The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, August 09, 2019, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ✷✟ ➋❚✠✡ ❖☛☎✡ ❱✡
❋ ✁✂❆❨✱ ❆❯✄❯☎❚ ✆✱ ✝✞✶✆
▲☞❈✌▲
✣☛❆☞✤☞✤✦
✗✘▲❨
▲✗◆◆✙❘
✚✛❉✜✢
✣♦✤✥✦ ✧★ ✩r✧✤✥✦✱ ✪✫✬✭ ✮✱ ✯✰✲
✷✷✴★✯ ✤✥✦ ♦✵ ✷✶✴✮✭✣✰✲r✲ ✥r✲
✴✹✹ ✤✥✦★ ✸✲✵✯ ✧t ✯✰✲ ✦✲✥r✭
✚✛❉✜✢✺✻ ✼✽✾✼✿✽✾✼✚
❖t✪✫✬✭ ✮✱ ✴✮✹❀✱ ✯✰r✲✲ ✤✥✦★
✥✵✯✲r ✯✰✲ ✥✯♦❁✧❂ ❃♦❁❃✧t✬ ♦✵ ❄✧r♦❅
★✰✧❁✥✱ s✥❛✥t✱ ✥ ❇✭❈✭ ❊❅✷✮ ❈✫❛✲r❅
✵♦r✯r✲★★ ❂♦✤✲❅t✥❁✲✤ ❊♦❂❦★❂✥r
✤r♦❛❛✲✤ ✥ t✫❂✸✲✥r ✤✲❞✧❂✲ ❋●✩✥✯
❍✥t➈■ ♦❞✲r ✈✥✬✥★✥❦✧✱ ❦✧✸✸✧t✬ ✥t
✲★✯✧❁✥✯✲✤ ❡✹✱✶✶✶ ❛✲♦❛✸✲✭
✛❑ ✚✼✽✻ ❉✜✚P
◗t ✴❙❀✹✱ ❄✲tr✦ ❯✥❞✧✤✣✰♦❅
r✲✥✫❱★ ●❲✥✸✤✲t✱➈ ❳✰✧❂✰ ✤✲❅
★❂r✧❃✲✤ ✰✧★ ✲❩❛✲r✧✲t❂✲★ ❳✰✧✸✲
✸✧❞✧t✬ t✲✥r❲✥✸✤✲t ❬♦t✤ ✧t ❍✥★❅
★✥❂✰✫★✲✯✯★✱ ❳✥★ ❭r★✯ ❛✫❃✸✧★✰✲✤✭
◗t ✴✮✶✷✱ ❪✤❳✥r✤❫◗◗ ❳✥★
❂r♦❳t✲✤ ❦✧t✬ ♦✵ ❊r✧✯✥✧t ✵♦✸✸♦❳❅
✧t✬ ✯✰✲ ✤✲✥✯✰ ♦✵ ✰✧★ ❁♦✯✰✲r✱
❴✫✲✲t❫✧❂✯♦r✧✥✭
◗t ✴✮✴✶✱ ✯✰✲ ❇✭❈✭ ❬✥✯✲t✯ ❖✵❅
❭❂✲ ✬r✥t✯✲✤ ✪✸❞✥ s✭ ✩✧★✰✲r ♦✵
✯✰✲ ❄✫r✸✲✦ ❍✥❂✰✧t✲ ❤♦✭ ✥ ❛✥✯❅
✲t✯ ✵♦r ✥t ✲✸✲❂✯r✧❂✥✸✸✦ ❛♦❳✲r✲✤
❳✥★✰✧t✬ ❁✥❂✰✧t✲✭
◗t ✴✮❵❜✱ s✲★★✲ ❖❳✲t★ ❳♦t
✰✧★ ✵♦✫r✯✰ ✬♦✸✤ ❁✲✤✥✸ ✥✯ ✯✰✲
❊✲r✸✧t ❖✸✦❁❛✧❂★ ✥★ ✯✰✲ ❇t✧✯✲✤
❈✯✥✯✲★ ✯♦♦❦ ❭r★✯ ❛✸✥❂✲ ✧t ✯✰✲
✹✶✶❅❁✲✯✲r r✲✸✥✦✭
◗t ✴✮✹✹✱ ✷❀❙ ✪✵r✧❂✥t
✪❁✲r✧❂✥t ★✥✧✸♦r★ ❃✥★✲✤ ✥✯ ❬♦r✯
❤✰✧❂✥✬♦✱ ❤✥✸✧✵♦rt✧✥✱ r✲✵✫★✲✤ ✯♦
✸♦✥✤ ✥ ❁✫t✧✯✧♦t★ ★✰✧❛ ✵♦✸✸♦❳❅
✧t✬ ✥ ❂✥r✬♦ ❞✲★★✲✸ ✲❩❛✸♦★✧♦t
✯✰✥✯ ❦✧✸✸✲✤ ❵✷✶ ❁✲t✱ ❁✥t✦ ♦✵
✯✰✲❁ ❃✸✥❂❦✭ ❋✩✧✵✯✦ ♦✵ ✯✰✲ ★✥✧✸♦r★
❳✲r✲ ❂♦t❞✧❂✯✲✤ ♦✵ ❁✫✯✧t✦✱
❭t✲✤ ✥t✤ ✧❁❛r✧★♦t✲✤✭■
◗t ✴✮❜✮✱ ✥❂✯r✲★★ ❈✰✥r♦t✣✥✯✲
✥t✤ ✵♦✫r ♦✯✰✲r ❛✲♦❛✸✲ ❳✲r✲
✵♦✫t✤ ❃r✫✯✥✸✸✦ ★✸✥✧t ✥✯✣✥✯✲❱★
❝♦★ ✪t✬✲✸✲★ ✰♦❁✲❢ ❂✫✸✯ ✸✲✥✤✲r
❤✰✥r✸✲★ ❍✥t★♦t ✥t✤ ✥ ✬r♦✫❛
♦✵ ✰✧★ ✵♦✸✸♦❳✲r★ ❳✲r✲ ✸✥✯✲r
❂♦t❞✧❂✯✲✤ ♦✵ ✯✰✲ ❂r✧❁✲✭
◗t ✴✮❡✹✱❫✧❂✲ ❬r✲★✧✤✲t✯
❣✲r✥✸✤ ✐✭ ✩♦r✤ ❃✲❂✥❁✲ ✯✰✲
t✥✯✧♦t❱★ ❵❙✯✰ ❂✰✧✲✵ ✲❩✲❂✫✯✧❞✲
✥★ ❬r✲★✧✤✲t✯ ✐✧❂✰✥r✤ ✈✧❩♦t❱★
r✲★✧✬t✥✯✧♦t ✯♦♦❦ ✲✵✵✲❂✯✭
◗t ✴✮❙✷✱ ✥ ✵✲✤✲r✥✸ ❥✫✤✬✲ ✧t
❲✥★✰✧t✬✯♦t ♦r✤✲r✲✤ s♦✰t
❲✭ ❄✧t❂❦✸✲✦ sr✭✱ ❳✰♦❱✤ ❃✲✲t
✥❂❧✫✧✯✯✲✤ ♦✵ ★✰♦♦✯✧t✬ ❬r✲★✧✤✲t✯
✐♦t✥✸✤ ✐✲✥✬✥t ✥t✤ ✯✰r✲✲ ♦✯✰❅
✲r★ ❃✦ r✲✥★♦t ♦✵ ✧t★✥t✧✯✦✱ ❂♦❁❅
❁✧✯✯✲✤ ✯♦ ✥ ❁✲t✯✥✸ ✰♦★❛✧✯✥✸✭
◗t ✴✮❙❀✱ ✥ ✵✲✤✲r✥✸ ❥✫✤✬✲ ✧t
✈♦r✵♦✸❦✱❫✧r✬✧t✧✥✱ ✵♦✫t✤ r✲✯✧r✲✤
✈✥❞✦ ♦✵❭❂✲r ✪r✯✰✫r s✭❲✥✸❦✲r
✬✫✧✸✯✦ ♦✵ ★✲❞✲t ❂♦✫t✯★ ♦✵
★❛✦✧t✬ ✵♦r ✯✰✲ ❈♦❞✧✲✯ ❇t✧♦t✭
❋❲✥✸❦✲r✱ ❳✰♦ ❳✥★ ★✲t✯✲t❂✲✤
✯♦ ✸✧✵✲✱ ✤✧✲✤ ✧t ❛r✧★♦t ✧t ✷✶✴✹ ✥✯
✯✰✲ ✥✬✲ ♦✵ ❡✮✭■
✿✛✚✚P♠✢
♥♣q✉✇①②③④⑤ ⑥⑦⑧⑦ ⑨⑩❶❶⑩❷❸
❜❅❙❅✷❙❅❵❙❅✹❀❅✹❙
♥♣q✉ ♥❹❺❺❹❻❼④⑤ ⑥❽❾ ⑨⑩❶❶⑩❷❸
✴✴❅✴❡❅❵✴❅✹❵❅❀❀❅✴❜❅❩✷
❿❻➀♣➁✇✉❺❺⑤ ⑥➂⑦➃ ⑨⑩❶❶⑩❷❸
❙❅❵✷❅✹❡❅❀❵❅❀✮❅❬❊ ❵❅❩❵
➄❹❼ ➅❻➁ ➆❹➅♣⑤ ➇➉➊⑧ ➋
❜❅❵❀❅❜❵❅❜❙
❿❹②③ ➌⑤ ➇➉➊⑧ ➃
➍ ➂ ➎⑧⑨⑧➏ ➐➑➐➑⑦➑➒
➍ ➓ ➎⑧⑨⑧➏ ❽➑➃➑⑦➑➃
➍ ➋ ➎⑧⑨⑧➏ ❾➑➐➑➂➑➓
➍ ➂❾ ➎⑧⑨⑧➏ ➒➑➓➑➔➑❽
❿❹②③ ➌⑤ ➇➉➊⑧ ➋
➍ ➂ ➎⑧⑨⑧➏ ❽➑➂➑➐➑➂
➍ ➓ ➎⑧⑨⑧➏ ➓➑➋➑❾➑➐
➍ ➋ ➎⑧⑨⑧➏ ➓➑➂➑➂➑➂
➍ ➂❾ ➎⑧⑨⑧➏ ❽➑➃➑⑦➑➋
♠✛✜❉ ♠P→✛♠✚
➣➉⑨↔↕➙➛ ➜❷ ➝➞❶❶➏
➍ ➟❸➛⑩➠↕ ➡➙↕➊❷❸➏ ➃❾❾➑➐➋➋➑❽➒❽➃⑧
➍ ➡➉➜➛⑩➠↕ ➡➙↕➊❷❸➏ ➔❾➒➑➔➃➃➑⑦➐➓➂⑧
❑P➢✻→✜→P♠ ✿✜✚P➤
➥➦↕➙➧ ↕➨➨❷➙➜ ⑩➛ ⑨➞➠↕ ➜❷ ➠↕❶⑩➦↕➙
➧❷➉➙ ➡↔➛↕➙➦↕➙ ⑩❸ ➞ ➜⑩⑨↕❶➧ ⑨➞❸➑
❸↕➙⑧ ➡➝➝➞➛⑩❷❸➞❶❶➧ ➝❷❸➠⑩➜⑩❷❸➛ ↕➩⑩➛➜
➜➫➞➜ ⑨➞➭↕ ➠↕❶⑩➦↕➙➧ ⑨❷➙↕ ➠⑩➨➯➝➉❶➜⑧
➲➅ ➳❻① ✉➁♣ ❼❻➵ ❻❼ ✉ ➸❻➵❻➁
➁❻①➵♣➺ ➠↕❶⑩➦↕➙➧ ➛➫❷➉❶➠ ↔↕ ↔↕➨❷➙↕
➔➏➒❾ ➎⑧⑨⑧ ➟➨ ➧❷➉ ➠❷ ❸❷➜ ➙↕➝↕⑩➦↕
➧❷➉➙ ➎➞➎↕➙ ➎❶↕➞➛↕ ➝➞❶❶ ➔➓➂➑➐❽➒➑
➒➂❽➂⑧
➻➼✛✚P ✛➽✚✼P ❉✜✢
●❪✤✫❂✥✯✧♦t ✧★ ✥ ❛r✧❞✥✯✲ ❁✥✯❅
✯✲r ❃✲✯❳✲✲t ✯✰✲ ❛✲r★♦t ✥t✤
✯✰✲ ❳♦r✸✤ ♦✵ ❦t♦❳✸✲✤✬✲ ✥t✤
✲❩❛✲r✧✲t❂✲✱ ✥t✤ ✰✥★ ✸✧✯✯✸✲ ✯♦ ✤♦
❳✧✯✰ ★❂✰♦♦✸ ♦r ❂♦✸✸✲✬✲✭➈
➾ ➚➪➶➶➪➹➘ ➴➷➪➬➮➱ ✃➷❐❒➪❮➹➘
❰❒➪➬❐❒ÏÐÑ❮➪➹➶ ❮❒➪➬➪❮ ÒÓÔÕÖÏÓÕ××Ø
✍✎✏✑✒✏✓✔✕ ✖✗✎✘ ✙✚✛✔ ✜✢
⑩ ✄ àâÞìá ✆ æÞìá òæãôÚÝâè
⑩ ✂ Úçá ❚ èÚÛÜÝ óáÝøæà ☎
⑩ ïÚÝð æç ✂ â ✄ àâÞìá ❚ Úàá
❉ áôâàÝÙáÞÝ
⑩ ✂ â ✄ àâÞìá ✆ äàâè ❚ Úàá
❉ áôâàÝÙáÞÝ
⑩ ■ Ùåèáà ✆ äàâè ❚ Úàá P àæí
❆✣❱
✍✎✏✑✒✏✓✔✕ ✖✗✎✘ ✙✚✛✔ ✜✢
ÙÚÛÜÝ ÚÞßàáâãá ÝÜá ÞäÙåáà
æç çâÝâè éêë âßßÚìáÞÝã æßí
ßäààÚÞÛ ÚÞ îÞÚæÞ ïæäÞÝðñ
òá ãâÚì óâÝÚæÞâè êàâÞãí
ôæàÝâÝÚæÞ õâçáÝð öæâàì
ãÝâÝÚãÝÚßã ÚÞìÚßâÝá ÝÜâÝ ÝÜá
Ùâ÷æàÚÝð æç éêëíàáèâÝáì
çâÝâè âßßÚìáÞÝã æßßäà æÞ Ýøæí
èâÞá ìÚàÝ àæâìã âÞì ôâùáì
àæâìãñ úæðâè ãâÚì ÝÜâÝ ÚÞ
ûüýþÿ çæà á ✥ âÙôèáÿ ÝÜáàá
øáàá ✇ üü éêëíàáèâÝáì çâÝâè
âßßÚìáÞÝã âÞì ❛ ✁ æç ÝÜáÙ
øáàá æÞ ÝøæíèâÞá àæâìãñ
úâÝÝ ïææôáà âÞì ïÜâàèÚá
❏ æÞáãÿ åæÝÜ æç ✂ â ✄ àâÞìáÿ
âèãæ á ✥ ôàáããáì æôôæãÚÝÚæÞ Ýæ
ÝÜá æàìÚÞâÞßáÿ ãÝâÝÚÞÛ ÝÜâÝ
ÝÜáð åáèÚáùá ÝÜá æàìÚÞâÞßá
øæäèì ÚÞßàáâãá ÝÜá èÚ ☎ áèÚí
Üææì æç ãáàÚæäã éêë âßí
ßÚìáÞÝã ÚÞ ÝÜá ßæäÞÝðñ
■ ÞìÚùÚìäâèã ãôáâ ☎ ÚÞÛ ÚÞ
ãäôôæàÝ æç ÝÜá æàìÚÞâÞßá
ÚÞßèäìáì ❏ æáè òâããá æç ✂ â
✄ àâÞìáñ òâããá ãâÚì ÚÝ Úã
ÚÙôæàÝâÞÝ ÞæÝ Ýæ ÛáÝ Ýææ
çæßäãáì æÞ àÚã ☎ ã ãÚÞßá ÝÜÚã
øæäèì ôàáùáÞÝ ÝÜá ßæÙÙäí
ÞÚÝð çàæÙ ÙæùÚÞÛ çæàøâàìñ
➇■ ç ÚÝ øáàá ýûü ðáâàã âÛæÿ
øá øæäèì åá Ýâè ☎ ÚÞÛ âåæäÝ
åâÞÞÚÞÛ ßâàã åáßâäãá ÝÜáð
øæäèì ãßâàá Üæàãáãÿ ➈ òâããá
ãâÚìñ
òá ãâÚì ÝÜâÝ ÚÝ Úã ÞæÝ èæÛÚí
ßâè Ýæ ÝÜÚÞ ☎ â ßæÙÙäÞÚÝð
ßâÞ àáÙæùá âèè àÚã ☎ ãñ
➇■ ç øá àáâèèð øâÞÝ Ýæ
Ùâ ☎ á îÞÚæÞ ïæäÞÝð ãâçáÿ
øá ãÜæäèì ôàæÜÚåÚÝ âèè
ùáÜÚßèáãÿ ➈ òâããá ãâÚìñ
❉ æäÛ òÚãèæôÿ æç ✂ â
✄ àâÞìáÿ ãâÚì Üá åáèÚáùáã
ÝÜâÝ âèèæøÚÞÛ éêëã æÞ
ßæäÞÝð àæâìã øÚèè âßÝäí
âèèð åææãÝ ãâçáÝð ÚÞ ãæÙá
ÚÞãÝâÞßáãñ òá á ✥ ôèâÚÞáì ÝÜá
æàìÚÞâÞßá øÚèè âèèæø ôáæôèá
Ýæ àÚìá ÝÜáÚà âèèíÝáààâÚÞ
ùáÜÚßèáã Ýæ ôèâßáã èÚ ☎ á ÝÜá
úæäÞÝ ▼ ÙÚèð ✆ áßàáâÝÚæÞ
éàáâÿ øÜÚßÜ Üâã ÙÚèáã æç
éêë ÝàâÚèãÿ ÚÞãÝáâì æç Üâùí
ÚÞÛ Ýæ Üâäè ÝÜáÙ Ýæ ÝÜá ãÚÝá
øÚÝÜ Ýàäß ☎ ãñ
➇■ øæäèì çááè ÙäßÜ ãâçáà
àÚìÚÞÛ âÞ éêë äô ❚ æ ✥ òÚèè
✆ æâì ❘ Ýæ ú ▼✆ é ✝ ÝÜâÞ ■
øæäèì ôäèèÚÞÛ â ÝàâÚèáà ❘ øÚÝÜ
âÞ éêë ✝ äô ÝÜáàáÿ ➈ òÚãèæô
ãâÚìñ
êðãæÞ ✞ ààÿ æç óæàÝÜ
P æøìáàÿ ãâÚì æÞá âìùâÞÝâÛá
æç éêëã Úã ÝÜáð âàá èÚÛÜÝáà
ÝÜâÞ ßâàã âÞì Ýàäß ☎ ã âÞì
ÝÜäã ßâäãá èáãã ìâÙâÛá Ýæ
àæâìãñ
îÞÚæÞ ïæäÞÝð õÜáàÚçç
öæðì ✆ âãÙäããáÞ âèãæ ãôæ ☎ á
âÝ ÝÜá ÜáâàÚÞÛñ ✆ âãÙäãí
ãáÞ ãâÚì ÜÚã æç s ßá øâã
ÞæÝ Ýâ ☎ ÚÞÛ â ãÝâÞì æÞ ÝÜá
æàìÚÞâÞßáÿ åäÝ Úç ÚÝ ôâããáìÿ
ÜÚã æç s ßá øæäèì Ùâ ☎ á ãäàá
ÚÝ Úã ãâçáèð ÚÙôèáÙáÞÝáìñ òá
ÞæÝáì ÝÜâÝ ãÝáôã øæäèì Üâùá
Ýæ åá Ýâ ☎ áÞ Ýæ ÜáÚÛÜÝáÞ
ÝÜá ùÚãÚåÚèÚÝð æç éêëã ãÚÞßá
ÝÜáð âàá ÙäßÜ èæøáà Ýæ
ÝÜá ÛàæäÞì ÝÜâÞ ßâàã âÞì
Ýàäß ☎ ãñ õÝáôã Ýâ ☎ áÞ Ýæ ìæ
ÝÜÚã Ùâð ÚÞßèäìá àáÙæùí
ÚÞÛ åäãÜáã âÝ ßäàùáã âÞì
ÚÞÝáàãáßÝÚæÞãñ
îÞÚæÞ ïæäÞÝð õÜáàÚçç ➆ ã
❉ áôäÝð ïæìð öæøáÞÿ øÜæ
Üâã ôâÝàæèèáì ú ▼✆ éÿ øâã
âã ☎ áì åð ÝÜá ßæÙÙÚããÚæÞí
áàã øÜâÝ ÚÝ Üâã åááÞ èÚ ☎ á çæà
ÜÚÙ ãÚÞßá ÚÝã ÝàâÚèã æôáÞáì
çæà éêë äãá âåæäÝ s ùá ðáâàã
âÛæñ öæøáÞ ãâÚì àÚìáàã æÞ
ú ▼✆ é ➆ ã ÝàâÚèã Üâùá ìæÞá âÞ
á ✥ ßáôÝÚæÞâè ÷æå æç âìÜáàÚÞÛ
Ýæ éêë àáÛäèâÝÚæÞãñ
➇ êÜáàá Üâùá åááÞ Þæ ßæÙí
ôèÚâÞßá Úããäáã øÜâÝãæáùáàÿ ➈
Üá ãâÚìñ
óÚÞá ßæäÞÝð àæâìã øÚèè
àáÙâÚÞ âÝ èáâãÝ ôâàÝÚâèèð
ßèæãáì Ýæ éêë äãá äÞìáà ÝÜá
ÝáßÝÚæÞ ❉ ÚãÝàÚßÝ
⑩ ▼ èÛÚÞ éÙåäèâÞßá
⑩ ✂ â ✄ àâÞìáõßÜææè ❉ ÚãÝàÚßÝ
⑩ ïáÞÝáà çæà òäÙâÞ
❉ áùáèæôÙáÞÝ
êÜÚã âìùÚãæàð Úã ÚÞÝáÞìáì Ýæ
âôôàÚãá ÝÜá ßæÙÙäÞÚÝð æç ÝÜÚã
ÝàâÚÞÚÞÛ á ✥ áàßÚãá âÞìãÝàááÝ
ßèæãäàáÿãæáùáàðæÞá Úã âøâàá
ÝÜâÝ ÝÜÚã Úã æÞèð â ãÚÙäèâÝÚæÞñ
Þáø æàìÚÞâÞßáñ êÜá àæâìã
øáàá ãæ ìáãÚÛÞâÝáì ôàÚÙâàí
Úèð åáßâäãá æç Üáâùð Ýàâç s ßñ
❚ æèèæøÚÞÛ âàá ÝÜá ßæäÞÝð
àæâìøâðã ßèæãáì Ýæ éêëã ✟
⑩ òäÞÝáà ✆ æâì
⑩ úßéèÚãÝáà ✆ æâì
⑩ ▼ èèÚã ✆ æâì çàæÙ ÝÜá
ÚÞÝáàãáßÝÚæÞ æç óæàÝÜ P æøí
ìáà ✆ Úùáà ✂ âÞá Ýæ éÞÝÜæÞð
✂ â ☎ áã òÚÛÜøâð
⑩ ✄ á ☎ áèáà ✂ âÞá çàæÙ ÝÜá
ÚÞÝáàãáßÝÚæÞ æç P Úáàßá ✆ æâì
Ýæ úßéèÚãÝáà ✆ æâì
⑩ öäßÜâÞâÞ ✂ âÞá
⑩ ôæàÝÚæÞã æç P âèÙáà
❏ äÞßÝÚæÞ ✆ æâì
⑩ öæøÙâÞ ✆ æâì
⑩ úæãáã ïàáá ☎ ✆ æâì
⑩ úæàÛâÞ ✂ â ☎ á ✆ æâì
çàæÙ ✄ èâãã òÚèè ✆ æâì Ýæ
úæàÛâÞ ✂ â ☎ á
êÜá úæàÛâÞ ✂ â ☎ á ✆ æâì
ßèæãäàá øâã âììáì âã âÞ
âÙáÞìÙáÞÝ Ýæ ÝÜá æàìÚí
ÞâÞßá âÝ ÝÜá àáßæÙÙáÞí
ìâÝÚæÞ æç ïæÙÙÚããÚæÞáà
❉ æÞÞâ öáùáàâÛá ìäàÚÞÛ
❲ áìÞáãìâð ➆ ã ÙááÝÚÞÛñ êÜá
ßæÙÙÚããÚæÞáà ãâÚì úæàÛâÞ
✂ â ☎ á ✆ æâì çàæÙ ✄ èâãã
òÚèè ✆ æâì øáãÝ Þááìáì Ýæ
àáÙâÚÞ æçç èÚÙÚÝã åáßâäãá ÚÝ
Úã ãÝááô âÞì Þâààæøñ
êÜá éêë æàìÚÞâÞßáÿ s àãÝ
çæàÙâèèð ôàæôæãáì ÚÞ èâÝá
❏ äÞáÿ Ýææ ☎ áççáßÝ ❲ áìÞáãí
ìâð âçÝáàÞææÞ âçÝáà ÚÝ øâã
ãÚÛÞáì åð âèè ÝÜàáá ßæÙÙÚãí
ãÚæÞáàãñ îÞÚæÞ ïæäÞÝð Þæø
÷æÚÞã ÝÜá ßÚÝÚáã æç îÞÚæÞÿ
■ Ùåèáà âÞì ▼ èÛÚÞ âã ÙäÞÚßÚí
ôâèÚÝÚáã ÚÞ îÞÚæÞ ïæäÞÝð
ÝÜâÝ Üâùá éêë æàìÚÞâÞßáãñ
✍✎✏✑✒✏✓✔✕ ✖✗✎✘ ✙✚✛✔ ✜✢
ìäàâÝÚæÞ Úã Ùæàá èÚ ☎ áèð Ýæ ìáùáèæô âÞ âììÚßí
ÝÚæÞÿõÝáÞãàäì ãâÚìñ
✄ äÚìáèÚÞáã çæà æôÚæÚì ôàáãßàÚôÝÚæÞã âàá
ìáùáèæôáì åð â ßæÞãæàÝÚäÙ æç ìæßÝæàã âÞì
ÝÜáÞ ìÚãÝàÚåäÝáì Ýæ ✞ àáÛæÞ ôÜðãÚßÚâÞã åð ÝÜá
✞ àáÛæÞ òáâèÝÜ éäÝÜæàÚÝðñ
❲ áìÞáãìâð ➆ ã çæàäÙ øâã ßæÞìäßÝáì ÞæÝ æÞèð
Ýæ ôàæùÚìá ÚÞçæàÙâÝÚæÞ âåæäÝ ÝÜá ãÝâÝäã æç ÝÜá
æôÚæÚì ßàÚãÚã ÚÞ ÝÜá óæàÝÜøáãÝ åäÝ âèãæ Ýæ ôàæí
ùÚìá ÚÞçæàÙâÝÚæÞ æÞ ÝÜá ✞ àáÛæÞ ❲ âãÜÚÞÛÝæÞ
òáâèÝÜ óáÝøæà ☎ âÞì ÝÜá ãáàùÚßáã ÚÝ æççáàãñêÜá
ÞáÝøæà ☎ ÿÜáâì ✠ äâàÝáàáì ÚÞ P áÞìèáÝæÞÿãáàùáã
îÞÚæÞÿîÙâÝÚèèâ âÞì úæààæø ßæäÞÝÚáã ÚÞ ÝÜÚã
ãÝâÝá âÞì ❲ âèèâ ❲ âèèâ ïæäÞÝð ÚÞ ❲ âãÜÚÞÛÝæÞñ
✞ àÛâÞÚ ❖ âÝÚæÞã ÝÜâÝ âàá ôâàÝ æç ÝÜá ÞáÝøæà ☎
âàá ÝÜá ❨ áèèæøÜâø ☎ êàÚåâè òáâèÝÜ ïáÞÝáà
❘ øÜÚßÜ ôàæùÚìáã ÜáâèÝÜ ßâàá Ýæ ÝÜá ÙáÙåáàã æç
ÝÜá ïæÞçáìáàâÝáìêàÚåáã æç ÝÜá îÙâÝÚèèâ ■ ÞìÚâÞ
✆ áãáàùâÝÚæÞ ✝ ÿõÝñéÞÝÜæÞð òæãôÚÝâè ÚÞ P áÞìí
èáÝæÞÿ P àæùÚìáÞßá õÝñúâàð úáìÚßâèïáÞÝáà ÚÞ
❲ âèèâ ❲ âèèâÿÝÜá úæààæø ïæäÞÝð P äåèÚß òáâèÝÜ
❉ áôâàÝÙáÞÝÿÝÜá îÙâÝÚèèâ ïæäÞÝð P äåèÚß
òáâèÝÜ ❉ áôâàÝÙáÞÝÿöèäá úæäÞÝâÚÞ ïæÙí
ÙäÞÚÝð ïæèèáÛáÿ ✂ Úçáøâðã ❘ æàÚÛÚÞâèèð ☎ ÞæøÞ âã
úâèÜáäà ïæäÞÝð úáÞÝâè òáâèÝÜ ✝ ÿÝÜá ❲ âèèâ
❲ âèèâ ïæäÞÝð P äåèÚß òáâèÝÜ ❉ áôâàÝÙáÞÝâÞì
✄ ææìõÜáôÜáàì òæãôÚÝâè æç òáàÙÚãÝæÞñ
✞ àÛâÞÚ ❖ âÝÚæÞã ÚÞ îÞÚæÞ ïæäÞÝð ÝÜá ✞ àáÛæÞ
❲ âãÜÚÞÛÝæÞ òáâèÝÜ óáÝøæà ☎ øæà ☎ ã ßèæãáèð
øÚÝÜ ÚÞßèäìá ÝÜá óæàÝÜáâãÝ ✞ àáÛæÞ óáÝøæà ☎ ñ
✞ Þá æç ÝÜá çæßäãáã æç ÝÜá ✞ àáÛæÞ ❲ âãÜÚÞÛÝæÞ
òáâèÝÜ óáÝøæà ☎➆ ã ãÝâçç Úã Ýæ åáÛÚÞ ôàæùÚìÚÞÛ
ìàäÛ âììÚßÝÚæÞ ÝàáâÝÙáÞÝ ãáàùÚßáã Ýæ ôâÝÚáÞÝã
øÜÚèá ÝÜáð âàá ÜæãôÚÝâèÚ ❖ áìñ P âÝÚáÞÝã âàá Ùæàá
àáßáôÝÚùá Ýæ áÞÝáàÚÞÛ ÝàáâÝÙáÞÝ ôàæÛàâÙã
øÜÚèá ÝÜáð âàá ÜæãôÚÝâèÚ ❖ áìÿãâÚì ❉ âÞ P áÝáàãæÞÿ
ÙâÞâÛáà æç ÝÜá ✞ àáÛæÞ ❲ âãÜÚÞÛÝæÞ òáâèÝÜ
óáÝøæà ☎ ÿøÜæãá ÙâÚÞ æççÚßá Úã ÚÞ P áÞìèáÝæÞñ
➇■ Ý Úã ÚÙôæàÝâÞÝ ÝÜâÝ â ÝàáâÝÙáÞÝ ôèâÞ çæà
ÝÜáÙ åá ìáùáèæôáì øÚÝÜÚÞ t û Üæäàã ❘ æç áÞÝáàí
ñññòóôõöô÷øùôúûüöùýôþöòÿü ✳
▼ ✁✂
❆✄☎❆✆✝✞✄
✂✞✝❚✆ ✟ ✠✡
❆☎❆☛✟❆☞✟✞
❆✝✄✌✍✎✏✂✁✁
❏✑✒ ✓✑✔✕✖
ÚÞÛ â ÜæãôÚÝâè ✝ ÿ ➈ P áÝáàãæÞ ãâÚìñ
✞ Þá àáâãæÞ çæà ÝÜÚãÿ P áÝáàãæÞ ãâÚìÿ Úã ÝÜâÝ
æÞßá æäÝ æç â ÜæãôÚÝâè ôâÝÚáÞÝã øÚÝÜæäÝ â ÝàáâÝí
ÙáÞÝ ôèâÞ åáÛÚÞ ÝÜÚÞ ☎ ÚÞÛ ÚÞßæààáßÝèð ÝÜâÝ
ÝÜáð ßâÞ ßæÞÝàæè ÝÜáÚà ìàäÛ âììÚßÝÚæÞ ôàæåèáÙ
æÞ ÝÜáÚà æøÞñ
P áÝáàãæÞ ãâÚì ÝÜâÝ æôÚæÚì âììÚßÝÚæÞã ÜÚÝ
áùáàðæÞáÿâÝ âèè ãæßÚæáßæÞæÙÚß èáùáèãñ òá ÞæÝáì
ÝÜâÝ Üá Üâã ãááÞ ÞäàãáãÿÝáâßÜáàã âÞì çâàÙáàã
øÜæ Üâùá åáßæÙá âììÚßÝáì Ýæ æôÚæÚìãñ
➇✞ ôÚæÚì âììÚßÝÚæÞã ìæ ÞæÝ ìÚãßàÚÙÚÞâÝáÿ ➈ Üá
ãâÚìñ
òæøáùáàÿøÜáàá â ôáàãæÞ èÚùáã ßâÞ áççáßÝ ÝÜá
èÚ ☎ áèÚÜææì æç ÝÜá æôÚæÚì âììÚßÝÚæÞ èáâìÚÞÛ Ýæ
ìáâÝÜñ P áÝáàãæÞ ÞæÝáì ÝÜâÝ øÜÚèá âÞ âùáàâÛá
æç ✇ ü ✞ àáÛæÞÚâÞã ìÚá áùáàð ýü ìâðã æç æôÚæÚì
æùáàìæãáãÿý ❛ æç ÝÜáãá ÚÞìÚùÚìäâèã âàá çàæÙ àäí
àâè ✞ àáÛæÞÿáùáÞ ÝÜæäÛÜ ÷äãÝ ûü ✁ æç ÝÜá ãÝâÝá ➆ ã
ôæôäèâÝÚæÞ èÚùáã ÚÞ àäàâè âàáâãñ P áÝáàãæÞ ãâÚì
ÝÜá àáâãæÞ àäàâè ✞ àáÛæÞÚâÞã âàá Ùæàá âÝ àÚã ☎
Úã ÝÜáð ìæ ÞæÝ Üâùá âßßáãã Ýæ ÝÜá ÜáâèÝÜ ßâàá
ãáàùÚßáã ÝÜâÝ ÝÜæãá ÚÞ äàåâÞ âàáâã ìæñ
✞ Þá øâð P áÝáàãæÞ Üæôáã Ýæ åææãÝ ÝÜá âùâÚèí
âåÚèÚÝð æç ÜáâèÝÜ ßâàá ãáàùÚßáã Ýæ ìàäÛ âììÚßÝã
ÚÞ ÝÜÚã àáÛÚæÞ Úã Ýæ áãÝâåèÚãÜ â ßàÚãÚã ßáÞÝáà ÚÞ
P áÞìèáÝæÞÿæÞá øÜÚßÜ øæäèì åá æôáÞ àæäÞì
ÝÜá ßèæß ☎ ñêÜá ßàÚãÚã ßáÞÝáà øæäèì âèèæø ÝÜá ✞ àí
áÛæÞ ❲ âãÜÚÞÛÝæÞ òáâèÝÜ óáÝøæà ☎ Ýæ ôàæùÚìá
ãÜáèÝáà çæà ìàäÛ âììÚßÝã øÜæ âàá ÜæÙáèáãã çæà
âÝ èáâãÝ û ✡ Üæäàã øÜÚèá â ÝàáâÝÙáÞÝ ôàæÛàâÙ
Úã ãáÝ äô çæà ÝÜáÙñ
P áÝáàãæÞ ãâÚì ÝÜáàá Úã Ùæàá æç â Þááì çæà â
ßàÚãÚã ßáÞÝáà ÚÞ P áÞìèáÝæÞ ÝÜâÞ ôèâßáã èÚ ☎ á ✂ â
✄ àâÞìá åáßâäãá ÚÝ Üâã Ùæàá ÜæÙáèáãã ôáæôèáÿ
ÚÞ ôâàÝ åáßâäãá ÚÝ Úã ÝÜá ÜæÙá æç ÝÜá ▼ âãÝáàÞ
✞ àáÛæÞ ïæààáßÝÚæÞâè ■ ÞãÝÚÝäÝÚæÞñ úâÞð çæàÙáà
ÚÞÙâÝáãÿãæÙá æç øÜæÙ âàá ìàäÛ âììÚßÝãÿ s Þì
ÝÜáÙãáèùáã ÜæÙáèáãã ÚÞ P áÞìèáÝæÞ âçÝáà åáÚÞÛ
àáèáâãáìñêÜá ßáÞÝáà øæäèì âèãæ åá âùâÚèâåèá
çæà ôáæôèá çàæÙ æÝÜáà ßæäÞÝÚáãÿ ÚÞßèäìÚÞÛ
îÞÚæÞ ïæäÞÝðñ
➇❘ é ßàÚãÚã ßáÞÝáà ✝ Úã æäà ÛàáâÝáãÝ Þááìÿ ➈
P áÝáàãæÞ ãâÚìñ
P❆❈✴✵✴❈ ✶✸✹✺✻✼✽✾✺
✿❀✿❁❂✿❃❄✿❁❅❉❊❋●❖❊❃❖◆❍❋❖❊❃❉■✿❅❖❃❏❖❊●✿❊✿
×ØÙÚÛÜÝÞß ÞàáâãäÞåäæàçèéêëìèëçáëçìêÞèéíîìèïáëÚãßßð
♥qrs✉✉✈✇①①②③②④s⑤⑥⑦⑧
⑨ ➄ ⑩ ➋➍➎ ❶❷❸❹❺⑦❺❷❻❹
❼❽❾❿➀➁➂➃➂❿➄➁➅➆➇
➆
➈➉➇
❽
➈➊➋➌
➃➏➌➐❾
➑➒➓➔→➣↔↕➙↔➣➛➜➝➞➟
➠
➡➢➤➣➥➙↔➣➛➦↔➜➤➝➧➨➩
➫↔➜➤➝➧➟➭➩➯
➲➳➵➸➺➻➼➵➸➽➻➳➾➚➪➽➶➹➘➸➚ ⑨⑩ ❶❷❸❹❺⑦❺❷❻❹
➵➻➴➳➶➚➵➷➬➮➶➸➱✃
♥qrsr
❐❒❐s②①q✈✇❮⑤⑥⑦⑧
➆❰➇➈❰Ï➋➌ ➞Ó➞Õ➧➨Ö
➄➋➍➎➃➏ ➩ ➌➐ ➟➩ ❾
ÐÑ ❼➉❾❿➀➁➂➃➂❿➄➁➅➆➇
Ò→➝➞Ó➞➯➺➱➞➟ÔÓ➞Ô✃ ➊ ➫↔➜➤➝➨Ó
▼❑▲◗❘❙❯❑❱❲❳❨❳❩❬❭❪❨❫♣❭❴❨❵❛❵❜❨❭❩❩ ❝❞❢❣❤❥❦❦❧❣♠❢❢
✐ þ ✁ ✂✁✄ ÿ ☎ þ ✁☎ ✂✆✁ ✂✝✄ ✞ ý ✆✟✠☎ ✞ ýþ ☎ þ
ÿ ✟✡ ÿ ☛ ÿ ✡✄✆✝☎ ✆✟✡ ✄☎ ÿ ✟ þ ☎☎ þ ☎ ☞ ý ✌ ☎✄✍✍✌✁✞ þ ✡ ✞ ýþ
✷✎✏✑ ✒✓✔✕✖✗ ✘✙✕✖✗✚✛✚✜✢✗✣ ✤✗✗❡✗✕✖✥ ✦✧★✩ ✏✑✪✫✚✷✏✬✪✭
❇ þ ✮✆✄☎ þ ✌✯ ✰✌✄✁ ✱ þ ✟ þ ✁✌✄☎ ☎✄✍✍✌✁✞ ✆✟✡ ✡✌✟✆✞ ÿ ✌✟☎♦
✞ ýÿ ☎ ✆✟✟✄✆✝ þ ☛ þ ✟✞ ☞✆☎ ✌✟✮ þ ✆✱✆ ÿ ✟ ✆ ý ✄✱ þ ☎✄✮✮ þ ☎☎t
üý ✆✟✠ ✰✌✄ ✆✝✝❚ ✲ þ ✮✌✄✝✡✟✳✞ ý ✆☛ þ ✡✌✟ þ ÿ ✞ ☞ ÿ ✞ ý ✌✄✞ ✰✌✄t
üýþ üÿ
❸❹❺❻❼❽❾ ❿➀❺❼➁➂➀❺➃
❸➄➃ ➅❹❺➆➇❹❺➃
❸➄➈➉➃➊➌ ➍❺➊❹❼
❸➉➃➎❺➃ ➏❺❹➐➃➉
❸➑❹➒➁❼➎ ➓➔❹❼➎➃❾→
➓❹❺❻➉➁❼❹ ➣❻❺➂➃❺
❸❼➆➃❺❾❻❼ ➣➃❺❺➊
❸❾❾❻➄➁❹➂➃❾➌ ↔❼➄↕
➍❹➙➙➌ ➛❹➂➂ ➜ ➝➀➄➊ ➣❹❺➈➃❺
➍➁➞➛❹❺➂→➝❹ ➟❺❹❼➆➃
➍❻➇➑❹❼ ➏❺➀➄➈➁❼➎
➍❺➃❼➂ ➓➉❹➠➠ ➛➃➆➁❹ ➡➃❺➐➁➄➃❾
➍➀➢➢❹➉❻ ➣➃❹➈ ➟❻➉➢ ➓❻➀❺❾➃
➓❹➑ ➓❺➃➆➁➂❾
➓➉❹➀➆❾❻❼❽❾ ➡➃➇ ❹❼➆ ➡❻❹➈
➓❻➄❹➞➓❻➉❹ ➍❻➂➂➉➁❼➎ ➓❻↕
➓❻➑➑➃❺➄➁❹➉ ➏➁❺➃→➝❹ ➟❺❹❼➆➃
➓❻➑➑➀❼➁➂➊ ➍❹❼➈→➝❹ ➟❺❹❼➆➃
➓❻➑❾➂❻➄➈➌ ➤➁➄➔❹❺➆
➓❻➠➊ ➓➉➀➙
➓❻❺❼➢❻❺➆➌ ➥➑➑➁➂➂→➝➟ ❿➁❺➃ ➦➃➠➂
➦➁❺➃➄➂ ➛➀❾➁➄ ➡❻➀❺➄➃
➦➀❾➂➊ ➡➠➀❺ ➤➃❾➂❹➀❺❹❼➂
➥❹➎➉➃ ➓❹➠ ➥➧➄➀❺❾➁❻❼ ➏❺❹➁❼
➥➆➇❹❺➆ ➨❻❼➃❾ ➓❻↕→➟❹❺➊ ❸❼➎➃❺
➥➆➇❹❺➆ ➨❻❼➃❾→➛❹❼➎➀➑
➜ ➏❹❼❹➈❹
➥➩➫→➍❹❺❼➃❾ ➜
➭❻➙➉➃ ➍❻❻➈❾➂❻❺➃
➥➧➠❺➃❾❾ ➝➀➙➃ ➜ ➓❹❺ ➯❹❾➔
❿❹➃❺➁➃ ➍➃❹➆❾ ➜ ➏❺➃❹❾➀❺➃❾
❿❹➁❺➇❹➊ ➛❻❺➂➎❹➎➃
❿➁➂➒➎➃❺❹➉➆ ❿➉❻➇➃❺❾
❿➉➊➁❼➎ ➨ ➏❺➀➄➈ ➡➂❻➠
❿❻❾➂➃❺➌ ➨➃❺❺➊ ➜ ➓➁❼➆➊
➟❹➂➃➉➊➌ ➤➁➄➈
❣✉♠❣✈✈❣✇q ❦❣t①♥♠❣ ③④⑤❥③③⑥⑦
✙✚✙✚✛ ✜✢ ✣✤✥ ✦ ✧★✩✪✫✬ ✤✭✮✯
➚➪ ➶➹➘➘ ➚➹➴➹➷ ➬➹➮
àá âãáäåæ
➱✃❐ ❒❮❰ÏÐÑ ÒÓÔ✃
çèéê ë ìíéîïð
ÕÖ×ØÙÚ ÛÜØÝ ÞÖÚØß
ñòó ôõö÷óø ùúõûó
➟➉❻➙➃ ❿➀❺❼➁➂➀❺➃
➟❻❾❾➌ ➛❹❺➈
➟❺❻➇➁❼➎ ➯➁❾➃
➅❹❺➐➃➊➌ ➍❺➁❹❼→➝➟ ➣❻➉➁➄➃ ➦➃➠➂↕
➨❻➃ ➍➃❹❼❾ ➤➃❾➂❹➀❺❹❼➂
➨❻➔❼ ➅❻➇❹❺➆ ➜ ❸❾❾❻➄➁❹➂➃❾
➨❻❾➃➠➔ ➍❺❹❼➄➔
➤❹➁➉❺➁➆➃❺❾→➛➃➂➉➃❼❾
➲➃➉➉➊➌ ➦❻❼
➲➃❼❼➊➌ ➛➁➈➃ ➜ ➨➃❹❼ ↔❼❼➃❺❹❺➁➂➊
➲➃➂➂➉➃ ➓❻❺❼ ➳➭ ➛❻❺➃
➲❼➃❹➆❽❾ ➍❹➈➃❺➊
➝❹➄➈➃➊➌ ➨❻➔❼
➝❹➟❺❹❼➆➃ ❸➑➀❾➃➑➃❼➂
➝❹ ➟❺❹❼➆➃ ❸➀➂❻ ➤➃➠❹➁❺
➝❹ ➟❺❹❼➆➃ ➓❻➀❼➂❺➊ ➓➉➀➙
➝❹ ➟❺❹❼➆➃ ➛❹➁❼ ➡➂↕ ➦❻➇❼➂❻➇❼
➝❹ ➟❺❹❼➆➃ ➣➀➙➉➁➄ ➯❻❺➈❾
➝❹ ➟❺❹❼➆➃ ➵➀➁➉➂ ➡➔❻➠
➝❹➀❺➃❼➄➃➌ ➥❺➁➄
➝❹➀❺➃❼➄➃❽❾ ❸➀➂❻ ➍❻➆➊→➣❹➁❼➂
➝➁➉➉❹❺➆➌ ➟❹❺➊
➝➀❾➔ ➡❹➉❻❼→➨❹➑➁➃ ➡➂❻❺➊
➛❹❾❻❼➌ ➦➁➄➈
➛➁➃❾❼➃❺❾➌ ❸❺➉❹❼ ❹❼➆ ➛❹❺➊ ❸❼❼
➛➁➉➉➃❺❽❾ ➡➀➠➠➉➊
➛❻➂➔➃❺❽❾ ➩➁➉
➛➂↕ ➸❹➉➉➃➊ ➏➔➃❺❹➠➊
➭❹➂➀❺➃❽❾ ➣❹❼➂❺➊
➭➃➀❾➂➃➉➌ ➲➃❼❺➁➈
➭➁➄➃➌ ➝❹❺❺➊
➭❻❺➂➔➇➃❾➂ ❿➀❺❼➁➂➀❺➃
➩❽➤➃➁➉➉➊ ❸➀➂❻ ➣❹❺➂❾
➣❹➄➁➢➁➄ ➥➑➠➁❺➃
➛➃➆➁❹➺➻➼➽↕➾
✍✎ ✏✎✑✒✓✒✎✑✒✎✔
✏✎■✕✖❛✎✗✒ ✍✘✒✎✗②
❢❣❣❤ ✐ ❥❦❦❧♠♥♣q❣❦ s❧t
P◗❘❙❲❳ ❩❬❭❪❳❫
❈☛☞✌☞✌
➤↕➦↕ ➛❹➄→➨❹➊ ➓❻➉➉➑❹❼
➤➃❹➉ ➦➃❹➉❾→➨❹❼➃➂ ➓❹➑➠
➤➃➆ ➓❺❻❾❾ ➦❺➀➎→➝➟
➜ ➥❼➂➃❺➠❺➁❾➃
➤❻➄➈ ❹❼➆ ➡❻❼❾
➤❻➄➈➌ ➨➀❾➂➁❼
➤❻❾➃➇❻❻➆ ➓❻➂➂❹➎➃
➡❹➢➃➇❹➊ ➡➂❻❺➃→➝❹ ➟❺❹❼➆➃
➡➂❹❺➙➀➄➈❽❾→➝❹ ➟❺❹❼➆➃
➏❹➠ ➏➔❹➂ ➟❺❻➇➉➃❺❾
➏➃❺❺➊➌ ➡➂❹❼
➏➔➃ ➝❹❼➆➁❼➎ ➅❻➂➃➉
➏➔➃ ➩➙❾➃❺➐➃❺
➏➔➃ ➩➂➔➃❺ ➟➀➊❾ ❸➀➂❻ ➡❹➉➃❾
➏➔➃ ➯➁❼❼➃❺❾ ➓➁❺➄➉➃
➏❺❻➠➔➁➃❾→❸➇❹❺➆❾
➏➁➑➙➃❺ ➓❺➀➁❾➃❺❾ ➓❹❺ ➓➉➀➙
➫↕➓↕ ➓➔❹➑➙➃❺ ❻➢ ➓❻➑➑➃❺➄➃
➫↕➓↕ ➡➃❼➁❻❺ ➓➃❼➂➃❺→
➡➊➆❼➃➊ ➟➉➃➃❾❻❼
➫❼➁❻❼ ➓❻↕ ➏❻➀❺➁❾➑
➯❹➉➉❻➇❹ ➝❹➈➃ ➏❺❹➑→
➍↕➯➔➁➂➂➃➑❻❺➃
➯❹➉➞➑❹❺➂→➝❹ ➟❺❹❼➆➃
➯➁➉➆➔❻❺❾➃ ➤➃❾❻❺➂ ➜ ➓❹❾➁❼❻
⑧❣❤♥♠♣t❣⑨ ❥⑩q❧⑨ ❶❧❷❣
♥✇❦⑩t♣✇♠❣ ♣✇❤ ❥✇✇⑩♥q♥❣❦
✺✰✲✳✴✵✺✳✲✸✹✰
✻♦✼✼ ✽r❡❡ ✾✿❀❁❁✿❂❀❂✿✾❃❂❄ ❅❅❅❇r❡❡❉✿❊●❍❏r❑●▼❡❇●❡◆
❴❳❵◗❜ ❝❳❳❞