The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, June 28, 2019, WEEKEND EDITION, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❭✆✡✎✞☞❪ ❫❴❵✁ ❝④❪ ❝⑤⑥⑦
❘❊❈❘❊❆✏■❖◆
❘❊✑❖❘✏
❙✒✓✓✔ ✈✕✖✗✘✙✒
s✚✛✛✒ ❙✜✙✢✕✣
✕✒ ❱✘✖✒✜✓ ❋✔✕✒
✤ ✦t❡❡❧ ✧❛r♠✐♥t
✦❤♦♦t ✐✦ ✦❡t ❢♦r
★✉♥❞❛②✱ ❏✉♥❡ ✸✵ ❛t
✶✵ ❛✳♠✳ ❛t t❤❡✩✐rt✉❡
✪❧❛t ✬❛♥❣❡ ❛❜♦✉t ✦✐①
♠✐❧❡✦ ❡❛✦t ♦❢ ❇❛❦❡r
✭✐t② ♦❢❢ ❍✐❣❤✇❛② ✽✻✳
✮♥tr② ❢❡❡ ✐✦ ✯✶✵✱ ❛♥❞
❛♥② ✰❡♥t❡r✲r❡ r✐ß❡✱
✇✐t❤ ❛♥② ✦✐❣❤t✦ ❛♥❞
❛♥② r❡✦t✱ ✐✦ ❛❧❧♦✇❡❞✳
P❧❡❛✦❡ ❞♦♥Õt ✉✦❡
✦t❡❡❧ ✰♦r❡ ♦r ❥❛✰❦❡t
❜✉❧❧❡t✦✳ ✭♦✉r✦❡ ♦❢ ✲r❡
✐♥✰❧✉❞❡✦ ✺ ✦❤♦t✦ ❡❛✰❤
✴✺✷♠✐♥✉t❡ ❧✐♠✐t ❢♦r
✦t❛❣❡✹ ❛t ✼✵✵ ♠❡t❡r✦
✴✦q✉✐rr❡❧✱ ✼①✺✹❀ ✸✵✵
♠❡t❡r✦ ✴r❛❜❜✐t✱ ✸①✻✹❀
✸✽✺ ♠❡t❡r✦ ✴✰❤✉✰❦✱ ✺
✸✾✿ ①✶✶ ✶✾✼✹❀ ✺✵✵ ♠❡✷
t❡r✦ ❛t ✰♦②♦t❡ ✴✶✻①✼✺✹✳
Pr♦✰❡❡❞✦ ❣♦ t♦ t❤❡
P♦✇❞❡r ✬✐✧❡r ★♣♦rt✦✷
♠❡♥Õ✦ ✭❧✉❜ ❢♦r t❛r❣❡t✦
❛♥❞ ♦t❤❡r ❡①♣❡♥✦❡✦✳
●✖✛✜❁ ✚✘❂✓ ✛✙
❃✔❂✚✛✖✙ ❄✖✓s✒
❅✖✕✘✔ ❉✜✔✣ ❑▲
▼❤❡ P♦✇❞❡r ❇❛✦✐♥
❲❛t❡r✦❤❡❞ ✭♦✉♥✷
✰✐❧ ✐♥ ❇❛❦❡r ✭✐t② ✐✦
♦r❣❛♥✐③✐♥❣ ❛ ❣r♦✉♣
❤✐❦❡ ♦♥ ❛ ✦❡✰t✐♦♥ ♦❢
t❤❡ ✮❧❦❤♦r♥ ✭r❡✦t
◗❛t✐♦♥❛❧ ✬❡✰r❡❛t✐♦♥
▼r❛✐❧✱ ✇✐t❤ tr❛♥✦♣♦rt❛✷
t✐♦♥ ♣r♦✧✐❞❡❞ t♦ t❤❡
❯❛r❜❧❡ ✭r❡❡❦ P❛✦✦
tr❛✐❧❤❡❛❞ ❛t t❤❡ ✦♦✉t❤
❡♥❞ ♦❢ t❤❡ tr❛✐❧✳
▼❤❡ ✽✳✺✷♠✐❧❡ ❤✐❦❡
❢♦❧❧♦✇✦ t❤❡ ✭r❡✦t
▼r❛✐❧ t♦▼✇✐♥ ❳❛❦❡✦
✦❛❞❞❧❡✱ t❤❡♥ ❞♦✇♥ t♦
▼✇✐♥ ❳❛❦❡✦ ❛♥❞ ❛❧♦♥❣
❳❛❦❡ ✭r❡❡❦ t♦ t❤❡
▼✇✐♥ ❳❛❦❡✦ tr❛✐❧❤❡❛❞✱
✇❤❡r❡ t❤❡ ✦❤✉tt❧❡
✧❡❤✐✰❧❡ ✇✐❧❧ ♣✐✰❦ ✉♣
t❤❡ ❤✐❦❡r✦✳ ❍✐❦❡r✦ ❛r❡
❧✐❦❡❧② t♦ ✦❡❡ ♠♦✉♥t❛✐♥
❣♦❛t✦✳
▼❤❡ r♦❛❞ t♦ ❯❛r❜❧❡
✭r❡❡❦ P❛✦✦ ✐✦ ❛ r♦✰❦②✱
✦t❡❡♣ r♦✉t❡✱ ❛♥❞
t❤❡ ❏✉❧② ✶✿ ❤✐❦❡ ✐✦
✐♥t❡♥❞❡❞ ❢♦r ♣❡♦♣❧❡
✇❤♦ ❞♦♥Õt ❤❛✧❡ ❛
✦✉✐t❛❜❧❡ ✧❡❤✐✰❧❡ ❢♦r
t❤❡ r♦❛❞✳ ✭♦✦t ✐✦ ✯✼✺
♣❡r ❤✐❦❡r✱ ✇❤✐✰❤ ✰❛♥
❜❡ ♣❛✐❞ ♦♥ t❤❡ ❞❛②
♦❢ t❤❡ ❤✐❦❡✳ ★♣❛✰❡ ✐✦
❧✐♠✐t❡❞✱ ❛♥❞ ♣❡♦♣❧❡
✐♥t❡r❡✦t❡❞ ✐♥ t❤❡ ❤✐❦❡
✦❤♦✉❧❞ ✬★✩P ❜② ✰❛❧❧✷
✐♥❣ ✺✿✶✷✺✼✸✷❨✼✽✽✳ ▼❤❡
tr✐♣ ✐✦ ✦❧❛t❡❞ t♦ r✉♥
❢r♦♠ ❛❜♦✉t ❩ ❛✳♠✳ t♦
✿❬✸✵ ♣✳♠✳
❮❰ ÏÐ❰ÑÒÓ ÏÐÔÒÖ❰
××ØÙÚÛÜÝÛØÞàáÙâãÜäàáØåæçÙÚè
éêëìíìî ïìðñòì óôõ ëôöõ÷
øùõ òõúö ûüìõ üê ýòý ìþõêð üê
ðêìëòÿêý üòö ♣ ðêýòñìíêîõ õüìõ
íòóüõ üì ✈ ê öì ✈ êý õüê ✁✂ êìð ✁
ôëý øô ✂ úö ëòþê ✳
❲ üìõ üê ýòý ûìö îôõüòîó ✳
éêëìíìî öõì ✂ êý ûüêðê
üê ûìö ìö ýùö ❦ þêëë ô ✈ êð õüê
❊ ë ❦ üôðî ▼ ôùîõìòîö ôî ❏ ùîê
✽ ÷ ìîý õüìõ ûìö üòö öíìðõêöõ
ô ♣ õòôî÷ öìòý ❇ ì ❦ êð ❈ ôùîõ ✂
❙ üêðòþþ ❚ ðì ✈ òö ❆ öü ✳
❙ êìðñüêðö þôùîý éêëìíìî
ìøôùõ êòóüõ üôùðö ëìõêð÷ ì ♣✁
♣ ðô ① òíìõêë ✂ õüðêê ✁q ùìðõêðö ôþ
ì íòëê þðôí õüê õðìòë üê üìý
üò ❦ êý òî ôî õüê ýì ✂ øêþôðê
ûòõü ì óðôù ♣ ôþ öê ✈ êðìë ðêëì ✁
õò ✈ êö ✳
éêëìíìîúö ýêñòöòôî õô öõô ♣
ûìë ❦ òîó òö ê ① ìñõë ✂ ûüìõ öêìðñü
ìîý ðêöñùê ê ①♣ êðõö ìý ✈ òöê
♣ êô ♣ ëê õô ýô ûüêî õüê ✂ ðêìëòÿê
õüê ✂ úðê ëôöõ÷ öìòý ❆ öü÷ ûüô
üìö ♣ ìðõòñò ♣ ìõêý òî íùëõò ♣ ëê
öêìðñüêö ✳
■ õúö õüê s ðöõ ûôðý òî õüê ìñ ✁
ðôî ✂ í ❙❚❖✄ ☎ ❙ õô ♣ ÷ ❚ üòî ❦ ÷
❖ øöêð ✈ ê÷ ✄ ëìî ✳
❚ ✁ ✂✄☎✁✆✝✁✆ ✫ ✥✞✟✁✆ ✠✡☛☞ ✌✁✆✞✍✎
➶❆➹❊ ■◆ ✏➘❊ ❊➶➹➘❖❘◆ ➴❖➷◆✏❆■◆➬ ➮■✏➘ ❆◆ ➷◆➷➬➷❆➶ ◆❆➴❊ ❆◆➱ ❆ ✃❊❆➷✏■❐➷➶ ❒■❊➮
ëì ❦ ê ûòõü õüê îìíê
Ò❑ òëëìíìñùê Ó ôùóüõ
õô üì ✈ ê ì ñôí ♣ êëëòîó
öõôð ✂✳
❖ ð öôíê öôðõ ôþ öõôð ✂ ÷ìõ ìî ✂
ðìõê ✳
❚ ô øê öùðê÷ ❑ òëëìíìñùê÷ìî
ìë ♣ òîê ❥ êûêë òî õüê ❊ ë ❦ üôðî
▼ ôùîõìòîö ûêöõ ôþ éìòîêö÷
îêêýö îô òîõðòóùòîó êõ ✂ íôëôóò ✁
ñìë õìëê õô ❥ ùöõòþ ✂ ì ✈ òöòõ õô òõö
öüôðê ✳
✭❆ ñõùìëë ✂ õüê íôðê ♣ ðêñòöê
ìý ❥ êñõò ✈ ê òî õüòö ñìöê òö õô ♣✁
ôî ✂ íòñìë÷ûüòñü ýêöñðòøêö õüê
ôðòóòî ôþ ì ♣ ëìñê îìíê÷ îôõ ❥ ùöõ
ì ðêóùëìð ûôðý ✳✧
❚ üê ✈ òêû þðôí ❑ òëëìíìñùê÷
ûüòñü õì ❦ êö òî õüê ñðìóó ✂
ðìí ♣ ìðõö ôþ ❈ üëôðòýê ❘ òýóê
õô õüê öôùõü ìö ûêëë ìö õüê
óðìîòõòñ ✭ ìîý ðìõüêð ûüòõê÷
ýêö ♣ òõê õüê îìíê ✧ öùííòõ ôþ
❘ êý ▼ ôùîõìòî õô õüê îôðõü÷
öêêíö õô íê öùþ s ñòêîõ ðêûìðý
þôð õüê ñôîöòýêðìøëê ê ① êðõòôî
ðê q ùòðêý ✳
❇ ùõ õüìõ îìíê ñìî üìðýë ✂
øê òóîôðêý ✳
▼✂ þì ✈ ôðòõê ðêþêðêîñê òî
öùñü íìõõêðö ✭ ìîý÷òþ ■ íì ✂ øê
öô øôëý÷ òõ öüôùëý øê ✂ ôùðö ìö
ûêëë ✧ òö Ò❖ ðêóôî ïêôóðì ♣ üòñ
◆ ìíêö ✳Ó
❚ ô ðêþêð õô õüòö ìö íêðêë ✂ ì
øôô ❦ öêêíö õô íê òîöùþþòñòêîõ ✳
■ ûôùëý òîöõêìý ýêöñðòøê òõ
ìö õüê ëòþêúö ûôð ❦ ôþ ì þìõüêð
ìîý öôî õô ñôí ♣ òëê õüê íôöõ
ñôí ♣ ðêüêîöò ✈ ê ìðñüò ✈ ê ôþ ♣ ëìñê
îìíêö÷ìîý ûüêî ♣ ôööòøëê õüêòð
ôðòóòîö÷òî ôùðóðêìõ öõìõê ✳
★ êûòö ❆✳Ò❚ ìí Ó▼ ñ ❆ ðõüùð
öõìðõêý õüòö òííêîöê êþþôðõ òî
✶✩✽✳ éòö öôî÷ ★ êûòö ★✳▼ ñ ❆ ð ✁
õüùð÷õôô ❦ ô ✈ êð òî ✶✼✹✳❚ ìí
ýòêý òî ✶❞ ✳
❚ üêòð öê ✈ êîõü êýòõòôî÷ ♣ ùø ✁
ëòöüêý òî ✩✵✵✸ ÷ñôîõìòîö íôðê
õüìî ✪ ÷ ✩✵✵ êîõðòêö ö ♣ ðìûëòîó
ìñðôöö ìëíôöõ ÷ ✵✵ ♣ ìóêö ✳ ■ õúö
ì üêþõ ✂ õüòîó ê ✈ êî òî ♣ ì ♣ êð ✁
øìñ ❦ ÷ñì ♣ ìøëê ôþ øðùòöòîó ì õôê
òþ ýðô ♣♣ êý þðôí ê ✈ êî ì íôýêöõ
üêòóüõ ✳
❚ üê êëýêð ▼ ñ ❆ ðõüùðúö
ñôîñê ♣ õ òö øôõü öòí ♣ ëê ìîý
øðòëëòìîõ ✳
❆ þõêð ìëë÷ûüìõ
❖ ðêóôîòìî ✭ ôð ìî ✂
ðêìýêð÷ñôíê õô õüìõ ✧
ûôùëýîúõ øê ñùðòôùö
ìö õô üôû ì ♣ ôöõ ôþþòñê
ñìíê õô øê ñìëëêý
Ò★ êóìëòõ ✂ ÷ Ó ôð ûüòñü òõêíö íòóüõ
üì ✈ ê øêêî õìëëòêý òî õüê îìíòîó
ôþ Ò✫ ò ✈ ê éùîýðêý ✫ ëìõ ✐Ó
❚ üê ▼ ñ ❆ ðõüùðö÷ûüô íùöõ
üì ✈ ê òîõêð ✈ òêûêý ìö íìî ✂
➄➅➆➇➈➉ ➄➅➊➈➋➆ ➌➍➎➏➐➑➒➓➔→➣➐➑➎↔↕
➙➛➜➜➝➞➝➟➠➡ ➢➝➤➡➥ ➦➛➧➨ ➛➧➩ ➫➝➟➤➭➯➲➳ ➲➵ ➸➨➜➲➯➛➭➡ ➺➛➭➻➡➥ ➛➩ ➲➼➡ ➲➵ ➧➨➡ ➝➜➳➛➼➡ ➽➡➦➡➜➩ ➲➵ ➧➨➡ ➾➜➤➨➲➯➼ ➚➲➠➼➧➝➛➼➩➪
îôõ ìëûì ✂ ö öùññêööþùë ✳
✭★ êóìëòõ ✂ ûìö ì öüôðõ ✁ ëò ✈ êý
⑧⑨ ⑩❶❷ ⑩❸❹❺❻
♣ ôöõ ôþþòñê òî ïòëëòìí ❈ ôùîõ ✂
✭ ✽✽✹✁✽✽✧ ÷øùõ õüê ▼ ñ ❆ ð ✁
❼❽❾❿➀➁ ❼❽➂➀➃❾
õüùðö ûêðê ùîìøëê õô õðìñ ❦
ýôûî ìî ê ①♣ ëìîìõòôî ôþ òõö
îìíê ✳✫ ò ✈ ê éùîýðêý ✫ ëìõ÷ø ✂
❖ ðêóôîòìîö ìö ìî ✂ ♣ ìòð ôþ
ìùõüôðö ê ✈ êð üì ✈ ê÷ìîý q ùòõê
ñôîõðìöõ÷ûüòñü òö òî ïðìîõ
ëò ❦ êë ✂ íôðê÷êîýêì ✈ ôð õô ìîöûêð ❈ ôùîõ ✂ ÷ ✂ òêëýêý ì öõôð ✂ þðôí
õüôöê ìîý üùîýðêýö ôþ ôõüêð
❆ ë ❖ ìðý÷þôðíêð öù ♣ êð ✈ òöôð ôþ
øôõü õüê ▼ ìëüêùð ìîý ❲ ìëëôûì ✁
q ùêöõòôîö ☎ ìëõüôùóü õüê ✂ úðê
❲ üòõíìî ◆ ìõòôîìë ✫ ôðêöõö÷
õüìõ õüê îìíê ýêðò ✈ êý þðôí õüê
♣ ëìñê øêòîó ì ♣ ô ♣ ùëìð öòõê þôð
øùñ ❦ ìðôôö õô ♣ ëì ✂ ì óìíê ñìëëêý
íùíøë ✂✁♣ êó÷ûüòñü òî ✈ ôë ✈ êö
♣ ôñ ❦ êõ ❦ îò ✈ êö ìîý òö ♣ ëì ✂ êý õô ì
öñôðê ôþ ❞✵✵✳ ■ úí îôõ ñëêìð òþ õüìõ
îùíøêð òîñëùýêö þòîóêðö ✳✧
❚ üê ▼ ñ ❆ ðõüùðöú òîþôðíì ✁
õòôî ôî ❑ òëëìíìñùê ★ ì ❦ ê òö îôõ
ê ① ìñõë ✂ êîñ ✂ ñëô ♣ êýòñ ✳
❚ üê öò ① õü êýòõòôî ôþþêðö îô
õüêôðòêö ìøôùõ õüê îìíê÷øùõ
òî õüê öê ✈ êîõü õüê ✂ ôùîóêð
▼ ñ ❆ ðõüùð ûðòõêö÷ Ò❊✳❲✳❈ ôëêö
ôþ éìòîêö õôëý õüê ñôí ♣ òëêð òî
✶✼✸ õüìõ òõ ûìö ì ðêîýòõòôî
ôþ ì ✈ êð ✂ ôëý ■ îýòìî îìíê ✳ éê
ìýýêý üê üìý ôîñê ôûîêý õüê
ëì ❦ ê ✳Ó
✬✮✮ ✯✰✱✱✷✺✷✾✿❀❁❂❃❄✮ ❅❉
✍ ➅ ✎ ➊➈ ✏✑t✒ ➇➆ ➈ ✓ ✔ ➅ ✕✒✑ ❡ ➈ ✏ ➉ t ➆ ✖✒ ➅ ✑ ➊ ❤ ➅➉ ✗ ✘✒ ➇➊ ✏✒
✙ ➨➡ ➞➝➳ ➩➨➲➦➩ ✙ ➯➝➛➜ r✻✚✛ ➧➲ ❱ ➝➼ ✜ ➝➧➧➡➼ ➢➝➤➡➥ ➦➨➛➟➨ ✢ ➡➜➝➞➝➼ ✣ ➝➯➟➛➝ ➦➝➜➤➡➭ ➝➦➝ ✤ ➵➯➲➞ ➲➼ ✥ ➠➼➡ ✉ ➪ ✙ ➨➡ ➯➡➭ ➝➩➧➡➯➛➩➤ ➞➝➯➤➩ ➧➨➡ ➩➳➲➧ ➦➨➡➯➡ ➩➡➝➯➟➨ ✦
✆✝✝ ▲✞✟✠✴✡❛☛✝ ☞✌ ➡➯➩ ➵➲➠➼➭ ➧➨➡ rr✦✤ ➡➝➯ ✦ ➲➜➭ ➫➲ ✤ ➡➝➯➜ ✤ ➧➨➡ ➼➡ ✲ ➧ ➭➝ ✤ ➝➵➧➡➯ ➵➲➜➜➲➦➛➼➻ ➨➛➩ ➲➟➟➝➩➛➲➼➝➜ ➵➲➲➧➳➯➛➼➧➩ ➭➲➦➼ ➧➨➡ ➩➧➡➡➳ ➩➜➲➳➡➪