The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, June 26, 2019, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ➊➋ ➌➍➎❼ ➏➐❿❼➑➒❼➑ ➓ ➐➀➔❼➑ →➣➍➁ ➎❼➑➀↔❽
❻❼❽❾❼❿❽➀➁➂ ➃➄❾❼ ➅➆➂ ➅➇➈➉
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ❊ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆✱☞✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❉✌✍❉✎✏✑✌✒✓
✔✕✖✗✘✙✚✛
▼✩✪✬✭✮✯
✪✩✩✪ ✰✲✳✬✭✮
✴❡✬✪❡✵✬✭✮✯
✴
♥✉❡
✪✩✩✪ ♥✉❡✵✬✭✮
♥❋✉✲
✰✲✳✬✭✮✯
✪✩✩✪ ♥❋✉✲✵✬✭✮
✰
✜✢✣✤✥✦✧ ✦✜✣★
✷ ✶✸✹✺ ✻✼✽✾✼
✻✼ ✿✾
✻❀❁❂✽❃✸✿✽✾❄ ✶✸✿❅
➤ ➤
❏❑◆◗❳ ❩❬❭❪ ❫◗❳❑❴❵❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢❤✐❥❤ ❦ ❧❧❧♠♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢✐❝❣✐
❷❸❹
③q◗ ④♦t◗❳⑤◗❳❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤❞✐❞ ❦ ❧❧❧♠❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑨⑩❶♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑨⑩❶♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤✐❥❝
❺❷
♠♠✉ ✇ ①③④⑤ ⑥⑦⑧⑨③⑩
♠♠✉ ✇ ①③④⑤ ⑥⑦⑧⑨③⑩
❶⑧❷❸⑧ ❹❸❺
❶⑧❷❸⑧ ❹❸❺
❻❼❽❾❿➀ ➁➂➃➄➅❿➁
➈➃➄➃➉➋➂
➌➍➎➏➐➑ ➒➓ ➔➍→→➎➣↔➑➓
➔➍➣➣↕➙➑↔➍➣ ➍➛ ➜➍➝➑➐➞
↕➟➌➑ ➠➝↕➏➍➣➡ ➢➣➙➤ ➟
➝➟➝↕ ➍➥➥➍➝➑➎➣↔➑➓ ➑➍ ➦↕➞
➧↔➨↕➝ ➟ ➥➍➥➎➧➟➝ ➟➣➦
➏➝➍➩↔➣➏ ➌↕➝➨↔➙↕ ↔➣ ➫➣➞
↔➍➣ ➔➍➎➣➑➓➤ ➭↕ ➟➝↕
➩↔➧➧↔➣➏ ➑➍ ➑➝➟↔➣ ➑➐↕ ➝↔➏➐➑
➥↕➝➌➍➣ ➒➎➑ ➟ ➒➟➙➯➞
➏➝➍➎➣➦ ↔➣ ➥➧➟➣➣↔➣➏➡ ↔➣➞
➑↕➝➥➝↕➑↔➣➏ ➝↕➏➎➧➟➑↔➍➣➌➡
➥➝➍➏➝➟→ ↔→➥➧↕→↕➣➑➟➞
➑↔➍➣➡ ➌➎➥↕➝➨↔➌↔➣➏ ➌➑➟➛➛➡
➟➣➦
→➟➣➟➏↔➣➏
➟
➒➎➦➏↕➑ ↔➌ ➦↕➌↔➝➟➒➧↕➤
➲➟➧➟➝➓ ➳➵➡➸➸➺ ➞ ➳➻➡➼➽➾
➥↕➝ →➍➣➑➐ ➦↕➥↕➣➦↔➣➏
➍➣ ↕➚➥ ↕➝↔↕➣➙↕ ➟➣➦
➪➎➟➧↔➛↔➙➟➑↔➍➣➌➤
➶➎➧➧
➒↕➣↕➛↔➑ ➥➟➙➯➟➏↕ ↔➣➞
➙➧➎➦↕➦➤ ➔➍→➥➧↕➑↕ ➹➍➒
➦↕➌➙➝↔➥➑↔➍➣ ➟➣➦ ➟➥➥➧↔➞
➙➟ ➑↔➍➣ ➟➨➟ ↔➧➟➒➧↕ ➟➑
➭➍➝➯➌➍➎➝➙↕ ➠➝↕➏➍➣ ➍➝
➍ ➣ ➧ ↔ ➣ ↕
➟ ➑
➘➘➘➴➷➷➬➮➴➮➱✃ ➴ ❐❒❒ ❮❰Ï
❰❒Ð➷❮ÑÐ➮➬Ò ÓÔÒÑ ÕÖ ➱ÖÏ
ÑÔ➱➬Ö× Ñ➮ Ø➮➱ÙÒ➮Ô➱➷Ö
Ú➱Ö✃➮➬➴ Û❒Ö❮ÒÖ ❮❒❒➮➘
ÑÐ Ó Ö
Ü➮➱
Ñ Ö Ò ÑÐ ➬ ✃ ➴
Ý❒➮ÒÖÒ ÞÔ➬Ö ßàá ßâãä
❮Ñ åæââ❰Ó➴ çÚç
èéêë
ìë
íìëîè
ïðïé ñ ïí ñ òó
ôîñ ñ
õéöò÷øóëùñóúóëó ûüý
þ ÿ ◆ s✁✂✄☎ ü ❛ ü ✂✆ ü ✝✆✞✟
P✠s✂☎✂✠✡ ü ❛ ü ✂✆ ü ✝✆✞ ü ☎ ▲ ü
●☛ ü ✡☞✞ P✠s☎ ❆✌✍☎✞
❘✞✁ ü ✝✟ P✆✞ ü s✞ ü ✎✎✆ ý ü ☎
✾✏ ❆☛✂✞s ▲✡✟ ✠☛ ✌ ü ✆✆
❘ ü ✡☞ ü ✆ ✠☛ ▼ ü ✑✑✂✞ ❅
✺✒✏✓✾✔✕✓✖✔✗✖ ✄✠☛ ✘✠☛✞
✂✡✄✠☛✘ ü ☎✂✠✡✟
❏▲▼◆ ❖▲▼ ◗▼❘❱❳▲ ❨◗ ◗▼❱❨❩
❬❭◗ ➊ ❣❬ ❖❬ ❖▲▼ ❳❪❘◗◗❨❫❨▼❴
❘❴◗❵ ❜▲▼❱▼➆◗ ❘ ✈❘❱❨▼❖❞ ❖❬
❳▲❬❬◗▼ ❫❱❬❢ ❨◆ ❬❭❱ ❦❘❦▼❱❵
✙✚✛ ✜✢✣✤✥✦✧
★✢✥✢✙✛✤✩✪✤✫✛
➬➮➱ ✃ ❐❒❮❰ ÏÐÑÒ❒Ó
➬➮➱ ✃ ❐❒❮❰ ÏÐÑÒ❒Ó
ÔÕÒ ÔÖ Ð×❒Ð
ÔÕÒ ÔÖ Ð×❒Ð
ØÙÚØÛÜÛÝÞØ ØßØàØÙá ❲✠✡✡☛❲✠ ☞☛✌✍✎✏
ÚâÛã äå æççèäéê ëçì í
✑✌✒✡✓☞ ❲☛✔✕✖
îïð ñìíòó ôæíååìççõ
öóí÷ðóì
❏✗✘ ✙✗✚✛✜✢✣ ✤✥✦✧★✧✩
✭✬✮✯✰✱ ✲✳✴✵✶✷✸✹✹✻✼
✽✹✿❀✳✵❁✵❂ ❀✳✶❃✽❃✳❄❇
øØÙØÛâß ùúÚÝØÞû
❈✴❉❃✳❊✳❋❂ ❁❄❉ ❍✹❁✵❃❄❋
❈❃❉ ❈✶✶✳■❃❁✽✹✶ ❃✶ ❊✳✳✻✯ öðó öóí÷ðóì üìçõçïóå
❃❄❋ ✐✳✵ ❁ ✵✹■✹❀✽❃✳❄❃✶✽
íéò òóýóæçüå åþ÷÷óååÿ
✽✳ ❁❄✶✸✹✵ ❀✲✳❄✹✶t
ëþæ æóíìéäéê ëçì åïþÿ
✻✹✹❀ ✽✲✹ ■❊❃❄❃■ ❊✳✳✻❃❄❋ òóéïå ❞ üóìëçìõå äéÿ
åïìþ÷ïäçéíæ íéò ìóæíïóò
✶❀❃✐✐❂t ❋✵✹✹✽ ❀✹✳❀❊✹t
òþïäóå äé í÷÷çìòíé÷ó
■✲✹■✻ ✽✲✹✿ ❃❄t ❁✶✶❃✶✽
✇ äïð ❉ äåïìä÷ï P çæä÷äóå
✸❃✽✲ ❁■■✹✶✶❃❄❋ ✽✲✹
íéò ïóìõå çë ïðó
❜✴❃❊❉❃❄❋ ❁❄❉ ✻✹✹❀❃❄❋
ïóí÷ðóì ÷çéïìí÷ï ❝ öðó
❀✹✳❀❊✹ ■✳✿❀❁❄❂ ✴❄✽❃❊
✽✲✹❃✵ ❁❀❀✳❃❄✽✿✹❄✽❇
öóí÷ðóì íæåç õíäéïíäéå
❙✽✵✳❄❋ ❀✹✳❀❊✹ ❁❄❉
í ÷ççüóìíïäýó íïïäïþòó
❀✲✳❄✹ ✶✻❃❊❊✶ ❁✵✹ ❁
✇ äïð
åïíëë ❞ üíìóéïå ❞
✿✴✶✽❇ ♠✹❀✹❄❉❁❜❃❊❃✽❂ ❃✶ íéò åïþòóéïå ❝
❁ ✵✹❏✴❃✵✹✿✹❄✽❇ ❙✽✵✳❄❋
ØÞÞØÙÚÝâß
ÛØ ❘ úÝÛØàØÙÚÞû
■✳✿❀✴✽✹✵ ✶✻❃❊❊✶ ❁✵✹ ❁
❆❝
❆
õäéäõþõ çë í
❜✳❄✴✶❇ ❑✳✶❃✽❃✳❄ ❃✶
òóêìóó
❇ í÷ðóæçì å
✹❡❀✹■✽✹❉ ✽✳ ❜✹ ❁
❖◗❚❯❱❲❳❲❨ ❯❩❳❬◗❚◗❭❖
ëìçõ íé í÷÷ìóòäïóò äéÿ
❖❪❲❱❫❴❪ ❵❯❲❝❩ ❞❢❞❢❣
åïäïþïäçé
❤◗❥❫❚◗ ❥❪❱❫❩❦ ❧◗ ❇❝ ❍ çæòå íé íüüìçüìäíïó
◗❚❳❝❩◗❦ ❖❱
æä÷óéåó ëìçõ ïðó
öóí÷ðóì ❙ ïíéòíìòå íéò
♥♦♣qr✉✈r✇♦r①②♥③♥r♦♣①✇④⑤♦✇
ôçõõäååäçé
⑥⑦⑧⑨⑩❶ ❷❸❹❺❺⑨ ❻❼❽❾ P äé ìí÷ïä÷óå
❙ ïíïó çë ✐ ìóêçé
❿➀❼➁❿ ❼❽ ➂➁➁➃➄❿❼➅➆ ➂➄➄➇❼❾ ô ❝ ❉ ïðó
óõçéåïìíïóå í ýóì ✈
➁➂❿❼➈➅❽ ➉➈➀ ➂ ➈➅➃❾➊➃➂➀ êççò
÷çõõíéò çë ïðó
❿➃➋➄➈➀➂➀➊ ➌➍➎➍➏➎➐➑ çìíæ íéò
✇ ìäïïóé ❊ éêÿ
➒➓➔➔→➐➣➍↔ ⑥⑥ ➄➈❽❼❿❼➈➅ ❿➈ æäåð æíéêþíêó
↕➈➀➙ ↕❼❿➛ ➂ ➛❼➆➛ ❉❝ ❆✁ äæäï ✈ ïç óëëó÷ïäýóæ ✈
❽➁➛➈➈➇ ➋➂➇➃ ❽❿➜➝➃➅❿ ✇ çìè íéò ÷çõõþéäÿ
↕❼❿➛ ❽➄➃➁❼➂➇ ➅➃➃➝❽➞ ÷íïó ✇ äïð åïþòóéïå ❞
➟➄➄➇❼➁➂➅❿ ➋➜❽❿ ➛➂➠➃ ➈➀
❞ íéò å÷ðççæ
➈➡❿➂❼➅ ➢➈➀➙ ➤➃➊❽ ➥➃➀❾ üíìóéïå
❿❼➉❼➁➂❿❼➈➅ ➈➀ ➦➧ ➁➀➃➝❼❿ ❊❝ üóìåçééóæ
▼ íäéïíäé äéïóêìäï ✈ çë
➛➈➜➀❽ ➂➅➝ ➄➂❽❽ ➁➀❼➋❼❾ ÷çéëäòóéïäíæ
➅➂➇ ➛❼❽❿➈➀➊ ➡➂➁➙➆➀➈➜➅➝ ïäçé ìóæíïäéê äéëçìõíÿ
åïþÿ
➁➛➃➁➙➞ ➨➨ ➩➫➭ ➛➀❽ ➄➃➀ òóéïå ❞ åïíëë ❞ çì ïç òäåïìä÷ï
↕➃➃➙ ➯➦➲➭➳ ➂➋ ❿➈ ➨➲➨➵ üíïìçéå
➄➋ ➸❾➺➛ ➻ ➦➲➭➳ ❿➈ ❋❝ ❆✁ äæäï ✈ ïç ✇ çìè ðíìõçÿ
➩➧➲➩➳ ➼➀❼➝➂➊➽➞ ➾➂➇➂➀➊
➚➂➅➆➃❾ ➪➩➧➞➭➶❾➪➩➹➞➶➧ éäçþåæ ✈ ✇ äïð çïðóìå
➄➃➀ ➛➈➜➀ ↕❼❿➛ ➉➜➇➇ öç íïïíäé íé íüüæä÷íïäçé
➡➃➅➃➉❼❿❽➞ ❻➘➴➞ ➷➈❽❼❾ üæóíåó óõíäæ óüäéèóìÿ
❿❼➈➅ ❼❽ ➈➄➃➅ ➜➅❿❼➇ ➉❼➇➇➃➝➞
t óéïóìüìäåó ❝ è ✂✄❝ çì ❝
➼➈➀ ➂➄➄➇❼➁➂❿❼➈➅ ➁➂➇➇ ïçé
çì ýäåäï ïðó óæóõóéÿ
➳➭ ➩❾➳➨➭ ❾➳➨➨➩ ➈ ➀ þå
ïíì ✈ å÷ðççæ çëëä÷ó
↕↕↕➞❼➋➡➇➃➀➞➙➩➧➞➈➀➞➜❽
▼ çé ☎ öðþìå ✽✆✝✝ ÿ ✞✆✟✝
üõ ❝
P í ✈ òóüóéòóéï þüçé ó ❡ ÿ
üóìäóé÷ó ❝
➦➧➨➩➫➭➯➲➳ ➵➨➸➺ ➻➼➳ ➻➽➾➚
➲➪➨➩ ➶➹➩➦➧➭➯➲ ➘➴ ➫➷➬➮➮➱ ✃❐➮❒➬❮
➶❰❮Ï ➷❰❒➱➴➳ ➴❰Ð ➱❮➬ Ñ➬➬Ï➮➴ ❐Ï➷➬❮➬Ò➷➬❒ ❐Ï
➱Ï➴➷Ó❐ÏÔ ➷Ó➱➷ ➴❰Ð ➷Ó❐ÏÑ Õ❐➮➮ Ö➱Ñ➬ ➴❰Ð Ö❰Ï➬➴
×× Ø❰❮ Ö❰Ï➬➴ ❐Ò➳ ➱Ò Ø➱❮ ➱Ò ➴❰Ð ➱❮➬ Ù❰ÏÙ➬❮Ï➬❒➳
➷Ó➬ ➘➬×➱➮➮ ➱Ï❒ ➬Ï❒×➱➮➮Ú ➦Ó❐Ò ❐Ò ÒÐ❮➬➮➴ ➷❮Ð➬
ÕÓ➬Ï ➴❰Ð➱❮➬➴❰ÐÏÔ➳➱Ï❒ ➷Ó➬Ó❰Û➬ ❰Ø ➱➮➮ ➷Ó❰Ò➬
ÕÓ❰ ÑÏ❰Õ ➴❰Ð ❐Ò ➷Ó➱➷ ➴❰Ð Õ❐➮➮ ❒❐ÒÙ❰Ü➬❮ ➷Ó➱➷
ÕÓ❐➮➬ Ö❰Ï➬➴ ❒❰➬Ò Ó➱Ü➬ ❐➷Ò Û➮➱Ù➬➳ ➷Ó➬❮➬ ❐Ò Ø➱❮
Ö❰❮➬ ➷❰ ➮❐Ø➬ ➷Ó➱Ï Ø❐Ï➱ÏÙ❐➱➮ Ô➱❐ÏÚ ➫➷❐➮➮➳ Ï❰ Ö➱➷×
➷➬❮ Ó❰Õ ÖÐÙÓ ➴❰Ð Ö➱➴ Ô❮❰Õ ➱Ï❒ ➬Ü❰➮Ü➬➳
➴❰ÐÝ❮➬ Ò➷❐➮➮ ➮❐Ñ➬➮➴ ➷❰ ➘➬ Ö❰➷❐Ü➱➷➬❒ ➘➴ Û❮❰Ø❐➷
➷Ó➱Ï ➘➴ ➱Ï➴ ❰➷Ó➬❮ Û❰ÒÒ❐➘➮➬ Ô➱❐ÏÒÚ Þ❰❮➷ÐÏ➱➷➬➮➴➳
➴❰Ð ➱❮➬ Ï❰➷ ❰Ï➮➴ ➬➱Ô➬❮ ➷❰ Ö➱Ñ➬ Ö❰Ï➬➴➳ ➘Ð➷
➴❰Ð Ó➱Ü➬ÕÓ➱➷ ❐➷ ➷➱Ñ➬Ò ➷❰ Ö➱Ï➱Ô➬ ➴❰Ð❮ Ö❰Ï➬➴
Õ❐➷Ó ➱ Ù➬❮➷➱❐Ï ➬ßÛ➬❮➷❐Ò➬ ×× ➱Ï❒ ➷Ó➱➷ Õ❐➮➮ Û❮❰Ü➬
➬ÒÒ➬Ï➷❐➱➮ ➷❰ ➴❰Ð❮ ➮➱Ò➷❐ÏÔ Ó➱ÛÛ❐Ï➬ÒÒÚ
Þ➩➹➭➯➲➳ ➵➨➸➺ ➻à
áâãáäå æçèéê ëìíçèîï ëëð ×× ➲❰ÐÝ❮➬ ➱Ø➷➬❮
Ò❰Ö➬➷Ó❐ÏÔ ➷Ó➱➷ ❰➷Ó➬❮Ò Ù➱ÏÏ❰➷ ❐❒➬Ï➷❐Ø➴➳ ÖÐÙÓ
➮➬ÒÒ ➮❰Ù➱➷➬➳ Ò❰ ➴❰ÐÝ❮➬ Û❮➬➷➷➴ ÖÐÙÓ ❰Ï ➴❰Ð❮
❰ÕÏ ➷❰❒➱➴Ú ➲❰Ð ÑÏ❰Õ ÕÓ➬❮➬ ➷❰ Ò➷➱❮➷ ➮❰❰Ñ❐ÏÔÚ
ñäò æçèîï ëóíâèôõ ëëð ×× ➪ÏÙ➬ ➴❰Ð Ô➬➷
➴❰Ð❮Ò➬➮Ø ➬Ö➘❮❰❐➮➬❒ ❐Ï ➱ ❒➬➘➱➷➬ Õ❐➷Ó ➬ßÛ➬❮➷Ò
➷❰❒➱➴➳ ➴❰Ð Õ❐➮➮ Ó➱Ü➬ Ù❰ÖÖ❐➷➷➬❒ ➴❰Ð❮Ò➬➮Ø ➷❰
➷Ó➬ ➘❐➷➷➬❮ ➬Ï❒Ú ➲❰Ð ÖÐÒ➷ ➱Ü❰❐❒ ➷Ó➱➷ö
÷øåùò æâèôõ ëóíúêûüõ ëëð ×× ➦Ó➬ ❒➬Ü❐➮ ❐Ò
❐Ï ➷Ó➬ ❒➬➷➱❐➮Ò➳ ❰❮ Ò❰ ➷Ó➬➴ Ò➱➴ ×× ➱Ï❒ ➷Ó➱➷ÝÒ ÕÓ➴
➴❰Ð ÖÐÒ➷ Û➱➴ Û➱❮➷❐ÙÐ➮➱❮ ➱➷➷➬Ï➷❐❰Ï ➷❰ ➷Ó➬ Ø❐Ï➬
Û❮❐Ï➷ ➷❰❒➱➴Ú
ñøýåâæúêûüõ ëóíòþüõ ëëð ×× ➲❰Ð Ù➱Ï Ö➱Ñ➬
➱ ➘❐Ô ❒❐ØØ➬❮➬ÏÙ➬ ➷❰❒➱➴ ❐Ø ➴❰Ð ➱❮➬ ➱➮➮❰Õ➬❒ ➷❰
Û❮❰Ù➬➬❒ ÐÏ❮➬Ò➷❮❐Ù➷➬❒ ➱Ï❒ ÐÏÓ➱❮Ï➬ÒÒ➬❒Ú
Þ❮➬➬❒❰Ö ❐Ò ➬Ü➬❮➴➷Ó❐ÏÔö
úáòåÿøò æòþüõ ëóíã ♦ õ ëìð ×× ➲❰Ð ❒❰ÏÝ➷
Õ➱Ï➷ ➷❰ ➘➬➮➬Ø➷ ❰Ð➷ ➷❰❒➱➴➳➱Ï❒ ➱➷ ➷Ó➬Ò➱Ö➬➷❐Ö➬
➴❰Ð Ø➬➱❮ ➘➬Ù❰Ö❐ÏÔ ➷❰❰ ❐ÏÜ❰➮Ü➬❒Ú ➹➷ÝÒ Û❰ÒÒ❐➘➮➬
➷❰ Ò➷❮❐Ñ➬ ➱ Ó➬➱➮➷Ó➴ ➘➱➮➱ÏÙ➬Ú
úâùø ●● âåø ❆ ú æã ♦ õ ëëí ✷ êþõ ëìð ×× ➲❰Ð
Ö➱➴ ➘➬ Ø➱Ù➬❒ ➘➴ ➷Ó➱➷ ÕÓ❐ÙÓ Ù➱ÏÏ❰➷ ➘➬ ➱ÙÙÐ×
❮➱➷➬➮➴ Ö➬➱ÒÐ❮➬❒Ú ➲❰Ð ÖÐÒ➷ ➷❮ÐÒ➷ ➴❰Ð❮
❐ÏÒ➷❐ÏÙ➷Ò ÕÓ➬Ï ❐➷ Ù❰Ö➬Ò ➷❰ ÑÏ❰Õ❐ÏÔ ÕÓ➱➷ ➷❰
❒❰Ú
áâÿåøáòåã æ ✷ êþõ ëëíç ❛ éõ ì ✶ ð ×× ➲❰Ð ➱❮➬
❮➬➱❒➴ ➷❰ Ô❰ Ø❮❰Ö Ó➬❮➬ ➷❰ ➷Ó➬❮➬ ❐Ï ❮➬Ù❰❮❒ ➷❐Ö➬
Û➬❮Ó➱ÛÒ ×× ➘Ð➷ ÖÐÙÓ ❒➬Û➬Ï❒Ò ❰Ï ➬ß➱Ù➷➮➴
ÕÓ➬Ï ➴❰Ð Ò➷➱❮➷ ➷Ó➬ ❥ ❰Ð❮Ï➬➴Ú ➹Ò ➷❰❒➱➴ ➷Ó➬ ❒➱➴ ②
â ✁❆ âåø ❆ ú æç ❛ éõ ë ✂ í ✄ ê ❡ õ ì ☎ ð ×× ➫❰Ö➬❰Ï➬
✔☛✠✪✫✠✖✎✬✔
✭✮✯✯✦ ✛✰✱ ✲✳
✴✵ ✶ ✲✯✯ ✲✷✸
➩➫➭➯➲➫➳ ➯➵ ➸➺➫
➸➻➼➵ ➻➽
✘✲✷✲✹✰✸ ✙✺✶✻✺✼✲✾ ✚✺✯✺✦
➾➚➪➫➳ ➶➯➸➹
r✰✲✿ ❀★★✳✧★❁ ✦ ❀❂❁✳✥❃❄
❅✗✴✾
✘✲✼✰✷✷✰✷✼
❏✮✯❈ ✤✳ ❁✧✤✥✾ ●✯■❑✰✷✼
❅✺✸✲ ❏✮✯❈ ✤✳ ❁✧✤✥ ■r
✮✷✸✰✯ ✹✰✯✯✲✿✾ ✙✯✲✺❑✲ ✉✰❑✰✸
▲▲▲✾✶■✾▲✺✯✯■▲✺✾■r✾✮❑
✹■r ✶■✱◆✯✲✸✲ ❥❖❜ ◆■❑✸✦
✰✷✼
✺✷✿
✿✲❑✶r✰◆✸✰■✷✾
✴✴✗● ▲◗✉✲✸✲r✺✷❑ ◆r✲✹✦
✲r✲✷✶✲
➥➦➧ ➨ ➩➫➭➯➫ ➲➯➳ ➵➸➺➨
➻➭➼➸ ➽➭➺➸➼➾➯➺➚
❚❚❯ ❱ ❳❨❩❬❭❪❩❩ ❫❴❱
❴♣❵❛❨❭❬❛❬❪❩
➯➵➩➫➘➫➵➩➫➵➸
➶➻➵➸➳➚➶➸➻➳➴
➷➬➮➱✃❐ ➱❒ ❐✃❮❰Ï✃Ð ➱Ñ✃
Ò➬Ó✃Ð Ô❰➱Õ Ö✃Ð➬❮❐
×❒➮❐➬ÕØ Ù✃❐➮✃Ú❐➬ÕØ
➬➮❐ ÛÐ❰❐➬ÕÜÚØ ➷❰➱Ñ❰➮
Ò➬Ó✃Ð Ô❰➱ÕÝ
Ô➬❮❮ ÞßàáÞâãáãäåã
æçèéêëæìíëé
îéïðñé òðó æçèéêëô
õö÷øùú ø ûüüý þüöÿ❆ù ✁ú✂
þ✁❆ÿøööù
❢ü✄
❜☎úÿ✆✁úú
üþþü✄♦☎✆ÿ♦ÿ✁ú
✫
❢✄ø✆✂
❆❝ÿú✁ú✝ ❈øöö ❖✞ ❉✁þ♦✝
ü❢
❏☎ú ♦ÿ ❆✁
ø ♦
✭✟✠✡☛
✡✸☞✂✌✡✍✠ ü✄ ♦❝✁ ❋✁ý✂
✁✄øö ❡✄øý✁ ❈ü✎✎ÿúúÿü✆
❚❚❯ ❱ ❳❨❩❬❭❪❩❩ ❫❴❱
❴♣❵❛❨❭❬❛❬❪❩
ø♦ ✭☞✸✸☛ ❋❡❈✂✏✑✒✓ ❢ü✄
❢✄✁✁
ÿ✆❢ü✄✎ø♦ÿü✆✝
❖✄
✈ÿúÿ♦ ü☎✄ ❲✁❜ úÿ♦✁ ø♦
❢❣❤❤❦❢❧❤❤
✇✇✇✔✕✖✗✔❣✘✙✚✛✜✢✘♣✔
❚❍❊ ✣❇❙❊❘❱❊❘
②③④⑤⑥⑤③④⑤③⑦
❹⑨⑦⑤③⑦❺❶❻ ⑥⑩⑨❼❺⑦ ⑨❼
❽❾❿❿ ⑦⑨ ❽➀❿❿ ❶ ➁⑨③⑦➂
❷➂⑤③ ➃⑨➄ ④⑤❻❺➅⑤⑩ ➆➂⑤
➇➈➉⑤⑩➅⑤⑩ ❺③ ⑦➂⑤
◆❊✤❙✥✦✥❊❘ ✧★
★s✩✪✬✮✧✯✰
✿✲
➓➔ →➣➔↔↕➙➛
❳♥❩ ❬ ♣✉✈❥①❪❫❦
❅✮✧★ ✧★ ✩ ✰✪s✩✿
✲❃❃✲✪✿●✯✧✿❑ ✿✲ s✩✪✯
➂⑨➄⑩➉ ➝⑨③④❶➃➞
★✲▲s s▼✿✪✩ ▲✲✯s❑P
➟⑤④③⑤➉④❶➃ ➠
◗s❁✧❂s✪✧s★ ✩✪s ▲✩❀s
➡⑩❺④❶➃ ❶❼⑦⑤⑩③⑨⑨③➉➛ ➢❶❻❻
❥●★✿ ✿✮✪ss ❀✩❑★ ✩
❯ss❳❄
➤➀➥➦➧➨❾➦❾➥➨➥ ⑨⑩
➉⑦⑨⑥ ➈➃ ⑨➄⑩ ⑨❼❼❺⑧⑤
❶③④ ❼❺❻❻ ⑨➄⑦ ❶③
❨✱ ❑✲● ✩✪s ✧✯✿s✪s★✿s❀
②③④⑤⑥⑤③④⑤③⑦
✩✯❀ ❯✲●❁❀ ❁✧❳s ▲✲✪s
➢⑨③⑦⑩❶⑧⑦⑨⑩ ❼⑨⑩➁➛
✧✯✱✲✪▲✩✿✧✲✯ ❃❁s✩★s
✭✠✡☛☞✌✍✎✏ ❋✑r ✒✓✔✕✑r✔✖✗ q✘✒✙✕✔✑✚✙s ♣✗✒✖✙✒ ❝✑✚✕✖❝✕ ❍✑✗✗✔✒ ❲✒✙✕r✔✚♥ ✖✕ ❤✛✒✙✕r✔✚♥✜
✖✢✘✚✔✣✒r✙✖✗❧❝✑✢❧✤
❈✌P✥✍☛✦❍☞ ✧★✩✪ ❯✫☛☞✠✡ ❋✠✬☞❯✍✠ ✎✥✫✡☛❈✬☞✠s ☛✫❈❧
✡☛✎☞✍☛❉❯☞✠✡ ❉✥ ✬✫✡✍✠❲✎ ✮❈✮✠✠✯ ✎✥✫✡☛❈✬☞☛✌✫ ❋✌✍ ❯❋✎
✩✩✰★ ❲✖✗✚✘✕ ✎✕❧s ❑✖✚✙✖✙ ❈✔✕ts ✮✌ ✻✱✩★✻✲ ✽★★✳✧✴✴✳✻✵✰✱
➐➑➒➓ ➔→➣➣ ➓↔→➣ ➣↕➙➛
➜➝➞➟➠➡➢ ➠➞➤ ➑➥➤ ➣➟➦➧➧
➨➩➫ ➩➭➯ ➲➳➵
➸➺➻➼➽ ➾➺➚➪➶➻ ➹ ➘➴➷➼ ➬➮➱
➑✃➢➞ ❐➦➥❒ ❮❰➤ Ï Ð➟Ñ
ÒÓÔÕ Ö ×ØÕ
◗s❃✩✪✿▲s✯✿❬
✩✿ ❛❭❪❫❴❵❞❫❞❪❵❪❄
❤✐❦ ❧ ♠♥qrt ✉①②③④⑤
⑥rt⑦⑧⑨r ⑩⑧tr⑨④①t⑤
❶❷❸❹❷❺
❻❼❽❾❿ ➀ ❻➁❾➂➃ ➄➂➃➅
➆➇➈ ➉➊➋➌➍➎➏➉➍➐➊➋➑➒➇➓➊➔➇→➌
➅➣↔ ❻↕➙➛➜➙ ❻➝➞➟➛➙➠➡➛➣➝➞
➢➤➥➦➢➥➧➦➨➩➫➭
➯➲➳➵➸ ➲➳➺➳➲➳➻➼➳➽
➾➾➚➪ ➶➹➘➹➴
➷➬➮➱✃❐❒ ➮➱➱❐
❮➮❰❰Ï❐ Ï➱Ð❐➬ÏÑ➬ Ò
❐ÓÐ❐➬ÏÑ➬ Ô➮Ï➱ÐÏ➱❰Õ
Ö×ØØÙÚÛÜÝÞ ß
àÙáÜâÙãäÜÝÞå æÙÝä ß
ÙççÜÛÜÙãäå ÖÖèéêëìíìîå
ïðñòïóðòôõö÷
❈ ✁✂✄☎☎ ❘✁✲
♣✄✆✂✝ ❩✆♣♣✁✂✞ ✂✁♣☎✄r✁✟✠
♣✄✡r☛✆☞✌ ✄☞✟ ❈✡☛✁✂
☛✁✄ ❤ ✟❞✡❤ ✂✁♣✄✆✂✞✝
❘✁✄✞❈☞✄✍☎✁ ✂✄✡✁✞✠ ❢✄✞✡
✞✁✂ ✆r✁✝ ✺✎✏✲✑✒✺✲✓✺✔✕
❇✖
øùúûüý þ ÿ
▲❖❆◆❙
✩✗✘✘ ✙✚ ✩✗✘✘✘
❚✸✹✺❙✼✾✿❀ ❁✹❂❃ ❄❅❀ ❄❇❊■
✛✜✢✣✛✤✥✣✦✥✦✤
✢✶✥✤ ✧★✪✫✬ ✭✬✪✮✮✬
▼✯✰✱✳✴
✵✷✸✹ ✻✼✸✽✹✾ ✿ ❀❁❂❁❃❄❅
❉❊❋●❁ ❍❄■❂❏❁❂❄❂❑❡
P◗❚❯P❚❱❯P❲❳◗
❨❬❭❪❨❫ ❴❵❛❵❭ ❜❝❣ ✐❥❦
q❧♠✐❥♥ ❝♦st♦❥ ❣✇t
✉t♦✈✐❝✉✈♥ ①t✐ ✉t♦♥✈✐❧✉❦
✈♠t♦ ❣t✐② ✈t ③❥ ❜♠❦
✉❥♦♥❥④ ❣♠✈✇ ✈✇❥ ⑤t♦❦
♥✈✐❧✉✈♠t♦ ⑤t♦✈✐❝✉✈t✐♥
⑥t❝✐④⑦ ⑧♦ ❝✉✈♠⑨❥ ❜♠❦
✉❥♦♥❥ ⑩❥❝♦♥ ✈✇❥ ✉t♦❦
✈✐❝✉✈t✐ ♠♥ ③t♦④❥④ ❶ ♠♦❦
♥❧✐❥④⑦ ❷❥✐♠①s ✈✇❥ ✉t♦❦
✈✐❝✉✈t✐❸♥ ⑤⑤⑥ ❜♠✉❥♦♥❥
✈✇✐t❧❹✇ ✈✇❥ ⑤⑤⑥ ⑤t♦❦
♥❧⑩❥✐
❺❥③♥♠✈❥
❣❣❣⑦✇♠✐❥❝❜♠✉❥♦♥❥④❦
✉t♦✈✐❝✉✈t✐⑦✉t⑩⑦
❻❼❽❾❿➀➁➁ ➂❽❾➃ ❿➂➁
➄ ➅➆➇➇➆➈➉➇➊➋➌➍➍
➎➏➐➐ ➑➒➓➔➑→➣➔➒➑↔↕
➙➏➛➜➝ ➎➞➟➠➡ ➢➤
➥➦➧ ➨ ➩➫➭➯➫ ➲➯➳ ➵➸➺➨
➻➭➼➸ ➽➭➺➸➼➾➯➺➚
➪➶➹➘➴➷➶➬ ➮➱✃
➪ ❐❒❮❰
ÏÐÑÒ ÓÔÕÒÖ ×ÓÖ ØÙ ÚÖÛÜ
ÝÞÙßàÙáßâáÙã
ääåæÙáÙÝÙç
èé êéë ìííî ïíðñ
òóôï õö÷ø õùøî úùøíû
üí ýöòþ òííîþ
ôøóýþ ñðùìôþ øùÿí ùìî
❣ íìíøùð õùøî úðíùì÷ñ ❝
❈ ùðð ✁✂✄☎✆✝✄✞☎✝✟
ÙÚÛÜÝ ÞßàÜ áâã áÜ
âäà
åÛÝ
✟✠✡☛☞✌
❨✠✍✎
❈✏✑✒
✓✑✔❈✕ ❖✑ ❇❖✏✓ ✓❖
❍✖✑✗✓✏✘✖
❳❨❩ ❬ ❭❪❫❴ ❵❪❤❤❴❥❫❦
❩✧✪✬●❁✩✿✧✲✯
↕➙ ➛➜➝➞➞➟ ➠➡➞➢➝➥
❐Ò ➮❐Ñ➬➮➴ ➷❰ Û❮➬ÒÒ ➱Ï ❐ÒÒÐ➬ ➷Ó➱➷ Õ➱Ò Ï➬Ü➬❮ ❰Ï➬
➴❰Ð Û➱❐❒ ÖÐÙÓ ➱➷➷➬Ï➷❐❰Ï ➷❰ ×× ➘Ð➷ ➱➮➮ ➷Ó➱➷ ❐Ò
➱➘❰Ð➷ ➷❰ ÙÓ➱ÏÔ➬ ➷❰❒➱➴Ú ➶➬ ❮➬➱❒➴Ú
ÿøúáäú æ ✄ ê ❡ õ ì ✶ í ✆❛✝ þ ✞ ë ✂ ð ×× ➲❰Ð Õ❐➮➮
Õ➱Ï➷ ➷❰ ➷➬➮➮ ➷Ó➬ ➷❮Ð➷Ó ➷❰❒➱➴ ➱➷ ➬Ü➬❮➴ ❰ÛÛ❰❮➷Ð×
Ï❐➷➴Ú ➦Ó❰Ò➬ ÕÓ❰ ➷❮➴ ➷❰ ❒➬Ù➬❐Ü➬ ➷Ó➬ Û❰Õ➬❮Ò
➷Ó➱➷ ➘➬ Õ❐➮➮ Ø❐Ï❒ ➷Ó➬ÖÒ➬➮Ü➬Ò ❐Ï ❮➬➱➮ Û➬❮❐➮Ú
âåøäú æ ✆❛✝ þ ✞ ëìíâû ✝✐ î ì ✶ ð ×× ➲❰Ð ➱❮➬
➬➱Ô➬❮ ➷❰ ÒÓ➱❮➬ ➴❰Ð❮ ➬ßÛ➬❮❐➬ÏÙ➬Ò Õ❐➷Ó Ò❰Ö➬×
❰Ï➬ÕÓ❰Ö ➴❰Ð Ø➬➬➮ Ù➱Ï ➮➬Ï❒ Ò❰Ö➬ Û➬❮ÒÛ➬Ù➷❐Ü➬
×× ➱Ï❒ ➴❰Ð ÑÏ❰Õ ❥ ÐÒ➷ ÕÓ❰ ➷Ó❐Ò ÒÓ❰Ð➮❒ ➘➬Ú
● â ❆ å ❆ ú æâû ✝✐ î ë ✂ í ✆❛ ï ë ✂ ð ×× ➲❰Ð ➱Ï❒ ➱
Ø❮❐➬Ï❒ ÑÏ❰Õ ❥ ÐÒ➷ ÕÓ➱➷ Ó➱Ò ➷❰ ➘➬ ❒❰Ï➬ ➷❰❒➱➴➳
➱Ï❒ ÕÓ➴ ×× ➘Ð➷ ➴❰ÐÝ❮➬ Ï❰➷ ➮❐Ñ➬➮➴ ➷❰ ➱Ô❮➬➬ ❰Ï
➷Ó➬ ➘➬Ò➷ Ö➬➷Ó❰❒Ò ➷❰ ÐÒ➬ ❰❮ ➷Ó➬ ❰Ü➬❮➱➮➮ ➷❐Ö❐ÏÔÚ
ùä ✆ øãø æ ✆❛ ï ëìíçèéê ë ✂ ð ×× ➲❰Ð Õ❐➮➮
Ó➱Ü➬ ➷Ó➬ ➱❒Ü➱Ï➷➱Ô➬ ❰Ø Ò➬➬❐ÏÔ ➷Ó❐ÏÔÒ Ó➱ÛÛ➬Ï
➘➬Ø❰❮➬ ➷Ó➬➴ Ó➱ÛÛ➬Ï ×× ➘Ð➷ ➷Ó❐Ò Ò❰❮➷ ❰Ø ➇ Ò❐ß➷Ó
Ò➬ÏÒ➬ ✟ ❐ÒÏÝ➷ ➮❐Ñ➬➮➴ ➷❰ ➘➬ Õ❐➷Ó ➴❰Ð Ø❰❮ ➮❰ÏÔÚ
äôìõöò â÷øð óõòñ÷ð
ìóøùõòñ÷ðú îôìûìðòñ÷ðú
ü öøîî÷ôò îô÷ýôõþöÿ ➧èé ➫ êëìì í➳➵îï
âàæç âáåå P ß ✁ ï P é
✷✂ ëá áåæ P ãèæå é
ðñòò óôôõö÷ø ùúû ü
ç à ❚ ❉ å ❉ ï ßç ã èÿ
ýùþýÿúû ❝ ✁ û ✂✄☎ ✆✁✝ þý ü
✶ é ✄☎☎ é ✆✄☎ é ✷✄✶✝ ÿ
■✝ þ ✄ ú ✄ ✭❝✞✝❝ ú ✟✠ ❨✞ ÿþ ✞✡
✭P è ❉ ß ✞
❝ ✁ û ✂✄✠ ❧☛☞✌✍✎✏✌✑✑✒✑✠
✓❍✖
❋❖✑
❇✙✗✚✛✜ ❋✢✣✣ ✸ ✛✤✥ ❱✤✦
❝✤✧★✩✪✒ ✓✤✫ ✛✣✬✮❝✧★✯✰✣✒
✓✩✱★✪✲✒
❋✢✣✣
♣✣✢✱✩✢✴
✏✰✰
✓✤✴✣✪
❖ ✵ ✜
✳✤✦
✺✓✓
❈✤✢✣
P❡✔✕ ✫ ❙✖✗✗✘✙❡✕
❈ ✏ ✙ ✙
✹✦✺✻✻✦✻✼✸✦✽✺✽✽
✾✳✚✛❈✿
✚✛✚ ✜ ✢✣✤✤ ✥✦ ✧ ★✦✦✩
✬✲✯✿✩✬✿ ✿✮s
❻❼ ❽❽ ❾❿ ➀❼ ❿ ➁❼ ➂➃ ➄ ➄➅
➆➇➈➉➊➋➃➅ ➇➁ ❿➌➈ ➍❽➃❾❾➇➎➇❼➋
❾❼➍➉➇❿➁ ➉❿➋➃➅➏
●❍■❍❏❑▼ ◗❍❏❘❙❑■❯❱❲❍
❀s❁✧❂s✪ ❃✩❃s✪★❄
➊➋➌➍ ➎➋➏➋➌➐ ➑➒
➜⑨➄ ⑨③❻➃ ③⑤⑤④ ❶ ❼⑤❷
❉❊❊
✱✲✪ ■✳✴✵✶✵✳✴✵✳✷
✹✺✳✷✻✼✽✷✺✻✾
❅❇❈ ❊ ●❍■❏▲▼▼❖ ✹ ▲◗❘■
◆ ✠✡☛ ☞ ✌✍ ✠❖✌ ✎ ✠◆ ❚❱❚ ❲❳❩ ❬❭❳❪ ❫❴❵❫ ✵✷✺✻✷✼✽ ✷✾✻✷✼✿❀❁
▲✏✑✒✓✔✏✕✖ ✗✘✑✙✚✏✔✙✘✚✓
❛❣❫ ❣❛❤❦ ❧❣qs ❛q✉s①❵②
✽◆✻❂✼❃ ❄❅❇❈ ❉❋●❈❍❋■
▲✏✛ ✭✜✢✣ ✻✤✥✦ ✚✖r
①q③ ④q❧⑤❵ ③q❵⑥❴ ❵
❇❋■s❈❏❋●❇ ❇❏●❉❅ ❑◗❘❑❚
⑦⑧⑨⑩ ❶❷❧⑤q❛⑥q❸ ❫❴q❦
q✧★✚✖✓ ✏❛❛ ❜✧✓★✑✖✓✓✖✓
❯❍❋❈❅❉❈ ②❋s❍ ❤❋❱❅
❳❍❋❱ ❈❅❍❱❏❈❅❇❨ ❛●❈❇❨
❵❤s❣ ③q❵⑥❴ ❵❛ ⑩❹②
✙t✏✙ ✏✒✩✖✚✙★✓✖ ✏✑✒ ✕✖✚r
⑨❶⑨⑩❺ ❶⑧❺❻⑩❹❼⑩❽
❇❄❏❩❅❍❇❨ ❳■❅❛❇❨ ❍❋❛❉❤❅❇
❢✘✚✪ ❛✏✑✒✓✔✏✕✖ ✔✘✑r
❛●❩ ❱❋❍❅♠❬❭❪ ❩❛②❇ ❛
✙✚✏✔✙★✑✫ ✓✖✚✩★✔✖✓ ❜✖ ❛★r
❺⑤s⑥❣❾q③ ❫❴q ❿❣✉q③ ❣➀
❹q✉s①❵①q③ ❶❧❾q③❫⑤s②
❴❛■■
✔✖✑✓✖✒ ✛★✙t ✙t✖ ▲✏✑✒r
②❅❛❍❫
⑤❛➁ ⑤❛ ➀⑤❾q s❫❵❫qs②❶➂❸
❑❵❞❡❡❵❞❑❣❵❡❑❘❭❚
✓✔✏✕✖ ✗✘✑✙✚✏✔✙✘✚✓
✐❉❤❅❩s■❅ ②❋s❍ ❥❦❧❧
❇✘✏✚✒✬ ❚t★✓ ✹r✒★✫★✙
❻❺❸ ➃➄❸ ➅➆ ➇ ➈❶❽ ➉❣③
❯❅❇❈
♥ ● ❇ ❄❅ ❉❈ ❏ ❋ ● ❚
✑✧✪❜✖✚ ✏❛❛✘✛✓ ✏ ✔✘✑r
❵ ➀③qq ③❵❫q ➊③❣⑥❴❷③q
♦❯q✉❴✈
⑥❵❤❤ ➋➌➍②➎➏➏②➍➐➌➌ ❣③
✓✧✪✖✚ ✙✘ ✖✑✓✧✚✖ ✙t✏✙
q④❵⑤❤
✙t✖ ❜✧✓★✑✖✓✓ ★✓ ✏✔r
⑥q⑥q❤⑤❵➑⑥❛①❵❽⑥❣④
✙★✩✖❛✮ ❛★✔✖✑✓✖✒ ✏✑✒ t✏✓
✇①③ ④ ⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶ ❷❸❶④
➒❿❹❺❼➓
✏ ❜✘✑✒ ★✑✓✧✚✏✑✔✖ ✏✑✒ ✏
⑥❹❺
q✧✏❛★❢★✖✒ ★✑✒★✩★✒✧✏❛
✔✘✑✙✚✏✔✙✘✚ ✛t✘ t✏✓ ❢✧❛r ➔→➣↔ ↕➙ ➛ ➜➝➞➟➞➞➠➡➢➤➥➦ ❻❼❽❾❿ ➀❼➁➁❾➂ ➃➄❿❼➅
➧➢➨ ➩➞➫ ➭➦➯➤➤➲➳➵➟ ➜➩➫➫ ➆➇➈ ➉➉➊ ➋➌➍➎ ➏➐ ➑➒➒➓➈
❢★❛❛✖✒ ✙t✖ ✙✖✓✙★✑✫ ✏✑✒
➸➺➧➥ ➻➯➨➼ ➽➺➥➦ ➾➚➯➳➺➧➪➛
✖❡✕✖✚★✖✑✔✖ ✚✖q✧★✚✖r
➔➌→➣ ➇➐➎ ↔↕➌➙➣➎➍ ➛➜
➺➤➶ ➹➲➨➘➺➭➲➴ ➷➨➲➲ ➬➨➲➛
✪✖✑✙✓ ❢✘✚ ❛★✔✖✑✓✧✚✖✬
➝➎➐ ➞➌➜➐➎→➈ ➟➑➠➊➡➡➡
➭➦➯➤➤➲➳➵
➡➺➚➡
❋✘✚ ✮✘✧✚ ✕✚✘✙✖✔✙★✘✑ ✔✏❛❛
➢➓➡➤➥➥➠➤➒➦➥➉
➮➹➦➢➽➥➺➡➲➱ ➹➥➯➨✃➱ ❐
✺✯✰r✱✻✤r✻✲✱✥ ✘✚ ✩★✓★✙
➡➢➨➲❒ ➧➢➨ ❮ ➡➢➤➥➦➵➟
♦✳✴
✇✵✶✷✸✼✵✽
❰➢➺➭➲ ➨➲➡➢➥➲ ➺➤➭➳➚➼➲➼➟ ➧➨➩ ➫ ➭➯➲➳➵➸ ➳➺ ➻➼➽
✇✇✇✾✿❀✶✾✷✼❁✼✵✾♦✴✾✳✷ ✼♦
Ï➲➵➥➨➺➭➥➺➢➤➵ ➯➬➬➳➪➱ ➭➯➳➳
❀❂✵❀❃ ✼❂✵ ✿✸❀✵❧✷✵
➧➢➨ ➼ ➲➥➯ ➺➳➵➟
➻➯➳➳ ➾➚➪➶➹➘ ➴➹➾➶➹➘➷ ➬➮➱✃
✷✼❁✼✳✷ ✶✵❄♦✴✵ ❀♦❧✼✴❁❀✼❅
➩➛ÐÑÑ➛ÑÐ➩➛ÒÐÐÒ
✸❧✐ ✇✸✼❂ ✼❂✵ ✶✳✷✸❧✵✷✷✾
❐❒❮ ❰ÏÏ ❮Ð❰ÑÒÓ ÔÕ ❰❒ÖÏÒÐ×
P✵✴✷♦❧✷ ❞♦✸❧✐ ✿❁❧❞❅
➮ÓÔÕ➻❒
Ø❰❐Ð ÙÔ❒ÒÓÖ ÚÐ❐ÛÒÓ×
✷❀❁s✵ ♠❁✸❧✼✵❧❁❧❀✵ ❞♦
ØÐÔÜ ❰ Ï❐ÛÒ❒ÓÒÑ Ý➮➱ÒÐ
Ö×ØÙÚÛ
Ü×ÝÞ
ßàá
❧♦✼ ✴✵❆✳✸✴✵ ❁ ✿❁❧❞✷❀❁s❅
➮Ó❐❒❮ ÓÖ❰ÖÒ ÛÒÐÖ❐Õ❐ÒÑ
âãá äáåàæç ßàèé
✸❧✐ ✿✸❀✵❧✷✵✾
ÓÛ❰ÏÒÓ× Þ❰ÏÏ ß❰ÖÙ❰❒ ❰Ö
ßåáê ëìíî ïðñòìó
àáâ✃ãäå✃áæäç×
♠ ♥♦qs①
⑧⑨③⑦⑩❶⑧⑦⑨⑩ ❷❶③⑦⑤④❸
☎
❅❇❈ ❊ ●❍■❏▲▼▼❖ ▲◗❘■
âß
ÞàÜæçáèà éêÛæáëì Û
æêÛÜÜáíáàÞ ÛÞî ïðÜâ
æÛêê ßðç æêÛÜÜáíáàÞ
ÞàéÛ çâñàë â ÛëÞ
åàòêê Þß âäà çàÜâó
②③④⑤⑥⑦⑦⑧ ⑨⑩❶❷ ❸❹ ❺❻❼
❽❾❿❹➀➁ ➂➃ ❺❾ ➄➅➃ ❸❹
➆➇➈➉ ⑨➊➊❷ ➁➋➌❸❺➍
➎➏➐⑤④ ➑➒④③⑤➏③⑤➓ ⑦➔
⑥⑦⑦⑧ ➒→⑧ ➣⑦↔➓
➒➑➒③➣➒↕➣⑤ ➍
➆❼➌❸➙➛
❼❽❼➀ ❸❹ ❺❻❼ ➙➜➌➌❼➝➍
➞➂➄➛➟➠➡➛➢➂➢➟
➤➥➦ ➧➨➩➫➭➯➯➲
➳➵➸➺➻➼➵➽ ➾➻➽➚➵➪➻➾➵
➶➹➘➴➷➬➻➮➽ ➱➼ ➮➻✃➼➽➺
❐➵➾➱❒➵➮➵➽ ➱➼ ❮➸❰➵➮
➹Ï➴Ð➹ÏÐ➹ÑÏÑÒÓ➴ Ô➬➵➾➾Õ ➻➮
➹Ï➴Ð➹ÏÖÒÓÏ➴Ò➹➹Ô×➻Ø➵Õ
ÙÙÚ Û ÜÝÞßàáÝâã
äåàæß
çèéêëì çíè îïðì
ñòóôõòóö ÷øùúûû
ùüýþùøÿþ ✺ ÿù ✺
Ù ✹ Ú Û
✁ ß ✂ àââ ✄☎ àÝÞß
❆ P✆❆✝✞ ❋✟✠ ▼✟▼✡
❚☛☞ ♥✌✍✎✏♥✑✒ ❧✌✓✔☞✒✍
✒☞♥✎✏✓ ❧✎✕✎♥✔ ✓☞r☞✓✓✌❧
✒☞✓✕✎s☞✖ ❈✏♥✍✌s✍ ✏♦✓
✍✓♦✒✍☞t✗ ❧✏s✌❧ ☞❡✘☞✓✍✒
✍✏t✌✙✚ ❖♦✓ ✒☞✓✕✎s☞ ✎✒
✛✜✢✢✣♥✏ ✏✤❧✎✔✌✍✎✏♥✖
❈✥✦✦ ✶✧★✩✩✧✪✫★✧✫✬✪✩✖
✭✮✯✰❈✱
✲✳✴ ❨✵✷ ❇✴✸✻✼✽ ✾✿❀❁
✵✳ ❂✵✳✴ ✵✼ ❨✵✷✳
❃✲❄✴❅❉ ❙❊●❍ ✇■❏❑ ▲
❜■◆◗ ❘❑❯❱❑❲❳ ❘❱❑◆❲ ▲
■❛❩❱❊❲❳ ❛◆✉❱❘❑❩ ❊■❬ ❭❑❪
❊❛❭◆❲❳ ❍■♣❭●❘❘ ❱❲❲❛❑❲❳ ▲
❭❑❲●❘❯❑ ❊■❬ ❩❑❜❊ ❫❴❙❵❝
❞■❘❘❢ ❣❪❤✐✐❪❥❥❦❪♠q❦✈
①②③④❞⑤
⑥⑦⑦⑧⑨⑦⑩❶⑨❷ ❶❸❹❺⑧⑨
❻❼❽❾❼❿ ➀➁➂➃ ➄❾❽❽➅➆➇
➈➂➉➊ ➁ ➋➆❾➉➁➌➍❽ ➎➏➐➑
➒❽➃ ➓➆➃➔❽➃➉❾➁➉➆❾❿ →➆
➇➆❾❽ ➊❽➁➣➐ ➉➁➃↔❼ ➁➃➅
❾❽➄➂➍➍❼❿ ➀↕➁❾➁➃➉❽❽➅
➙➆➈❽❼➉ ➋❾➂➔❽❼❿ ➓➁➍➍
➉➊❽ ➎➏➐➒❽➃ ➓➆➃➔❽➃➑
➉❾➁➉➆❾
➛➉➆❾❽➜
➝➑➞➟➟➑➠➡➝➑➢➞➤➥
➦➋→→➧➨
➩➫➭➯➲➫ ➳ ➵➸➺➻➼➽➾➚➪
➶➸➹➾➘➴➷ ➬➚ ➮➱✃➹ ➹➘
❐➚➱➪ ❒➘➸➴ ❮➘➘❰Ï Ð➘➴Ñ
➴➱✃Ò➚
➵➸➺➻➼➽➾➼✃ÓÑÔ➴➸➽➹➚➪ ➺Õ
➶➸➹➾➘➴➽ Ö➼✃Ò➚ ×ØÙÚ
❮➘➘❰ Û➱✃➸➽Ò➴➼Ü➹ ➽➸➺Ñ
Û➼➽➽➼➘✃➽ Ò➸➴➴➚✃➹➻Õ ➺➚Ñ
➼✃Ó ➴➚Ý➼➚➮➚➪➷ Þ➘ÛÜ➴➚Ñ
➾➚✃➽➼Ý➚ Ö➚➴Ý➼Ò➚➽ß Þ➘✃Ñ
➽➸➻➹➱➹➼➘✃à ➵➴➘➪➸Ò➹➼➘✃à
➵➴➘Û➘➹➼➘✃ ➱✃➪ Ð➼➽➹➴➼Ñ
➺➸➹➼➘✃➷ Þ➱➻➻ á➘➴ ❒➘➸➴
â➴➚➚ ➶➸➹➾➘➴ã➽ ä➸➼➪➚
×ÑåååÑØ×æÑÙçæ× ➘➴ Ý➼➽➼➹
➪➘➴➴➱✃Ò➚➼✃á➘➷Ò➘Ûè
✃➘➴➹➾➮➚➽➹ é➵êÐÞë
ìíì îïð ñòïó ô õö ÷ø
ùúûüýþÿ ❆ ♦ ü ÷ ✶✁ úý ♠✂
♠ ý ♦❆ ❯✄☎✄ ù ✆✝♠✞ üûÿ ✆
þ ♦❆✞ û ❆✞ ❢ ü ♦ ú ❆ û ♥ ✟ ÿ ✂
✟ ûü úû ✆ ýÿ ûÿþ ❡ ♥ ûû ✇✠
❉ ý þ ♦✡ ûü ✞❡ û P♦♥ ûü ♦❢
✞❡ û P ÿþý ❢ ýþ ö ♦ ü ✞❡♥ û ✞
öû ♥ ✟ ÿ ✟ ûü ù ✆✡ ûü ✞ ý ✂
ý ❆✐✄ ❋♦ ü ÿ ❢ üûû ❜ ü ♦✂
þ ❡✝ üû
þÿ ♠♠
✾ ÷ ☛✂☞✁✁✂☛ ø÷÷ ♦ ü ûúÿý ♠
þûþû ♠ ýÿ ❝ þ ❆✟ ÿ ✄ þ ♦ ú
✭P ö ❉✌✍
✎✏✎ ❨✑✒ ❑✓✑✔ ◆✕✖✗✲
♣✘♣✕✙✲✚✕✛✕✙✘✜✕✢ ✣✤✛✲
✜✕✛✜ ✥✗ ✗✤ ✈✘✦✧✘★✦✕ ✥✜✩✗
✜✘t✕✛ ✘✛✢ ✙✕♣✕✘✜✕✢r
✣✤✛✢✕✛✗✕✢r ★✙✤✘✢✣✘✗✜r
✜✖✕✕✜✕✢r ✢✥✗✣✧✗✗✕✢r
♣✤✗✜✕✢r ✣✤♣✥✕✢r ✕✢✥✜✕✢r
✘✛✢ ✕✪✘✥✦✕✢ ✣✤✧✛✜✦✕✗✗
✜✥✪✕✗ ✜✫✙✤✧✚✫✤✧✜ ✜✫✕
✢✘❞ ★❞ ✤✜✫✕✙✗✬ ✮✥✗✲
✣✤✈✕✙ ✜✫✕ ✯✤✖✕✙ ✤✰
◆✕✖✗♣✘♣✕✙ ✱✢✈✕✙✜✥✗✲
✥✛✚ ✥✛ ✳✴✵✷ ❙✸✱✸✷❙
✖✥✜✫ ❥✧✗✜ ✤✛✕ ♣✫✤✛✕
✣✘✦✦✹ ✳✤✙ ✰✙✕✕ ✯✘✣✥✰✥✣
◆✤✙✜✫✖✕✗✜ ◆✕✖✗♣✘♣✕✙
✱✗✗✤✣✥✘✜✥✤✛ ◆✕✜✖✤✙t
✣✘✦✦
★✙✤✣✫✧✙✕✗
✺✻✼✲✽✿✿✲✼❀✻✻ ✤✙ ✕✪✘✥✦
✣✕✣✕✦✥✘❁✣✛♣✘✹✣✤✪
❂✯◆✮❃❄
❊❀❊❁❂
■
❃❄❅❆●❊❅❅ ❤■❏
❏s❑▲▼
s❑
st◆◆◗
❘ts
❤✦✪✤
▼❑②▲ ❙t❏❏■❯t ❑②s ❲❳s❤
❩■◆❳❬❑▲❭❳■❪❏
❫❴❵t❛❳■
❴t◆t■❏t❜s❤t ❑❭◆▼ ❫▲t❏❏
❴t◆t■❏t ❞t▲❡❳❢t ❑♦t▲❜
✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬
■st❛ ❣▼ s❤t ♦▲t❏❏ s❑
❯ts
♦▲t❏❏◗
✐❑▲
❋✮✯✯ ✰✱ ✲✱✱✳ ✴✱✵✯
❙❑▲t
❛✳✶ ❛✮✯ ✷✸✹✹✻
❳❭❬❑ ❢❑❭s■❢s ❩t❢t◆❳■ ❥
❑▲
❦❧♠❜♥qq❜♠r❧❧
✼✽ ✾✿❀❁❂ ❃❄❅ ❆ ❇❈❉❂❊
❤ss♦✉✈✈♦▲❙t❛❳■▲t◆t■❏t✇❢
❑❙✈❢■◆❳❬❑▲❭❳■ ①❫③④❩⑤
⑥⑦⑧ ⑨⑩ ❶❷❸❹❺ ❻❼❺❽ ❾❶❼❿
●❍❏ ❑ ▲▼◆❖ ◗ ❘▼❚❯❱
❶❺ ➀➁➂ ➃❶ ❿➄❹ ➄➅➆❼➇❹
❿➄➈➇➉➊ ➃❶➇❼❿❹ ➈❿ ❿❶ ❿➄❹
➋➅➆❼➇❹ ➌❶❻➈❹❿➍➊ ➎❼❷❷
➏➐➑➒➒➐➓➔→➐➏➏➑→
❲❳❩❬ ❭❳❪
❫
②❴
♦❵❜
❞❴❢❣❜❵✐
❦✐♠♥❵✐
♠❢ss❢❣t
➣↔↕➃➎➙
❥♦❵♦❴✐❜
♣q❢qr♥qr♥
✉❣ ❢♦❣✈
❦❴♦ ♠
♣♥❵❵ ❫✇①③④⑤⑥③⑦④⑧①
➛➜➝➞ ➟➛➞➠➡➢ ➤➥➦➧➨ ➩➫➭
➯ ➲ ➭➳ ➳
➵➸
➳➭➫➾➳
➺
➻➼ ➽ ➽ ➵➫
➚➭➪➯
➶ ➹➘➴ ➷
●●❏ ❑ ⑨⑩❖◆
➬➭➾➮➱➺➪✃ ➶➮➲➭✃ ❐➼➲❒➪➺➲➨
❮❰➭➫ ➮➸ Ï➵➼ ➱➺➫Ð➽ ➲➭➺➱➚
➺
➶Ñ❮❮
➯➚➵➫➭➷
➱ ➚➼ ➲ ➭ ➨
❐➲➵Ò
Ó ➹ Ô Ô
Õ➥➥ÒÕÖÕÒÖÕ×Ø➨ ÙÚÛÜÓÝ
Þßàáâãäåæçãàß
èßãçáéæ
ñ òí í
êëìí
ó ô êõ
îïð
ö ÷ø ø ù
úìêûüýþÿ ❋ ýðý ✁✂ ❈ ðÿ ❋✄☎
❝✆ ý ✝ ð
❋ ï s ✞✁☎
❋ ✝ ý
îý ✝ s ðý ❋ ✫
✞ ï ✝s✁ ÿï ✆ ïþÿ ❋ ✞ ýý ✁ ý ✁✂
ïîû ♦ ýû ✝ ð
óð ❚ ÿ
üëí ❘ úüòò îïð
ì ✝❚❋ ù
✹✟
❈ êññ
✶ û ✠✹✹ û÷ ✡✟ ûø ✹ ø ✡
✭☛ õì ❈☞
❶❷❸❹❺❸
➁➂➃
➎➏➐➑
➅➉➊➇
➒➓➔➔➊→➄
➇ →➉➙➛
➝➆➋
❖✌✍✎ ✩✏✑✒ ✐✓ ❉✔✕✖✗ ❇✔
❻❷❼❼❽❺❾❿❺❸➀
➄➅➆➇➈
➈➆
➆➞
➟➓➞→
↕→
➈➅→➊➇
↔→➉➜→
➆↔➙➦➑
➣➥➄
➋➊➌➍
➣➊↔↔
➠➡
➧➆➋→
➢➤
➔➊➨➥
❞✔✕✖ ❢✘✔✔ ✐✓ ✷✙ ✖t ✙✚
➆➓➈ ➛➆➓➇ ➔➓➔➔➛ ➈➆➙➉➛➩
♠t✓✖✛✜✢
➧➉↔↔➫➈→➌➈ ➏➭➯➲➭➐➳➲➯➐➤➳
◆t
✉✣❢✘t✓✖
❢✔✔✜ ✖t ✔✓✘t❡❡✢ ❆✤ ❇❇❇
✘r✖✔❞✢ ✥r❡❡ ◆r✖✐t✓r❡
❉✔✕ ✖
✦✔❡✐ ✔❢
➵➸➺➻➼➽➸➵➸➾
✧★✚✚✚★✷✪✧★✙✷✬✙
➷➬➮➱✃
✮✯◆❉✥✰
Ò ➱➮➮➘Ó✃
❐
Ö❮ ➘ Ï Ö
❙✱✲✳✴✵✸✺
✴✵✻✱✼✲
P✽✾✿❀ ❁❂❃ ■❄❅❊●❄❊❅ ❍
❂❱❏❑❊ ▲❱● ▼◗❯❲❯❯ ❊✾❲
➚➪➶➼ ➹➘➴
❒❮➘❰➘➮➬Ï➱Ð
ÑÔ
ØÙ
ÓÕÖ
Ï➘
Ñ
➘ ➮× Ð
×➬ Ï➱✃
ÚÛÔÔÜÝ➬➮➱✃
ÛÞÑßàáâßÞãÑÛ
➘➴
ÛÞÑßàáâßÑÔàá
❳❨ ❩❬ ♣❊● ❭❊❑❱❄❪
❭♣❊❊❪❲ ❫❱ ❑❱❄❅●✾❑❅ ❱●
❑ ❱❴❴ ❏❅ ❴❊ ❄❅ ❲
❩❱ ●❊
❵❛✾❄❄❊✽❭❲ ❜✾❭❅❊● ■❄❅❊●❣
❄❊❅❲ ❤❄✽❏❴❏❅❊❪ ❂❱❏❑❊❲
❵✾✽✽ ❥❣❦❦❦❣❯❳❨❣❧♥❨q❲
✈P❫✇❵①
äåæ çèèéêèëìê
íéèèéîï ðñ òæóô
õñö÷ øù åðøúù ñöð
②③④⑤
⑥⑦
⑧⑨⑩❶
❷⑨❸❹
❺⑨❻❼❹❶ ❽❾❿❷ ➀❻ ➁❸❹❶❾➂
➃➀❻ ➄❿➀❻➅➀❶➅ ➆➀❺➇➂➈❻
➉➀❿❷❿⑩➊➋ ➌❹➃❹❾➍❹ ⑩➎ ❿⑨
➏➐➑➒➓➓ ⑨➔➔➑ ❾❻➃❺⑩➅❾❻❼ ➀
➔❶❹❹ ❿⑨❾❺❹❿➑ ➀❻➅ ➀ ❺❾➔❹➂
❿❾❸❹ ❽➀❶❶➀❻❿⑧ ⑨❻ ❿❷❹
❿⑩➊ ➀❻➅ ❾❻→❿➀❺❺➀❿❾⑨❻➣
⑩→
↔➀❺❺
➀❿
➐➂↕➒➒➂↕➙➛➂➐➜➝➙➋
óûüæ ðòûåýý
❈❈ ÿ ❈ ÿ ✁✁✂✄✂☎✆ ✝☎✞
❚✟✠✡☛ ðñ øåü òñ ☞ ý
❇✌✍✎✏ ✑✒✓✔ ✕✎✏✌✖✗
✺✘✙✚✺✛✜✚✜✢✣✜
øåü ❛ ñ÷ ❏✤✖✒✎
▲✌✥✏✌✦✗✎ ✧★✩✎✏✪✎✏
✺✘✙✚✫✢✜✚✜✙✢✙
øåü ❛ ñ÷ ✬✎✪✒
þÿ
➞➟➠➡↔➢
➤➥➦➧➨➩➫➭➧
➥➦➩➯➥➤ ➲➳➫➭➭➵➸➵➩➺➭
➻➼➽➼➻➾➼➽ ➚➪➼ ➻➶➹➪➚ ➚➘
➻➼➴➼➷➚ ➬➮➽ ➚➪➬➚ ➮➘ ➱➘➚
➷➘✃❐❒❮ ❰➶➚➪ ➽➚➬➚➼ ➬➱➮
Ï➼➮➼➻➬❒ ➻➼➹Ð❒➬➚➶➘➱➽ ➘➻
➚➪➬➚ ➬➻➼ ➘ÏÏ➼➱➽➶➾➼Ñ Ï➬❒➽➼Ñ
✻ ✓✓
❋✭✮✯ ❡ ✮ ✕ ▼✭✮✰ ❡✔
✃➶➽❒➼➬➮➶➱➹Ñ ➮➼➷➼❐➚➶➾➼ ➘➻
➘➚➪➼➻❰➶➽➼ Ð➱➬➷➷➼❐➚➬Ò❒➼Ó
ÔÕÖ×ØÖ ÙÚÚÛ×Ü ÝÞßàÞá
âãäåæ çã èéêë ì íã
îïððñ òçç óôõö÷øùë
îïðð
íþÿÿÿþÿ
✭ ûü ✂ Ý ✄
✶
áúÞûûÞüýæ
✁
þã ÿã
❲☎✆✝✞✟✠ ❖✡✟ P☛☞✌✍✎✏
✸✑✒✓✔✕✕✓✔✕✖ ❢☛☞ ☞✏✌r☛✲
☞✗r✘☛✙ ❜✚ ✎☛❜❜✚✘✌r
✕✔✛✜✲✕✔✢✸ ✣✙✤✚✥ ❆✙✚
✍☛✙❝✘r✘☛✙✦ r☛t ✩ t✗✘❝♣
P✧★❆✪★ ✧★❆▲★ ▼★✪✲
✪❆❙★ ✫✢✬✢✮ ✔✒✑✲✔✑✛✒✥
★❊✗✘✤✯ t☛☞✌✍✎✏☞✏✌r☛☞✗✲
r✘☛✙✰✚✗✎☛☛✥✍☛❊✥
✫P✱✳✴✮
✱ ❏● ❑ ✲✳✴✵ ⑩❖ ✶✳ ◆ ✵ ⑩❖
✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷
■✸✹✼✽✼✸✹✼✸✾
✿❀✸✾❁❂❃✾✼✹
◆✼❄❅✽❂✽✼❁
✿❂❁❁❆✼❁❅ ❉❂✸✾✼✹
t❊ ●❍❑❖P❍◗ t❘❍
❙❯❱r❯♥❞❡ ❲❜s❳❨✈❳❨
❩❬❭❪❫ ❴❵❝❪ ❢ ❣❤✐❪
❥❦❬❧ ♠♦♣
q✉✇① ②❦③ ❥❦❪
④⑤⑥❤⑤❭❝❵❫ ⑦⑧
❦❬ ❧✐⑨⑩ ❶❧
⑤❭ ✐❭❷❬❸⑤❦✐❬❭ ❹③❵❵❦❺