The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, June 26, 2019, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❲ ✁✂ ✄✁❆❨✱ ☎✆✂ ✝✞✱ ✝✟✶✾
❚✠ ✡☛✄ ☞❱ ☞ ✌ ✺✍
▲✎❈✏▲
❋✢✴✢
☛☞✌✍✎✌✏✑✒ ✓✔☞✕ ✖✗✘✑ ✙✚
òñ t èçêç óú ✪✯✁ ûïíòèîèêé
óôî ëôöï ñð îïê ýñòþ ìêêçêç
îñ èìéîí÷÷ îïêë ýíé çñìê óú
îïê ✦ è ✐ èíìé ýïñ ýè÷÷ óêìê ✥ î
ðòñë îïêëø ✟ ïèé í ❤❤ òñíöï
í ❤❤ ÷èêé îñ í÷÷ ✪✯✁ ûïíòèîèêé
❤ òñ ✐ êöîéÿ óêöíôéê îïê õñí÷ ñð
✪✯✁ ûïíòèîèêé èé îñ îêíöï
ñîïêòé îñ ïê÷ ❤ îïêëéê÷ t êéø
ùêìçú ❈ êòòú êü ❤ ÷íèìêç
îïíî îòúèìõ îñ ïê÷ ❤ óú éèë ❤ ÷ú
çñèìõ ê t êòúîïèìõ ðñò ñîïêòé
ëíþêé îïêë çê ❤ êìçêìî ñì
ñôîéèçêòé íìç ôìíó÷ê îñ
íééèéî îïêëéê÷ t êéø
Ò■ ì îïê ❤ òñöêéé ñð ïê÷ ❤ èìõ
ñîïêòéÿ ýê çñì Õ î ýíìî îñ ïôòî
îïêëÿ Ó éïê éíèçø
✁ ïê íççêç îïíî ýïêì
❤ êñ ❤ ÷ê óôè÷ç éñëêîïèìõÿ îïêú
ïí t ê í óêîîêò ôìçêòéîíìçèìõ
ñð èî íìç íòê óêîîêò íó÷ê îñ
ëíèìîíèì íìç òê ❤ íèò èî ýïêì
ìêêçêçø
✟ ïê ñì÷ú îèëê ÷íóñò ðñò
✪✯✁ ûïíòèîèêé ❤ òñ ✐ êöîé ýíé
ìñî çñìê óú ✦ è ✐ èíìé ýíé
ýïêì îïê ýê÷÷é ýêòê çòè÷÷êçø
❜ ì ñôîéèçê öñë ❤ íìú ýíé
óòñôõïî èì ðñò îïê ýê÷÷ çòè÷÷
èìõ óêöíôéê ñð îïê êü ❤ êòîèéê
òê ✆ ôèòêçø
■ î èé èòñìèö îïíî ëíìú
❤ ñòîèñìé ñð ✦ è ✐ è ÷íöþ ö÷êíì
çòèìþèìõ ýíîêò éèìöê îïê
èìîêòèñò ñð èîé ÷íòõêéî èé÷íìçéÿ
❇ èîè ✪ êóô íìç ❇ íì t í ✪ êóôÿ
íòê ✥ ÷÷êç ýèîï ëñôìîíèì
é ❤ òèìõéø ✟ ïêú ❤ òñçôöê ýíîêò
éñ ❤ ôòê íìç òêðòêéïèìõ îïíî
èî èé óñîî÷êç íìç éñ÷ç ýñò÷ç
ýèçê íé ✦ è ✐ è ùíîêòø ❦ ìðñò
îôìíîê÷úÿ ðôìçèìõ ❤ òñó÷êëéÿ
çèéîíìöêé íìç ñîïêò ðíöîñòé
íòê ❤ òê t êìîèìõ îïèé ýíîêò
ðòñë óêèìõ çèéîòèóôîêç îñ
èé÷íìçé èì ✦ è ✐ è éïñòî ñð ðòêéï
❤
✵✶✷✸✹✺✻✼ ✽✾✶✹✶
✿❀❁❀❂❃❄ ❅❉❃❄❍❏❑❅❍ ❂❃ ▲▼❂❅❑❂❍❀❉❃ ❄◆▲❖❍▲❏ ❉❃ P❃❉ ◗❄❖❂❃❙❚❱◆▲ ❄◆▲❖❍▲❏❄ ❂❏▲ ❃▲▲❙▲❙ ❍❉ ◆▲❖❲ ❍◆❉❄▲ ❨◆❉ ❖❉❄▲ ❍◆▲❀❏ ◆❉❬▲❄
❍❉ ❅❭❅❖❉❃▲❄ ❨◆❀❅◆ ◆❀❍ ✿❀❁❀❚
ýíîêòÿ ❘ ôééê÷÷ ❈ êòòú éíèçø
❛ ôöï ñð îïê ❈ êòòúé Õ ýñòþ
èì ✦ è ✐ è í÷éñ ïê÷ ❤ êç íççòêéé
ëêçèöí÷ èééôêéø ✟ ïê öñô ❤ ÷ê
íçëèìèéîêòêç í ëí ✐ ñò çèé
❤ êìéíòú ❤ òñ ✐ êöîÿ îïòñôõï
ýïèöï ëêçèöí÷ éô ❤❤ ÷èêé
èìö÷ôçèìõ éîêîïñéöñ ❤ êéÿ ó÷ññç
❤ òêééôòê ëñìèîñòé íìç óíóú
éöí÷êé ýêòê çèéîòèóôîêç îñ ✞☎
çèé ❤ êìéíòèêé èì ñìê çèéîòèöî ñð
✦ è ✐ èø ❜ óñôî ✰✱✲ ÿ ☎☎☎ ýñòîï ñð
ê ✆ ôè ❤ ëêìî ýíé çê÷è t êòêç îñ
ê÷íîêç ïêí÷îï öíòê ❤ òñðêé
éèñìí÷éø
Ò■ î óòñôõïî îêíòé îñ îïê
êúêé ñð ïêí÷îï öíòê ýñòþêòé
ýïñ ïí t ê ýñòþêç ýèîï ìñîï
èìõ ðñò úêíòéÿ Ó ❘ ôééê÷÷ ❈ êòòú
éíèçø
✟ ïê ❈ êòòúé í÷éñ ñ t êòéíý
îïê öñìéîòôöîèñì ñð îïòêê
ê t íöôíîèñì éïê÷îêòéø ✟ ïê
éïê÷îêòéÿ ýïèöï í÷éñ éêò t ê íé
öñëëôìèîú öêìîêòéÿ íòê ñðîêì
ìêêçêç óêöíôéê öúö÷ñìêé
❆✫✫✬✭✮✮✭✮
☛☞✌✍✎✌✏✑✒ ✓✔☞✕ ✖✗✘✑ ✙✚
ìôëóêòéÿ ïê÷ ❤ éÿ óôî ê t êì îïêì èî
öíì óê í õôêééèìõ õíëê èð îïêòê
èéì Õ î í t èéèó÷ê íççòêééø
❜ ìç ê t êì èð èî îíþêé ñì÷ú íì íç
çèîèñìí÷ ëèìôîê ñò îýñ îñ ✥ ìç îïê
òèõïî ❤ ÷íöêÿ îïíî êüîòí îèëê ïíé îïê
❤ ñîêìîèí÷ îñ óê çêîòèëêìîí÷ø
Ò■ ð éñëêñìê èé ïí t èìõ í ïêíòî íî
îíöþÿ í ëèìôîê ñò îýñ èé í ÷ñìõ îèëêø
s ò èð éñëêñìê èé óêèìõ íééíô÷îêçÿ Ó
✛ íò t êú éíèçø
❇ òñöþ éíèç îïê öñôìîú òê ❤ ÷íöêç
èîé òôòí÷ íççòêéé ❤ ñéîé íóñôî ðñôò
ñò ✥t ê úêíòé íõñÿ ëíþèìõ îïêë í
óòèõïîêò öñ÷ñò ✣ ñòíìõê èìéîêíç ñð
óòñýì ✣ íìç îôòìèìõ îïêëø ❈ òê t è
ñôé÷úÿ îïê íççòêéé éèõìé ýêòê ❤ íòí÷
÷ê÷ îñ îïê òñíçÿ íìç îïê ìôëóêò
ýíé ñì÷ú ñì ñìê éèçêø ✤ ñýÿ îïêú íòê
❤ êò ❤ êìçèöô÷íò íìç ïí t ê ìôëóêòé
ñì óñîï éèçêéø
❊t êì îïêìÿ ✥ ìçèìõ îïê òèõïî ❤ ÷íöê
èéì Õ î í÷ýíúé í öôî íìç çòèêç ❤ òñ ❤ ñéè
îèñìø ✦ ñò êüíë ❤ ÷êÿ íì íççòêéé ❤ ñéî
íî í óíöþ öñôìîú òñíç öíì éêêë îñ
÷êíç îñ ëô÷îè ❤ ÷ê ïñôéêéø
Ò✧ ñô õêî óíöþ èì îïêòê íìç úñô
ïí t ê í öïñèöê ñð îýñ çèððêòêìî
ïñôéêéÿ ýïèöï öíì óê í öïí÷÷êìõê íé
❯✜✢✡✜
☛☞✌✍✎✌✏✑✒ ✓✔☞✕ ✖✗✘✑ ✙✚
✟ ïê ❤ òñ ❤ ñéêç ñòçèìíìöê íëêìçëêìî
ýñô÷ç í÷÷ñý òêéèçêìîé îñ þêê ❤ ðñý÷ íé ❤ êîé
ñì÷úø ✟ ïêú öñô÷ç ìñî óê òíèéêç ðñò öñëëêòöèí÷
❤ ôò ❤ ñéêéÿùèõõèìé éíèçø
❜ ðñòëí÷ ❤ òñ ❤ ñéêç íëêìçëêìî îñ ❦ ìèñì Õ é
íìèëí÷ ñòçèìíìöê ýè÷÷ óê ❤ òêéêìîêç îñ îïê
❦ ìèñì ûñôìîú ûñôìöè÷ íî í ÷íîêò ëêêîèìõø
✟ ïê öèîú öñôìöè÷ í÷éñ çèéöôééêç ñîïêò
❤ ñééèó÷ê íìèëí÷ ñòçèìíìöê íëêìçëêìîé
èìö÷ôçèìõ òê ✆ ôèòèìõ í÷÷ öèîè ❧ êìé îñ òêõèéîêò
îïêèò ❤ êîé ýèîï îïê öèîúø ✟ ïê öñìéêìéôé ñð îïê
öñôìöè÷ ýíé îïíî îïèé ýñô÷ç ìñî óê í õññç
èçêí óêöíôéê èî ýñô÷ç ëñ t ê îïê öèîú èì îïê
✠✡❳
☛☞✌✍✎✌✏✑✒ ✓✔☞✕ ✖✗✘✑ ✙✚
çèééêëèìíîê îïê èìðñòëíîèñì
íóñôî îïê ëèééèìõ öïè÷çø
ùêìçú ûñü
ýíé îíþêì èìîñ
öôéîñçúÿ ýïè÷ê
ûïè÷ç ❈ òñîêö
îè t ê ✁ êò t èöêé èé
ïê÷ ❤ èìõ îòíìé
❪❫❴❵❝
❤ ñòî ♣ íöþéñì
❞❢①
óíöþ îñ ❦ ìèñì
ûñôìîúø
❘ íéëôééêì éíèç ùêìçú
ûñü èé öôòòêìî÷ú óêèìõ ÷ñçõêç
èì ❈ ñòî÷íìçÿ íìç îïê é ❤ êöè ✥ ö
öïíòõêé íòê ❤ êìçèìõø
ðòê ✆ ôêìî÷ú ÷êí t ê ✦ è ✐ èíìé
ýèîïñôî í ❤ ÷íöê îñ ÷è t êø
Ò ûúö÷ñìêé çêéîòñú ëíìú
ïñëêéÿ Ó ùêìçú ❈ êòòú éíèçø
✦ è ✐ è ýíé ïèî óú îïòêê
öúö÷ñìêé îïê ✥ òéî úêíò îïê
❈ êòòúé ýêòê îïêòê èì ❡☎✝r ø
s ìê ñð îïê ýñòéî îñ ïèî ✦ è ✐ è èì
òêöêìî ëêëñòú ýíé ûúö÷ñìê
ùèìéîñìÿ ýïèöï éîòôöþ èì
❡☎✝✞ ø
Ò✁ ñëê ❤ êñ ❤ ÷ê ýïñ ÷ñéî
îïêèò ïñëêé îñ ùèìéîñì íòê
éîè÷÷ ÷è t èìõ èì îêìîéÿ Ó ùêìçú
❈ êòòú éíèçø
✪✯✁ ûïíòèîèêé t ñ÷ôìîêêòé
íòê íîîêë ❤ îèìõ îñ ÷êééêì
îïê ìêêç ðñò ê t íöôíîèñì
éèîêé óú îêíöïèìõ ✦ è ✐ èíìé
éîê ❤ é îïêú öíì îíþê îñ ëíþê
îïêèò ïñëêé ëñòê òêéèéîíìî
îñ öúö÷ñìêéø ✟ ïêéê èìö÷ôçê
ëíþèìõ îïêèò ïñëêé ñôî ñð
öèìçêòó÷ñöþé òíîïêò îïíì
îèìÿ ýïèöï èé ëñéî öñëëñì÷ú
çñìê èì ëíìú ❤ íòîé ñð ✦ è ✐ èø
ýê÷÷ÿ Ó ❇ òñöþ éíèçø
s ò õòíéé öíì õòñý ô ❤ íìç öñ t êò
îïê ❤ ñéîø
Ò ùèîïñôî í ÷èîî÷ê óèî ñð ëíèìîê
ìíìöêÿ ìíîôòê êìöòñíöïêé ✆ ôèöþ÷úÿ Ó
ïê íççêçø
●❈✁ éúéîêëé íòê ìñî ëôöï ïê÷ ❤
êèîïêòÿ íööñòçèìõ îñ ✛ íò t êúø
✟ ïêòê íòê í ïíìçðô÷ ñð éîê ❤ é
òêéèçêìîé öíì îíþê îñ ëíþê îïêèò
íççòêééêé ëñòê t èéèó÷ê íìç ïê÷ ❤
ñôî ✥ òéî òêé ❤ ñìçêòé ✂ èìéîí÷÷ ÷íòõêò
ìôëóêòéÿ ôéê í öñ÷ñò îïíî Õ é èì
öñìîòíéî îñ îïê óôè÷çèìõÿ êìéôòê
óòôéï ñò îòêê ÷èëóé çñ ìñî ó÷ñöþ îïê
ìôëóêòéÿ íìç íçç ÷èõïîèìõø
çèòêöîèñì ñð öòêíîèìõ í ëúòèíç ñð íççèîèñìí÷
òô÷êé ðñò òêéèçêìîéø
Ò ùê çñ ìñî ýíìî îñ óê ÷èþê ❈ ñòî÷íìçÿ Ó éíèç
ûñôìöè÷ñò ✁ ôéíì ✛ íýþèìéø
✟ ïê ❤ ñééèóè÷èîú ñð çê t ê÷ñ ❤ èìõ íì ñòçèìíìöê
ðñò ❤ êñ ❤ ÷ê òíèéèìõ óêêé ýíé í÷éñ çèéöôééêç
ýíé ÷íîêò ❤ ôî ñì ïñ÷çø
ùèõõèìé éíèç îïê öèîú ❤ êòèñçèöí÷÷ú õêîé öí÷÷é
íéþèìõ èð èî ïíé òô÷êé òêõíòçèìõ îïê òíèéèìõ ñð
óêêéø ✛ ê éíèç ❤ êñ ❤ ÷ê íòê îñ÷ç îïêòê íòê ìñ óêê
ñòçèìíìöêé óôî îïíî ❤ êñ ❤ ÷ê ❤ ÷íììèìõ îñ òíèéê
óêêé íòê íéþêç îñ ìñîèðú îïêèò ìêèõïóñòéø ✟ ïê
❤ ôò ❤ ñéê èé îñ í÷êòî ❤ êñ ❤ ÷ê ýïñ íòê í÷÷êòõèö îñ
óêêéøùèõõèìé íççêç îïíî èð í ❤ êòéñì Õ é óêêé
óêõèì öíôéèìõ ❤ òñó÷êëéÿ îïê öèîú öíì íççòêéé
îïê èééôê ôìçêò èîé ìôèéíìöê ñòçèìíìöêø
♣ íöþéñì ûñü ýíé ñòèõèìí÷÷ú
òê ❤ ñòîêç ëèééèìõ íóñôî r✂✄☎
❤ øëø ✁ ôìçíú ìèõïîø ❦ ìèñì
ûñôìîú ✁ êíòöï íìç ❘ êéöôê
ýíé çèé ❤ íîöïêç éïñòî÷ú
îïêòêíðîêòÿ íìç í òê ✆ ôêéî óú
îïê éïêòèðð Õ é ñð ✥ öê ðñò ❤ ôó÷èö
íééèéîíìöê ýíé èééôêç ❛ ñì
çíú íðîêòìññìø
❘ íéëôééêì éíèç ✝✞ ëêë
óêòé ñð ✁❜❘ òêé ❤ ñìçêç îñ
ïê÷ ❤ éêíòöï ðñò ♣ íöþéñìø
Ò✟ ïíî Õ é îïê ëñéî ëêëóêòé
ýê ïí t ê ïíç ñì í éêíòöï
èì éñëê îèëêÿ Ó ❘ íéëôééêì
éíèçø Ò✟ ïíî ýíé éèõìè ✥ öíìîÿ ■
îïñôõïîø Ó
✟ ïê ñòèõèìí÷ ❤ òêéé òê÷êíéê
èì èé ëñòê t ô÷ìêòíó÷ê èì
îïê ðíöê ñð ïêí t ú ýèìçé îïíì
öèìçêò ó÷ñöþéø
❊ çôöíîèñì ýíé íìñîïêò
ëí ✐ ñò ðñöôé ñð ❘ ôééê÷÷ íìç
ùêìçú ❈ êòòú èì ✦ è ✐ èø ✟ ïêú íò
òíìõêç ðñò îïê çèéîòèóôîèñì ñð
ðôòìèîôòê íìç óññþé îñ ëíìú
éöïññ÷éø ✁ ñëê ñð îïê óññþé
ýêòê ìêý íìç ñîïêòé ýêòê
çñìíîêç óú éöïññ÷é èì ✤ êý
❩ êí÷íìçø ❜ ÷÷ ñð îïê óññþé
çèéîòèóôîêç îñ éöïññ÷é ýêòê èì
❊ ìõ÷èéïø
Ò✟ ïê õñ t êòìëêìî ýíìîé
öïè÷çòêì îñ ÷êíòì ❊ ìõ÷èéïÿ Ó
❘ ôééê÷÷ ❈ êòòú éíèçø
❊ ìõ÷èéï èé ñìê ñð îïòêê ÷íì
õôíõêé é ❤ ñþêì èì ✦ è ✐ èÿ í÷ñìõ
ýèîï ✦ è ✐ èíì íìç ✛ èìçèø
❊ ìõ÷èéïÿ í òêëìíìî ñð ❇ òèîèéï
öñ÷ñìèí÷ òô÷ê ñ t êò îïê èé÷íìçéÿ
ýíé îïê éñ÷ê ñð ✥ öèí÷ ÷íìõôíõê
ôìîè÷ ✝✉✉✳ íìç îñçíú èé
ýèçê÷ú ôéêç èì õñ t êòìëêìîÿ
óôéèìêéé íìç êçôöíîèñìø
✟
éîíîêç ❦ û ✁s ïíç ê t èçêìöê
éôõõêéîèìõ ♣ íöþéñì ýíé
îíþêì óú ïèé ëñîïêòø
❘ íéëôééêì ê÷íóñòíîêç ñì
îïíî èìðñòëíîèñì ✟ ôêéçíúÿ
îê÷÷èìõ ✟ ïê s óéêò t êò îïíî
❦ û ✁s ïíç èìðñòëíîèñì îïíî
ùêìçú Ò ýíé îê÷÷èìõ ❤ êñ ❤ ÷ê
îïíî éïê ëíú ❤ èöþ ïèë ô ❤ ø Ó
ùêìçú ûñü ïíé í ðê÷ñìú
ýíòòíìî ðñò ôìòê÷íîêç
öïíòõêé ñì ✥ ÷êø
✟ ïê éïêòèðð éíèç ïê ýíéì Õ î
êìîèòê÷ú éôòê ñð ♣ íöþéñì Õ é
öñìçèîèñìÿ óôî íççêçÿ Ò■Õ ë
íééôëèìõ ïê ýíé ✥ ìê íìç
ïêí÷îïúÿ ñò ê÷éê îïêú ýñô÷ç
ïí t ê ìñîè ✥ êç ôéø Ó
è èíì éöïññ÷ íééèéîêç óú
ûïíòèîèêé t èí îêöïìñ÷
ñõú ýíé èîé éöïññ÷ ðñò îïê
ó÷èìçø ✪✯✁ ûïíòèîèêéÿ ýèîï
îïê ïê÷ ❤ ñð ❘ ôééê÷÷ íìç
ùêìçú ❈ êòòúÿ ❤ òñ t èçêç ìêý
öñë ❤ ôîêòé îñ îïê éöïññ÷ çê
éèõìêç ðñò îïñéê ýèîï t èéèñì
èë ❤ íèòëêìîéÿ ýïèöï ïí t ê
ëíìú íôçèñ öñëëôìèöíîèñìé
ðêíîôòêéø ✟ ïê éöïññ÷ í÷òêíçú
ïíç éôöï öñë ❤ ôîêòé óôî
îïêú ýêòê óíç÷ú èì ìêêç ñð
ô ❤ õòíçêéø
❘ ôééê÷÷ ❈ êòòú éíèç îïíî
ýíîöïèìõ îïê éöïññ÷ Õ é éîô
çêìîé ñ ❤ êòíîê îïê öñë ❤ ôîêòé
èé èìé ❤ èòèìõø
Ò✧ ñô ýñô÷ç ïí t ê ìñ èçêí
îïíî îïêú ïí t ê t èéèñì èë ❤ íèò
ëêìîéÿ Ó ïê éíèçø
✪✯✁ ûïíòèîèêé í÷éñ
óññéîêç éöïññ÷é óú ❤ òñ t èçèìõ
îïêë ýèîï çèêéê÷ ❤ ñýêòêç
ê÷êöîòèöí÷ õêìêòíîñòé îïíî
❤ ñýêò ÷èõïîéÿ ëíþèìõ
❜✦ ✐
✪✯✁
Ò■ ð ★ òêéèçêìîé ✩ íòê öñëðñòîíó÷ê
ýèîï èîÿ êèîïêò ★ ôéê ✩ ìôëóêòé îïíî
÷èõïî ô ❤ ñò íòê ❤ ñéîêç ýïêòê ñîïêò
÷èõïîé öíì è÷÷ôëèìíîê îïêë ★ íî
ìèõïî ✩ ÿ Ó ✛ íò t êú éíèçø
✟ ïê öïèêð íççêç îïíî îïê óêéî
ýíú îñ éêê èð úñôò íççòêéé èé t èéèó÷ê
èé îñ éèë ❤ ÷ú çòè t ê óúø
Ò✪ ññþ íî îïêë ðòñë îïê éîíìç
❤ ñèìî ñð èð úñô íòê çòè t èìõ óú ★ öíì
úñô ✩ éêê îïêë íî í çèéîíìöê ②Ó ïê
éíèçø
✦ ñò öñôìîú íççòêéé ëíòþêòé êé
❤ êöèí÷÷úÿ ❇ òñöþ éíèçÿ èî ïê÷ ❤ é èð òêéè
çêìîé îòèë îïê t êõêîíîèñì íòñôìç
îïê íççòêéé ❤ ñéîéø ✟ ïíî öñô÷ç óê
ê t êìèìõ íöîè t èîèêé ❤ ñééèó÷êø
Ò✟ ïêú íòê êé ❤ êöèí÷÷ú
ïê÷ ❤ ðô÷ íî óñíòçèìõ éöïññ÷éÿ Ó
❘ ôééê÷÷ ❈ êòòú éíèçø
✦ è ✐ è èé íóñôî ✝ ÿ ☎☎☎ ëè÷êé
ìñòîïêíéî ñð ✤ êý ❩ êí÷íìç
íìç èé öñë ❤ ñéêç ñð íóñôî ✄✄☎
èé÷íìçéÿ íóñôî ✝✝☎ ñð ýïèöï
ïí t ê ❤ êòëíìêìî èìïíóèî
íìîéø ✦ è ✐ è Õ é ÷íòõêéî èé÷íìçé íòê
❤ ÷íöêé ñð êüîòêëê ëêîêñòñ
÷ñõèöí÷ öñìîòíéîø
Ò✟ ïêú ïí t ê í çòú éèçê íìç
ýêî éèçêø ✟ ïêú íòê ÷èþê ❊ íéî
êòì íìç ùêéîêòì s òêõñìÿ Ó
❘ ôééê÷÷ ❈ êòòú éíèçø
✟ ïê ❈ êòòúé t èéèîêç t è÷÷íõêé
ñì ëíìú ñð îïêéê èé÷íìçé
çôòèìõ îïêèò éîíú èì ✦ è ✐ èø ❜ î
êíöï t è÷÷íõê îïêú òêöêè t êç
ýíòë ýê÷öñëêéø
Ò❊t êòúñìê ýíé éñ þèìçÿ Ó
❘ ôééê÷÷ ❈ êòòú éíèçÿ íççèìõ
îïíî ïê ìñîèöêç ✦ è ✐ èíìé éêêë
îñ òêëíèì ô ❤ óêíî òêõíòç÷êéé
ñð îïê ïíòçéïè ❤ é îïêú ðíöêø
Ò✟ ïêèò õêìêòí÷ çèé ❤ ñéèîèñì
èé ô ❤ óêíîÿ Ó ❘ ôééê÷÷ ❈ êòòú
éíèçø
✟ ïê ❈ êòòúéÿ ýïñ ïí t ê éèü
öïè÷çòêì íìç ❡☎ õòíìçöïè÷
çòêìÿ ëíçê ëíìú îòêíéôòêç
ðòèêìçéïè ❤ é çôòèìõ îïêèò éîíú
èì ✦ è ✐ è íìç ïñ ❤ ê éñëêçíú îñ
òêîôòìø
Ò ùê ðêê÷ íé ö÷ñéê îñ éñëê
íé ýê çñ ëêëóêòé ñð ñôò
ðíëè÷úÿ Ó ❘ ôééê÷÷ ❈ êòòú éíèçø
✟ ïê ❈ êòòúé çñ ìñî ÷ññþ
ô ❤ ñì îïêëéê÷ t êé íé èìçè t èçô
í÷é ýïñ çèç íìúîïèìõ é ❤ êöèí÷
èì ✦ è ✐ èø ✟ ïêú t èêý îïê öñôìî
÷êéé ❤ êñ ❤ ÷ê ýïñ ýñòþ óêïèìç
îïê éöêìêé îñ éô ❤❤ ñòî ✪✯✁
ûïíòèîèêéÿ èìö÷ôçèìõ îïñéê
ýïñ çñìíîê îñ èî ✥ ìíìöèí÷÷úÿ
íé îïê òêí÷ ïêòñêéø
Ò✟ ïêú ëíþê èî ❤ ñééèó÷êøùê
íòê ✐ ôéî îïêèò ïíìçéÿ Ó ùêìçú
❈ êòòú éíèçø
ìêöêééíòú ñìê ñò ëñòê îèëêé í úêíòø
✛ ê í÷éñ éíèç îñ òñôîèìê÷ú öïêöþ îïê
íççòêéé ëíòþêò èîéê÷ðø
Ò ùïè÷ê úñô Õ òê ö÷êíòèìõ îïê
óòôéïÿ èî Õ é õññç îñ ÷ññþ íî îïê íç
çòêéé éîíþê îñ ëíþê éôòê èî èé èì
õññç öñìçèîèñìø ✁ ñëêîèëêé ❤ êñ ❤ ÷ê
çñì Õ î òêí÷è ❧ ê ★ ýïêì èî Õ é çíëíõêç
ñò õñìê ✩ ø Ó
❈ ñéîèìõ úñôò íççòêéé ìôëóêò
èì ëñòê îïíì ñìê ÷ñöíîèñì ✣ ñì
í ëíè÷óñü íìç ñì îïê ïñôéêÿ ðñò
êüíë ❤ ÷ê ✣ çñêéì Õ î ïôòîø
Ò✛ í t èìõ ëñòê îïíì ñìê ýíú îñ çñ
éñëêîïèìõ èé í÷ýíúé í õññç îïèìõÿ Ó
❇ òñöþ éíèçø
➸➺➻➼ ➽ ➾➚➪➶➻➹ ➾➾➘➴➷
➬➮➱✃➱❐➮✃❒ ❮❰Ï➮ÐÑÒ
ÓÔÓÕ ❮❰✃ÖÐ ❮Ï×
Ø Ù ÚÑÛ ÜÜÕ
Ý✃ ÞÒ✃➱❰×ß Ùà ÔáÜâÕ
âãÓäÔåæäÕâÓÔ
❛❜❝❞❢❣❤✐❥❜❦ ❧❞❝♠❢♥♦❣❥✐ ♣❤❞❦♦❢❜
q❞r s❣t✉ ✈♦❥✇❥❜❦♦❞
① ②③④⑤③⑥ ③⑦ ⑧⑨⑤⑩③❶❷⑤❸❹❺
②⑩⑨ ❻③❼❽⑩⑨ ❾❽❼❿⑩⑥⑨❼⑤❹❺ ➀③➁❷
① ➀❽⑤⑩⑥❽⑨❸❼❶ ❷❽➂ ➃⑩⑨❼➂⑩❽④❹ ④③➄❶➅⑩⑤⑩➂
❼❽ ③⑥⑤❸③❶⑩➂❼④ ⑨➆⑥➇⑩⑥❹ ❷⑤ ➈⑦➉❽❼⑤❹
❻⑩➂❼④❷➅ ➊⑩❽⑤⑩⑥❺ ⑧❸❼③➋ ➌⑩➅➅③➁⑨❸❼❶ ❼❽
⑨❶③⑥⑤⑨ ➄⑩➂❼④❼❽⑩ ④③➄❶➅⑩⑤⑩➂ ❷⑤ ⑧⑥⑤❸③❶⑩➂❼④
➃⑩⑨⑩❷⑥④❸ ③⑦ ➍❼⑥➇❼❽❼❷❺ ➃❼④❸➄③❽➂
① ➎⑩⑥❿⑩➂ ⑦③➆⑥ ❹⑩❷⑥⑨ ❷⑨ ➏❼➇❸⑤ ⑨➆⑥➇⑩③❽❺
➐❷❽➇➅⑩❹ ➈❼⑥ ➌③⑥④⑩ ➑❷⑨⑩❺ ➍❼⑥➇❼❽❼❷ ❷❽➂
➎❸❷➁ ➈❼⑥ ➌③⑥④⑩ ➑❷⑨⑩❺ ➎③➆⑤❸ ➊❷⑥③➅❼❽❷
➒➓➔ →➣↔↕↔➙➛➣➓ ➜↔➝➝ ➞➣ ↕➣➣↔➙➛ ➟➠➡↔➣➙➡↕ ➠➡ ➢➠➝➝➤➜➠
➥➣➦➤➓↔➠➝ →➤↕➟↔➡➠➝ ➓➣➛➧➝➠➓➝➨ ➩➤➓ ➫➝↔➙↔➫ ➭↔↕↔➡↕
➠➙➯ ↕➧➓➛➣➓➨➔ ➲↕➳ ➨➤➧➓ ➟➵➨↕↔➫↔➠➙ ➩➤➓ ➠ ➓➣➩➣➓➓➠➝ ➡➤➯➠➨➔
✑❡ ✥✒❡✓✥ ✔✕✖ ✗✘✙❡ ✚✓✛✘✗✔
✜✢✣ ✤✦✧★✩✪✫ ✬✪✭✮✯✪✰✲ ✳✴✵✦✭✷✭★✸✦✲ ✹✻ ✼✽✿❀✿ ❁ ❂❃✣❄❃❀✜❄❅✣✣✣ ❁ ✯✯✯❇✯✩❉✩✧❇❊✭❋
●❍■■❏❑❍ ▼◆❖❏P◗❍■ ❘❏❙❯◗❳❍■ ◗❙ ❍❩ ◆❬❭❍■ ❏❯❯❏P❳❭❩◗❳❪ ◆❖❯■❏❪◆P ❍❩❫ ❯P❏❴◗❫◆P❵