The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, July 17, 2019, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ➝➞ ➟➠➡➍ ➢➤➐➍➥➦➍➥ ➧ ➤➑➨➍➥ ➩➫➠➒ ➡➍➥➑➣➎
①③④ ⑤ ⑥⑦⑦⑧⑨⑦⑩❶⑤
❷❶⑦❸❹
➡➢➤➥➦➧➨➩
❪❫❫
❴❵❵❜❥❵♠rsr❵✉✈
①③④ ⑤ ⑥⑦⑦⑧⑨⑦⑩❶⑤
❷❶⑦❸❹
❺❻❼ ❽❼❾❽❿➀➁❼
➂➃➄ ➅➆➇➈➉➊➋ ➇
➌➆➇➍➍➉➂➉➎➏ ➐➏
➉➍ ➑➑➒➓➓ ➐➔→➔
➣➁❼ ↔↕➙➀➁❼➙➙
❽❾➛ ↔❼➜➣➝❼
➞↕↔❿➀➟❾❺➀➣➁➠
➡➢➤➆➉➈➇➥➉➃➊ ➦➇➧➍➒
→➃➊➏➇➧➍➨
➩➎➏➊➎➍➏➇➧➍➨
➇➊➏ ➫➄➉➏➇➧➍
➭➯➲➳➵➸➭➺ ➻➲➼➵➽➺
➾➚➚➪➶ ➹➶➪ ➘➴➷➬➶➮➱✃ ❐❒
➚❮➚➬✃ ❰❐Ï➪➴ ➱➪ Ð ÑÒ❰Ò ➱➪
➪➴➚ Ó➹ ÔÕ➷Ö× Ø➹ØÙ ØÏ➮ Ú➪
Û➱Ü➚➬ ÔÝ➪✃× Þß
➫➭➯➲➳➵➸ ➳➺ ➻➼➽➾ ➚➪➶➪
➹➘➴➯➷➭ ➬➘➴➺➘➭
➮➱✃➾ ➬➘➲➳➭ ➹➺➪
❐❒❮❰➯Ï ➯➸ Ð➘❰Ï➷➶➘
ÑÒÓÑÔ ÕÖ×Ø ÙÚ ÖÛ
ÜÒÓ ÝÞØßÜ ÚÙÕ ÖÝ
à×áâÞÑÙÜÞÖÛ
ãä åæçä äèäéê äëëìéí
íì æèìîï äééìéðñ
òìóäèäé åîðíæçäð ïì
ðôîõ íöéì÷øöñ
❈ ✁✂ ✄
❢☎❈✂✄ ✁
✥ ✆ ✝
✝
❝❝ ✂
☎✐✐ ✁☎ ✄ ❝
ëî ✝ ï æ ✝ äééìéñ
◆ ìéíöäæðí ✞ éäøì ✝
✟ ôæððîëîäïð óîôô
✆ öääéë÷ôôê åæçä êì÷é
✆ ìééä ✆ íîì ✝ ✠ ä ✡ íä ✝ ï
êì÷é æï ② ïæêñ
Ñùúûü ýþÿ
ùú
ý ìë õ÷ ôî æíîì
æ ï õôäæðä û
ÿ
ú
ú ý îë êì÷
P☛☞✌✍✎✍✏✑
❙✒PP✓☛✔ ✌☛✓✒P
✕✖✗✘✙✖✗✚✛✜✛✢✣✤
✙✖✗✚✛✜✛✢✣✤ ✙♣✦✧✘✙✜✖✧★✩✪
✺✫✬✘✭✮✯✘✰✭✺✺
➌➍➎➏➍➐➎➑➒➓ ➔→➣➒ ↔↕➓ ➙➛↔➜
①③④ ⑤ ⑥⑦⑦⑧⑨⑦⑩❶⑤
❷❶⑦❸❹
❙✁✂❙✄☎✆✂✝☎❙✞
❚✟✠✡ ☛☞ ✌✍ ✎✌☛✏
P✑✒✓✔✕
▲✔✖✗✔ ✘✒✙✚ P✖P✔✚
✖✥ ✑✒✛✔
❋✜✢✢ ✣✤✦✧✦★✩✪ ★✫
✬✭✮ ✯✰✱✮✲ ✳✴✵✶
❍✮✲✰✷✸
✹✻✼ ✽✾✿ ✹❀✹❁❂✹❃❂✼
✾✽❂❁✽✼❄
❅ ❆❇❈❉ ❈❊❆●❈
■❄ ❘✼❏❁❑▼✼✻ ◆✾❖✻
✹❛❛✾❖✽▼ ❃✼❜✾✻✼ ◆✾❖
❂✼✹❀✼
◗❄ ❯✹❂❂ ▼✾ ❑▼✾s ◆✾❖✻
s✻❁✽▼ s✹s✼✻
❱❄ ❲✾❏ ❁✽ ✿❳✼✻✼❀✼✻ ◆✾❖
✹✻✼ ✹▼ ✹✽❨ ✼✽❩✾◆
❯✹❂❂ ❬✾✿ ▼✾ ❭❖❃❑❛✻❁❃✼❪
❫❴❵❝❫❞❡❝❡❢❣❡
❤❤✐ ❥ ❦❧♠♥❥♦❧♠♣
qrt✉♣ ✈❧❧✇①②③④
➲➳➵➸➳➺➸➻➼
➽➾➚➺➪➚➺➶ ➹ ➘➾➳➴➷➸➵➬
➮➱✃➮❐❒❐
❮❰ÏÐÑÒ ÑÓ Ô❰❰Ï
ÕÖ×ØÙÒÓ×ÖÚÑÏ ÛÜÝÖÞÜ
ßàáâãä åææçè éêâëìãíâî
ïððñ òÓÜ óÓô
õö÷ø ùú÷ûüýþÿ ✭ ý ✁ ø ✂✄
ñòï ✺ ñ ☎✆✺ ñ ✝ ñï
❇ Ñ ✞ ×Ö ÛÚÓÒ
❆✟✠❆✡☛✡
❈☞✌✍✎✏✌✎✑ ✒✓☞✔✕
s☞✖✎☞✌✎ ✎✗s✎✘s
✑✏❞✌✙❞✌✚✛
❙✜✢✣✤ ✥ ✜✣✦✣
◆✧★✢✩✪✜✫✢ ✬✮
✯✧✦✰✜✫✫✱✧✲ ✯✪✲✢✪★✤
✶✳✴✵ ✷✸✹✩✪✫ ✻✲✣
✼✜✽✪★ ✯✱✢✾
✿✴✵✥❀❁✳✵❂✵❁✥✴
❃❄❅❃❉❊❉ ❅ ❍❋❄● ■❊❏
❢❑▲▼❖▼P◗ ❘ ❢❚▼P❯❱◗ ❲❢ ❑❖❳
❝❲❨❲❖▼❝◗❩
❬❯▼❲❯
❭❲❪❯❫❴❩
❵❛❜❳❡❣❤❳✐❥❵❜
✶✶✵ ✌ ✍✎✏✑✌✒✎✏✓
✶✶✵ ✌ ✍✎✏✑✌✒✎✏✓
●✔✕✖✓ ✗✎✎✘✙✚✛✜
●✔✕✖✓ ✗✎✎✘✙✚✛✜
◆✢✣✤✥✦✧✤★
✢◆✥◆❆✩✥✪★
✫✬✮✯✰ ✱✲✳✴✮✸✹✲ ✫✳✬✻✼
❂✹✻✳✾❀ ❚ ❃✳✮❀
❄ ❅ ❇▼
❊❈❉❋❍■❈❏❑ ▲❖P◗❍❖
❘❏❋❙❯❙❱❲
❫❴❵❛❵❜❝❵❛❞
❜❡❫❡❢❣❫❤❞
✐❥❦❧♠♥ ♦❦♣q❧♠ r❦sq♣t
✉✈q✇❦① ②③④⑤ ⑥⑦⑧⑦
⑨⑩❶❶ ❷❸❹❺❷❻❼❺❷❹❻❽
❾❿➀➁➂➃➄➅➃➆➄
➍➋➊➈➉➎
➊➉➏➐
➇➈➉➉➊➋➌
➌➊
➌➑➊➒➏
➓➔➌➑ →➣➋↔➔➐➒➊➐↕➒➙➛➣➋➏➜
➝➔➞➏➋↕➒➟
➠➡ ➢➊➈ ➐➏➏➤ ➌➊
➋➏➣ ➥➑
➦➏➐➤➢➎
➻➼➽➾ ➚➼➪➾➶
➹➘➴➷➬➮➱➬✃❐❒➬➱➬❮❰➮Ï
ÐÏ✃➬Ñ➮Ò➬✃Ó
ÔÕÖÖ×✃❰ Ø✃×ÕÖ
ãäãÝà åáÚæç
èèéêë ➹ì ➮❮ í➬➘➘×îÓ➷➮Ö
ïÏ➘➘ ðñ➮Ñ➷❰ î➮❮Ñò ×ó
ôÏ➴Ï✃➬❮➬ Ð➷Õ✃õ➷
üýþÿý
ÿüý
þý
ý
ÿý
ü
✸✵✵ ✲ ✯✰ ✱ ✄✰✱✮✐✳☎✴✹✰✄☎
✜✥✟ ✡ ▼✌✗✒✣✚✣✏✓❛ ❈✌☞✒✗✚✎✒✓❛ ▲✌✚☞✓
✜✷✟ ✡ ❇✍✓✘☞✏✓✓ ■☞✈✏✓✒✑✏☞✒✓
✜✜✟ ✡ ❇✍✓✘☞✏✓✓ ❖✖✖✌✗✒✍☞✘✒✘✏✓
✜✢✟ ✡ ☛✛✍✔✒ ❈✚✗✏ ❇✚✤✏✗ ❈✌
✜✢✠ ✡ ☛✛✍✔✒ ❈✚✗✏ ❯☞✘✌☞ ❈✌
✜✠✟ ✡ ❉✚✙ ❈✚✗✏ ❇✚✤✏✗ ❈✌
✜✠✠ ✡ ❉✚✙ ❈✚✗✏ ❯☞✘✌☞ ❈✌
✜★✟ ✡ ❙✎✺✌✌✔✓ ✫ ■☞✓✒✗✍✎✒✘✌☞
✜✪✟ ✡ ❙✏✗✈✘✎✏ ❉✘✗✏✎✒✌✗✙
✻✵✵ ✲ ✼☎ ☎✴✱✮ ✽☎✴✄✾✱ ✿✰✞☎
✢✟✠ ✡ ☛☞✒✘❀✍✏✓
✢✥✟ ✡ ☛✗✒✓ ✫ ❈✗✚✕✒✓
✢✥✠ ✡ ❇✍✘✔✛✘☞✣ ▼✚✒✏✗✘✚✔✓
✢✷✟ ✡ ❈✺✗✘✓✒✑✚✓ ❚✗✏✏✓
✢✷✠ ✡ ❈✌✑✖✍✒✏✗✓❁❂✔✏✎✒✗✌☞✘✎✓
✢✜✟ ✡ ❋✌✗ ❙✚✔✏ ✌✗ ❚✗✚✛✏
✢✜✠ ✡ ❋✍✏✔ ❙✍✖✖✔✘✏✓
✢✢✟ ✡ ❍✌✍✓✏✺✌✔✛ ■✒✏✑✓
✢✢✠ ✡ ▲✚✦☞✓ ✫ ●✚✗✛✏☞✓
✢✠✟ ✡ ▼✘✓✎✏✔✔✚☞✏✌✍✓
✢★✟ ✡ ▼✍✓✘✎✚✔ ❈✌✔✍✑☞
✢★✠ ✡ ❙✖✌✗✒✘☞✣ ●✌✌✛✓
✢✩✟ ✡ ❚✌✌✔✓
✢✩✠ ✡ ❲✚☞✒✏✛ ✒✌ ❇✍✙
✢✪✟ ✡ ❋❘❂❂ ■✒✏✑✓
❃✵✵ ✲ ❄☎✝✞ ❅ ✳✂✭✭✮✰☎✞
✠✟✠ ✡ ❋✗✏✏ ✒✌ ✚ ●✌✌✛ ❍✌✑✏
✠✥✟ ✡ ▲✌✓✒ ✫ ❋✌✍☞✛
✠✷✟ ✡ P✏✒ ●✗✌✌✑✘☞✣
✠✷✠ ✡ P✏✒ ❇✌✚✗✛✘☞✣❁❚✗✚✘☞✘☞✣
✠✜✟ ✡ P✏✒ ❙✎✺✌✌✔✓❛ ■☞✓✒✗✍✎✒✘✌☞
✠✠✟ ✡ P✏✒✓❛ ●✏☞✏✗✚✔
❱✵✵ ✲ ❳☎ ✝✱✮✞
✩✟✥ ✡ ❲✚☞✒✏✛ ✒✌ ❘✏☞✒
✩✟✠ ✡ ❘✌✌✑✑✚✒✏ ❲✚☞✒✏✛
✩✥✟ ✡ ❘✌✌✑✓ ✕✌✗ ❘✏☞✒
✩✷✟ ✡ ☛✖✚✗✒✑✏☞✒ ❘✏☞✒✚✔✓
✩✜✟ ✡ ❋✍✗☞✘✓✺✏✛ ☛✖✚✗✒✑✏☞✒✓
✩✢✟ ✡ ❉✍✖✔✏❩ ❘✏☞✒✚✔✓ ❇✚✤✏✗ ❈✌
✩✢✠ ✡ ❉✍✖✔✏❩ ❘✏☞✒✚✔✓ ❯☞✘✌☞ ❈✌
✩✠✟ ✡ ❍✌✍✓✏✓ ✕✌✗ ❘✏☞✒
✩★✟ ✡ ❈✌✑✑✏✗✎✘✚✔ ❘✏☞✒✚✔✓
✩✩✟ ✡ ❬✚✎✚✒✘✌☞ ❘✏☞✒✚✔✓
✩✪✟ ✡ ❙✒✌✗✚✣✏ ❯☞✘✒✓
✩◗✟ ✡ P✗✌✖✏✗✒✙ ▼✚☞✚✣✏✑✏☞✒
✩◗✠ ✡ ▼✌◆✘✔✏ ❍✌✑✏ ❙✖✚✎✏✓
➀➁➂➃➄➅➄➆➇➃ ➈➄➉➊➅
t ➌ ➍✉✈✈ ①②
➎➏⑩➐ ➏➑ ❷❸➒➓➔→
③③④⑤⑥ ⑦ ⑧⑨⑩❶ ❷❸⑤
➣❻❽↔❻❼❽❾❿❼
⑦❶❸↕➙①➙⑩➛↕ ➜➙➝➒①
t✉✈✈ ①②
③③④⑤⑥ ⑦ ⑧⑨⑩❶ ❷❸⑤
➥➣➧➧
➍➨➩ ➣➌ ➫➭➯➜➲➳➵➜➸➭➺➯
ùÏú➬✃ Ð➮❰û
✬✵✵ ✲ ❊✆✭✮✁②✆☎ ✝
✷✥✟ ✡ ❍✏✔✖ ❲✚☞✒✏✛❛ ❇✚✤✏✗ ❈✌
✷✷✟ ✡ ❯☞✘✌☞ ❈✌
✷✜✟ ✡ ❖✍✒ ✌✕ ☛✗✏✚
✷✪✟ ✡ ❙✘✒✍✚✒✘✌☞✓ ❲✚☞✒✏✛
❴❨❭❢❯❫❝
❤✐❥❦❧♠❧♥♣❦ q❧rs♠
t✉✈✈ ①②
③③④⑤⑥ ⑦ ⑧⑨⑩❶ ❷❸⑤
❹❺❻❼❽❾❿❼
➀➁➂➃➄➅➄➆➇➃ ➈➄➉➊➅
③➋ ➌ ③✉✈✈ ①②
③③④⑤⑥ ⑦ ⑧⑨⑩❶ ❷❸⑤
❘❏❭❙◗ ▲❉❲❪
ÙÚÛ ÜÝÞÛßà áâ
★✟✠ ✡ ▼✚✗✤✏✒ ❇✚✓✤✏✒
★✥✟ ✡ ❇✌✚✗✛✘☞✣❁❚✗✚✘☞✘☞✣
★✷✟ ✡ ❋✚✗✑ ❂❀✍✘✖✑✏☞✒ ✫ ❙✍✖✖✔✘✏✓
★✜✟ ✡ ❋✏✏✛✓
★✢✟ ✡ ❍✌✗✓✏❛ ❙✒✌✎✤ ❚✗✚✘✔✏✗✓
★✠✟ ✡ ❍✌✗✓✏✓❛ ▼✍✔✏✓❛ ❚✚✎✤
★★✟ ✡ ▲✘✈✏✓✒✌✎✤
★✩✟ ✡ P✌✍✔✒✗✙
★✩✠ ✡ ❘✚◆◆✘✒✓❛ ❙✑✚✔✔ ☛☞✘✑✚✔✓
★✪✟ ✡ ■✗✗✘✣✚✒✘✌☞
★◗✟ ✡ P✚✓✒✍✗✏
❲❯❳❳❨❲❯ ❩❨❬❭❪❫
❯❯ ❴❵❵❪❛❭❜❝
❵❭❪❵❞❡❞❛❝❵
❳❨❩❩ ❨❋❲ ❬❲◗❙❙❲
èöë÷ ïÕÑ➷➬Ó øÏ❮➬
✥✟✠ ✡ ☛☞☞✌✍☞✎✏✑✏☞✒✓
✥✥✟ ✡ ❙✏✔✕ ❍✏✔✖ ●✗✌✍✖✓
✥✷✟ ✡ ❈✌✑✑✍☞✘✒✙ ❈✚✔✏☞✛✚✗
✥✜✟ ✡ ☛✍✎✒✘✌☞ ❙✚✔✏✓
✥✢✟ ✡ ❨✚✗✛❛ ●✚✗✚✣✏ ❙✚✔✏✓❛ ❇✚✤✏✗ ❈✌
✥✢✜ ✡ ❲✚✔✔✌✦✚ ❈✌
✥✢✠ ✡ ❯☞✘✌☞ ❈✌
✥✠✟ ✡ ❇✚✧✚✚✗✓❛ ❋✍☞✛✗✚✘✓✏✗✓
✥★✟ ✡ ▲✌✓✒ ✫ ❋✌✍☞✛
✥✩✟ ✡ ▲✌✈✏ ▲✘☞✏✓
✥✪✟ ✡ P✏✗✓✌☞✚✔✓
❹➞❺➟❼❽❾❿❼
➀➁➂➃➄➅➄➆➇➃ ➈➄➉➊➅
③➋ ➌ ③✉✈✈ ①②
③③④⑤⑥ ⑦ ⑧⑨⑩❶ ❷❸⑤
➠➡➡ ➢➤➆➁➂➇ ➎⑧↕❶➛ ⑧❸➐→
t✉✈✈ ①②
③③④⑤⑥ ⑦ ⑧⑨⑩❶ ❷❸⑤
➥➟➦❽❾❿❼
❻➧➨➩➫➭➫➯➲➩ ➳➫➵➸➭
t✉✈✈ ①②
③③④⑤⑥ ⑦ ⑧⑨⑩❶ ❷❸⑤
➺➻➼➽➾➚➻➪➺
➶➹➘➴➷➬➷➮➱➴ ✃➷❐❒➬
❮❰ÏÏ ÐÑ
ÒÒÓÔÕ Ö ×ØÙÚ ÛÜÔ
ÝÙÜÞ ßà áßâãÐä
åæç➚➻➪➺
✃➷èé➴ è➹ê ë➮ì➹➮➘í
îï❐ðè➹➱ ñ➘ìò
ó❰ÏÏ ÐÑ
áßâãÐä ôÚÙÜãõ
×ãÜäßõÙâÜ Ýäö÷øä
ÓÏÒ ÛÔ ùØúã ÛÜû
Ýß÷Úã÷ Ó÷õ ü ùØúã
ÛÙõã ÛÜØÙ÷â ßÚ ùØúã ÛÜÔ
ýþ➚çþ➺➚➻➪➺
✃➷èé➴ è➹ê ë➮ì➹➮➘í
ÿ ✭ ßÑØÚâ ×Ü ✁ Ò ✂ ÐÑ
ÓÏÒ ÛÔ ùØúã ÛÜÔû
Ýäö÷øä ❈ ØâãÑãÚÜ
úûüý þöîÿïí
➦➧➨➩➫➭➩ ➨➯ ➲➳➵ ➸ ➺➩➨➻➭ ➼➽➾➚
➺➩➨➻➭ ➪➶➽➹➾ ➧➨➘➘➴➫➷➽➬ ➮➘
➱❒ ❙ ❰✃Ï➱
✄✆✆☞ ✌✍✆ Ò ✆ ✎✟☞✆ ✌✍ ÖÔ
✺✡✏ ý ô ☛
úûüý þöîÿïí
➦➧➨➩➫➭➩ ➨➯ ➲➳➵ ➸ ➺➩➨➻➭ ➼➽➾➚
➺➩➨➻➭ ➪➶➽➹➾ ➧➨➘➘➴➫➷➽➬ ➮➘
◗✑✒✓✔✕✖✗✓ ✘✙✚✚
✛✛ ✜✖✔✚✕✗✒✢
✣✤✥✦✧★✤✦✣✥✥✩
✇✇✇ ➾➨➩➭ ✪ ➨➫ ✫✫✬ ➷➹➽➩➷ ✭ ➽ ✮✯ ➾➨➩ ✪
◆✰✱✲✳✴✵✷✲ ✰✱✴❖✰◆
❈✸✵✷✷✹✻✹✴✼✷ ♦✽✽✾✿❀
❁✾❂✽ ❍✾❂❃ ❄ ❁❅❃❃♦✿❉
●✿♦❅❃ ❊❋❋♦❅❋■✾❏
♠✾❋❉❀ ❛❉ ❋♦ ■❝❛✿❑✾▲
✻▼P ❘❚❯❱P ❈❲❳❨ ❩❚❬❬❭
❪❅❂❫✾ ❏ ❴❵❜❏❴❞❡❏❡❢❣❡
❭✵✵ ✲ ❳☎✱✮ ❊✞✝✱✝☎
✻▼P ✸❚❖P❚❤✐❱ ❩❚❬❬❭
✪✟✥ ✡ ❲✚☞✒✏✛ ✒✌ ❇✍✙
❥✾❦❫ ❏ ❴❵❜❏❧❢❡❏❡❜❢❜
❪❫❴ ❵ ❜❝❞❡❝❢❣ ❤❝♦❞❥❝❦❢❧❢❣ ♠♥♣❧q ❜❝
♥♣qrst✉r✈
✪✥✠ ✡ rst✉s✇① ③s④t⑤s⑥✇⑦✇① ⑧t⑨st rs
♣♥s♥①②s③✈④
✪✷✟ ✡ ❍✌✍✓✏✓ ✕✌✗ ❙✚✔✏❛ ❇✚✤✏✗ ❈✌
⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶ ❷❸❹❺❻⑧⑨⑩❶ ❼
✪✷✠ ✡ ❍✌✍✓✏✓ ✕✌✗ ❙✚✔✏❛ ❯☞✘✌☞ ❈✌
❽❺❾⑧⑨⑩ ⑨❿ ➀➁➂➃ ➄➁❾❻➅⑥➁⑨➆
✪✢✟ ✡ ▼✌◆✘✔✏ ❍✌✑✏✓❛ ❇✚✤✏✗ ❈✌
➇❸❹❺➅❸ ➈➉➊➊ ❽❾❺❻❿ ➋❿➃❶
✪✢✠ ✡ ▼✌◆✘✔✏ ❍✌✑✏✓❛ ❯☞✘✌☞ ❈✌
➌⑨➍➎❺ ➇❾❿⑩➃
✪✠✟ ✡ ▲✌✒✓ ✫ P✗✌✖✏✗✒✙❛ ❇✚✤✏✗ ❈✌
➏➐➑➒➓➔→➒➣
✪✠✠ ✡ ▲✌✒✓ ✫ P✗✌✖✏✗✒✙❛ ❯☞✘✌☞ ❈✌
➐➏➓➏↔↕➓➙➣
✪★✟ ✡ ❘✚☞✎✺✏✓❛ ❋✚✗✑✓
➛➜➝➞
✪✩✟ ✡ ■☞✈✏✓✒✑✏☞✒ P✗✌✖✏✗✒✙
➝→➏➜➟➠➟➡➢➢➟➤➥➥➟➦➤➧➨
↕➩➩➫➭➯➲➳➵
✪✪✟ ✡ ❈✌✑✑✏✗✎✘✚✔ P✗✌✖✏✗✒✙
➡➵➢➢➞↕➵ ➸➺➻➼➽➾➚ ➪➶➻➹
➼➽➾➚ ➘➺➴➷➼➽➾➚ ➬➴➼➻➴➷➹
⑩✵✵ ✲ ❶✴✱ ✞✭✁✴✝✱✝✰✁
➼➽➾➚ ➘➮➺➱➷➼➽➾➚ ✃➱❐➼➽➾
◗✟✷ ✡ ☛✈✘✚✒✘✌☞
➏❒❒➯➵ ➘➮➺➱➷➼➽➾
◗✥✟ ✡ ❷❸❹❺❻ ❼❽❾❽❿➀➁➀➂➃❺❻ ➄➅❽➆➇❽➈➉➂➃❺ ➥➵➢➢➞↕➵ ➪➶➻➼➽➾➚➘➺➴➷➹
➼➽➾➚ ➬➴➼➻➴➷➼➽➾➚ ➘➮➺➱➷➹
◗✥✠ ✡ ❇✌✚✒✓ ✫ ▼✌✒✌✗✓
➼➽➾ ❮➬➶❰➴➻Ï➷Ð
◗✷✟ ✡ ❈✚✑✖✏✗✓
➤➵➢➢➞↕➵ ➸➽Ñ➺➱➼➽➾
◗✷✠ ✡ ▼✌✒✌✗ ❍✌✑✏✓
◗✜✟ ✡ ❚✗✚✈✏✔ ❚✗✚✘✔✏✗✓❛ ✠✒✺ ❲✺✏✏✔✓
➑➩ÒÓ ÔÒ➳➩Õ➩➯➫ ➜➯➟
◗✢✟ ✡ ❯✒✘✔✘✒✙ ❚✗✚✘✔✏✗✓
➫ÓÒ➯Ö➩ Ò➫ ➠×➢➠ ➓ ➐Ø➩Ù
◗✠✟ ✡ ❍✏✚✈✙ ❂❀✍✘✖✑✏☞✒
ÚÛÜÝÜÞßÜÝà
◗★✟ ✡ ☛✍✒✌ P✚✗✒✓
ÞáÚáâãÚäà
◗✩✟ ✡ ☛✍✒✌✓ ✕✌✗ ❙✚✔✏
åæçèéê ëììí î ï ðñ
òóôçõ öìæí÷ø ùúûõóõø
◗◗✟ ✡ ❋✌✍✗✡❲✺✏✏✔ ❉✗✘✈✏
üýþÿ
çèìõ÷ ÷
✶✵✵✵ ✲ ➊☎➋✱✮✞
ïî î
✭ ✁✂ ✄☎☎✆✝
✷✞✟✟ ✠
✺✞
✡
✺✞✟ ✺☛✷☞
ØÖ➺➺ ï➻
➸➺ðØñ ò➦ììÙí ò➩Ùó ôõ
ê➩➼ ➫➯Ú➧î
➷➘ö÷➪➹➘➴➷
ø❮➮➮ÑéùÑ➮ Ò➮Ï❮❰
Ó➺ Õ ÓÓÖ➺➺ ➦×
ÔØÔ➺ ➥Ù➦➳➵Ú ÛÚÚ➧
Ò➮❐éùÑ úÏéùÑ
û❐ççÑ❒ Ò➮Ï❮❰
➸ Õ üÖ➺➺ ➧×
ï➳Ù➫ýí➨Ù➳➩➦➼ ➭➯➲➳➵➯
Óþ➺ü ë➦➫➯➩➼ÿ➨Ú➼ ✶ Ù➾
êÙ➼➨➳í Ø➨➯ ✭ ➽➧➳➩➼ÿ ➽➨➾î
➷÷ ❙ ➹➘➴➷
▼ ➱➮❐ ✁ çÑÐ ▼ ÑÑ ✂ ➱éè
Ó➺ Õ ÓÓÖ➺➺ ➦×
ÔØÔ➺ ➥Ù➦➳➵Ú ÛÚÚ➧
❹❺❺ ❻❹❼❽ ❾❹❺❿ ❹❽❾
➀➁❾➂ ➃❿ ➄❼❿➄❹➅❽
➆➇➈ ➉➊➋ ➌➍➇➎ ➇➏➏ ➐➇➈➍
➎➊➐➑➒➋➓ ➊➓➔
→➣➒ ↔↕➙➒➍➛➒➍
➜➝➞➟ ➠➓➣ ➡➓➢
➤➊ ➥➍➊➋➌➒➦ ↔➧
➨➍➒➌➩➓ ➨➊➍➌➙➦
➊➍➒ ➊➉➉➒➎➓➒➌➢
➫➭➯➲ ➳➭➵➸➺ ➭➯➸ ➻➼➽➾➚➪ ➶➹➯
➚ ➵➘➴➸➺➷ ➭➴➲ ➻➼➾➪➪ ➶➹➯
➸➭➬➮ ➭➲➲➘➱➘➹➴➭➵ ➵➘➴➸➾
✃➭➵➵ ➶➹➯ ❐➹➯➸ ➘➴➶➹❒
➚❮➼❰ÏÐÑ❰Ñ➼Ð➼➾
ÒÓÔÕ Ö×ØÙ × ÚÛÜÛÚÓÚ
ÝÞ ßà á×âã ä×åÙ ×ãæÔ
ÕÝ çâÛÜÕ ÕÖÙ Ú×çè
éêë ìíîï ðñòóô õö÷ ø
ùúóû üýû þñÿû õ ✽ û
✼✁ ÷öû ▼✂ ú ✄ óðô ♣ ò ☎ ð ð ✄s ó
✇✂✆ ó ✝✞ ð ❝ ò ✂ ÿ ✟ óðô ❦✄✠ ð
❝ ò ✂ ÿ ✟ óðô ✟✂☎ ðó ✟✂ ò ✠ ô
ÿ ✂✂ ✆☎❝✟ ÿ ✂ ò ✄ ðÿô
ð ✂✆ óÿ ✟✄✝✡ ❢✂☛ óúó ☛❡✽
✂✝ óû
◗✞✟✠✡☛☞✌✠ ✍✎✏✏
✑✑ ✒✓✔✕✖✗✘✙
✺✚✛✜✢✣✚✜✺✛✛✤
✇✇✇✥✦✧★❣✦♦✩✩✪✫✬✮✧✫✯✮✰✱✥✦✧❣
✶✲✳ ✴ ✵✷✸✸✹✻✼✽✾
✵✿❀❁✻❂✿❃
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
❨❅❇ ❉❅❅ ❊❋● ❇❍■ ❉❏❑❍
▲▼▼◆❖▼P❘❖ ❙◆▼▼◆r❚
❯❍❱ ❏❅❲ ❳❅❇ ❊❋● ❩■❉
❳❅❇② ❋❬ ❉❅ ❍❉❋●❬ ❅❇❉
❧❑❱■ ❉❏❑❍❭
❪❫❴ ❵ ❛❜❝❞❡ ❢❜❝❜❤✐
❥❜❦✐♠❵♥❜♣✐❝ qst
✉✉✈✈ ①③④⑤⑥⑦ ⑧⑦
⑨⑩❶❷❸ ❹ ❺❻❼❷❸❽ ❾❻❿➀➁➂❿
❺➃➄❷❸ ❾❻❿➀➅➁➂❿ ➆➇➇➈➉ ❹
➈➇❼➉ ➇➊ ❿❶➉➋❷ ➌➍➎➏ ➏➐➑➒➓➎
➔→➣ ↔↕➑➙➛ ➜➝➒➞➟➠
➡➢➤➥ ➡➦➧➨ ➩➧➫➭ ➯➲ ➳ ➵➸
➺➻➼➽ ➾➚➪➶ ➹ ➘➲➴➽ ➾➚➷➬
➮➼➱✃ ❐❒➻❮➼➴❒➻✃➽ ❰ÏÐ Ñ✃➴➲Ï
Ò❒➴➱Ò➽ ➴➲ÓÏ✃Ô ➹ ➱Ò➲➼➻Ô➽
Ô❰Ñ✃ ➴❰❰ÏÔ➽ ❮➼➱✃ ➻➼ÑÔ ❐❰➻
ÕÒ✃Ö×➽ Ø❰ÐÙ✃ ➹ ➺❰➻Ð
▼✑✒✓✔● ✍☛✎✌✍✏
❨☛☞✕ ✍☛✎✌✍✏ ✖✗✘✙
❜✚ P✠✛P❆✜✆ ✥✙
❚✢✚ ✣✥✤✚✦ ✧★✙✩ ✪✚✦✥✫✬
✶✭✭✮ ☞✚✘✯✦✙ ✍✙✰ ✍✙✚ ☛✏
✣✥✤✚✦ ✧★✙✩ ✯✦
❚✢✚ ✑❜✘✚✦✱✚✦ ✑✲✲★✳✚✏
✶✴✵✭ ✷★✲✙✢ ✍✙✦✚✚✙✏
✎✥●✦✥▲✬✚✰
❉ ✸ ✹ ✺✻✼✽ ✾✽✿✹✼❀
❁❂❃❄ ❅❄❇❈ ❊❇❋
❍■❏ ❑❏ ◆❖❖◗❘ ❙◗❯❱❲❳ ❩❬❭❪
✺❫❴❋ ❵ ❊❛❝❋❞ ❃ ✽✾ ❵ ❡ ❢✾
❣❤✐❥❦❧♠ ♠♥❤♦q r♦sq
t✉♥✈s♦①❧❦✈②q ③♥④④❦❧♠q
⑤❤❧④⑥❤♠②q ⑦⑧①♥②q
⑨❦s✈⑧♥❧ ⑩ ⑤①❶②♥⑧①✉④
r❥❥✉❦❤❧✈♥②q ❷❶♦❧❦s❶♦♥q
❣①✉✉♥✈s❦⑥✉♥②q ❸❦❧s❤♠♥
③①①❹②q ❺❸❺❻② ❤❧④
❼❽ ❾❿➀➁ ❾❽➂➃➄➄
◗✄☎✆✝✞✟✠✆ ✡☛☞☞
❆❆ ✌✟✝☞✞✠☎✍
➅➆➇➈➉➊➋ ➌➍ ➎➏➐ ➑➒➓➈➆
✺✎✏✑✒✓✎✑✺✏✏✔
✇✇✇✕✖✗✘❣✖♦✙✙✚✛✜✢✗✛✣✢✤✥✕✖✗❣ ➔➈➆➇→➒➣➈ ↔↕➋➈↕↔
➙➛➜➝ ➞➟➠➡ ➢➤➥➦➧➨ ➩➫➭➯➧➲
❱✦✧✦★✩✪✫✬
➳➵➠➸ ➺➻➼➽➾ ➚➟➪ ➶ ➹➘➪
✬✩✮✦ ✯✰✪✦
➴➟➷ ➺➻➙➜➾ ➽➟➪ ➶ ➛➘➪
✱✲✳✲✴✵✷✸✹ ✻✼✽✽✾✴✳ ✿✴✾✼✽
➬➮➱✃ ❐➮❒❮❰ÏÐÑ❐❰❒Ò
❀✾✷❁✵❂✸✹ ✵✳ ❃ ❄❀
➱ÑÓÑ➱✃ÔÒÑÓÕ ÖÑ❒✃
▲✲❅✳ ❇❈✷❉ ✾❅
×ØÙÚÚÙÛ ÜÙÝ Þßàá âßãàâ×
◆✵❊✵✴✲✷✲ ❋●✼✴❍●
äåæç ✃èé Öê
■❏❑❖ P✼❉●✲✹ ▲✵✷✲
ëìíî ïðñò ó ôõöî ïð÷ø
❘✵❚✲✴ ❋❈✳❂
ïùú û ñ÷üýøþú
ÿ ✶ ✁ ❨❛✂✄☎ ✆❛✂❛✝✞
❖✑✒ ♦✓ t✔✒ ✑♥✕✖ ❙❛✟✞✠✁✡☛☞✌☛ ✍✌✎
✒❡t t✔♥✑✗❡ ❛✘♦✙t ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯
■✏✑✒✓✒✏✑✒✏✔
✇❛✑t ❛✚❡ ♥❡ t✔✒♥✛
❈✕✏✔✖✗✘✔✒✑
❧♦✇
✕♦❡t❝
◆✒✙✚✓✗✓✒✖
✜✑♦t✔✒✛ ♥❡ t✔✒ ❈✗✖✖✛✒✖✚ ✜✗✏✔✒✑
t✢ ✣✤✥✦✧✤★ t✩✤
q✙♥✕❦ ✛✒❡✙❧t❡❝ ❚✛②
▲✪●r✪♥❞❡ ❖❜s❡r✈❡r
❛ ✕❧❛❡❡♥✓♥✒✚ ❛✚
▼✫✬✭✮ ✰✱✲✭ ✳ ✴✵✷✭
✸✹✫✺ ✻✼✽
t♦✚❛②✢ ✣❛❧❧ ♦✙✛
✾✿❀❁ ❂✹❃ ✸✹✭
❄❅❆✵❅✬✲✱✮ ❇❉
✕❧❛❡❡♥✓♥✒✚ ❛✚
✹✫ ✺✷❊❋ ❍✺
✚ ✒ ❞ ❛ ✛ t ✤ ✒ ✑ t ❅✬ ✷✬❏✫❑❅✹✷✫✬ P❃✱✱✹◗
t♦✚❛② t♦ ❞❧❛✕✒ ❘❚❯❱ ❲❚❳❩❬ ❭❪❫ ❫❴❵❝❢
❣❤❢ ✐❥❦❧♠♦♦ ♣❧♠q
②♦✙✛ ❛✚❝
✉❥✇①② ✉❥✇③ ④❥❧⑤⑥
⑦❧⑧⑨⑩❥❵❶❢ ❭❥q⑨❷❸q
❾❿➀ ➁ ➂➃➄➅ ➆ ➇➃➈➉➊
➋➌➍➎➏➌➐➋
➑➒➓ ➔→➣ ➓➣➔↔➓↕ ➒➑ ➙ ➛➒➜➔
➑➣➝➙➛➣ ➞➒➒➟➛➣ ➔→➙➔ ➠➣↕➔
➝➡➜➜➡↕➢ ➜➣➤➣➓➙➛ ➝➒↕➔→➜
➙➢➒ ➡↕ ➥➙➦➣➓ ➧➡➔➨ ➠→➣↕
→➒↔➜➣ ➠➙➜ ➟➣➜➔➓➒➨➣➟ ➩➨
➙ ➑➡➓➣➫ ➭➑ ➨➒↔ →➙➤➣ ➙↕➨
➡↕➑➒➓➝➙➔➡➒↕ ➯➛➣➙➜➣ ➲➙➛➛
➳➵➸➺➳➸➻➺➼➸➵➽
➾➚➪➪➶➹➘ ➴➷➬➮➘➱➬ ✃➪
❐❒➴❮❰ÏÐ ÑÒ➘ ➮➴➬ Ó➷Ô➘Õ✃
Ö ➷➪✃ ×➱➪➪Ø➘➶ ➴✃ ✃Ò➘
✃ÙØ➘ ➬Ò➘ ➮➘➷✃ ØÙ➬➬Ù➷×
➬➪ ➬Ò➘ Ø➴❰ ➷➪✃ Ò➴Ú➘
➹➪➪Ô➘➶ ➹ÙÔ➘ ➴ ➚➪➪➶➹➘Û
ÜÝÞÞÝßà áâãä åæçè
éêëìí îêë
ïðñòó ôõö÷ øùõúðû ôûõùõü
ýþÿ ✺ ý ✁✺✁✂ ÿÿ
P✄☎✆✝☎ ✞✟☎✞✠
❇✡☛☞ ✌✍☛✎✏✑✒✎
❍☛✓✑✎☞ ✔✕✕✍✖✒✑✏✒✍✎
❋✗✘✙✚✛✛✜ ✢✗✣✙✤
✐✥ ✦✛✧ ★✗✩✙ ✗ ✪✛✫✬ ✛✭
✥✛✧❢✮ ✯✙✬✰
✷✱✱
❊✲✳✴♦✵✲♠✶t
❈☞✌✍✎✏✑✒ ❈✓✔✕✖ ❨✗✘✙
❙✗✚✛✜ ●✘✛✗✢ ✣✢✤✥✥✜ ✶✦✶✧
✹✢★ ❙✢✜ ✭✩✪✘✫✛✘ ✪✥ ✹✢★ ✸✹✻ ✼ ✽✾✿❀ ❁❛❂❃✾❄✼
✬ ❙✮ ✘ ✯ ✫✰ ✱ ❙✗ ✢ ✜ ✲ ❅❛❆✾❈ ❉●■
✳✗✴✵✶✮✴✜
❊✷✸✺✸❊ ✷✺✻❊
❋✾✿❀ ❁ ❂❃❄❀❅ ❆❃❇❉❍■❇❅
❃❛❏
❂❑❛
▲❃❇❉◆❍■❇❀ ❍◆◆◆
❲❃❖P✿❛◗❄❘❛ ❚❯❱❀❅
❳❩❀
❬❘❘❭❖❅ ❧❘❄❖
❘♦ ❭✿❄❪P❱❛❅ ■❃❄✾✿❉
❘❄✿❪❅ ❃❛❏ ✾❱❧✿◗✿❘❑❖
✿❄❱❇❖❅ ❪❧❘❄P❱❖❅ ♦❑✾❉
❛✿❄❑✾❱❅ ❜❃❄P✾❘❘❇
✿❄❱❇❖❅ ❃❛❏ ❃ ◆❫❉❪❑❉
❜✿❪ ♦❘❘❄ ❏❱❱■
♦✾❱❱❴❱❀ ❵❯❱✾❞❄P✿❛◗
■✾✿❪❱❏ ❄❘ ❖❱❧❧❣
❤✐❥♠❥❤ ✐♠♥❤q rtt✉✈
①②②③④ ⑤③④④⑥ ⑦⑧⑨ ⑩④❶ ❷
❸❹❺⑨❻ t❹❼❽❾②❼❻ ❸❿⑧⑨❻
➀➁❹❼❽❾②❼⑨ ❸➂❼③❺➃❶⑧➄
➅➂④ ③➆③④⑥➂⑧③➇ ➈➂ ➉❹④➊⑥
❸❹➊③➋❻ ②➊③❹➋③➇
ÝÙÜÞ ßà ✭ Ø ✄✄ ß ☎ Ø
➺➽ç➚➻➪➺
❆ ââãÑ ✆✄ Þ ßà ✝ ßõ Ýäö÷øä ➌➍➎➍➌➏ ➐➍➑➏➒ ➓➔→➔
❮ÐÑ
➣↔↕➙ ➛ ➜➝➞➟➠ ➡➢➠ ➤➥➦➟➠
➱✃❐❒❮❰✃Ï➱
ÚÛÜÝÞßàá âãäÛäåæÝæä
➚➪➶➹➘➴➷
ÐÑÒÓÔ ÕÖÔ×ÒØÖÙ
➬➮➱✃❐➮❒ ➬❮➮❰ÏÐÑ Ò➮Ï❮❰ çèéê ëìí îìïðñòó ô ç õó
ÚÛÜÝÞ ßàáâÞã
îòìïö ë÷çêð øùúûüìùúýö
ÓÔ Õ ÓÖ➺➺ ➧×
äåæç èéßé
ÔØÔ➺ ➥Ù➦➳➵Ú ÛÚÚ➧
õþùÿ ÿü ♣ ý þ ✁ ìíüû ✂ ö ✂ þòÿÿô
êê ëìíîïðñòóôõöñõ÷ øíù
✇ òúýö ✁ þþý ìü ✄ þýÿö óüÿ
➺➩➨➻➭ ➪➶➽➹➾ ➧➨➘➘➴➫➷➽➬ ➮➘
ÜÝÞß àá âãäÝå
❆☎☎ ❆✆✝ ✞✟✠✡
úûüý þöîÿïí
æçè➱é Ò➮Ï❮❰
●☛☞☛●✌ ✍☛✎✌✍✏
❇ öñõ÷ ✁ í ✂
êë➩➼➨Ù➳ Ú➼ìíî
❆ Ó ✄ Ñ ☎☎ Õ ✆✆ Ó ✝ Ô ✞ Ò ✟ × ✠
✶ ý ✡ ýý ö ☛
❙❛✟✞✠✁✡☛☞✌☛ ✍✌✎
▼✽✽✲✮✯✸✾✿
▼✬✯❀ ❁ ❂✻✽✾❀
❦❧♠❦♥♦♥♣ qrrtr✉✈✇ ①②
③④⑤rtr✉✈✇⑥ ⑦✇✈⑧✇⑨⑩
✱✲✳✳✴✲✵✶✱ ✷✸✵✹
✈⑤❶⑨❷ ❸❹❺❸❻ ⑩ ❸❺❼❽❾❿⑥
✸❆✳✻✼✻✳✻✲✱
❤❤✐ ❥ ❦❧♠♥❥♦❧♠♣
➀⑤tr➁ ➂✉r➁✇④⑤⑧ ➃➁✉④➄➁⑥
qrt✉♣ ✈❧❧✇①②③④
❸❹r➁ ➅ ③✇➆✇➇✇④❷ ➂⑤
✽✾✿ ❀❁❂❃❄❅
③④⑤⑧✈✇⑥ ❻➈❸⑩➉➊➋⑩❹❽❻❸
⑤⑤ ⑥⑦⑧⑨⑩❶ ❷⑩⑩❸❹❺❻❼
❇❉❊❉❋● ❍■❏✿❑▲
❽❾❿➀❾➁❿➂➃ ➀➄➅➆➇➁
▼❖◗❘❚❯❱❲ ❳❯❨❩ ❬❭❪❪❘
➌➍➎➌➏➐➏➑
➒➐➓➔ →➣➣↔
➈➉➊➋➌➍➎➏➉➊➐ ➑➒➓➇ ➔➀➋
❫❴❵❵ ❄❛ ❜ ❞■■❏❡
↕➙➛➜➝➞ ➟➠➡➢➤ ➥➙➝➦
➄➒➀ →➓➂➀➅❾ ➣➂↔↔↕ ➙➒➓➀❾➓
❇❣❋❤❥❉✾ ✾✿❦❋✿❤❏❧ ❦✿ ♠♥▲
➧➠➨➩➫ ➭➦➯↔➛➤ ↕➠➲➳➠➵➨
❈✄☎✄✆✝✞✟✄ ✠✄✡☛☞✄✝✌
➒➛ ➜➙➝↔➄➁➇❾➓ ➞ →❾➟❾➋
❯
✁
➟➠↔➸➜➩➸ ↕➺➻➵➡➺➤ ➭➼➭
✍✎✏✑✎✒✓ ✔✎✕✖✗✘✖ ✍✙✚✒✛✙
↔❾➓➐ ➑➒➓ ➊➒➓❾ ➄➀➛➒➓➊➂➋
♦q❞❃❄❅
❆❆ ✂✄✄ ☎✆
➥➠➜➝➫
↕➙➳➣➤
✜✢✣✤ ✥✖✙ ✦✖✒✧✧✖
➇➄➒➀↕ ➙➂↔↔
▲❆ ☎✝❆ ✞✄
▼❩r◗❱❩ s❖◗t❯❱❖
✔✎❇✧✒ ✍✗✖✓★ ✩✪
➏➠➎➋➈➌➡➋➎➢➢➢➐
➽➾➚➪➶➹➘➶➴➷➬
♥❴❵❵ ❣❛
❊✑✧✒✓ ✫✙✚✒✘✬✎✓
➮➶➘➶➱✃➹➽
✂ ✞❆✁✆
❉✗✭✭✧✒ ✎✖ ✮✯✣✤✕✰
➤➤ ➥➦➦➧➨➩➫➭
❐❒❮❮❰ÏÐ ÑÏ❰❒❮ ÒÓÓÐÔÕÖ P✟✠✡☛✟☞ P✌✟✍✎✏✑ ✒✟✎✌✍
❛✉❞❃❄❅ ❞❂✈✇①♦
✍✏✎✘✘ ✘✖✎✒✖✘ ✎✖ ✱✯✢✮✕✰
➯➲➳➵➸➺➳ ➫➳➺➲➻➼
×ØÙ ÚÛÜÙÝÞ ßà áâáÛÞ ãßä
✶✓ ✔ ✶✕✖✖✗✘
③❘❯④ ▼❘◗❖
➽➾➚➪➶ ➹➘➴➪ ➷ ➬➮➱✃❐➪
ååæçè éÒ Ð❰ åæèè ❮Òê
⑤❴✽⑤ ❣❛ ❇❀❁⑥⑥▲
✓✷✓✖ ✙✚✛✜✢✣ ✤✣✣✗
❒❮❰ÏÐ ÑÒÓ❒❰ÏÐ ÑÒ➪
åëìè í❒ÖîÓï ðéÕÓ
▲✲ ✳✴✲✵✶✸
Ô✃➘❐ÕÖ×➘✃ØÙ➚ Ú➮➱✃Û➮➶
ñéòÓÏ óÔÐô óî❒Ïõî
⑦❄♦① ①q⑥♦❃❄❅
✄✆✞❆✁✆
✸✹✺✻✴✸ ✺▲✹✼
❒ÜÜÐ Ý×➮ Þ×➪
❰ö ÐîÓ ÷éøéÏÓÕÓ
❇❉❊❉❋● ❍■❏✿❑▲
■✥✦✎ ✧★✦✠✎✥ ✒✟✎✌✍
✐✽✾✿❀✿❁✾❂
ßÝ×➮
➷
Ú➾➱✃×
Þ×❐➪à
ùúÕ
ÐîÓ
ûÓüü❰ýïîÔ❮
íéüüþ
⑧❭⑨❖◗ ③❯⑩❩❨ ❶❷❸❹❹❺
✶✓ ✔ ✶✕✖✖ ✗✘
❆❃✾✿❀ ❄❅❀❋ ●✐❍■❅✽✾❏❑▼
áÙâ➘✃ ÚØ×Ö➪ ãÑ➘➚➶
ìÿå ✺ ìëç ✺ ✁ ÿì
❻❼❽❽ ❾❿
✩✜✚✪✫✬✭✚✜✮✛✯ ✰✱✲✜✢✱
■✿✿✾❁❂
ä➾
❐Ò➾âØ➚å➪
❧◆❖P◆◗❘❙❙❚❯❱P❙❲❖❳◆❨❧❩❯❬❳
✶✳✖✴ ✵✛✪✱✮✯✸✭✣✯ ✹✺✚✻
❇✂✄☎✆ ✝✞✟✠✡☛
❃❅❀ ■❅❀✿ ✐✽❃❅❢
✼✚✯✭✜✬ ✷✭✱ ✽ ✾✗✜✮✯✸ ✾✭✻✿
➀➁➂➃➁➄➂➅➆
✂✂
❆☎☎✡☞✠✌✍
➇➈➉➊➋➌ ➍➋➎➏➐➑ ➒➓➔→ ➣↔
❇✂✄☎✆ ✝☞✡☛
ææ çèèéêëìí
❙✌✟✟✑✥❀✑✟ ✒✟✎✌✍
↕ ➙➛❽ ➜➝➞➟➠ ➡➝➢ ➜➤➢➥➦
îïîð ñòóôõö ÷ööø
❁ ✔ ✴✕✖✖ ✗✘
❆✞✠▼✂☛✍
÷ó
ìôóùúò
❭❪❫❴❵❪❛❴❜❵
➁➧➁➨➆ ❿➩➨➃➫➃➭
✓✷✓✖ ✙✚✛✜✢✣ ✤✣✣✗
❙✎✏✑✒✑✓✏✔✕
✖✏✓✎✗
❝❞ ❡❣
↕❿➯➞➥➤➲ ➳ ➵➢➸➥➤➲➦
✶✘ ✙✶✚✛✛ ✜✢
ûüýþ ÿ ▼ þ ✁✂✄
❤❥ ❤❦♠ ♥♦♣qrs t♥✉r
➺➻➼➽➌➋➾➼ ➚➊➪➾➾
❈❂❃❄ ❅❇ ❉❊❋❂●
✣❛✤✥✦ ✧✦✥★✩✪✫✥✦✬❛✭ ✮✯✰✦✱✯
◆☎☎◆✆✝ ✞✟
✈✇① ②r♦③❡q
➶❼➹❽ ➅❿ ↕➵➨➁➁➦
✒✟✑☛✦✑✟ ❍❏❑✠✥ ✒✟✎✌✍
✶✲✲✳
✴✵✷
✸✵✹
❚✠▼
þ
ÿ
▼
þ
❚✡✠
④⑤⑥⑦⑦ ⑧⑨⑩ ❶❷❷❸
❁✔ ✴ ✕✖✖ ✗✘
✻✴✵✷ ✼ ✽✾✿❀✵❁ ✸❂❃❄ ❅✾✾❀❈
✼✞✟✆☛✞✟
➘➴➷➴➬➮➱✃ ❐❒
❹❺❻❼ ❽❾❿❼➀➁❼➀ ➂❿ ✇➃➄
✾✭✻ ▼✛✜✬◆✪
❙☞❚ þ ❙✠ ý
❒❐➬➴❮❰➱ Ï➮➬✃
➀❼❿➅➃✇❿➂❾➆❼ ➇➃➀ ➇➆✈➈❿
✰✛✭✱✣❖✮✢ ✰✱✲✜✢✱
✡✟☎✍▼✂☛✍
✝✶✌✟✆✝✝✌✟
Ð❐✃➷ ÑÒÓÔ
➂✇ ➉✈➄❼➀➂✈➆ ➃➀
◗✳ ✾ ✶✓ ✾✭✻❘ ❚❖✸✮✯
❑❉❊❉❙❉❙❉
Õ❐➱➷Ö×Ø Õ➴➴➷❮➱❰
➉✈➊❻➂✇❼ ❼➀➀➃➀➋
ÙÚÛ ÜÝÞßàá âã äÝå æâÚäÝá ❆✍✎✏✑ ✒✓✔✏✍✕✖✗ ✘✙ ❋❑●●✗ ✒❍ ❙✒■✗❏● ❙✒✕❍●✏▲
➌➍➎
❲❱❳❨❱❩❳❬❭❩
✶✘ ✙ ✶✚✛✛ ✜✢
✍❉✚✙✎✗✒✑✔✘✗❆✏
çâàä è éÞêëìëíßî æååä íä
➏➐➑➎➒➓➎➒
❪❫❴❵❛❫❜ ❪❝❫❞❡❢❣ ❤❫❡❝❞
✙❆❋✔✏✔✖✚
✶◆✴✳ ❖P❃✾◗ ✸✵✹
ïðñò óáæá ôõö ÷íììø
❤➔→➣ ↔♥↕❡q
✐❥ ❦ ✐❧♠♠ ♥♦
❖P❃✾◗ ✽✾✿❀✵ ❘✜✵❚
➇✛✜✢✣✤✥✢✦✧★✩
➙➛➜⑤➝➞➟➠➝➠⑤➟⑤
Ùòòù ôíììåî éúåáø ûíüåß
❥♣❥♠ qrst✉✈ ✇✈✈♥
❯❱❲❲❳❨❩❬❭ ❪❱❱❲
✪✦✣ ✫✬✭✮✤✯✬✰✫✧✱
ùýþÿùÙñÿý✺
✲✳★ ✴✢✣✳✵✷★✣✢✸✹✺✻ ✽✾
①❝❫❫❣②③❣❫ ❤❫❡❝❞
✲✭✮✿ ❀✹✳❁✸✺❂★✜✺ ❃❄✣❅
❫❴❵❜❴❝❵❞❡❝
④ ❦ ⑤❧♠♠ ♥♦
❢❣❤✐❥✐❦❤❧♠ ♥❤❦❣♦
❯✳✣ ❇✧✢✸✺❂ ❇★❅
❥♣❥♠ qrst✉✈ ✇✈✈♥
♣qrst ✉❲
✵✹✳✣✱✣✺★ ✣✺★✢✹✺❜✣❅
✈✇①②③ ④③②⑤⑥⑦⑧②③⑨✇⑩ ❶❷❸③❹❷
✫✰✲✤✿✮✫✤✰✿✮✯
⑥⑦⑧⑨⑩❶ ❷❸❹❺
♣❺❺t ❻❬❼ ❽❬❾
①❡❝❻ ①❴❢❼❣❫❽❢
❿❻❬❼ ➀ ❯❱❳➁❬➂ ❽❩➃➄ ➅❱❱➁➆
❾❧❿♠ ♥➀♦➀
❈❊●❈❍■❍ ❏❈❑▲❊❖
➭➭➯➲➳ ➵➸➺➻ ➼➸➽➾➚➪ ➶➹➘➴ ➷➬➮➪➾➱➾✃➚➪
❥❾♠➁ ➂s➃ ✇s➄r
➇➈➉➊❝❵❞❡❝
P◗❘❱❲ ❳❨❱❲❲❘◗❩ ❢❘◗
➂s➃ ✇s➄r ➅♥st➆♦r➄➆➇
❢❣❤✐❥✐❦❤❧♠ ♥❤❦❣♦
❢❬❭❪❫❴ ❬❛❵ ❢◗❪❝❛❵❨ ❘❢
❐❒❮❰ÏÐ❒ÑÒ Ó❰ÔÑ ÕÖÒ ÕÖ×Ø
➈✈♦♦➉➄➊➆➃ ➋✈✈♦
♣qrst ✉❲
❞❫❡❘❣❘❫❪❡❨❤
✈✇①②③ ④③②⑤⑥⑦⑧②③⑨✇⑩ ❶❷❸③❹❷
✐❱❝❨❵❬❴ ❝❥❝❛❪❛❦❨
➌❝❫②❴②➍ ❪❡❴②❼ ❤❫❡❝❞
ÙÚ❮ÛÏÜÏÝÞÛÒ ßà
♣❺❺t ❻❬❼ ❽❬❾
❧❘❨❝❲❣ ♠❝❩❣❘❵❪❨❩
④ ❦ ⑤❧✐❾ ♥♦
♥❣❱◗❡❣ ❳♦❬❨❝❭❝❛❩ ❘❛ ❿❻❬❼ ➀ ❯❱❳➁❬➂ ❽❩➃➄ ➅❱❱➁➆
♣❿✐♣✐ ➎r➏r➐rt ✇s➄r
❛❘◗❩❣❤ ❧❘❨❝❲❣ ♣◗❝❦❘❛q
×× ❒áâá ãä
➑✈t➆ ➒➄➊✈➄ ➎ts➄➓r ➔s➐➐
➋❣➌➍❥➌➎➍❦➌ ♥❤❦❣♦
r❲❭ ss t❲❭q ♥❘❛❩❬❡❩
åæçèéêæëì íçèîïêðì ñêæò ñóôõì íêçéì öç÷øùú
→➈✈t➄rt ✈➣ ➂✉➅➐➐➊➇➆rt ↔
➏ ➐ ➑ ➒➓
❛❱❭♦❝◗ ✉✈✇s①②③s✇①②③
➎r➏r➐rt↕
➔❳❨❬❩❨→❬❱❨
ûüýøþÿðùéì öçùò ❊ øùðì éêèî åæçø ❊ ðæì üýðð ✱ ð
❯❼➁❩➣❬❩↔❨
❯➄❨❬➄➁
❈ ïýéðì öêýëðïê ❊ òì ❆ ùéøüýð ñýæùøéýæðì ïêþ åêê ❊ ëì
➙➛➜➝❩❳❬❭❩
t❺t ↕❾ ➓❱❨➁❱➄ ❽❬➂
①❝❫❫❣②③❣❫ ❤❫❡❝❞
❨ çæò ❆ æé çùò ÿýèï ÿêæð ✁
➔❳❨❬❩❨→❬❱❨➂ ➙❪
④⑤ ⑥⑤⑦ ⑧⑨⑩❶❷❷❷❷❷❷
④ ❦ ⑤❧♠♠ ♥♦
⑧⑦❸❹❺❻ ⑧⑨❼❽❹❺ ❾❿➀➁➂➃
● ê éê ✂ ❈✄✄ åû ❆☎❈ å ✆✄✝✁❈✄✞
❥♣❥♠ qrst✉✈ ✇✈✈♥
➛➊➜❵❞❡❝
⑧⑨➄➅ ⑦➆❺➈
❢ êæ èêÿþ ❊ ðéð øù ❢ ê êæ èç ❊❊
➝❥➞➟➠ ➡❣➍♠ ♥❤❦❣♦
➉➊ ➋➌➍➎ ➏➐➑➒➐➓➔➒ ➋→➎➎➣↔➌
❷❸❹❺ ➞➟ ❷➞➠➡
♥❤➢♦➟✐❥➌➟ ➝➟➟➍❥➌➎
↕➔↔➙➍➛➌ ➜➝→↔➓➝
✺✟✠✡☛☞✌✡✍✍✺✺
➢❡➤❣ ❤❫❡❝❞
➏rss ➐ ➑rss ✉❲
➞➟➊➠ ➏➐↔➓➝ ➋➌➡ ➏➔➢➍↔ ➜➐➌➤
❏ êïù ❈ êêéðì ❆ ýèéøêùððæ ✎ êïùèêêéð ✏ ÷çïêê ✁ èêÿ ➥➝→↔➛➡➦ ➧➨➞➠ ➩ ➫➨➞➠ ➭➯
④ ❦ ⑤❧♠♠ ♥♦
q❺➏s ➤↔➥❨❳❬
➥➦➧➨➩➫➨ ➭➯➲➳➵➯
➦➧➨➩➫➭➩ ➨➯ ➲➳➵ ➸ ➺➩➨➻➭ ➼➽➾➚
➺➩➨➻➭ ➪➶➽➹➾ ➧➨➘➘➴➫➷➽➬ ➮➘
➸➺➸ ➻➦➩➼ ➽➨➾
✶✵✵ ✲ ❆ ✁✂ ✄☎✆☎ ✝✞
❏✵✵ ✲ ✯✱✴✆☎✴✞ ✽✱✴❑☎✝
àáâãä
åæçèé ê åëæìèé
íîïï ðñ
òóôôõö÷øù òóööúûø÷óöü
ýþíï òúÿ ✷ ü ✁✷✂ ú ò÷øù
ÿ ✶ ✁ ❨❛✂✄☎ ✆❛✂❛✝✞
➧↔➨➩➫➠ ➭↔➙➟➠ ➧↔➨➩➯➲➨➟
➳➵➸➺↕➦➻➦➺➼ ➽➵➙↕ ➵➾
➙➵➵➽↕➠ ➼↔➥➚➞➺ ➞➪➶➦➲➩
➨➞➺➙➠ ➹➵➶↕➞➸↔➥➞↕➠
➘➥↔➾➙↕ ➴ ➨➵➥➞➟
❲❏ ❑▲❏ ▼◆▲◆❖◗❘❘
❙ ❚❯❱❳❨❩❬❭❱ ❪❬❫❱❳❩❴❫ ❴❵
❜❝❱❫❞❩❬❴❡❣ ❤ ❥❞❩❬❱❡❩
❦❞❫❱ ❧❱❫❭❬❳❱❣
❙ ♥♣ q❱❣❴❨❫❳❱ qr
❙ ❥qr s❦✉ qr
❙ ♥♣✈❥♣ ❚❪ qr❣
❙ ❥♣ ✉✇❩❫❞❣❴❨❡①
♣❱❳②❡❴✇❴③❬❣❩
❙ ❥ qr ❚④❱❫③ ❱❡ ❳⑤
⑥❞❡❞③❱④❱❡❩
❦❴❴❫①❬❡❞❩❴❫
❙ ♥♣ ❦❱❫❩❬❵❬❱① ❧❨❫③❬❳❞✇
♣❱❳② ⑦❦❧♣⑧
❙ ♥♣ ⑨❱❞✇❩②
s❡❵❴❫④❞❩❬❴❡
⑥❞❡❞③❱④❱❡❩ ♣❱❳②
⑦⑨s⑥ ♣❱❳②⑧
❙ ♥♣ ⑥qs ♣❱❳②❡❴✇❴③❬❣❩
❙ ❥qr ⑥❱①❬❳❞✇ qr
⑩❝❝✇⑤ ❜❡✇❬❡❱❶
❷❸❹❺❻❸❼❽❾❿❺❷➀❷➁❿➂➃➄➅❸➂➆➆➂❷
❴❫ ❣❱❡① ❬❡➇❨❬❫❬❱❣ ❩❴❶
➈➆❷➆➂❹❸➁➉❿❾❺❷❿❺➊
➋❸❹❺❻❸❼❽❾❿❺❷➀❷➁❿➂➃
➑➒➓➔➔→ ➣↔↕➙
➷➬➮➬➷➱ ✃➬❐➱❒ ❮❰ÏÐ Ñ ➌➍➎➏➐
➛➜↔➝➛ ➞➟ ➠➡➢➢➤➥➦➧➨ ➩➠➙
ÒÓÔÐ ÕÖ×Ð ØÙÚÛ Ü ÝÞßÐ
➠➤➫➦➞➥➭ ➩➫➫➧➞➠➩➦➞➯➥➟
àáÐ Ýâ❰ãää å❰ãæ
➲➯➢ ➳➡➟ ➣➢➞➵➤➢➟ ➲➯➢ ➦➸➤
á❰ßßçèããé äâêããëì
➣➞➟➦➢➞➠➦➺ ➻➯➟➦➞➥➭ ➼➞➧➧
ßéíâÓÔÏãçÓëîâêÏëé❰ßçä
➢➤➽➩➞➥
➯➫➤➥ ➡➥➦➞➧
ïããðäì ðÏÔâêßçèÓ❰ßì
➲➞➧➧➤➾➺ ➚➯➢ ➦➸➤ ➩➫➫➧➞➠➩➙
Ôãñäì ïÓïñ ÏÔßæäîÓòòëÏÖ
➦➞➯➥ ➫➢➯➠➤➟➟➪ ➫➧➤➩➟➤
Óçâßä Ñ æã❰ßÐ óã
➦ ➯
➭ ➯
ôÓ❰ëñ ÒÓëßäÐ
➸➦➦➫➟➶➹➹➼➼➼➺➘➩➴➙
➤➢➷➬➠➩➢➤➤➢➟➺➯➢➭ ➯➢ ➠➯➥➙
õö÷öõø ùöúøû üýþÿ
➦➩➠➦ ➝➩➦➸➨ ➮➩➢➦➞➥ ➩➦
ý
þ
ÿ
➠➩➦➸➨➺➽➩➢➦➞➥➱➘➩➴➤➢➟➾➺
ü þ
þ üþÿ ÿ
➠➩➧➧
➯➢➭
➯➢
þ
➷✃❐➙➷❒✃➙❒❒❮❰ ÏÐ➦➺
þ
þ
❐❰❰✃➺
þ ý
✾
t ◆tt✁ ✼✂✄
t❙ ☎ ✄✶ ☎ ▲✆ ❊✝✞
❝✟✠✠✟✁ ✇t ✟✁✡☛ ❳▲
❙✁☞❝☛✌ ✠✟❧❧☞✁❧☛✌ ☛s☞✍ ☛✌
✁☞❧☎ ✇✟ ✍✌ ☎t ✟ ❞✟✞
❝t✍✌ ✫ ❙❝☎ t✍✟♠
P✍☞❝✟❞ þ t ☛✟✠✠ ÿ
●✎✏✑✒✓ ▼✔✕✖✑●
✗✘✙✚✛ ✻✜✢✣✤ ❍✥✦✦✧★✘✩✚
❈✦✛ ❘✪✛ ✬✩✭✚✦✮✦✧✯✚✛ ✗✘✭
✰ ✗✥✩✛✱ ✽✘✲✳✴✮✲✛
✵✷✤✽ ✸✚✦★✚✪✚✯ ✴✜✢
❈✹✩✺✚✦✭✧✿✙✚✱ ❦✘❀✘❦
❁❂✯✘✧✙✯✱ ❆✦★✭✧★ ❈✘✭
❆❃❄✱ ✲✚✭✘✙ ✯★✥✙✮✭✥✦✚
✿❀ ✗✮✹❦✘✩✚ ❆✦✭✧✯✭
❉✘✺✧✪ ❅✹✺✚✪✘✦✚ ❇❘✥✩✳
✩✚✦♥✯ ✧✩ ✭❋✚ ✮✘✦❦♣ ■✘❦✳
✧✩✐ ✹✺✚✩✱ ✿✹✹❦✯✱ ✘✦✭✱
★✘✲✮✧✩✐ ✚❡✥✧✮✲✚✩✭✱
❢✥✦✩✧✭✥✦✚✱ ❈❋✦✧✯✭✲✘✯
✪✚★✹✦ ✰ ✲✥★❋✱ ✲✥★❋
✲✹✦✚✛
❏ ❑❖ ◗❚ ❯ ❱ ❲❨❩ ❬
❭❪❫❴❵❛❜❣❤ ❥❣♦❛qr♦✉
✈❥①② ③④❣♦❵ ③⑤⑥✉⑦ ⑧⑨✉
q①⑩❴❶❷❷ ❤❶r ④⑥❵❸⑦ ❵♦
❹❶❺④❣ ❻⑥❺⑥❴❣❤❶❴
❼❺⑥⑤⑥❴ ❫❵⑥④❽⑦ ❾❫❴❺❿❤❫❴⑥
❤❶ ❴⑥❾❿❺❿❵❪⑦ ♦❫❵❿➀❣❷ ❿❺❛
❵❤❴❫♦⑥❺❤❵⑦ ♦⑥❺➁❵
➀❷❶❤❪❿❺❻ ❷❿❸⑥ ❺⑥➂⑦ ❷❶❤❵
♦❶❴⑥➃ ➄➅ ➆③➇⑧➈
➉➊➇➋❜➃
➌➍➎ ➏➐➑➒ ➓➍➔➐➒
➌→➣ ↔↕➙➛ ➜➝ ➞➝➜➟➝➠
➡➢➤ ➥ ➦➧➨ ↔➧➩ ➞➝➜➟➝➩
➫➭➜➯↔↕➧➩➠ ➲↕➳➯➵➸➳➩
➺➟➝➻↕ ➼➛➝➛➭↕➧➟➭➠
➸➭➜➳↕➧➜➽➛ ➨➟➾➚➛➨➟➙➻
➜➧➛➳➚➠ ➸➭➜➳↕➧➜➽➛
➧➟➟➙➚➠ ➳➾➚➜➪ ➜➝➚➧➭➾➯
➳➛➝➧➚➠ ➟➙➻ ➶↕➭➝
➻➟➟➭➚➠ ➳➜➚➪ ↕➾➧➟➳➟➯
➧➜➽➛➠ ➙↕➭➼➛ ➙➟➼ ➪➟➾➪➨
↕➝➻ ➳➾➪➨ ➳➟➭➛➩
➹➘➴➷ ➬➘➮➱✃ ❐❒❮ ❰ÏÐ
ÑÒÓÔ ÕÖ×ØÓ ÙÚÛ Ü ÑÝÒÓÔ
ÞÝßàáÓ â ãäØØåØÐ
æÒÚÖååØÚÔ çÛÛ Ü èÝßØæÔ
éêæÛÏØææ ÝÒÒÛÚØ ëåÖÒäà
ÛÏè æÛìØ í❒àí❰Ô ÐÚØææ
æäÖØæ æÛìØ ❐ íî❰à ïÔ
ðÝéÚÛë Ü æØãÛÏè ÏÖà
ÒÛÖÏæÔ äÖåÛÐÝñ ÐØëÖÚÔ
ßÛæë äÖêæØäÖåÐÓ
òóô õ ö÷ø÷÷ùúû üýþÿõ
ù÷ r ú ùú
❆✁✁✂✄✁☎✆✄ ✝✂✄✞✆✟✠
●✡☛ ☞✌✍✎ ✏✌✌☛✑ ✒☛
❈✓✔✔✕✖✗✘✙
◆✗✚✛✘ ✜✕✘
✢✣✤✣✥✦ ✧★ ✩✪✫✬
❙✡☛ ✍✭ ✮ ✭✯✰
❊✱✡✲☛ ✳ ✴✵✮✶ ☛✌ ✷✒✎✸
✹✺✻✥✺✼ ✽✾✿✿❀❁❂ ✽❁✼❃
❇❁❃✺✼ ❄✻✦❅★ ❉❋
❍■✡✲❏☞ ❑✌✌☛✑▲✰✰✰ ▼❖❊❊
❖✡☛✒❘P ◗ ❘✲❚✌✎✯✒☛❘✌✲
❑✌✌☛✑▲✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰ ❯❱✴✰✶✶
❲❳❳ ❨❩❬❭❪❫❴ ❵❛❴❜
♣❫❪❨❝❭❩ ❭❪❪❫ ♣❫❝❞❩
❢❪❫ ❩❨❩❬❜ ❫❡❢❢❳❩ ❭❫❡❣❝❬❤✐
❥❦ ❧♠♥♠❧♦♠ q s❦❦t✉ ❦❧ t❦
s♠ q ♥✈✇✇❦❧t♠❧ ❦① ♠♦♠②t
③④⑤⑥③⑤⑦⑥③⑧③⑨ ❦❧ ♠⑩q❶❷
sq❸♠❧❹❶t❺♠♦♠②t♥⑤❻
❼⑩q❶❷❽❹❦⑩
ÑÒÓÔÕ Ö×ØÙÙÚ ÛÜÝÞ
ßàÜáß âã äåææçèéêë ìäÞ
äçíéâèî ìííêâäìéâïèã
ðïæ ì áåãéïñâìè Ü ìé
òæïïóêëè ôæâõìæëö ôïÞ
ãâéâïè âã ïíçè åèéâê
ðâêêçñö ÷ïæ éøç ìííêâäìÞ
éâïè íæïäçããù íêçìãç
éï
îï
øééíãúûûüüüöýìóÞ
çæþÿäìæççæãöïæî ïæ äïèÞ
éìäé áìéøë ▼ ìæéâè ìé
❝ ✁✂✄☎✆ ✝✁✞✟✠✡ ☛☞✝✌✍☎✎✝✏
ïæ äìêê þ ✺✑ Þþ ✒✺ Þ ✒✒✓✔
❊✕ éö ✑✔✔✺ ö
❇✖✗✘✙ ❙✚✛✜✜✢ ❉✣✤✲
❚✥✣✦❚ ✐✧ ★✩✪✪✫✬✭✮✯ ❛★✲
★✫✰✭✐✬✱ ❛✰✰✮✐★❛✭✐✳✬✧
❢✳✪ ❛ P❛✪❛✰✪✳❢✫✧✧✐✳✬❛✮
✰✳✧✐✭✐✳✬♣ ✦✮✳✧✐✬✱ ❉❛✭✫
✐✧ ❏✩✮✯ ✷✴✵ ✷✶✸✹✵ ❛✭
✻✼✶✶ ✰♣✽♣ ❋✳✪ ✭t✫ ❛✰✲
✰✮✐★❛✭✐✳✬ ✰✪✳★✫✧✧✵ ✱✳
t✭✭✰✧✼❤❤✾✾✾♣✿❛❀✲
✭✳
✫✪❡❁★❛✪✫✫✪✧♣✳✪✱ ✳✪ ★✳✬✲
✭❛★✭ ✦❛✭t✯ ❂❛✪✭✐✬ ❛✭
❃❄❅❆❈●❍❄■❅❑▲◆❖❄◗❘■❯❱●❲■❳
✳✪ ★❛✮✮ ❡✻✸✲❡✷❨✲✷✷✴✶
❩❬✭♣ ✸✶✶✻ ❢✳✪ ✐✬❢✳✪✽❛✲
✭✐✳✬ ❛✬❭ ★✳✽✰✮✫✭✫ ❭✫✲
✭❛✐✮✧ ✭✳ ❛✰✰✮✯♣
❪❫❴❵
❜❞❞❣❜❥❞
❜❞❞❫❦❞❧♠❦
❞♠ ♥♠♦❣ ❜qr
s✉✉ ✈✇①②③④⑤
⑥⑦ ⑧ ✈✇⑨②⑩⑨❶
❷ ❷ ❷ ❷ ❷ ❷ ❷ ❷ ❷❷ ❷
❸❹❺❻ ⑧ ❼❽❹❹❼❾ ❾❿❹⑦⑧
❹➀⑧❹ ➁❾❹❻
➂➃➄ ⑦❾❻➅❼❹❻➆
❷❷❷❷❷❷❷❷❷
➇⑧➈❾ ➉⑥➅⑦ ⑧✉
➊➋➌④② ✇➍➋
➎⑥⑦ ⑧❻ ❼❽❹❹❼❾ ⑧❻
➏➐ ❾❿❹⑦⑧➆
✥✦✧ ★✩✪✫✬ ✫✭❙✮
❲✪✧✮ ✧✮✦
✫✯✭❙❙✪✰✪✦✲❙✳
✴✵✶✶ ✷✸✹✻ ✹✼✽✾✼✿✵❀
❁✾✻❂ ♣✻✸♣✵✻✿✷ ✾✼❀
❤ ✸✹ ❃✵ ❤ ✸✶ ❀ ✐ ✿✵ ❄❃
❄✸✻✵ ❅✹✐❁❇✶✷ ✾✼❀
✾❉❉✸✻❀✾❋✶✷ ✽✐✿❤ ✿❤✵
❁✶✾❃❃✐❉✐✵❀❃❍ ■✹❃✿ ❁✾✶✶
✹❃ ✿✸❀✾✷ ✿✸ ♣✶✾❁✵
✷✸✹✻ ✾❀ ✾✼❀ ❣✵✿
✻✵✾❀✷ ✿✸ ❃✿✾✻✿ ❁✸✹✼✿❑
✐✼❣ ✷✸✹✻ ❁✾❃❤❍ ▲❤✵
▼❋❃✵✻◆✵✻ P ➝ ◗❑❘❯❱❑
❱◗❯◗ ✸✻ ➞ ✾❇✵✻ ❳✐✿✷
❩✵✻✾✶❀ P ➝ ◗❑P❬❱❑❱❯❭❱❍