The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, June 12, 2019, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❖◗❘❱◗❳❘❩❬❭ ❪❫❱◗ ❴❵❭ ❵❛❴❞
❣✐❥ ❦❧♠❥♥q❥♥
➡➢➤➥➦ ➤➧➨➦➩➫➨➭➯
➲➫➩➳ ➦➵➤ ➤➭➥➦ ➩➫➤➡➩➸➨➭➸
òó ôõö ÷øùô úöû ûööüùý ôûþ ûöÿÿ ✥ öùöø ✁ õö ❤ óöûù ö÷þ ôù ú þ ✂
ôûþ õ t✄ õÿ ☎ ö ✄ ø ❤ ö ❤ ÷ ✆✝ ÿ t✁ øô t þóù ✞ þóö ú þ ✂ ôõö ✟ øÿõö ✆
❊ óôö ÷ t ùö øó ❤ øóþôõö ú þ ✂ ❲t ÿÿø ✂ öôôö ❲ ööü ✞ ö ❡ ø ✂t óö ❤ ôõö
✂ øó ☎ ✝✆ ù t óöùù t óôö öùôù þú ♠ ôøôö ✠ ö÷ ✳ ✡ ö ✄ ♠✂t ôõý ✠✥☛ ö÷÷óö ý
ûõþùö ☛ þ ✆ ùö ✇t ùô t✁ ô ☞✌ ✁ þ ✍ ö ù ÷ø ôù þú ✟ þ þûý ✡t ÿÿ t ø ✂ ý ♠ õö ✥
✂ øóý ❲ øù ✁ þ øó ❤ ❛✂ øô t ÿÿø ✁ þ ✆ óô t öù ✳
❆ ù ❤ þ ✁✆✂ öóôö ❤ t ó ôõöùö ö ✁ öóô ✁ þ ✂ ÷ öõöóù t✍ ö t ó ✍ öùô t✄ øô t✍ ö
ö÷þ ôùý øù ûöÿÿ øù ö÷þ ô t ó ✄ þ ✍ ö ôõö ☎ öø ù ✝☎ ôõö ☛ ö ✂t ùôþó
☛ ö øÿ ❤ øó ❤ ❊ øùô ❍ ö ✄ þó t øóý ♠✂t ôõ ✎ ù ÷ t✍ øôö ✝✆ ù t óöùù t óôö öùôù
øù øó ö ✁ þóþ ✂t✁ ❤ ö ✍ öÿþ÷ ✂ öóô ÷ þúöùù t þóøÿ ö ✂ ÷ÿþ ☎ ö ❤ ✝☎ ùö ✍ ö øÿ
öóô t ô t öùý t ó ✁ ÿ ✆❤t ó ✄ ❊ øùôö ó ❍ ö ✄ þó ❛ ó t✍ ö ù t ô ☎ ý ✟ øÿõö ✆ ✏ þ ✆ óô ☎ ý
❲ õööÿö ✏ þ ✆ óô ☎ ý ☛ ø óö ☎ ✏ þ ✆ óô ☎ ý ❚ õö ✏ þÿ ✆✂✝t ø ✇ ö ✍ öÿþ÷ ✂ öóô
❆✆ ôõþ t ô ☎ øó ❤ ✂ þ öý ôöó ❤ ôþ ÷ø t óô ø ÷ t✁ ô ✆ ö þú ø ÷ ✆✝ ÿ t✁ ùö ✍ øóô
ù ✆✁✁ öùùú ✆ ÿÿ ☎ ÿö ✍ ö ø ✄t ó ✄ õ t ù ✄ þ ✍ ö ó ✂ öóô ø ✁✁ öùù øó ❤ ÷þù t ô t þó ✳
❚ õö ÷þ÷ ✆ ÿø ÿö ✄t ùÿøôþ ý üóþûó úþ ✝ t ó ✄t ó ✄ õþ ✂ ö ôõö ÷þ ü ôþ
õ t ù õþ ✂ ö ❤t ùô t✁ ôý õøù ôõö ✂ þùô ùöó t þ t ô ☎ þú øó ☎ ❍ ö ✄ þó ☛ þ ✆ ùö
✂ ö ✂✝ ö ✳ ☛ ö õøù ✝ ööó öÿö ✁ ôö ❤ ôþ ✑✒ ✁ þóùö ✁✆ ô t✍ ö ôö ✂ ù øó ❤ ý
øÿôõþ ✆✄ õ t ó ôõö ✂t óþ t ô ☎ ÷ø ô ☎ ý õþÿ ❤ ù ùþ ✂ ö þú ôõö ✝ öùô ✁ þ ✂✂t ôôöö
ùöøôù t ó ôõö ÿö ✄t ùÿøô ✆ ö ✳❚ õöùö t ó ✁ ÿ ✆❤ ö ✁ þ ✥✍t✁ ö ✁ õø t þú ôõö ✓ þ t óô
✏ þ ✂✂t ôôöö þó ❲ ø ☎ ù øó ❤ ✟ öøóùý ✁ þ ✥✁ õø t þú ôõö ✁ þ ✂✂t ôôöö ✎ ù
✄ öóö øÿ ✄ þ ✍ ö ó ✂ öóô ✁ þ ✂✂t ôôöö øó ❤ ø ùöøô þó ôõö ✁ þ ✂✂t ôôöö ✎ ù
✁ ø÷ t ôøÿ ✁ þóùô ✆✁ ô t þó ✁ þ ✂✂t ôôöö ✳
❍✍ ö ôõö ☎ öø ùý ♠✂t ôõ õøù ✍ þôö ❤ þó ù÷ö ✁t✔✁ ÷ t ö ✁ öù þú ÿö ✄t ùÿø ✥
ô t þó t ó ôõö ☛ þ ✆ ùö þú ✠ ö÷ öùöóôøô t✍ öù öÿøôö ❤ ❤t ö ✁ ôÿ ☎ øó ❤ t ó ❤t✥
ö ✁ ôÿ ☎ ôþ õ t ù ÷ t✍ øôö ✝✆ ù t óöùù øó ❤ ❤ ö ✁ ÿø ö ❤ ✁ þó ❧t✁ ôù þú t óôö öùô þó
❤ þ ❞ öóù þú þ ✁✁ øù t þóù ✳❚ õö ø ✍ ö ø ✄ ö ✁t ô t❞ öó ✂t✄ õô øùü t ú ôõøô t ù øÿÿ
ôõøô t ù ö ✕✆t ö ❤✖ ❚ õö øóùûö ý ✆ óúþ ô ✆ óøôöÿ ☎ ý t ù ☎ öù ✳❚ õö ❍ ö ✄ þó
✏ þóùô t ô ✆ ô t þó ❤t✁ ôøôöù ôõøô t ôù ✁t ô t❞ öó ÿö ✄t ùÿøôþ ù ùõþ ✆ ÿ ❤ ÷ ✆✝ ÿ t✁ ÿ ☎
❤ ö ✁ ÿø ö ôõö t ✁ þó ❧t✁ ôù þú t óôö öùô ✝✆ ôý þ ❤❤ ÿ ☎ ý ôõö ☎ ø ö ÷ þõ t✝t ôö ❤
ú þ ✂ ö ✁✆ ù t ó ✄ ôõö ✂ ùöÿ ✍ öù ú þ ✂ ✍ þôöù ✳
♠✂t ôõ ùø ☎ ù õö õøù ✍ öôôö ❤ öø ✁ õ ✝✆ ù t óöùù ✁ þóô ø ✁ ô û t ôõ ôõö
❍ ö ✄ þó ❊ ôõ t✁ ù ✏ þ ✂✂t ùù t þó ✝ öúþ ö ôøü t ó ✄ t ôý øó ❤ ✄ þôôöó ôõö
✁ þ ✂✂t ùù t þó ✎ ù ✝ ÿöùù t ó ✄ ✝ öúþ ö ✂ þ ✍t ó ✄ úþ ûø ❤✳ òó ❤ öö ❤ ý t ô ø÷÷öø ù
ôõøô t ó öø ✁ õ øó ❤ ö ✍ ö ☎ t óùôøó ✁ ö t ó ûõ t✁ õ ôõö ö ûþ ✆ ÿ ❤ ø÷÷öø ôþ
✝ ö ø ✁ þó ❧t✁ ô þú t óôö öùôý ♠✂t ôõ õøù ✄ þóö ôþ ✄ öøô ÿöó ✄ ôõù ôþ ✂ ööô
ôõö ÿöôôö þú ôõö ÿøû ✳ ✗✆ ô t ô t ù ôõö ù÷ t t ô þú ôõö ÿøû ôõøô ✂ ø ☎ óþô
✝ ö ûöÿÿ ùö ✍ ö ❤✳
❚ õö ✝ ÿø ✂ ö ÿ t öù øô ôõö úööô þú ôõö ÿøû t ôùöÿú ✳ ✘ óþû t ó ✄ ûõøô õøù
✝ ööó ö÷þ ôö ❤ ø ✝ þ ✆ ô ôõö t óôö ùö ✁ ô t þó þú ♠✂t ôõ ✎ ù ÷ö ùþóøÿ ✝✆ ù t✥
óöùù øó ❤ õ t ù ÷ ✆✝ ÿ t✁ ùö ✍t✁ öý öø ❤ ôõö úþÿÿþû t ó ✄ ÷øùùø ✄ ö ú þ ✂ ôõö
❍ ö ✄ þó ✡ þ ✍ ö ó ✂ öóô ❊ ôõ t✁ ù ❖ øû ❍✠♠ ✙✚✚✳✒✚✒✛✑✜✢
➇ ✳✳✳ ø ÷ ✆✝ ÿ t✁ þú ✔✁t øÿ ✂ ø ☎ óþô ✆ ùö þ øôôö ✂ ÷ô ôþ ✆ ùö þú ✔✁t øÿ ÷þù t✥
ô t þó þ þú ✔✁ ö ôþ þ ✝ ôø t ó ✔ óøó ✁t øÿ ✄ ø t ó þ ø ✍ þ t❤ øó ✁ ö þú ✔ óøó ✁t øÿ
❤ öô t✂ öóô úþ ôõö ÷ ✆✝ ÿ t✁ þú ✔✁t øÿý ø öÿøô t✍ ö þ ✂ ö ✂✝ ö þú ôõö
õþ ✆ ùöõþÿ ❤ þú ôõö ÷ ✆✝ ÿ t✁ þú ✔✁t øÿý þ øó ☎ ✝✆ ù t óöùù û t ôõ ûõ t✁ õ ôõö
÷ ✆✝ ÿ t✁ þú ✔✁t øÿ þ ø öÿøô t✍ ö þ ✂ ö ✂✝ ö þú ôõö õþ ✆ ùöõþÿ ❤ þú ôõö
÷ ✆✝ ÿ t✁ þú ✔✁t øÿ t ù øùùþ ✁t øôö ❤ ý t ú ôõö ✔ óøó ✁t øÿ ✄ ø t ó þ ø ✍ þ t❤ øó ✁ ö þú
✔ óøó ✁t øÿ ❤ öô t✂ öóô ûþ ✆ ÿ ❤ óþô þôõö û t ùö ✝ ö ø ✍ ø t ÿø ✝ ÿö ✝✆ ô úþ ôõö
÷ ✆✝ ÿ t✁ þú ✔✁t øÿ ✎ ù õþÿ ❤t ó ✄ þú ôõö þú ✔✁t øÿ ÷þù t ô t þó þ þú ✔✁ ö ✳➈
❚ õö ÿøó ✄✆ ø ✄ ö ûþ ✆ ÿ ❤ ø÷÷öø ôþ ✝ ö ✁ ÿöø øó ❤ ùöÿú ✥ ö ❡ ÷ÿøóøôþ ☎✳
✗✆ ô t ô ✎ ù ôõøô ✔ óøÿ ✁ ÿø ✆ ùöý ➇t ú ôõö ✔ óøó ✁t øÿ ✄ ø t ó þ ø ✍ þ t❤ øó ✁ ö þú
✔ óøó ✁t øÿ ❤ öô t✂ öóô ûþ ✆ ÿ ❤ óþô þôõö û t ùö ✝ ö ø ✍ ø t ÿø ✝ ÿö ✝✆ ô úþ ôõö
÷ ✆✝ ÿ t✁ þú ✔✁t øÿ ✎ ù õþÿ ❤t ó ✄ þú ôõö þú ✔✁t øÿ ÷þù t ô t þó þ þú ✔✁ öý ➈ ôõøô t ù
÷ þ ✝ ÿö ✂ øô t✁✳❲ õþ ❤ ö ✁t❤ öù t ú ôõö ✔ óøó ✁t øÿ ✄ ø t ó ûþ ✆ ÿ ❤ óþô þôõö ✥
û t ùö ✝ ö ø ✍ ø t ÿø ✝ ÿö ✖ ♠ þ ✂ ö þú ♠✂t ôõ ✎ ù ❤ öúöó ❤ ö ù ✄ þ ôþ ✄ öøô ÿöó ✄ ôõù
ôþ ✂ øüö t ô ✁ ÿöø ôõøô õ t ù ÿö ✄t ùÿøô t✍ ö ùö ✍t✁ ö øó ❤ ✁ õþ t✁ ö ✁ þ ✂✂t ôôöö
øùù t✄ ó ✂ öóôù ÷ÿø ☎ óþ þÿö ûõøôùþö ✍ ö t ó õ t✂ øó ❤② þ õ t ù ✁ þ ✂ ÷øó ☎
✝ ö t ó ✄ õ t ö ❤✳ ♠ ö t þ ✆ ùÿ ☎✖
Marlette: B2H
transmission line
will be obsolete
from the onset
✣♦ ✤✦✧ ★✩✪✤♦✫✬
▼✪✤✭✦ ✮♦✯✰✱✫✲✴ ✵✲
■✩✵✦♦ ✶♦✷✧✫ ✸✹♦✺✧✸✻✵✲
❢♦✫ ✤✦✧ ✭♦✲✤✫♦✼✧✫✸✪✵✯
❇♦✵✫✩✻✵✲ ✤♦ ✽✧✻✪✲✾✷✵✿
✤✫✵✲✸✻✪✸✸✪♦✲ ✯✪✲✧✴ ✪✲✸✪✸✤✸
✤✦✵✤ ✩✧✻✵✲✩ ❢♦✫ ✧✯✧✭✤✫✪✭✪✤✿
✷✪✯✯ ✪✲✭✫✧✵✸✧ ✵✲✩ ✵ ✸✦♦✫✤❀
❢✵✯✯ ✷✪✯✯ ✧❁✪✸✤ ✰✿ ❂❃❂❄✴ ✰✱✤
✻✿ ✫✧✸✧✵✫✭✦ ✸✦♦✷✸ ✤✦✵✤
✤✦✧ ✻✵✫✺✧✤ ✪✸ ✲♦✤ ✾✫♦✷✪✲✾❅
■✩✵✦♦ ✶♦✷✧✫❈✸ ✰✪✯✯✧✩ ✸✵✯✧✸
❢♦✫ ✤✦✧ ✯✵✸✤ ❉❃ ✿✧✵✫✸ ✦✵✼✧
✰✧✧✲ ✧✸✸✧✲✤✪✵✯✯✿ ❜✵✤✴ ✪❢ ✲♦✤
✩✧✭✯✪✲✪✲✾❅ ✣✦✵✤❈✸ ✸✱✹✹♦✫✤❀
✧✩ ✰✿ ✫✧✹♦✫✤✸ ❢✫♦✻ ✤✦✧ ❋❅●❅
✾♦✼✧✫✲✻✧✲✤ ✵✲✩ ■✩✵✦♦
✶♦✷✧✫❈✸ ♦✷✲ ✩✵✤✵❅
✮✦✵✲✾✧✸ ✪✲ ✧✯✧✭✤✫✪✭
✱✤✪✯✪✤✪✧✸ ✵✫✧ ♦✭✭✱✫✫✪✲✾ ✸♦
✫✵✹✪✩✯✿ ✤✦✵✤ ✻♦✸✤ ✪✲✩✱✸✤✫✿
✵✲✵✯✿✸✤✸ ✹✫♦✹♦✸✧ ♣✸✤✫✵✤✧✾✪✭
✹♦✸✪✤✪♦✲✪✲✾❏ ✵✸ ✤✦✧ ✰✧✸✤ ✪✲❀
✼✧✸✤✻✧✲✤ ✤♦ ✻✵✺✧❅ ❇❂✽ ✪✸
✵ ✦✪✾✦✯✿ ✭✧✲✤✫✵✯✪❑✧✩✴ ▲❉❅❂
✰✪✯✯✪♦✲ ✻✧✾✵✹✫♦◆✧✭✤ ✤✦✵✤
✾✱✵✫✵✲✤✧✧✸ ✵✲ ▲❣❃ ✻✪✯✯✪♦✲
✹✫♦P✤ ✤♦ ■✩✵✦♦ ✶♦✷✧✫ ✵✲✩
✤✦✧✪✫ ✹✵✫✤✲✧✫✸❈ ✸✦✵✫✧✦♦✯✩❀
✧✫✸✴ ✰✱✤ ✩♦✧✸ ✲♦✤ ✸✧✫✼✧ ✤✦✧
✫✵✤✧✹✵✿✧✫✸ ♦✫ ✤✦✧ ✹✱✰✯✪✭❅
✣✦✧ P✼✧ ★✵✸✤✧✫✲ ◗✫✧✾♦✲
✭♦✱✲✤✪✧✸ ✤✦✵✤ ✷♦✱✯✩ ✰✧
✭✫♦✸✸✧✩ ✰✿ ✤✦✧ ✯✪✲✧ ✷✪✯✯ ✸✧✧
✪✫✫✧✹✵✫✵✰✯✧ ✧✲✼✪✫♦✲✻✧✲✤✵✯
✵✲✩ ✭✱✯✤✱✫✵✯ ✩✵✻✵✾✧✸ ✵✲✩
✪✲✭✫✧✵✸✪✲✾ ✾✫✪✩ ✩✧❢✧✭✤✪♦✲✸✴
✯✧✵✼✪✲✾ ✤✦✧ ✹♦♦✫✧✸✤ ♦❢ ✭♦✻❀
✻✱✲✪✤✪✧✸ ✤♦ ✹✵✿ ✤✦✧ ✰✪✯✯✸❅
■✩✵✦♦ ✶♦✷✧✫❈✸ ❉❂❀✿✧✵✫❀♦✯✩
❇❂✽ ✹✯✵✲✸ ✵✫✧ ✰✵✸✧✩ ♦✲
✵✲ ♦✯✩❀✸✭✦♦♦✯ ✵✹✹✫♦✵✭✦
✤✦✵✤ ✦✵✸ ✭♦✲✸✪✸✤✧✲✤✯✿
✪✾✲♦✫✧✩ ✩✫✵✻✵✤✪✭ ✭✦✵✲✾✧✸
✪✲ ✹♦✷✧✫ ✸♦✱✫✭✧✸✴ ✩✧✯✪✼✧✫✿
✵✲✩ ✸✤♦✫✵✾✧❅
❘♦✫ ✵✰♦✱✤ ✵ ✭✧✲✤✱✫✿✴ ✵❢❀
❢♦✫✩✵✰✯✧ ✧✯✧✭✤✫✪P✭✵✤✪♦✲ ✦✵✸
✰✧✧✲ ✰✵✸✧✩ ♦✲ ✧✭♦✲♦✻✪✧✸
♦❢ ✸✭✵✯✧✴ ✷✪✤✦ ✯✵✫✾✧ ✾✧✲❀
✧✫✵✤✪✲✾ ✹✯✵✲✤✸ ✹✫♦✩✱✭✪✲✾
✦✱✲✩✫✧✩✸ ♦✫ ✤✦♦✱✸✵✲✩✸ ♦❢
✻✧✾✵✷✵✤✤✸ ♦❢ ✹♦✷✧✫ ✸✧✲✤
✤♦ ✩✪✸✤✵✲✤ ✱✸✧✫✸ ✤✦✫♦✱✾✦
✵ ✼✵✸✤ ✤✫✵✲✸✻✪✸✸✪♦✲ ✵✲✩
✩✪✸✤✫✪✰✱✤✪♦✲ ✾✫✪✩❅ ✣♦✩✵✿✴
✱✤✪✯✪✤✿ ✪✲✩✱✸✤✫✿ ✩✧✼✧✯♦✹❀
✻✧✲✤✸ ✵✫✧ ✫✧✹✯✵✭✪✲✾ ✤✦✵✤
✸✪✻✹✯✧ ✻♦✩✧✯❅
❙✤ ✤✦✧ ✤♦✹ ♦❢ ✤✦✧ ✯✪✸✤ ✪✸
✤✦✧ ✵✼✵✪✯✵✰✪✯✪✤✿ ♦❢ ✯♦✷❀✭♦✸✤
✲✵✤✱✫✵✯ ✾✵✸ ✵✲✩ ✸♦✯✵✫
✹♦✷✧✫❅ ❯✧✲✧✫✵✤♦✫✸ ✰✵✸✧✩
♦✲ ✤✦✧✸✧ ✫✧✸♦✱✫✭✧✸ ✭✵✲
✰✧ ✰✱✪✯✤ ✻✱✭✦ ✭✯♦✸✧✫ ✤♦
✭✱✸✤♦✻✧✫✸❅ ❱✧ ✵✫✧ ✲♦✷
✪✲ ✤✦✧ ✧✵✫✯✿ ✸✤✵✾✧✸ ♦❢ ✵✲
✧❁✹✵✲✸✪♦✲ ♦❢ ✩✪✸✤✫✪✰✱✤✧✩
✾✧✲✧✫✵✤✪♦✲✴ ✷✦✪✭✦ ✪✸ ✵✯❀
✫✧✵✩✿ ✯✧✸✸✧✲✪✲✾ ✤✦✧ ✲✧✧✩
❢♦✫ ✭♦✸✤✯✿ ✵✲✩ ✷✵✸✤✧❢✱✯
✯♦✲✾❀✩✪✸✤✵✲✭✧ ✤✫✵✲✸✻✪✸❀
✸✪♦✲❅
✣✦✧ ✪✲✸✧✭✱✫✪✤✿ ♦❢ ✵
✭✧✲✤✫✵✯✪❑✧✩ ✤✫✵✲✸✻✪✸❀
✸✪♦✲ ✸✿✸✤✧✻ ✪✸ ✲♦✤ ✪✲ ♦✱✫
✰✧✸✤ ✪✲✤✧✫✧✸✤❅ ■❢ ♦✲✧ ✯✵✫✾✧
✤✫✵✲✸✻✪✸✸✪♦✲ ✯✪✲✧ ✾♦✧✸
✩♦✷✲✴ ✹✧✫✦✵✹✸ ✩✱✧ ✤♦
✤✧✫✫♦✫✪✸✻ ♦✫ ❢♦✫✧✸✤ P✫✧✴
✧✲✤✪✫✧ ✭✪✤✪✧✸ ✵✫✧ ✰✯✵✭✺✧✩
♦✱✤ ✵✲✩ ✼✱✯✲✧✫✵✰✯✧❅ ❱✪✤✦
✩✪✸✤✫✪✰✱✤✧✩ ✾✧✲✧✫✵✤✪♦✲✴
✻♦✸✤ ✵✫✧✵✸ ✷♦✱✯✩ ✸✤✪✯✯
✦✵✼✧ ✹♦✷✧✫❅ ◗✲✾♦✪✲✾ ✹✫✪✭✧
✩✧✭✯✪✲✧✸ ✵✲✩ ✤✧✭✦✲♦✯♦✾✪✭✵✯
✵✩✼✵✲✭✧✸ ✪✲ ✧✲✧✫✾✿ ✾✧✲❀
✧✫✵✤✪♦✲ ✵✲✩ ✩✪✸✤✫✪✰✱✤✪♦✲
✸✦♦✷ ✤✦✧ ✹✫♦✹♦✸✧✩ ❇❂✽
✤✫✵✲✸✻✪✸✸✪♦✲ ✯✪✲✧ ✷✪✯✯ ✰✧
♦✰✸♦✯✧✤✧ ❢✫♦✻ ✤✦✧ ♦✲✸✧✤❅
✮♦✲✸✪✩✧✫✪✲✾ ✩✧✭✫✧✵✸✪✲✾
✭♦✲✸✱✻✧✫ ✩✧✻✵✲✩✸ ✵✲✩
✤✦✧ ✫✵✹✪✩ ✵✲✩ ✩✫✵✻✵✤✪✭
✭✦✵✲✾✧✸ ✪✲ ✤✦✧ ✪✲✩✱✸✤✫✿✴
■✩✵✦♦ ✶♦✷✧✫❈✸ ✸✧✯❢❀✸✧✫✼✪✲✾
✧❢❢♦✫✤✸ ✤♦ ✸✱✹✹♦✫✤ ✲✧✧✩ ❢♦✫
✤✦✧ ❇❂✽ ✵✫✧ ✲✧✪✤✦✧✫ ✭✫✧✩❀
✪✰✯✧ ✲♦✫ ✫✧✵✯✪✸✤✪✭❅
❳❨❩❬❬ ❭❪❫❴❵❝❝❵
✐❪❥❵❫ ❦♥❝q
BMTD: Attention,
antenna TV users
✣♦ ✤✦✧ ★✩✪✤♦✫✬
◗✲ r✱✲✧ ✉✴ ❇✯✱✧ ▼♦✱✲❀
✤✵✪✲ ✣✫✵✲✸✯✵✤♦✫ s✪✸✤✫✪✭✤
✻✵✪✯✧✩ ♦✱✤ ✵✲✲✱✵✯ ✸✧✫✼✪✭✧
✭✦✵✫✾✧ ✯✪✵✰✪✯✪✤✿ ✲♦✤✪✭✧✸❅
✣✦✧✸✧ ✲♦✤✪✭✧✸ ✵✫✧ ✻✵✪✯✧✩
✤♦ ✤✦✧ ♦✷✲✧✫✸ ♦❢ ✩✪✸✤✫✪✭✤
✹✫♦✹✧✫✤✪✧✸ ✷✪✤✦✪✲ ✫✵✲✾✧ ♦❢
❇▼✣s ✸✪✾✲✵✯✸✴ ♦✫ ✹✫♦✹✧✫❀
✤✪✧✸ ✪✲ ✭✪✤✪✧✸ ✤✦✵✤ ✦✵✼✧
✰✧✧✲ ✹✫✧✼✪♦✱✸✯✿ ✼✧✫✪P✧✩
✤♦ ✦✵✼✧ ✵✲ ✵✲✤✧✲✲✵❅ ✶✫♦✹❀
✧✫✤✿ ♦✷✲✧✫✸ ♦✫ ✤✧✲✵✲✤✸
✷✦♦ ✼✪✧✷ ✈✶s①✴ ✈✶✣③✴
✈❯❱✴ ✈❙✣❋✴ ✈◗■④✴
✈✣③❇ ✵✲✩ ✈⑤✮❱ ♦✼✧✫❀
✤✦✧❀✵✪✫ ✷✪✤✦ ✵✲ ✵✲✤✧✲✲✵
✵✫✧ ✯✪✵✰✯✧ ✤♦ ✤✦✧ ❇▼✣s
❢♦✫ ✵ ▲❉❃❃ ✸✧✫✼✪✭✧ ✭✦✵✫✾✧
✤♦ ❢✱✲✩ ✤✦✧ ✩✧✯✪✼✧✫✿ ♦❢
✤✦✧✸✧ ✸✪✾✲✵✯✸ ✤♦ ✤✦✧ ✫✧❀
✾✪♦✲❅ ■✲✩✪✼✪✩✱✵✯✸ ✷✦♦ ✩♦
✲♦✤ ✼✪✧✷ ✤✦✧ ✸✪✾✲✵✯ ✻✵✿
✫✧⑥✱✧✸✤ ✵✲ ✧❁✧✻✹✤✪♦✲
❢✫♦✻ ✤✦✧ ✸✧✫✼✪✭✧ ✭✦✵✫✾✧❅
✶✫♦✹✧✫✤✿ ♦✷✲✧✫✸ ✷✦♦
✩♦ ✲♦✤ ✫✧✹✯✿ ✤♦ ✤✦✧ ✸✧✫✼✪✭✧
✭✦✵✫✾✧ ✯✪✵✰✪✯✪✤✿ ✲♦✤✪✭✧
✷✪✤✦ ✵ ✹✵✿✻✧✲✤ ♦✫ ✸✪✾✲✧✩
Write to us
rs①①s③④①⑤①⑥s
s⑦⑧①⑤③
⑨⑩❶ ❷❸❹❶❺❻❶❺
❼❶❽❾❿➀❶❹ ❽❶➁➁❶❺❹ ➁❿
➁⑩❶ ❶➂➃➁❿❺➄ ➅❶➁➁❶❺❹
➆❺❶ ❽➃➀➃➁❶➂ ➁❿ ➇➈➉
❼❿❺➂❹ ➆➊➂ ➀➋❹➁ ❸❶
❹➃➌➊❶➂ ➆➊➂ ❾➆❺❺➍ ➁⑩❶
➆➋➁⑩❿❺➎❹ ➆➂➂❺❶❹❹ ➆➊➂
➏⑩❿➊❶ ➊➋➀❸❶❺ ➐➑❿❺
❻❶❺➃➒❾➆➁➃❿➊ ➏➋❺➏❿❹❶❹
❿➊❽➍➓➄ ➔➀➆➃❽ ➍❿➋❺
❽❶➁➁❶❺❹ ➁❿ ➊❶❼❹→
❽➆➌❺➆➊➂❶❿❸❹❶❺❻❶❺➄
❾❿➀ ❿❺ ➀➆➃❽ ➁⑩❶➀ ➁❿
➅➆ ➣❺➆➊➂❶ ❷❸❹❶❺❻❶❺↔
↕➙➉➛ ➜➃➑➁⑩ ➝➁➄↔ ➅➆
➣❺➆➊➂❶ ➞➟➠➈➉➄
✧❁✧✻✹✤✪♦✲ ✫✧⑥✱✧✸✤ ✰✿ r✵✲❅
❉❄✴ ❂❃❂❃✴ ✷✪✯✯ ✫✧✭✧✪✼✧ ✵
✸✧✭♦✲✩ ✲♦✤✪✭✧ ✪✲ ❘✧✰✫✱✵✫✿
❂❃❂❃❅ ✶✫♦✹✧✫✤✿ ♦✷✲✧✫✸
✷✦♦ ✩♦ ✲♦✤ ✫✧✹✯✿ ✤♦ ✧✪✤✦✧✫
✲♦✤✪✭✧ ✷✪✤✦ ✵ ✹✵✿✻✧✲✤ ♦✫
✸✪✾✲✧✩ ✧❁✧✻✹✤✪♦✲ ✫✧⑥✱✧✸✤
✷✪✯✯ ✦✵✼✧ ✤✦✧ ✭✦✵✫✾✧
✹✯✵✭✧✩ ♦✲ ✤✦✧✪✫ ❢✵✯✯ ❂❃❂❃
✹✫♦✹✧✫✤✿ ✤✵❁ ✸✤✵✤✧✻✧✲✤ ✪✲
✵✭✭♦✫✩✵✲✭✧ ✷✪✤✦ ✹✫♦✭✧❀
✩✱✫✧✸ ✯✵✪✩ ♦✱✤ ✪✲ ◗⑤●
⑦❄⑧❅⑨⑩❃❅
❘♦✫ ✻♦✫✧ ✪✲❢♦✫✻✵✤✪♦✲✴
✭✵✯✯ ❄⑧❉❀⑩⑨⑦❀❃❉⑩⑨✴ ✧✻✵✪✯
✰✻✤✩❅♦✫✾❶✾✻✵✪✯❅✭♦✻✴ ♦✫
✼✪✸✪✤ ✤✦✧ ❇▼✣s ♦❢P✭✧ ♦✲
✤✦✧ ✤✦✪✫✩ ❜♦♦✫ ♦❢ ❉❉❃⑧ ✈
❙✼✧❅ ✪✲ ❷✵ ❯✫✵✲✩✧ ❸r♦✸✧✹✦
❇✱✪✯✩✪✲✾❹❋✲✪♦✲ ✮♦✱✲✤✿
✾♦✼✧✫✲✻✧✲✤ ♦❢P✭✧✸❺❅
❩❴❵❻ ❭❼❽❪❾❾❪❾
❿❻❵❼➀❝♥➁❵ ➂♥❫❵❼❝❨❫➃ ✐❴➀❵
❭❨➀❬❝❪♥❬➄❫❪❬➅❴❪❝❨❫ ➂♥➅❝❫♥❼❝
❚ õö ô t✂ ö t ù ÷øùô ❤✆ ö úþ ÿö ✄t ùÿøô t✍ ö ø ✁ ô t þó ôþ ✁ ÿø t ú ☎ ôõö ÿøû
øó ❤ ÷ ✆ ô ùþ ✂ ö ôööôõ t óôþ t ôù öóúþ ✁ ö ✂ öóô ✳ ❛ óô t ÿ ôõöóý t ô ø÷÷öø ù
ôõøô ôõö þóÿ ☎ ôõ t ó ✄ ùôþ÷÷ t ó ✄ ú ✆ ô ✆ ö ✁ þó ❧t✁ ôù þú t óôö öùô ø ö ø ÿö ✄✥
➺➻➼➽➾➺➽ ➚➻➪➶ ➹➪➘➴➷➺ ➻➬➬➷➺➷➾➴➮
t ùÿøôþ ✎ ù ÷ö ùþóøÿ ✁ þó ✍t✁ ô t þó þú ûõøô t ù t✄ õô øó ❤ ûõøô t ù û þó ✄✳
➱✃❐❒❮❰❐ÏÐ ⑦ÑÏÒÓ❰
❷➑➑➃❾❶ ë➋➃❽➂➃➊➌↔Ø➆❹⑩➃➊➌➁❿➊↔
➈➉➇à➇Þ➛à➇➇➠➛ß ➑➆á ➈➉➇à➇Þ➛à
❚ õö þó ✆ ù t ù øÿùþ þó ÿøû ✂ øüö ù ôþ ùöÿú ✥❤t ù ✁ ÿþùö ✁ þó ❧t✁ ôù ✳❲ ö ✁ øÿÿ
①✃ÔÕÖ×⑨⑩❶Ø⑩➃➁❶ Ù❿➋❹❶↔
Ü➄Ý➄ Þ➉➈↕➉➄ Ú⑩❿➊❶ê Þ➉ÞàÞÞ➙à
Þ➞➉➉➄ Ú❶➊➂❽❶➁❿➊ ❿➑➑➃❾❶ê ➇↕➉
ÞÞ➙à➈Þ➙➙ß ➑➆á Þ➉ÞàÞÞ➠àÞ➟↕➟➄
↕➛➉➉ Ú❶➊➊❹➍❽❻➆➊➃➆ Û❻❶➄↔
➇➟➈➇➄ ➜➆áê Þ➉ÞàÞÞ➠à➇➞➞➟➄
➝➄➔➄ ➝❶❾❿➊➂ ➝➁➄ ➝➋➃➁❶ ↕➉➈↔
Ø❶❸❹➃➁❶ê ❼➍➂❶➊➄❹❶➊➆➁❶➄➌❿❻➄
Ø➆❹⑩➃➊➌➁❿➊↔ Ü➄Ý➄ Þ➉➈➉➉ß Þ➉Þà
Ø❶❸❹➃➁❶ê ➀❶❺ì❽❶➍➄❹❶➊➆➁❶➄
Ú❶➊➂❽❶➁❿➊ ➞➟➠➉↕ß ➈➙↕à
➔➀➆➃❽ê ❼➍➂❶➊➄❹❶➊➆➁❶➄➌❿❻â
➙➈➛à↕➙↕➙ß ➑➆á Þ➉Þà➙➈➛àÞ➙➛↕ß ➁❿
➌❿❻â➄ ➔➀➆➃❽ê ➀❶❺ì❽❶➍➄❹❶➊➆➁❶➄
Þ➟➠à↕↕Þ➞ß ❶➀➆➃❽ ❶❽➃î➆❸❶➁⑩ï
❾❿➊➁➆❾➁â➄ ➅➆ ➣❺➆➊➂❶ ❿➑➑➃❾❶ê ↕➉➈
ûõ t✁ õ ôõö ☎ õø ✍ ö ø ÷þùù t✝ ÿö ✁ þó ❧t✁ ô þú t óôö öùô ✳❚ õ t ù ûþ ✆ ÿ ❤ ✄ þ
❹❶➊➂ ❾❿➀➀❶➊➁❹↔ ➌❿ ➁❿ ❼❼❼➄
➌❿❻â❾❿➊➁➆❾➁â➄ Ú❿❺➁❽➆➊➂ ❿➑➑➃❾❶ê
❹❾⑩❶❶❽❶❺→➀❶❺ì❽❶➍➄❹❶➊➆➁❶➄➌❿❻➄
➜➃❺ ➝➁➄↔ ñ❿➄ Þ↕➉↔ ➅➆ ➣❺➆➊➂❶↔
ø ÿþó ✄ ûø ☎ t ó öùôþ t ó ✄ úø t ôõ ø ✂ þó ✄ ❍ ö ✄ þó ✁t ô t❞ öóù ôõøô ôõö
❼⑩➃➁❶⑩❿➋❹❶➄➌❿❻â❾❿➊➁➆❾➁➄
❷➊❶Ø❿❺❽➂⑨❺➆➂❶ Ý❶➊➁❶❺↔
ãä④ä ④❐Ïä ③ÑÏ ðé❰❐Ï× Ü➄Ý➄
❷í ➞➟➠➈➉ß ➈➙↕à➞➛Þà➟➛➞↕ß ➑➆á↔
ãä④ä ④❐Ïä å❐ææ ç❐✃èÓ❐é×
↕Þ↕ ➝➄Ø➄ ➝➆❽➀❿➊ ➝➁➄ ➝➋➃➁❶
❿➑➑➃❾❶ê ÞÞ↕ Ü➃❺ì❹❶➊ ➝❶➊➆➁❶
➈➙↕à➞➛➇à➉➠➠➈ß ❶➀➆➃❽ ì➆➁⑩❽❶❶➊ï
Ü➄Ý➄ ❿➑➑➃❾❶ê ➇↕➇ Ù➆❺➁ ➝❶➊➆➁❶
↕Þ➈➉↔ Ú❿❺➁❽➆➊➂↔ ❷í ➞➟Þ➉➙ß
❷➑➑➃❾❶ ë➋➃❽➂➃➊➌↔Ø➆❹⑩➃➊➌➁❿➊↔
❾➆➁⑩❶➍→❼➍➂❶➊➄❹❶➊➆➁❶➄➌❿❻➄
✆ ÷þó ôõö ùôøôö þú ❍ ö ✄ þó ôþ öÿ t✂t óøôö ø ✂✝t✄✆t ô ☎ t ó ôõö ÿøûý øó ❤
ú ✆ ôõö ý ôþ øÿÿþû ÿøû ✂ øüö ù ôþ ö ✁✆ ùö ôõö ✂ ùöÿ ✍ öù ú þ ✂ ✍ þôöù t ó
ù ☎ ùôö ✂ t ù óþô þ÷öó ôþ ø ✝✆ ùö ✳
SUBSCRIPTION INFORMATION
Ü➄Ý➄ Þ➉➈↕➉à➇➟➉➇ß ➏⑩❿➊❶ê Þ➉Þà
STAFF
SUBSCRIBE AND SAVE
Phone:
Regional publisher.........................Karrine Brogoitti
Home delivery advisor.................Amanda Fredrick
NEWSSTAND PRICE: $1.50
✛✜✢✣✤✥✦✣✦✢✥✢
Regional circulation director ....................Kelli Craft
Customer service rep ......................... Mollie Lynch
Toll free (Oregon):
News clerk....................................Lisa Lester Kelly
Advertising representative......................Karen Fye
Sports editor .......................................Ronald Bond
Advertising representative...............Juli Bloodgood
Reporter................................................Dick Mason
Advertising representative...................... Amy Horn
Classifieds ........................................ Devi Mathson
Graphic design supervisor................Dorothy Kautz
Customer service rep ................Sharon Magnuson
Graphic design ..............................Cheryl Christian
❨♦ ✁✂✄ ☎✂✈❡ ✆ ✝♦ ✞✟✠ ♦❢❢ ✝✡❡ ☎☛✄☞✌❡✍✁♦✆②
✆♣☛✁❡ ✎☛✝✡ ✡♦✏❡ ✑❡✌☛✈❡♣②✳
❈✂✌✌ ✺✒✶✲✓✔✕✲✕✶✔✶ ✝♦ ☎ t☎✁♣☛t❡✳
❙✝♦✆✆❡✑ ✂✁✁♦ ✄✝ t✂✌✂✄✁❡☎ ✌❡☎☎ ✝✡✂✄ ✖✗ ✎☛✌✌
t❡ ♣❡❢ ✄✑❡✑ ✆♦✄ ♣❡❜ ❡☎✝✳
Subscription rates per month:
❇② ✁✂♣♣☛❡♣✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳ ✖✩✩✳✘✙
❇② ✏✂☛✌✚ ✂✌✌ ♦✝✡❡♣ ❯✳❙✳ ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳ ✖✩✗
An independent newspaper founded in 1896
❉❊❋●❋ ❍■■❏❍❑▼◆
Email:
❚✡❡ ❤t☎❡♣✈❡♣ ♣❡☎❡♣✈❡☎ ✝✡❡ ♣☛☞✡✝ ✝♦ ✂✑❁ ☎✝ ☎ t☎✁♣☛✆✝☛♦✄
♣✂✝❡☎ t② ☞☛✈☛✄☞ ✆♣❡✆✂☛✑ ✂✄✑ ✏✂☛✌ ☎ t☎✁♣☛t❡♣☎ ✞✙ ✑✂②☎
✄♦✝☛✁❡✳ P❡♣☛♦✑☛✁✂✌☎ ✆♦☎✝✂☞❡ ✆✂☛✑ ✂✝ ✫✂ ✬♣✂✄✑❡✚ ❤♣❡☞♦✄
✧✪✘✗✙✳ P t✌☛☎✡❡✑ ✉♦✄✑✂②☎✚ ❂❡✑✄❡☎✑✂②☎ ✂✄✑ ✹♣☛✑✂②☎
❃❡❄✁❡✆✝ ❝❡✁✳ ✵✗❅ t② ❂❡☎✝❡♣✄ ❈♦✏✏ ✄☛✁✂✝☛♦✄☎ ❆✄✁✳✚
✩✟✙★ ✹☛❢✝✡ ❙✝✳✚ ✫✂ ✬♣✂✄✑❡✚ ❤▲ ✧✪✘✗✙ ❃❯❙P❙ ✵✧✧✍✵★✙❅
COPYRIGHT © 2019
A division of
❲✭✮✯✭✰✱ ✴✷✸✸✻✱✼✽✾✯✼✷✱✮ ✿✱✽❀
✩✍✘✙✙✍✟✵✵✍✞✩✩✙
Fax: ✗✟✩✍✧★✞✍✪✘✙✟
THE OBSERVER
❚✡❡ ❤t☎❡♣✈❡♣ ♣❡✝✂☛✄☎ ♦✎✄❡♣☎✡☛✆ ✂✄✑ ✁♦✆②♣☛☞✡✝
✆♣♦✝❡✁✝☛♦✄ ♦❢ ✂✌✌ ☎✝✂❢❢✍✆♣❡✆✂♣❡✑ ✄❡✎☎ ✁♦✆②✚ ✂✑✈❡♣✝☛☎☛✄☞
✁♦✆②✚ ✆✡♦✝♦☎ ✂✄✑ ✄❡✎☎ ♦♣ ✂✑ ☛✌✌ ☎✝♣✂✝☛♦✄☎✳ ❚✡❡② ✏✂②
✄♦✝ t❡ ♣❡✆♣♦✑ ✁❡✑ ✎☛✝✡♦ ✝ ❡❄✆✌☛✁☛✝ ✆♣☛♦♣ ✂✆✆♣♦✈✂✌✳
✄❡✎☎✇✌✂☞♣✂✄✑❡♦t☎❡♣✈❡♣✳✁♦✏
Website:
✎✎✎✳✌✂☞♣✂✄✑❡♦t☎❡♣✈❡♣✳✁♦✏
Street address:
✩✟✙★ ✹☛❢✝✡ ❙✝✳✚ ✫✂ ✬♣✂✄✑❡
POSTMASTER
Send address changes to:
❚✡❡ ❤t☎❡♣✈❡♣✚ ✩✟✙★ ✹☛❢✝✡ ❙✝✳✚
✫✂ ✬♣✂✄✑❡✚ ❤▲ ✧✪✘✗✙
Periodicals postage paid at:
✫✂ ✬♣✂✄✑❡✚ ❤♣❡☞♦✄ ✧✪✘✗✙