The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, July 05, 2019, WEEKEND EDITION, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    qt ➋✉✈✇ ①③④✇❴⑤✇❴ ⑥ ③❝⑦✇❴ ⑧❵✉❞ ✈✇❴❝❦❜
❫❴❵❜❝❞❢ ❣❥❦❞ ❧❢ ♠♥♦♣
⑨⑩❶❶❷❷ ❸❹❷❺❻
❼❽❾❿ ❾➀➀➁➂ ➃➄➅ ➆➇➈ ➉➊➌➆ ➍➎ ➏➈➊➅➌➐ ➑➈ ➇➊➒➈
❇ ✁❡✂✂✄☎❡✆ ✝✞✟❡✆♠✠✡✡
❚❤☛ ☞ss✌✍✎✏✑☛✒ Pr☛ss
➊➢ì➙➊→➔➆➊➔➢➈➌ ➓➅➄➙➣➇➆ ➊ ➢➊➌➌➈➅➄➉➈➠ ➸➄➛➞➌
ÚÔÕ❰ÏÔØÛ ÒÑÝ❒Øßæ
ß×Ïâ❒Û ßÞ❰à❒Ý ØÞÑØ
➘áá ØÞ❒ òæ➱æ ÚÔáÔØÑÏÛ
✥✔✙ ❰❮
à❰Ú❒Õ àÞ❰ ❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒ❒Ý
➓➈➈➔ ➆➅➊➒➈➉→➔➣ ↔ ➍↕➎ ➇➄➙➅➌ ➆➄ ➌➈➈ ➛➏ ➇➙➌➜
➅➈➦➅→➣➈➅➊➆➄➅ ➑➊➌ ➊➉➑➊➏➌ ➦➙➉➉➐ ➌➄ ➆➇➈➅➈ ➑➊➌ ➔➄
➘áÚ❰ßØ ÞÑá❮ ❰❮ ❮❒ÚÑá❒ ÒÑè
ÑÒÑÝ❒ÚÔ❒ß ÑÏ❒ é❮ÑÒÔÕÖ Ñ
×ÕàÑÕØ❒Ý ß❒ô×Ñá Ò❰ÕØÑÒØ
➓➊➔➝➞➌ ➣➅➊➔➝➟➊➅➈➔➆➌➠ ➡➇→➌ ➇➊➟➟➈➔➌ ➌➈➒➈➅➊➉
➅➄➄➛ ➊➦➆➈➅ ➆➇➈ ➌➈➒➈➔➆➇ ➢➊➌➌➈➅➄➉➈➠ ➸➏ ➛➄➆➇➈➅
Ý❒Øß ÑØ ØÞ❒ òæ➱æ ë❰ÑßØ å×ÑÏÝ
ß❒ô×Ñá ÑßßÑ×áØ ÒÏÔßÔßÙ ÑÕÝ à❒
Ï❒ä❰ÏØ❒Ý ÔØÙ ÚÑÏÓÔÕÖ ØÞ❒
➆→➛➈➌ ➊ ➏➈➊➅➠ ❽➊➢➇ ➆→➛➈ ➤ ➟➅➊➏ →➆ ➑→➉➉ ➓➈ ➆➇➈
➆➄➉➝ ➛➈ ➆➄ ➆➊➥➈ ➆➇➈ ➅➈➌➆ ➆➄ ➆➇➈ ➓➊➌➈➛➈➔➆ ➊➔➝
➘ÒÑÝ❒ÚÛ ßÑÔÝ ØÞ❒Û à❒Ï❒
ÑÏ❒ Ñßá❒❒ä ÑØ ØÞ❒ àÞ❒❒áÙê ➴❒äæ
➌➊➏ →➆ ➑➊➌ ➟➙➆ →➔ ➆➇➈ ➦➅➈➈í➈➅➠ ➸➏ ➟➊➅➈➔➆➌ ➔➈➒➈➅
ß❒ô×ÑááÛ ÞÑÏÑßß❒ÝÙ ÑÕÝ ÑÐ❰×Ø
➄➑➔➈➝ ➊ ➦➅➈➈í➈➅➐ ➌➄ ➊➦➆➈➅ ➈➒➈➅➏➄➔➈ ➉➈➦➆➐ ➑➈ ➟➙➆
❰Õ❒ ÔÕ ❒ÔÖÞØ à❰Ú❒Õ Ï❒ä❰ÏØ❒Ý
❏ ÑÒÓÔ❒ ➱ä❒Ô❒ÏÙ Ñ ëÑáÔ❮❰ÏÕÔÑ
➶❒Ú❰ÒÏÑØÙ ßÑÔÝ ÔÕ ❏ ×Õ❒æ ➱Þ❒
❮ÔÏßØ ØÔÚ❒ ØÞ❒ Ï❒ä❰ÏØÔÕÖ ÏÑØ❒
➉➊➌➆ ➒→➌→➆➠
➤➔➒➊➅→➊➓➉➏➐ ➑➇➈➔ ➑➈ ➅➈➆➙➅➔ ➇➄➛➈➐ ➤ ➊➛ ➌→➢➥
➦➄➅ ➊➓➄➙➆ ➊ ➑➈➈➥➐ ➊➔➝ →➆➞➌ ➣➈➆➆→➔➣ ➑➄➅➌➈➠ ❾➆ ➧➨➐
➍↔ ➢➊➌➌➈➅➄➉➈➌ ➝➄➑➔ ➆➇➈ ➣➊➅➓➊➣➈ ➝→➌➟➄➌➊➉➠
➩➅➊➔➝➛➊ →➌➔➞➆ ➢➉➈➊➔→➔➣ ➆➇➈ ➇➄➙➌➈ ➫➩➅➊➔➝➟➊
î➉➈➊➌➈ ➛➊➥➈ ➏➄➙➅ ➅➈➊➝➈➅➌ ➊➑➊➅➈ ➆➇➊➆ ➟➄➌➆➜
➝→➈➝ ➦➄➙➅ ➏➈➊➅➌ ➊➣➄➭➠ ➯➇➈ ➉→➒➈➌ ➄➔ ➇➈➅ ➄➑➔ →➔
➦➙➔➈➅➊➉ ➦➄➄➝ →➌ ➄➦➆➈➔ →➔➢➄➔➒➈➔→➈➔➆ ➈➒➈➔ →➦ ➆➇➈
➆➇➄➙➣➇➆ →➌ ➊➟➟➅➈➢→➊➆➈➝➠ ❾ ➅➈➌➜
➦➊➉➉➈➔➐ ➢➊➔➞➆ ➢➄➄➥ ➦➄➅ ➇➈➅➌➈➉➦
➆➊➙➅➊➔➆ ➣→➦➆ ➢➊➅➝ ➊➢➢➄➛➟➉→➌➇➈➌
üýþÿ
➊➔➝ ➌➆→➉➉ ➝➅→➒➈➌➠ ➡➇➈ ➢➉➄➌➈➌➆
❆❆❨
þ
➦➊➛→➉➏ ➛➈➛➓➈➅ ➉→➒➈➌ ➌➈➒➈➔
➇➄➙➅➌ ➊➑➊➏➠
Ôß ØÏÛÔÕÖ Ø❰ ÒÏ❒ÑØ❒ Ñ ❮❰×ÏèÛ❒ÑÏ
ÔÕÖ ÏÑØ❒æ ÜÕ äÑßØ Û❒ÑÏßÙ ØÞ❒
äÔá❰Ø äÏ❰ÖÏÑÚ ❮❰Ï ÔÕÝ❒ä❒Õè
Ï❒ä❰ÏØÔÕÖ ÏÑØ❒ ❮❰Ï Ú❒Õ àÑß ß❰
Ñ
Ý❒ÕØ äÏ❰ß❒Ò×Ø❰ÏÔÑá Ï❒âÔ❒à ❰❮
á❰à ÔØ Ò❰×áÝÕçØ Ð❒ Ò❰×ÕØ❒Ýæ
❛ ❒ÕØÑÖ❰Õ ß×Ïâ❒Û Ï❒á❒Ñß❒Ý
➮Þ❒ ÑÕ❰ÕÛÚ❰×ß
ÑßßÑ×áØ Ï❒ßä❰Õß❒ Ò❰❰ÏÝÔÕÑØ❰ÏÙ
✐ ❰ÕÝ❰ÕÙ ë❰ÕÕ❒ÒØÔÒ×ØÙ
✗✘✙ ❰❮ à❰Ú❒Õ
ÑÕÝ ✕✚✙ ❰❮ Ú❒Õ ßÑÔÝ ØÞ❒Û
❒Ý ß❒ô×Ñá Ò❰ÕØÑÒØ ÑØ ØÞ❒ ë❰ÑßØ
ØÞ❒ ÖÏ❰àÔÕÖ ÏÑØ❒ Ø❰ ÖÏ❰àØÞ ÔÕ
ÔÕ ➬❒à
å×ÑÏÝ ➘ÒÑÝ❒ÚÛ ÔÕâ❰áâ❒Ý
ØÞ❒ ßÒÞ❰❰áçß ëÑÝ❒Øß ➘ÖÑÔÕßØ
ßÞ❰àß ØÞÑØ
ÒÑÝ❒Øß ÔÕ ØÞ❒ ßÑÚ❒ ÒáÑßß Û❒ÑÏÙ
➱❒ô×Ñá ➘ßßÑ×áØ Òá×ÐÙ àÞÔÒÞ
àÔØÞ
ØÛäÔÒÑááÛ ÔÕÒá×Ý❒ß ÑÐ❰×Ø
❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒ❒Ý ß❒ô×Ñá ÞÑÏÑßßè
❰❮ Ú❒Õ ßÑÛÔÕÖ ØÞ❒ Ñáá❒Ö❒Ý
❰❮❮❒ÕÝ❒Ï àÑß Ñ ÒáÑßßÚÑØ❒Ù
ëÑÝ❒Øß àÞ❰ û❰ÔÕ ÑÏ❒ ØÏÑÔÕ❒Ý
ÑÒÒ❰ÏÝÔÕÖ Ø❰ ØÞ❒ ß×Ïâ❒Ûæ
Ø❰ Ï❒Ò❒Ôâ❒ Ï❒ä❰ÏØß ❰❮ ß❒ô×Ñá
äá❒Ø❒Ý ÐÛ ÒÑÝ❒Øß ÑØ ØÞ❒ ßÒÞ❰❰á
➶➹➘➴ ➹➬ñòåó✃ ➮ÞÑØ ØÞ❒ á❰â❒Ù ❒❮❮❰ÏØ
➆➅➈➊➆➌ ➇➈➅ ➦➊➛→➉➏➠ ➯➇➈ ➙➌➈➌ ➆➇➈ ➲➳➔➊➔➢→➊➉ →➔➜
ÑÕÝ ❒ôä❒Õß❒ Û❰×Ï äÑÏ❒ÕØßç ❮ÏÔ❒ÕÝß à❒ÕØ Ø❰
➇➈➅→➆➊➔➢➈➵ ➦➄➅ ➉➈➒➈➅➊➣➈➠ ➸➏ ➦➊➛→➉➏ ➇➊➌ ➆➇→➔➣➌
❒ÕÝ❒Ý ×ä Ý❰àÕ ØÞ❒ ÝÏÑÔÕ Ôß Ñ ßÞÑÚ❒æ Ü ÑÚ
Ú❒ÕØÙ ×ä ❮Ï❰Ú
➟➉➊➔➔➈➝ ➄➙➆ →➔ ➊➝➒➊➔➢➈ ➊➓➄➙➆ ➑➇➊➆ ➆➄ ➝➄
äÏÔÕØÔÕÖ Û❰×Ï á❒ØØ❒Ï Ð❒ÒÑ×ß❒ Û❰×Ï ß×ÖÖ❒ßØÔ❰Õ
Ï❒ßä❒ÒØÔâ❒áÛÙ ÔÕ
➘ÕÝ
ÚÑÓ❒ß ß❒Õß❒ ÑÕÝ Ï❒ÑÝ❒Ïß ÚÑÛ ÑääÏ❒ÒÔÑØ❒ ÔØæ
▼ ❰ßØ ÔÕßØÑÕÒ❒ß ❰❮ ×ÕàÑÕØè
✥✛✙ ÑÕÝ ✕✕✙ Ù
✓✔✕✛ æ
✕✓ æ ✗✙ ❰❮ à❰Ú❒Õ ßÑÔÝ
Ü❮ ØÞÔß ÞÑää❒Õß Ø❰ ❰ØÞ❒Ï Ï❒ÑÝ❒ÏßÙ ÔØ à❰×áÝ Õ❰Ø
ØÞ❒Û ❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒ❒Ý ×ÕàÑÕØ❒Ý
➊➉➄➔➈ ➦➊➢→➔➣ ➩➅➊➔➝➛➊➞➌ ➑➅➊➆➇➠ ➡➇➈ ➅➈➌➆ ➄➦
Ð❒ ×ÕÖÏÑÒÔ❰×ß Ø❰ Ð❒ Þ❰Õ❒ßØæ ➹ôäáÑÔÕ ØÞ❒Ï❒
ß❒ô×Ñá Ò❰ÕØÑÒØÙ ×ä ❮Ï❰Ú
➆➇➈ ➦➊➛→➉➏ ➊➢➢➈➟➆➌ →➆ ➦➄➅ ➑➇➊➆ →➆ →➌➠ ➡➇➈➏ ➝➄➔➞➆
Ôß Õ❰ Ú❰Ï❒ Ï❰❰Ú ÔÕ ØÞ❒ ❮ÏÔÝÖ❒ ❰Ï ❮Ï❒❒õ❒Ï ÑÕÝ
ÔÕ
➑➊➔➆ ➆➄ ➙➟➌➈➆ ➇➈➅➐ ➌➄ ➆➇➈➏ ➣→➒➈ →➔ ➊➔➝ ➊➢➢➄➛➜
ß×ÖÖ❒ßØ ØÞ❒ ❮❰❰Ý Ð❒ ØÑÓ❒Õ àÔØÞ ØÞ❒ Ú❰×ÏÕ❒Ïß
➛➄➝➊➆➈➠ ❼➄ ➤ ➇➊➒➈ ➆➇➈ ➅→➣➇➆ ➆➄ ➓➊➢➥ ➄➙➆➻
àÞ❒Õ ØÞ❒Û á❒Ñâ❒æ
✓✔✕✛ æ
✖✙
➮Þ❒ ä❒ÏÒ❒ÕØÑÖ❒ ❰❮ Ú❒Õ
➶➹➘➴ ➷➘➬➮➱✃ ❐❒❮❰Ï❒ ÐÑÒÓÔÕÖ ❰×ØÙ ÚÑÛ
❼❽❾❿ ❾➀➀➁➂ ➸➏ ➌→➌➆➈➅ ➼ ➊➣➈ ö↔ ➼ ➇➊➌
▼ ❰ßØ
❰ÒÒ×ÏÏ❒Ý ÔÕ Ñ Ý❰ÏÚ ❰Ï áÔâÔÕÖ
ÑßßÑ×áØ ÑÕÝ Ð❒ Ñ Ï❒ß❰×ÏÒ❒ ❮❰Ï
ÑÏ❒Ñ ÑØ ØÞ❒ ÑÒÑÝ❒ÚÛæ ➱❒â❒ÕØÛ
ØÞ❒ÔÏ ä❒❒Ïßæ
♣✓✙
ÞÑää❒Õ❒Ý Ø❰ Ñ×ØÞ❰ÏÔØÔ❒ßÙ ØÞ❒
ß❒ô×Ñá ÞÑÏÑßßÚ❒ÕØ Ôß ÚÑÛ
ß×Ïâ❒Û ßÑÔÝæ
ÞÑâ❒ Ò❰ÕØÏÔÐ×Ø❒Ý Ø❰ ØÞ❒
ØÞ❒Ú ❮Ôáá❒Ý ❰×Ø ØÞ❒ ß×Ïâ❒Û ÔÕ
➘Ð❰×Ø Ù
➆➈➅➅→➓➉➈ ➆➊➓➉➈ ➛➊➔➔➈➅➌➠ ➽➈ ➉→➒➈ ➆➇➅➈➈ ➇➄➙➅➌
ß❒ô×Ñá ÑßßÑ×áØ ÑÕÝ ×ÕàÑÕØ❒Ý
ÝÔßÒ×ßß ØÞÔß àÔØÞ Ñáá ❰❮ ØÞ❒ Ï❒áÑØÔâ❒ß ÔÕâ❰áâ❒Ýã
➊➟➊➅➆ ➓➙➆ ➣➈➆ ➆➄➣➈➆➇➈➅ ➈➒➈➅➏ ➆➑➄ ➄➅ ➆➇➅➈➈
ß❒ô×Ñá Ø❰×ÒÞÔÕÖÙ àÑß æ
▼ ÑÏÒÞ ✓✔✕✖ æ ÜØ ÑßÓ❒Ý ÑÐ❰×Ø
ÜØ ß❒❒Úß Ø❰ Ú❒ ØÞÑØ Ñ ÖÏ❰×ä ÔÕØ❒Ïâ❒ÕØÔ❰Õ ❮❰Ï
➛➄➔➆➇➌ ➆➄ ➈➔➺➄➏ ➈➊➢➇ ➄➆➇➈➅➞➌ ➢➄➛➟➊➔➏➠
❮Ï❰Ú
ØÞ❒ÔÏ ÑÒÑÝ❒ÚÛ ❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒ❒ß
åÏÑÕÕÛ ÚÑÛ Ð❒ ÔÕ ❰ÏÝ❒Ïæ
❏
➮Þ❒ ä❒ÏÒ❒ÕØÑÖ❒ ❰❮ ÒÑÝ❒Øß
❿➈➢➈➔➆➉➏➐ ➑➈ ➑➈➔➆ ➆➄ ➊ ➔→➢➈ ➅➈➌➆➊➙➅➊➔➆➐
✓✔✕✖ ÒÑÚäÑÔÖÕ Ø❰
❒Ý×ÒÑØ❒ ÒÑÝ❒Øß ÑÐ❰×Ø àÞÑØ
Ü Ï❒Ò❰ÚÚ❒ÕÝ ØÞÑØ Û❰× ÑÕÝ Û❰×Ï Þ×ßÐÑÕÝ
✕✙ ÔÕ ✓✔✕✛ æ
➘
❰❮ Ú❒Õ ÝÔÝÕçØ Ï❒ä❰ÏØ àÞÑØ
ÔÕÖ ß❒ô×Ñá ÑßßÑ×áØÙ ÑØØ❒ÚäØ❒Ý
✥ ✛✙ Ù ×ä
✓✔✙
❰❮ ØÞ❒ ßØ×Ý❒ÕØ ä❰ä×áÑØÔ❰Õæ
✕ ✕✔✔ ÒÑÝ❒Øß ÑØØ❒ÕÝ
ØÞ❒ ÑÒÑÝ❒ÚÛÙ ÑÕÝ ✚✚✙ ❰❮
àÑÕØ❒Ý ß❒ô×Ñá Ò❰ÕØÑÒØÙ ÔÕÒá×Ýè
➱ÞÑÕÕ❰Õ ➬❰Ï❒ÕÐ❒ÏÖÙ ÒÏ❒ÝÔØ❒Ý
✛✘✙ ❰❮ à❰Ú❒Õ ÑÕÝ ✖✘✙
ä❒ÏÒ❒ÕØ ❰❮ à❰Ú❒Õ ÑÕÝ
ßÑÛÔÕÖ ØÞ❒Û ❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒ❒Ý ×Õè
➼ ➽❾➾➡➯ ➡➚ ❿➪➾ ❾➽❾➁
➮Þ❒ ÑÒÑÝ❒ÚÛçß ß❒ô×Ñá
ØÞ❒ ÑÒÑÝ❒ÚÔ❒ßæ
Ö❒ÕÝ❒Ï Ï❒áÑØÔ❰Õß ß×Ïâ❒Û Ò❰Úè
➼ ❽➾➚➪➩ï ➤➯ ➡➚➚ ➸➪ðï
➤➞➛ ➆→➅➈➝ ➄➦ ➌➙➓➺➈➢➆→➔➣ ➛➏➌➈➉➦ ➆➄ ➆➇→➌➐ ➉➈➆
✓✔✕✖
➦➊➛→➉➏ ➑→➉➉ ➈➔➝ ➙➟ ➑→➆➇ ➌➄➛➈➜
➆➇→➔➣ ➆➇➈➏ ➊➢➆➙➊➉➉➏ ➉→➥➈➠
➑➇➈➔ ➌➄➛➈➄➔➈ ➇➊➌ ➅➈➊➢➇➈➝ ➊ ➢➈➅➆➊→➔ ➊➣➈➠
Ñáá ß❒ô×Ñá ÑßßÑ×áØ Ï❒ä❰ÏØß ÑØ
➆➇➈ ➌➊➛➈ ➆➇→➔➣ ➊➔➝ ➊➌➌➙➅➈➌ ➆➇➈
➩➅➊➔➝➛➊ ➇➊➌ ➊➉➑➊➏➌
➓➈➈➔ ➊ ➛➊➔→➟➙➉➊➆➄➅➐ ➊➔➝ ➤➞➛ ➆→➅➈➝ ➄➦ ➇➄➑ ➌➇➈
❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒÔÕÖ ×ÕàÑÕØ❒Ý
ß❒ô×Ñá Ò❰ÕØÑÒØÙ ÑÒÒ❰ÏÝÔÕÖ Ø❰
➷❒ÝÕ❒ßÝÑÛæ
➆➇➈ ➢➄➙➔➆➅➏➠ ➩➅➊➔➝➛➊ ➇➊➌
ÑÚ❰ÕÖ à❰Ú❒Õ ÒáÔÚÐ❒Ý ÑÐ❰â❒
✕✔✙ æ ▼ ❒Õ ÞÑÝ ÑÕ ✖✙ Ï❒ä❰ÏØè
ßÔÕÒ❒ ×Õ❒
ÔÕÒÏ❒Ñß❒ ÔÕ ß❒ô×Ñá ÞÑÏÑßßè
Ú❒ÕØ Ï❒ä❰ÏØßÙ ßÞ❒ ÑÝÝ❒Ýæ
➬❰Ï❒ÕÐ❒ÏÖÙ Þ❰à❒â❒ÏÙ ßÑÔÝ ØÞ❒
Õ×ÚÐ❒Ïß ßØÔáá Ò❰ÕÒ❒ÏÕ Þ❒Ïæ
➱Þ❒ ØÑáÓß Ø❰ Ñáá ÔÕÒ❰ÚÔÕÖ
✓✔✕✚ æ
❮Ï❒ßÞÚ❒Õ ÑÐ❰×Ø Þ❰à Ø❰ Ï❒ä❰ÏØ
✐ ÑßØ Û❒ÑÏÙ ßÞ❒
➊➔➝ ➌➇➈ ➉➈➆ ➄➙➆ ➊ ➉➄➙➝➐ ➄➓➔➄÷→➄➙➌➐ ➝→➌➣➙➌➆➜
❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒÔÕÖ ×ÕàÑÕØ❒Ý
Ò❒ßß❮×ááÛ Þ❰áÝÔÕÖ ÔØ ❰â❒Ï ❒â❒ÏÛ❰Õ❒çß Þ❒ÑÝßÙ
→➔➣ ➓➙➅➟➠ ➤ ➑➊➌ ➌➙➅➟➅→➌➈➝ ➊➔➝ ➈➛➓➊➅➅➊➌➌➈➝➠
ß❒ô×Ñá Ò❰ÕØÑÒØ Ôß ØÞ❒ ÞÔÖÞ❒ßØ
ß×Ïâ❒ÛÙ àÞÔÒÞ àÑß Ò❰ÕÝ×ÒØ❒Ý
Ð❒ÖÑÕ Ñáß❰ ØÑáÓÔÕÖ Ø❰ ØÞ❒Ú
ßÞ❒ ÞÑß ❒Õ❰×ÖÞ Ø❰ ÞÔÏ❒ ß❰Ú❒❰Õ❒ Ø❰ Òá❒ÑÕ Þ❒Ï
➯➇➈ ì➙→➢➥➉➏ ➊➟➄➉➄➣→í➈➝➠ ➤ ➌➊→➝➐ ➲ð➊➔➞➆ ➏➄➙
ßÔÕÒ❒ ØÞ❒ ß×Ïâ❒Û Ð❒ÖÑÕ Ñ
ÐÛ ØÞ❒ ➶❒❮❒Õß❒ ➶❒äÑÏØÚ❒ÕØçß
ÑÐ❰×Ø àÞÑØ ß❒ô×Ñá Ò❰Õß❒ÕØ
Þ❰×ß❒ ❮❰Ï Þ❒Ï ❰Õ Ñ à❒❒ÓáÛ ❰Ï Ú❰ÕØÞáÛ ÐÑßÔßæ
➉➄➑➈➅ ➆➇➈ ➒➄➉➙➛➈ ➊➔➝ ➢➄➒➈➅ ➏➄➙➅ ➛➄➙➆➇➻➵
Ý❒ÒÑÝ❒ ÑÖ❰æ ñ❮❮ÔÒÔÑáß Õ❰Ø❒Ý
ñ❮❮ÔÒ❒ ❰❮
Ú❒ÑÕß ÑÕÝ ÝÔßÒ×ßßÔÕÖ
➴ÑØÞ❒Ï ØÞÑÕ äÏÑÛ ❮❰Ï Þ❒Ï Ý❒ÚÔß❒Ù ÑßÓ Û❰×Ïè
➯➇➈ ➓➈➢➊➛➈ ➝➈➦➈➔➌→➒➈ ➊➔➝ ➌➊→➝➐ ➲➤ ➊➟➄➉➄➜
ØÞÑØ ØÞ❒ ÔÕÒÏ❒Ñß❒ß Ò❰×áÝ
Õ×ÚÐ❒Ïß ÑÏ❒ ÔÕ áÔÕ❒ àÔØÞ ÝÑØÑ
Þ❒ÑáØÞÛ Ï❒áÑØÔ❰ÕßÞÔäß àÔØÞ
ß❒á❮Ù éÜ❮ ßÞ❒çß Õ❰Ø Òá❒ÑÕÔÕÖ ÑÕÝ Ò❰❰ÓÔÕÖÙ Þ❰à Ü➱
➣→í➈➝ø➵
ÑØ á❒ÑßØ äÑÏØÔÑááÛ Ï❒❮á❒ÒØ Ñ
Ï❒á❒Ñß❒Ý ØÞÔß Û❒ÑÏ ❮Ï❰Ú ØÞ❒
û×ÕÔ❰Ïßæ
ÖÏ❒ÑØ❒Ï àÔááÔÕÖÕ❒ßß Ø❰ Ï❒ä❰ÏØ
❰ØÞ❒Ï ÚÔáÔØÑÏÛ ÑÒÑÝ❒ÚÔ❒ßæ
Ü❮ ßÞ❒ ÞÑß ❒Õ❰×ÖÞ Ú❰Õ❒Û ØÞÑØ ßÞ❒çß ß×Òè
ßÞ❒ ØÑÓÔÕÖ ÒÑÏ❒ ❰❮ Þ❒Ïß❒á❮ãê
ï➈➅ ➓➙➅➟→➔➣ ➇➊➟➟➈➔➌ ➄➦➆➈➔➐ ➓➙➆ ➆➇→➌ ➄➔➈
➮Þ❒ ÑÒÑÝ❒ÚÛ Ï❒á❒Ñß❒Ý ØÞ❒
ß❒ô×Ñá ÑßßÑ×áØæ
❛ ❒❰äá❒ ➘ÕÑáÛØÔÒßæ ➮Þ❒
éÜ ØÞÔÕÓ à❒çÏ❒ ❮❰Ò×ßÔÕÖ ❰×Ï
➑➊➌ ➓➈➏➄➔➝ ➆➇➈ ➟➊➉➈➠ ➤ ➝➄➔➞➆ ➉→➥➈ →➆➐ ➔➈➒➈➅ ➇➊➒➈➠
ÚÔßÒ❰ÕÝ×ÒØ Ñß Ñ Ï❒ß×áØ ❰❮ ØÞ❒
ØÞÔß ä❰❰Ï à❰ÚÑÕ áÔâ❒ßÙ ❰Ï ØÞ❒ Òá❰ß❒ßØ ➘Ï❒Ñ
ï➄➑ ➝➄ ➤ ➢➄➛➛➙➔→➢➊➆➈ ➆➄ ➇➈➅ ➈➦➦➈➢➆→➒➈➉➏ ➆➄
ë❰ÑßØ å×ÑÏÝçß ❮❰Ò×ß ❰Õ ØÞ❒
ØÞÑØ ÑÚ❰ÕÖ ❮❒ÚÑá❒ ßØ×Ý❒ÕØß
ÑÕÝ ÔÕ ØÞ❒ ÏÔÖÞØ àÑÛÙê ßÞ❒
➘Ö❒ÕÒÛ ❰Õ ➘ÖÔÕÖ ÑÕÝ ÑßÓ àÞÑØ ÒÑÕ Ð❒ Ý❰Õ❒ Ø❰
➓➙➅➟ ì➙→➈➆➉➏ ➊➔➝ →➔ ➊ ➢➄➔➆➅➄➉➉➈➝ ➛➊➔➔➈➅➻
äÏ❰Ðá❒Ú ÑÕÝ Õ❒à ØÏÑÔÕÔÕÖ
ÑØ ØÞ❒ ➘ÏÚÛÙ ➬ÑâÛ ÑÕÝ ➘ÔÏ
ßÑÔÝæ
ØÞ❒Û ❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒ❒Ý ×ÕàÑÕØ❒Ý
å×ÑÏÝÙ➘ÝÚæ
ß❒ô×Ñá Ò❰ÕØÑÒØ ÔÕ ØÞ❒ äÑßØ
Ø❰áÝ ➮Þ❒ ➘ßß❰ÒÔÑØ❒Ý
ë❰ÕØÑÒØ ØÞ❒ ß❒ÕÔ❰Ï Ò❒ÕØ❒Ï Õ❒ÑÏ❒ßØ Ø❰ àÞ❒Ï❒
Þ❒áä Þ❒Ïæ Ü❮ Õ❰Ø Û❰×Ù ØÞ❒Õ Û❰×Ï Þ×ßÐÑÕÝçß äÑÏè
➶➹➘➴ ➶Ü➱åò➱➮➹➶✃ Ü ØÞÔÕÓ Û❰× ÞÑâ❒
Þ❒Ï Ò❰ÕÝÔØÔ❰Õ Ò❰×áÝ Ð❒ Ò❰ÕßÔÝ❒Ï❒Ý ❒áÝ❒Ï ÑÐ×ß❒æ
ÑáÏ❒ÑÝÛ Ý❰Õ❒ ØÞÑØæ Üß ÔØ ä❰ßßÔÐá❒ Û❰×Ï ßÔßØ❒Ï
❼❽❾❿ ❾➀➀➁➂ ➤ ➇➊➒➈ ➔➈➒➈➅ ➌➈➈➔ ➆➇→➌ →➌➌➙➈
➝→➌➢➙➌➌➈➝ ➊➔➏➑➇➈➅➈ ➓➙➆ ➢➊➔➔➄➆ ➓➈➉→➈➒➈ ➤➞➛
❒❮❮❰ÏØß ÔÕ ØÞ❒ ÏÔÖÞØ ÝÔÏ❒ÒØÔ❰Õ
❋ ❰ÏÒ❒ ÑÒÑÝ❒ÚÔ❒ßÙ ✕✘ æ ✖✙ ßÑÔÝ
äÏ❰ÖÏÑÚßæ
➼ ❼➤➯➩➪➯➡❽❼ ➤➾ ➾❽➽ ù❽❿➯❽➁
❒ÕØßÙ Ñ×ÕØß ÑÕÝ ×ÕÒá❒ß ßÞ❰×áÝ Ý❰ ØÞÔßæ ÜÖÕ❰ÏÔÕÖ
➮ÞÑØ ❒ÑÏáÔ❒Ï ß×Ïâ❒Û ❮❰×ÕÝ
➮Þ❒ ß×Ïâ❒ÛÙ Ò❰ÕÝ×ÒØ❒Ý
❒â❒ÏÛ Øà❰ Û❒ÑÏßÙ Ò❰Ú❒ß Ñ❮Ø❒Ï
➮Þ❒ Þ❒ÑÝ ❰❮ ØÞ❒ ë❰ÑßØ
✜ ÑÏá ➱ÒÞ×áØõÙ
❛ Ï❒ßß ÔÕ
ß×❮❮❒Ïß ❮Ï❰Ú Ñ ÖÑßØÏ❰ÔÕØ❒ßØÔÕÑá ÝÔß❰ÏÝ❒Ïã Ü❮
ÑÕ ÑáÏ❒ÑÝÛ Ø❰×ÖÞ Û❒ÑÏ ❮❰Ï
ßÞ❒ ÞÑßÕçØ ÐÏ❰×ÖÞØ ØÞÔß Ø❰ ØÞ❒ ÑØØ❒ÕØÔ❰Õ ❰❮ Þ❒Ï
ØÞ❒ ë❰ÑßØ å×ÑÏÝ ➘ÒÑÝ❒ÚÛæ
Û❒ÑÏÙ ×ä ❮Ï❰Ú ✕✓ æ ✓✙ ÔÕ
✓✔✕✛ Ù ÑÕÝ ØÞÑØ ✓ æ ✗✙ ❰❮ Ú❒Õ
❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒ❒Ý ×ÕàÑÕØ❒Ý ß❒ô×Ñá
âÔÒ❒ Ôß é×ÕÑÒÒ❒äØÑÐá❒æê ➱ÒÞ×áØõ
ÔØß ÞÑÕÝáÔÕÖ ❰❮ ÏÑÒÔÑá ÝÔßÒÏÔÚÔè
Ò❰ÕØÑÒØÙ ×ä ❮Ï❰Ú æ
ßÑÔÝ Þ❒ ÞÑÝ ÝÔßÒ×ßß❒Ý ØÞ❒
äÏ❒áÔÚÔÕÑÏÛ ß×Ïâ❒Û Ï❒ß×áØß
✐ ÑàÚÑÓ❒Ïß ÞÑâ❒ ÒÏÔØÔÒÔõ❒Ý
Ý❰ÒØ❰ÏÙ ßÞ❒ ßÞ❰×áÝæ
▼ ÑÏÒÞ ØÞÑØ ×ÕàÑÕØ❒Ý ß❒ô×Ñá
Ò❰ÕØÑÒØ ØÞÏ❰×ÖÞ❰×Ø ØÞ❒ ß❒Ïè
✕ ✚✙ æ ➘Õ
➆➇➈ ➄➔➉➏ ➟➈➅➌➄➔ ➑➇➄ →➌ ➝→➌➛➊➏➈➝ ➓➏ ➆➇➈ ➆➅➊➝→➜
Ü❮Ù Þ❰à❒â❒ÏÙ ØÞ❒Ï❒ Ôß Õ❰ØÞÔÕÖ äÞÛßÔÒÑááÛ
➆→➄➔ ➄➦ ➓➅→➔➣→➔➣ ➢➊➌➌➈➅➄➉➈➌ ➆➄ ➆➇➈ ➇➄➛➈➌ ➄➦ ➆➇➈
àÏ❰ÕÖ àÔØÞ Þ❒ÏÙ Û❰× ÚÑÛ Ð❒ ÞÑääÔ❒Ï ÞÑâÔÕÖ
ÕÑØÔ❰Õ ÑÕÝ ÞÑÏÑßßÚ❒ÕØÙ ÑÕÝ
❒ßØÔÚÑØ❒Ý
➓➈➅➈➊➒➈➝➠
Û❰×Ï Ú❒Ñáß ÔÕ Ñ ÝÔ❮❮❒Ï❒ÕØ ÓÔÕÝ ❰❮ Ï❒ßØÑ×ÏÑÕØ
ØÞ❒ Ò❰áá❒Ö❒ Ôß ØÞ❒ ß×Ðû❒ÒØ ❰❮ Ñ
ÑÕÝ
ú Ñ á❰×ÝÙ ÒÑß×Ñá Ð×ÏÖ❒Ï û❰ÔÕØ ❰Ï Ñ ßä❰ÏØß ÐÑÏ
Ò❰ÕÖÏ❒ßßÔ❰ÕÑá ÔÕâ❒ßØÔÖÑØÔ❰Õ
ß❒ô×Ñá ÞÑÏÑßßÚ❒ÕØ ÔÕ ØÞ❒
Ø❒ÕÝ❒ÕØÙ àÞÔÒÞ ßÞ❰à❒Ý ØÞ❒
➇➄➌➆➈➝ ➊ ➟➄➌➆➜➛➈➛➄➅→➊➉ ➣➈➆➜➆➄➣➈➆➇➈➅ ➊➆ ➇➈➅
àÞ❒Ï❒ Õ❰ ❰Õ❒ àÔáá Õ❰ØÔÒ❒ Þ❒Ï äÏ❰Ðá❒Ú àÞÔá❒
ÔÕØ❰ ÞÑÏÑßßÚ❒ÕØÙ Ð×ááÛÔÕÖ
äÑßØ Û❒ÑÏÙ ßÔÚÔáÑÏ Ø❰
ßÑÚ❒ ÔÕÒÏ❒Ñß❒ß Ñß ØÞ❒ ❮ÔÕÑá
➇➄➛➈➠ ❽➊➢➇ ➄➦ ➛➏ ➟➊➅➈➔➆➌➞ ➛➊➔➏ ➦➅→➈➔➝➌ ➊➔➝
Ï❰❰ØÔÕÖ ❮❰Ï ØÞ❒ Þ❰Ú❒ Ø❒ÑÚæ
ÑÕÝ ÝÔßÒÏÔÚÔÕÑØÔ❰Õ ÑÖÑÔÕßØ
➽➇➈➔ ➛➏ ➦➊➆➇➈➅ ➝→➈➝➐ ➛➏ ➛➄➆➇➈➅ ➊➔➝ ➤
✘✔✙ ❰❮ à❰Ú❒Õ
✕✛✙ ❰❮ Ú❒Õ ❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒ❒Ý
àÔØÞ ØÞ❒ ÑÒÑÝ❒ÚÛçß ß×ä❒ÏÔÕè
✓✔✕✛ æ
➮Þ❒ ë❰ÑßØ å×ÑÏÝ ➘ÒÑÝ❒ÚÛ
Ï❒ä❰ÏØæ
❑ ÏÑÙÜÛÒÓÒ Ûßà ÔÑÛÕ❰ìÜÒ ÕÑÏøìàÙà
✂ Ø ➀⑦⑦⑥➍♥✉♠❷♥♦ ✱ ➆❧⑦➈ ✌ ❒Ýâé
➀r♠⑤♦q✉
❻⑤❧❽❺q♥②
✺✺✎✔✔
❶♠➈ s♥✇♥❧r
❇✞✟✠✡ ☛☞✌✍ ➻➼
➏➐➑➒➐➓➔ →➣↔↕➙➛ ➽
➪➻
▲✞ ✎✡✞✏✑✠ ➾➚
➏➐➑➒➐➓➔ →➣↔↕➙➛ ➽
➪➮
➶
➶
➾➚
➾➻
➪➚
➪➚
➽
✃
➾➹
➾➱
✷✸✯
➆❧⑦♦♥✉rq❧❽
⑦✇⑤⑥❾r
➴➪
➴➪
➷➬
➽
➻➘
➾➮
✮✵✯
④⑤❧rq❾♥♦✉➊✇♥
⑦✇⑤⑥❾q❧♥rr
➴➴
➴➪
➽
➽
➾➮
❊✒✓☞✏
èêí
❮éí
ÝÖÝÝ
ÝÖâã
ÝÖâÝ
❒ÝÖâè
âêÖèè
❆✳✱✴✰✸✬✶✸✱❆✬ ✴✯✹✵✺
➎☎➞ ✔✖❙❖✄✁☎❚✔❖✖ ❙✄✔➡☎➞
îÏïÙÒÓ ÑÙåÛÓìøÙ ❰Ð×ìàìÓØ
êãù
úûÓÙÑßÏÏß ïìßà
ööü ÛÓ ❮ ÓÏ á ×Õ❰
ëÏÐÑÒ Ïû ÒÐßÒ❰ìßÙ
èÖ❮
üøÛÕÏÓÑÛßÒÕìÑÛÓìÏß
ÝÖ❒ê
✄ ✝ ✄❘❖✔✄ ✝❚❖✄☎● ✭✗✘✙✚✛✜✘ ✢✣✤✦✣✜✘✗ ✧❡✤✦❡★✤✩✪✫
P ❰ìååìÕÒ ✠ ÙÒÙÑøÏìÑ
çéù Ïû ÜÛÕÛÜìÓØ
❯ ßìÓØ ✠ ÙÒÙÑøÏìÑ
á❮ù Ïû ÜÛÕÛÜìÓØ
✝ ïØ❰ÙÙ ✠ ÙÒÙÑøÏìÑ
éçù Ïû ÜÛÕÛÜìÓØ
ÞÜ ▼ ÛØ ✠ ÙÒÙÑøÏìÑ
áéù Ïû ÜÛÕÛÜìÓØ
❲ ÛååÏïÛ îÛ ✄ Ù
áçù Ïû ÜÛÕÛÜìÓØ
Ú❰ìÙû ❱ ÛååÙØ ✠ ÙÒÙÑøÏìÑ
éêù Ïû ÜÛÕÛÜìÓØ
✝❚✄ ☎✁ ❙✕❖❲✝ ✭✗✘✙✚✛✜✘ ✢✣✤✦✣✜✘✗ ❚✛❡★✤✩✪✫
✥ ÑÛßàÙ ✠ ÏßàÙ ÛÓ ÚÑÏØ
❒❮ãÝ ÜûÒ
Ú❰ìÙû ❱ ÛååÙØ ✠ ÙÒÙÑøÏìÑ ßÙÛÑ äÏÑÓ❰ P ÏïàÙÑ â❒Ý ÜûÒ
✆ ÐÑßÓ ✠ ìøÙÑ ßÙÛÑ ❯ ßìÓØ
é❒ ÜûÒ
❯ ×ÛÓìååÛ ✠ ìøÙÑ ßÙÛÑ ✥ ì ✂✂ Ïß
ãÝ ÜûÒ
ÞìßÛ× ✠ ìøÙÑ ÛÓ ÞìßÛ×
á❮Ý ÜûÒ
P ÏïàÙÑ ✠ ìøÙÑ ßÙÛÑ ✠ ìÜ❰åÛßà
êê ÜûÒ
✶✸✲✷ ✬ ❆❨ ✲ ✮ ✶✱✲✮✲✷
✖☎❚✔❖✖ ✭✣✤✥ ✦✚✛ ✧★ ✙✤✘✦✗✩✪✤✪✜ ✜✦✫✦✛✜✢
sq❽❷ý ñþðÿ
P ❰ÏÙßì ✁ úÑì ❆ Ö
❻⑤②ý ðþÿ
✥ åÙß ✂ ÑÏÏ ✄✁ äÙøÖ
✆ ÛÑÓåÙÒøìååÙ ✁ ✝✄ åÛÖ
➍♥♠♠♥r♠ý ð➈ñô ☎
❖✄ ●❖✖
sq❽❷ý ✞ õÿ
✝ ßÓÛÑìÏ
❻⑤②ý ðòÿ
✟ ÑÛÓÙÑ îÛ ✄ Ù
úÒÓÏÑìÛ
➍♥♠♠♥r♠ý þ➈þò ☎
✼✲❆✶✽✲✱ ✽✴✷✶✵✱❨
Ú❰Ï×ÛÒ ❤ ÙûûÙÑÒÏß ✂ ÏÐÔ❰Ó ❰ìÒ ✡ ÑÒÓ
Ó❰ÙÑ×Ï×ÙÓÙÑ ❤ ÐåØ ❮ ✁ âèèçÖ ëÙ ÒìÔßÙà Ó❰Ù
❉ ÙÜåÛÑÛÓìÏß Ïû ☛ ßàÙÕÙßàÙßÜÙ Ó❰ÛÓ àÛØ
ìß P ❰ìåÛàÙåÕ❰ìÛ ✐ ❰Ù ßÏÓÙà Ó❰Ù ❒÷ÝÝ ÕÖ×Ö
ÓÙ×ÕÙÑÛÓÐÑÙ ïÛÒ èç àÙÔÑÙÙÒÖ
✷✸✯ ✻ ✮✵✵✯
❚➎✆➠
❙✄✔➠
öÐßÑìÒÙ
ã÷âÝ ÛÖ×Ö ã÷ââ ÛÖ×Ö
öÐßÒÙÓ
á÷❮ê ÕÖ×Ö á÷❮ê ÕÖ×Ö
è÷âã ÛÖ×Ö á÷êâ ÛÖ×Ö
ÞÏÏßÑìÒÙ
ÞÏÏßÒÙÓ
âÝ÷êç ÕÖ×Ö ââ÷âã ÕÖ×Ö
✁❖❖✖ ✂➎☎✝ ✝
❻✉r♠
➉♥②
❼q♦r♠
❼⑥✇✇
⑩⑥✇ õ
⑩⑥✇ ñô
⑩⑥✇ òó
✺✖✎✓✏
❦⑥❽♥❧♥
⑩⑥✇ ðñ
❶qr♠♥♦r
❼✇⑤♦♥❧⑦♥
❹⑤②♥♦r
✺✹✎✓✖
⑧♥✉❺♥♦ ➁✉♦r❷
✺✺✎✏✹
✺✏✎✍✑
⑧♦⑤⑤⑨q❧❽r
✹✔✎✏✕
✹✖✎✓✍
➅⑤r♥➊⑥♦❽
⑧⑥♦❧r
➄❧♠✉♦q⑤
✺✍✎✍✒
⑩⑥❧♠⑥♦✉
✹✹✎✏✔
⑧⑤qr♥
✺✕✎✏✏
✺✓✎✍✑
⑩⑤♦❾✉❧ ➂✉✇✇♥③
✹✺✎✏✖
✹✓✎✏✒
✺✏✎✍✕
s⑥❧♠q❧❽♠⑤❧
❶q✇❺♥♦ ❻✉⑨♥
④❷q✇⑤➋⑥q❧
➁♥❾①⑤♦❾
⑧♦⑤♠❷♥♦r
✺✒✎✏✺
✺✍✎✏✍
✹✏✎✏✒
✺✹✎✓✍
➃♦✉❧♠r ❹✉rr
✺✹✎✔✍
✺✒✎✏✔
❶♥❧♥⑦✉
✹✏✎✏✹
➄✉⑨♦q❾❽♥
④⑤⑤r ⑧✉③
✺✺✎✔✔
✹✓✎✏✓
④⑤⑥❧⑦q✇
✹✔✎✏✹
⑩⑤❷❧ ❸✉③
⑧♥❧❾
✺✹✎✓✺
✺✒✎✏✓
✹✺✎✓✓
✹✓✎✏✹
❦✇⑨♠⑤❧
s✉✇①②✉③
➃♦✉❧q♠♥
⑧✉⑨♥♦ ④q♠③
➅♥❾❿⑤❧❾
✺✒✎✏✖
✺✺✎✔✹
✺✕✎✏✓
✺✹✎✓✍
✺✹✎✏✑
✺✖✎✔✖
➻➘
➴➪ ➻➘
➴➾ ➾➹
➴➻ ➾➹
❊✏✌✠✡➜✡☞➝✠ ➻➘ ➪➹ ➾➹
➏➐➑➒➐➓➔ →➣↔↕➙➛ ➽
❐
➽
➷➬
➽
❈✾✿❀✾❁❂ ❃❄❅❉❋ t❍■❡❏ ❑▼t◆ ❍◗◗◆❯▼t ❱◆❳ t❱❡ ❳❡❍t❱❡❩ ❳❑❬❬ ❭❡❡❬ ❪❍❏❡❫ ◆▼ ❍ ◗◆❴❪❑▼❍t❑◆▼ ◆❭ ❭❍◗t◆❩❏❵ ❛ ❩❍t❑▼❜ ◆❭ ❝❞ ❭❡❡❬❏
✈❡❩❢ ◗◆❴❭◆❩t❍❪❬❡ ❳❱❑❬❡ ❍ ❩❍t❑▼❜ ◆❭ ❞ ❭❡❡❬❏ ✈❡❩❢ ❯▼◗◆❴❭◆❩t❍❪❬❡❵
❆✬✮❆✯❆✰
❚ ✁✂ ✄☎❚✆✄ ✝ ❇✞✟✠✡ ☛☞✌✍ ▲✞ ✎✡✞✏✑✠
ëìÔ❰ ÚÐÙÒàÛØ
è❒í
çáí
îÏï ÚÐÙÒàÛØ
❮èí
ãâí
✂✄ P✔✂✔❚☎❚✔❖✖ ✭✗✘✙✚✛✜✢
❒❮ ❰ÏÐÑÒ Ó❰ÑÏÐÔ❰ ❮ ÕÖ×Ö ØÙÒÓÖ ÚÑÛÜÙ ÚÑÛÜÙ
ÞÏßÓ❰ ÓÏ àÛÓÙ
ÚÑÛÜÙ
ÝÖÝá
äÏÑ×Ûå ×ÏßÓ❰ ÓÏ àÛÓÙ ÝÖÝá
ÝÖâÝ
æÙÛÑ ÓÏ àÛÓÙ
çÖÝá
âÝÖáÝ
äÏÑ×Ûå ØÙÛÑ ÓÏ àÛÓÙ
ãÖèé
éÖ❮❮
➉♥②♣⑤♦♠
❶✉✇♥❿
✺✕✎✏✖
➁⑤❧⑥❿♥❧♠
✺✹✎✏✹
✹✍✎✏✑
❻✉ ➃♦✉❧❾♥
✺✖✎✏✕
➁✉⑥♣q❧
❦❧♠♥♦♣♦qr♥
✺✑✎✏✒
✺✔✎✏✏
④⑤❧❾⑤❧
✺✍✎✏✺
➆❾✉❧❷✉
❦✇❽q❧
❹♥❧❾✇♥♠⑤❧
➇❷♥ ❸✉✇✇♥r
✺✓✎✓✍
✺✹✎✓✓
④⑤♦❺✉✇✇qr
✺✍✎✏✒
✺✍✎✏✍
✔✑✎✍✑
s⑤⑤❾ ➅q❺♥♦
❹⑤♦♠✇✉❧❾
➉♥②➊♥♦❽
✺✖✎✔✔
✶✵✯✴✳✽✶
✹✱✴
✷❆✶
❹✉♦♠✇③ ⑦✇⑤⑥❾③ ❹✉♦♠✇③ r⑥❧❧③ ✉❧❾ ❹✉♦♠✇③ r⑥❧❧③ ✉❧❾
♣✇♥✉r✉❧♠
♣✇♥✉r✉❧♠
✺✔✎✓✔
❻♥②qr♠⑤❧
➍✉✇✇✉ ➍✉✇✇✉
✔✑✎✍✖
➂✉❧⑦⑤⑥❺♥♦
✺✺✎✓✹
➇➆✇✇✉❿⑤⑤⑨
➌♥❧❧♥②q⑦⑨
✺✺✎✓✒
❹✉qr✇♥③
✹✺✎✏✺
❼♦♥❧⑦❷❽✇♥❧
✹✏✎✏✔
✹✓✎✏✖
❸q✉❿⑤❧❾
➃♦✉❧❾ ➂q♥②
➀♦⑤⑦⑨
✹✏✎✏✺
✺✒✎✍✕
✹✓✎✏✓
❼q♥✇❾r
➌✇✉❿✉♠❷ ❼✉✇✇r
✹✺✎✏✺
✺✑✎✏✏
❻✉⑨♥❺q♥②
✹✹✎✏✹
➁⑦❸♥♦❿q♠♠
✹✔✎✏✺
❙✯✰✲✳ ✴✵ ✶✷✴✸✻✼✽✵ ✲s✻✾✯s✷✿ ❀s❁❂s✷✻✾❛✷s✵ ✻✷s ❀✯❛✷✵✸✻✼ ✳✴❃✯✾✽✵ ❄✰✲✵ ✻✳✸ ✶✷✴✸✻✼✽✵ ✯✴❃✯✵✿
✱✲✳✴✵✯❆✬ ✰✴✶✴✲✷
❙✄✔➠
✝☎❚➠
❙✄✔➠
✝☎❚➠
❣☞❤▲✐❤❥ ❣☞❤▲✐❤❥ ☛☞✌✍
❣☞❤▲✐❤❥ ❣☞❤▲✐❤❥
☛☞✌✍
áé ☞ çê ☞ ÕÜ áã ☞ ãé ☞ ÕÜ
úÒÓÏÑìÛ
çç ☞ ãã ☞ ÕÜ çè ☞ ãã ☞ ÕÜ îÙïìÒÓÏß
è❒ ☞ ãê ☞ ÕÜ è❒ ☞ ãê ☞ Ü
✆ Ùßà
á❮ ☞ ❮è ☞ Ò áâ ☞ ❮ç ☞ Ò îÏßÔøìÙï
áÝ ☞ ãâ ☞ Ò èè ☞ ❮á ☞ ÕÜ
✆ ÏìÒÙ
éÝ ☞ ç❒ ☞ Ò éê ☞ ç❒ ☞ Ò ÞÙÛÜ❰Û×
éâ ☞ ãç ☞ Ò áè ☞ ãç ☞ ÕÜ
✆ ÑÏÏ ✄ ìßÔÒ
çé ☞ ãê ☞ ÕÜ èÝ ☞ ãê ☞ ÕÜ ÞÙàûÏÑà
çê ☞ ãê ☞ ÕÜ çê ☞ ãâ ☞ ÕÜ
✆ ÐÑßÒ
áç ☞ ❮á ☞ Ò áã ☞ ❮é ☞ Ò äÙïÕÏÑÓ
èâ ☞ ❮é ☞ ÕÜ èâ ☞ ãâ ☞ Ü
✟ ÏÏÒ ✆ ÛØ
çç ☞ ã❒ ☞ ÕÜ çã ☞ ãê ☞ ÕÜ ✝ åØ×ÕìÛ
é❒ ☞ çê ☞ Ò éã ☞ ç❮ ☞ Ò
✟ ÏÑøÛååìÒ
èá ☞ ãâ ☞ ÕÜ èè ☞ ãâ ☞ ÕÜ ✝ ßÓÛÑìÏ
éê ☞ ç❒ ☞ ÕÜ áá ☞ ãá ☞ Ò
✟ ÏÐßÜìå
áã ☞ ã❮ ☞ ÕÜ áé ☞ ãã ☞ Ò P ÛÒÜÏ
üåÔìß
áá ☞ ãé ☞ Ò áã ☞ ãç ☞ Ò
á❒ ☞ ã❮ ☞ Ò áÝ ☞ ãÝ ☞ ÕÜ P ÙßàåÙÓÏß
èé ☞ ãè ☞ ÕÜ èã ☞ ãç ☞ ÕÜ
üÐÔÙßÙ
áê ☞ ãÝ ☞ ÕÜ èá ☞ ãÝ ☞ ÕÜ P ÏÑÓåÛßà
èê ☞ ã❒ ☞ ÕÜ èê ☞ ãâ ☞ ÕÜ
ëÙÑ×ìÒÓÏß
éê ☞ çê ☞ Ò áé ☞ çÝ ☞ Ò P ÏïÙÑÒ
áè ☞ ❮è ☞ Ò á❒ ☞ ❮ç ☞ Ò
ëÏÏà ✠ ìøÙÑ á❒ ☞ çÝ ☞ ÕÜ èè ☞ ãè ☞ Ò ✠ Ùà×Ïßà
☛ ×ßÛ❰Û
á❮ ☞ ã❮ ☞ ÕÜ áÝ ☞ ãã ☞ ÕÜ
áç ☞ ãá ☞ ÕÜ áç ☞ ãé ☞ ÕÜ ✠ ÏÒÙ ✂ ÐÑÔ
áÝ ☞ ãâ ☞ ÕÜ èç ☞ ãê ☞ ÕÜ
❤ Ï❰ß ❉ ÛØ
áç ☞ ã❮ ☞ Ò áã ☞ ãê ☞ Ò öÛåÙ×
áê ☞ çÝ ☞ ÕÜ èé ☞ ãç ☞ ÕÜ
❤ ÏÒÙÕ❰
áÝ ☞ ãâ ☞ ÕÜ èé ☞ ãÝ ☞ ÕÜ öÕÏ ✄ ÛßÙ
▼ ÙßßÙïìÜ ✄
áã ☞ çâ ☞ ÕÜ èè ☞ ãè ☞ Ò
éê ☞ ç❒ ☞ ÕÜ éÝ ☞ ãé ☞ Ò Ú❰Ù ❉ ÛååÙÒ
▼ åÛ×ÛÓ❰ ❑ ÛååÒ áã ☞ ❮ã ☞ Ò á❒ ☞ ❮ç ☞ ÕÜ ❯✄ ìÛ❰
áâ ☞ ❮è ☞ Ò èá ☞ ❮❮ ☞ Ò
îÛ ✄ ÙøìÙï
á❮ ☞ ❮ã ☞ Ò á❒ ☞ ❮ç ☞ ÕÜ ❲ ÛååÛ ❲ ÛååÛ éÝ ☞ çê ☞ ÕÜ áç ☞ ãé ☞ Ò
➤❉➥❂➦❉❁➧➤➨➩ ➫➭❏❯▼▼❢➯ ➲➳➭➵❍❩t❬❢ ◗❬◆❯❫❢➯ ➳➭◗❬◆❯❫❢➯ ➫➦➭❏❱◆❳❡❩❏➯ ❂➭t❱❯▼❫❡❩❏t◆❩❴❏➯ ❁➭❩❍❑▼➯
➫❀➭❏▼◆❳ ➸❯❩❩❑❡❏➯ ➫❄➭❏▼◆❳➯ ➺➭❑◗❡
✱✲✰✱✲❆✶✴✵✯ ✹✵✱✲✰❆✷✶ ✹✱✴ ✬ ❆❨
☎✖❚➎❖✖➞ ✕☎➟ ✝
✂➎✔✕✕✔✂✝ ✕☎➟
P ÛÑÓåØ ÒÐßßØ
P ÛÑÓåØ ÒÐßßØ ✐ ßìÜÙ
➾➴
➻➮
✁❚➠ ✁✔✕➞ ✄ P➠
P ÛÑÓåØ ÒÐßßØ
➴➘
➻➘
➢✄❖❲✖✕ ✄ ✝➠
P ÛÑÓåØ ÒÐßßØ ✐ ßìÜÙ
➴➹
➾➚
☎●✕ P☎✂ ❲✔✕➡➠
ú ÕÖ×Ö Ò❰ÏïÙÑ
➪➪
➾➼
✁✔●✄☎✖❚ ✝❚➠ ✂☎✄➟
öÐßÒ❰ìßÙ ✐ ÕåÙÛÒÛßÓ
➼➴
➻➾
❲☎✕✕❖❲☎ ✕☎➟
P ÛÑÓåØ ÒÐßßØ
➴➼
➻➼
✁P➟☎➞ ✄ ✝ ✄❘❖✔✄
ÞÏÒÓåØ ÒÐßßØ ✐ ßìÜÙ
➪➹
➾➚
❚➎✔ ❙ ❘☎✕✕ ➞ ✄ ✝➠
P ÛÑÓåØ ÒÐßßØ
➪➴
➾➴
✄ ➡ ➢✄✔➡● ✝❚➠ ✂☎✄➟
P ÛÑÓåØ ÒÐßßØ
➪➻
➾➚
➪➮
❈②
❊❅❇
➾➻
■
❍② r
❋❈r●
●
❇❈❍❘
r❖② ◗
❇❈ ◆
▲
❍
❏
❇
❈❍■●
❍ ❩
❳ ❨
❈
❇❈ ❅❇
❬❭❪