The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, December 31, 2018, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ➝➞ ➟➠➡➓ ➍→➢➓➣➤➓➣ ➥ →➐➦➓➣ ➔➧➠➑ ➡➓➣➐➨➏
✶✵✵
✁✂✂✄☎✂✆✝✞✝✂✟✠
◗✵✵
✡☛☞ ✌ ✍✎✎✏✑✎✒✓✔✓✎✕✖
➌➍➎➏➐➑➒ ➏➓➔➓➌→➓➣ ↔↕➒ ➙➛↕➜
✡✡☛ ✌ ✗✓✘✙ ✚✓✘✛ ✜✢✏✑✛✖
✻✡☛ ✌ ✪✏✦✢✧✤✎✩▲❑✢✦✤✎✤✎✩
✡✷☛ ✌ ✣✏✔✔✑✎✤✕✥ ✣✦✘✓✎✧✦✢
✻✷☛ ✌ ✰✦✢✔ ▼❏✑✤✛✔✓✎✕ ♦ ✗✑✛✛✘✤✓✖
✡✸☛ ✌ ✍✑✒✕✤✏✎ ✗✦✘✓✖
✻✸☛ ✌ ✰✓✓✧✖
✡✹☛ ✌ ★✦✢✧❛ ✜✦✢✦✩✓ ✗✦✘✓✖❛ ✪✦✫✓✢ ✣✏
✻✹☛ ✌ ✚✏✢✖✓❛ ✗✕✏✒✫ ❑✢✦✤✘✓✢✖
✡✹✸ ✌ ✬✦✘✘✏✭✦ ✣✏
✶✷✷
✸♥♥✹✻♥✼✽✾✽♥✿❀
✻☞☛ ✌ ✚✏✢✖✓✖❛ ❆✑✘✓✖❛ ❑✦✒✫
✡✹☞ ✌ ✮✎✤✏✎ ✣✏
✻✻☛ ✌ ✱✤✈✓✖✕✏✒✫
✡☞☛ ✌ ✪✦✯✦✦✢✖❛ ✰✑✎✧✢✦✤✖✓✢✖
✻✼☛ ✌ ✲✏✑✘✕✢✥
✡✻☛ ✌ ✱✏✖✕ ♦ ✰✏✑✎✧
✻✼☞ ✌ ❘✦❯❯✤✕✖❛ ✗✔✦✘✘ ✍✎✤✔✦✘✖
✡✼☛ ✌ ✱✏✈✓ ✱✤✎✓✖
✻✽☛ ✌ ❇✢✢✤✩✦✕✤✏✎
✡✽☛ ✌ ✲✓✢✖✏✎✦✘✖
✻❱☛ ✌ ✲✦✖✕✑✢✓
✳✵✵
105 - Announce-
ments
❁❃❄✞✝❄✠ ●❃❄❚✝✟
✻☛☞ ✌ ❆✦✢✫✓✕ ✪✦✖✫✓✕
✴✞✺✾✄②✞✝✂✟
❲✵✵
105 - Announce-
ments
❁❂❃ ❄❃❅❄❊❋●❃
❢❍■ ❏❑▲▼❖P◗ ▲
❘❑▲❙❙❖❢❖❱❲ ❳❲
❖❙ ❩❩❬❭❭ ❳❪❫❪
❴●❃ ❵❜❞❋●❃❞❞
❄❅❣ ❵❃❤❴❥❃
❦❜❵❊❋♠❅❁❋❴●♣
qrs❑❖▼▲①❖❍P ③▲④❙❬
❫❍P❲▲④❙⑤
⑥❱❲P❱❙❲▲④❙⑤
▲P❲ ⑦■❖❲▲④❙
❳✝✂✟❃✾✠
✷✡☛ ✌ ✚✓✘✛ ✬✦✎✕✓✧❛ ✪✦✫✓✢ ✣✏
✼☛✡ ✌ ✬✦✎✕✓✧ ✕✏ ❘✓✎✕
✷✷☛ ✌ ✮✎✤✏✎ ✣✏
✼☛☞ ✌ ❘✏✏✔✔✦✕✓ ✬✦✎✕✓✧
✷✸☛ ✌ ✿✑✕ ✏✙ ✍✢✓✦
✼✡☛ ✌ ❘✏✏✔✖ ✙✏✢ ❘✓✎✕
✷✽☛ ✌ ✗✤✕✑✦✕✤✏✎✖ ✬✦✎✕✓✧
✼✷☛ ✌ ✍✛✦✢✕✔✓✎✕ ❘✓✎✕✦✘✖
✼✸☛ ✌ ✰✑✢✎✤✖❉✓✧ ✍✛✦✢✕✔✓✎✕✖
❀✵✵
✼✹☛ ✌ ❈✑✛✘✓❨ ❘✓✎✕✦✘✖ ✪✦✫✓✢ ✣✏
❁❂✂❃✂✆❂❃✾✐❙✝❄❅❂✆✝
✼✹☞ ✌ ❈✑✛✘✓❨ ❘✓✎✕✦✘✖ ✮✎✤✏✎ ✣✏
✸✡☛ ✌ ❆✏✢✕✩✦✩✓✖❛ ✣✏✎✕✢✦✒✕✖❛ ✱✏✦✎✖
✼☞☛ ✌ ✚✏✑✖✓✖ ✙✏✢ ❘✓✎✕
✸✷☛ ✌ ✪✑✖✤✎✓✖✖ ❇✎✈✓✖✕✔✓✎✕✖
✼✻☛ ✌ ✣✏✔✔✓✢✒✤✦✘ ❘✓✎✕✦✘✖
✸✸☛ ✌ ✪✑✖✤✎✓✖✖ ✿✛✛✏✢✕✑✎✤✕✤✓✖
✼✽☛ ✌ ✗✕✏✢✦✩✓ ✮✎✤✕✖
✸✹☞ ✌ ✍✧✑✘✕ ✣✦✢✓ ✮✎✤✏✎ ✣✏
✼❱☛ ✌ ✲✢✏✛✓✢✕✥ ❆✦✎✦✩✓✔✓✎✕
✸☞☛ ✌ ❈✦✥ ✣✦✢✓ ✪✦✫✓✢ ✣✏
✼❱☞ ✌ ❆✏❯✤✘✓ ✚✏✔✓ ✗✛✦✒✓✖
✸☞☞ ✌ ❈✦✥ ✣✦✢✓ ✮✎✤✏✎ ✣✏
✸✻☛ ✌ ✗✒❉✏✏✘✖ ♦ ❇✎✖✕✢✑✒✕✤✏✎
❬✵✵
✸✽☛ ✌ ✗✓✢✈✤✒✓ ❈✤✢✓✒✕✏✢✥
❊✵✵
❳✝❃✾ ✴✠✟❃✟✝
✽☛✡ ✌ ✬✦✎✕✓✧ ✕✏ ✪✑✥
❭❪❫ ❴ ❵❜❝❞❜❡❢ ❣❜❤❝❥❜❦❡❧❡❢ ♠♥♣❧q ❵❜
❋✝✂✝❄❃✾ ●✝❄✆❍❃✂■❂✠✝
✽✡☞ ✌ rst✉s✇① ③s④t⑤s⑥✇⑦✇① ⑧t⑨st rs
✹☛☞ ✌ ✍✎✕✤❏✑✓✖
✽✷☛ ✌ ✚✏✑✖✓✖ ✙✏✢ ✗✦✘✓❛ ✪✦✫✓✢ ✣✏
✹✡☛ ✌ ✍✢✕✖ ♦ ✣✢✦✙✕✖
✽✷☞ ✌ ✚✏✑✖✓✖ ✙✏✢ ✗✦✘✓❛ ✮✎✤✏✎ ✣✏
✹✡☞ ✌ ✪✑✤✘✧✤✎✩ ❆✦✕✓✢✤✦✘✖
✽✹☛ ✌ ❆✏❯✤✘✓ ✚✏✔✓✖❛ ✪✦✫✓✢ ✣✏
✹✷☛ ✌ ✣❉✢✤✖✕✔✦✖ ❑✢✓✓✖
✽✹☞ ✌ ❆✏❯✤✘✓ ✚✏✔✓✖❛ ✮✎✤✏✎ ✣✏
✹✷☞ ✌ ✣✏✔✛✑✕✓✢✖▲▼✘✓✒✕✢✏✎✤✒✖
✽☞☛ ✌ ✱✏✕✖ ♦ ✲✢✏✛✓✢✕✥❛ ✪✦✫✓✢ ✣✏
✹✸☛ ✌ ✰✏✢ ✗✦✘✓ ✏✢ ❑✢✦✧✓
✽☞☞ ✌ ✱✏✕✖ ♦ ✲✢✏✛✓✢✕✥❛ ✮✎✤✏✎ ✣✏
✹✸☞ ✌ ✰✑✓✘ ✗✑✛✛✘✤✓✖
✽✻☛ ✌ ❘✦✎✒❉✓✖❛ ✰✦✢✔✖
✹✹☛ ✌ ✚✏✑✖✓❉✏✘✧ ❇✕✓✔✖
✽✼☛ ✌ ❇✎✈✓✖✕✔✓✎✕ ✲✢✏✛✓✢✕✥
✹✹☞ ✌ ✱✦✭✎✖ ♦ ✜✦✢✧✓✎✖
✽✽☛ ✌ ✣✏✔✔✓✢✒✤✦✘ ✲✢✏✛✓✢✕✥
✹☞☛ ✌ ❆✤✖✒✓✘✘✦✎✓✏✑✖
✹✻☛ ✌ ❆✑✖✤✒✦✘ ✣✏✘✑✔✎
⑩✵✵
✹✻☞ ✌ ✗✛✏✢✕✤✎✩ ✜✏✏✧✖
❶❄❃✂✠✺✄❄✟❃✟❂✄✂
❱☛✷ ✌ ✍✈✤✦✕✤✏✎
✹✼☛ ✌ ❑✏✏✘✖
❱✡☛ ✌ ❷❸❹❺❻ ❼❽❾❽❿➀➁➀➂➃❺❻ ➄➅❽➆➇❽➈➉➂➃❺
✹✼☞ ✌ ✬✦✎✕✓✧ ✕✏ ✪✑✥
❱✡☞ ✌ ✪✏✦✕✖ ♦ ❆✏✕✏✢✖
✹✽☛ ✌ ✰❘▼▼ ❇✕✓✔✖
❱✷☛ ✌ ✣✦✔✛✓✢✖
❱✷☞ ✌ ❆✏✕✏✢ ✚✏✔✓✖
◆✵✵
❁❂❃ ❄❃❅❄❊❋●❃
❢❍■ ❏❑▲▼❖P◗ ▲
❘❑▲❙❙❖❢❖❱❲ ❳❲
❖❙ ❩❩❬❭❭ ❳❪❫❪
❴●❃ ❵❜❞❋●❃❞❞
❄❅❣ ❵❃❤❴❥❃
❦❜❵❊❋♠❅❁❋❴●♣
qrs❑❖▼▲①❖❍P ③▲④❙❬
❫❍P❲▲④❙⑤
⑥❱❲P❱❙❲▲④❙⑤
▲P❲ ⑦■❖❲▲④❙
✼✼☛ ✌ ❩✦✒✦✕✤✏✎ ❘✓✎✕✦✘✖
✸✹☛ ✌ ✍✧✑✘✕ ✣✦✢✓ ✪✦✫✓✢ ✣✏
❖✝✟✠ P ❙☎✺✺✾❂✝✠
❱✸☛ ✌ ❑✢✦✈✓✘ ❑✢✦✤✘✓✢✖❛ ☞✕❉ ✬❉✓✓✘✖
☞☛☞ ✌ ✰✢✓✓ ✕✏ ✦ ✜✏✏✧ ✚✏✔✓
❱✹☛ ✌ ✮✕✤✘✤✕✥ ❑✢✦✤✘✓✢✖
☞✡☛ ✌ ✱✏✖✕ ♦ ✰✏✑✎✧
❱☞☛ ✌ ✚✓✦✈✥ ▼❏✑✤✛✔✓✎✕
☞✷☛ ✌ ✲✓✕ ✜✢✏✏✔✤✎✩
❱✻☛ ✌ ✍✑✕✏ ✲✦✢✕✖
☞✷☞ ✌ ✲✓✕ ✪✏✦✢✧✤✎✩▲❑✢✦✤✎✤✎✩
❱✼☛ ✌ ✍✑✕✏✖ ✙✏✢ ✗✦✘✓
☞✸☛ ✌ ✲✓✕ ✗✒❉✏✏✘✖❛ ❇✎✖✕✢✑✒✕✤✏✎
❱❱☛ ✌ ✰✏✑✢✌✬❉✓✓✘ ❈✢✤✈✓
☞☞☛ ✌ ✲✓✕✖❛ ✜✓✎✓✢✦✘
✶✵✵✵
➊✝➋❃✾✠
⑧⑨⑩❶❷❸⑧❹ ❺⑩❻❷❼❹
❽❾❾❿➀ ➁➀❿ ➂➃➄➅➀➆➇➈ ➉➊
❾➋❾➅➈ ➌➉➍❿➃ ➇❿ ➎ ➏➐➌➐ ➇❿
❿➃❾ ➑➁ ➒➓➄➔→ ➣➁➣↔ ➣➍➆ ↕❿
➙➇➛❾➅ ➒➜❿➈→ ➝➞
➟➠➡➢➤
➥➦➧➧➨➦➩➫➥ ➭➯➩➲
➳➵➸➺➻ ➼➽➾➚
➪➺➶➹➺➘➶➵➚➘ ➴ ➷➬➮➱ ✃❐
➷❒ ❮➺➹➾➘ ❰➺➻ ❮➵➻➶
ÏÐ➺➻➚Ñ➹➺ ➽➹Ð➽➾➺➶Ò
ÓÔÕÖ×
ØÙÚÛÜ Ý ØÞÙßÛÜ
àáââ ãä
åæççèéêëì åæééíîëêæéï
ðñàâ åíòóôï õóöíô åêëì
÷øùúûüûýþ
ÿ ❙ ÷÷ ø ✁ úø ❙ ÷
P✂✄☎✆✂✄✝✞✟✞✠✡☛
✆✂✄✝✞✟✞✠✡☛ ✆♣☞✌☎✆✟✂✌✍✎✏
✺✑✒☎✓✔✕☎✖✓✺✺
❑✗✘✙✚✗✛ ✜✢✣✤
♦✥ ✤✦✧★✩ ✜✪✫✬
❚✭✮✯✰✱✲ ✱✳ ✴✵✶✷✷ ✸✹
✻✭✼✽✾✰✿✮ ❀✼✼ ❁✮✯✳✱✭✽✱✼✳❂
✴ ✻✭✼✽✾✰✿✮ ❃✼❄
❋❅✽ ❆❅✽✮ ✾✼❇❅✽❆✱✳✾❅✼ ❈✱❉❉
❊●❍✴■●✵❏▲▼✷✵◆
❖◗ ❘❯◗❱❲❳
❳❨❩❬❯❳ ❩❖❨❭
✐❪❫❴❵❴❛❫❜
❝❞❫❴❵ ❡❢❵❣ ❤✐❥❦❢❪❫❧♠♥
❦❴❴❫❛❜
qrstr✉✈✇✇①②③t✇④s⑤r⑥q⑦②⑧⑤
❞❢❵ ❦❢❵❴ ✐❪❞❢⑨
⑩❶❷❸❹❶❺❸❻❹
❼❽ ❾❿
➀➁ ➀➂➃ ➄➅➆➇➈➉ ➊➄➋➈
➌➍➎ ➏➈➅➐❾➇
➑➒➓➔➔ →➣↔ ↕➙➙➛
➜➝➞➟ ➠➡➢➟➤➥➟➤ ➦➢ ➍➧➨
➤➟➢➩➧➍➢➦➡➫➟ ➭➧➤ ➭➫➌➯➢
➦➍ ➲➌➨➟➤➦➌➫ ➧➤
➲➌➳➞➦➍➟ ➟➤➤➧➤➵
➸➺➻
➼➽➾➻➚➪➻➚
➀➶➹➘ ➴➄➷❾➇
➬➮➱➒✃❐❒❮✃❮➒❒➒
❰ÏÐ❰Ñ ÒÓÔÕ Ö× ÓØ
ÙÏÐ ÚÛÕÜÙ ×ÖÒ ÓÚ
ÝÔÞßÛ❰ÖÙÛÓØ
àá âãäá áåáæç áèèéæê
êé ãåéëì áææéæíî
ïéðáåáæ âëíêãäáí ìé
íñëò êóæéôõóî
❰ö÷øù úûüý þÿ ❈ ö÷
❢✁ ý ❈ ÿþú éè òô ✥ ñë ✂ ãêëé ✄
ã ✄ ì òñáãíá øþ ❝❝ ü ❈
✁✐✐ ÷ÿ ✁ þ ÷ ❝ ú ëè çéô
èë ✄ ì ã ✄ áææéæî
◆ éæêóáãíê ☎ æáõé ✄
✆ ñãííëèëáìí ðëññ
✂ óááæèôññç âãäá çéôæ
✂ éææá ✂ êëé ✄ ✝ á ✞ êá ✄ ì
çéôæ ãì ② ìãçî
❱✟✠✟✡☛☞✌ ✍✎
✎✍✡✟❋✏☞ ✑☛✡✌
P✍✌✠ ✒✓✔✕
▼✍☞✠✖✗✘ ▼✟✟✠❋☞✏
✷✙✚ ✛✜✢✣✤✦ ✧★ ✩✜✪ ✫✧✙✩✜✦
✬✧✤✩ ✭ ✮✢✯✰✱✰✲✣✳ ✫✪✪✩ ✲✩
✻✴✵✶ ✸✦✫✦ ✹✺✼ ✽✲✱✱✾
✷✶✶✿ ✹✲✱✱✪✳ ✮❀✪✦✾ ❁✲❂✪✣
✿❃❄❅✿✷✵❅❃❆❇❇
105 - Announce-
ments
❙❉❊❊●❉❍■❙ ❏❑❍▲
❑❖❊◗❘◗❊◗❉❙
❚❯❲ ❳❨❩❬❭❪
❫❴❵❴❛❜ ❞❡❣❲❤❥
❦❧♠♥♦♣qr s♣t✉ ✈✇①①♥
③④⑤⑤ ❭⑥ ⑦ ⑧❡❡❣⑨
❫⑩❛❶❷❴❯ ❯❲❸❛❲❶❣❹ ❸❲ ❺❻❥
❼❽⑧❬❭❪
❦✉❾♠q✉ ❿❧♠➀♣q❧
❻④⑤⑤ ⑩⑥
⑥➁⑧❬❭❪ ⑧❩➂➃➄❼
➅♥♣➆ ❦♥♠❧
➇④❚➇ ⑩⑥ ❫❳❨➈➈❥
➉❭❼➄ ➄❽➈❼❬❭❪
❫❴❵❴❛❜ ❞❡❣❲❤❥
➊✇➋❧♠ ➅♣➌✉t ➍➎➏➐➐➑
➒④⑤⑤ ⑩⑥
➓➈❬⑧➈❼❬❭❪
➊❾➔➆♣q →♣①➌✇➣ ↔↕➙➛ ❏➜
❫ ⑨➇⑤ ❷❴❣❲❯ ➝❴❛ ❷❸❛➞❥
➈➟➈❨❪ ⑥➁❨⑧❩⑧➂
❫⑥❡❣➞❸❜ ⑦ ❳❛❶➞❸❜❥
➐➠❧♠q♣r❧ ❦➆♥rr
③④❻⑤ ❭⑥ ❫❳❨➈➈❥
SUBSCRIBERS!
➡➢➤➥ ➦➧ ➨➩ ➫➨➦➭
➯➲➨➩➥➳
➵➥➢➸➥ ➫➨➦➭ ➯➢➯➥➭
➢➡ ➲➨➺➥
➻➼➽➽ ➾➚➪➶➪➹➘➴ ➹➷
➬➮➱ ✃❐❒➱❮ ❰ÏÐÑ
Ò➱❮❐ÓÔ
ÕÖ× ØÙÚ ÕÛÕÜÝÕÞÝ×
ÙØÝÜØ×ß
à áâãä ãåáæã
çß è×éÜêë×Ö ìÙíÖ
ÕîîÙíØë Þ×ïÙÖ× ìÙí
Ý×ÕÛ×
ðß ñÕÝÝ ëÙ êëÙò ìÙíÖ
òÖÜØë òÕò×Ö
óß ôÙé ÜØ Úõ×Ö×Û×Ö ìÙí
ÕÖ× Õë ÕØö ×Ø÷Ùì
ñÕÝÝ øÙÚ ëÙ ùíÞêîÖÜÞ×ú
✺ ✺ ✁✺
ûüýþûÿ þ
110 - Self-Help
Group Meetings
CLOTHING
APPLIANCES
Whirlpool ® and KitchenAid ®
APPLIANCES
Fine Quality Consignment Clothing
~ Free Delivery~
ELGIN
ELECTRIC
HUGE WINTER
43 N. 8th Elgin
541-437-2054
ÚÞßØÙßàÚ Û á××ÙÚ
áßÚÙ âàÝÖß Ýã Ù×Þã
äåæçèéê ëçìéíèîï ðìñ éíò
ßóôõö÷ øùúõûü
ýþÿ
þ
þ þ
þ
➩➫➫➭➯➩➲➳➵➸
➺ ➻➼➽➵
➾➚➪➶➹ ➾➶➘➴➷➬➶➮
➱➚➘✃➹ ❐ ❒➚✃✃➘➶➹➹➶➹
SALE
Ö×ØÙÚ Û ÚÜÝ ÞßØà Û
✁ ✂
✡☛☞✁ ✞✌✍
ÞÝØØ ßàÙÐÝ áâãäáãåäææáá
AUTO DETAILING
✉✇①②③ ④⑤⑥⑦
541-403-1465
M-F 8 to 5
One Day Service
AUTO DETAILING
❖✲✳✴✳✵✷✸✹✷✻
▼❖❁❂❃❄ ❅❄❀❱❂❈❄
❅✾✿❆✹✷✻ ❁❇❉❄❀ ❈❂❊❋ ✳♦
❃❇ ●❀❇❍■❄
❏❑◆P ◗❘◗❙②❚❯◗❙◗ ❳◆ ❨◗❩❚◗◗◆❬
❤❢ q❤❢❜ ❤❦✐ t♠♠ ❜
❣♣ ❦❜ ❡ tq ♠ ❜❥ ❤❧ ❥❤t❧ ♠♠ ❜♠
❣qt❦❢❜q ❜❢ ❡ ❛t t ♠♠ ❜♠ s❜❥ ♥
❢❜q♠ q❤t❦t❦ ❜❥ ❢❜ ❡❡ q❢
❢❜q❜ ❜❢ ❡
❦♠❢❤❧❧❤❢t ❦
❧ts ❢❤❢❜ qt ❜
♠❜ ♣❤❧❧♠
q ❡ ♠ ♥ q❜❥ ❢❜ ♠❜q t❞❜♠ ❤ ❤t❧❤ ❧❜
❢♠❢❤❦st❦ ❞ ❥❡ ❢❜qq❜❡❤tq ❞ ❥
❛❜❜ s❤✐♠ ❤❥ ❡❥
❝❧❧ ❞q❜st❢ ❞❤qs♠ ❤❞❞❜❡❢❜s
❭❪❫ ❴
❝❢❜
❜
❣
❣ ❤ ❜
♣
✐❥❜
❜
✐
❣
❥❦
❣ ❧
❜
✉ ❣ ✐
❥ ♣
❣ ♣❥
❜
q ♥
❣ ❢
❣ ♣
① ❥
❵
❜
♣
♥
❥
♣❜
❥
❣ ✐❥✇❜ ♥
① ❦
❥④④ ⑤
⑧⑧⑧⑦❥❜
❦
✉ ❥
❜
⑨ ⑩
❦
⑥
⑦
❝⑩
Dale Bogardus
❜ ❢ q ❞❤❧❧
❢ ❶
❥
❷❪❵⑩
541-297-5831
EXCAVATION
RILEY
EXCAVATION INC.
36 Years Experience
❸❹❺❻❼❻❽❾❿➀ ➁❻❺➂➃❾➄➀ ➅➆➇➆➈❸❹❺❻❼❻❽❾❿➀
541-805-9777
➓➔→➣↔➣↕➙➛➜➛➝➔➞➟➠➡➢➛➔→➤➙➞➢
➥➥➦➧ ➨➩➫➭➩➫
FURNITURE
➯➲➳➵
➯➲➸➺➻➼➲
➵➽➸➾➻➚➽➸➲
& MATTRESS
Visit our showroom of bed-
room, livingroom, dining, decor
and mattresses
➪➪➶➹ ➘➴➷➬➮ ➘➱✃
❐❒ ❮❰❒ÏÐÑ Ò ÓÔÕÖ×ØÙÖÓÚÓÕ
Thatcher's
Ace Hardware
& La Grande
Ace Hardware
➫➭➯➯➲➳➵ ➸➺➭➭➻ ➼
➽➭➲➺➾➚ ➪➶➫➹
Join us on Facebook at
Open 7 days week:
7 am to 6 pm Mon - Sat;
Sun: 7 to 9 am and 4 to 6 pm
541-523-6080
➘➴➷➬ ➘➮➱✃ ❐➱❒ ❮ ❰ÏÐÑÒ ÓÔ➱Õ
TABS, BROADSHEET, FULL COLOR
Camera ready or
we can set up for you.
Contact The Observer
541-963-3161
❙❚❆❚✵ ✶❆✷✸
GREGG HINRICHSEN
INSURANCE AGENCY INC.
Healthcare
Solutions Team
A Plan for EveryoneTM
Do you know all of your options
for health plans in 2019?
Things have changed...
Teresa Schwab
Health Insurance Advisor
(541) 523-5467
Email:
InsureMeTeresa@gmail.com
LAWN EQUIPMENT
✹✺✻✼✺✽
✾✉✿❀ ❁ ❂❃✉❄❅❇❉❊●
❏❑▲▼◆P ❑◗❯ ❱P❑❲◆▲❳ ❨❑❩◗ ❬❭❩◆P❪❫
❬❑P❴❳❑❵❑ ❛P❜❵❵◆P❪❫ ❝❡❢ ❛❜▲▲◆P❪❫
❱P❑❲◆▲❳ ❣❤❜▲❜❤❳ ✐◆❥❜❦▲◆❪❫ ❑◗❯ ❵❭P◆❧
♠♥ ♦♥♣qrs♥ t✈✈ ✇t①♥♦ t②③ ✇④③♥✈♦⑤
HARDWOOD FLOORS
❈ ✁ ✂✄☎❞✆ ❞
☎ ✝ ✆ ✞ ✟ ✠✝ ✆
■❈ ✡✄❋❋ ✝ ✆ ☎
✟ ❘❈ ✁ ☛❋❞
✭✿✱✸❁✱ ❂✸✿✿ ✯✮ ☞ ✴✸✳✿ ✹✯✮ ✳✵✹✯✮✴✸✻✳✯✵
✌ ❍ ✍ ❃ ✎ ■ ✏ ❃❍ ✌✌✑
✒ ❊❂✯✾✱ ✓ ✵✳❁ ✔✕ ✶✴✸✳✿ ✖ ❂✯✴
❄✸✵ ✗ ✮✳✵✻✯✵
✘✘✙✚✛✜✢✣✤✥
úûüý þÿ
❋
þ ûû
ÿ
ûû
ý
ý
ý
ý
ÿ
û
ý
❛❜❝❞❡❢❣ ❤✐✐ ❥❦ ❧❤♠♥❜❝❢ ♦❝❜❣❥❢
♣qrst✉✈✉ ✇t①✈ ②qq③④⑤⑥
⑦⑧⑨✈✉r⑨ ⑩ ②✉s①④❶⑨ ❷
❸①④⑤✈✉⑤①⑤❹✉ ⑩ ✇❶④✉⑤❺t⑧ ❷
QUILTING
❬❭❪❫ ❴❵❛❵❞❤ ❬❥❞❦❭♥
♣❥❵q❦❵❛r ✈ ①❥③③q❵❫❞
④❭❛r⑤⑥♥ ♣❥❵q❦❵❛r
①❫⑥❪❵⑦❫
✭✿✱✸❁✱ ❂✸✿✿ ✯✮ ☞ ✴✸✳✿ ✹✯✮ ✳✵✹✯✮✴✸✻✳✯✵
✌ ❍ ✍ ❃ ✎ ■ ✏ ❃❍ ✌✌✍ ✬ ✌ ❍ ✍ ❃ ✌✏ ■❃❍ ✎✏✍
✒ ❊❂✯✾✱ ✓ ✵✳❁ ✔✕ ✶✴✸✳✿ ✖ ❂✯✴
⑧ ✸✻ ✔ ✳ ✗ ✮✳✵✻✯✵
✍✑✑ ⑨ ✗ ✮✼✸✵ ✷✻ ✖ ⑩ ❅✯✾✱ ⑩ ❶ ✽
REAL ESTATE
❷ ➳➳➲ ❸
➺
➸➲
❷ ➳➚ ❸
10201 W. 1st Street Suite 2,
La Grande, OR
REAL ESTATE AND PROPERTY
MANAGEMENT
❹❺❻❼❽❾❿❼❺❻➀❺
❽❾❿❿ ➀❾➁
❇❉❊●❇❊❍●❍➂❉❉
❽❾❿❿ ➃❾➄➅
❇❉❊●❇❉■●➆■■➆
➇➇➇➈➉➊➋➌➍➊➎➏➐➑➑➉➎➑➑➒➓➈➐➑➍
RV STORAGE
'PARK-AWAY'
➔→➣↔↕➙➛➣➙➛➜➝➞➞➞
ONLY $25/space
Monthly!
541-524-1688
3545 17th St., Baker City
Fenced, Locked w/Security
Cameras On-site.
➁➁➁➂➃➄➅➅➆➉➊➆➄➅➋➉➂➌➆➋
SEWING
RECYCLING/PIPE
➟➠➡ ➢➡➤➥➦➧
➨➩➫➭
➍➎➏ ➐➑➒➓➒➔→➣↔
➍➎➏ ↕→➙➑ ➛➜➔➑➝
➯➲➳➵➸➺➻ ➼➽➾➚➪➶➾➹➘➴➷
➬➚➴➮➹➴➱ ✃ ❐➹❒❒➚➪➷
❮❰➷➾➘Ï ➬➶➮➚ ❮➽➘➾Ð➹➴➱
ÑÒÓÔ Õ➚➴➾Ð Ö➾× Ø➶Ù➚➪ ❮➹➾Ú
1-541-215-2414
PAINTING
RECYCLING/PIPE
EXECUTIVE TREE
CARE, INC.
↔↕➙➛➜ ➝➞➟➠➡➢➤➥
➦➧➨➩➫➭ ➯➲➳➵➩➳➵➸➺ ➻➻➦
➼ ➽➾➚➪➶➹➘➶ ➼ ➴➷➚➪➶➹➘➶
➼ ➬➪➮➹➱➪➾➚➹✃❐ ➼ ❒➘❮❮➪➶❰➹✃❐
➞➟➠ ➡➢➤➥ ➦➧➨➩➧➫➭
âã äåæ çè éêëë ìíåîïðí
ÏÐÑÒÐÓÔÒÑÕÖ×
ØØÙÚÛÜÝÞÝß
PARTIES & ENTERTAINMENT
àáâãä àáåäâæç
æèéê ë ìíîï
Perfect for Birthdays
ðñòó ôõö÷øöùú û üñùöýþÿ
Girls Night Any Occasion!
❜ ✁✂✄☎❜✆ ❡✝✞✟✠✆✡✝☛☞✌✠
t✄❡❜ ✁✂✄✆☎✍❜✆ ❡✝☛☎❡t
❚✇✎✏✑ ✒✑✓✔✕✖✱ ✗✇✘✔✕✙✗✚✔✕✑✛✜✕
✺✢✣✤✥✦✧✤✧✢★✺
PRINTING
3370 17th
Baker City 97814
Mon-Fri 8 to 5
541-963-6744
64190 Hwy 203
La Grande
Mon-Fri 8 to 5
www.bandkautosalvage.com
RENTALS & PROPERTY MGMT.
➯➲ ➳➵➸➺➻➼➽ ➾ ➚➪➶➹➵➪➺➘
➴➷➬➺➮➱ ✃✃➯
❐❒❮❰ÏÐ Ñ ÒÓÔÕÖ×Ø ÙÚ×❮❰
ÛÜÝÞÛÝßÞÛàáâ
ãä åæç èéê ë ììéé íîïðñæò
åîóôõ öð÷øù äú ûüêìý
þÿ ✙✢ ✁✂✄☎✆✂✝✢✙ þ ✞✁✛✟ ÿ ✠✂✞✄✡ þ ☛✠
ROOFING
❆❲
▼✩✪✫✬✭✮
▲▲❈
P✬✯✰✲✯✰✳✴ ✯✰✵✶
➇❋❆❙✷✸ ✹✻●✹ ✼❯❆✽✻✷❨ ✾❘✻✿✷✻✿●➈
ôññ ❧✐ òóß à ❢ å ✉ ß ✐ òÞßß æòó
❀ Þáßàòæñ ❀ á ✐ òâ ✐ ò ❣
❋✓✔✕✖✗✘✚✜✣
✤ ✥✦✦✧★✩✪ ✤ ✥✫✬✦✭✫✮★✩✪ ✤ ✯✰✦✱✲✪✫
✯✳✫✭✴ ✤ ✵✫✩✶✫✴ ✤ ✷ ✸✫✩✫✱✲✮
✹✦✩✴✰✱✺✶✰✦✩ ✤ ✻✺✶✳ ✻✦✱✫✼
✽✩✭✾ ✿✦✮✧✫✱ ✹✹❀❁❂❃❄❂❂❅
Carbonless Forms
Business Cards
Envelopes & More
❁❂ á ② ❃ ß s✐ áßâ ❄
(541) 523-2621
ÛÜÝÞÛßàÞÛàßá
TREE SERVICE
ñåíí òóåí
ôõöö ö÷øùúûøö÷ü ýûþûõÿ ✱ ÷
õöú ✱✈ û ❛ ÷ü
✁ õ ✉ ù ✉✂ ✄ ÷ø ú ✁
✂ õù ✉ ÿù ✉✂
❇☎✐✆✝ ✞✆✟✠❡☎✡ ❆☎☛☞☎✐✌✍
❝❝✎ ✏✑✏✏✒✓
541-432-8733
VETERAN SERVICES
Baker County
Veteran Services
❨ çê ♦ íåí ✔✕ íåí èçå êæ ✖
◆ ç ♦ ♦ í ✇ åí ✕ íåí èçå äçê
1995 3rd Street,
Baker County Courthouse
❈☞✌✍✎✏❯❈✎✑☞✌✒
èéêëèìíëííîê
èéêëøùèëùêèì
P◗❘❘❙❚❱❳❨❩ ❬ ❭❙❪❳❫❙❴❵❳❨❩
⑥⑦⑧⑨⑩❶❷⑨⑦⑩❸⑥
❹❹❹❺❻❼❽❾❼❿➀➁➂➃❺❼➄➀
➅➆➇➅➈ ➉❺ ➊➋➌❽❻➍➀➄➂ ➎❿❺
➏❾ ➐➂❾❼❿➄➑ ➒➎ ➓➔→➣➆
ÛÛÜÜ ÝÞßàáâ ãâä åæçÞá
ÛÛïÛ ðßñæòó ôõÞä öæ ÷áæòóÞ
▲❆✌❑▼❆✏◆
❻❼s✉❶④✉⑤❹✉❺ ⑩ ✇❶✉✉ ❻⑨✈④r①✈✉⑨
INSURANCE
541-663-0933
➉❾➊➄❿➀ ➋❿❻➌➄❿➀ ➉➍➎➏ ➐❿➍❺➂ ➑ ➐❿❻➆➒➄❿
❷➁❺❻➂❽
BOARDING FOR CATS & DOGS
oregontrailhobbies.com
⑦ ❥
HARDWARE
541-903-0480
272 S. Oregon St.
Ontario, OR
541.889-3747
❥
❣ ③❥❜
❥
✇
❜
❣ r❥
❷❸❹❺❻❹❼❽❾❿➀❺
➁➃❸➂➄❺❻❹❼➅
➆➇➈➉ ➊➋➌➍➎➏➐ ➊ ➑➇➍➏➎➈➇➍➐
➆➒➓ ➊ ➔➓ → ➑➌➍➣
↔➈➇↕➙➉➛➜➈➐➍➝➞➉➇➈➛➉➉➟➠➡➉➣
➢➤➢➥ ➦➧➈➙ ➊➨➌➟➐➍ ➩➎➈➝
❖▲❆✎ ✏☞☞❖✍
INSURANCE
❈♦✼✽✲✳✾✿ ❀✾✽✵✹✿
✇⑧⑥⑨ ③✇⑩④❶
DETAIL SHOP
JB and the Original Crew
2201 10th Street
Baker City
ALL OFFSET
COMMERCIAL
PRINTING
1722 Campbell Street
Baker City, OR 97814-2148
COMPUTERS
❈❈✡ ☛☞✌✍✎ ✏❈✡ ☛✑✒✓
A Certified Arborist
❖✦✧★✩✪ ✫✦✬✭✮
❍✩✯✯✭✧✰ ✱ ✲✭✳✴✰
"We sell serious fun"
GREGG HINRICHSEN, Agent
▲✜ ✧★✜✩✛✤
ARBORIST
CCB# 183649
PN-7077A
ROOFING
✺✪✫✬✭✭✮✬✯✰✱✪
❇ ø þý ✁ ùü ✂
✺✄☎✆✺✝✞✆✟✝✠✄
541-786-8463
✁
✶✘✙✶ ✚✛✜✢✣ ✚✈✤✥✦
óôõö ÷øùú ûüýþþüÿ
M ICHAEL
PRINTING
✄☎✆
Like us on Facebook
ÜÜÜç❰èèØÔ❰ÐéÝÕ❰ÐÑêÙÓÝØØéçéÙê
ëëìí îïðñïò
❙✘r✈✙✚✘
❋✛✜✜ ✢✣✤✥✦✤✧★✩✪ ✫✩✛
✬ ✭✮✯✰✱✮ ✲✮✳✴✴✳✵✶ ✬ ✷✸✹✱✻✼
✬ ✽✱✴✯✾✸✿
✬ ❀✵❁✱❂✻ ❃ ❄✳❁✱✸❁✱ ❅✯✵✻✮✯✿
✬ ✷✻❆✴✰ ❉✮✳✵❊✳✵✶ ✬ ✲✮✱✱ ✽✱✰✿✸❂✱✴✱✵✻
✬ ●✳❂✱✵❁✱❊ ✬ ❀✵❁❆✮✱❊
✬ ❍■ ✼✱✸✮❁ ✱❏✰✱✮✳✱✵❂✱
▲❑▼◆▲
❖P◗◗ ❘◗P❯❱❲◗
❳❨❩❬❳❭❪❬❪❫❴❵
❛❜ ❝❞❞❜❡❢ ❣❤✐❥❜❦❢ ❣❧❤❦♠ ♥ ♣q❜st❢ ♣❤qs♠
✂
❲❡❞s✎✏✑❛t ✒✓✔✕✓❛♠✏✖✔✓✓✗♠
❮❰Ï ❰ÐÑ ÒÓÔÕÖÔÐ ×ÔØÕÙÐ Ú ÛÜÐÝÓÕ
❚♦✔✕✖✗ ❚r✘✘
✄☎✆ ✝ ✞✟✠
HOBBIES
& GIFTS
3-0933
❇❉❊●❍❊■●❏❏■❍
541-523-8223
❚✗ ✘✙✚✛✜✢✣✤✛ ✣✥
✢t✛ ✦✧✤✣✥✛✤✤
❉✣✜✛★✢✗✜② ★✘✩✩✪
❧❧ ♠♥♥♣qrst
✉✈✉✇ ①②③④⑤⑥ ⑦⑥⑥⑧
⑦③ s④③⑨⑩②
❖✐ â ②◗ ❱ Ý ◆❲❳ ï ❩
✦✘✵✛✜ ❈✗✧✥✢②
①s✉⑤❥✇④
⑥⑦⑧⑨⑩⑨❶⑧❷❸ ❹⑧❶⑦❺
❻❼ ❽❻❾❿❿ ➀➁
➂➃➄➅➆ ➇➆➅➈➉➊➋➅➆➌➃➍ ➎➏➐➆➑➏
❻➒➒➓ ➔→➣ ↔→↕
➙➔→➣ ➛ ➜➝➞➟→➠ ↔➡➢➤ ➥➝➝➟➦
✈t♣④⑤❥✇④
➧➨➩➫➩⑥➩⑥➩➭
➨➯➯❺ ➫➲ ⑥⑩➳❺➵➯ ⑥⑩❸➲➯⑧
❻❼ ➀➁
➸➺➢➝➻ ➜➝➞➟→ ➼➀→➽
➜➝➁➁➞➻➡→➾ ➚➝➝➁
❻➪➔➓ ➸➺➢➝➻ ↔→➟➤➤→
➶♣⑤✉♣④⑤❥✇④
⑥⑦⑧⑨⑩⑨❶⑧❷❸ ❹⑧❶⑦❺
❻❼❾❿➓ ➀➁
➂➃➄➅➆ ➇➆➅➈➉➊➋➅➆➌➃➍ ➎➏➐➆➑➏
❻➒➒➓ ➔→➣ ↔→↕
➙➔→➣ ➛ ➜➝➞➟→➠ ↔➡➢➤ ➥➝➝➟➦
✈➹tq④⑤❥✇④
⑥⑦⑧⑨⑩⑨❶⑧❷❸ ❹⑧❶⑦❺
❻❼❾❿➓ ➀➁
➂➃➄➅➆ ➇➆➅➈➉➊➋➅➆➌➃➍ ➎➏➐➆➑➏
❻➒➒➓ ➔→➣ ↔→↕
➙➔→➣ ➛ ➜➝➞➟→➠ ↔➡➢➤ ➥➝➝➟➦
➘⑩➴ ➘❶❶➷ ⑥➲⑦➬➮
➱➝➁✃➻❐➽ ❒➤➤→➡➻❮
➓❾❰❿ ➀➁
➸➺➢➝➻ ➜➝➞➟→ ➼➀→➽
➜➝➁➁➞➻➡→➾ ➚➝➝➁
❻➪➔➓ ➸➺➢➝➻ ↔→➟➤➤→
Ï⑦Ð➲⑩Ð➴➲❶Ð ❹⑧❶⑦❺
Ñ ❽ Ò Ó❒
Ô➞➻→➡➻❮→➝➻
➜➣➟➡➽→➡✃➻ ➜➤➻→➤➟
➓➒➓ ➸↕ ❒➝➻➟➝➤ ↔→➠
Ô➞➻→➡➻❮→➝➻➠ Õ➚
Öq②⑤❥✇④
×⑩Ø➯➬ Ù⑦➲❸ ❹⑧❶⑦❺
❹⑧Ú❺➯⑨⑩Ð➯ ×➯➯➲⑩Ð➴
Ñ❾❿❿ ❽ Ò❾❿❿ ➀➁
❼➒Ñ❿ ➱✃➺➻➞→
ÛÜÝÞßàÞ Ýá âãä å æÞÝçà èéêë
æÞÝçà ìíéîê ÜÝïïðßñéò óï
④❥✈tq⑤❥✇④
ô⑩⑧❸➲ ⑥Ú➲⑦⑧➬Ú➮
õö÷øù úûüýùþ
ÿ✺ ✁ ✂✄ú✄
➼➼ Ó➝→➺➞❆☎✆↔➀➤✃☎➤➟ ❒→❮
æÞÝçà ìíéîê ÜÝïïðßñéò óï
❼➒Ñ❿ ➱✃➺➻➞→
➂✃☎➤➟ ➜➡→➾
✝❸ ➘⑩➵➵ ⑥➯➯❸ ➫➲ ❹⑧❶⑦❺
❻❿❾❿❿ ✃➁
❼➒Ñ❿ ➱✃➺➻➞→
ÛÜÝÞßàÞ Ýá âãä å æÞÝçà èéêë
æÞÝçà ìíéîê ÜÝïïðßñéò óï
④t✉⑤❥✇④
➘➯➯Ð ❇✞➯⑧➯ ✟❶Ð➯ ❇✞Ú➲
➓❾❰❿ ➀➁
❼➒Ñ❿ ➱✃➺➻➞→
ÛÜÝÞßàÞ Ýá âãä å æÞÝçà èéêë
æÞÝçà ìíéîê ÜÝïïðßñéò óï
⑥②⑤⑦q⑧♣ ⑨⑩③⑤①⑩
ÓÔÕÓÖ×Ö ØÓÙÚÔÛ ❶❷♥❸ st⑤①⑩ ♦♣❹ s②❺q⑤ ⑨t♣❻
ÜÝÞßà áâßààÞÝã äÞÝ ❼⑩③⑤⑧❹❽ ❾❿❶❸ ➀ ➁❿❶❸ ➂➃
äåæçèé åêë äÝçìêëâ Þä
➄➅➆➇➈➉➊➋➇ ➅➆➉➌➅➄
íèîÞïÞèçîâð
➍➎➊➋➋➏➐➏➉➑➋ ➒➓➓➔→➣
ñßìâëåé ìòìêçêóâ
ôÞâìàï õìãïÞëçâã ↔➔↕➓ ➙➔↕➛ ➜ ↔➝➛➛➒→➞
öïßÝîï á÷åâìæìêã Þê ➟→➒➝➛ ➠➡➡➒➝➡➢➔➤
êÞÝãïð ôÞâìàï øÝìóÞêù ➥➔➡➞➣ ➦➞ ➡➒ ➢➧➦→➨➔➩
úàæ ûû üàæù öÞêãåîã ➐➫➭ ➯➲➳➵➭ ➍➸➺➻ ➼➲➽➽➾
➚➝↕➪➔ ➤ ➶➹➘➤➶➴➷➤➷➬➮➷
êßæ÷ìÝ ýþÿû ♥ ✁ ûÿ ♥ ✁
➐➫➭ ➎➲➌➭➲➱✃➵ ➼➲➽➽➾
❐➔❒➪ ➤ ➶➹➘➤❮➬➷➤➷➘➬➘
❙✂✄☎✂✆☎✝✞
❞✟✠✆✡✠✆☛ ☞ ✌✟✂✍✎☎✄✏
❆✑✒❆✓✔✓
▼✕✖✗✘✙ ✘✚ ✛✕✕✖
P✜✢✣✤✙✚✢✜✥✘✖ ✦✧★✜✩✧
❋✢✪✪✕✫✣✧✥✬ ✭✘✪✪
✶✮✮✯ ✰✚✧ ✱✚✲
✳✴✵✷ ✸✹✵✺✻✼✽✾✿✼ ❀❁✷❂
❜❃✿❄✼ ❅✿✿❃ ✷✼✾❃✹✼❇✷❈
✯✰✶❉✯❊●❉✯❍✯✶
■✘❏✢✜ ✦✥✚✙
❑▲◆❑❖◗❖
❘❚❯❱❲❳❯❲❨ ❩❬❚❭❪
s❚❫❲❚❯❲ ❲❴s❲❵s
❨❳❛❯❝❛❯❡❢
❣❤✐❥❦ ❧ ❤❥♠❥
♦♣q✐rt❤✉✐ ✈✇
①♣♠②❤✉✉③♣④ ①t④✐tq❦
⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩❶rt✉ ❷④❥
❸❤❹tq ①③✐❺
❻⑦⑧❧❼❽⑥⑧❾⑧❽❧⑦
❿➀➁❿➂➃➂
➄➅➆➇➈ ➉ ➊➇➋➇
➌➍➎➏➐➍➑ ➒➓➔→➍→➑
➣↔➎➅➍↕➅ ➙↕➅ ➛➍➜➝ ➞➟➟→➠
➡➟→➢➅→ ➟➏ ➡➤➙→➜➤ ➥➦➇
➧ ➨➟➩➅→➒➢➇➈ ➌➍➎➏➐➍➑➇
➫➭➯➫➲➳➲ ➯ ➵➸➭➺ ➻➳➼
➽➾➚➪➶➪➹➘ ➴ ➽➷➪➹➬➮➘ ➱➽ ➾➶✃
❐➱❒➱➶➪ ❐➘❮
❰➬➪➱➬
Ï➱Ð➬ÑÒ❮
ÓÔÕ✃Ö×Ø✃ÙÚÓÕ
❿➀➁❿➂➃➂Û ÜÝÝÞÝßàá âã
äåæÝÞÝßàáç èáàéáêë
àæìêí îïðîñ ë îðòóôõç
öæÞÝ÷ øßÝ÷áåæé ù÷ßåú÷ç
❯✥✣✗✥✭✲✘✩✩✗❧✘
îïÝ÷ û äáüáýáåí øæ
äåæéàáç ñþîëÿ● ëïóñî
❈✗✧✥✢② ✗✜
✺✫✬✭✺✳✰✭✰✯✴✰
❤❥❧♣q rst✉✈✇
❥❥ ①♣♣✈②✉③④
❤❥❧♣q r②✈✇
❶❷❸❹ ❺❻❼❹ ❽❾❿
◗✠✡☛☞✌✍✎☛ ✏✑✒✒
➀➁➁➀➂➃ ➄➅
✓✓ ✔✍☞✒✌✎✡✕
➆➇❻❹ ❺❻❼❹ ➆➈➇
✖✗✘✙✚✛✗✙✖✘✘✜
➉➄➅➂➊➄➅
✇✇✇êÝÞà✢Ýß✣✣✤ñîéÞñ✥é✦✧êÝÞ✢
➋➌➆❹ ➋➇❸
➃➍➎➅➂➃➃➎➅
❈★✩★✪✫✬✭★
✫★❈❘✮★✫✯
➏➐➑➒➓ ➔→➣➒➐↔↕➙ ➛➜
➐➝➞➜➑➙➔➓➣➛➙➏➒ ❍✰✱✲✳✴❍✵✶✷✲✳ ✸ ❍✵✹✻✼✰✽✳
✾✿❀❁ ❂❃ ✼ ❄✰❅✳❉✵❊✳ ✵✲
➜➏➟➣➒➣↕➞
❋✵●✷■❊ ❏✷❑❅ ▲❅✹✲❅✱
➠➡➢➤➥➦➧➤➨➩➫➭
❀▼❁◆ ❍✰✻❖❅✳ ❏✵✹❅
➯➨➥ ➲➳➵➸➦➺➳➻➲➩➼
P✵❙❅✱ ▲✷✲❊
➽➾➫ ➚➤➥➾➪➶➫➥➤➹➘➴➷ ➬➮
➽➵➸➱ ✃➘➾❐➹➴❒➫➢➴ ❮❰➥Ï
❚❯
❱❯❲
❳❨❩❬❭❭❭❭❭❭
Ð➾➥ Ñ➩➤➹➴❒ Ñ➫Ï
❳❨❛❜❫❴ ❝❞❡❢❣❤
➪➘➾➥➼➥➴➫ ➥➴➫➤➘➴Ò➥Ï ❳❲❪❫❴❵
❳❨✐❥ ❲❦❴❧
➲➻➽➦➱➸➲➦➻➱➸➺
♠♥ ♦♣qr st✉✈t①②✈ ♦③rr④⑤♣
✺✫✬✭✮✯✰✭✰✬✯✬
❅❇❈❇❝❉❊❅❍■♠❏❑▲❝♦♠
ï ◆ ÛÜ ❖ à ✉ áâ ôõÞò ✉ Þ
åæçÞá
❆❆ ✂✄☎✆✝✞ ✟✝✝✠✡☛☞✌
❲✍✎✏✍✑✎✒✓ ✏✔✕✖✗✑
✼✘✙✚✛✜✢✣✘✙✤ ✥✦✧✗ ★✏✚
✔✦✏ ✐✧✒✏✕✍ ✩✒✪✪✫ ✬✦✧✏✍✧
✦♦ ✭✬✮✪✔✑✗✍✧ ✯ ✐✍✰✍✚
✪✍✧✤ ✥✦✧ ✙✦✧✍ ✔✏♦✦✧✙✒✚
✗✔✦✏✫ ✬✒✪✪
✣✱✢✚✼✛✲✚✢✳✳✳✤
✴✴ ✵✶✶✷✸✹✻✽
❙✾✿❀❁❂✿ ✻✿❂✾❃❄
▼❅❇❈❉ ❊❋●❈ ❍ ■❏❑▲◆❈
❖P◗❘❚ ❯❱❳❖◗❘❚ ❯❱❈
❨▲❋◆❩❬❭❋▲❪❫❇ ❴❏❑▲❵❏❉
❖❛❛❚ ❜❭❏ ❝❭❈
❞❜❭❏ ❍ ❴❅❑▲❭ ❝❭◆❈❡
❢❫❣❋▲ ❴❪❭❬❈ ❤❯❋❇❉
❥❅ ◆❱❅❣❪❇❦❈
110 - Self-Help
Group Meetings
✗✘✙✚✛✜✢✛✣✤✥
❉✛✢✛✦✧✜✗
❙★✩✩✪✫✬ ✭✫✪★✩ ✮✯✯✬✰✱✴
✷✵✶ ✸✹✺✶✻✽ ✾✿ ❀❁❀✹✽ ❂✾❃
❄❄❅❊❋ ❍✮ ✬✪ ❄❅❋❋ ✩✮■
❄❏▲❋ ◆★✴❖✯P ◗❍✱✯
❘❍❚✯✫ ❯✰✬❱ ❯❖★✫❲❖
✪❳ ✬❖✯ ❨❍❩❍✫✯✱✯
❬❭✱ ✬❖✯ ❪✯❫❫✪❴P❖✰✩ ◆❍❫❫❵
▲❜❄❡▲❏❊❡❢❣❜▲
❆✁✂❆✄☎✄✆ ❈☎✝✞ ❑✟✟✠
✡♦♠✐♥☛ ❇❛❝❦✳ ▼♦♥✲
❞❛☞✌✍ ✼✲✎✠♠✳ ✡❛✏✑❛✒☞
❇❛✠✓✐✌✓ ✡✔✕✒❝✔✳ ✼✖✼
▼❛✐♥✍ ✡♦✑✟✳
❰Ï ÐÑÒÓ ÔÕÖ×ØÙ
ÚÒÖ ÑÛ ÜÑØÖÓÑÝÞ
ßàáâãäåæ çèéê ãëìë
íî ìïïðáñò áñè
óôôõ ö÷
øùú ûüýþôÿ❙ ❙
▼✁✂✄☎✆ü ✝✁ÿù✁✞
✸✟✠✡ ☛☞✌✍✎✏ ✑✒ë
❇✎✓ï✒ ✔☞ð✏✕ í✖
✡✺✗✘✡✙✸✘✡✗✙✚
▲✛✜✢ ✛✣✤✥✦
✧★✩✪✫✬ ✫✭ ✮ ✯✧
✾✰✮ ✱ ✲✭✳✴✴✭ ✵✫✶✴✳ ✷✹✭✬
✷✫❈❈ ✮✻✼✽✮✿❀✽✼✮❁✼
◆❂❃❄❅❆❉❄❊
❂◆❅◆❋●❅❍❊■
❏❑❖P◗❘❚ ❯❱❲❳❨P◗❘❚ ❩
❬❳❭P◗❘ ◗❪ ❫❴❵❛ ❜❴❭❨❝❑❴◗❞
❡❱❲❳❝❱ ❢❣❤❤ ❬❭❳❨❪ ✐❪❛❚
❥◗❦❧❳ ❡❭❪❘❛
♠♥♦♣qrs♣t
♥♠q♠✉✈q✇t
①②③④
③s♠②⑤⑥⑤⑦⑧⑧⑤⑨⑩⑩⑤❶⑨❷❸
✈❹❹❺❻❼❽❾❿
⑦❿⑧⑧④✈❿ ➀➁➂➃➄➅➆ ➇➈➂➉
➃➄➅➆ ➊➁➋➌➃➄➅➆ ➍➋➃➂➋➌➉
➃➄➅➆ ➊➎➁➏➌➃➄➅➆ ➐➏➑➃➄➅
♠➒➒❼❿ ➊➎➁➏➌➃➄➅
⑩❿⑧⑧④✈❿ ➇➈➂➃➄➅➆➊➁➋➌➉
➃➄➅➆ ➍➋➃➂➋➌➃➄➅➆ ➊➎➁➏➌➉
➃➄➅ ➓➍➈➔➋➂→➌➣
⑨❿⑧⑧④✈❿ ➀➄↔➁➏➃➄➅
♦❹↕➙ ➛↕❾❹➜❹❼❺ ②❼⑤
❺➙↕❼➝❹ ↕❺ ⑥➞⑧⑥ q ♥➟❹➠
➡➢➤➥➤➦➧➤➥➨
➦➩➡➩➫➭➡➯➨
➲➳➵➸➺➻ ➼➽➽➾ ➚ ➪ ➶➹
➘➴➷➵➬ ➮➽➳➾➱✃ ❐❒❮➬➴➬✃
❰ÏÐÐÑÒÓÔ ÕÖÖ×Ø
ÙÚÛÛ Ü➵➸➽➬➱ Ý➱
ÞÚ➪➚ÞÙß➚àÙáâ
110 - Self-Help
Group Meetings
◆❂❃❄❅❆❉❄❊
❂◆❅◆❋●❅❍❊
ãäåæç èéêëåìíé ãêäîï
ðññéåæìòó
ðäæô õ öîñòô
öíîêòô ÷ øêåô ù ú ûð
üïåòýäïëþ ÿíîêýí
ëòñ ñæé
òé èéêññé
ë ñê ÿåé
❇
✷✁✂✂ ✁
❇ ✄
☎
◆✆ ◆✆✝✞✟✠✞✡ ✆✡
❉✞☛✞✟✠✞✡ ✟✞✞☞✌◆✍✎
P✏✡✑✌◆✎✆◆✒✎ ❙✓✔✔✕✖✗
●✖✕✓✔✘ ✕✔♦✙ ✗✕ ✗t✕✚♦
✇✐✗t ✛❛✖❦✐✙✚✕✙➆✚s❈❛✖♦✲
❣✐✜♦✖➆✚✢ ✸✖✣ ▼✕✙✢ ♦❛❡t
♠✕✙✗t✢ ✹✿✸✵✲✺✲✿✸✵✔♠
❛✗ ●✤✥✘ ❙✕✦❛✖✐✓♠✢
✧★✩✪ ✫★✬✪✭
❆✮✯✰✱✳✴✱✶✻✼✱✴✱✽✾✳❀
❁❀✶✱❂✳❃✱✶❄
❅❊❋❋❍✶✾ ■✶❍❊❋
❏❑▲ ❖◗❘▲❚❯ ❱❲
❳❨❳◗❯ ❩❱❑❬❭
❪❪❫❴❵ ❆❜ ✳✽ ❝✱✮✮❍❞❄✰✳❋
❢❀✮✮ ❤❥✳❂✰✾ ❞✳✽❂❧ ❍♥
♣❀✯❀✶✱✽✱ ❁✰❊✶q✰
❪r❵✉ ❢❊❂✰✱❄ ✈❀✽✱
①❀②✱✶ ❁✳✾③
④⑤⑥⑦⑤ ⑧⑦④⑤⑨⑩
❶❶ ❷❸❸⑨⑥⑤❹❺
❻❶ ❹❼❶⑤❽❸
❷⑦⑤❽❶⑩❺
❾❿➀➁➂❿➃ ❾➄❿➅➇➈➉ ➊❿➇➄➅
➋➌ ➍ ➋➎➏➏➐➑
➌➒➌➏ ➓➔→➣↔↕ ➙↕↕➐
⑨④❸❺❽❶⑩❺
➛➜➝➇ ➞➟➝➀➇➜ ➊❿➇➄➅
➋➌ ➍ ➋➎➏➏ ➐➑
➠➣➔➡➢➤➥➔➣➦→➧ ➨➩➫➣↔➩
➋➭➏➯ ➲→➡➩➦➧➳➥↕➧ ➵➸➔➺
➻➔➧➥➣➤ ➒➥➩ ➼ ➽➐➣➦➧➳ ➽➥➺➾
➚➄❿❿➉➜➪➉❿ ➊❿➇➄➅
➶ ➍ ➯➎➏➏ ➐➑
➌➒➌➏ ➓➔→➣↔↕ ➙↕↕➐
➹➘➴➷ ➬➮ ➱✃❐➘❒
➊❿➉➂➝➉❿ ❮❰Ï➀➜ ➊❿➇➄➅
➶➍ ➯ ➎➏➏ ➐➑
➽➥➺ Ð→➣➤Ñ➡
➨→➥➩↕Ò➦↔ ➨➩➫➣↔➩
Ó➭ ➽ ➋➌ ➽➥➺Ô ÕÒ➳➦➧
Ö❸❽⑤❸❺❽❶⑩❺
❾❿➀➁➂❿➃ ❾➄❿➅➇➈➉ ➊❿➇➄➅
➋➌ ➍ ➋➎➏➏ ➐➑
➌➒➌➏ ➓➔→➣↔↕ ➙↕↕➐
➚➄❿❿➉➜➪➉❿ ➊❿➇➄➅
➶ ➍ ➯➎➏➏ ➐➑
➌➒➌➏ ➓➔→➣↔↕ ➙↕↕➐
×Ø✃Ù❒Ú ➹➘➴➷
➚➇➄❰ ➚➀➈➝➉❿Û➈
Ü➎➭➏ ➐➺➑➺
Ý↕➣➥ Þ➧➦↕➧ ß➣→➧➳➔ à→ÒÒ
áâãäåæä ãç èéêëëìíîæä ï ðæñæëæäò
➒➭➋➒➋ ß➔ó➔Ò➔➣ ➙→➧➔
ô➄❿➜➀➜Ï ❾➇➀➜➝ ➊❿➇➄➅
➶ ➍ ➯➎➋Ü ➐➑
➒➭➋➒➋ ß➔ó➔Ò➔➣ ➙→➧➔
Ý↕➣➥ Þ➧➦↕➧ ß➣→➧➳➔ à→ÒÒ
➻➨↕➣➧➔➣ ↕õ Ð↔➵ÒÒ➦➡➥➔➣ ➼
ß➔ó➔Ò➔➣➾
ö÷øùúûü ýûûþÿ ✭ ✁
⑨ ❚ ④❼❺❽❶⑩❺
➛➜➝➇ ➞➟➝➀➇➜ ➊❿➇➄➅
➋➌ ➍➋➎➏➏ ➐➑
➠➣➔➡➢➤➥➔➣➦→➧ ➨➩➫➣↔➩
➋➭➏➯ ➲→➡➩➦➧➳➥↕➧ ➵➸➔➺
➻➔➧➥➣➤ ➒➥➩ ➼ ➽➐➣➦➧➳ ➽➥➺➾
➚➄❿❿➉➜➪➉❿ ➊❿➇➄➅
➶ ➍ ➯➎➏➏ ➐➑
➌➒➌➏ ➓➔→➣↔↕ ➙↕↕➐
➹➘➴➷ ➬➮ ➹➬ ❈✂
✄ ➇ ☎ ➉ ➊❿➇➄➅
➶ ➍ ➯➎➏➏ ➐➑
➓→➐➥➦➡➥ ➨➩➫➣↔➩
➶➏➶ Ð→➦➧ ➽➥➺
➹➘➴➷ ➬➮ ➱✃❐➘❒
❮❰Ï➀➜ ➊❿➇➄➅
➻➲➦➧➥➔➣ ↕➧Ò➤➾
➶➏Ü➒ ✼ ✆ →ÒÒ➔➤ ✆ ➦➔ ✝ ✞✟
➻➦➧ ➡➩↕➐➾
❋ ❼⑥❽❶⑩❺
❾❿➀➁➂❿➃ ❾➄❿➅➇➈➉ ➊❿➇➄➅
➋➌ ➍ ➋➎➏➏ ➐➑
➌➒➌➏ ➓➔→➣↔↕ ➙↕↕➐
❺❶⑨④❼❽❶⑩❺
➚➄❿❿➉➜➪➉❿ ➊❿➇➄➅
➋➏ ➍ ➋➋➎➏➏ →➑
➌➒➌➏ ➓➔→➣↔↕ ➙↕↕➐
➊❿➂➜➪➉ ● ➇➜➪➉
❱ ➂❰❰➉➃ ➊❿➇➄➅
➶ ➍ ➯➎➏➏ ➐➑
➠➣➔➡➢➤➥➔➣➦→➧ ➨➩➫➣↔➩
➋➭➏➯ ➲→➡➩➦➧➳➥↕➧ ➵➸➔➺
➻➔➧➥➣➤ ➒➥➩ ➼ ➽➐➣➦➧➳ ➽➥➺➾
❺④⑤❽❶⑩❺
▼ ➀❿➂➟❰➉➈ ▼ ➉➉➝➀➜Ï
➋➏ ➍ ➋➋➎➏➏ →➑
➌➒➌➏ ➓➔→➣↔↕ ➙↕↕➐
◗✠✡☛☞✌✍✎☛ ✏✑✒✒
❆❆ ✓✍☞✒✌✎✡✔
✺✕✖✗✘✙✕✗✺✖✖✚
✇✇✇✛✜✢✣✤✜✥✦✦✧★✩✪✢★✫✪✬✮✛✜✢✤