The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, July 05, 2019, WEEKEND EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÝÞßàáâ
×ØÙÚ××ÛÜ
❾❿❿➀ ➀➁➂ ➃❿ ❿➄➅ ➆➁➇➄➈➀ ➉➄➊➉➋➅➌➊➈➅ ➍➎➈➅➂➇ ➏➌➋➐➉ ❿➑ ➒➁ ❾➅➁➓➀➈
❦♣q✠❆❨r✉✇✟✠❆❨ ① ②③④⑤ ⑥⑦⑧⑨ ⑩❶❷❸ ① ❹❺❻❼❽
ãä ✧★✩❦ ✪ è ✫ æç
ëìíîïðíñòíñ
❯ ùõüù ② ü ☎ ùö ✟ úû öÿýøø t❛ ý øûö
ôõöõøû ❛ ýø ûøö öüø ✂ øý ø ☛ ýü ✂ öÿõû
û ☎✂✂ øýþõöÿ ûõ ùõ ♥ ô ❛ ùö ☎✁ ý ❛✥ øû ✳
❚ ÿø ✁☎✆t õô þüý ✎ û ûö ❛☛☛ ûü ☛ öÿøôõö ✝
õøûü ☛ ✑❛ ✬ ý ❛ ù ✥ ø ✱ ✭t õù ❛ ù ✥ ❯ ùõüù
❛ ýøõù öÿø ✂ õ ✥✥t øü ☛ ✂❛✎ õù ✂ ø ❛ ù ✝
õù ☛☎t õù ☛ ý ❛ ûöý ☎ ôö ☎ ýøõ ✂✁ ýü ✠ ø ✂ øùöû ✳
❚ ÿø ② õö ✟ ü ☛ ✑❛ ✬ ý ❛ ù ✥ øúû û ☎✂✂ øý
✁ ýü ✒ øôö t õûöõùô t☎✥ øûûöýøøöõ ✂✁ ýü ✠ ø ✝
✂ øùöþüý ✎ üù ❛ ûöýøöôÿü ☛ ❲ õ tt üþ
❆ öýøøö ❛ ù ✥ ❛ ✁ üýöõüù ü ☛ ó ✥❛✂ û
ó ✠ øù ☎ ø ☛ ýü ✂ ✓ û t❛ ù ✥ ó ✠ øù ☎ ø öü ✈ õý
❆ öýøøö ✳
❚ ÿøþüý ✎ üùó ✥❛✂ ûó ✠ øù ☎ øþõ tt
õùô t☎✥ ø öÿøõùûö ❛tt❛ öõüùü ☛ ùøþ ûõ ✥ ø ✝
þ ❛t✎ ý ❛✂✁ û öÿ ❛ öþõ tt ✆ øööøý ✂ øøö
öÿø ûö ❛ ù ✥❛ ý ✥ û ûøö ✆✟ öÿøó ✂ øýõô ❛ ùû
þõöÿ ❉ õû ❛✆ õ t õöõøûóôö ✳ ❚ ÿøõ ✂✁ ýü ✠ ø ✥
ý ❛✂✁ ûþõ tt ✂❛✎ ø öÿø ûõ ✥ øþ ❛t✎ û
✂ üýø ❛ ôôøûûõ ✆t ø ☛ üý öÿüûøþõöÿ ✂ ü ✝
✆ õ t õö ✟ õûû ☎ øû ✳
óùüöÿøý ✂❛✒ üý ✁ ýü ✒ øôöüù ö ❛✁ õù
✑❛ ✬ ý ❛ ù ✥ øõûöÿø ôüùûöý ☎ ôöõüù ü ☛ ❛
✽✮✯✝☛ üüö ûõ ✥ øþ ❛t✎ ❛t üù ✰ ó ✠ øù ☎ ø
☛ ýü ✂ ② øùöý ❛t ✭t ø ✂ øùö ❛ ý ✟ ❆ ôÿüü t öü
❆☎ ùûøö ❉ ýõ ✠ ø ✆ ø t üþ ✬ ý ❛ ù ✥ ø ✲ üù ✥ ø
✰ üû ✁ õö ❛t✳ ❚ ÿø ûõ ✥ øþ ❛t✎ þõ tt ✆ üüûö
ûö ☎✥ øùö û ❛☛ øö ✟✱ û ❛ õ ✥ ☞ üø ☞☎ ûöõôø ✱
ôÿ ❛ õýü ☛ öÿø ✑❛ ✬ ý ❛ ù ✥ ø ❆ ôÿüü t
❇ ü ❛ ý ✥✳
☞☎ ûöõôøùüöø ✥ öÿ ❛ ö ✂❛ ù ✟ ûö ☎✥ øùöû
þ ❛t✎ öü ûôÿüü t üù ❆☎ ùûøö ❉ ýõ ✠ ø ✱
þÿõôÿ ÿ ❛ ûûõ ✥ øþ ❛t✎ û ✱ ✆ ø ☛ üýø ö ☎ ýùõù
ü ☛☛ üù öü ✰ ó ✠ øù ☎ ø ✱ þÿõôÿ ô ☎ ýýøùö t✟
✥ üøûùüöÿ ❛✠ ø ûõ ✥ øþ ❛t✎ û ✳
❚ ÿø ✑❛ ✬ ý ❛ ù ✥ ø ❆ ôÿüü t ❉ õûöýõôö
❛ ùùü ☎ ùôø ✥ õù ✡❛ ýôÿ öÿ ❛ ö öÿø ûõ ✥ ø ✝
þ ❛t✎ þü ☎t✥ ✆ ø ✆☎ õ t ö öÿõû û ☎✂✂ øý ✳
✑❛ ✬ ý ❛ ù ✥ ø ❆ ôÿüü t ❉ õûöýõôö ❆☎✁ øý ✝
õùöøù ✥ øùö ✬ øüý ø ✡ øù ✥ ü÷ ❛ öü t✥
❚ ÿø ✵✆ ûøý ✠ øý öÿøù öÿ ❛ ööÿø ùøø ✥
☛ üý öÿø ûõ ✥ øþ ❛t✎ þ ❛ ûü ✆✠ õü ☎ ûþÿøù
üùø ûøøû öÿøù ☎✂✆ øýü ☛ ô ❛ ýû ✁❛ ý ✎ ø ✥
❛t üù ✰ ó ✠ øù ☎ ø ❛☛ öøý ûôÿüü t✳ ❚ ÿø
✠ øÿõô t øûü ☛ ✁❛ ýøùöû ✁ õô ✎ õù ☎✁ öÿøõý
ôÿõ t✥ ýøù ✁❛ ý ✎ ø ✥ üù ✰ ó ✠ øù ☎ øü ☛ öøù
ûöýøöôÿþøûö ☛ ýü ✂ ② øùöý ❛t ❛tt öÿø
þ ❛✟ öü ❆☎ ùûøö ❉ ýõ ✠ ø ✳ ❚ ÿõû ✂ ø ❛ ùû
ôÿõ t✥ ýøù ❛ ù ✥ öÿøõý ✁❛ ýøùöûÿ ❛✠ øÿ ❛✥
öüþ ❛t✎ ü ✠ øý ýü ☎ ù ✥ öÿ ❛ öõûü ☛ öøù
þøö ❛ ù ✥ û ✁ üù ✟ üýüù öÿø ûöýøøö
õöûø t☛ öü øö öü ❛ ù ✥ ☛ ýü ✂ ② øùöý ❛t✳
❚ ÿø û ☎✁ øýõùöøù ✥ øùö ❛t ûüùüöø ✥ öÿø
ôüù ✠ øùõøùôøü ☛ ❛ ♥✠ ø ✝☛ üüö ✝ þõ ✥ ø ûõ ✥ ø ✝
þ ❛t✎ þõ tt ✂ ø ❛ ù ☛ øþøý ✁ øü ✁t ø þõ tt ✆ ø
þ ❛t✎ õù üù ✰ ó ✠ øù ☎ ø öü ❛✠ üõ ✥ þøö
ýü ☎ ù ✥✳
❚ ÿø ② õö ✟ ü ☛ ✑❛ ✬ ý ❛ ù ✥ ø ýøôøõ ✠ ø ✥
☛ ø ✥ øý ❛t ☛☎ ù ✥ û ☛ üý öÿø ✁ ýü ✒ øôö ✠ õ ❛ ❛
❆❛☛ ø ✲ ü ☎ öøû öü ❆ ôÿüü t ý ❛ ùö ✳ ❆ ôÿüü t
✥ õûöýõôöûô ❛ ùùüö ❛✁✁t✟ ☛ üý ❆❛☛ ø
✲ ü ☎ öøû öü ❆ ôÿüü t ý ❛ ùöû ✆☎ ö ✂☎ ùõôõ ✝
✁❛t õöõøû ✱ û ☎ ôÿ ❛ ûôõöõøû ❛ ù ✥ ôü ☎ ùöõøû ✱
❙✔✔ P✕✖✗✘✙✚✛ ✴ ✜✢✣✔ ✤✦
✶✷✸✹✸♦ ✺✻ ✼✾✿❀ ❁❂♦✸❃❄ ❅❈❈❊❃ ❁✸❋❋✾♦ ●✾♦✷✸❍ ❂❃■ ❏✸❃❂❈■ ●✸❃■❑▲▼ ◆❖◗❘❱ ❳❨❩❬❭
❪❫❴ ❵❜❝❞❢❵➆❣ ❤❥❧ ♠❞♣❝❫q❜r ✉❜❣ ✇❴①❴♠♣❜❝❴q ❝❫♣❢③④❫❢③❝ ⑤❵❞❢❵ ❜❵q⑥❜①①❢✉❜ ✇❢③❵❝❞❴❣❪❫③♣❣q❜r⑦ ⑧❪❢⑨ ①❴⑩❝❶ ❷❝ ①❴❜❣❝ ❸❹ ❴❵❝♣❞❴❣ ❝❢❢❺ ⑨❜♣❝ ❞❵
❝❫❴ ❜❵❵③❜① ❻❼♠①❴♣ ❽❢③♣❝❫ ❢⑩ ❾③①r ❿❜♣❜q❴⑦ ⑧❪❢⑨ ♣❞④❫❝❶❪❫♣❴❴➀r❴❜♣➀❢①q ❻❣❜♠❴①①❜ ❾❜♣➁③❞❵ ④❴❝❣ ❫❴♣ ⑩❜✇❴ ⑨❜❞❵❝❴q ♠r ➂❞❵q❜ ❾❢❫❵❣❝❢❵ q③♣❞❵④ ❝❫❴
⑩❴❣❝❞➃❞❝❞❴❣❪❫③♣❣q❜r ❴➃❴❵❞❵④ ❞❵ ⑤❵❞❢❵⑦ ⑧➂❴❵❝❴♣❶❪❫❴ ❣❺r ✉❜❣ ①❞❝ ③⑨ q③♣❞❵④ ❝❫❴ ❜❵❵③❜① ➄❫❜❺❴ ❝❫❴ ➅❜❺❴ ➉♣❴✉❢♣❺❣ q❞❣⑨①❜r ❜❝⑥❜①①❢✉❜ ➅❜❺❴⑦
⑧➊❢❝❝❢❼ ①❴⑩❝❶ ➅❢✇❜① ♠❜❵q ❷➋❷ ⑨❴♣⑩❢♣❼❴q ❝❫♣❢③④❫❢③❝ ❝❫❴ ❴➃❴❵❞❵④ q③♣❞❵④ ⑤❵❞❢❵➆❣ ❽❢③♣❝❫ ❢⑩ ❾③①r ✇❴①❴♠♣❜❝❞❢❵⑦ ⑧➊❢❝❝❢❼ ♣❞④❫❝❶ ➌③❵q♣❴q❣ ❢⑩
❣⑨❴✇❝❜❝❢♣❣ ❝③♣❵❴q ❢③❝ ⑩❢♣ ❜✇❝❞➃❞❝❞❴❣ ❜❵q ❝❫❴ ➉♣❴✉❢♣❺ ❣❫❢✉ ❞❵ ⑤❵❞❢❵➍ ✉❫❞✇❫ ✉❜❣ ❫❴①q ❜❝ ❝❫❴ ❜❝❫①❴❝❞✇ ✇❢❼⑨①❴➎ ⑩❢♣ ❝❫❴ ❣❴✇❢❵q r❴❜♣ ❞❵ ❜ ♣❢✉⑦
ãä
åæçèéê ãæçê
ëìíîïðíñòíñ
ó ôõöõ÷øùúû ôüùôøýù þõöÿ s üü ✥ õù
❛ öÿøý ✁❛ ýøùöûúÿü ✂ ø ✄ ❛ ù ✥ öÿø û ☎✆✝
ûø ✞☎ øùö ✥ õûô ☎ ûûõüùüù ÿüþ öü ✆ øööøý
❛✥✥ ýøûû s üü ✥ õù öÿøýø ❛ ù ✥ õù öÿø
öüþù ✄ ÿõ ÿ t õ ÿöø ✥ ❛ ✆☎ û ✟ ❚☎ øû ✝
✥❛✟ ùõ ÿö ❛ ö öÿø ② ü ✠ ø ② õö ✟ ② ü ☎ ùôõ t
✂ øøöõù ✳
❉ øùõûø ✡ øýý ✟ ❛✥✥ ýøûûø ✥ öÿø
ôü ☎ ùôõ t öü ✆ ýõù ☎✁ þÿ ❛ öÿ ❛ û ✆ øøù
❛ ✁ øýûõûöøùöõûû ☎ ø ☛ üýÿøý ✁❛ ýøùöû ✱
❇ ý ☎ ôø ❛ ù ✥ ☞ ü ✟ ôø ② ü ❛ öøû ✱ þÿü t õ ✠ ø
üùóûÿ ❆ öýøøöõù ② ü ✠ ø ✳ ó ôõö ✟ ô ☎t✠ øýö
❢P❤✐❥
❈✡☛☞☞✌✍✌✎✏✑✑✑✑ ✑ ✹✒
❈✓✔✌✕☞✑✑✑✑ ✑ ✑ ✑ ✸✒
❈✖✓☞☞✗✓✖✏✑✑✑✑ ✺✒
❉✎☛✖✘✙✙✚✑✑✑✑ ✽✒
✛✓✖✓☞✕✓✜✎✑✑✑✑ ✺✒
øø ûõùöü ù ö ý ûöýø öÿ öô öû
ôýüûû û üýöõüù ü ÿøý ýøùöûú
ýü øýö ÿø ûöýø ÿ û üü ø
ûø øý öõ øûõù öÿø ûö ø ýû
ô ûõù ÿõ ÿ ø ø ü ûöýøûû ù
ø øùûø üýÿøý ýøùöû þÿü ýø
ýøöõýø ù øýý þ û ûøø õù ù
ûûøûû øùö ýü öÿøôü ùôõ
ÿõû ýöõô ý ø ý öÿø üü
õù þ û ûü ûøýõü û öÿøôý þ û ôø
þ û ü þ öøý øýý öü öÿø
ôü ùôõ ÿø ÿ øÿ ôüùûõ øý
ø ûöýøûû ù ø øùûø öü ø þõöÿ
öÿõûõûû ø ÿø û ø öÿõù ÿ øùø
☛ ✥
❛ ❛ ☎ ❛t
❛✂ ❛ ☎
❛
❛ ✂❛tt ✁
☛
✁❛
✁ ✁ ✟✳ ❚
❛✂ ❛ s ✥ ✥
✠ ❛t ✂
✁❛ ✌✍ ✟ ❛ ✱
❛☎
❛
t ✠ t ☛
❛ ✥
❡✁
☛
✁❛
✱
❛
✥✱ ❛ ✥ ✡ ✟ ❛
✎ ❛
❛
✂ ☛ ✂
☎ t✳
➇❚ ✁❛ ☎t❛ ✟ ❛ ✏ s ✥✝
✐ ❛
☎ ✳✳✳
❛ t ✁❛
❛ ☛☎tt ☛ ❛ ✱➈ ✡ ✟ t✥
✥ ✝
☎ t✳ ➇❚ ✟ ❛✠ ❛✥
✥ ❛t
❛✆t
❛ ✥ ❡✁
☎ ✳❚
❛✂
❛✁✁ ✥
▲✓tt✎✖✚✑✑✑✑ ✑ ✑ ✑ ✑✢✘ ✦✜✓✖t☞✑✑✑✑ ✑ ✑ ✑ ✑✻✘
❘✎✕✓✖✏✑✑✑ ✑ ✑ ✑ ✑✸✘ ✦✜✌✖✌t✤☛✡ ▲✌✍✎✑✑✺✘
✣✙✌t✤☛✖✌✎☞✑✑✑✑ ✑✸✘
✣✜✌✥✌✓✥✑✑✑✑ ✑ ✑ ✑✹✘
✣✤t✏✓✓✖☞✑✑✑ ✑ ✑✶✒
✝✞✟✠❆❨
ü ö ü ý ø ýû ü öü öÿõûø öýø ø
ÿøýøúû üööü ø þ öü ù ø
öÿ öþ öøý
ü ôø ü öøûöü öÿøôü ùôõ õöúû
ùüö öÿø ýûö öõ ø ûÿøÿ ûôü ø öü
öÿø ôõö ûøø õù ÿø üõùöõù ü ö
öÿ ö üý ø õöö ø õû öÿø ü ýöÿ
üý ûÿøÿ ûôü ø ø üýø ÿø û õ
õù öÿø ûö ûÿøÿ ûùüö ýøôøõ ø
ø öøÿø üý ùõûû ø öÿ öõû
ø üù ÿøýôüùöýü
ü öøû üõùöø ü ö öüü öÿ ö öÿøýø
ýø ùü ûûõ ùø þ öøý ýõ ÿöû üý
þÿ ö ý ùûöÿýü ÿ ÿøý ôø ù
❛✆ ☎ ☛ ☎ ✟ ❛ ❛
❡ ✂ ✳
❚
✆ ❛ ❛✟ ✂❛ ❛
❛ ❛ ✳➈
☞ ✟ ② ❛
t✥
☎ t
♥
✂
❛ ✂
✟ ✎
t✁✱ ✁
☎
❛ ✡❛✟ ❉ t ✑ t
☛ ☎
✂❛✟
❛ ✂ ✆ ☛ ✳❆
❛ ✥
✁❛ ✱
❛
✠ ✥
❛✥ ✞☎❛
t✁ ☛ ❛
☎ ❛
✆ ✟ ✥
t✳
✥ ☎ ✱ ✱ ❛
② ❛ ✁
✥ ❛
❛
❛
☛
❛ ☎
☎
✁t❛ ❛ ✥
➔→➣↔↕→➙ ➛➜➝➝ ➞➟➠➡➢➤➥➦➟➧➦➨➡➩➤➢➫➟➞➭➥➡➢➦➯➟➧
ÕÔÖÐÑÒ
❮ÑÓ❰ÔÐÑÒ
➷➷ ✃❐❒
➮➬➴➷➱
➲➳➵➸➺➻ ➚➺➪➽➶➻
➲➳➵➸➺➻ ➼➽➾➾➻
❙ ❖✁ ✂✷❍ ✄☎▼✆■◆❙ ✁☎✄❙■❙ ☎◆
öÿø ❛✥✒❛ ôøùö ✁ ýü ✁ øýöõøû ✱ ❛ ù ✥ ûÿø
ÿ ❛ ûÿ ❛✥ t õöö t ø t☎ ô ✎ øööõù ÿø t✁ ☛ ýü ✂
ùøõ ÿ ✆ üýû ✱ ûÿø û ❛ õ ✥✳
➇❚ ÿøýø ❛ ýø öþü ✁ øü ✁t ø ❛✆ ü ✠ ø ✂ ø
❛ ù ✥ üùø üù öÿø üöÿøý ûõ ✥ ø öÿ ❛ ö þõ tt
ùüö ô t ø ❛ ù ü ☎ ö öÿøõý ✥ õöôÿøû ✱➈ ûÿø
ô t❛ õ ✂ ø ✥✱ ✁ üõùöõù ü ☎ ö öÿø ✟ ÿ ❛✠ ø
✁❛ õ ✥ ûø ✠ øý ❛t öÿü ☎ û ❛ ù ✥ ✥ ü tt❛ ýû ☛ üý
ýø ✁❛ õýû öÿýü ☎ ÿ öÿø ✟ ø ❛ ýû ✳ ➇❚ ÿø
þ ❛ öøý ôü ✂ øû ☎✁ öü ✏ ü ☎ ý ✁ ýü ✁ øýö ✟✐
❛ ù ✥ öÿøýøúû ❛ ô ☎ ý ✠ ø þÿøýø õö ❛tt øöû
ÿ ☎ ù ☎✁✳ ✓☛ ✏ öÿø ✥ õöôÿøû ❛ ýø ✐ ùüö
ô t ø ❛ ù ✱ õö ✆❛ ô ✎ û ☎✁✳➈
❏❑P◗❚❏◗ ❯❱
❮❰ÏÐÑÒ ❲❳❩❬❭❪❫❬❫❩❪❩
❵❜ ✓✥☞❞ ✶✹ ✜☛❛✎☞
➹➘➴➷➬ ❴☞☞✤✎
➲➳➵➸➺➻ ➼➽➾➾➻ ✢ ▲☛ ☞✎✕t✌
❡✖☛✥✏✎❞ ✣✖✎❛✓✥
❙✔✔ ➏✖➐✘ ✴ ✜✢✣✔ ✤✦
☞t✓✖✚ ✌✏✎☛☞
❊✔☛✌✡
t✓ ♦✰✩✧✮✱✧✮✳✲♦✴✑
♥✧★✩✪✫✬✭✮✬♥✯✧
✓✥ ✵✓✖✎ ✼☛❛✎ ✕✓✥t☛✕t
✹✘✑ ✌✥✍✓
✾✿❧❀✿❁ ❂❃ ❧❂❣❄❂✿❅❁❇❋s❁❄✈❁❄●❝❇♠