin hän
joutuisi palkkaamaan miehiä työ
hön ia naiset ja lapset jäisivät
koliin ja tästä te- s olisi seurauk
sena se että sekä miehistä että
naisiatd tulisi yhä valppaampia ja
vnlp aampia äänestäjiä jotka jo
ka tapauksessa äänestäisivät o
mnn etunsa puolesta hänen etu
jaan vastaan
Tehtailijat näkevät kaiken tä
män ja siksi he panevat miljoonia
dollareita liikkeelle naisten äänioi
keutta vastaan Ja mitä merkit
see heidän miljooniensa rinnalla
ne tunannet dollarit mitä naiset
saavat kokoon uhraamalla vihki
sormuksensa rannerenkaansa ja
MIKSI ET LIITY S0
SIA LISTIOSASTOON?
Kirj Hilma K— la
Miksi et siskoni sinä joka olet
jo niin paljon valveutunut että
yhteiskunnallisia asioita punnit
set ja harkitset ja toivot oikeut
ta omalle sukupuolellesi miksi
et liity sosialistiosastoon jäse
neksi? Sinun paikkasi on siellä
Sosialistipuolueeseen kuulues
sasi olet sinä sillä tiellä joka
voittoon vie! Sitä tietä me
saamme parannuksia oloihimme
Kun sinä jo kerran oikeutta
ikävöit ja totuuden tähden toi
mia tahdot niin tule rintamaan!
Liity niihin riveihin niissä sinä
kin voit työskennellä ihanteesi
eteen! Liity jäseneksi sosialisti
osastoon missä voit oppia sosia
lismin periaatteen perinpohjai
sesti puhtaalta materialistiselta
kannalta Ainoastaan sitä tietä
voi sinun toiveesi toteutua yh
teiskunnallisten olojen paranta
misesta Toivon että edelleenkin ajat
telet ja harkitset — ja tiedän
että sen teetkin Silloin sinulle
selviää luokkarajat selviksi ja si
nä liityt oman luokkasi kanssa
toimimaan Sinä liityt sosialisti
osastoon Ja silloin sinun hen
keäsi ei enään voi ravita "New
Yorkin Uutiset-' eikä "Pohjan
Tähti" vaan sinun täytyy saada
parempaa henkistä ravintoa yhä
enempi ja enempi Niin on käy
nyt minun ja monen muun O
mista kokemuksistani minä näitä
sinulle luokkasiskolleni kerron
Ei pelkällä myötätunnolla ja
sydämenlämmöllä olomme kos
kaan korjaannu vaan liittymällä
yhteen järjestyneeseen luokka
taistelujoukkoon Meidän tulee aina muistaa et
tä niin kauan kun kuulumme por
varipuolueisiin tai mihin seuroi
hin hyvänsä jotka eivät hyväksy
sosialismin periaatteita niin niin
kauan me vastustamme olojen
parantamista käytännössä vaik
kakin sitä mielessämme toivoi
simme Älä enään seiso omien toiveit
tesi tiellä pysymällä niiden jou
kossa jotka vastustavat toivei
tesi toteutumista vaan astu ri
viin niiden kanssa jotka työtä
tekevät olojen parantamiseksi
Kun kerran olet huomannut olot
kurjiksi ja tahdot ne parantaa
niin tule parantamaan niitä ja
tuo suuri joukko toisiakin luok
kamme jäseniä tullessasi
Täällä yhdessä taistelemme ää
nioikeuden hyväksi ja yleisen hy
vän puolesta Täällä saamme
mekin naiset äänemme kuulu
maan jotavastoin siellä missä si
nä nyt olet menevät vaikerruk
sesi kuuroille korville Ja sen
hän sinä oletkin jo tullut huo
maamaan mihinkä toiminta siel
lä johtaa
Toivon sydämestäni että kaik
ki työläisluokkaan kuuluvat il
man eroituksetta liittyvät sosia
listiosastoihin Siten otamme
ensi askeleen olojen parantamis
ta kohti
muut kalleutensa taistellessaan
oman asiansa puolesta
Tässä on syy miksi naiset hä
visivät taistelunsa vielä tällä ker
taa ja mahdollisesti vielä tulevat
monta kertaa häviämään vastai
suudessa jos eivät äänikelpoiset
miehet järkiinny niin paljon et
teivät tehtailijat voi heitä enem
pi nenästä vetää
Äänesfäissään naisten ääniyi
keutta vastaan äänestää mies it
selleen kytkyettä yhä lujemmin
kaulansa ympärille Mutta kes
kinkertainen tietämätön mies ei
näe sitä Tavallinen idän äänes
täjä on todellinen "Henry Dubb"
joka saa kaikki mielipiteensä teh
tailijoiden omistamista ja kontrol
keraamista lehdistä kapakoitsi
joilta ja katolilaisilta papeilta
Ja niin kauan kuin naisilla ei
ole äänioikeutta niin kauan voi
daan miestenkin asemaa kiristää
idän teollisuuksissa Ja mitä pi
kemmin naiset saavat äänioikeu
den sitä pikemmin voidaan ruve
ta tekemään oloihin niitä välilli
siä parannuksia jotka ovat por
raskivinä sinne sosialistiseen yh
teiskuntaan matkustaessa
Yksi syy miksi naiset hävisivät
idässä on siinä että lukuunotta
matta n k suffragetteja on y
leensä oltu vielä aivan välinpitä
mättömiä naisten äänioikeiHasian
suhteen Sosialistitkin ovat ol
leet välinpitämättömiä
Koska naisten äänioikeuden
saavuttaminen on välttämätön a
sia ja koska se on meille työläi
sille sitä parempi niitä pikemmin
naiset saavat äänioikeuden niin
olisi jo aika lakata olemasta vä
linpitämättömiä näin tärkeän asi
an suhteen
Olisi jo aika s s osastojen
ryhtyä naisten kansalaistuttami
seen sillä se on kaikkien paras
keino mitä ulkomaalaiset voivat
käyttää naisten äänioikeuden saa
vuttamiseksi Sentähden että
nai-jtvn äänioikeus tällä kertaa
hävittiin näissä suurissa teolli
suusvaltioissa on naisten kansa
laistuttaminen moninkertaisesti
tärkeämpi asia
Naiset te tiedätte että yksi
löinä ette te kykene mitään suu
ria saavuttamaan Siksipä toi
mikaamme joukoissa Jos ei ku
kaan muu rii tätä asiaa keskus
telun alaiseksi osastosi kokouk
sessa niin tee S1Ä siitä kysy
mys kuka lienetkin joka tämän
luet
Äänioikeuden hankkiminen on
vasta si'!oin alettu oikeasta pääs
tä ja si 'ä on suuremmat mahdol
lisuudet voittoon kun niille joil
le tätä kknioikertta vaaditaan