The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, June 26, 2019, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❲ ✁✂ ✄✁❆❨✱ ☎✆✂ ✝✞✱ ✝✟✶✾
❚✠ ✡☛✄ ☞❱ ☞ ✌ ✸✍
▲✎❈✏▲
✭✮✯✰✱✲✮✳✴
➥➦➧➨➩➫ ➭➯ ➲➳➵➫➸
➺➻➼➽➻
➾➚➪➶➹➘➴➾➚
➷➬➮➱✃❐ ❒❮➬➮❰ ÏÐ✃Ñ ÒÓÔ❐ÕÖ
×ØÖ ➬Ù ÚÛÔ➬ÛÖ ÜÔ➱Ü ÝÞÛ➱ ßà
Ð❐ ÕÔá ✃➱áÔÜ➱Ûâ➱ã ä å✃Ðæ➱áÔÜ➱
á➱✃æÔâ➱ çÔÑÑ
➮➱ Õ➱ÑÜ Ð❐ ßè
ÐãÓã ÝÞÛ➱ é×
Ð❐ ❐Õ➱ ê➱✃ÓÔáë
❐➬Û ì➱Ó➱❐➱✃íÖ
Ù➬ÑÑ➬ç➱Ü ➮í Ð
✃➱â➱î❐Ô➬Û Ð❐ ❐Õ➱
Ò❐ÐÛï➱ÑÜ ì➬Óë
ÓÞÛÔ❐í ì➱Û❐➱✃ã
ðÛ➬çÛ Ðá
❮➬➮Ö Õ➱ çÐá
➮➬✃Û ñ➬æã àÖ
ßàØòÖ ÔÛ ê➱✃➱Ù➬✃ÜÖ ó➱ôÐáÖ ❐➬
ìÑÐÞÜ➱ ÐÛÜ äÑÑÔÛ➱ ÒÓÔ❐Õã
ê➱ ✃➱áÔÜ➱Ü ÔÛ õÔÓÓÔ❐❐Ö
ó➱ôÐáö ÷➱➱ÜÖ ìÐÑÔÙ➬✃ÛÔÐö ÐÛÜ
ÒÞ❐Õ➱✃ÑÔÛÖ óçÔâø➱ÛÕÐÓÖ
Ò❐ÐÛï➱ÑÜ ÐÛÜ ÚÛÔ➬Ûã ê➱ Ð❐ë
❐➱ÛÜ➱Ü áâÕ➬➬Ñá ÔÛ ÷➱➱Ü ÐÛÜ
ÒÞ❐Õ➱✃ÑÔÛ ÐÛÜ å✃ÐÜÞÐ❐➱Ü
Ù✃➬Ó ùÔ❐âÕ➱ÑÑ êÔåÕ ÒâÕ➬➬Ñ
ÔÛ ßàòòã
❮➬➮ á➱✃æ➱Ü ÔÛ ❐Õ➱ ÚãÒã
ñÐæíã úÛ Ò➱î❐ã ßûÖ ßàòûÖ Õ➱
ÓÐ✃✃Ô➱Ü ÝÐÛÔâ➱ ❒ÝÐÛ❰ ❮ÐÔÛ
ÔÛ ü➱ÛÜÑ➱❐➬Ûã
❮➬➮ çÐá ➱ÓîÑ➬í➱Ü çÔ❐Õ
ÕÔá ÙÐÓÔÑí Ñ➬ååÔÛå ÞÛ❐ÔÑ
ñ➬æ➱Ó➮➱✃ ßàòàÖ çÕ➱Û Õ➱
ÕÔ✃➱Ü ➬Û çÔ❐Õ ❐Õ➱ ÚÛÔ➬Û
üÐâÔïâ ➷ÐÔÑ✃➬ÐÜ Ðá Ð âÐ✃ë
ÓÐÛ Õ➱Ñî➱✃ã ý✃➬Ó ßàûé ❐➬
ßàûûÖ Õ➱ çÐá ÐÑá➬ Ð Ü➱✃➱âø
➬î➱✃Ð❐➬✃ ÐÛÜ ❐Õ➱Û ➮➱âÐÓ➱
❐Õ➱ âÐ✃ Ù➬✃➱ÓÐÛ ÔÛ ßàûûã ê➱
çÐá çÔ❐Õ ❐Õ➱ ✃ÐÔÑ✃➬ÐÜ Ù➬✃ Ø×
í➱Ð✃á ÐÛÜ ✃➱❐Ô✃➱Ü ÔÛ ßàà×ã
❮➬➮ ÐÛÜ ÝÐÛ ç➱✃➱ áÛ➬çë
➮Ô✃ÜáÖ å➬ÔÛå ❐➬ ÷ÔÛ❐➱✃ÕÐæ➱ÛÖ
ìÐÑÔÙ➬✃ÛÔÐÖ Ù➬✃ éß í➱Ð✃áã
ä æ➬ÑÞÛ❐➱➱✃ Ù➬✃ ❐Õ➱
Ò❐ÐÛï➱ÑÜ þ➬ÑÞÛ❐➱➱✃ ýÔ✃➱
õ➱îÐ✃❐Ó➱Û❐ Ù✃➬Ó ßàÿ ❉ ❐➬
ßàûûÖ ❮➬➮ á➱✃æ➱Ü ÛÔÛ➱ í➱Ð✃á
Ð❐ ❐Õ➱ ï✃➱ âÕÔ➱Ùã ê➱ çÐá Ð
ÑÔÙ➱ Ó➱Ó➮➱✃ ➬Ù ❐Õ➱ ÚÛÔ➬Û
ì➬ÞÛ❐í ùÞá➱ÞÓÖ çÕ➱✃➱
Õ➱ çÐá ÐÛ ➱Û❐ÕÞáÔÐá❐Ôâ
æ➬ÑÞÛ❐➱➱✃Ö ÓÐÛí ÐÛ ÔÜ➱Ð çÐá
✃➱ÐÑÔ r ➱Ü ❐Õ✃➬ÞåÕ ÕÔá ÕÐÛÜíë
ÓÐÛ Ð➮ÔÑÔ❐Ô➱áã
ÒÞ✃æÔæ➬✃á ÔÛâÑÞÜ➱ ÕÔá âÕÔÑë
Ü✃➱ÛÖ þÐÑ➱✃Ô➱ Ò❐➬âøÕ➬ÙÙ ÐÛÜ
ÕÞá➮ÐÛÜÖ êÐÛøÖ ➬Ù ÚÛÔ➬ÛÖ
ÐÛÜ ➷➬➮➮ÔÛ ÒçÐÑ➱á ➬Ù ❛ ➬ÜÔÖ
ìÐÑÔÙ➬✃ÛÔÐö ➮✃➬❐Õ➱✃áÖ ➷Ðíë
Ó➬ÛÜ ÒÓÔ❐Õ ÐÛÜ çÔÙ➱Ö Ý➬Ö ➬Ù
ü➱ÛÜÑ➱❐➬Û ÐÛÜ ÝÐÓ➱á ÒÓÔ❐Õ
➬Ù ü➱ÛÜÑ➱❐➬Ûö áÔá❐➱✃Ö ñÐÛâí
Ý➱ÐÛ➱á ➬Ù Òî➬øÐÛ➱Ö ÷ÐáÕë
ÔÛå❐➬Ûö ➱ÔåÕ❐ å✃ÐÛÜâÕÔÑÜ✃➱Û
ÐÛÜ ß× å✃➱Ð❐ëå✃ÐÛÜâÕÔÑÜ✃➱Ûö
ÐÛÜ ßÿ ÛÔ➱â➱á ÐÛÜ Û➱îÕ➱çáã
ê➱ çÐá î✃➱â➱Ü➱Ü ÔÛ Ü➱Ð❐Õ
➮í ÕÔá çÔÙ➱Ö ÝÐÛÔâ➱ö ÜÐÞåÕë
❐➱✃Ö ìÐ✃✃Ô➱ ÒÓÔ❐Õö îÐ✃➱Û❐áÖ
ìÑÐÞÜ➱ ÐÛÜ äÑÑÔÛ➱ö ÐÛÜ
á❐➱îÓ➬❐Õ➱✃Ö úîÐÑ ÒÓÔ❐Õã
■ Û ÑÔ➱Þ ➬Ù ➬ç➱✃áÖ Ó➱Ó➬ë
✃ÔÐÑ â➬Û❐✃Ô➮Þ❐Ô➬Ûá ÓÐí ➮➱
ÓÐÜ➱ ❐➬ ❐Õ➱ ÚÛÔ➬Û ì➬ÞÛ❐í
ùÞá➱ÞÓÖ ØØß Òã ùÐÔÛ Ò❐ãÖ
ÚÛÔ➬Û àû××Øã
úÛÑÔÛ➱ â➬ÛÜ➬Ñ➱Ûâ➱á ÓÐí
➮➱ ÓÐÜ➱ ❐➬ ❐Õ➱ ÙÐÓÔÑí Ð❐
çççãÑ➬æ➱ÑÐÛÜÙÞÛ➱✃ÐÑâÕÐî➱Ñã
â➬Óã
▼ ➵ ✁ ➸ ✂ ➨ ✄ ➭➯ ▼ ➦➨ ✄✄ ➨➩
☎✆✝✞ ➻ ✟ ✠ ➼ ✡☛
ùÔâÕÐ➱Ñ Ïã ù➬➱ÑÑ➱✃Ö ÿ ❉ Ö
➬Ù ■ áÑÐÛÜ ìÔ❐íÖ ÜÔ➱Ü ÝÞÛ➱ éé
Ð❐ ❛ ➬Û➱ ü➱Ðø ê➬áîÔ❐ÐÑ ÔÛ
õ✃Ðî➱✃Ö Ú❐ÐÕã äÛ ➬➮Ô❐ÞÐ✃í
Ôá Ù➬✃❐Õâ➬ÓÔÛåã ❛ ➬æ➱ÑÐÛÜ
ýÞÛ➱✃ÐÑ ìÕÐî➱Ñ ❋ ì✃➱ÓÐë
❐➬✃í çÔÑÑ ➮➱ ÕÐÛÜÑÔÛå ❐Õ➱
Ð✃✃ÐÛå➱Ó➱Û❐áã
❆ ➳ ✂☞✌✂ ✍✎ ➨ ✄✄✂✏ ➲➫➨➨ ✄ ➨
◆ ➽ ✑✡t ✒ ➽ ♦✟✓✑
äÓÐÛÜÐ ❒õ➱ÑÑÐ❰ Ò❐➱➱Ñ➱Ö ûòÖ
➬Ù ñ➬✃❐Õ ü➬çÜ➱✃Ö ÜÔ➱Ü ÝÞÛ➱
é ❉ ã äÛ ➬➮Ô❐ÞÐ✃í Ôá Ù➬✃❐Õë
â➬ÓÔÛåã ä✃✃ÐÛå➱Ó➱Û❐á Ð✃➱
ÞÛÜ➱✃ ❐Õ➱ ÜÔ✃➱â❐Ô➬Û ➬Ù óÐÓÔ ✔ á
üÔÛ➱ þÐÑÑ➱í ýÞÛ➱✃ÐÑ ê➬Ó➱
ÐÛÜ ì✃➱ÓÐ❐Ô➬Û Ò➱✃æÔâ➱á ➬Ù
êÐÑÙçÐíã
✎✂☞ ➵➨ ✄ ✕ ➯ ✎✂✖ ➵ ✗
▲✞ ✘✑✞ ➻ ✟✓
õÐÛÔ➱Ñ úã õÐæÔáÖ ûèÖ ➬Ù
❛ Ð ✙ ✃ÐÛÜ➱Ö ÜÔ➱Ü ÝÞÛ➱ é ❉
Ð❐ ✙ ✃ÐÛÜ➱ ➷➬ÛÜ➱ ê➬áîÔ❐ÐÑã
äÛ ➬➮Ô❐ÞÐ✃í Ôá Ù➬✃❐Õâ➬ÓÔÛåã
❛ ➬æ➱ÑÐÛÜ ýÞÛ➱✃ÐÑ ìÕÐî➱Ñ ❋
ì✃➱ÓÐ❐➬✃í çÔÑÑ ➮➱ ÕÐÛÜÑÔÛå
❐Õ➱ Ð✃✃ÐÛå➱Ó➱Û❐áã
❇✂ ➩➧ ✂ ➩ ✂ ✚ ➯ ❇✛ ➩➩➨ ✗
▲✞ ✘✑✞ ➻ ✟✓
❮Ð✃➮Ð✃Ð ìã ❮Þ✃✃➱áÖ ×àÖ
➬Ù ❛ Ð ✙ ✃ÐÛÜ➱Ö ÜÔ➱Ü ÝÞÛ➱
é ❉ Ð❐ Ð Ñ➬âÐÑ âÐ✃➱ ÙÐâÔÑÔ❐íã
ä å✃Ðæ➱áÔÜ➱ á➱✃æÔâ➱ çÔÑÑ ➮➱
Õ➱ÑÜ Ð❐ é îãÓã ÝÞÑí éß Ð❐
❐Õ➱ ÷ÐÔ❐á➮Þ✃å ì➱Ó➱❐➱✃í
ÔÛ ÷ÐÔ❐á➮Þ✃åÖ ÷ÐáÕÔÛå❐➬Ûã
äÛ ➬➮Ô❐ÞÐ✃í Ôá Ù➬✃❐Õâ➬ÓÔÛåã
❛ ➬æ➱ÑÐÛÜ ýÞÛ➱✃ÐÑ ìÕÐî➱Ñ ❋
ì✃➱ÓÐ❐➬✃í Ôá ÕÐÛÜÑÔÛå ❐Õ➱
Ð✃✃ÐÛå➱Ó➱Û❐áã
❏ ➦ ✗ ➨ ✜ ➸ ✢ ➯ ✥✂ ➩ ✗ ➦ ☞
➺➻➼➽➻
Ý➬á➱îÕ ÷ã ❛ Ð✃á➬ÛÖ ûàÖ ➬Ù
ÚÛÔ➬ÛÖ ÜÔ➱Ü ÝÞÛ➱ é ❉ Ð❐ Ð
Ñ➬âÐÑ âÐ✃➱ ÙÐâÔÑÔ❐íã ä å✃Ðæ➱áÔÜ➱
á➱✃æÔâ➱ çÔÑÑ ➮➱ Õ➱ÑÜ Ð❐ ßè
ÐãÓã ÝÞÑí ßé Ð❐ ❐Õ➱ ÚÛÔ➬Û
ì➱Ó➱❐➱✃íã ìÐáÞÐÑ Ü✃➱áá Ôá
î✃➱Ù➱✃✃➱Ü ➮í ❐Õ➱ ÙÐÓÔÑíã äÛ
➬➮Ô❐ÞÐ✃í Ôá Ù➬✃❐Õâ➬ÓÔÛåã
❛ ➬æ➱ÑÐÛÜ ýÞÛ➱✃ÐÑ ìÕÐî➱Ñ ❋
ì✃➱ÓÐ❐➬✃í Ôá ÕÐÛÜÑÔÛå ❐Õ➱
Ð✃✃ÐÛå➱Ó➱Û❐áã
➭ ✌☞✂ ▼✂ ➨ ❇ ➨➩ ☞ ➸ ✂ ➩ ✌ ➫
▲✞ ✘✑✞ ➻ ✟✓
ÏÜÛÐ ùÐ➱ ❮➱✃ÛÕÐ✃Ü❐Ö
ßèèÖ ➬Ù ❛ Ð ✙ ✃ÐÛÜ➱Ö ÜÔ➱Ü
ÝÞÛ➱ ß× Ð❐ Ð Ñ➬âÐÑ âÐ✃➱
ÙÐâÔÑÔ❐íã ä æÔ➱çÔÛå çÔÑÑ ➮➱
Õ➱ÑÜ Ù✃➬Ó ßè ÐãÓã ❐➬ Û➬➬Û
ÝÞÛ➱ éà Ð❐ õÐÛÔ➱ÑáëðÛ➬îî
ýÞÛ➱✃ÐÑ ì✃➱ÓÐ❐Ô➬Û ❋ ❛ ÔÙ➱
ì➱Ñ➱➮✃Ð❐Ô➬Û ì➱Û❐➱✃Ö Ù➬ÑÑ➬ç➱Ü
➮í Ð ÙÞÛ➱✃ÐÑ á➱✃æÔâ➱ Ð❐ é
îãÓã ü✃ÔæÐ❐➱ ➱Û❐➬Ó➮Ó➱Û❐
çÔÑÑ ➮➱ Ð❐ ❐Õ➱ ✙ ✃ÐÛÜæÔ➱ç
ì➱Ó➱❐➱✃í ùÐÞá➬Ñ➱ÞÓã
✥ ➦ ✄✂ ✣ ➯ ✤ ➲➫ ✛✗✗ ➵ ✦ ✚ ➸ ✂✜ ➳ ✂☞
▲✞ ✘✑✞ ➻ ✟✓
➾➚➪➘➹➘➴➾➚
❛ ➬ÑÐ óÕ➱❐Ð ìÕÐîÓÐÛÖ ×ûÖ
➬Ù ❛ Ð ✙ ✃ÐÛÜ➱Ö ÜÔ➱Ü ÝÞÛ➱ ßòã
ä â➱Ñ➱➮✃Ð❐Ô➬Û ➬Ù Õ➱✃ ÑÔÙ➱ çÔÑÑ
➮➱ Õ➱ÑÜ Ð❐ é
îãÓã ÝÞÑí ßØ Ð❐
õÐÛÔ➱ÑáëðÛ➬îî
ýÞÛ➱✃ÐÑÖ ì✃➱ë
ÓÐ❐Ô➬Û ❋ ❛ ÔÙ➱
ì➱Ñ➱➮✃Ð❐Ô➬Û
ì➱Û❐➱✃ã ■ Û❐➱✃Ó➱Û❐ çÔÑÑ ➮➱
Õ➱ÑÜ Ð❐ é îãÓã ÝÞÑí ß ❉ Ð❐ ❐Õ➱
â➱Ó➱❐➱✃í ÔÛ êÐÓÔÑ❐➬Ûã
❛ ➬ÑÐ çÐá ➮➬✃Û ý➱➮ã ❉ Ö ßàØéÖ
ÔÛ ❛ ➬Ûå ì✃➱➱øÖ ❐➬ Ý➬ÕÛ ÐÛÜ
➷➱❐Ð ❘ ❮Þ✃ÛáÔÜ➱ ✧ Ò❐ÞááÔã ÒÕ➱
Ð❐❐➱ÛÜ➱Ü êÐÓÔÑ❐➬Û ÏÑ➱Ó➱Ûë
❐Ð✃í ÒâÕ➬➬Ñ ÐÛÜ å✃ÐÜÞë
Ð❐➱Ü Ù✃➬Ó ❛ ➬Ûå ì✃➱➱ø êÔåÕ
ÒâÕ➬➬Ñã úÛ äî✃ÔÑ àÖ ßàòèÖ
❛ ➬ÑÐ ÓÐ✃✃Ô➱Ü ➷➬ÑÐÛÜ ÏÑ❐➬Û
ìÕÐîÓÐÛÖ ÐÛÜ ❐Õ➱í ✃➱áÔÜ➱Ü
➬Û Ð ✃ÐÛâÕ ÔÛ ❛ ➬Ûå ì✃➱➱øã
õÞ✃ÔÛå ❐ÕÐ❐ ❐ÔÓ➱ ❛ ➬ÑÐ çÐá
❐Õ➱ á➱â✃➱❐Ð✃í ➬Ù ❐Õ➱ ✙ ✃ÐÛ❐
ì➬ÞÛ❐í ýÐ✃Ó ❮Þ✃➱ÐÞÖ á➱✃æ➱Ü
Ðá î✃➱áÔÜ➱Û❐ ➬Ù ❐Õ➱ üóä ÐÛÜ
Ð✃✃ÐÛå➱Ü ÓÐÛí â➬ÓÓÞÛÔ❐í
➱æ➱Û❐áã
➷➬ÑÐÛÜ î✃➱â➱Ü➱Ü Õ➱✃ ÔÛ
Ü➱Ð❐Õ ÔÛ ùÐ✃âÕ ßàÿÿã ■ Û
ßàÿûÖ áÕ➱ Ó➬æ➱Ü ❐➬ ÚÛÔ➬ÛÖ
çÕ➱✃➱ áÕ➱ ✃➱áÔÜ➱Ü Ù➬✃ Ð ❐ÔÓ➱
➮➱Ù➬✃➱ ÑÔæÔÛå ÔÛ ü➱ÛÜÑ➱❐➬Û
Ù➬✃ Ð Ù➱ç í➱Ð✃áã ÒÕ➱ ❐Õ➱Û ✃➱ë
❐Þ✃Û➱Ü ❐➬ ❛ Ð ✙ ✃ÐÛÜ➱Ö çÕ➱✃➱
áÕ➱ ç➬✃ø➱Ü Ðá Ð êíá❐➱✃
Ü✃Ôæ➱✃ Ù➬✃ ❮➬Ôá➱ ìÐáâÐÜ➱
Ù➬✃ éò í➱Ð✃áã ■ Û ßàûèÖ ❛ ➬ÑÐ
ÓÐ✃✃Ô➱Ü ➷➬Û ➷➬➱❐ÕÑ➱✃ã óÕ➱í
ÑÐ❐➱✃ ÜÔæ➬✃â➱Ü ➮Þ❐ ✃➱❐ÐÔÛ➱Ü
Ð ❐✃➱ÐáÞ✃➱Ü Ù✃Ô➱ÛÜáÕÔîã ÒÕ➱
å✃ÐÜÞÐ❐➱Ü Ù✃➬Ó ÷ÐÑÑÐ ÷ÐÑÑÐ
❮ÞáÔÛ➱áá ì➬ÑÑ➱å➱ ❐ÕÐ❐ áÐÓ➱
í➱Ð✃ã
❛ ➬ÑÐ çÐá æ➱✃í ❐ÐÑ➱Û❐➱Ü Ð❐
Û➱➱ÜÑ➱ç➬✃øÖ â✃➬âÕ➱❐ÔÛåÖ ➱Óë
➮✃➬ÔÜ➱✃í ÐÛÜ ❜ ÞÔÑ❐ÔÛåã ý➬✃
í➱Ð✃á áÕ➱ ➱Û❐➱✃➱Ü Õ➱✃ â✃ÐÙ❐á
ÐÛÜ ➬ç➱✃á ÔÛ ❐Õ➱ â➬ÞÛ❐í
ÙÐÔ✃ ÐÛÜ áÕ➱ ✃➱â➱Ôæ➱Ü ÓÐÛí
➮ÑÞ➱ ÐÛÜ îÞ✃îÑ➱ ✃Ô➮➮➬Ûáã
ÒÕ➱ ÐÑá➬ ➱Û ❙ ➬í➱Ü åÐ✃Ü➱ÛÔÛå
ÐÛÜ îÑÐíÔÛå âÐ✃Ü åÐÓ➱áÖ
➱áî➱âÔÐÑÑí îÔÛ➬âÕÑ➱ ÐÛÜ
á➬ÑÔ❐ÐÔ✃➱ã ❛ ➬ÑÐ Ñ➬æ➱Ü ìÕ✃Ôá❐ë
ÓÐáÖ ÓÐøÔÛå áÞ✃➱ ➱ÐâÕ åÔÙ❐
çÐá áî➱âÔÐÑã õÞ✃ÔÛå Õ➱✃
í➱Ð✃Ñí ❐✃Ôîá ❐➬ ❐Õ➱ â➬Ðá❐Ö
áÕ➱ ÓÐÜ➱ áÞ✃➱ áÕ➱ ➮✃➬ÞåÕ❐
Õ➬Ó➱ ➱Û➬ÞåÕ â✃Ð➮ Ù➬✃ Ð ➮Ôå
â✃Ð➮ Ù➱➱Üã ❨ ➬Þ ➬Ù❐➱Û â➬ÞÑÜ
á➱➱ ❛ ➬ÑÐ ❐✃Ðæ➱ÑÔÛå Ü➬çÛ
❐Õ➱ ✃➬ÐÜ ÔÛ Õ➱✃ ÑÔ❐❐Ñ➱ ✃➱Ü
❐✃Þâø ÐÛÜ âÐÓî➱✃ çÔ❐Õ Õ➱✃
å✃ÐÛÜâÕÔÑÜ✃➱Û ÔÛ ❐➬çã ê➱✃
ÙÐæ➬✃Ô❐➱ âÕÔÑÜÕ➬➬Ü Ó➱Ó➬✃Ô➱á
ÔÛâÑÞÜ➱Ü á❐➬✃Ô➱á Ð➮➬Þ❐ ✃ÔÜÔÛå
Õ➱✃ î➬ÛíÖ ❒ó➬ÛíÖ❰ ❐➬ áâÕ➬➬Ñ
ÐÛÜ Ù➬ÑÑ➬çÔÛå Õ➱✃ ÜÐÜ ➬æ➱✃
❐Õ➱ ÕÔÑÑá ➬Ù ❐Õ➱ êÐÓÔÑ❐➬Û
Ð✃➱Ðã
ÒÞ✃æÔæÔÛå ✃➱ÑÐ❐Ôæ➱á ÔÛë
âÑÞÜ➱ Õ➱✃ âÕÔÑÜ✃➱Û ÐÛÜ ❐Õ➱Ô✃
áî➬Þá➱áÖ ÝÞÐÛÔ❐Ð ÐÛÜ äÑÑ➱Û
÷➱Ôáá➱Û ÞÕ ➬Ù ❛ Ð ✙ ✃ÐÛÜ➱Ö
ùÐ✃áÕÐ ÐÛÜ êÐ✃æ➱í ù➬✃ë
åÐÛ ➬Ù ÒÞÓÓ➱✃æÔÑÑ➱ ÐÛÜ
➷➬Û ÐÛÜ ùÔ✃ÔÐÓ ìÕÐîÓÐÛ
➬Ù Òî✃ÔÛåï➱ÑÜö áÔá❐➱✃Ö ➷Þ❐ÕÔ➱
➷➬ÜÐ✃Óö á➱æ➱Û å✃ÐÛÜâÕÔÑë
Ü✃➱Ûö ÐÛÜ ßû å✃➱Ð❐ëå✃ÐÛÜë
âÕÔÑÜ✃➱Ûã
ÒÕ➱ çÐá î✃➱â➱Ü➱Ü ÔÛ Ü➱Ð❐Õ
➮í áÔá❐➱✃Ö õ➬ÛÛÐ ❛ ➱➱ äÓ➬áã
✥ ➨➨➥➦ ★ ❏ ➯ ➥➵ ✁ ➸➫➨➩
▲✞ ✘✑✞ ➻ ✟✓
➾➚➪➶➹➘➴➾➚
❛ ➱➱➷➬í Ý➬á➱îÕ ➷ÔâÕ❐➱✃Ö
×ØÖ ➬Ù ❛ Ð ✙ ✃ÐÛÜ➱Ö ÜÔ➱Ü ÝÞÛ➱
ßÿ Ð❐ ÕÔá ✃➱áÔÜ➱Ûâ➱ã ä❐ ÕÔá
✃➱ ❜ Þ➱á❐Ö ❐Õ➱✃➱
çÔÑÑ Û➬❐ ➮➱ Ð
á➱✃æÔâ➱ã
❛ ➱➱➷➬í çÐá
➮➬✃Û ñ➬æã ééÖ
ßàØòÖ ÔÛ ù➬ÞÛ❐
äÛå➱ÑÖ ❐➬ ñÔâÕ➬ë
ÑÐá ÐÛÜ ÏÓÔÑí
❘ ìÑÔÛ➱ ✧ ➷ÔâÕ❐➱✃ã
ê➱ ✃➱áÔÜ➱Ü ÔÛ
ìÐÑÔÙ➬✃ÛÔÐ ÐÛÜ
ú✃➱å➬Û ÐÛÜ
Ð❐❐➱ÛÜ➱Ü ÒÐÛ❐Ð ùÐ✃ÔÐ êÔåÕ
ÒâÕ➬➬Ñã ❛ ➱➱➷➬í á➱✃æ➱Ü ÔÛ
❐Õ➱ ÚãÒã ä✃Óíã ê➱ ÓÐ✃✃Ô➱Ü
ÝÞÜÔ❐Õ äÛÛ ❮➬çÑ➱áã
❛ ➱➱➷➬í ç➬✃ø➱Ü Ðá Ð
✃➱á❐ÐÞ✃ÐÛ❐ â➬➬øã êÔá Õ➬➮➮Ô➱á
ÔÛâÑÞÜ➱Ü ïáÕÔÛåÖ ÕÞÛ❐ÔÛå
ÐÛÜ âÐÓîÔÛåÖ ÐÛÜ Õ➱ ➱Û ❙ ➬í➱Ü
Ù➬➬❐➮ÐÑÑã
ÒÞ✃æÔæ➬✃á ÔÛâÑÞÜ➱ ÕÔá çÔÙ➱
ÝÞÜÔ❐Õ ❘ ❮➬çÑ➱á ✧ ➷ÔâÕ❐➱✃ ➬Ù
❛ Ð ✙ ✃ÐÛÜ➱ö á➬ÛÖ ÝÐÓ➱á ✙ Ð✃ë
➮➱✃ ➬Ù ❛ Ð ✙ ✃ÐÛÜ➱ö ÜÐÞåÕ❐➱✃áÖ
ùÐ✃åÐ✃➱❐ Òî➱➱âÕ❐ ➬Ù ä✃Ô r ➬ÛÐÖ
ìÕ➱✃íÑ ❮➱ÐáÞâø➱✃ ➬Ù ú✃➱å➬Û
ÐÛÜ ðÐ❐Õ➱✃ÔÛ➱ ðÞÛ r Ñ➱✃ ➬Ù
ú✃➱å➬Ûö ÐÛÜ áÔá❐➱✃áÖ ùÐ✃í
äÛÛ äÜÓÞÓÜá➬Û ➬Ù ü➱ÛÜÑ➱ë
❐➬Û ÐÛÜ ÝÞÜí ÷Ð✃Û➱✃ ➬Ù üÔÑ➬❐
➷➬âøã
ê➱ çÐá î✃➱â➱Ü➱Ü ÔÛ Ü➱Ð❐Õ
➮í ÕÔá îÐ✃➱Û❐áÖ ñÔâÕ➬ÑÐá ÐÛÜ
ÏÓÔÑí ➷ÔâÕ❐➱✃ö ➮✃➬❐Õ➱✃áÖ
äÑÙ✃➱Ü ➷ÔâÕ❐➱✃Ö üÐÞÑ ➷ÔâÕ❐➱✃Ö
ÝÐâø ➷ÔâÕ❐➱✃ ÐÛÜ ❛ Ð✃✃í
➷ÔâÕ❐➱✃ö ÐÛÜ áÔá❐➱✃ÖäåÛ➱á
❩ ÔÓÓ➱✃ÓÐÛã
úÛÑÔÛ➱ â➬ÛÜ➬Ñ➱Ûâ➱á ÓÐí
➮➱ ÓÐÜ➱ ❐➬ ❐Õ➱ ÙÐÓÔÑí Ð❐
çççãÑ➬æ➱ÑÐÛÜÙÞÛ➱✃ÐÑâÕÐî➱Ñã
â➬Óã
❇ ➦ ☞☞ ➵➨ ✩ ➯ ➲ ✜✂ ➩ ✪✗
❊✝✫ ➼➻
➾➚ ✾✬ ➹➘➴➾➚
❮➬ÛÛÔ➱ ýÐí➱ ÒîÐ✃øáÖ òéÖ
➬Ù ÏÑåÔÛÖ ÜÔ➱Ü ÝÞÛ➱ ßé Ð❐ Õ➱✃
✃➱áÔÜ➱Ûâ➱ã ä Ó➱Ó➬✃ÔÐÑ á➱✃ë
æÔâ➱ çÔÑÑ ➮➱ Õ➱ÑÜ
Ð❐ é îãÓã ÝÞÑí ÿ
Ð❐ ❐Õ➱ ìÕÞ✃âÕ
➬Ù Ý➱áÞá ìÕ✃Ôá❐
➬Ù ❛ Ð❐❐➱✃ëÜÐí
ÒÐÔÛ❐á ÔÛ ÏÑåÔÛã
❮➬ÛÛÔ➱ çÐá ➮➬✃Û äî✃ÔÑ
ØÖ ßàÿûÖ ÔÛ ÒÐÛ ý✃ÐÛâÔáâ➬Ö
ìÐÑÔÙ➬✃ÛÔÐÖ ❐➬ þ➱✃Û➬Û ❛ ➱➷➬í
ÒîÐ✃øá ÐÛÜ ❮➱æ➱✃Ñí ❘ ìÐÓî ✧
❛ ÔÓ➮ÐÞåÕã äÙ❐➱✃ ÕÔåÕ áâÕ➬➬Ñ
áÕ➱ Ð❐❐➱ÛÜ➱Ü â➬ÑÑ➱å➱ Ð❐ ❐Õ➱
ÚÛÔæ➱✃áÔ❐í ➬Ù óÞâá➬Û ÐÛÜ
óÞâá➬Û ì➬ÓÓÞÛÔ❐í ì➬ÑÑ➱å➱
ÔÛ ä✃Ô r ➬ÛÐã ÒÕ➱ ❐Õ➱Û ➱Ð✃Û➱Ü
Ð ÓÐá❐➱✃ ✔ á Ü➱å✃➱➱ ÔÛ îÕÐ✃ë
ÓÐâ➬Ñ➬åí Ð❐ ❐Õ➱ ÒâÕ➬➬Ñ ➬Ù
üÕÐ✃ÓÐâíëìÚ õ➱Ûæ➱✃ã
❮➬ÛÛÔ➱ çÐá ➱ÓîÑ➬í➱Ü Ðá
Ð îÕÐ✃ÓÐâÔá❐ Ð❐ ÷ÐÑå✃➱➱Û ✔ á
ÔÛ Ò➬Þ❐Õ ìÐ✃➬ÑÔÛÐ Ù➬✃ éè
í➱Ð✃áã ■ Û éèß ❉ Ö áÕ➱ Ó➬æ➱Ü
❐➬ ú✃➱å➬Û ❐➬ ➮➱ âÑ➬á➱✃ ❐➬ Õ➱✃
ÙÐÓÔÑíã ÒÕ➱ çÐá ❐Õ➱ îÕÐ✃ë
ÓÐâí ÓÐÛÐå➱✃ Ð❐ ❐Õ➱ ❛ Ð
✙ ✃ÐÛÜ➱ ❮ÔëùÐ✃❐ ÞÛ❐ÔÑ éèß×Ö
çÕ➱Û áÕ➱ ❐➬➬ø Ð áÐ➮➮Ð❐ÔâÐÑ
❐➬ áî➱ÛÜ Ó➬✃➱ ❐ÔÓ➱ çÔ❐Õ
Õ➱✃ âÕÔÑÜ✃➱Ûã ❮➬ÛÛÔ➱ çÐá ÐÛ
➱ôâ➱ÑÑ➱Û❐ ÓÐÛÐå➱✃Ö å➬➬Ü ❐➬
❐Õ➱ ➱ÓîÑ➬í➱➱á ÐÛÜ ç➱ÑÑëÑÔø➱Ü
➮í Õ➱✃ â➬ëç➬✃ø➱✃áã
❮➬ÛÛÔ➱ ➱Û ❙ ➬í➱Ü ➮Ðøë
ÔÛåÖ á➱çÔÛåÖ ❐✃Ðæ➱ÑÔÛå ÐÛÜ
áî➱ÛÜÔÛå ❐ÔÓ➱ çÔ❐Õ ÙÐÓÔÑíã
■ Ù ❐Õ➱✃➱ çÐá Ð îÐ✃❐íÖ ➮Ðø➱
áÐÑ➱ ➬✃ ÐÛí øÔÛÜ ➬Ù áî➱âÔÐÑ
➬ââÐáÔ➬ÛÖ í➬Þ ✔ Ü ➮➱ áÞ✃➱ ❐➬
ïÛÜ Õ➱✃ Ü➱ÑÔâÔ➬Þá âÞîâÐø➱á
➬✃ âÐø➱á ❐Õ➱✃➱ã ê➱✃ å✃➱Ð❐➱á❐
❙ ➬í ÐÛÜ î✃➬ÞÜ➱á❐ Ðââ➬ÓîÑÔáÕë
Ó➱Û❐ çÐá Õ➱✃ ❐ç➬ âÕÔÑÜ✃➱Ûã
❷❸❹ ❺❻ ❹❼❽❾❿➀ ❼ ➁❾❼➂ ➁❸➀➃❸➄❹ ➃❿➀
➅❿❺ ❼➂➆ ➅❿❺➀ ➉❺➆➊❸❹➋
➌➍➎➎ ➏➐ ➏➐➑➒ ➍➓➔ →➓➔ ➐➑➏ ➣➐➒↔ ➏➐➔➍↕➙
➛➜➝➞➟➠➡➞➜➢➤➤
✰✭⑥✮⑦
ÒÕ➱ çÐá ÔÛæ➬Ñæ➱Ü çÔ❐Õ ❐Õ➱Ô✃
áâÕ➬➬Ñ Ðâ❐ÔæÔ❐Ô➱á ÐÛÜ áî➬✃❐á
ÔÛâÑÞÜÔÛå ÚÛÔ➬Û ì➬ÞÛ❐í
❛ Ô❐❐Ñ➱ ❛ ➱ÐåÞ➱Ö ç✃➱á❐ÑÔÛå ÐÛÜ
â➬ÓÓÞÛÔ❐í ❐Õ➱Ð❐➱✃ã ❮➬ÛÛÔ➱
çÐá ÐÛ úæÐ❐Ô➬Û ù➱Ó➮➱✃
➬Ù ❐Õ➱ ý✃Ô➱ÛÜá ➬Ù ❐Õ➱ úî➱✃Ð
ê➬Þá➱Ö Û➬❐ ➬ÛÑí Ü➬ÛÐ❐ÔÛå
ïÛÐÛâÔÐÑÑí ➮Þ❐ åÔæÔÛå Õ➱✃
❐ÔÓ➱ ❐➬ Õ➱Ñî çÔ❐Õ ❐Õ➱ í➬ÞÛå
Ðâ❐➬✃á Ðá ç➱ÑÑã
ÒÞ✃æÔæÔÛå ✃➱ÑÐ❐Ôæ➱á ÔÛâÑÞÜ➱
Õ➱✃ âÕÔÑÜ✃➱ÛÖ äÓ➮➱✃ ÐÛÜ ñÐë
❐ÕÐÛö Ó➬❐Õ➱✃ ÐÛÜ á❐➱îÙÐ❐Õ➱✃Ö
✙ Ð✃í ÐÛÜ ❮➱æ➱✃Ñí ❛ ÔÓ➮ÐÞåÕ
➬Ù ÏÛ❐➱✃î✃Ôá➱ö ➮✃➬❐Õ➱✃á ÐÛÜ
áÔá❐➱✃áëÔÛëÑÐçÖ êÐ✃➬ÑÜ ÐÛÜ
ùÐ✃åÔ➱ ÒîÐ✃øá ➬Ù úÐø✃ÔÜå➱
ÐÛÜ ÷ÔÑÑÔÐÓ ÐÛÜ ➷➬ÛÔ
ÒîÐ✃øá ➬Ù ÏÞå➱Û➱ö ÐÞÛ❐á ÐÛÜ
ÞÛâÑ➱áÖ ì➬ÑÑ➱➱Û êÐ✃æ➱í ➬Ù
ìÐÑÔÙ➬✃ÛÔÐÖ ➷➬ÑÐÛÜ ÒîÐ✃øá
➬Ù ó➱ôÐáÖ Ý➱✃✃í õÐæÔá ➬Ù
ù➬Û❐ÐÛÐÖ÷ÐÑ❐ ÐÛÜ ➷ÐÓ➬ÛÐ
ÒîÐ✃øá ➬Ù ìÐÑÔÙ➬✃ÛÔÐÖ ÐÛÜ
Ý➬ÐÛÛ➱ ❮ÔÜÜÑ➱ ➬Ù ìÐÑÔÙ➬✃ÛÔÐö
ÐÜ➬î❐➱Ü ÙÐÓÔÑíÖ ➷Þáá➱ÑÑ ÐÛÜ
ìÐ✃➬Ñ ❮ÞâøÑ➱í ÐÛÜ âÕÔÑÜ✃➱ÛÖ
äÛÜ✃➱ç ÐÛÜ äÛÛÐÖ ➬Ù ÏÑåÔÛö
ÐÛÜ ÛÞÓ➱✃➬Þá ÛÔ➱â➱áÖ Û➱îÕë
➱çá ÐÛÜ â➬ÞáÔÛáã
ÒÕ➱ çÐá î✃➱â➱Ü➱Ü ÔÛ Ü➱Ð❐Õ
➮í Õ➱✃ ÙÐ❐Õ➱✃Öþ➱✃Û➬Û ❛ ➱➷➬í
ÒîÐ✃øáÖ ÐÛÜ ÞÛâÑ➱Ö êÐ✃➬ÑÜ
Ý➬Û➱áã
■ Û ÑÔ➱Þ ➬Ù ➬ç➱✃áÖ Ó➱Ó➬ë
✃ÔÐÑ â➬Û❐✃Ô➮Þ❐Ô➬Ûá ÓÐí ➮➱
ÓÐÜ➱ ❐➬ ❐Õ➱ ÒÞÜÜ➱Û ä✃ë
✃Õí❐ÕÓÔÐ õ➱Ð❐Õ ÒíÛÜ✃➬Ó➱
ý➬ÞÛÜÐ❐Ô➬ÛÖ ❉ òéû Òã éØèè
ÏÐá❐Ö ÒÞÔ❐➱ ßè ❉ Ö ÒÐÑ❐ ❛ Ðø➱
ìÔ❐íÖ Ú❐ÐÕ × ❉ ßßûã
úÛÑÔÛ➱ â➬ÛÜ➬Ñ➱Ûâ➱á ÓÐí
➮➱ ÓÐÜ➱ ❐➬ ❐Õ➱ ÙÐÓÔÑí Ð❐
çççãÑ➬æ➱ÑÐÛÜÙÞÛ➱✃ÐÑâÕÐî➱Ñã
â➬Óã
❯✵✶✷✸✹✺✻ ✼❯✺✽✿❀❁❂
❀✺❃❄✹❂✹❅❀❅✹✷✺❂
❈●❍❑❖❍P❡◗ ❚②
❱❲❳❬ ❭❪
❫❬❴❵ ❫❬❝❞❢❣
ß îãÓãÖ â➱Ñ➱➮✃Ð❐Ô➬Û
➬Ù ÑÔÙ➱Ö ÚÛÔ➬Û ÚÛÔ❐➱Ü
ù➱❐Õ➬ÜÔá❐ ìÕÞ✃âÕã
❱❲❳❬ ❭❤
✐❥❦❧❬♠ ♥❧♣❬ q❧s❣
ÿ îãÓã ❐➬ × îãÓãÖ
æÔ➱çÔÛåÖ ❛ ➬æ➱ÑÐÛÜ
ýÞÛ➱✃ÐÑ ìÕÐî➱Ñã
❱❲❳❬ ❭✉
✐❥❦❧❬♠ ♥❧♣❬ q❧s❣
à ÐãÓã ❐➬ à ✈❉ ò ÐãÓãÖ
æÔ➱çÔÛåÖ ❛ Ð ✙ ✃ÐÛÜ➱
ýÔ✃á❐ ü✃➱á➮í❐➱✃ÔÐÛ
ìÕÞ✃âÕÖ Ù➬ÑÑ➬ç➱Ü ➮í ßè
ÐãÓã ÙÞÛ➱✃ÐÑ á➱✃æÔâ➱ã
❱❲❳❬ ❭✇
①♠❳❴ ③❴❬
④❬❧❳❵❴❧♠⑤❣
ßè ÐãÓã ❐➬ Û➬➬ÛÖ
æÔ➱çÔÛåÖ õÐÛÔ➱Ñáë
ðÛ➬îî ýÞÛ➱✃ÐÑ
ì✃➱ÓÐ❐Ô➬Û ❋ ❛ ÔÙ➱
ì➱Ñ➱➮✃Ð❐Ô➬Û ì➱Û❐➱✃Ö
Ù➬ÑÑ➬ç➱Ü ➮í é îãÓã
ÙÞÛ➱✃ÐÑ á➱✃æÔâ➱ã
✱⑧✳✯⑨
✳⑩❶✲✯
❷❸ ❹❺❸❻❼❽ ❾❿❷➀➁❽
❼❽❾❸❺➂➃❽❻➂
➄➅➅➆➇➈➆➉➊➄➋➉➅➆➌➄➅➈➍➎➅
➏➆➈➈➐➋➑➆➅➒➓➔➒➎➋→➋➣➌➋↔➉➉➅➆➇➇➒
➌↔➇↔➅➅➆➇➈➆➉➣➋➈➌➣ ➌↔➅➅↔➋➈➇↕
➙➋➆➌↔➅➅↔➋➈➛➍↔➅➑➆➉➜↔➐➝➎➅➆➈➣
↔➞➞➆↔➅➐➋➛➣➎➅➈➣➋➛➍↔➅➑➆➇➣➜➜↔➐➝➟
➎➅➆➈➣➞➆➅➜➣➅➠ ➉➎➈➐➆➇➣➜↔ ➉➅➐➡➆➅
➈➣ ➐➋➢➎➅➆➉➞➆➅➇➣➋➇➒➅➆➛→➝➆➇➇➉➅➐➡➟
➐➋➑➒➉➅➐➡➐➋➑➎➋➉➆➅➈➍➆ ➐➋➜➝➎➆➋➛➆
➣➜ ➐➋➈➣➤➐➛↔➋➈➇↕➄➇➆➛➣➋➉➌↔➅➅↔➋➈
➌↔➇↔➞↔➅➣➝➆ ↔➋➉➞➅➣➥↔➈➐➣➋➌↔➅➟
➅↔➋➈➛➍↔➅➑➐➋➑↔➞↔➅➣➝➆➡➐➣➝↔➈➐➣➋
➛➣➋➋➆➛➈➆➉➈➣ ↔➋➣➅➐➑➐➋↔➝➛➍↔➅➑➆
➣➜ ➇➆➤➎↔➝ ↔➇➇↔➎➝➈↕
➄➅➅➆➇➈➆➉➊➦➆➋➉➧➨↔➆➩➣➤➒ ➫➭➒
➎➋→➋➣➌➋↔➉➉➅➆➇➇➒➌↔➇↔➅➅➆➇➈➆➉
➥➧➈➍➆➯➣➅➈➝↔➋➉➯➣➝➐➛➆➲➆➞↔➅➈➟
➠➆➋➈➣➋↔➳➋➐➣➋➩➣➎➋➈➧➌↔➅➅↔➋➈
➛➍↔➅➑➐➋➑➣➅➉➆➅➈➣➇➍➣➌➛↔➎➇➆↕➵➍➆
➌↔➅➅↔➋➈➌↔➇➛➣➋➋➆➛➈➆➉➈➣➣➅➐➑➐➋↔➝
➛➍↔➅➑➆➇➣➜➍↔➅↔➇➇➠➆➋➈↔➋➉➐➋➈➆➅➟
➜➆➅➐➋➑➌➐➈➍➠↔→➐➋➑↔➅➆➞➣➅➈↕
➄➅➅➆➇➈➆➉➊ ➸➅➆➉➅➐➛→➦➐➝➝➐↔➠
➯➆➅➇➍➐➋➑➒ ➺➻➒ ➎➋→➋➣➌➋ ↔➉➉➅➆➇➇➒
➌↔➇ ↔➅➅➆➇➈➆➉ ➣➋ ↔ ➞↔➅➣➝➆ ↔➋➉
➞➅➣➥↔➈➐➣➋ ➉➆➈↔➐➋➆➅↕
➄➅➅➆➇➈➆➉➊➵➐➆➅➅↔ ➩↔➈➍➆➅➐➋➆
➯➅➐➋➛➆➒ ➻➺➒ ➎➋→➋➣➌➋ ↔➉➉➅➆➇➇➒
➌↔➇ ↔➅➅➆➇➈➆➉ ➣➋ ↔ ➳➋➐➣➋ ➩➣➎➋➈➧
➌↔➅➅↔➋➈ ➛➍↔➅➑➐➋➑➜↔➐➝➎➅➆ ➈➣
↔➞➞➆↔➅ ➐➋ ➛➣➎➅➈➣➋ ↔ ➛➍↔➅➑➆ ➣➜
➈➍➐➅➉➟➉➆➑➅➆➆ ➈➍➆➜➈↕
➄➅➅➆➇➈➆➉➊ ➼➎➐➇➄➅➠↔➋➉➣ ➽➣➋➟
➾↔➝➆➾ ➚➆➧➆➇➒ ➭➪➒ ➼↔ ➽➅↔➋➉➆➒ ➌↔➇
↔➅➅➆➇➈➆➉➣➋ ➛➍↔➅➑➆➇ ➣➜ ➉➐➇➣➅➟
➉➆➅➝➧ ➛➣➋➉➎➛➈ ↔➋➉ ➜➣➎➅➈➍➟➉➆➑➅➆➆
↔➇➇↔➎➝➈➟➉➣➠➆➇➈➐➛ ➡➐➣➝➆➋➛➆↕
➄➅➅➆➇➈➆➉➊➵➅↔➡➐➇ ➶➆↔➝ ➹➅➣➋➟
➇➣➋➒ ➻➪➒➎➋→➋➣➌➋ ↔➉➉➅➆➇➇➒ ➌↔➇
↔➅➅➆➇➈➆➉➣➋ ↔ ➛➍↔➅➑➆ ➣➜ ➘➅➇➈➟
➉➆➑➅➆➆ ➈➅➆➇➞↔➇➇➐➋➑↕
➄➅➅➆➇➈➆➉➊ ➩➣➉➧ ➴↔➛➣➥ ➽➆➅➥➆➅➒
➭➪➒➎➋→➋➣➌➋ ↔➉➉➅➆➇➇➒ ➌↔➇
↔➅➅➆➇➈➆➉➣➋ ↔ ➛➍↔➅➑➆ ➣➜ ➇➆➛➣➋➉➟
➉➆➑➅➆➆ ➈➍➆➜➈↕
➄➅➅➆➇➈➆➉➊ ➽➝➆➋➉➣➋➚➣➥➆➅➈
➦➧↔➈➈➒ ➫➔➒➼↔ ➽➅↔➋➉➆➒ ➌↔➇
↔➅➅➆➇➈➆➉➣➋ ↔ ➛➍↔➅➑➆ ➣➜ ➉➅➐➡➐➋➑
➌➍➐➝➆ ➅➆➡➣→➆➉↕
❙❯❳❩❬❭❪ ❫❴ ❙❳❵❪❝❞❭❢ ❤✐
❥❧♠♥♦q♥r ✉✈ ②③④⑤ ⑥ ⑦♦⑧❧ ②⑨✈ ⑩❶②③
✹✷✧✭ ▼✑✒❦ ✇✔✧ ❦✜✢✇✜ ✔✧ ✔
▼✑✒✓✔✕✖ ✗ ▼✒✘✖✙✚✕✛
❦✜✢✇✜ ✣✢ ✔✖✖ ✢✤ ✓✙✥✔✜✑✣✦ ✔✧
✫✕✫✑✒✔✣✕✫ ✔✜✫ t✔✧✧✑✢✜✔✣✕
➇▼✑✒❦✛➈ ✔★✕ ✩✪✛ ✧✣✔✜✫✧ ✑✜
❜✙✧✑✜✕✧✧ ✢✇✜✕✚✛ ✓✔✺✑✜★ ✧✕✺❅
✣✓✕ t✚✕✧✕✜✒✕ ✢✤ ✓✑✧ ✬✢✚✫✭ ✮✕
✕✚✔✖ t✕✢t✖✕ ✇✓✢ ✇✢✚❦✕✫ ✤✢✚
t✔✧✧✕✫ ✔✇✔✦ ✔✣ ❛✔✜✜✕✚ ✘✔✧✔
✓✑✥ ✤✢✚ ✫✕✒✔✫✕✧✭
●✚✔✜✫✕ ▼✕✫✑✒✔✖ ✘✕✜✣✕✚ ✑✜
✮✕ ✇✔✧ ✥✔✚✚✑✕✫ ✣✢ ✣✇✢
✯✚✑✰✢✜✔ ✢✜ ✲✙✜✕ ✳✴✣✓✛ ✵✷✳✹✭
✑✜✒✚✕✫✑❜✖✦ ✧✣✚✢✜★ ✇✢✥✕✜
✯ ✥✕✥✢✚✑✔✖ ✧✕✚✺✑✒✕ ✇✑✖✖
✫✙✚✑✜★ ✓✑✧ ✣✑✥✕ ✢✜ ✕✔✚✣✓✭
❜✕ ✓✕✖✫ ✔✣ ✣✓✕ ✻✕✫ ✬✑✢✜ ✑✜
✲✢✓✜✜✔ ▼✒✘✖✙✚✕ ✤✢✚ ✣✇✕✜✣✦
✬✕✇✑✧✣✢✜✛ ✼✽ ✢✜ ✲✙✖✦ ✴✣✓ ✔✣
✧✢✥✕ ✦✕✔✚✧✛ ✇✓✑✒✓ ★✔✺✕ ✇✔✦
✪✿✷✷ ❀▼✭ ❀✚✕t✔✚✕ ✦✢✙✚✧✕✖✤✛
✣✢ ✣✓✚✕✕ ✒✓✑✖✫✚✕✜ ◗ ✲✕✜✜✑✤✕✚✛
✣✓✑✧ ✥✔✦ ❜✕ ✔ ❜✑✣ ✥✢✚✕ ✖✑❦✕
▼✑✒✓✕✖✖✕✛ ✔✜✫ ✽✢✙★✭ ✲✕✜✜✑✤✕✚
✔ ✒✢✥✕✫✦ ✚✢✔✧✣✭ ❁✕ ✔✚✕ ✔✖✖
★✔✺✕ ✓✑✥ ✣✓✕ ✖✕✔✧✣ ✔✥✢✙✜✣ ✢✤
★✢✑✜★ ✣✢ ✖✔✙★✓ ✔ ✖✢✣✭ ❂✓✕
✧✣✚✕✧✧✛ ▼✑✒✓✕✖✖✕ ✣✓✕ ✥✢✧✣✛
✤✔✥✑✖✦ ✑✧ ✚✕❃✙✕✧✣✑✜★ ✑✜ ✖✑✕✙
✔✜✫ ✽✢✙★✛ ✇✕✖✖✛ ✓✕ ✇✔✧ ✔
✢✤ ✤✖✢✇✕✚✧✛ ✫✢✜✔✣✑✢✜✧ ❜✕
✒✖✢✧✕ ✧✕✒✢✜✫✭
✥✔✫✕ ✣✢ ✮✔tt✦ ✬✑✤✕
❀✔✣✣✦✛ ✓✑✧ ✇✑✤✕ ✢✤ ✳❋
✘✓✑✖✫✚✕✜❄✧ ✮✢✥✕ ✑✜ s✔✑✚✢❜✑✛
✦✕✔✚✧✛ ❜✖✕✧✧✕✫ ✓✑✥ ✇✑✣✓ ✒✢✜❅
❑✕✜✦✔ ✯✤✚✑✒✔ ✺✑✔ ✣✓✕✑✚ ✇✕❜❅
✣✑✜✙✕✫ ✤✔✣✓✕✚✓✢✢✫ ✇✑✣✓ ✓✕✚
✧✑✣✕ ✔✣ ✇✇✇✭✓✔tt✦✖✑✤✕✒✓✑✖✫✚✕✜✧✓✢✥✕✭✒✢✥✭
✒✓✑✖✫✚✕✜ ✲✢✕✛ ✮✕✔✣✓✕✚✛ ✔✜✫ ✬✙❦✕✭ ▼✑✒❦ ✣✓✢✙★✓✣ ✓✕
▼✑✒❦ ▼✒✘✖✙✚✕ ✇✔✧ ✔ ✇✢✚✖✫❅✚✕✜✢✇✜✕✫ ✧✣✢✚✦
✇✔✧ t✚✕t✔✚✕✫ ✤✢✚ ✣✓✕ ✚✔✥❜✙✜✒✣✑✢✙✧✜✕✧✧ ✢✤ ✬✙❦✕
✣✕✖✖✕✚✛ ✒✔✚ t✕✫✫✖✕✚✛ ❇✙✜❦✑✕ ✤✢✚ ✜✕✇ ✓✢❜❜✑✕✧✛ ❜✙✣
✔✜✫ ✣✓✕ ✤✖✑★✓✣✑✜✕✧✧ ✢✤ ✮✕✔✣✓✕✚✛ ❜✙✣ ✧✣✑✖✖ ✓✔✫ ✓✑✧
✔❜✢✺✕ ✔✖✖ ✕✖✧✕✛ ✔ ✥✔✜ ✢✜ ✤✑✚✕ ✤✢✚ ✣✓✕ ✖✢✺✕ ✢✤
✇✢✚❦ ✒✙✣ ✢✙✣✭ ❂✓✢✙★✓ ✣✓✕✦ ✓✔✫ ✜✢ ✑✫✕✔ ✇✓✔✣ ✣✓✕✦
✘✓✚✑✧✣✭
✇✕✚✕ ✙t ✔★✔✑✜✧✣✛ ✔✧ ▼✑✒❦ ✓✔✫ ➇❜✕✕✜ ✣✓✕✚✕✛ ✫✢✜✕
❛✕★✔✣ ❜✦ ✲✕✔✜ ❣s✑✺✕✚❡ ▼✒✘✖✙✚✕ ✔✜✫ ✲✢✓✜
✣✓✔✣✛ ★✢✣ ✣✓✕ ✣❅✧✓✑✚✣ ✤✢✚ ✑✣➈ ✇✓✕✜ ✑✣ ✒✔✥✕ ✣✢ ✢✙✣❅
▼✒✘✖✙✚✕ ✢✜ ❉✕❜✚✙✔✚✦ ✪✚✫✛ ✳✹❊❋✛ ✓✑✧ ✔✚✚✑✺✔✖ ✇✔✧
✒✖✕✺✕✚✑✜★ ✣✓✕ ❦✑✫✧ ✔✣ ✣✓✕✑✚ ✢✇✜ ✒✓✔✚✔✫✕✧✭ ✲✢✕ ✇✔✧
✚✢✙★✓✖✦ ✵✛✷✷✷ ✦✕✔✚✧ ✖✔✣✕✭ ✯✖✣✓✢✙★✓ ▼✑✒❦ ✒✔✥✕ ✣✢ ✣✓✕ ✕✔✧✦ ✢✜✕✭
❦✜✢✇ ❂✓✕ ✬✢✚✫ ✖✔✣✕✚ ✑✜ ✖✑✤✕✛ ✓✕ ✇✢✙✖✫ ✓✔✺✕ ❜✖✕✜✫❅
✯✖✖ ✧✑① ✢✤ ▼✑✒❦❄✧ ✒✓✑✖✫✚✕✜ ❦✜✕✇ ✓✑✥ ✇✕✖✖ ✔✜✫
✕✫ ✇✕✖✖ ✇✑✣✓ ✣✓✕ ✔t✢✧✣✖✕✧ ❀✕✣✕✚ ✔✜✫ ✲✢✓✜ ✇✓✢
✫✕t✕✜✫✕✫ ✢✜ ✓✑✥ ✢✤✣✕✜✭ ✮✕ ✇✔✧ ✔ ★✚✕✔✣ ✖✑✧✣✕✜✕✚✛
✇✕✚✕ ❦✜✢✇✜ ✤✢✚✛ ✧✓✔✖✖ ✇✕ ✧✔✦✛ ➇✧t✕✔❦✑✜★ ✣✓✕✑✚
★✔✺✕ ✧✣✚✔✑★✓✣ ✔✜✫ ✇✑✧✕ ✒✢✙✜✧✕✖✛ ✔✜✫ ✇✑✖✖ ❜✕ ✣✚✕❅
✥✑✜✫✭➈ ❛✢✚✜ ✑✜ ❁✓✕✔✣✖✔✜✫✛ ❁❍✛ ✓✕ ✧t✕✜✣ ✓✑✧ ✤✑✚✧✣ ✥✕✜✫✢✙✧✖✦ ✥✑✧✧✕✫ ❜✦ ✓✑✧ ✇✑✤✕✛ ❦✑✫✧✛ ❜✚✢✣✓✕✚✛ ✔✜✫
✕✖✕✺✕✜ ✦✕✔✚✧ ✢✜ ✔ ✤✔✚✥ ✕✔✧✣ ✢✤ ●✖✕✜✫✢✛ ❁❍✭ ✼✜
✤✚✑✕✜✫✧✭ ❍✢✙ ✥✙✧✣ ❦✜✢✇ ✣✓✔✣ ▼✑✒❦ ✢✤✣ ❃✙✢✣✕✫ ✪
✳✹✴✩ ✣✓✕ ✤✔✥✑✖✦ ✥✢✺✕✫ ✣✢ ✣✓✕ ❜✑★ ✒✑✣✦ ✢✤ ❀✚✢✧✧✕✚✛ ✲✢✓✜ ✺✕✚✧✕ ❊ ➇✼ ✓✔✺✕ ✜✢ ★✚✕✔✣✕✚ ❇✢✦ ✣✓✔✜ ✣✢ ✓✕✔✚
❁✯ ❣t✢t ✪✷✷✷❡ ✇✓✕✚✕ ✑✣ ✫✑✫✜❄✣ ✣✔❦✕ ✖✢✜★ ❜✕✤✢✚✕
✣✓✔✣ ✥✦ ✒✓✑✖✫✚✕✜ ✔✚✕ ✇✔✖❦✑✜★ ✑✜ ✣✓✕ ✣✚✙✣✓✛➈
✓✕ ✒✔✥✕ ✣✢ ❜✕ ❦✜✢✇✜ ❜✦ ✣✓✕ ✖✢✒✔✖ t✢✖✑✒✕ ✤✢✚✒✕✭
❜✕✒✔✙✧✕ ✓✕ ✇✔✧ ✔ ✺✕✚✦ t✚✢✙✫ ✤✔✣✓✕✚✭ ✮✕ ✑✧ ❦✜✢✇✜
❛✦ ✔★✕ ✳❊ ✣✓✕ ❜✕✧✣ t✔✣✓ ✤✢✚✇✔✚✫ ✔✺✢✑✫✑✜★ ✑✜✒✔✚❅
❜✦ ✓✑✧ ✒✓✑✖✫✚✕✜ ✔✧ ✔ ❜✕✔✙✣✑✤✙✖ ✒✢✥❜✑✜✔✣✑✢✜ ✢✤ ✖✢✺❅
✒✕✚✔✣✑✢✜ ✇✔✧ ✣✓✚✢✙★✓ ■✣✭ ▼✔✚✣✑✜❄✧ ✘✔✣✓✢✖✑✒ ❜✢✔✚✫❅ ✑✜★ ✔✜✫ ✒✢✥t✔✧✧✑✢✜✔✣✕ ✇✑✣✓ ✔ ✧t✖✔✧✓ ✢✤ ✑✜✧✕✜✧✑❅
✑✜★ ✓✑★✓ ✧✒✓✢✢✖ ✑✜ ✬✔✒✕✦✛ ❁✯✭ ✗✺✕✜ ✣✓✕ ❉✔✣✓✕✚✧
✣✑✺✑✣✦✭ ❂✓✑✧ ✒✔✜ ❜✕ ✕✺✑✫✕✜✒✕✫ ❜✦ ✓✑✧ ✒✢✜✧✣✔✜✣
✔✜✫ ❛✚✢✣✓✕✚✧ ✢✤ ✣✓✕ ❛✕✜✕✫✑✒✣✑✜✕ ❏✚✫✕✚ ✒✢✙✖✫ ✜✢✣
❃✙✕✧✣✑✢✜✧ ✔❜✢✙✣ ✣✓✕ ★✚✔✜✫❦✑✫✧✛ ❜✙✣ ✣✓✕✜ ✇✓✕✜ ✓✑✧
✒✢✜✣✔✑✜ ✓✑✥✭ ❂✓✔✜❦✧ ✣✢ ✔ t✚✑✕✧✣ ✇✑✣✓ ✔ ❜✚✢❦✕✜
✥✢✣✓✕✚ t✔✧✧✕✫✛ ✑✜✤✢✚✥✑✜★ ✓✑✧ ✒✓✑✖✫✚✕✜ ✣✓✔✣ ➇✣✓✕✦
✜✢✧✕ ✔✜✫ ✜✢ ✧✕✜✧✕ ✢✤ ✧✥✕✖✖✛ ▼✑✒❦ ✒✚✔✤✣✕✫ ✓✑✧ ✒✑★❅ ✇✓✕✕✖✕✫
✓✕✚ ✢✙✣ ✣✢ ✣✓✕ ❜✙✚✜ ❜✔✚✚✕✖✭➈
✔✚✕✣✣✕ ✧✥✢❦✑✜★ ✧❦✑✖✖✧ ✑✜ ✣✓✕ ❜✔✒❦ ✢✤ ✔ ✒✖✔✧✧ ✚✢✢✥
▼✑✒❦
✔✜✫ ❀✔✣✣✦ ✖✑✺✕✫ ✔ ✖✑✤✕ ✢✤ t✙✣✣✑✜★ ✣✓✕✑✚
✜✕✔✚ ✣✓✕ ✇✑✜✫✢✇ ✇✓✑✖✕ t✖✢✣✣✑✜★ ✇✓✕✚✕ ✓✕ ✔✜✫ ✓✑✧ ✥✢✜✕✦ ✇✓✕✚✕
✣✓✕✑✚ ✥✢✙✣✓ ✇✔✧✭ ❂✓✕ ❜✕★✑✜✜✑✜★ ✢✤
✤✚✑✕✜✫✧ ✇✢✙✖✫ ✧✣✔✧✓ ✣✓✕ ❜✕✕✚ ✑✜ ✣✓✕ ✤✑✕✖✫ ✣✢ ✧✜✔★
❇✢✙✚✜✕✦
✢✤
✤✔✑✣✓ ✇✔✧ ✖✔✚★✕✖✦ ✑✜✧t✑✚✕✫ ✣✓✚✢✙★✓
✓✑✧
✢✺✕✚ ✣✓✕ ✇✕✕❦✕✜✫✭ s✕✺✕✚ ✥✑✜✫ ✑✣ ✧✔✣ ✑✜ ✣✓✕ ✧✙✜
✓✑✧
✖✢✺✕
✔✜✫
✚✕✖✔✣✑✢✜✧✓✑t
❀✔✣✣✦✭ ✼✜ ✤✔✒✣✛
✤✢✚ ✫✔✦✧✛ ▼✑✒❦ ✇✔✧ ✔✖✇✔✦✧ ✢✜ ✔ ✥✑✧✧✑✢✜ ✣✢ ✓✔✺✕ ✔ ✇✓✕✜ ▼✑✒❦ ✇✔✧ ✚✕✣✙✚✜✑✜★ ✇✑✣✓
✤✚✢✥
✓✑✧ ✤✑✚✧✣ ✫✔✣✕ ✇✑✣✓
✫✔✥✜ ★✢✢✫ ✣✑✥✕✛ ✧❦✙✜❦✕✫ ❜✕✕✚ ✔✜✫ ✔✖✖✭ ▼✑✒❦
✇✔✧
✧✔✦✑✜★
➇❘✇✕✖✖
❀✔✣✣✦✛
✓✕
❃✙✢✣✕✫
✼❄✥ ✤✖✦✑✜★
✧t✕✜✣ ✓✑✧ ✒✓✑✖✫✓✢✢✫ ✦✕✔✚✧ ✓✔✚✔✧✧✑✜★ ✔✜✫ ✣✢✚✥✕✜✣❅ ❜✔✒❦ ✣✢ ✬✕✇✑✧✣✢✜ ✇✑✣✓✢✙✣ ✥✦ ✧✢✒❦✧✭ ■✓✕
✑✜★ ✓✑✧ ✦✢✙✜★✕✚ ❜✚✢✣✓✕✚ ❀✔✣ ✔✣ ✕✺✕✚✦ ✣✙✚✜✭ ❛✙✣ ❀✔✣ ✣✓✕✥ ✢✤✤P➈ ✮✕ t✚✢t✢✧✕✫ ✣✇✢ ✥✢✜✣✓✧ ✖✔✣✕✚✭ ❦✜✢✒❦✕✫
❂✓✕✦
✇✔✧ ✔❜✖✕ ✣✢ ✕①✔✒✣ ✚✕✺✕✜★✕ ✇✓✕✜ ▼✑✒❦ ✇✔✧ ❜✚✑✕✤✖✦
✇✕✚✕
❜✕✧✣
✤✚✑✕✜✫✧
✫✑✫
✣✢★✕✣✓✕✚✭
✔✜✫
✕✺✕✚✦✣✓✑✜★
✼✜
✇✓✕✕✖✒✓✔✑✚ ❜✢✙✜✫ ✇✑✣✓ ✔ ❜✚✢❦✕✜ ✖✕★ ✔✜✫ ✒✢✙✖✫✜❄✣
✫✕✤✕✜✫ ✓✑✥✧✕✖✤✭ ❁✕ ✔✚✕ ✒✕✚✣✔✑✜ ▼✑✒❦ ★✢✣ ✇✓✔✣ ✓✕ ✤✔✒✣✛ ✣✓✕✦ ✇✕✚✕ ✧✢ ✤✕✚✺✕✜✣ ✑✜ ✣✓✕✑✚ ✤✔✑✣✓✛ ✣✓✕✦ ✧✢✖✫
✫✔✥✜ ✜✕✔✚ ✕✺✕✚✦✣✓✑✜★ ✔✜✫ ✖✑✺✕✫ ✔ ✖✑✤✕ ✣✓✔✣ ✫✑✧❅
✓✔✫ ✒✢✥✑✜★✭
t✖✔✦✕✫ ✣✓✕✑✚ t✚✑✢✚✑✣✑✕✧✭ ❁✕ ✔✖✖ ❦✜✕✇ ✢✤ ✣✓✑✧
✯✤✣✕✚ ✓✑★✓ ✧✒✓✢✢✖✛ ▼✑✒❦ ✣✢✢❦ ✔ ✚✔✣✓✕✚ ✙✜✑✜❅
❜✕✒✔✙✧✕
✓✕ ✇✢✙✖✫ ✣✕✖✖ ✦✢✙ ✓✢✇ ✦✢✙ ✜✕✕✫ ✣✢ ★✕✣
✧t✑✚✕✫ ✚✙✜ ✔✣ ✒✢✖✖✕★✕✛ ✤✖✙✜❦✑✜★ ✢✙✣ ✔✜✫ ✣✙✚✜✑✜★ ✣✢
✣✓✕ ✯✚✥✦✭ ✮✕ ✧✕✚✺✕✫ ✤✔✑✣✓✤✙✖✖✦ ✔✜✫ ✫✙✣✑✤✙✖✖✦ ✇✑✣✓ ✚✑✫ ✢✤ ✔✖✖ ✦✢✙✚ ✧✣✙✤✤✭ ✼✤ ✑✣ ✇✔✧✜❄✣ ✓✑✥ ✣✕✖✖✑✜★ ✦✢✙ ✣✢
✔ ✣✢✙✚ ✑✜ ❑✢✚✕✔✛ ✚✕✣✙✚✜✑✜★ ✣✢ ✧✒✓✢✢✖ ✔✤✣✕✚✇✔✚✫✧ ✔✣ ✧✕✖✖ ✕✺✕✚✦✣✓✑✜★✛ ✓✕ ✇✔✧ ✣✕✖✖✑✜★ ✦✢✙ ✔❜✢✙✣ ✣✓✕ ✖✔✣✕✧✣
✔✜✫ ★✚✕✔✣✕✧✣ ❜✢✢❦ ✓✕ ✤✢✙✜✫ ✢✤ ✇✓✑✒✓ ✦✢✙ ✇✢✙✖✫
✗✔✧✣✕✚✜ ❁✔✧✓✑✜★✣✢✜ ◆✜✑✺✕✚✧✑✣✦✛ ✔✜✫ ❜✖✔✰✕✫
❜✕
✚✕✒✕✑✺✑✜★ ✑✜ ✣✓✕ ✥✔✑✖ ✔✜✦ ✫✔✦✭ ❍✢✙ ✫✑✫✜❄✣ ❜✢✣✓❅
✣✓✚✢✙★✓ ✓✑✧ ❜✔✒✓✕✖✢✚❄✧ ✫✕★✚✕✕ ✇✑✣✓ ✺✕✚✦ ✓✑★✓
✕✚ ✣✕✖✖✑✜★ ✓✑✥ ✦✢✙ ✇✕✚✕✜❄✣ ✑✜✣✕✚✕✧✣✕✫✛ ❜✕✒✔✙✧✕ ✓✕
✥✔✚❦✧✭
✇✢✙✖✫✜❄✣ ✖✑✧✣✕✜✭
❀✢✧✣❅✒✢✖✖✕★✕ ✓✕ ✥✕✔✜✫✕✚✕✫ ✣✓✚✢✙★✓ ✔ ✤✕✇
✮✕ ✇✑✖✖ ❜✕ ✓✔✺✑✜★ ✔ ✚✕✙✜✑✢✜ ✇✑✣✓ ✧✢ ✥✔✜✦
✒✔✚✕✕✚ ✢t✣✑✢✜✧✛ ✑✜✒✖✙✫✑✜★✛ ❜✦ ✓✑✧ ✢✇✜ ✇✢✚✫✧✛
✤✚✑✕✜✫✧
✔✜✫ ✚✕✖✔✣✑✺✕✧ ✣✓✔✣ t✔✧✧✕✫ ❜✕✤✢✚✕ ✓✑✥✭ ▼✑✒❦
➇❜✕✑✜★ ✔ ✧✙✒❦✕✚ ✤✢✚ ✔ t✦✚✔✥✑✫ ✧✒✓✕✥✕➈ ✣✓✚✢✙★✓
❑✔✥t★✚✢✙✜✫✧ ✢✤ ✯✥✕✚✑✒✔✛ ❜✙✣ ✣✓✕✜ ✤✕✖✖ ✤✔✒✕❅✤✑✚✧✣ ✇✔✧ ✔✖✇✔✦✧ ✑✜ ✒✓✔✚★✕ ✢✤ ★✕✣✣✑✜★ ✣✓✕ ❜✢✢✰✕ ✔✜✫
✤✢✢✫ ✤✢✚ ✢✙✚ ✤✔✥✑✖✦ ✤✙✜✒✣✑✢✜✧✛ ✧✢ ✣✓✕✦ ✇✑✖✖ ❜✕
✑✜✣✢ ✣✓✕ ✒✔✚ ❜✙✧✑✜✕✧✧ ✇✢✚❦✑✜★ ✤✢✚ ✮✢✤✤ ❉✢✚✫ ✑✜
✓✔tt✦ ✣✢ ✧✕✕ ✓✑✥✭
✬✕✇✑✧✣✢✜✭ ✼✜ ✳✹❖✳✛ ▼✑✒❦ ❦✑✒❦✕✫ ✣✓✕ ❜✢✢✰✕ ✣✢ ✣✓✕
❁✓✕✜✕✺✕✚ ▼✑✒❦ ✇✔✖❦✕✫ ✑✜✣✢ ✔ ❜✙✧✑✜✕✧✧ ✢✚ ✔
✒✙✚❜ ✔✜✫ ✖✕✫ ✔✜ ✔✖✒✢✓✢✖❅✤✚✕✕ ✖✑✤✕✭ ✮✕ ✇✔✧ ❜✢✖✫
✜✕✇ ✺✕✜✙✕✛ ✓✕ ✇✢✙✖✫ ✧✒✔✜ ✣✓✕ ✚✢✢✥ ✤✢✚ ✣✓✕ ✢✺✕✚❅
✔❜✢✙✣ ✔✖✒✢✓✢✖✑✧✥ ✔✜✫ t✚✕✔✒✓✕✫ ✔✫✫✑✒✣✑✢✜ ✔✇✔✚✕❅
✖✢✢❦✕✫ ✔✜✫ ✣✓✕ ✙✜✫✕✚❅✔tt✚✕✒✑✔✣✕✫✭ ❉✚✢✥ ✣✓✢✧✕
✜✕✧✧ ✣✢ ✔✜✦✢✜✕ ✓✕ ❦✜✕✇ ✇✓✢ ✇✔✧ ✔✖✧✢ ✇✚✕✧✣✖✑✜★
❜✔★★✑✜★ ★✚✢✒✕✚✑✕✧ ✔✣ ✣✓✕ ✧✣✢✚✕ ✣✢ ✣✓✕ ★✙✦ ✣✔❦✑✜★
✇✑✣✓ ✔✫✫✑✒✣✑✢✜✭ ✯✖✣✓✢✙★✓ ✔✖✒✢✓✢✖ ✜✕✺✕✚ ✥✔✫✕ ✑✣✧
✇✔✦ ❜✔✒❦ ✑✜✣✢ ✓✑✧ ✖✑✤✕✛ ✓✕ ✕①✕✚✒✑✧✕✫ ✖✑✣✣✖✕ ✚✕✧✣✚✔✑✜✣ ✢✙✣ ✣✓✕ ✣✚✔✧✓✛ ▼✑✒❦ ✇✢✙✖✫ ✤✢✒✙✧ ✔✖✖ ✓✑✧ ✕✤✤✢✚✣ ✢✜
✥✔❦✑✜★ ✣✓✕✥ ✤✕✕✖ ✜✢✣ ✢✜✖✦ ✔tt✚✕✒✑✔✣✕✫✛ ❜✙✣
✑✜ ✓✑✧ ✓✢❜❜✑✕✧✭ ❉✚✢✥ ★✢✖✤ ✣✢ ✔✑✚t✖✔✜✕✧ ✣✢ ✮✔✚✖✕✦✧
✣✢ ✔✚✒✓✕✚✦ ✣✢ ✧✓✢✢✣✑✜★ ✧t✢✚✣✑✜★ ✒✖✔✦✧✛ ✇✕ ✔✖✖ ❦✜✕✇ ❦✜✢✇✜ ✔✜✫ ✚✕✧t✕✒✣✕✫✭ ■✕✚✺✕✚✧ ✔✣ ✚✕✧✣✔✙✚✔✜✣✧ ✑✜
t✔✚✣✑✒✙✖✔✚♣ ✓✕ ✇✢✙✖✫ ✣✕✖✖ ✣✓✕✥ ✓✢✇ ●✢✫ ★✔✺✕ ✓✑✧
✇✓✔✣ ▼✑✒❦ ✇✔✧ ✙t ✣✢ ✑✜ ✓✑✧ ✤✚✕✕ ✣✑✥✕✭ ✼✣ ✜✕✺✕✚
✒✕✔✧✕✫ ✣✢ ✔✥✔✰✕ ✙✧ ✣✓✕ ✖✕✜★✣✓✧ ✓✕ ✇✢✙✖✫ ★✢ ✇✑✣✓ ✢✜✖✦ ✧✢✜ ✤✢✚ ✣✓✕✥✛ ✣✓✕✜ ✓✕ ✇✢✙✖✫ ✖✕✔✺✕ ✔✜ ✕✜✢✚❅
✥✢✙✧ ✣✑t✭ ✮✕ ✖✢✺✕✫ ✫✢✑✜★ ✣✓✔✣✭
✓✑✧ ✜✕✇ t✔✧✧✑✢✜✧✭
❛✖✕✧✧✕✫ ✇✑✣✓ ✔ ✒✢✜✧✣✔✜✣ ✧✕✜✧✕ ✢✤ ✓✙✥✢✚ ✔✜✫
▼✑✒❦ ✇✔✧ ✔✖✧✢ ❦✜✢✇✜ ✔✧ ✔ ✧✣✙✫✕✜✣ ✢✤ ★✢✣✒✓✔✧
✔✜ ✙✜✕✜✫✑✜★ ✇✕✖✖ ✢✤ ✧✣✢✚✑✕✧✛ ▼✑✒❦ ✇✔✧ ✥✢✧✣
✔✜✫ ❇✢❦✕✧ ✢✜ ✓✑✧ ✤✚✑✕✜✫✧✭ ❉✚✢✥ ✔ ✤✚✢✰✕✜ ✚✔✣✣✖✕❅
❦✜✢✇✜ ✤✢✚ ✓✑✧ ✖✢✺✑✜★ ✔✜✫ ★✑✺✑✜★ ✜✔✣✙✚✕✛ ✔✜✫ ✓✑✧
✧✜✔❦✕ ✑✜ ✔ ✫✕✕t ✤✚✕✕✰✕✚ ✇✓✑✒✓ ✔✖✥✢✧✣ ★✔✺✕ ✓✑✧
✰✕✔✖ ✤✢✚ ❂✓✕ ✬✢✚✫✭ ❂✓✔✣ ✕✺✑✫✕✜✒✕ ✑✧ ✣✓✕ ✫✕✕t ✧✢✚❅
✤✑✚✧✣ ✇✑✤✕ ✔ ✒✢✚✢✜✔✚✦ ✣✢ ✔ ✤✔❦✕ ❜✢✢★✕✚ ✓✔✜★✑✜★
✖✢✜★ ✤✚✢✥ ✓✑✧ ✜✢✧✕ ✔✤✣✕✚ ✔ ✧✜✕✕✰✕ ✔✣ ✔ t✔✚✣✦✛ ▼✑✒❦ ✚✢✇ ✓✑✧ ✤✔✥✑✖✦ ✔✜✫ ✤✚✑✕✜✫✧ ✤✕✕✖ ✤✚✢✥ ✓✑✧ t✔✧✧✑✜★✛
✖✢✺✕✫ ✣✢ ✥✕✧✧ ✇✑✣✓ t✕✢t✖✕✭ ✮✑✧ ✧✓✕✜✔✜✑★✔✜✧ ✑✜✺✑✣❅ ❜✙✣ ✔✖✧✢ ✣✓✕ ❇✢✦ ✔✜✫ ✖✔✙★✓✣✕✚ ✣✓✔✣ ✚✕✥✔✑✜✧✭ ■✢
✥✙✒✓ ✖✔✙★✓✣✕✚✭
✕✫ ✚✕✣✙✚✜ ✤✑✚✕ ✣✓✔✣ ✇✢✙✖✫ ✢✤✣✕✜ ✚✕✧✙✖✣ ✑✜ ✓✑✥
▼✑✒❦ ✖✕✫ ✔ ★✚✕✔✣ ✖✑✤✕ ✔✜✫ ✢✜✕ ✢✤ ✜✢ ✚✕★✚✕✣✧✭ ✮✕
✖✔✙★✓✑✜★ ✣✓✕ ✖✢✙✫✕✧✣ ✇✓✕✜ ✧✢✥✕✢✜✕ ★✢✣ ✓✑✥✭
✇✔✧ ✚✕✔✫✦ ✣✢ ✥✕✕✣ ✓✑✧ ✥✔❦✕✚✛ ✔✜✫ ✇✕ ✔✖✖ ❦✜✢✇
❂✓✕✚✕ ✇✑✖✖ ❜✕ ✔ ✥✕✜✙ ✢✤ ✧✣✢✚✑✕✧ ✔✺✔✑✖✔❜✖✕ ✔✣ ✓✑✧
✣✓✔✣ ✙t✢✜ ✓✑✧ ✔✚✚✑✺✔✖✛ ✓✕ ✇✔✧ ★✚✕✕✣✕✫ ✇✑✣✓ ✔✜
✥✕✥✢✚✑✔✖ ✧✕✚✺✑✒✕ t✚✢✺✑✫✕✫ ✇✑✣✓ ✔✫✫✑✣✑✢✜✔✖ ✒✢✖✢✚
✕✥t✓✔✣✑✒ ✔✜✫ ✕✜✣✓✙✧✑✔✧✣ ➇❁✕✖✖ ✫✢✜✕✛ ✥✦ ★✢✢✫
❜✕✑✜★ ✣✓✔✣ ✓✕ ✇✢✜❄✣ ❜✕ ✔❜✖✕ ✣✢ ✫✕✤✕✜✫ ✓✑✥✧✕✖✤P
▼✑✒❦❄✧ ✤✢✒✙✧ ✑✜ ✓✑✧ ✒✔✚✕✕✚ ✖✕✫ ✓✑✥ ✣✢ t✙✚✒✓✔✧✕ ✔✜✫ ✤✔✑✣✓✤✙✖ ✧✕✚✺✔✜✣✭➈ ❁✕ ❦✜✢✇ ✓✕ ✑✧ ✣✕✖✖✑✜★ ●✢✫
✣✓✕ ✮✢✜✫✔ ✧✣✢✚✕ ✤✚✢✥ ❂✢✜✦ ✘✢t✕✖✔✜✫ ✑✜ ✣✓✕ ✥✑✫❅ ✧✣✢✚✑✕✧ ✣✓✔✣ ✮✕❄✧ ✔✖✚✕✔✫✦ ✓✕✔✚✫✭