The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, June 07, 2019, WEEKEND EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SPORTS
Xtreme Bulls at EOLS
❣❤❤✐ ✐❥② ❦❤ ❤❧♠ ♣❥q❧r✐ s❧ts✉♠✈tr♠ ✇❤♠❤❦①② ③♣❥④s ❤⑤ ⑥❥ ❣♠❥④✐r
FRIDAY-SUNDAY ❩ ❬❭❪❫ ❴❵❜❝ ❞❡❢❜ ❩ $1.50
One
person
dead
following
plane
crash
in
Summerville
➾➚➪➶➹➘➶➹➪➴➷➬➬
➮➱✃❐❒❮❰Ï❐ÐÑÒ❒ÓÔÕÕ❮ÏÖÒ✃✃❮
×Ñ❐×✃❮Ø×Ù❒❮➱❮ÏÐÙ❒Ú❮❐ÚÛÔ❮ÐÚ❐Ü
❮Ö❮❒Ò❒ÝÒÐÔ❒Ú❮ÏÒ❒Ö❮Ð×ÒÝ❐×ÒÙ❒Þ❐❰ß
❰ÙÏÚÒ❒Ý×Ù❐➱Ï❮ÐÐÏ❮✃❮❐Ð❮ØÏÙÕ×Ñ❮
à❒ÒÙ❒áÙÔ❒×ÜÓÑ❮ÏÒØØâÐ ãØä❰❮Þ❐❒Ú
×Ñ❮å❐×ÒÙ❒❐✃ÛÏ❐❒Ð➱ÙÏ×❐×ÒÙ❒Ó❐Ø❮×Ü
æÙ❐ÏÚÒÐ✃❮❐ÚÒ❒Ý×Ñ❮Ò❒Ö❮Ð×ÒÝ❐×ÒÙ❒ç
ÛÑ❮àáÓãÏ❮Ð➱Ù❒Ú❮Ú×Ù×Ñ❮
➶➾➚➪➶➹➘➶➹
ÛÑ❮ÚÒÐ❰ÔÐÐÒÙ❒ÙØ ❐❒Ú
×Ñ❮❮Ö❮❒×Ô❐✃ÖÙ×❮ØÙÏ ÕÒ×Òß
Ý❐×ÒÙ❒ÐÑÙÔ✃Ú×Ñ❮æÙ❐ÏÚÕ❐❒
×Ù ❮ÕÒ❒Ýî❐Ü×Ï❐❒ÐÕÒÐÐÒÙ❒
✃Ò❒❮➱ÏÙ ❮❰×Ô✃×ÒÕ❐×❮✃ÜÕÙÖ❮
ØÙÏî❐ÏÚî❐Ð×Ñ❮➱ÏÒÕ❐ÏÜ
❐❰×ÒÙ❒Ò×❮Õ×❐ò❮❒èÜ×Ñ❮
❐ Ï❐❒Ú❮áÒ×ÜáÙÔ❒❰Ò✃
ÚÔÏÒ❒ÝÒ×Ðñ❮Ú❒❮ÐÚ❐Ü❒ÒÝÑ×
Õ❮❮×Ò❒Ýç
ÛÑ❮❐❰×ÒÙ❒ÞáÒ×Ü ❐❒❐Ý❮Ï
÷Ùè❮Ï×Ó×ÏÙ➱❮Ð❐ÒÚÒ❒❐Úß
ÚÏ❮ÐÐÒ❒Ý×Ñ❮❰ÙÔ❒❰Ò✃ÞÚÙ❮Ð
❒Ù×❰Ù❒ Ò❰×îÒ×Ñ×Ñ❮❰Ò×ÜâÐ
❰Ù❒×Ò❒Ô❮Ú➱ÙÐÒ×ÒÙ❒ÙØÙ➱➱ÙÐß
Ò❒Ý×Ñ❮æ ➱ÏÙ ❮❰×ç÷❐×Ñ❮ÏÞ
×Ñ❮➱ÏÙ➱ÙÐ❮ÚÕÒ×ÒÝ❐×ÒÙ❒ ❐
×❮ÏÕÚ❮ä❒❮ÚèÜ ❮ÏÏÒ❐Õß
ñ❮èÐ×❮Ï❐Ðô×Ñ❮➱ÏÙ❰❮ÐÐÙÏ
Ï❮ÐÔ✃×ÙØÕ❐òÒ❒ÝÐÙÕ❮×ÑÒ❒Ý
✃❮ÐÐÐ❮Ö❮Ï❮ÞÚ❐❒Ý❮ÏÙÔÐÞ
➱❐Ò❒ØÔ✃ÞÑ❐ÏÐÑÞÙÏÚ❐Õ❐Ýß
Ò❒Ýö îÙÔ✃ÚÝÒÖ❮×Ñ❮❰Ò×Ü❐
➱ÙÐÐÒè✃❮Ø❐✃✃ßè❐❰òÙ➱×ÒÙ❒❐❒Ú
❐❒❐èÒ✃Ò×Ü×Ù❒❮ÝÙ×Ò❐×❮❐✃❮ÐÐ
Ú❐Õ❐ÝÒ❒ÝÐÒ×Ò❒Ý➱✃❐❒ÐÑÙÔ✃Ú
×Ñ❮æ ➱ÏÙ ❮❰×è❮❐➱➱ÏÙÖ❮Úç
ïÙ❰ÔÕ❮❒×Ð➱ÏÙÖÒÚ❮Ú
❐×ñ❮Ú❒❮ÐÚ❐ÜâÐ Õ❮❮×Ò❒Ý
❮õ➱✃❐Ò❒❮Ú×Ñ❐××Ñ❮ï❮➱❐Ï×ß
Õ❮❒×ÙØ ❒❮ÏÝÜÞÒ❒Ò×ÐïÏ❐Ø×
ÏÙ➱ÙÐ❮ÚãÏÚ❮ÏÞÏ❮ ❮❰×❮Ú×Ñ❮
❰Ò×ÜâÐ ÐÔèÕÒ××❮ÚÙè ❮❰×ÒÙ❒Ð×Ù
×Ñ❮➱ÙÐÐÒè✃❮ Ò✃✃áÏ❮❮òÏÙÔ×❮
ØÙÏÏ❮øÔ❮Ð×❮ÚÕÒ×ÒÝ❐×ÒÙ❒ÞèÔ×
ÚÒÚ❐❰❰❮➱××Ñ❮❰Ò×ÜâÐ Ï❮øÔ❮Ð×ß
❮Ú❰Ù❒ÚÒ×ÒÙ❒ÐØÙÏ ßØÏ❐Õ❮
×Ùî❮ÏÐÒ❒Ð×❮❐ÚÙØ✃❐××Ò❰❮×Ùîß
❮ÏÐÒ❒×Ñ❮ ÙÏÝ❐❒ ❐ò❮❐Ï❮❐
ÐÑÙÔ✃Ú×Ñ❮ ÙÏÝ❐❒ ❐ò❮
❐✃×❮Ï❒❐×ÒÖ❮ÏÙÔ×❮è❮❰ÑÙÐ❮❒ç
Ð❰❮❒❮❐èÙÔ×éêëì➱çÕçíÔ❒❮ëçÛÑ❮
åÛÓæ❐❒ÚàáÓã❐Ï❮Ò❒Ö❮Ð×ÒÝ❐×Ò❒Ý
×Ñ❮Ò❒❰ÒÚ❮❒×❐✃Ù❒ÝîÒ×Ñ×Ñ❮à❒ÒÙ❒
áÙÔ❒×ÜïÒÐ×ÏÒ❰×➮××ÙÏ❒❮ÜâÐ ãØä❰❮
❐❒Ú×Ñ❮ð❮Ú❮Ï❐✃➮ÖÒ❐×ÒÙ❒➮ÚÕÒ❒ÒÐß
×Ï❐×ÒÙ❒ç
Û❮ÏÏÜñÒ✃✃Ò❐ÕÐÞ❐Ð➱Ùò❮ÐÕ❐❒
ØÙÏ×Ñ❮åÛÓæÞ×Ù✃ÚÛÑ❮ãèÐ❮ÏÖ❮Ï
ñ❮Ú❒❮ÐÚ❐Ü❐Ø×❮Ï❒ÙÙ❒×Ñ❮ÛÒ❰❐❒óó
❐ÒÏ➱✃❐❒❮ÞîÑÒ❰Ñ❰Ï❐ÐÑ❮ÚÞî❐Ð❐❒
ô❮õ➱❮ÏÒÕ❮❒×❐✃❐ÒÏ❰Ï❐Ø×çö
ñÒ✃✃Ò❐ÕÐÐ❐ÒÚ×Ñ❮åÛÓæâÐ Ò❒Ö❮Ðß
×ÒÝ❐×ÙÏ❐ÏÏÒÖ❮ÚÙ❒Ð❰❮❒❮ÕÒÚÚ❐Ü
ñ❮Ú❒❮ÐÚ❐Ü❐❒ÚÑ❐ÐÚÙ❒❮❐➱Ï❮✃ÒÕÒß
❒❐ÏÜÏ❮ÖÒ❮îÙØ×Ñ❮❐ÒÏ❰Ï❐Ø×❐❒Ú×Ñ❮
❮❒ÝÒ❒❮çÛÑÏ❮❮îÒ×❒❮ÐÐ❮ÐÑ❐Ö❮❐✃ÐÙ
è❮❮❒ÒÚ❮❒×Òä❮Ú❐❒ÚîÒ✃✃è❮Ò❒×❮Ïß
ÖÒ❮î❮ÚèÜ×Ñ❮❐Ý❮❒❰ÜÞÑ❮Ð❐ÒÚç
ô÷ÒÝÑ×❒Ùîî❮❐Ï❮Ò❒×Ñ❮Ö❮ÏÜ
❮❐Ï✃ÜÐ×❐Ý❮ÐÙØ×Ñ❮Ò❒Ö❮Ð×ÒÝ❐×ÒÙ❒Þö
ñÒ✃✃Ò❐ÕÐÐ❐ÒÚÞ❐ÚÚÒ❒Ý×Ñ❐××Ñ❮
❐Ý❮❒❰ÜîÒ✃✃✃ÙÙòÒ❒×Ù❮Ö❮ÏÜ×ÑÒ❒Ý
ØÏÙÕ×Ñ❮î❮❐×Ñ❮Ï×Ù×Ñ❮❐ÒÏ❰Ï❐Ø×❐❒Ú
×Ñ❮➱Ò✃Ù×Ò❒×Ñ❮åÛÓæÒ❒Ö❮Ð×ÒÝ❐×ÒÙ❒ç
ÛÑ❮àáÓã➱Ï❮ÐÐÏ❮✃❮❐Ð❮Ò❒Ò×Ò❐✃✃Ü
❰❐✃✃❮ÚÒ×❐ôÐÒ❒Ý✃❮Ù❰❰Ô➱❐❒×ÞØ❐×❐✃Ò×Ü
➱✃❐❒❮❰Ï❐ÐÑçö
ÛÑ❮❒❐Õ❮ÙØ×Ñ❮Ú❮❰❮❐Ð❮ÚÒ❒ÚÒß
ÖÒÚÔ❐✃Ñ❐Ð❒Ù×Ü❮×è❮❮❒Ï❮✃❮❐Ð❮ÚèÜ
❐Ô×ÑÙÏÒ×Ò❮Ðç
➮ÚÚÒ×ÒÙ❒❐✃ØÙ✃✃ÙîßÔ➱Ò❒ØÙÏÕ❐ß
×ÒÙ❒Ï❮øÔ❮Ð×❮ÚØÏÙÕàáÓãî❐Ð❒Ù×
❐Ö❐Ò✃❐è✃❮èÜ➱Ï❮ÐÐ×ÒÕ❮ç
ÛÑ❮ãèÐ❮ÏÖ❮ÏîÒ✃✃❰Ù❒×Ò❒Ô❮×Ù
❰ÙÖ❮Ï×Ñ❮Ò❒❰ÒÚ❮❒×❐ÐÕÙÏ❮Ò❒ØÙÏÕ❐ß
×ÒÙ❒è❮❰ÙÕ❮Ð❐Ö❐Ò✃❐è✃❮ç
❇✜ ✱★✩✦✲✴ ❇★✩✴
❚❤
✵
❊
✵
❊
✪✪
P
❈
s
❉
▲ ✷
❉
ùúûüýþÿú û ú ú ú ý ý
❡
✁✂✄☎ ✆❧ ✝✞ ✟
❆ ✠r✡✠❣☛☞✡r ✌✍ ✍☛✎✏✑ ✍✌✒☛✎✓✡☞☞✡t t✓r✌✑❣ ✔ ✠r✡ ✌✑ ✕✡✑☞r✔✒ ✖r✡❣✎✑ ✌✑ ✗✘✶✼✳ ❆r✡✔ ✔✓☞☛✎r✌☞✌✡✍ ✔r✡ ✔✑☞✌✕✌✙✔☞✌✑❣ ✔
✑✎r♥✔✒ ✠r✡ ✍✡✔✍✎✑ ✚✎r ✛✎r☞☛✡✔✍☞ ✖r✡❣✎✑ ☞☛✌✍ ✍✓♥♥✡r✳
❊
✵
❉
✭❈
s
❊
P
s
s
➶➾➚➪➶➹➘➶➹
ñÑÒ✃❮Ò×ÒÐÐ×Ò✃✃×ÙÙ❮❐Ï✃Ü×ÙÕ❐ò❮
❐❰❰ÔÏ❐×❮➱Ï❮ÚÒ❰×ÒÙ❒ÐÞÏ❮ÐÒÚ❮❒×ÐÙØ
åÙÏ×Ñ❮❐Ð×ãÏ❮ÝÙ❒❰❐❒✃Òò❮✃Ü❮õ➱❮❰×❐
ô❒ÙÏÕ❐✃öäÏ❮Ð❮❐ÐÙ❒ØÙÏ×Ñ❮ÐÔÕÕ❮Ï
ÙØ ç
æÙ×Ñ×Ñ❮å❐×ÒÙ❒❐✃ñ❮❐×Ñ❮ÏÓ❮ÏÖÒ❰❮
❐❒Ú×Ñ❮åÙÏ×Ñî❮Ð×ó❒×❮Ï❐Ý❮❒❰Ü
áÙÙÏÚÒ❒❐×ÒÙ❒á❮❒×❮Ï❐Ï❮➱ÏÙ ❮❰×Ò❒Ý
åÙÏ×Ñ❮❐Ð×ãÏ❮ÝÙ❒îÒ✃✃Ñ❐Ö❮ÑÒÝÑ❮Ï
×Ñ❐❒❐Ö❮Ï❐Ý❮×❮Õ➱❮Ï❐×ÔÏ❮ÐØÙÏ×Ñ❮
❇✜ ✱★✩✦✲✴ ❇★✩✴
❚❤
✭✫✪♦
s
Ù❒×Ñ❮❮❐Ð×❐❒Úî❮Ð×Þö Ð❐ÒÚÕ❮×❮Ùß
ÏÙ✃ÙÝÒÐ×íÙ❮ÓÙ✃ÙÕÙ❒ÙØ×Ñ❮åñÓÒ❒
❮❒Ú✃❮×Ù❒ç
Ô❰ÑÙØ ❐Ð×❮Ï❒ãÏ❮ÝÙ❒ÐÑÙÔ✃Ú
Ø❐Ï❮è❮××❮ÏÙ❒×Ñ❮×❮Õ➱❮Ï❐×ÔÏ❮❮❒Ú
×Ñ❐❒×Ñ❮î❮Ð×❮Ï❒ÐÒÚ❮ÙØ×Ñ❮Ð×❐×❮ç
➮×ÑÏ❮❮ßÕÙ❒×ÑØÙÏ❮❰❐Ð×ØÙÏíÔ❒❮
×ÑÏÙÔÝÑ➮ÔÝÔÐ×Ù❒×Ñ❮åñÓ❰✃ÒÕ❐×❮
➱Ï❮ÚÒ❰×ÒÙ❒❰❮❒×❮Ïî❮è➱❐Ý❮ÐÑÙîÐ
ñ❮Ð×❮Ï❒❐❒Úá❮❒×Ï❐✃ãÏ❮ÝÙ❒îÒ×Ñ❐
➱ÏÙè❐èÒ✃Ò×ÜÙØè❮Ò❒Ýî❐ÏÕ❮Ï×Ñ❐❒
❒❮õ×Ø❮îÕÙ❒×ÑÐçó❒Ø❐❰×ÞÕÔ❰ÑÙØ
×Ñ❮ñ❮Ð×îÒ✃✃è❮❮õ➱❮ÏÒ❮❒❰Ò❒ÝÑÒÝÑ❮Ï
×❮Õ➱❮Ï❐×ÔÏ❮ÐçÛÑ❐×ØÙÏ❮❰❐Ð×Þ×ÑÙÔÝÑÞ
ÒÐÕÔ❰ÑÚÒØØ❮Ï❮❒×ØÏÙÕ×Ñ❮ ÒÚî❮Ð×
Ð×❐×❮ÐÞîÑÒ❰Ñ❐Ï❮❐❰×Ô❐✃✃ÜÐ❮××ÙÑ❐Ö❮
✃Ùî❮Ï×Ñ❐❒❒ÙÏÕ❐✃×❮Õ➱❮Ï❐×ÔÏ❮ÐØÙÏ
×Ñ❮ÐÔÕÕ❮ÏçÛÑ❮ ❐Ð×❮Ï❒àçÓç❰❐❒
❮õ➱❮❰×ÑÒÝÑ❮Ï×Ñ❐❒❒ÙÏÕ❐✃×❮Õ➱Ðç
ôñÑ❐×Ò××❮✃✃ÐÕ❮ÒÐ×Ñ❮Ð❮❐ÐÙ❒❐✃❐Öß
❮Ï❐Ý❮îÙÔ✃ÚÒ❒ÚÒ❰❐×❮×Ñ❮Ï❮ÒÐÕÙÏ❮ÙØ
❐×ÏÙÔÝÑÙÖ❮Ï×Ñ❮ ÕÒÚÚ✃❮ ➱❐Ï× ÙØ×Ñ❮
❰ÙÔ❒×ÏÜ Þ❐❒Ú❐ÏÒÚÝ❮ÙØÑÒÝÑ➱Ï❮ÐÐÔÏ❮
P
❉
❉
❊
➇
❍
❊
❜✫✺
➇
❙✸✸ ❘❀❏❑ ❂ ❃❛❄✸ ❅❋
❍
❉
❈
❉
❉
▲
▲
❙✸✸ ✹✻✽✾✿❀❁ ❂ ❃❛❄✸ ❅❋
✪✫✫
❊
s
✵
❉
❉
✮
✭❈
➶➾➚➪➶➹➘➶➹
✃òÑÙÏ❒á❐Õ➱ÝÏÙÔ❒ÚÒ❒
×Ñ❮ ✃òÑÙÏ❒ñÒ✃Ú✃ÒØ❮➮Ï❮❐Þ
ÕÒ✃❮Ðî❮Ð×ÙØåÙÏ×Ñ
ÙîÚ❮ÏÞÒÐè❮❰ÙÕÒ❒Ý❐Õ❐Ýß
❒❮×ØÙÏÐÔÐ➱Ò❰ÒÙÔÐ❰Ñ❐Ï❐❰×❮ÏÐ
❐❒Ú❐❰×ÒÖÒ×Üç
ï❐❒ ❐ÏÖÒ❒ÙØ×Ñ❮ãÏß
❮ÝÙ❒ï❮➱❐Ï×Õ❮❒×ÙØðÒÐÑ
❐❒ÚñÒ✃Ú✃ÒØ❮❐❒ÚÑÒÐîÒØ❮Þ
Ò❰Ñ❮✃❮Þ❐Ï❮✃❮❐Ï❒Ò❒Ý×ÑÒÐ
äÏÐ×Ñ❐❒Úç
ÛÑ❮ ❐ÏÖÒ❒Ð✃ÒÖ❮
Ü❐ÏÚÐ❒ÙÏ×ÑÙØ ✃òÑÙÏ❒
á❐Õ➱ÝÏÙÔ❒ÚÒ❒❐ÑÙÕ❮ ×
❒❮õ××Ù×Ñ❮ãïðñâÐ ✃òÑÙÏ❒ ×
ñÒ✃Ú✃ÒØ❮➮Ï❮❐Ñ❮❐ÚøÔ❐Ï×❮ÏÐç ➮
ÛÑ❮❰ÙÔ➱✃❮×Ù✃Ú×Ñ❮à❒ÒÙ❒
áÙÔ❒×ÜæÙ❐ÏÚÙØáÙÕÕÒÐß
ÐÒÙ❒❮ÏÐñ❮Ú❒❮ÐÚ❐Ü×Ñ❐× Ï
×Ñ❮Ü❰Ù❒×Ò❒Ô❐✃✃ÜÐ❮❮ÙÏÑ❮❐Ï ➱
ÝÔ❒äÏ❮Þ❐➱➱❐Ï❮❒×Ò✃✃❮Ý❐✃ÚÏÔÝ ×
❐❰×ÒÖÒ×ÜÞÑÙÕ❮✃❮ÐÐ➱❮Ù➱✃❮ ✃
❰❐Õ➱Ò❒ÝÞÔ❒❐Ô×ÑÙÏÒ ❮Ú➮Û
ÔÐ❮Þ✃Ò××❮ÏÒ❒ÝÞÚÏÔ❒ò❐❒ÚÚÒÐß
ÙÏÚ❮Ï✃Ü❰Ù❒ÚÔ❰×Þ✃ÙÔÚ➱❐Ï×Ò❮ÐÞ Õ
❐❒ÚÕÔ❰ÑÕÙÏ❮ç
Ù
ô ❮Ù➱✃❮×ÏÜ×ÙÐ×❮❐✃ÙÔÏ
Ý❐ÐÞö Ò❰Ñ❮✃❮ ❐ÏÖÒ❒Ð❐ÒÚç ❮
ôÛÑ❮Ü❐Ï❮ÐÑÙÙ×Ò❒ÝäÏ❮❐ÏÕÐ
❐❒ÚÐ❰Ï❮❐ÕÒ❒Ý❐❒ÚÜ❮✃✃Ò❒Ýçö
❐ÏÖÒ❒Ð❐ÒÚÐÑ❮îÙÏÏÒ❮Ð
❐èÙÔ××Ñ❮Ð❐Ø❮×ÜÙØÑ❮ÏÜÙÔ❒Ý
Ø❐ÕÒ✃Ü❐❒Ú❐ÚÚ❮Ú×Ñ❐×Ñ❮Ï
Ø❐ÕÒ✃Ü❒❮Ö❮Ï✃❮❐Ö❮ÐØÙÏ×Ñ❮
î❮❮ò❮❒ÚÞØ❮❐ÏÒ❒Ý×Ñ❐×➱❮Ù➱✃❮
ØÏÙÕ×Ñ❮❰❐Õ➱ÝÏÙÔ❒ÚîÒ✃✃
èÏ❮❐òÒ❒×Ù×Ñ❮ÒÏÑÙÕ❮ç
ôó×ÒÐ❐➱Ôè✃Ò❰➱❐Ï×ÜÐ➱Ù×Þö
ÐÑ❮Ð❐ÒÚç
ï❐❒ ❐ÏÖÒ❒Þ❐îÒ✃Ú✃ÒØ❮
❐Ï❮❐Ð➱ÏÙÝÏ❐ÕÕ❐❒❐Ý❮Ï
îÑÙÑ❮✃➱ÐÕ❐❒❐Ý❮ ✃òÑÙÏ❒
ñÒ✃Ú✃ÒØ❮➮Ï❮❐ÞÐÑ❐Ï❮Ð×Ñ❮Ð❮
❰Ù❒❰❮Ï❒Ðç
ôÛÑ❮Ð❐Ø❮×ÜÙØÙÔÏØ❐ÕÒ✃ÜÒÐ
❐×Ð×❐ò❮Þö Ñ❮Ð❐ÒÚç
ãÏ❮ÝÙ❒Ó×❐×❮ Ù✃Ò❰❮ÓÝ×ç
áÑÏÒÐ ❐îòÒ❒Ð×Ù✃Ú×Ñ❮❰ÙÕß
ÕÒÐÐÒÙ❒❮ÏÐ×Ñ❐×ÑÒÐÙØä❰❮Ñ❐Ð
Ï❮Ð➱Ù❒Ú❮Ú×Ù ❰❐✃✃ÐØÙÏÐ❮Ïß
ÖÒ❰❮ÙÖ❮Ï×Ñ❮➱❐Ð×Ü❮❐ÏÒ❒×Ñ❮
✃òÑÙÏ❒á❐Õ➱ÝÏÙÔ❒Ú❐Ï❮❐ç
❐îòÒ❒ÐÐ❐ÒÚ×Ñ❐×Ò❒ÐÙÕ❮
❰❐Ð❮Ð×Ñ❮ÜÑ❐Ö❮ØÙÔ❒Ú×Ñ❮
➱❮Ù➱✃❮×Ñ❮Ï❮ÚÙÒ❒Ý❒Ù×ÑÒ❒Ý
Ò✃✃❮Ý❐✃èÔ×îÒ×Ñè❐❰òÝÏÙÔ❒ÚÐ
×Ñ❐×Ï❐ÒÐ❮ÚÏ❮Ú ❐ÝÐçÛÑ❮Ð❮
Ò❒❰✃ÔÚ❮Ú❐Ð❮õÙØØ❮❒Ú❮ÏÞ❐❒
❐ÏÕ❮Ú❰❐Ï❮❮Ï❰ÏÒÕÒ❒❐✃❐❒Ú
❇✜ ✢✣✤❦ ✥✦✧★✩
❚❤
✉
✬ ❈
P
❉
❉
❉
❐❒×Ò❰Ò➱❐×❮ÚçÛÑÒÐîÒ✃✃è❮Ø❐Ï ❐❒Ù❒✃Ò❒❮Ð❰ÑÙÙ✃Ñ❐Ðè❮❮❒ ÚÙ❒â× ➱✃❐❒×ÙÐ×Ù➱❐❒Ü×ÒÕ❮
➶➾➚➪➶➹➘➶➹
ÕÙÏ❮×Ñ❐❒×Ñ❮ ✃ÝÒ❒ã➱❮Ï❐ ÒÚ❮❐✃ØÙÏÑ❮ÏÒ❒➱❐Ï×è❮❰❐ÔÐ❮ ÐÙÙ❒Þö ×Ñ❮Ð❮❒ÒÙÏÐ❐ÒÚç
➮Ô×ÔÕ❒æ❐ÏÏ❮××Þ❐❒ãÏß ÙÔÐ❮âÐ ❰❐➱❐❰Ò×ÜÙØ ÔÐ×✃❮ÐÐ Ò×Ñ❐Ð❐✃✃Ùî❮ÚÑ❮Ï×ÙîÙÏò ÓÑ❮ÐÙÔ❒ÚÐ✃Òò❮❐❰ÙÕß
❐×Ñ❮ÏÙî❒➱❐❰❮❐❒Ú×Ù Õ❮❒❰❮Õ❮❒×Ð➱❮❐ò❮ÏîÑ❮❒
❮ÝÙ❒áÙ❒❒❮❰×ÒÙ❒Ð➮❰❐Ú❮ÕÜ ×Ñ❐❒ì ç
Ð❮❒ÒÙÏØÏÙÕÓÔÕÕ❮ÏÖÒ✃✃❮ÞÒÐ ô Ü❮õ➱❮ÏÒ❮❒❰❮îÒ×Ñ ❰Ù❒❰❮❒×Ï❐×❮Ù❒Ñ❮Ï❰✃❐ÐÐ❮Ð ×❐✃òÒ❒Ý❐èÙÔ××Ñ❮Ö❐✃Ô❮ÙØ
❐❰❰ÔÐ×ÙÕ❮Ú×Ù➱❮ÏØÙÏÕÒ❒Ý ÕÔÐÒ❰❐✃Ð❐××Ñ❮ ✃ÝÒ❒ã➱❮Ï❐ îÒ×ÑÙÔ×è❮Ò❒ÝÚÒÐ×Ï❐❰×❮ÚèÜ ✃❮❐Ï❒Ò❒ÝÞÔÏÝÒ❒Ý❮Ö❮ÏÜÙ❒❮
×ÙÚÒÖ❮Ú❮❮➱Ò❒×❮✃✃❮❰×Ô❐✃✃Üç
è❮ØÙÏ❮✃❐ÏÝ❮❐ÔÚÒ❮❒❰❮ÐÞèÔ× ÙÔÐ❮ Ñ❐ÐÚ❮ä❒Ò×❮✃ÜèÔÒ✃× ❰✃❐ÐÐÕ❐×❮Ðç
ôó×Ñ❐ÐÚ❮ä❒Ò×❮✃Ü✃❮×Õ❮ ô ❒Ùî✃❮ÚÝ❮ÒÐÝÏ❮❐×Þ❐❒Ú
❒Ù×❐❒Ü×ÑÒ❒Ý✃Òò❮×Ñ❮ÐÒ ❮ÙØ Ù❒ßÐ×❐Ý❮❰Ñ❐Ï❐❰×❮ÏÞâ Ð❐ÒÚ
×Ñ❮Ù❒❮×Ñ❐×îÒ✃✃ÝÏ❮❮×Ñ❮Ï æ❐ÏÏ❮××ÞîÑÙ❐➱➱❮❐Ï❮ÚÒ❒ ÑÜ➱❮ÏØÙ❰ÔÐÙ❒❰✃❐ÐÐ❮Ð❐❒Ú Ò×âÐ ❐ÏÒÝÑ×î❮Ñ❐Ö❮ØÙÔÝÑ×
ÕÔÐÒ❰❐✃ÐÒ❒❰✃ÔÚÒ❒Ý ❐ÏÜ ÝÒÖ❮❒Õ❮Ð❰Ñ❮ÚÔ✃Ò❒Ý ❮õß ØÙÏÐÒ❒❰❮×Ñ❮è❮ÝÒ❒❒Ò❒ÝÞö
×ÑÒÐî❮❮ò❮❒Úç
Ù➱➱Ò❒Ð❐❒Ú ❐ÒÏÐ➱Ï❐Üç ÒèÒ✃Ò×ÜÞö æ❐ÏÏ❮××Ð❐ÒÚÞ❒Ù×Ò❒Ý æ❐ÏÏ❮××Ð❐ÒÚÒ❒❐❒ã÷á➮
æ❐ÏÏ❮××Þ ÞÑ❐Ðè❮❮❒
❒❐Õ❮Ú×Ñ❮Ø❮❐×ÔÏ❮ÚÐÒ❒Ý❮Ï ÛÑ❮ÓÔÕÕ❮ÏÖÒ✃✃❮Ð❮❒ÒÙÏ Ò×Ñ❐Ð❐✃✃Ùî❮ÚÑ❮Ï×ÙÚÙ ❒❮îÐÏ❮✃❮❐Ð❮çôÛ❐ò❮×Ñ❮
îÒ✃✃è❮ÐÒ❒ÝÒ❒Ý×Ñ❮å❐×ÒÙ❒❐✃ ÕÙÏ❮❮õ×Ï❐❰ÔÏÏÒ❰Ô✃❐Ï❐❰×ÒÖÒß ❰Ñ❐❒❰❮ÜÙÔâÏ❮ÝÒÖ❮❒Þ✃❮❐Ï❒
ØÙÏ×ÑÒÐÜ❮❐ÏâÐ ãÏ❮ÝÙ❒
➮❒×Ñ❮Õ❐××Ñ❮è❮ÝÒ❒❒Ò❒ÝÙØ ×Ò❮ÐÞÐÔ❰Ñ❐ÐÑ❮Ï➱❐Ï×Ò❰Ò➱❐ß ❐✃✃ÜÙÔ❰❐❒Þ❐❒Ú×Ñ❮❒×❐ò❮
áÙ❒❒❮❰×ÒÙ❒Ð➮❰❐Ú❮ÕÜ
❰ÙÕÕ❮❒❰❮Õ❮❒×❰❮Ï❮ÕÙ❒Ü ×Ñ❮ÝÏ❐ÚÔ❐×ÒÙ❒❰❮Ï❮ÕÙ❒Üç ×ÒÙ❒Ò❒×Ñ❮ã➱❮Ï❐ ÙÔÐ❮âÐ ×Ñ❐×ò❒Ùî✃❮ÚÝ❮❐❒Ú➱Ô×Ò×
×ÙÝÙÙÚÔÐ❮çö
æ❐ÏÏ❮××îÒ✃✃è❮❐ÕÙ❒Ý×Ñ❮ ➱ÏÙÚÔ❰×ÒÙ❒Ðç
Ó❐×ÔÏÚ❐ÜÒ❒Ó❐✃❮Õç➮
æ❐ÏÏ❮××âÐ Õ❐❒Ü➱❐ÐÐÒÙ❒Ð
æ❐ÏÏ❮××ÒÐÝÏ❐ÚÔ❐×Ò❒Ý❐Ð
Ö❮×❮Ï❐❒ÙØÐÒõÕÔÐÒ❰❐✃Ð➱❮Ïß ãÏ❮ÝÙ❒áÙ❒❒❮❰×ÒÙ❒Ð➮❰❐Úß
Ò❒❰✃ÔÚ❮ÖÙ✃Ô❒×❮❮ÏÒ❒Ý❐××Ñ❮
ÐÙÕ❮Ù❒❮❮õ❰Ò×❮Ú❐èÙÔ××Ñ❮
ØÙÏÕ❮Ú❐××Ñ❮ ✃ÝÒ❒ã➱❮Ï❐ ❮ÕÜÝÏ❐ÚÔ❐×Ò❒ÝÐ❮❒ÒÙÏÐ
ÙÔÐ❮Þæ❐ÏÏ❮××ÚÙ❮Ð❒Ù× ❐××Ñ❮❰❮Ï❮ÕÙ❒Üçã÷á➮ÒÐ ➱ÏÙÐ➱❮❰×ÙØè❮Ò❒Ý❐✃ÒØ❮✃Ù❒Ý æ✃Ô❮ ÙÔ❒×❐Ò❒ ÔÕ❐❒❮
➮ÐÐÙ❰Ò❐×ÒÙ❒Þà❒ÒÙ❒áÙÔ❒×ÜâÐ
❐❒×Ò❰Ò➱❐×❮è❮Ò❒Ý❒❮ÏÖÙÔÐ ×Ñ❮Ð×❐×❮âÐ ✃Ù❒Ý❮Ð×ÏÔ❒❒Ò❒Ý ✃❮❐Ï❒❮Ïç
❐❒ÒÕ❐✃ÐÑ❮✃×❮ÏçðÙÏÑ❮Ï
ôó×ÑÒ❒òî❮
ÐÑÙÔ✃Ú
❮Ö❮❒×ÑÙÔÝÑ❐❒❐ÔÚÒ❮❒❰❮ÙØ Ù❒✃Ò❒❮➱Ôè✃Ò❰❰Ñ❐Ï×❮ÏÐ❰ÑÙÙ✃ç
❒❮Ö❮ÏÐ×Ù➱✃❮❐Ï❒Ò❒ÝÞ❐❒Úó
è❮×î❮❮❒ Þ ❐❒Ú Þ ÒÐ æ❐ÏÏ❮××Ð❐ÒÚ❐××❮❒ÚÒ❒Ý
⑦⑧⑨⑩❶⑧❷ ❸❹❺❺ ❻❼❽❾❿➀➁➂❼➃➂➄❾➅➀❿➇❼❻➈➁❾❿➂➉❼➃
✴✵✻✽❆✴✽ ✾✿
❚✻❱❳❨
❈✁ ❈✡☛☎ ✂✄✄☎ ☞ ✆ ✄✟ ☎✝ ✟ ✞✟ ✟ ✟ ✟ ✟ ✟ ✟ ✟ ✹ ✸ ✠ ✠ ✔✡✌✡✄☞✡✗✝✟
✟
✟
✺
✠
❖✚✕
✞
✡✡✌✄✟
✟
✟
✟
✶✠
✁ ✄✕✡✌✒☎ ✩✪✫✩♥✬✣
✞✝✂✄
➼➻➽➳➵➸
➭➵➺➯➻➳➵➸
➭➯➲➳➵➸ ❀❁❂❃❄❅❋❃❋❂❅❂ ✕ ✢☛✂☎
✘✡✕
✕
✝✌✒✟
✟
✟
✟
✟
✟
✟
✷
✏
✜✗✡✌✕
✄
✟
✟
✟
✟
✟
✟
✼
✏
✡
♥✣✤✦✧★
❈✌✡✄✄✍✡✌✞✟
✟ ✟ ✶✓✠ ✺✠ ✙✝☞✡✌✞✟
✟ ✝ ✟ ✄✟ ✟ ✟ ✟ ✟ ✟ ✟ ✸ ✸ ✏ ✏
➠➧
➨➩➫ ➞↔↕➋➙➝
➤➥➡➥➦
➟➠➡➠➢ ➌➐➑ ❏ ✷✄✝☞✕
✄✄✚✝❑✼ ☎✡✛✄◆✶P✗✂❛✝✄ ♦✭✦✣✫✮✣✫
✳✯♦✰✟ ✛✆✡
✎✝✂✌✏✑✑✒✟
✟
❖✑☎
✕
✚
✂✌☎
✱✡✌✝☞✡✛✕✂☞✕☎
➛↕➍➜
↔
➝
➣↔
↕
➋➙➍➓➌➙➍➋➌
➊➋➌➍➎➏
➒➓➔→➐➔ ✘✂◗✌✂✛✞✝◆❖✌✝❛✡✛ ✡✛✲✂❛✝✹✏✟
✔✝✂✁✕✖ ✟ ✟ ✟ ✟ ✟ ✟ ✷✠ ❖✗☎✛☎✡✛✟✟ ✟ ✟ ✟ ✟✹✏
MONDAY
■▼❇▲❊❘ ✥❍❯❘✥❍➆❙ ❊❲ ❇❯■▲❉■ ● Online at lagrandeobserver.com
❇✜ ✢✣✤❦ ✥✦✧★✩
❚❤
❊
❈
❉
s
✫✫
❊
➇❉
❊
❈
❍
✰
✉
P
✮
❉
P
✪✯
❈
❈
✭✫
❊
❈
❈
❊
❉
❈
➇
✪ ❜✫✫
✭ ✫✫✫
❈
❍
❙✸✸ ●■❏❏❑▼▼ ❂ ❃❛❄✸ ❅❋
✮
❙✸✸ ◆❁❖◗✻❏✾ ❂ ❃❛❄✸ ❅❋