The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, August 02, 2019, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    éêëìíîï íðñðòó ôï ôõö÷
øùú ûüýúþÿúþ
● ✁✂❚ ✁✄☎❚❖✆☎✝✞ ❋✆❖✟
❚✠✁ ✡❖✆❱✝✞✞☎✂ ●✝❆✁❚❚✁☛❚☎✟✁✂
☞✌✍☞✎✏✑✒✓✔✑✕✖✕✗✘✎✓✘✕✙✖✌✓✗✚✍✍✖✛✙✖✗✕✗✘✍✖✘✕✖✕✘✗✔✍✗✕✎✍✘✙
✑✓♠✍✛✏✘✗✕✖✘✌✍✖✓✘✕✙✖✜✗ s✙✙✔✗✘✓✑✒✒✎✙✢✎✓✑✣✓✖✔✗✙✕✘✗✑✙✗✘
✎✍✛✍✖✘✒✎✙✒✙✗✓r✓r✙✖✢✘✌✍✗✍r✕✖✍✗✔✙✍✗✖✜✘ ✛✙✑✍✓✗✓✗✏✎✒✎✕✗✍✳
▼✙✗✘✎✍✛✍✖✘r✤✣✘✌✍✓✔✑✕✖✕✗✘✎✓✘✕✙✖✌✓✗✒✎✙✒✙✗✍✔✓✎✏r✍✘✌✓✘
✒✙✘✍✖✘✕✓rr✤✛✙✏r✔✛✏✘✍r✕✑✕✖✓✘✍s✙✙✔✗✘✓✑✒✚✍✖✍♣✘✗s✙✎✓✚✙✏✘t✳✥
✑✕rr✕✙✖✦✑✍✎✕✛✓✖✗✳✧✘✜✗ ✖✙✘✛r✍✓✎✤✍✘✌✙❧✑✓✖✤✒✍✙✒r✍✘✌✓✘❧✙✏r✔
✓ss✍✛✘✕✖❛✎✍✢✙✖✣✚✏✘✖✓✘✕✙✖❧✕✔✍✣✘✌✍✒✎✙✒✙✗✓r❧✙✏r✔✓ss✍✛✘★✩✙s
✌✙✏✗✍✌✙r✔✗✳✧s✘✌✓✘✒✍✎✛✍✖✘✓✢✍✌✙r✔✗✘✎✏✍✕✖❛✎✍✢✙✖✣✗✙✑✍✪✫✣✫✫✫
✒✍✙✒r✍✌✍✎✍✛✙✏r✔r✙✗✍✓✛✛✍✗✗✘✙s✙✙✔✗✘✓✑✒✗✳
☞✌✍✬✳❙✳✦✢✎✕✛✏r✘✏✎✍✭✍✒✓✎✘✑✍✖✘✗✓✕✔r✓✗✘❧✍✍♠✘✌✓✘✘✌✍✎✏r✍
❧✙✏r✔✛r✙✗✍✓r✙✙✒✌✙r✍✘✌✓✘✓rr✙❧✗✒✍✙✒r✍✎✍✛✍✕✮✕✖✢✙✖r✤✑✕✖✕✑✓r
✚✍✖✍♣✘✗s✎✙✑✘✌✍☞✍✑✒✙✎✓✎✤✦✗✗✕✗✘✓✖✛✍s✙✎✯✍✍✔✤✰✓✑✕r✕✍✗
✒✎✙✢✎✓✑✘✙✚✍✍r✕✢✕✚r✍✓✏✘✙✑✓✘✕✛✓rr✤s✙✎s✙✙✔✗✘✓✑✒✗❧✕✘✌✙✏✘
✏✖✔✍✎✢✙✕✖✢✓✔✔✕✘✕✙✖✓r✛✌✍✛♠✗✙✖✘✌✍✕✎✕✖✛✙✑✍✙✎✓✗✗✍✘✗✳
➇✰✙✎✘✙✙r✙✖✢✣✘✌✕✗r✙✙✒✌✙r✍✌✓✗✚✍✍✖✏✗✍✔✘✙✍ss✍✛✘✕✮✍r✤✚✤✒✓✗✗
✕✑✒✙✎✘✓✖✘✍r✕✢✕✚✕r✕✘✤✢✏✕✔✍r✕✖✍✗✳☞✙✙✙s✘✍✖✣✗✘✓✘✍✗✌✓✮✍✑✕✗✏✗✍✔
✘✌✕✗✱✍❡✕✚✕r✕✘✤❧✕✘✌✙✏✘✎✍✗✘✎✓✕✖✘✣➈ ✦✢✎✕✛✏r✘✏✎✍❙✍✛✎✍✘✓✎✤❙✙✖✖✤
P✍✎✔✏✍✗✓✕✔✕✖✓✗✘✓✘✍✑✍✖✘✳☞✌✍✒✎✙✒✙✗✍✔✗✓✮✕✖✢✗❧✙✏r✔✓✑✙✏✖✘
✘✙✓✚✙✏✘✲★✳✴ ✚✕rr✕✙✖✙✮✍✎♣✮✍✤✍✓✎✗✣✘✌✍✓✔✑✕✖✕✗✘✎✓✘✕✙✖✗✓✕✔✳
☞✌✍r✙✙✒✌✙r✍✕✖✵✏✍✗✘✕✙✖✓rr✙❧✗✗✘✓✘✍✗✘✙✓✏✘✙✑✓✘✕✛✓rr✤✑✓♠✍
✒✍✙✒r✍✍r✕✢✕✚r✍s✙✎s✙✙✔✗✘✓✑✒✗✶✘✌✍✙s♣✛✕✓r✖✓✑✍✙s✘✌✍✒✎✙✢✎✓✑
✖✙❧✕✗❙✯✦P✣❧✌✕✛✌✗✘✓✖✔✗s✙✎✘✌✍❙✏✒✒r✍✑✍✖✘✓r✯✏✘✎✕✘✕✙✖✦✗✷
✗✕✗✘✓✖✛✍P✎✙✢✎✓✑✸✣✕s✘✌✍✤✑✍✍✘✕✖✛✙✑✍✓✖✔✙✘✌✍✎✎✍✵✏✕✎✍✑✍✖✘✗
s✙✎✘✌✍☞✍✑✒✙✎✓✎✤✦✗✗✕✗✘✓✖✛✍s✙✎✯✍✍✔✤✰✓✑✕r✕✍✗✒✎✙✢✎✓✑✣✚✍✘✷
✘✍✎♠✖✙❧✖✚✤✘✌✍✓✛✎✙✖✤✑☞✦✯✰✳☞✌✍✦✢✎✕✛✏r✘✏✎✍✭✍✒✓✎✘✑✍✖✘
✗✓✤✗✴t✗✘✓✘✍✗✌✓✮✍✘✓♠✍✖✓✔✮✓✖✘✓✢✍✙s✘✌✓✘✗✙✷✛✓rr✍✔➇✍❡✒✓✖✔✍✔
✛✓✘✍✢✙✎✕✛✓r✍r✕✢✕✚✕r✕✘✤✳➈ ☞✌✍✎✍✗✏r✘✣✘✌✍✔✍✒✓✎✘✑✍✖✘✗✓✕✔✣✕✗✘✌✓✘
✒✍✙✒r✍✎✍✛✍✕✮✍s✙✙✔✗✘✓✑✒✗❧✌✙✔✙✖✜✘ ✖✍✍✔✕✘✓✖✔❧✙✏r✔✖✜✘
✵✏✓r✕s✤✏✖✔✍✎✎✍✢✏r✓✎✒✎✙✢✎✓✑✎✏r✍✗✳
❘✍✑✍✑✚✍✎✘✌✓✘☞✦✯✰✕✗✑✍✓✖✘✘✙✢✕✮✍r✙❧✷✕✖✛✙✑✍s✓✑✕r✕✍✗
❧✕✘✌✛✌✕r✔✎✍✖✑✙✖✍✤✘✌✍✤✖✍✍✔✘✙✛✙✮✍✎✛✌✕r✔✛✓✎✍✓✖✔✙✘✌✍✎
✍❡✒✍✖✗✍✗✳▼✙✗✘✗✘✓✘✍✗✣✕✖✛r✏✔✕✖✢❛✎✍✢✙✖✣✓✏✘✙✑✓✘✕✛✓rr✤✍✖✎✙rr
s✓✑✕r✕✍✗✕✖❙✯✦P✙✖✛✍✘✌✍✤✙✚✘✓✕✖☞✦✯✰✚✍✖✍♣✘✗✳☞✌✍✖✍❧✎✏r✍✣
✕s✕✘✢✙✍✗✕✖✘✙✍ss✍✛✘✣❧✙✏r✔✒✎✍✮✍✖✘✗✘✓✘✍✗s✎✙✑✔✙✕✖✢✘✌✕✗✳
✧✘✜✗ ✓r✗✙❧✙✎✘✌✎✍✑✍✑✚✍✎✕✖✢✘✌✓✘✍✮✍✖✘✌✙✏✢✌✹✺✩✙s☞✦✯✰
s✓✑✕r✕✍✗✓r✗✙✢✍✘❙✯✦P✚✍✖✍♣✘✗✣✘✌✍✮✓✗✘✑✓✻✙✎✕✘✤✙s✘✌✍✑✗✘✕rr
r✕✮✍✕✖✒✙✮✍✎✘✤✣✓✛✛✙✎✔✕✖✢✘✙✓✖✓✖✓r✤✗✕✗✚✤✘❧✙✒✎✙s✍✗✗✙✎✗✓✘✘✌✍
✬✖✕✮✍✎✗✕✘✤✙s▼✕✛✌✕✢✓✖✳❙✙✘✌✍✕✔✍✓✘✌✓✘✗✙✑✍✎✍✛✕✒✕✍✖✘✗✓✎✍
✏✖✔✏r✤✛✓✗✌✕✖✢✕✖✙✖✚✙✘✌☞✦✯✰✓✖✔❙✯✦P✎✕✖✢✗✌✙rr✙❧✳
✰✕✖✓rr✤✣♠✍✍✒✘✌✕✗✕✖✑✕✖✔✼☞✌✍✗✍✒✎✙✢✎✓✑✗✓✎✍✑✍✓✖✘✘✙✢✕✮✍
✌✍r✒✘✙✗✘✎✏✢✢r✕✖✢s✓✑✕r✕✍✗✳✽✤✍❡✘✍✖✗✕✙✖✣✘✌✓✘✑✍✓✖✗✛✌✕r✔✎✍✖
✚✍✖✍♣✘s✎✙✑✘✌✍✗✍✒✎✙✢✎✓✑✗✾✕✖s✓✛✘✣✖✍✓✎r✤✌✓rs✶✴✴✩✸✙s❙✯✦P
✎✍✛✕✒✕✍✖✘✗✓✎✍✛✌✕r✔✎✍✖✳
☞✌✍✎✍✜✗ ✓r✙✖✢✷✘✍✎✑✕✖✮✍✗✘✑✍✖✘✘✌✓✘✛✙✑✍✗s✎✙✑✘✌✍✗✍❙✯✦P
✔✙rr✓✎✗✼☞✌✍✬✖✕✮✍✎✗✕✘✤✙s▼✕✛✌✕✢✓✖✒✎✙s✍✗✗✙✎✗✛✕✘✍✔✓✗✘✏✔✤
✗✌✙❧✕✖✢✘✌✓✘✒✍✙✒r✍❧✌✙✌✓✔✓✛✛✍✗✗✘✙❙✯✦P✚✍✖✍♣✘✗✓✗
✛✌✕r✔✎✍✖✍✓✎✖✍✔✌✕✢✌✍✎✕✖✛✙✑✍✗✓✖✔❧✍✎✍r✍✗✗r✕♠✍r✤✘✙✔✍✮✍r✙✒
✛✌✎✙✖✕✛✔✕✗✍✓✗✍✗✓✗✓✔✏r✘✗✳
☞✌✍✎✍✜✗ ✓✗✌✙✎✘✷✘✍✎✑✍✛✙✖✙✑✕✛✚✍✖✍♣✘✓✗❧✍rr✼☞✌✍✦✢✎✕✛✏r✘✏✎✍
✭✍✒✓✎✘✑✍✖✘✌✓✗✍✗✘✕✑✓✘✍✔✘✌✓✘✍✮✍✎✤✔✙rr✓✎✕✖✮✍✗✘✍✔✕✖❙✯✦P
✢✍✖✍✎✓✘✍✗✲✥✳❣★✕✖✍✛✙✖✙✑✕✛✓✛✘✕✮✕✘✤✣✓✖✔✘✌✓✘✒✓✤✗✓✔✕✮✕✔✍✖✔s✙✎
✓✢✎✕✛✏r✘✏✎✓r✒✎✙✔✏✛✍✎✗✳
☞✌✍✒✎✙✒✙✗✓r✕✗✖✜✘ ✘✌✍♣✎✗✘✗✓r✮✙✘✌✍✓✔✑✕✖✕✗✘✎✓✘✕✙✖✌✓✗♣✎✍✔
✓✢✓✕✖✗✘❙✯✦P✼❨✙✏✑✕✢✌✘✎✍✛✓rr✣s✙✎✍❡✓✑✒r✍✣✘✌✍✒✎✙✒✙✗✓r✕✖
✕✘✗✐✫✥★✚✏✔✢✍✘✚r✏✍✒✎✕✖✘✘✙✎✍✒r✓✛✍✌✓rs✙s❙✯✦P✚✍✖✍♣✘✗❧✕✘✌
❧✌✓✘✕✘✛✓rr✍✔➇✌✓✎✮✍✗✘✚✙❡✍✗✣➈ ✛✙✖✘✓✕✖✕✖✢✖✙✖✒✍✎✕✗✌✓✚r✍s✙✙✔
✕✘✍✑✗✗✏✛✌✓✗✛✍✎✍✓r✗✣✚✍✓✖✗✓✖✔✛✓✖✖✍✔✢✙✙✔✗✳✿✙✖✢✎✍✗✗✎✍✻✍✛✘✍✔
✘✌✍✒✎✙✒✙✗✓r✣✚✏✘✕✘✌✓✗✎✍✘✏✎✖✍✔✕✖✘✌✍✓✔✑✕✖✕✗✘✎✓✘✕✙✖✜✗ ✐✫✐✫
✚✏✔✢✍✘✔✎✓s✘✳
✧s✘✌✍✓✔✑✕✖✕✗✘✎✓✘✕✙✖✜✗ ✢✙✓r❧✕✘✌✕✘✗✑✙✗✘✎✍✛✍✖✘✒✎✙✒✙✗✓r✕✗✘✙
✎✍✕✖✕✖✓✖✙✏✘✷✙s✷✛✙✖✘✎✙rs✍✔✍✎✓r✒✎✙✢✎✓✑✣✘✌✍✖✏✑✚✍✎✗✔✙✖✜✘ ✚✍✓✎
✘✌✓✘✙✏✘✼✦✗✘✌✍✍✛✙✖✙✑✤✌✓✗✕✑✒✎✙✮✍✔✣✘✌✍✖✏✑✚✍✎✙s❙✯✦P
✚✍✖✍♣✘✗✌✓✗✔✎✙✒✒✍✔✣s✎✙✑✴❣✳✪ ✑✕rr✕✙✖✕✖✐✫✥t✘✙t★✳❣ ✑✕rr✕✙✖✕✖
✐✫✥✹✳☞✌✍✓✑✙✏✖✘✙s✑✙✖✍✤✗✒✍✖✘✙✖✘✌✍✒✎✙✢✎✓✑✌✓✗✔✎✙✒✒✍✔
✓✗❧✍rr✣s✎✙✑✲❣★✳★ ✚✕rr✕✙✖✕✖✐✫✥t✘✙✲✪✴✳★ ✚✕rr✕✙✖✕✖✐✫✥✹✳
✧s✘✌✍✓✔✑✕✖✕✗✘✎✓✘✕✙✖✕✗✗✍✎✕✙✏✗✓✚✙✏✘✛✏✘✘✕✖✢✘✌✍✓✑✙✏✖✘✘✌✍
✖✓✘✕✙✖✗✒✍✖✔✗✙✖s✍✍✔✕✖✢✌✏✖✢✎✤s✓✑✕r✕✍✗✣✓✚✍✘✘✍✎✓✒✒✎✙✓✛✌
✑✕✢✌✘✚✍✘✙✔✙❧✌✓✘✍✮✍✎✕✘✛✓✖✘✙♠✍✍✒✘✌✍✍✛✙✖✙✑✤✌✏✑✑✕✖✢✳
❛✎✕✘✛✙✏r✔✛✙✖✘✕✖✏✍✕✘✗✍ss✙✎✘✗✘✙✗✵✏✍✍❀✍✓s✍❧✚✏✛♠✗s✎✙✑✘✌✍
✖✍✍✔✕✍✗✘✕✖✙✏✎✛✙✏✖✘✎✤✳
❁❂❃❄❅❇ ❈❉❊❊ ❍❄■❊❏ ❂❊❊❄❍
❑❅▲❉❄◆❑ ◗❄ ❏❉◆❅❯◗❊❲ ❂❯❯❅❑❑
❯❝❉◆❄❳◆❂❯◗❉❯
❯❂◆❅
❩♦❬❭❪❫❴❵❬♦❜❞
❢❤❥❜❤❦❴❪❤❜❪❤♥❪❴❵q❤❜❪❜❪q❵✉❵✈
❪❦❬✇❦❪❪❴❬♦q♦❦❬❤q❬①♦❦②❜❪✇✇③❤❦
❥❜❪②④❤⑤❴❪❦❤❦❴❤✇⑥❭❵③❬♦✇⑦✉✈
✉♦❜❬❤❦❴q♦✈✇✉♦❦✇♦❜⑧❩❭❪①❭❵❜♦✈
✉❜❤q❬❵q♥❪❴❵q❤❜❪①♦⑨❪❜❤②❪♥♦❴❪❜❦✈
❵⑩❤❬❵♦❦❶q❬❷
❸ ❹❺❻❼❽❾❷❤❿❵✉❤❜❬❵✇❤❦
❿❵⑤⑤❵❦❬❜♦❴⑦q❪❴❵❦①♦❦②❜❪✇✇❿➀❺❪✉✇➁
➂❜❵❤❦❹❵②②❵❦✇➃➄✈➅➆➉❤❦❴❩♦③
❺❪❪❴➃❺✈➅➆➉➁❩❭❵✇⑤❪②❵✇⑤❤❬❵♦❦➊❵⑤⑤
✉❜♦⑨❵❴❪♥❪❴❵q❤❜❪✉❤❬❵❪❦❬❤qq❪✇✇❬♦
❤⑤⑤♥❪❴❵q❤❜❪✈q♦⑨❪❜❪❴❿❪❦❪➋❬✇❤⑤⑤♦➊✈
❤❿⑤
❪ ⑦❦❴❪❜❤q❭❵❜♦✉❜❤q❬♦❜➌✇ ✇q♦✉❪♦➍
✉❜❤q❬❵q❪❭❪❜❪❵❦❿❪❤⑦❬❵➍⑦⑤➎❜❪②♦❦
❤❦❴❤q❜♦✇✇❬❭❪❦❤❬❵♦❦➁
❶③❪❜❵q❤➌✇ ✇❪❦❵♦❜✇❦❪❪❴❤❦❴❴❪✈
✇❪❜⑨❪❤qq❪✇✇❬♦q❭❵❜♦✉❜❤q❬❵q➌
✇ ❿❜♦❤❴✈
❿❤✇❪❴✇❪❜⑨❵q❪✇➍♦❜q♦③③♦❦q♦❦❴❵✈
❬❵♦❦✇❬❭❤❬q❤⑦✇❪❤q⑦❬❪❤❦❴q❭❜♦❦❵q
❿❤q⑥❤❦❴❦❪q⑥✉❤❵❦➁❹♦➊❪⑨❪❜❷
♥❪❴❵q❤❜❪q⑦❜❜❪❦❬⑤➀➊❵⑤⑤❦♦❬✉❤➀➍♦❜
❤q❭❵❜♦✉❜❤q❬♦❜➌
✇ q♦❦✇⑦⑤❬❤❬❵♦❦❷✉❭➀✇❵✈
q❤⑤❪➏❤③❵❦❤❬❵♦❦❷❦❪❪❴❪❴➐✈❜❤➀✇❷
✉❭➀✇❵♦❬❭❪❜❤✉❵❪✇❷❪➏❪❜q❵✇❪❬❭❪❜❤✉➀❷
❪❬q➁
❷ ➊❭❵q❭❵✇♦➍q♦⑦❜✇❪❦♦❦✇❪❦✇❪➁
❆ æ✐ç✐❊✐❏❑ ❏❞
● ✁
✹
t
✡❖ ❚✝✡❚ ❖ ✆ ✞☎✡ ❖❋❋☎✡☎✝✞✂
Ô è ÝØæ÷ öèÛ×å
Ï ìîãáì÷
Ö×Øö×å æ æ ãØ ëêëë áíÛØ÷ýÿëë
Ò éëý êëéùé ùþê æ ëë áíÜã ãæ æúæ÷ èßØâ÷
ØììÛïß
Ý
èìå
ë
ùþêÿù
Ù
ýþýþ
óè ë î ùþêÿù
þÿý ãáÛØìäàáââØìãÛ÷îáãáÞÞÞæ Ò èñåãáßæ Ñ èßØâÙ éýëùë Ñ êëéù ÿùýê éæ ýéÿ ãèãØ
Þ×å Ñ ãØ×áíÛØæ
áÝ
àáìãèàãæ
Ñ íåßäåìî÷öèÛ×åìîãáì÷ æ æáóôàØ
éýé ×áìØ
èÜã ØìèãØ
Ò æúæ÷ íåã Ñ Øýëë÷ Ï èßØâ÷Ù Ï éëýùé Ð ÿ êëéùé
éêëöå ùþé ìãØÜ æ ãæ
ÙóôàØ
æ
æ
ëêýëæ
ë
ù
þùé æúâèå
êéæ ß è âØÜøß ë Ø ù ïæÛØìèãØæ
ùé æöØÚÛå
ãØ âØÜøß æ áÜãß Øïæ è Û ìä ØìèãØæ Ò íåßäåìî÷ èßØâ÷Ù éëýùþë ❰ ÿ êëéùé Ð ùþþëëæ íÛãåàØ
îáÝ
î
áÝ
àáìãèàã
áóôàØ
ÙìØöáÜß
ä èìä÷Ù
ÖÜèäØ ØìãØÜ÷ý
ý æö ÿùéé
æ èßâ ÿ áì óè êëéù
ãæ Ñ Ñ èßØâáóôàØ
Ñ Ó ëë áíÜã ãæ Ô úæ÷ ùþ é÷
íå
ã
Øý
êë÷
áÜãß
ëþ
êëéùé
é ÿù Øìäß
ëëæ Øãáì ØìäßØãáìáóôàØ
éýë ùýý æúæ Øâèå
Øàáìä ß Øßå èÚØã×
ãæ íåãØ áÜØîáìß
èßØâ÷Ù ØîåÛßèãíÜØæ
éëý î êëéù
ÿùý ßæ úâèå
æöØÚÛå ß ÛØìæ ãØ Ú ÞÞÞæ
ýëê÷
ëý
êþýù
áÝ
×èìÛØß
åß ×èìÛØßßû
Ûà×ØØß
Ø
ÜûâØÜøß
Ø
ïæ
Û
ØìèãØæ
î
áÝæ
áÜØîáìß
Ø
îå
Û
ß
è
ãíÜØæ
î
áÝæ
Ñ Ñ íåßä Ð åìî÷öèÛ×åìîãáì÷ æ æáóôàØ
ý åÜ ëé øÛØì ñ×áìØ ØìèãØ ë ù áóôàØ
Ñ Ð ëë áíÜã ãæ úæ÷ ùé þ÷ èß Ô Øâ÷Ù éëý êëéù èßØâ
ÙóôàØ
æ
æ
ëêýëùé
þùê ß þþ ÞïäØìæ
óè Û ë ØìèãØæ
ù î ù áÝ ý àáìãèàã
æöØÚÛå æçèüÜèìäØáóôàØ
ãØ ÞïäØìæÛØìèãØæî ýëê
áÝæ úâèå ÿùýþê ß ÜØñæ æöØÚÛå
ãØ ÞÞÞæáÜØîáìß Ø Ø îå îå Û Û ß ß è è ãíÜØæ
ãíÜØæ î î áÝæ áÝ ÚèÜÜØãáæ
úâèå
î
ÜØîÚèÜÜØãáûáÜØîáìß
÷ áæ ê ýë÷çèüÜèìäØ÷Ù
êë êþýù ÿ ù ÛØìèãØæ
ÿ ý óè îáÝæ ÷ Ñ ëë áíÜã Ð ãæ úæ÷ Ñ ùþ ÷ èßØâ÷Ù Ô ÷ éëý êëéù
èßØâáóôàØ
êþýù åÜ Ñ ãæ ÿéùë
Øâèå
ß
øèã×ß
Ø
Øì
àèã×ØïûÞïäØìæ
ÿùýþê æ
Ð
Ô
æ
æáóôàØ
ØññìØÜáóôàØ
æ
Ù
æ
á
ý
÷
ØññìØÜ÷Ù
éÿ
êþýù
ý ê èïÚíÜì ë áíÛØÙóôàØ
íåß ë äåì ù î÷ êùê öèÛ×å þæöØÚÛå
ìîãáì÷ ãØ æ æ ÿ úâèå ÿùêýêþ
öØÚÛå
ãØ ã ÞÞÞæ
áÜØîáìß Øîå Øîå Ûßè Ûß ãíÜØæ
èãíÜØæ îáÝæ îáÝ Ûâåã×îæ
ëêýêùëëëý÷
ù
êùÿ
éë
óè
ß
ÜØñæ
î
ÜØîÛâå
×ûáÜØîáìß
Þèß
äØìæ×áíÛØæîáÝ æúâèå ý ß ýýöèÛ×å
ÞèßäØìæ ì × îãáì
áíÛØæî ÝØæ áÝ ÷ Øùâèå
ßù å Ò ìóáÜâèãå ❮ áìèÜØèÝèåßèÚß çØîå Ø áìß Ûßè åì ãå ØèãÞÞÞæ
ÝØäáàíâØìãÛèìä
îÜØîæçèüÜèìäØáóôàØ
çèüÜèìäØ÷
ßØîæÛãèãØæ
áÜæíÛæ
Ù ×áíÛØæî êë áÝæ êþýùÿ þù þëë÷Øâèåß áÜäØìæìáïØÛûâèåßæ üèÜïçå
❮ ß èÜä÷ åàáßØ áÞèÜä÷ áÜÜå èïáÜ
ãØÝØ
ß
Ø
âØìãÛ÷
ìØ ã×Üáíî×ã×Ø
íããá÷ èÜï åã ìì ï
Ñ
Ô
èå
ì
ÛÞå
ã
à×ÚáèÜä÷
ë
ù
å
Ø
ÛìØÜ÷
å
â
ö×å
ã
ÚØàø÷
íÛãå
ì
áàø
êëþù ëëë àáââØìãßåìØ÷ ë ùéêéùýêêêæ
èìèîØÜðÛ áóôàØ÷êþýù ÿ ùýéë
❈
❨
❖
✂
Pr✄☎✆✝✄✞✟ ✠✞✡☛✝ r☞✌✍✎
❲
✏
❆
❛ ✑ ✒
✵✒
✵ ✓✒ ✒
✒ ✵
✈
❯✳ ✳ ✄✞✳ ❡✄✔✔ ❢✄r✕☛✄②✎ ❛ ✑
❝
❲
✖
❛ ✑ ✒
✏
✒✒
✹ ✓❝ ✒ ✒ ✒✒✁ ●●
❝
✈
❝
✈
✈ ✏
❝
✑
✒ t t
t
✒ ✏
✗● ✒ ✵
✒
✁ ✵
✒ ✒● ✏
❝
t t
t
✏
● ✁ ✵
✒ ✁ ✒●✵
✷
✒
t
❝✒ ✒
t
✓
t
✘
❯✳ ✳ ✄✞✳ ✠✞ ✙②✝✄✞✎ ❛ ✑
❝ ✒✒ ❛
t
✖
❛ ✑ ✒
✵
❝✒ ✒
✒✒ ✒ ✵ ✓ ✒ ✒ ✒✒✁ ✒
❝
❝
✈
✈
❝
✹ t ❋ ✒
✗● ✁ ✵
● ✒ ● ✵ ✓
●
✁✁ ✵
✘
❯✳ ✳ ✄✍✳ ✚r✄✛ ✙✡☛✝✄✞ ✜✢✞✝ ✆☎✟r✆✣✟✤✎ ❛ ✑
❝
✒ ✁ ✗
❲
✖
❛ ✑
✒
✒ ✒ ✒✒
✵ ✓ ✒ ✒ ✒✒
❝
✈
❝
✈
❝ ✒
❆
✗● ✁ ✵
✒ ✒
✥
❯✳ ✳ ✄✍✡r✟✌✄✞✟ ✠✔ ❡☞☎✟✆✣✄✎ ✦
✒ ✵
✒ ✒
❙ ✁❙✂✄☎✆✝☎✞✟ ☎✟✠✞✄✡☛✝☎✞✟
☞✌✍☞✎✏✑✍✒ ✓✔✕ ☞✓❱✒
◆✖✗✘✘❚❆◆✙ ✚✛✜✢✖✣ ✥✤✦✧★
❨♦✩ ✪✫✬ ✭✫✈❡ ✩✮ ✯♦ ✰✱✲ ♦✳✳ ✯❢❡ ✭✴✬✵✶❡✷✪♦✮②
✮♣✴✪❡ ✸✴✯❢ ❢♦✹❡ ✺❡✶✴✈❡♣②✻
❈✫✶✶ ✼✽✾✿❀❁❂✿❂✾❁✾ ✯♦ ✭✩t✭✪♣✴t❡✻
❃✯♦✮✮❡✺ ✫✪✪♦✩✬✯ t✫✶✫✬✪❡✭ ✶❡✭✭ ✯❢✫✬ ❄❅ ✸✴✶✶
t❡ ♣❡✳✩✬✺❡✺ ✩✮♦✬ ♣❡❜✩❡✭✯✻
✘❇❉❊❋●✐❍■✐❏❑ ●❛■▲❊ ❍▲● ▼❏❑■❖✣
P② ✪✫♣♣✴❡♣✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻❄◗◗✻❘❯
P② ✹✫✴✶❲ ✫✶✶ ♦✯❢❡♣ ❳✻❃✻ ✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻ ❄◗❅
✉❤❬❵❪❦❬✇❬❭❪➍❜❪❪❴♦③❬♦❤qq❪✇✇
q❭❵❜♦✉❜❤q❬❵qq❤❜❪❴❵❜❪q❬⑤➀❤❦❴❿➀
✇♦❴♦❵❦②➊❵⑤⑤✇❤⑨❪❬❭❪♥❪❴❵q❤❜❪
✉❜♦②❜❤③③♦❦❪➀➁❶✇❬⑦❴➀✉⑦❿⑤❵✇❭❪❴
❿➀⑧❩❭❪❶③❪❜❵q❤❦➂♦❤❜❴♦➍➒❤③❵⑤➀
♥❪❴❵q❵❦❪❸➃➓♦⑦❜❦❤⑤♦➍❬❭❪❶③❪❜❵✈
q❤❦➂♦❤❜❴♦➍➒❤③❵⑤➀♥❪❴❵q❵❦❪❷
➔→➃❾➉❞❾→➣✈❾↔↕❷➔↕➣❽➉❜❪✉♦❜❬❪❴➍♦❜
♥❪❴❵q❤❜❪✉❤❬❵❪❦❬✇➊❵❬❭❿❤q⑥❤❦❴➙
♦❜❦❪q⑥✉❤❵❦❷❤⑨❤❵⑤❤❿❵⑤❵❬➀♦➍q❭❵❜♦✈
✉❜❤q❬❵qq❤❜❪❜❪❴⑦q❪❴❬❭❪❦⑦③❿❪❜
♦➍✉❜❵③❤❜➀q❤❜❪✉❭➀✇❵q❵❤❦⑨❵✇❵❬✇❷
❜❪✇⑦⑤❬❵❦②❵❦❤❦❤❦❦⑦❤⑤✇❤⑨❵❦②✇♦➍
➛→❻➁
❽ ③❵⑤⑤❵♦❦➁
♥❪③❿❪❜✇♦➍①♦❦②❜❪✇✇➊❤❦❬❬♦
❭❪❤❜➍❜♦③➀♦⑦❷❬❭❪q♦❦✇❬❵❬⑦❪❦❬⑨♦❬✈
❪❜❷③♦❜❪❬❭❤❦❤❦➀♦❦❪❪⑤✇❪➁➜❪❦❵♦❜✇
q❤❦q♦❦❬❤q❬①♦❦②❜❪✇✇③❤❦④❤⑤❴❪❦➌
✇
④❤✇❭❵❦②❬♦❦❷➄➁
①
➁
❷
♦➍➋q❪❤❬➔↕➔✈
➔➔❽✈❼➝❻↕➁➞➍➀♦⑦❜❪q❪❵⑨❪❤❜❪q♦❜❴❪❴
③❪✇✇❤②❪❷❤✇⑥❥❜❪②❬♦✇⑦✉✉♦❜❬❹❺
❻❼❽❾❷❩❭❪①❭❵❜♦✉❜❤q❬❵q♥❪❴❵q❤❜❪
①♦⑨❪❜❤②❪♥♦❴❪❜❦❵⑩❤❬❵♦❦❶q❬➁
➟➠➡➢➤➠➥➦➧➨➩➤
➫➠➤➭➩➥➧➥➯➲➳➤➠➵
➸
➧➥➺➻➵
➠➩➼➠➧➸➽➵ ➶➤ ➸
➲➾➾➩➸➵➧➽➵➩➥➚➾ ➪➤➼➠➤➾➤➥➽➧➽➵
➲➹➨➧➥➘
➴➷➬➮➱ ➮✃ ❐❒
❮❰ÏÏ❰ÐÑÏÒÏÓ❰❰ÔÕÏÒÐ
Ö×ØÙÚÛØÜÝØÜÞØß
àáâØÛ ãØÜÛ
ß èÜØß
Øã ØÜÛãáã×ØØäå
ã
áÜæçØã
åâåãØäãáéêëÞáÜäÛèìä
âíÛãÚØÛå
îìØäèìäàèÜÜïã×Ø
èíã×áÜð
Û
èääÜØÛÛèìäñ×áìØ
ìíâÚØÜòóáÜÝØÜå
ôàèãåáì
ñíÜñáÛØÛáìß
ï
õæ
öØØäåã ßØã ØÜÛóáÜÚÜØÝå Øîèß ãï÷
îÜèââèÜ÷ãèÛãØèìäß
ÜØèÛáìÛæöØÞåß ìáãñíÚß è åÛ åì × ãÛ
ñáØãÜï÷àáìÛíâØÜàáâñß
èîèå
ìÛãÚíÛå ì ì ÛãñÜå
ØÛÛØÛáÜñØÜÛáìèß
èã åì ã äå èàøÛèîèå
ÝèãØ Øã ØÜÛ
Ý
å
ä
íèß
Û
æÖ×èìøùïáíß
èÜØäå åâ ÛàáíÜèîØäæçØã
ãØÜÞÜå
ãØÜÛ
èÜØß
å
ã
ØäãááìØß
Ø
ã
ØÜØÝØÜï
ãÞáÞØØøÛæúâèå
ß ïáíÜßØã ØÜÛ
ãáìØÞÛûß
è
îÜèìäØáÚÛØÜÝØÜæ
àáâáÜâèå
ß ã×ØâãáçèüÜèìäØ
ÙÚÛØÜÝØÜ÷ýþëÿ
üÜèìäØ÷ êëæ åóã× ãæ÷ çè
❩❭❵✇❿❵⑤⑤❴♦❪✇❦♦❬❤❴❴❦❪➊
✇❪❜⑨❵q❪✇➑❵❬✉❜♦⑨❵❴❪✇♥❪❴❵q❤❜❪
✒ ✒
r✄✛✠✞ ✚✠✧✳ ★✡✟✄ ✩r✠✇✞✎ ● ✑
t ❋ t
✗●
✵
✁ ✁✒
r✄✛✠✞ ✄✣r✄✟✡r② ✠✔ ✟✡✟✄ ✩✄✧ ✪☛✡r✞✠✎
t
✑
t
✗●
✒✒✵
●✁
✒
r✄✛✠✞ ✟✡✟✄ r✄✡☎☞r✄r ✠♦✆✡☎ ✄✄✝✎
t
❋ t
t
✗●
✁● ✵
✁ ✒●
r✄✛✠✞ ✫✟✟✠r✞✄② ✚✄✞✄r✡☛ ☛☛✄✞ ✠☎✄✞♦☛☞✌✎ ✬
✖
t
✗●
● ✵
✁
✟✡✟✄ ✄✞✳ ✙✆☛☛✆✡✌ ✳ ✡✞☎✄☛☛ ✜✢✭✟✮ ✆☎✟r✆✣✟✯
P✄✞✝☛✄✟✠✞✤✎ t
❝● ✑
t ❋ t ✒
t
✗ ●
✵
●✁
✒●
❝
✈
❝
✟✡✟✄ ✄✍✳ ✚r✄✛ ✩✡rr✄✟✠ ✜❙✰✟✮ ✆☎✟r✆✣✟✯✪✠✧✄✤✎ t
❝● ✑
t ❋ ❲ ✁ t
✗ ●
✵
●✁
✁
❝
✈
❝
✟✡✟✄ ✄✍✳ ✚r✄✛ ✌✆✟✮ ✜❙✱✟✮ ✆☎✟r✆✣✟✤✎ t
● ✑
t ❋ ❲ ✁✒ t
✗ ●
✵
●✁
❲
❝✏ ✖ ✓✒ ● ❲
✗● ✁ ✵
✵
❝
✈
❝
r✄✛✠✞ ✄✛✆☎☛✡✟☞r✄✎
✡ ✚r✡✞✝✄ ✪✆✟② ✪✠☞✞✣✆☛✠r☎✎ ✦
t
❋
❲
✑
❛
✦
✬
✬
✗ ✵
✦
● ✒
●
✑
✦
❆
✑
❙✝☛✠✠
✚❖❏❑▲✣
❩❬❭❪❫❴❵❪❵❭❴❭
☛↔ ↕↔➙➛➜➛↔➙➛↔➝ ↔➛➞➟➜➠➜➛➡ ➢➤➥↔➙➛➙ ↕↔ ➦➧➨➩
➫➭➯➲➯ ➳➵➵➸➳➺➻➼
➀❢❡ ➁t✭❡♣✈❡♣ ♣❡✭❡♣✈❡✭ ✯❢❡ ♣✴✵❢✯ ✯♦ ✫✺➆✩✭✯ ✭✩t✭✪♣✴✮✯✴♦✬
♣✫✯❡✭ t② ✵✴✈✴✬✵ ✮♣❡✮✫✴✺ ✫✬✺ ✹✫✴✶ ✭✩t✭✪♣✴t❡♣✭ ✰❯ ✺✫②✭
✬♦✯✴✪❡✻ ➇❡♣✴♦✺✴✪✫✶✭ ✮♦✭✯✫✵❡ ✮✫✴✺ ✫✯ ❸✫ ❹♣✫✬✺❡❲ ➁♣❡✵♦✬
s✇❘❅❯✻ ➇✩t✶✴✭❢❡✺ ➈♦✬✺✫②✭❲ ➉❡✺✬❡✭✺✫②✭ ✫✬✺ ❷♣✴✺✫②✭
➊❡➋✪❡✮✯ ➌❡✪✻ ❧❅➍ t② ➎➁ ➈❡✺✴✫ ❹♣♦✩✮❲
◗✱❯✉ ❷✴✳✯❢ ❃✯✻❲ ❸✫ ❹♣✫✬✺❡❲ ➁➂ s✇❘❅❯ ➊❳❃➇❃ ❧ss✷❧✉❯➍
✢❤✚➏✛✜➐➑❚ ➒ ➓★✤➔
❚➑✖ ❤→✘✖✛➣✖✛
➀❢❡ ➁t✭❡♣✈❡♣ ♣❡✯✫✴✬✭ ♦✸✬❡♣✭❢✴✮ ✫✬✺ ✪♦✮②♣✴✵❢✯
✮♣♦✯❡✪✯✴♦✬ ♦✳ ✫✶✶ ✭✯✫✳✳✷✮♣❡✮✫♣❡✺ ✬❡✸✭ ✪♦✮②❲ ✫✺✈❡♣✯✴✭✴✬✵
✪♦✮②❲ ✮❢♦✯♦✭ ✫✬✺ ✬❡✸✭ ♦♣ ✫✺ ✴✶✶✩✭✯♣✫✯✴♦✬✭✻ ➀❢❡② ✹✫②
✬♦✯ t❡ ♣❡✮♣♦✺✩✪❡✺ ✸✴✯❢♦✩✯ ❡➋✮✶✴✪✴✯ ✮♣✴♦♣ ✫✮✮♣♦✈✫✶✻
❚❏❝❝ ❞●▲▲ ❣❤●▲❥❏❑❦✣
◗✷❘❯❯✷✱❧❧✷✰◗◗❯
♠♥qr ❅✱◗✷s✉✰✷✇❘❯✱
✖▼❛✐❝✣
✬❡✸✭①✶✫✵♣✫✬✺❡♦t✭❡♣✈❡♣✻✪♦✹
③④⑤⑥⑦⑧④r
✸✸✸✻✶✫✵♣✫✬✺❡♦t✭❡♣✈❡♣✻✪♦✹
⑨⑧⑩④④⑧ ♥❶❶⑩④⑥⑥r
◗✱❯✉ ❷✴✳✯❢ ❃✯✻❲ ❸✫ ❹♣✫✬✺❡
✆✞❙✝✡☛❙✝❺✄
⑨④❻❶ ♥❶❶⑩④⑥⑥ ❼❽♥❻❾④⑥ ⑧❿r
➀❢❡ ➁t✭❡♣✈❡♣❲ ◗✱❯✉ ❷✴✳✯❢ ❃✯✻❲
❸✫ ❹♣✫✬✺❡❲ ➁➂ s✇❘❅❯
➃④⑩⑦❿❶⑦❼♥➄⑥ ➅❿⑥⑧♥❾④ ➅♥⑦❶ ♥⑧r
❸✫ ❹♣✫✬✺❡❲ ➁♣❡✵♦✬ s✇❘❅❯
➽➾➚➪➶➹➘➴➷➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➮➱➷➷➶✃➴ ❐➷❒❮❒➶❰❰➶
Ï➴❮➶❒✃➱➪ Ð➶➷Ð➾➪➱❰➶❒✃ Ñ➶➷➴Ð❰❒➷ ➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➮➴➪➪➶ Ò➷➱Ó❰
Ô➴Õ➹ Ð➪➴➷Ö➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬×➶➹➱ ×➴➹❰➴➷ ➮➴➪➪Ø
ÙÚ❒➷❰➹ ➴Ñ➶❰❒➷ ➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬Ï❒✃➱➪Ñ ❐❒✃Ñ
Ï➴Ú❒➷❰➴➷➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬Û➶ÐÖ Ü➱➹❒✃
Ï➴Ú❒➷❰➴➷➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬Ù➱➚➷➶✃➱ Ý➘❒ÞÚ➹❒✃
Ò➪➱➹➹➶Ó➶➴Ñ➹ ➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬ Û➴ß➶ Ü➱❰➘➹❒✃
Ò➾➹❰❒Þ➴➷ ➹➴➷ß➶Ð➴ ➷➴Ú ➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬Ù➘➱➷❒✃ Ü➱❮✃➾➹❒✃
à❒Þ➴ Ñ➴➪➶ß➴➷Ø ➱Ñß➶➹❒➷➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬áÞ➱✃Ñ➱ â➷➴Ñ➷➶ÐÖ
Ò➾➹❰❒Þ➴➷ ➹➴➷ß➶Ð➴ ➷➴Ú ➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬ Ü❒➪➪➶➴ ×Ø✃Ð➘
áÑß➴➷❰➶➹➶✃❮ ➷➴Ú➷➴➹➴✃❰➱❰➶ß➴➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➮➱➷➴✃ âØ➴
áÑß➴➷❰➶➹➶✃❮ ➷➴Ú➷➴➹➴✃❰➱❰➶ß➴➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬ã➾➪➶ ❐➪❒❒Ñ❮❒❒Ñ
áÑß➴➷❰➶➹➶✃❮ ➷➴Ú➷➴➹➴✃❰➱❰➶ß➴➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬ áÞØ à❒➷✃
ä➷➱Ú➘➶Ð Ñ➴➹➶❮✃ ➹➾Ú➴➷ß➶➹❒➷➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬Û❒➷❒❰➘Ø ➮➱➾❰å
ä➷➱Ú➘➶Ð Ñ➴➹➶❮✃ ➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬➬Ò➘➴➷Ø➪ Ò➘➷➶➹❰➶➱✃
Ò➘➷➶➹ Ï➾➹➘è Ï➴❮➶❒✃➱➪ ➽➾➚➪➶➹➘➴➷
❝