The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, August 09, 2019, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Þßàáâã
ÙÚÛÜÝÙ
❽❾❾❿ ❿➀➁ ➂❾ ❾➃➄ ➅➀➆➃➇❿ ➈➃➉➈➊➄➋➉➇➄ ➌➀➄❾➆➁➍ ➎❾➏➀➄❿ ❾➐ ➑➀ ❽➄➀➍❿➇
❦♣q✞✟❨r✉✇✝✞✟❨ ① ②③④③⑤⑥ ⑦⑧⑨⑨⑩ ❶❷⑨⑦ ① ❸❹❺❻❼
❇✯ ➀➁➂➃ ➄✴➅✲✳
✷❤✸ ✹✺✻✸✼✈✸✼
➆✽➇ ❃❋❅✿❃◆ ❃✿❑✿❋❫✿❅ ❁ ❞❃✿✿❄ ▲❋❞✾●
❥❃■❘ ●✾✿ ①❄❋■❄ ❊■❏❄●❍ ➈■❁❃❅ ■❥ ❊■❘❭
❘❋◆◆❋■❄✿❃◆ ◗✿❅❄✿◆❅❁❍❨
✽✾✿ ❑■❘❘❋◆◆❋■❄✿❃◆ ❫■●✿❅ ●■ ❁❅■P●
❁❄ ■❃❅❋❄❁❄❑✿ ❁▲▲■♠❋❄❞ P✿■P▲✿ ●■ ❃❋❅✿
❉✍✎❦ ✏ ç ✑ åæëìíîïðñîòóîò ❁▲▲❭●✿❃❃❁❋❄ ❫✿✾❋❑▲✿◆ ■❄ ❘■◆● ❃■❁❅◆ ❏❄❅✿❃
❯ õÿûõ ✡ ûüõù s ☎ öþÿ ✒✒ ❢ û s ý ✓ ÷ø ✝ üøøöõ ❛ ✂ ö ✒ ù ❛ t ö ❆ üù s
●✾✿ ✇❏❃❋◆❅❋❑●❋■❄ ■❥ ①❄❋■❄ ❊■❏❄●❍❨
✡ ûý s ❢ û ✄ öõ ÷õý ✡ ÷ ❆ ù÷ÿõ ✡ þ÷ÿ ✁❲ ÷þý ø ❆ û ☛ ö ❲ öýõöøý÷ s✞
③❁◆◆❁❞✿ ■❥ ♥❃❅❋❄❁❄❑✿ ♣❸❪❹❭❸❪ ♠❁◆
✹✺✻✸✼✈✸✼ ✻➠➡➢➢
✽✾✿ ❀❁ ❂❃❁❄❅✿ ③■▲❋❑✿
⑥✿P❁❃●❘✿❄● ❃✿▲✿❁◆✿❅ ❁ ❖❄❁▲
❄■●❋❑✿ ❥■❃ ●✾✿ ❑■❘❘❏❄❋●❍
●✾❁● ■❄ ➆❏❞❨ ❪♣ ▲■❑❁▲ P❏✐▲❋❑
◆❁❥✿●❍ ❁❞✿❄❑❋✿◆ ♠❋▲▲ ✐✿ P❁❃●❭
❄✿❃❋❄❞ ♠❋●✾ ❂❃❁❄❅✿ ❣■❄❅✿
✉■◆P❋●❁▲❴ ●✾✿ ❀❁ ❂❃❁❄❅✿
❝❑✾■■▲ ⑥❋◆●❃❋❑● ❁❄❅ ●✾✿ ❊✿❄❭
●✿❃ ❥■❃ ✉❏❘❁❄ ⑥✿❫✿▲■P❘✿❄●
❋❄ ❁ ◆❑✿❄❁❃❋■❭✐❁◆✿❅ ●❃❁❋❄❋❄❞
✿⑧✿❃❑❋◆✿ ●✾❁● ♠❋▲▲ ◆❋❘❏▲❁●✿ ❁
❘❁◆◆ ❑❁◆❏❁▲●❍ ❋❄❑❋❅✿❄●❨
✽✾❋◆ ●❃❁❋❄❋❄❞ ♠❋▲▲ ✿⑧✿❃❑❋◆✿
●✾✿ ❃✿◆P■❄◆✿❴ ❑■▲▲❁✐■❃❁●❋■❄
❁❄❅ ❋❄❑❋❅✿❄● ❑■❘❘❁❄❅ P❃■❭
●■❑■▲◆ ■❥ ▲■❑❁▲ P■▲❋❑✿ ■❥❖❑✿❃◆
❁❄❅ ❘✿❅❋❑❁▲ P✿❃◆■❄❄✿▲➤ ●✾✿
❃✿◆❑❏✿❴ ❑■▲▲✿❑●❋■❄ ❁❄❅ ●❃❁❄◆❭
P■❃● ■❥ ❋❄✇❏❃✿❅ P✿❃◆■❄◆➤ ❁❄❅
●✾✿ ●❃❋❁❞✿❴ ●❃✿❁●❘✿❄● ❁❄❅
●❃❁❑▼❋❄❞ ■❥ ❋❄✇❏❃✿❅ P✿❃◆■❄◆❨
✽✾✿ ●❃❁❋❄❋❄❞ ✿⑧✿❃❑❋◆✿ ♠❋▲▲
✐✿ ▲■❑❁●✿❅ ■❄ ➉ ➆❫✿❄❏✿ ❋❄
❥❃■❄● ■❥ ❀❁ ❂❃❁❄❅✿ ✉❋❞✾
❝❑✾■■▲ ❁❄❅ ❁● ❂❃❁❄❅✿ ❣■❄❅✿
✉■◆P❋●❁▲❨ ⑥❏❃❋❄❞ ●✾✿ ✿⑧✿❃❑❋◆✿❴
➉ ➆❫✿❄❏✿ ✐✿●♠✿✿❄ ❝✿❑■❄❅
❝●❃✿✿● ❁❄❅ ❝❏❄◆✿● ➆❫✿❄❏✿
♠❋▲▲ ✐✿ ❑▲■◆✿❅ ●■ ●✾❃■❏❞✾ ●❃❁❥❭
❖❑❨✽✾✿ ◆●❃✿✿● ❑▲■◆❏❃✿❴ ♠✾❋❑✾
♠❋▲▲ ✐✿ ❋❄ ✿❥❥✿❑● ❥❃■❘ ❄■■❄ ●■
❬ P❨❘❨❴❋◆ ●■ P❃■❫❋❅✿ ❥■❃ ●✾✿
◆❁❥✿●❍ ■❥ ●✾✿ ❃■▲✿ P▲❁❍✿❃◆ ❁❄❅
P❁❃●❋❑❋P❁❄●◆ ❋❄ ●✾✿ ✿⑧✿❃❑❋◆✿❨
❣✿◆❋❅✿❄●◆ ♠✾■ ▲❋❫✿ ♠❋●✾❋❄ ●✾✿
❑▲■◆❏❃✿ ❁❃✿❁ ♠❋▲▲ ✐✿ ❁✐▲✿ ●■
●❃❁❫✿▲ ●■ ❁❄❅ ❥❃■❘ ●✾✿❋❃ ❃✿◆❋❭
❅✿❄❑✿◆❨✽✾✿❃✿ ♠❋▲▲ ✐✿ ◆❋❞❄◆
P■◆●✿❅ ❋❄ ●✾✿ ❁❃✿❁ P❃■❫❋❅❋❄❞
❄■●❋❑✿ ■❥ ●✾✿ ●❃❁❋❄❋❄❞❨
✽✾✿ ❥■▲▲■♠❋❄❞ ❁❞✿❄❑❋✿◆ ❁❄❅
■❃❞❁❄❋❵❁●❋■❄◆ ❁❃✿ P❁❃●❋❑❋P❁●❭
❋❄❞ ❋❄ ●✾❋◆ ✿⑧✿❃❑❋◆✿➌
➥ ①❄❋■❄ ❊■❏❄●❍ ➦❘✿❃❭
❞✿❄❑❍ ❝✿❃❫❋❑✿◆
➥ ❀❁ ❂❃❁❄❅✿ ③■▲❋❑✿ ⑥✿❭
P❁❃●❘✿❄●
➥ ①❄❋■❄ ❊■❏❄●❍ ❝✾✿❃❋❥❥❙◆
♥❥❖❑✿
➥ ♥❃✿❞■❄ ❝●❁●✿ ③■▲❋❑✿
➍➎➎ ➐➙➝➛➞➛➞➟ ➒ ➓➔→➎ ➣↔
♠✿▲❑■❘✿❅ ✐❍ ❘❁❄❍ ❋❄❑▲❏❅❋❄❞ ➉✿❫❋❄
❀■❫✿▲❁❄❅❴ ■❥ ❀❁ ❂❃❁❄❅✿❴ ❁ ◆●❃■❄❞ ◆❏P❭
P■❃●✿❃ ♠✾■ ◆❁❋❅ ❋● ♠❋▲▲ ✾✿▲P ❅❃❁♠ ❘■❃✿
P✿■P▲✿ ●■ ①❄❋■❄ ❊■❏❄●❍❨
Ò❩● ♠❋▲▲ ✐✿ ❁♠✿◆■❘✿ ❥■❃ ■❏❃ ✿❑■❄■❘❍❨
❩● ♠❋▲▲ ✐■■◆● ■❏❃ ❃✿◆●❁❏❃❁❄●◆❴ ❥❏✿▲ ◆●❁❭
●❋■❄◆❴ ❘■●✿▲◆ ❁❄❅ ◆●■❃✿◆❴❧ ◆❁❋❅ ❀■❫✿▲❁❄❅❴
❁ ❀❁ ❂❃❁❄❅✿ ✐❏◆❋❄✿◆◆❘❁❄❨
❀■❫✿▲❁❄❅ ♠❁◆ ■❄✿ ■❥ ❁● ▲✿❁◆● ❬❸
P✿■P▲✿ ❋❄ ❁ P❁❑▼✿❅ ❘✿✿●❋❄❞ ❃■■❘ ❋❄ ●✾✿
⑦■◆✿P✾ ➈❏❋▲❅❋❄❞ ❁❄❄✿⑧ ❁● ❁ ✾✿❁❃❋❄❞
❑■❄❅❏❑●✿❅ ✐✿❥■❃✿ ●✾✿ ❫■●✿❨
➆✐■❏● ❖❫✿ P✿■P▲✿ ◆P■▼✿ ❋❄ ■PP■◆❋●❋■❄
●■ ●✾✿ ■❃❅❋❄❁❄❑✿ ❁❄❅ ❁● ▲✿❁◆● ❁ ❅■❵✿❄
✿⑧P❃✿◆◆✿❅ ●✾✿❋❃ ◆❏PP■❃● ❥■❃ ❋●❨
♥PP■❄✿❄●◆ ■❥ ●✾✿ ■❃❅❋❄❁❄❑✿ ❋❄❑▲❏❅✿❅
⑥❁❫❋❅ ❜■❍❁▲❴ ■❥ ❀❁ ❂❃❁❄❅✿❴ ❁ ❃✿●❋❃✿❅
P✾❍◆❋❑❋❁❄❙◆ ❁◆◆❋◆●❁❄●❴ ♠✾■ P❃✿◆✿❄●✿❅ ❋❄❭
❥■❃❘❁●❋■❄ ❋❄❅❋❑❁●❋❄❞ ●✾❁● ●✾✿ ■❃❅❋❄❁❄❑✿
➍➎➎ ➏➐➑ ➒ ➓➔→➎ ➣↔
äåæçèé êåæéëìíîïðñîòóîò
ôõ ö÷øùúûüõý ùþ÷ÿõ ❆ ÷øøöø ù þûü ✁ ù ö ❲ ÿ ✂✂ û ✄ ☎ ùþööù ✆ þûøøÿõ ✁❚ üþøý÷ s ✝ ûþõÿõ ✁✞❚ ö ✟ ÷ ✠ þ÷õýö ✡ ÿù s ✡ ûüõ ✆ ÿ ✂
ûõ ❲ öýõöøý÷ s ÷üù ûþÿ ❡ öý ù ö ✝ ÷ s ûþ ÷õý ✆ ÿù s ✝ ÷õ÷ ✁ öþ ùû ù÷ ☛ ö ù ö þö ✝ ÷ÿõÿõ ✁ øùö ❆ ø ùû ÿ ✝❆✂ ö ✝ öõù ÷ ☞ üÿöù ✌ ûõö ✞
✔ ❈✕✖✗ ✘✙✚✛✘✕✜ ✢✕✣✤✥ ✘✕✖✗ ✦✧✛✧✢✤★✱
✦✧✗✙★ ②✩ ✖✙ ✖✧✪✤ ✫✕✛✧✜ ✬✚✕✤✖ ✭✙✛✤ ✥✖✤✮✥
❇✯ ✰✲✳✴✵✶ ❇✲✳✶
✐✿ ❁❅✇❏◆●✿❅ ♦ ♠■❃▼ ●✾❁●
✷❤✸ ✹✺✻✸✼✈✸✼
♠■❏▲❅ ❄✿✿❅ ●■ ✐✿ ❑■❘P▲✿●❭
✽✾✿ ❀❁ ❂❃❁❄❅✿ ❊❋●❍
✿❅ ✐❍ ①❄❋■❄ ③❁❑❋❖❑ ♦ ✐❏●
❊■❏❄❑❋▲ ●■■▼ ❋●◆ ❖❄❁▲ ◆●✿P
❅■✿◆ ❄■● ◆✿✿ ●✾❁● ✐✿❋❄❞ ❁
◗✿❅❄✿◆❅❁❍ ●■ ❋❘P▲✿❘✿❄●
❑■❄❑✿❃❄❨
❀❁ ❂❃❁❄❅✿❙◆ ❱❏❋✿● ❳■❄✿❨
Ò♥❄❑✿ ❁▲▲ ●✾■◆✿ ❋❘P❃■❫✿❭
❩❄ ❁ ❬❭❪ ❫■●✿❴ ●✾✿ ❑■❏❄❑❋▲ ❘✿❄●◆ ❁❃✿ ❅■❄✿ ④❁❄❅⑤
❁❏●✾■❃❋❵✿❅ ❜❁❍■❃ ❝●✿❫✿
♠✿ ✾❁❫✿ ●✾✿ ❅■❑❏❘✿❄●❁❭
❊▲✿❘✿❄●◆ ❁❄❅ ❊❋●❍ ❜❁❄❭
●❋■❄ ❃✿❁❅❍❴ ♠✿ ④♠❋▲▲⑤ ❩⑥ ❁
❁❞✿❃ ❣■✐✿❃● ❝●❃■P✿ ●■ ●❁▼✿ ◆P✿❑❋❖❑ ❅❁●✿ ❁❄❅ ●❋❘✿❴❧ ✾✿
❁▲▲ ❃✿❘❁❋❄❋❄❞ ❄✿❑✿◆◆❁❃❍
◆❁❋❅❨
❁❑●❋■❄◆ ●■ ❁❑●❏❁▲❋❵✿ ●✾✿
◗❋●✾ ❋❄◆●❁▲▲❁●❋■❄ ■❥
❱❏❋✿● ❳■❄✿❨
◆❁❥✿●❍ ❅✿❫❋❑✿◆ ❄✿❁❃❋❄❞
✽✾✿ ■❄▲❍ ◆●✿P◆ ❃✿❭
❑■❘P▲✿●❋■❄❴ ●✾✿ ❱❏❋✿● ❳■❄✿
❘❁❋❄❋❄❞ ❁❃✿ ●■ ❑■❘P▲✿●✿
■❃❅❋❄❁❄❑✿ ♠❋▲▲ ▲❋▼✿▲❍ ❞■
❋❄◆●❁▲▲❁●❋■❄ ■❥ ●✾✿ ◆❁❥✿●❍
❋❄●■ ✿❥❥✿❑● ✐❍ ●✾✿ ✿❄❅ ■❥
❅✿❫❋❑✿◆ ❁● ❀❁ ❂❃❁❄❅✿❙◆
❝✿P●✿❘✐✿❃❴ ❝●❃■P✿ ◆❁❋❅
❖❫✿ ❋❄●✿❃◆✿❑●❋■❄◆❴ ❁❄❅ ●■
❅❏❃❋❄❞ ●✾✿ ❘✿✿●❋❄❞❨
ÒP❃■❫❋❅✿ ❁ ❄■●❋❑✿ ■❥ ❱❏❋✿●
✽✾✿❃✿ ♠❁◆ ▲❋●●▲✿ ❅❋◆❑❏◆❭
❳■❄✿ ✿◆●❁✐▲❋◆✾❘✿❄● ●■ ❁▲▲
◆❋■❄ P❃❋■❃ ●■ ◗✿❅❄✿◆❅❁❍❙◆
❑■❄❑✿❃❄✿❅ P❁❃●❋✿◆❧ ❁● ▲✿❁◆● ❫■●✿❴ ■❄ ♠✾❋❑✾ ❑■❏❄❑❋▲■❃
äåæçèé êåæéëìíîïðñîòóîò
●✾❃✿✿ ♠✿✿▼◆ ✐✿❥■❃✿ ❋● ❞■✿◆
⑦❏◆●❋❄ ❣■❑▼ ♠❁◆ ●✾✿ ▲■❄✿
❋❄●■ ✿❥❥✿❑●❨
❄❁❍ ❫■●✿❨ ♥❄✿ ■❥ ●✾✿ ❘❁✇■❃ ❼ õöû ✒ ù öú÷þþÿöþøÿõøù÷ ✂✂ öý ÷ù ö÷ ✆ û ✒ ù ö ❽❾ ö ✆ þûøø ❿
ÿõ ✁ ø ÿõ ✟ ÷ ✠ þ÷õýöÿø ø û ✄ õ ❚ üþøý÷ s✞
❝●❃■P✿ ●■▲❅ ✽✾✿ ♥✐◆✿❃❫❭ P❃■P■❄✿❄●◆ ❁❄❅ ❁❑●❋❫❋◆●◆
✿❃ ❥■▲▲■♠❋❄❞ ◗✿❅❄✿◆❅❁❍❙◆
❋❄ ✿◆●❁✐▲❋◆✾❋❄❞ ●✾✿ ❱❏❋✿●
❘✿✿●❋❄❞ ●✾❁● ❅■❑❏❘✿❄❭
❳■❄✿❴ ❜❋❑✾❁✿▲ ⑦✿❄❄❋❄❞◆❴
✿❄❑✿ ❋❄ ●✾✿ q❏❁▲❋●❍ ■❥ ▲❋❥✿ ❋❄ Ò❩●❙◆ ❁▲▲ ❅■❄✿⑩ ✽✾❁❄▼ ❍■❏
●❁●❋■❄ ■❥ ●✾✿ ❑■❘P▲✿●✿❅
✿⑧P❃✿◆◆✿❅ ✾❋◆ ❞❃❁●❋●❏❅✿ ●■ ■❏❃ ❑❋●❍❨ ❩●❙◆ ❞■❋❄❞ ●■ ❞❃■♠
❫✿❃❍ ❘❏❑✾❨❧
◆❁❥✿●❍ ❅✿❫❋❑✿◆ ✾❁◆ ●■ ✐✿
●✾✿ ❑■❏❄❑❋▲ ♦ ❁❄❅ ✿◆P✿❭
■❏❃ ❑❋●❍❴ ❁❄❅ ●✾✿ ❃✿●❏❃❄ ■❄
⑦✿❄❄❋❄❞◆ ❁▲◆■ ❑■❘❭
❋❄❑▲❏❅✿❅ ♠❋●✾ ●✾✿ ❖▲✿❅
❑❋❁▲▲❍ ❜❁❍■❃ ❊▲✿❘✿❄●◆ ❁❄❅ ❋❄❫✿◆●❘✿❄●◆ ❁❃✿ ◆■❘✿●✾❋❄❞ ❘✿❄●✿❅ ■❄ ●✾✿ ❥❁❑● ●✾❁●
P❁P✿❃♠■❃▼❨ ♥❄❑✿ ●✾✿
❜❁❍■❃ ③❃■ ✽✿❘ ❂❁❃❍ ❀❋▲❭
♠✿ ♠❋▲▲ ❃✿❁▲❋❵✿ ❥■❃✿❫✿❃❨❧
●✾✿ P❃■✇✿❑● ❋◆ ◆▲❁●✿❅ ●■
❅■❑❏❘✿❄●◆ ●■ ✿◆●❁✐▲❋◆✾ ●✾✿ ▲❁❃❅ ♦ ❥■❃ ●✾✿❋❃ ✿❥❥■❃●◆❨
⑥❏❃❋❄❞ ✾❋◆ ❁❅❅❃✿◆◆ ●■
❑■❘✿ ❋❄ ♠✿▲▲ ❏❄❅✿❃ ✐❏❅❞✿●❨
❱❏❋✿● ❳■❄✿ ♦ ♠✾❋❑✾ ❊▲✿❭
Ò❜❍ ❅✿✿P ✾✿❁❃●❥✿▲●
●✾✿ ❑■❏❄❑❋▲❴ ⑦✿❄❄❋❄❞◆ ❏❄❭
❶■❏❃ ■❥ ●✾✿ ❖❫✿ ❑❃■◆◆❋❄❞◆❴
❘✿❄●◆ ✾❁◆ ●■ ◆❋❞❄ ♦ ❁❃✿
❞❃❁●❋●❏❅✿ ④❞■✿◆⑤ ●■ ❊■❏❄❑❋▲❭ ❥■▲❅✿❅ ❁❄ ■❫✿❃◆❋❵✿❅ ◆✾✿✿●
❁❑❑■❃❅❋❄❞ ●■ ❅■❑❏❘✿❄●◆
●❏❃❄✿❅ ❋❄❴ ❁● ▲✿❁◆● ♣❪ ❅❁❍◆ ❘❁❄ ❀❋▲▲❁❃❅ ❁❄❅ ❜❁❍■❃
■❥ P❁P✿❃ ❥❃■❘ ✾❋◆ P✿❃◆■❄❁▲ ■✐●❁❋❄✿❅ ✐❍ ✽✾✿ ♥✐◆✿❃❫✿❃❴
❁❃✿ ❃✿q❏❋❃✿❅ ●■ P❁◆◆ ✐✿❥■❃✿ ❊▲✿❘✿❄●◆ ❥■❃ P❁❃●❋❑❋P❁●❋❄❞ ❖▲✿◆ ■❄ ●✾✿ P❃■✇✿❑● ●✾❁●
❁◆ ■❥ P❏✐▲❋❑❁●❋■❄❴ ❁❃✿ ✿❁❑✾
●✾✿ ▲❁◆● ♠✾❋◆●▲✿ ✐▲■♠◆ ❋❄
❅❋❃✿❑●▲❍ ❋❄ ●✾✿ P❃■❑✿◆◆❴ ❁❄❅ ▲❋◆●✿❅ ◆✿❫✿❃❁▲ ■❥ ●✾✿ ■P●❋■❄◆ ❁● ▲✿❁◆● ❷❪❸❴❸❸❸ ❏❄❅✿❃
●■♠❄❨
❁▲▲ ●✾✿ ❑■❏❄❑❋▲ ❘✿❘✐✿❃◆
❑■❄◆❋❅✿❃✿❅ ■❫✿❃ ●✾✿ ❍✿❁❃◆❨ ✐❏❅❞✿●❴ ♠❋●✾ ●✾✿ ❖❥●✾ ❘■❃✿
Ò◗✿ ◆✾■❏▲❅ ✐✿ ❅■❄✿ ♠❋●✾ ●✾❁● ◆❏PP■❃●✿❅ ●✾❋◆ ✿❥❥■❃●❴❧
Ò❣✿❘✿❘✐✿❃ ♠✾✿❄ ♠✿
●✾❁❄ ❷❹❴❸❸❸ ❏❄❅✿❃❨ ✽✾✿
❁▲▲ ●✾✿ ◆●❏❥❥ ♠✿ P✾❍◆❋❑❁▲▲❍
⑦✿❄❄❋❄❞◆ ◆❁❋❅❴ ▲❁●✿❃ ❑❁▲▲❋❄❞ ♠✿❄● ✐❁❑▼ ❁❄❅ ❅❋◆❑❏◆◆✿❅
◗❋▲▲■♠ ❝●❃✿✿● ❑❃■◆◆❋❄❞❴ ●✾✿
❁❃✿ ❁✐▲✿ ●■ ❑■❄●❃■▲ ❁❃■❏❄❅
●✾✿ ❘■❫✿ ■❄✿ ●✾❁● ♠■❏▲❅
❁▲▲ ●✾✿ ❁▲●✿❃❄❁●❋❫✿◆ ❥■❃
❘■◆● ❑■❘P▲✿⑧ ♠❋●✾ ❘■❃✿
●✾✿ ❪r●✾ ■❥ ●✾❋◆ ❘■❄●✾❴❧
Ò❞■ ❅■♠❄ ❋❄ ●✾✿ ✾❋◆●■❃❍
❅❋❥❥✿❃✿❄● ❱❏❋✿● ❳■❄✿◆⑨❧ ✾✿ ●✾❁❄ ❷❪❸❸❴❸❸❸ ■❥ ✐❏❅❞✿●✿❅
❝●❃■P✿ ●■▲❅ ●✾✿ ❑■❏❄❑❋▲❨
✐■■▼◆❨❧
❁◆▼✿❅❴ ●✾✿❄❴ ❋❄ ❁ ◆✾■♠ ■❥
✿⑧P✿❄◆✿◆❴ ✾❁◆ ❑■◆● ■❄▲❍
✉✿ ❄■●✿❅ ■❄✿ ■❥ ●✾✿
Ò✽✾❋◆ ❋◆ ❁❄ ❋❘P■❃●❁❄●
❫❋❑●■❃❍❴ ❑❃❏❘P▲✿❅ ❏P ●✾✿
❁✐■❏● ❷❺❻❴❸❸❸❴ ❁❄❅ ▲✿◆◆
❋❄●✿❃◆✿❑●❋■❄◆ ✾❁◆ ❁ ❑❃■◆◆❭
❋❄❫✿◆●❘✿❄● ❥■❃ ■❏❃ ❑❋●❍❴❧ ✾✿ P❁P✿❃ ❁❄❅ ●■◆◆✿❅ ❋● ■❫✿❃
●✾❁❄ ❷❬❴❸❸❸ ■❥ ●✾✿ ♠■❃▼
❋❄❞ ◆❋❞❄❁▲ ❁❃❘ ●✾❁● ❘❏◆●
◆❁❋❅❨ Ò❩● ♠❋▲▲ ❘❁▼✿ ❁ ❅❋❥❥✿❃❭ ✾❋◆ ◆✾■❏▲❅✿❃❴ ✿⑧❑▲❁❋❘❋❄❞❴
❃✿❘❁❋❄◆❨
❢■❤✐❥
❈✠✡☛☛☞✌☞✍✎✏✏✏✏ ✏ ✸✑
❈✒✓☞✔☛✏✏✏✏ ✏ ✏ ✏ ✷✑
❈✕✒☛☛✖✒✕✎✏✏✏✏ ✺✑
❉✍✡✕✗✘✘✙✏✏✏✏ ✽✑
❍✒✕✒☛✔✒✚✍✏✏✏ ✏✺✑ ✛✜t✎✒✒✕☛✏✏✏ ✏ ✏✶✑
▲✒tt✍✕✙✏✏✏✏ ✏ ✏ ✏ ✏✷✗ ✣✍✔✒✕✎✏✏✏ ✏ ✏ ✏ ✏✸✗
✛✘☞t✜✡✕☞✍☛✏✏✏✏ ✏✸✗ ✤✚✒✕t☛✏✏✏✏ ✏ ✏ ✏ ✏✺✗
✛✚☞✢☞✒✢✏✏✏✏ ✏ ✏ ✏✹✗
☎✆✝✞✟❨
➒➓➔→➣➓↔ ↕➙➛➛ ➜➝➞➟➠➡➢➤➝➥➤➦➟➧➡➠➨➝➜➩➢➟➠➤➫➝➥
×ÖØÒÓÔ
ÏÓÕÐÖÒÓÔ
✃➴ ❒❮❰
➴✃➬✃❐
➹➾➻➼➘➶➲➺➾➚➪➶➲
➽➾➚➪➶➲➺
❇✯ ➀➁➂➃ ➄✴➅✲✳
✷❤✸ ✹✺✻✸✼✈✸✼
✽✾✿ ❄❏❘✐✿❃◆ P❃■❫❋❅✿ ❃✿❁❭
◆■❄ ❥■❃ ✐■●✾ ✾■P✿ ❁❄❅ ❁▲❁❃❘❨
✽✾✿❍ ❁❃✿ ●✾✿ ◆●❁●❋◆●❋❑◆
P❃✿◆✿❄●✿❅◗✿❅❄✿◆❅❁❍ ❄❋❞✾●
❁● ❁ ❑■❘❘❏❄❋●❍ ❥■❃❏❘ ❋❄ ❀❁
❂❃❁❄❅✿ ■❄ ■P❋■❋❅ ❁✐❏◆✿❴❑■❄❭
❅❏❑●✿❅ ✐❍ ●✾✿ ♥❃✿❞■❄◗❁◆✾❭
❋❄❞●■❄ ✉✿❁▲●✾ ➊✿●♠■❃▼❨✽✾✿❍
❋❄❅❋❑❁●✿ ●✾❁● ●✾✿ ❊✿❄●✿❃◆ ❥■❃
⑥❋◆✿❁◆✿ ❊■❄●❃■▲ ❁❄❅ ③❃✿❫✿❄❭
●❋■❄ P❃■✇✿❑●◆ ●✾❁● ❅✿❁●✾◆ ❥❃■❘
■P❋■❋❅ ■❫✿❃❅■◆✿◆ ❋❄ ●✾❋◆ ◆●❁●✿
♠❋▲▲ ❃❋◆✿ r❨❬➋ ●✾❋◆ ❍✿❁❃ ❁❄❅
❁❞❁❋❄ ❋❄ ♣❸♣❸❨✽✾❋◆ ❋◆ ●✾✿ ✾❋❞✾❭
✿◆● ❥■❃✿❑❁◆● ❋❄❑❃✿❁◆✿ ❁❘■❄❞ ❁
❃✿❞❋■❄ ■❥ ✿❋❞✾● ♠✿◆●✿❃❄ ◆●❁●✿◆➌
♥❃✿❞■❄❴◗❁◆✾❋❄❞●■❄❴❊❁▲❋❥■❃❭
❄❋❁❴➆❃❋❵■❄❁❴❩❅❁✾■❴❜■❄●❁❄❁❴
➊✿❫❁❅❁ ❁❄❅ ①●❁✾❨
♥❄✿ ❃✿❁◆■❄ ❋◆ ●✾❁● ●✾✿ ◆✿❃❭
❫❋❑✿◆ ❁❫❁❋▲❁✐▲✿ ●■ ✾✿▲P P✿■P▲✿
❋❄ ♥❃✿❞■❄ ❑■P✿ ♠❋●✾ ■P❋■❋❅ ❁❅❭
❅❋❑●❋■❄◆ ❁❃✿ ❄■● ❁◆ ♠❋❅✿◆P❃✿❁❅
❁◆ ●✾✿❍ ❁❃✿ ❋❄ ❘❁❄❍ ■●✾✿❃
◆●❁●✿◆❴◆❁❋❅ ❜❋▼✿ ❝●✿❄◆❃❏❅
■❥ ●✾✿ ♥❃✿❞■❄◗❁◆✾❋❄❞●■❄
✉✿❁▲●✾ ➊✿●♠■❃▼❨❶■❃ ✿⑧❁❘P▲✿❴
●✾✿ ❁❫❁❋▲❁✐❋▲❋●❍ ■❥ P◆❍❑✾❋❁●❃❋◆●◆
❋❄ ❘❁❄❍ P❁❃●◆ ■❥ ●✾✿ ◆●❁●✿ ❋◆
❥❁❃ ▲✿◆◆ ●✾❁❄ ❋❄ ■●✾✿❃ ◆●❁●✿◆❨
③◆❍❑✾❋❁●❃❋◆●◆❴❝●✿❄◆❃❏❅ ◆❁❋❅❴
❑❁❄ ✐✿ ❫✿❃❍ ❋❘P■❃●❁❄● ❋❄ ✾✿▲P❭
❋❄❞ P✿■P▲✿ ♠❋●✾ ❘✿❄●❁▲ ❋▲▲❄✿◆◆
■❫✿❃❑■❘✿ ❁❅❅❋❑●❋■❄◆❨
♥❄ ●✾✿ ✐❃❋❞✾● ◆❋❅✿❴●✾✿ ❄❏❘❭
✐✿❃ ■❥ ■P❋■❋❅◆ ✐✿❋❄❞ P❃✿◆❑❃❋✐✿❅
●■ ♥❃✿❞■❄❋❁❄◆ ✾❁◆ ✐✿✿❄ ❥❁▲▲❋❄❞
◆❋❄❑✿ ♣❸❪❬❴❝●✿❄◆❃❏❅ ◆❁❋❅❨✉✿
❑❃✿❅❋●◆ ●✾❋◆ ●■ ●♠■ ◆●❁●✿ P❃■❭
❞❃❁❘◆❨♥❄✿ ❋◆ ❁ ③❃✿◆❑❃❋P●❋■❄
⑥❃❏❞ ❜■❄❋●■❃❋❄❞ ③❃■❞❃❁❘
●✾❁● P❃■❫❋❅✿◆ P✾❁❃❘❁❑❋◆●◆
♠❋●✾ ●✾✿ ●■■▲◆ ❄✿✿❅✿❅ ●■
●❃❁❑▼ ♠✾❁● ●❍P✿◆ ■❥ ❅❃❏❞◆
P❁●❋✿❄●◆ ❁❃✿ ❞✿●●❋❄❞ ❁● ■●✾✿❃
P✾❁❃❘❁❑❋✿◆❨❝✾■❏▲❅ ❁ ❅❃❏❞❭
❞❋◆● ❅❋◆❑■❫✿❃ ●✾❁● ◆■❘✿■❄✿ ❋◆
❃✿❑✿❋❫❋❄❞ ■P❋■❋❅ P❃✿◆❑❃❋P●❋■❄◆
❥❃■❘ ❘❏▲●❋P▲✿ P✾❍◆❋❑❋❁❄◆❴●✾✿
P✾❁❃❘❁❑❋◆● ❘❏◆● ❄■●❋❥❍ ●✾✿
P❁●❋✿❄●❙◆ ❅■❑●■❃◆ ◆■ ●✾❁● ❑■❃❃✿❑❭
●❋❫✿ ❁❑●❋■❄ ❑❁❄ ✐✿ ●❁▼✿❄❨
➆ ◆✿❑■❄❅ P❃■❞❃❁❘❴♥❃✿❞■❄❙◆
③❃✿◆❑❃❋P●❋■❄ ⑥❃❏❞ ❜✿❅❋❑❁●❋■❄
③❃■❞❃❁❘❴❋◆ ❁▲◆■ ✾✿▲P❋❄❞ ●■
❃✿❅❏❑✿ ■P❋■❋❅ P❃✿◆❑❃❋P●❋■❄◆❨
✽✾❃■❏❞✾ ❋● ●✾✿ ◆●❁●✿ ❁❅❫❋◆✿◆
❅■❑●■❃◆ ■❄ ♠✾❋❑✾ ❁❋▲❘✿❄●◆
■P❋■❋❅ P❁❋❄▼❋▲▲✿❃◆ ◆✾■❏▲❅ ■❃
◆✾■❏▲❅ ❄■● ✐✿ P❃✿◆❑❃❋✐✿❅ ❥■❃❨
❊■❄❅❋●❋■❄◆ P✾❍◆❋❑❋❁❄◆ ❁❃✿
❅❋◆❑■❏❃❁❞✿❅ ❥❃■❘ P❃✿◆❑❃❋✐❋❄❞
■P❋■❋❅◆ ❥■❃ ❋❄❑▲❏❅✿ ▲■❄❞❭●✿❃❘
❑✾❃■❄❋❑ P❃■✐▲✿❘◆ ▲❋▼✿ ▲■♠✿❃❭
✐❁❑▼ P❁❋❄❨✽✾✿ ❃✿❁◆■❄ ❋◆ ●✾❁●
◆■❘✿■❄✿ ■❄ ■P❋■❋❅◆ ❥■❃ ❁ ▲■❄❞
➍➎➎ ↕➙➛➜➛➜ ➒ ➓➔→➎ ➣↔
❋●■❏◗❋❏ ❯❱
ÏÐÑÒÓÔ ❳❩❬❭❪❫❴❭❴❬❫❬
❜✹ ✒✢☛❞ ✶✹ ✚✡❛✍☛
➴➷➬➮➱ ❵☛☛✜✍
➭➯➲➳➵➸ ➺➻➼➼➸ ✷ ▲✡ ☛✍✔t☞
❡✕✡✢✎✍❞ ✛✕✍❛✒✢
☛t✒✕✙ ☞✎✍✡☛
❊✓✡☞✠
t✒ ♦✮✧✥✬✯✥✬✳✰♦✱✏
♥✥✦✧★✩✪✫✬✪♥✭✥
✒✢ ✴✒✕✍ ✵✡❛✍ ✔✒✢t✡✔t
✹✗✏ ☞✢✌✒
❲❖▼ ◆✁❙ ❙❖✂✂ ❘ ❙ ❑❙ ✄✲P ❆❚ ✻✼❧✾✼✿ ❀❁ ❧❀❣❂❀✼❃✿❄❅s✿❂✈✿❂❇❝❄♠