The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, December 28, 2018, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ⑨⑩❶❷❸❹❺ ❷❻❼❻❽❾❻⑩ ❿➀❺ ❿➁➂➀
➃➄❻ ➅❾➆❻⑩➇❻⑩ ➈ ❾❸➉❻⑩ ❼❶➃❹ ➄❻⑩❸➊❷ ➋ ➌➍
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ✥ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆☞✌✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❉✍✎❉✏✑✒✍✓✔
✕✖✗✘✙✚✛✜
▼✬✭✮✯✰✱
✭✬✬✭ ✲✳✴✮✯✰
✵❡✮✭❡✶✮✯✰✱ ✭✬✬✭ ✷✉❡✶✮✯✰
✲✳✴✮✯✰✱
✭✬✬✭ ✷✸✉✳✶✮✯✰
✢✣✤✦✧★✩ ★✢✤✪
✹ ✺✻✼✽ ✾✿❀❁✿ ❂❁
✾❃❄❅❀❊✻❂❀❁❋ ✺✻❂❏
➤ ➤
❑◆◗❳❩ ❬❭❪❫ ❴❳❩◆❵❛❜ ❝❞❢❣❝❤✐❣✐❥❦✐ ❧ ♠♠♠♥♦◆◗❳❩♣❭❪❫q❳❩◆❵❛♥♣rs ❧ ♣❵◆tt❭✈❳❛t✇♦◆◗❳❩♣❭❪❫q❳❩◆❵❛♥♣rs ❧ ①◆②❜ ❝❞❢❣❝❤✐❣❥❞❤❥
③q❳ ④♦t❳❩⑤❳❩❜ ❝❞❢❣⑥❥✐❣✐❢❥❢ ❧ ♠♠♠♥❵◆⑦❩◆⑧❛❳r♦t❳❩⑤❳❩♥♣rs ❧ ♣❵◆tt❭✈❳❛t✇❵◆⑦❩◆⑧❛❳r♦t❳❩⑤❳❩♥♣rs ❧ ①◆②❜ ❝❞❢❣⑥❥✐❣✐❥❦❞
110 - Self-Help
Group Meetings
⑦⑧⑨⑨⑩⑦⑧ ❶⑩❷❸❹❺
⑧⑧ ❻❼❼❹❽❸❾❿
❼❸❹❼➀➁➀❽❿❼
❻⑩❸➂⑧❺❿
➃➄➅➆➇➈➇➉➊➆ ➋➇➌➍➈
➎➏➐➐ ➑➒
➓➓➔→➣ ↔ ↕➙➛➜ ➝➞→
➋➇➟➠➆ ➟➄➡ ➢➉➤➄➉➅➥
➦➧➨➒➙➜➩ ↕➞➫➭ ➯➏➐➐ ➑➒
➔➐➓ ➝→ ➲➙➳➵ ➝➞→➸
➺➻➼➽➾➻ ➚➙➩➵➒➵➜➞
❹❷❼❿➂⑧❺❿
➃➄➅➆➇➈➇➉➊➆ ➋➇➌➍➈
➓➪ ➶ ➓➏➐➐ ➑➒
➓➓➔→➣ ↔ ↕➙➛➜ ➝➞→
➃➄➅➆➇➈➇➉➊➆ ➋➇➌➍➈
160 - Lost & Found
❄❅❆❇ ❉ ❊❋●❍❆
îïðñòñòó ôõö
■❏❑◆ ❖P◗❘ ❙❚❏❯❱❙❏❲❲❳❩❯❘
÷øùúûüø÷òî
❬ ❭❪P❫❴❭❩❯P◆ ❭❪P❫ ❵P❏◆◆
ýûòþûïîñÿø
❯❩❑r ❛■❖ ❪❑ ❩❑◆❩❫❘ ❪❜
✭ ✁✂✄ ✐☎ r✆✝r✞✐✟✐✠✡ ❢☛r ❛
❝❏❑❫❴ ❞❢❣❤ ✐❩❏❥❦❙❪P❩❚❏❯❘
❢✞☞☞ ✟✐t✆ ♣☛☎✐✟✐☛✠ ❛☎ ❛
✐❩❏❥❦❬ ❭❪P❫ ❝❏❑❫❴ ❧❏❑❱
❏✌✍✎ ✂❛☎✆ ▼❛✠❛✡✆r
③❏❑❩❚❘ ❬ ❭❪P❫ ❝❏❑❫
✟☛ ✇☛r✏ ✐✠ ✍❛✏✆r ✂✐✟❈✑
♠♥❞❱♠❞♣❱q❣ss
✌r✆✡☛✠❖ Pr✐t❛r❈ ❞✞✒
t✉✈✈✉✇① ②④⑤⑥ ⑦⑧⑨⑩
❶❷❸❹❺ ❻❷❸
❼❽❾❿➀ ➁➂➃➄ ➅➆➂➇❽➈ ➁➈➂➆➂➉
➊➋➌➍➊➎➏➍➏➐➌➌
➑➒➓➔→➓ ➣↔➓➣↕
➙➛➜➝ ➞➟➜➠➡➢➤➠
➥➜➦➢➠➝ ➧➨➨➟➩➤➢➡➤➟➠
➫➢➩➝➭➟➟➯ ➲➢➳➝➵
➤➸ ➺➟➜ ➻➢➼➝ ➢ ➛➟➨➡ ➟➽
➸➟➜➠➾ ➚➝➡➪
➎ ➶ ➹➏➐➐ ➑➒
➦➚➛➫ ➚➳ ➝➞➼➘➴➭
➓➓➔→➣ ↔ ↕➙➛➜ ➝➞→
⑦❼➂❸❼❿➂⑧❺❿
➶➹➹
↔➜➞➵➽➑➽➛➩➵ ➷➽➨➼➑
➎➏➐➐ ➑➒
➘➴➷➬➮➱➴✃❐❒
➓➓➔→➣ ↔ ↕➙➛➜ ➝➞→
❹➬❷➀❿➂⑧❺❿
➃➄➅➆➇➈➇➉➊➆ ➋➇➌➍➈
➓➪ ➶ ➓➏➐➐ ➑➒
210 - Help Wanted-
Baker Co.
➓➓➔→➣ ↔ ↕➙➛➜ ➝➞→
HELP
ATTRACT
ATTENTION
TO YOUR AD!
➮➱➱ ✃➟➉➄➅➊ ➦↕➵➜➩ ↕➞➫➭
➎➏➐➐ ➑➒
➓➓➔→➣ ↔ ↕➙➛➜ ➝➞→
❐➀❽➂⑧❺❿
❼❒❮❰ÏÐÏÑÒ❰ ❾ÏÓÔÐ
❮❰❰ ÏÐÑÒÓÔÕ
Ö× Ø ÏÐÙÒÚÙÛ
Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü ÜÜ Ü
ÝÞßà Ø áâÞÞáã ãäÞ×Ø
ÞåØÞ æãÞà
çèé ×ãàêáÞàë
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ìØíã îÖê× Ø❰
ïðñÔÒ Ðòð
óÖ× Øà áâÞÞáã Øà
ôõ ãäÞ×Øë
➎➏➐➐ ➑➒
➓➓➔→➣ ↔ ↕➙➛➜ ➝➞→
❿⑧❹❷➀➂⑧❺❿
➃➄➅➆➇➈➇➉➊➆ ➋➇➌➍➈
➎➏➐➐ ➑➒
➓➓➔→➣ ↔ ↕➙➛➜ ➝➞→
➺➛➞➴ ➨Õ Ö➨➩➵➑➻
❹❷❼❿➂⑧❺❿
➋➇➟➠➆ ➟➄➡ ➢➉➤➄➉➅➥
×Ø➌Ù➟➄➊ Ú➅➤Û
➯➏➐➐ ➑➒
Ö➨➩➵➑➻ Ü➜➛➞➵➘
↕➵➞➻➨➘➛➩➞ ➺➻➼➽➾➻
➔➐➓ ➝→ ➲➙➳➵ ➝➞➸
➺➨➽➜➵➽ ➔➽➘ Ý ➲➙➳➵
➝➛➘➵ ➝➞➙➛➽➩ ➨➜ ➲➙➳➵ ➝➞→
⑦❼➂❸❼❿➂⑧❺❿
➋➇➟➠➆ ➟➄➡ ➢➉➤➄➉➅➥
➦➧➨➒➙➜➩ ↕➞➫➭ ➓➪ ➑➒
➔➐➓ ➝→ ➲➙➳➵ ➝➞→➸
➺➻➼➽➾➻ ➚➙➩➵➒➵➜➞
➺➛➞➴ ➨Õ ➧➙ÞÞ➨ß➙
❿❷❸➂⑧❺❿
à➩➩➵➒áÞ➴ ➨Õ ➷➨➘ ➺➻➼➽➾➻
➎➑➒
âãäåæçèéå êëìì
íí îèæìçéäï
ðñòóôõñóðòòö
÷÷÷øùúûüùýþþÿ
✇ ✁ ú ✇✂✁✄☎ øùúü
120 - Community
Calendar
✆✆✆✆✆✆✆✆✆✆✆
You too can use this
Attention Getter.
Ask how you can get
your ad to stand out
like this!
140 - Yard, Garage
Sales-Baker Co.
❆✝✝ ❆✥✞ ✟✠✡☛
●☞✌☞●✍ ✎☞✏✍✎✑
▼✒✓✔✕● ✎☞✏✍✎✑
❨☞✌✖ ✎☞✏✍✎✑ ✗✘✙✚
❜✛ P✡✜P❆✢✥ ✣✚
❚✤✛ ✦✣✧✛★ ✩✪✚✫ ✬✛★✣✭✮
✶✯✯✰ ✌✛✙✱★✚ ✎✚✲ ✎✚✛ ☞✑
✦✣✧✛★ ✩✪✚✫ ✱★
❚✤✛ ✒❜✙✛★✳✛★ ✒✴✴✪✵✛✑
✶✷✸✯ ✹✪✴✚✤ ✎✚★✛✛✚✑
✏✣●★✣▲✮✛✲
❊✺✻✼✻✽✾✿✻❀❁✼❂✽ ✿✼❃✽
❊❄✽❁❅✻❇❈❉❂ ❋❍■ ❏❑❑
❯◆❖◗❘❙❱❖ ❲❘❖❳❩❬❭❪❘❫❬ ❴❘❵❵
❛❝❝❞ ❡❢❣❤ ✐❥❦ ❧❢♠♥♦ ♣❣❥q
r♦❣❦ s ✐❢❥❦❦t ✉❢✈ ❥① ②③✈
✐✈❦ ♠❣❥④⑤♥❤ ❢③③⑥❣❢❤④♥⑦⑧
⑨❢✈③♥♦♥⑩ ♣⑤♥❶⑧ ❷♥❤❢⑧
♣❸❣⑦❣❤❢♦❥⑧⑨♦❣❤④♥⑦⑦ ❹①❸⑦♥
✐❥❢♦❺❸④♠⑦⑧❻①①❤♥q⑧♣①❢④⑤
r①⑦⑦❣⑥⑧ ❹①✈♥ ❻♥④①♦⑧⑧
❧❼❽❽❾❿➀➁ ➂➃➃➄➅➁ ➆❼➇❼➈➉➊➁
✐⑤❢♦♠⑧ ①❶❶❣④♥ ❶❸♦❤❣❥❸♦♥
s ✈❸④⑤ ✈①♦♥➋
➌➍➎➏➐➑ ➒➓➍➏➔ ➓➒➒➎→➑➎➏➣
145 - Yard, Garage
Sales-Union Co.
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔
↕➙➛➜➝➜➙➛➜➙➞
➟➠➙➞➡➢➤➞➜➛
➥➜➦➧➝➢➝➜➡
➟➢➡➡➨➜➡➧ ➩➢➙➞➜➛
➫➭ ➯➲➳➵➸➲➺ ➫➻➲
LaGrande Observer
➼➽➾➚➪ ➶➹➘➚ ➴ ➷➬➮➚
➱✃➽❐ ❒❮❰
ÏÐÑÒ Ó✃Ô ➱✃➚
ÕÖ×➬Ö➾➘➹➪ ØÙ
✃➽ ❐➮ÚÛ Ü❐
Ö➾ ➮➾Ý➽ÞÖ✃➮➽➾ ßÔ➹➹✃à
❉■❙✲
❚ ■✁❚ ✐✂ ❝✄☎☎✆✝✞✟✠ ❛❝✲
❝✆✡✞✐✝☛ ❛✡✡✟✐❝❛✞✐☞✝✂
❢☞☎ ❛ ❚✆✌✡☞☎❛☎✠
P❛☎✞✲❚✐✌✆ P❛☎❛✡☎☞❢✆✂✲
✂✐☞✝❛✟ ✡☞✂✐✞✐☞✝♣ ✁✟☞✂✐✝☛
❉❛✞✆ ✐✂ ❏❛✝✄❛☎✠ ✹✍
✷✎✏✑✍ ❛✞ ✹✒✎✎ ✡♣✌♣ ❋☞☎
✞t✆ ❛✡✡✟✐❝❛✞✐☞✝ ✡☎☞❝✲
✆✂✂✍ ✡✟✆❛✂✆ ☛☞ ✞☞
t✞✞✡✂✒❤❤✓✓✓♣✔❛✕✲
✆☎❡✖❝❛☎✆✆☎✂♣☞☎☛ ☞☎ ❝☞✝✲
✞❛❝✞ ✁❛✞t✠ ▼❛☎✞✐✝ ❛✞
✗✘✙✚✛✜✢✘✣✙✤✥✦✧✘★✩✣✪✫✜✬✣✭
☞☎ ❝❛✟✟ ❡✹✏✲❡✷✺✲✷✷✮✎
❊✯✞♣ ✏✎✎✹ ❢☞☎ ✐✝❢☞☎✌❛✲
✞✐☞✝ ❛✝✰ ❝☞✌✡✟✆✞✆ ✰✆✲
✞❛✐✟✂ ✞☞ ❛✡✡✟✠♣
❇✱✳✴✵ ✶✸✻✼✽✾
✿❀❁❂❃❄❅❀❆❄ ❈●●❍●❄❂❆❄ ❑❑
ö÷øùú ûüýþþÿ
▲◆❖◗❘ ❯❱❲❳❨❩ ❬❭ ❭◗◗❖❬❳s
❨❱ ❪❬❫❫ ❨❴◗ ❵❱❭❬❨❬❱❳ ❱❪
❜◗❵◆❘❨❞◗❳❨ ❣❭❭❬❭❨◆❳❨
❥❥❦ ❧❴❬❭ ❵❱❭❬❨❬❱❳ ❵❘❱♠
✈❬♥◗❭ ♦❫◗❘❬♦◆❫ ❭❲❵❵❱❘❨
❭◗❘✈❬♦◗❭ ✇❬❨❴❬❳ ❨❴◗
❧◆qr❧❘◗◆❭❲❘◗❘ ❱❪❪❬♦◗ ◆❨
✉①② ❨❬❞◗ ◆❳♥ ③❲❭❨❬♦◗
❯❱❲❘❨ ◆❨ ④①② ❨❬❞◗⑤
❴❱✇◗✈◗❘ ❵◗❘♦◗❳❨◆s◗❭
✇❬❫❫ ⑥◗ ◆♥⑦❲❭❨◗♥ ❱❳ ◆❳
◆❭ ❳◗◗♥◗♥ ⑥◆❭❬❭ ❬❳ ❨❴◗
❧◆qr❧❘◗◆❭❲❘◗❘ ❱❪❪❬♦◗❦ ❥❨
❬❭ ◆ ❪❲❫❫♠❨❬❞◗ ❵❱❭❬❨❬❱❳
✇❬❨❴ ◗q♦◗❫❫◗❳❨ ⑥◗❳◗❪❬❨❭
◆❳♥ ◆ ❭❨◆❘❨❬❳s ❭◆❫◆❘❩ ❱❪
⑧⑨⑤⑩①①r❞❱❦ ❶❱❘ ◆♥♥❬♠
❨❬❱❳◆❫ ❬❳❪❱❘❞◆❨❬❱❳ ❱❘ ❨❱
◆❵❵❫❩⑤ ♦❱❳❨◆♦❨ ❷❱❘❖
❸❱❲❘♦◗ ❹❘◗s❱❳ ◆❨
❺⑩❻⑩ ❜◗✇◗❩ ❣✈◗❳❲◗⑤
▲◆❖◗❘ ❯❬❨❩⑤ ❹❼ ❱❘ ✈❬❭❬❨
✇✇✇❦⑥◆❖◗❘♦❱❲❳❨❩❦❱❘s❦
❽❽❹ ❜◗❵❨◗❞❵❫❱❩◗❘❦
❾❱❭❬❨❬❱❳ ♦❫❱❭◗❭ ③◆❳❲♠
◆❘❩ ❺❺⑤ ⑨①❺❿
ö÷øùú ûüýþþÿ ➀➁➂➃
➄➅➁➆➄ ➇➈ ➉➊➋➋➌➍➎➏➐ ➑➉➃
➉➌➒➎➇➍➓ ➑➒➒➏➇➉➑➎➇➔➍➈
→➔➋ ➑ ➂➉➣➔➔➏ ➆➔➊➍➃
➈➌➏➔➋↔➆➣➇➏↕ ➀➌➙➌➏➔➒➃
➛➌➍➎ ➂➒➌➉➇➑➏➇➈➎ ➑➎
➂➔➊➎➣ ➜➑➝➌➋ ➁➍➎➌➋➛➌➃
↕➇➑➎➌➞ ➆➏➔➈➇➍➓ ➀➑➎➌ ➇➈
➟➑➍➊➑➋➐ ➠➡➢ ➤➥➠➦➢ ➑➎
➧➨➥➥ ➒➞➛➞ ➩➔➋ ➎➣➌ ➑➒➃
➒➏➇➉➑➎➇➔➍ ➒➋➔➉➌➈➈➢ ➓➔
➎➔ ➣➎➎➒➈➨↔↔➫➫➫➞➭➑➝➃
➌➋➯➲➉➑➋➌➌➋➈➞➔➋➓ ➔➋ ➉➔➍➃
➎➑➉➎ ➆➑➎➣➐ ➳➑➋➎➇➍ ➑➎
➉➑➎➣➐➞➛➑➋➎➇➍➵➭➑➝➌➋➈↕➞
➔➋➓
➔➋
➉➑➏➏
➯➧➠➃➯➤➸➃➤➤➺➥ ➻➼➎➞
➠➥➥➧ →➔➋ ➇➍→➔➋➛➑➎➇➔➍
➑➍↕ ➉➔➛➒➏➌➎➌ ↕➌➎➑➇➏➈
➎➔ ➑➒➒➏➐➞
ö÷øùú ûüýþþÿ ➽➾➚➪
➶➹➾➘➶ ➴➷ ➬➮➱➱✃❐❒❮❰ Ï➬➪
➬✃Ð❒➴❐Ñ ÏÐÐ❮➴➬Ï❒➴Ò❐➷
ÓÒ➱ Ï ÔÏ➱ÏÐ➱ÒÓ✃➷➷➴Ò❐Ï❮
ÐÒ➷➴❒➴Ò❐Õ ➘❮Ò➷➴❐Ñ ➽Ï❒✃
➴➷ ÖÏ❐➮Ï➱❰ ×Ø ÙÚÛÜØ Ï❒
×ÝÚÚ ÐÕÞÕ ßÒ➱ ❒à✃ ÏÐ➪
Ð❮➴➬Ï❒➴Ò❐ Ð➱Ò➬✃➷➷Ø ÑÒ
❒Ò à❒❒Ð➷ÝááâââÕãÏä➪
✃➱åæ➬Ï➱✃✃➱➷ÕÒ➱Ñ Ò➱ ➬Ò❐➪
❒Ï➬❒ ➘Ï❒à❰ çÏ➱❒➴❐ Ï❒
➬Ï❒à❰ÕÞÏ➱❒➴❐èãÏä✃➱➷éÕ
Ò➱Ñ
Ò➱
➬Ï❮❮
å×Û➪åÙê➪ÙÙëÚ ìí❒Õ
ÛÚÚ× ÓÒ➱ ➴❐ÓÒ➱ÞÏ❒➴Ò❐
Ï❐é ➬ÒÞÐ❮✃❒✃ é✃❒Ï➴❮➷
❒Ò ÏÐÐ❮❰Õ
✴✵✷ ✸✹✺✻✼ ✻✽❙✾
✿✺✷✾ ✷✾✵
áââ ãáäå æáâç áåæ
èéæê ëç ìäçìáíå
îïð ñòó ôõïö ï÷÷ øïðõ
öòøùúóû òûü
ýþú ÿ ✥ úõ ✁ úõ
✶✂✄☎ ✆ ûþ ✝ û ✞
▲ ò ✟ õòóôú ✠ ÿ ✡
❈ õúô ☛ û ❈ òõô ✠
òõú òññúöûúô ✞
❨☞✌✍ ✎☞✏✑✒ ☞✌✑ ✓✔✕✖✗✘ ✙✚✌
✗ ✏✛✜✑✒✢ ☞✜✍ ✓✔✖✘✘ ✙✚✌
✑☞❡✣ ☞✍✍✛✤✛✚✜☞✏ ✏✛✜✑✖
✦☞✏✏ ✙✚✌ ✧✚✌✑ ✛✜✙✚★
✗✺✔✩✪✫✬✩✬✔✫✔✖
▼✭✮✯ ✰✱✲✳ ✱ ✴✵✷✵✴✭✴
♦✸ ✹✻ ✼✱✽✾ ✿✱❀✳ ✱✾❁✮
✯♦ ❂✽✵✷✯ ✯✰✳ ✴✱❂❃
210 - Help Wanted-
Baker Co.
✻❀✽❙❙✺❁✺✵❂❙❃
❄❡❅❅
❇❉❊❍
❝ ❑ ❍◆
❊❏✇❑❏▲❡▼
♣ ❍❉ ♣ ❡ ❍▲ ❇
❤❉❊◗❡❤❉❅▼
❯ ❉ ❍❡
q ❊ ✐ ❝❦ ❅ ❇
❑ ❱❱❉ ❍▼❑ ❳❅❇
❝❅❑◗◗✐❱✐❡▼◗❩
❊◗
▲❉ ▼ ❑❇
❇❉❊ ❍
❑❏▼
✇✐▲ ❤
▲ ❤❡
❬❊◗▲
❝❑❅❅
▲❉
❑▼
❑❏▼
✐▲❡❯◗
♣❅❑ ❝❡
❑ ❏▼
❣❡▲
❍❡❑▼❇ ▲❉ ◗▲❑❍▲ ❝❉❊❏▲❭
✐ ❏❣
❇❉ ❊ ❍
❝❑ ◗❤❩ ❪ ❤❡
➌
❫❳ ◗❡❍❴❡❍
① ❜❥ ❜
❉❍
④❡❍❑❅▼
➌
➍
❵ ❜❭ ❢ ❥ ① ❭
❑ ❦❡ ❍
➌
❵❜❭
③✐▲❇
⑤①❭①❥⑥①❩
✟✐✆☎ ✐✠✝☞✞❞✆✓ ✇☛r✏
☎✆❛r✝❤ ❛☎☎✐☎✟❛✠✝✆✑ ❥☛❜
❞✆✔✆ ☞☛♣t✆✠ ✟ ❛ ✠❞
♣☞❛✝✆t✆✠✟ ❢☛r ❏☛❜ ✌♣✒
♣☛r✟✞✠✐✟❈ ❛✠❞ ✍❛☎✐✝
✎✏✐☞☞☎ ✭❏✌✍✎✄ ♣r☛✡r❛t
♣❛r✟✐✝✐♣❛✠✟☎❖ ✎✟❛r✟✐✠✡
✇❛✡✆ ✐☎ ✩✕✖❖✗✘ ♣✆r
❤☛✞r ❛✠❞ ✐☎ ❛ ❢✞☞☞✒✟✐t✆
❜✆✠✆❢✐✟✆❞ ♣☛☎✐✟✐☛✠❖ ■❢
☎✆☞✆✝✟✆❞✑ ❛♣♣☞✐✝❛✠✟☎
t✞☎✟ ♣❛☎☎ ❛ ✝r✐t✐✠❛☞
❛✠❞ ❞r✐✔✐✠✡ r✆✝☛r❞
✝❤✆✝✏ ♣r✐☛r ✟☛ ✆t♣☞☛❈✒
t✆✠✟❖ ❆♣♣☞✐✝❛ ✟✐☛✠
♣❛✝✏✆✟ ✝❛✠ ❜✆ ♣✐✝✏✆❞
✞♣ ❢r☛t ✁✂✑ ❛✟ ✟❤✆
❲☛r✏✎☛✞r✝✆ ☛❢❢✐✝✆✑
✕✖✶✖ ❉✆✇✆❈ ❆✔✆✠✞✆✑
✍❛✏✆r ✂✐✟❈✑ ✌✙ ☛r
✕✘✵✕ ❆❞❛t☎ ❆✔✆❖✑ ✎✟✆❖
✗✑ ▲❛ ●r❛✠❞✆✑ ✌✙❖
▼☛✠❞❛❈ ✟❤r☛✞✡❤ ❋r✐✒
❞❛❈✑ ✽ ❛t ✟☛ ✖ ♣t ☛r
t❛❈ ❜✆ r✆✚✞✆☎✟✆❞ ❜❈
✝❛☞☞✐✠✡ ✭✖✗✕✄ ✘✾✛✒✶✕✕✕✑
✆❡✟❖ ✷✛✛❖ P☛☎✐✟✐☛✠
✝☞☛☎✆☎ ❏❛✠✞❛r❈ ✶✑ ✷✵✕✘
❛✟ ✗✓✵✵P▼ P✎ ❖ ✁✂
✐☎ ❛✠ ✁✌✁❊Pr☛✡r❛t❖
❆✞❡✐☞✐❛r❈ ❛✐❞☎ ❛✠❞ ☎✆r✔✒
✐✝✆☎ ❛✔❛✐☞❛❜☞✆ ✞♣☛✠ r✆✒
✚✞✆☎✟ ✟☛ ✐✠❞✐✔✐❞✞❛☞☎
✇✐✟❤ ❞✐☎❛❜✐☞✐✟✐✆☎❖
❨
❞✐❛☞ ✶✕✕❖
220 - Help Wanted
Union Co.
➍➎➏➐➑➐➑➒ ➏➑➓ ➔→➣
↔↕➙➛→➜➝➞ ➟➙➝➠➙➡➞➢➤→
➥➦➔➟➧ ➢➠ ➡➜➨➡➤➢➞➢➝➩ ➫➙➡ ➭
➫➤↕↕➣➞➢→➜ ↔➙➠➢➞➢➙➝ ➭➠ ➭
➯➙➤➞➲ ➟➭➡➜➜➡ ➳↔➜➨➢➭↕➣
➢➠➞ ➵➭➠➜➸ ➢➝ ➺➭ ➻➡➭➝➸➜➼
➽➡➜➩➙➝➼ ↔➡➙➾➢➸➢➝➩
➠➜➡➾➢➨➜➠ ➢➝ ➚➭➪➜➡➼ ➶➝➣
➢➙➝ ➹ ➘➭↕↕➙➴➭ ➨➙➤➝➣
➞➢➜➠➷ ➬➙➵ ➢➠ ➫➙➡ ➛➙➤ ➢➫
➛➙➤ ➭➡➜ ➲➢➩➲↕➛ →➙➞➢➣
➾➭➞➜➸ ➞➙ →➭➪➜ ➭ ↔➙➠➢➣
➞➢➾➜ ➢→↔➭➨➞ ➙➝ ➛➙➤➝➩
➭➸➤↕➞➠ ➭➝➸ ➴➜↕➨➙→➜
➝➜➴ ➨➲➭↕↕➜➝➩➜➠➷ ➸➤➣
➞➢➜➠➮ ➨➭➠➜ →➭➝➭➩➜➣
→➜➝➞➼ ➞➡➭➢➝➢➝➩ ➭➝➸ ➜→➣
↔↕➙➛→➜➝➞ ➭➠➠➢➠➞➭➝➨➜
➞➙ ➛➙➤➞➲ ↔➭➡➞➢➨➢↔➭➝➞➠➼
➭➩➜➠ ➱✃ ➞➙ ❐✃➷ ➘➭➩➜ ➢➠
❒➱❮➷✃❰ ↔➜➡ ➲➙➤➡ ➭➝➸ ➢➠
➭ ➫➤↕↕➣➞➢→➜ ➵➜➝➜➫➢➞➜➸
↔➙➠➢➞➢➙➝➷ Ï➫ ➠➜↕➜➨➞➜➸➼
➭↔↔↕➢➨➭➝➞➠ →➤➠➞ ↔➭➠➠ ➭
➨➡➢→➢➝➭↕ ➭➝➸ ➸➡➢➾➢➝➩ ➡➜➣
➨➙➡➸ ➨➲➜➨➪ ↔➡➢➙➡ ➞➙
➜→↔↕➙➛→➜➝➞➷ Ð↔↔↕➢➨➭➣
➞➢➙➝ ↔➭➨➪➜➞➠ ➭➝➸ ➫➤↕↕
Ñ➙➵ ➸➜➠➨➡➢↔➞➢➙➝ ➨➭➝ ➵➜
↔➢➨➪➜➸ ➤↔ ➭➞ ➞➲➜ ➘➙➡➪➣
➳➙➤➡➨➜ ➽➫➫➢➨➜➼ ➱❰Ò➱
Ð➸➭→➠ Ð➾➜➝➤➜➼ ➳➞➜➷ ✃➼
➺➭ ➻➡➭➝➸➜➼ ➙➡ ➱❮Ó❮
Ô➜➴➜➛ Ð➾➜➝➤➜➼ ➚➭➪➜➡
➟➢➞➛➼ ➽Õ➼ Ö➙➝➸➭➛
➞➲➡➙➤➩➲ ×➡➢➸➭➛➼ Ø ➭→
➞➙ ➝➙➙➝ ➭➝➸ ➱↔→ ➞➙
❮↔→ ➙➡ →➭➛ ➵➜ ➡➜➣
Ù➤➜➠➞➜➸ ➵➛ ➨➭↕↕➢➝➩
➥❮✃➱➧ ❰ÚÛ➣Ó➱➱➱➼ ➜Ü➞➷
❐ÛÛ➷ Ý➙➠➢➞➢➙➝ ➨↕➙➠➜➠
➬➭➝➤➭➡➛➼ Ó➼ ❐Ò➱❰ ✃➮ÒÒ
Ý Ö Ý ➳➦➷ ➢➠ ➭ ➝
➔➽➔ÞÝ➡➙➩➡➭→➷ Ð➤Ü➢↕➣
➢➭➡➛ ➭➢➸➠ ➭➝➸ ➠➜➡➾➢➨➜➠
➭➾➭➢↕➭➵↕➜ ➤↔➙➝ ➡➜Ù➤➜➠➞
➞➙ ➢➝➸➢➾➢➸➤➭↕➠ ➴➢➞➲ ➸➢➠➣
➭➵➢↕➢➞➢➜➠➷ ➦➙ ↔↕➭➨➜ ➭
➫➡➜➜ ➡➜↕➭➛ ➨➭↕↕ ➢➝ ➽➡➜➣
➩➙➝➼ ➸➢➭↕ Ó➱➱
220 - Help Wanted
Union Co.
✜✢ ✜✣ ❯◆✤✥✦✧❯✤ ★✪✫✬✮
s✯❝ ✰✱ ♦♥ ✸✲ ✳❘✪
✻✴✹✺✼✿✼❀ ❁♦❂ ❃♥ ✯❄✮
❅❇♦❍✯❂ ★❑♦❄✯s✰✱❝ ◗✯❇❅
✯❙❝✯❅✰✯❑❀ ♦❂ ✯❄❅❇♦❍✮
❄✯♥✰ ❃❚✯♥❝❍ ✰♦ ❅❂✱♥✰ 230 - Help Wanted
♦❂ ❝✱❂❝✫❇❃✰✯ ♦❂ ❝❃✫s✯ ✰♦ out of area
✬✯ ❅❂✱♥✰✯❑ ♦❂ ❝✱❂❝✫❇❃✰✯❑
❃♥❍ s✰❃✰✯❄✯♥✰✲ ❃❑❱✯❂✮ ßàáâ ãäåæçèé êëìíî
ïðñíì òóì ôõöíìõ÷ øëù
✰✱s✯❄✯♥✰ ♦❂ ❅✫✬❇✱❝❃✮
ðù úëõõóûë êóüùý÷þ
✰✱♦♥✲ ♦❂ ✰♦ ✫s✯ ❃♥❍
ÿíòíìíù ❘ í ✁ ❜ ë ❘✂ î
❁♦❂❄ ♦❁ ❃❅❅❇✱❝❃✰✱♦♥ ❁♦❂
ïìóüùö ❘❤ í ❘✂✁ ñëõðö
✯❄❅❇♦❍❄✯♥✰ ♦❂ ✰♦
öìðñíì õð ❘ íù í ìíî
❄❃♠✯ ❃♥❍ ✱♥❳✫✱❂❍ ✱♥
q üðìíöþ ❙ íùö ❘ óñíì õíýî
❝♦♥♥✯❝✰✱♦♥ ❩✱✰◗ ❅❂♦✮
ýíì ✁ ìí ü r í ëùö ëùî
s❅✯❝✰✱❱✯ ✯❄❅❇♦❍❄✯♥✰
ýð ❘ ð t ëýíö ûëïí ýó ✥
❩◗✱❝◗ ✯❙❅❂✯ss✯s ❑✱✮
❇ õðùö ❇ ó ✄
❂✯❝✰❇❍ ♦❂ ✱♥❑✱❂✯❝✰❇❍ ❃♥❍
❘❝ ó ☎❤ í ✆❜ íìñíì
❇✱❄✱✰❃✰✱♦♥✲ s❅✯❝✱❁✱❝❃✰✱♦♥
✝✞✟✠ ✡ ý ❤ ❙ ýþ
♦❂ ❑✱s❝❂✱❄✱♥❃✰✱♦♥ ❃s ✰♦
▲ ë ☛ ìëùöí ✁ ✆ ÿ ☞✌✍✡✟
❂❃❝✯✲ ❂✯❇✱❚✱♦♥✲ ❝♦❇♦❂✲
s✯❙✲ ❃❚✯ ♦❂ ♥❃✰✱♦♥❃❇
♦❂✱❚✱♥ ♦❂ ❃♥❍ ✱♥✰✯♥✰ ✰♦
❄❃♠✯ ❃♥❍ s✫❝◗ ❇✱❄✱✰❃✮
✰✱♦♥✲ s❅✯❝✱❁✱❝❃✰✱♦♥ ♦❂
❑✱s❝❂✱❄✱♥❃✰✱♦♥✲ ✫♥❇✯ss
✬❃s✯❑ ✫❅♦♥ ❃ ✬♦♥❃
❁✱❑✯ ♦❝❝✫❅❃✰✱♦♥❃❇ ❳✫❃❇✱✮
❁✱❝❃✰✱♦♥✺
❬❭❪❫ ❴❪❵❣❦❫❧q❫✉ ✈❦
①②q❫❧ ①❦③ ④❧❵⑤
⑥⑦⑧⑨⑩⑧ ❶⑧ ⑩❷❸⑧ ❹❺⑧❻ ❼❽❷ 330 - Business Op-
⑨❾❾❸⑧⑩⑩ ❼❽❷❸ ❸⑧⑩❷❿⑧⑩ portunities
➀❺⑨➀ ➀❺⑧ ⑨❾❾❸⑧⑩⑩ ➁⑩
➂❽❿➃⑦⑧➀⑧ ❹➁➀❺ ⑨⑦⑦ ➁❻➄
✩✎✏✏✑✩✒✏✏
➅❽❸❿⑨➀➁❽❻ ❸⑧➆❷➁❸⑧❾➇ ➁❻➄
✓ ✔✕✖✗✘
➀❺⑧
➂⑦❷❾➁❻➈
①②q❫❧ ①❦③ ➉➊➋➌❪❴➍
■✙✚✛✜✛✙✚✛✙✢
➎❺➁⑩ ➁⑩ ➀❺⑧ ❽❻⑦❼ ❹⑨❼
✣✤✙✢✦✧✣✢✤✦ ★✧✙✢✛✚✪
❹⑧ ❺⑨➏⑧ ❽➅ ❿⑨➐➁❻➈
P✤✢✛✙✢✫✧✬ ✜✦✤✭✫✢ ✤✭
⑩❷❸⑧ ❼❽❷❸ ❸⑧⑩❷❿⑧
✢✤ ✮✱✰✰ ✧ ✲✤✙✢✳
➈⑧➀⑩ ➀❽ ➀❺⑧ ➃❸❽➃⑧❸ ✮✯✰✰
★✳✛✙ ✴✤✵ ✚✛✬✫✶✛✦ ✷✳✛
➃⑦⑨➂⑧➑
❖✸✹✛✦✶✛✦ ✫✙ ✢✳✛
➒➓➓➔ →➣↔↕➙➛ ➜➝➞➟➠
➡ ➢➤➟ ➥➤➤➦➧ ➨➩➫➫ ➭➟➯➩➲
➭➞➤ ➟➩➳➞➭ ➢➤➟➠➵➲➧ ➸➺
➻➯➼➯➭➩➵➲➽ ➾➝➚➦➽ ➪➶
➹➶➘➴➷➬➮➱ ➶✃ ➱❐➪❒
➷➬➮➱➧ ➬➢➢➫❮ ➩➲ ➢➤➟➠➵➲
➵➲➫❮❰ Ï➟➯➻❮ ➷➯➻➤Ð➠
Ñ➯Ò➤➽
❐➲➩➵➲
Ó➾➚❒ÓÔÕ❒ÓÖ➚Ö
×ØÙ ÚÛ×Ü ÝÞ
ßà áâàãäÙ åæ
çèèéêëåìí çêêîåèçëåïìæ
ðïñ ëòé ðïîîïóåìí
êïæåëåïìô
Úõöö÷øùúûüùõøý
×þúÿøùúùûø Û ✥ ✁✁
äùý❉ûüúÿþ✂
✺✻✼✽ ✾✻✿✻✼❀ ❁❂
❃❄ ❅❆❄❈❉❊❋
❨✤✵ ✤✙✬✴ ✙✛✛✚ ✧ ✭✛★
✳✤✵✦✹ ●✤✙✚✧✴❍
❲✛✚✙✛✹✚✧✴ ❏
❑✦✫✚✧✴ ✧✭✢✛✦✙✤✤✙✹❋ ▼✧✬✬
◆✱◗❚❯❱✯❚✯◗❱◗ ✤✦
✹✢✤✜ ✸✴ ✤✵✦ ✤✭✭✫✣✛
✧✙✚ ✭✫✬✬ ✤✵✢ ✧✙
■✙✚✛✜✛✙✚✛✙✢
▼✤✙✢✦✧✣✢✤✦ ✭✤✦✲❋
❖✷✸✹❖✻ ✷✼✷✽✾
✽❆✿❀❁❂❦ ♥ ♦qt✉✈②✈③③q④
♦④♦⑤④⑥③⑦✈⑧②⑤♥③④⑨
⑩❶⑩⑧⑥❶❷✈✉ ⑤♥③④⑨ ✈⑩ ❸♥
❹⑥♥⑩⑨④❦ ③④④❺③ ♥
❷qtt②✉✈♦④ ❻✉♥❷❷ ❼✈⑥④❽✉❶⑥
❾✈✉⑦ ♥ ⑧♥③③✈❶⑩ ❷❶⑥
❿⑥♥③③⑥❶❶✉③ ❽❶♦♦q⑩✈✉➀
❶⑥❿♥⑩✈➁✈⑩❿ ♥⑩⑨ ⑧⑥❶②
③❶❽✈♥t
❿⑥④③③✈➂④
❽⑦♥⑩❿④➃ ❻✉♥⑥✉✈⑩❿ ③♥t♥⑥➀
➄➅➆ ② ➆➇❦➇➇➇➃ ➈④➂✈④❾
❶❷ ♥⑧⑧t✈❽♥✉✈❶⑩③ ⑤④❿✈⑩③
➉♥⑩q♥⑥➀ ➋➃ ➌❶⑥④ ⑨④②
✉♥✈t③ ♥➂♥✈t♥⑤t④ ♥✉
❶⑥④❿❶⑩⑥q⑥♥t➃❶⑥❿
◗❘❙❚❯❱❲ ❙❚❚❱
❨❙❳❳❩❱ ❩❚❬❱❘❩❭❘ ❪
❱❫❬❱❘❩❭❘ ❴❙❩❚❬❩❚❳❵
❛❜❝❝❞❡❢❣❤✐ ❥
❦❞❧❣♠❞♥♦❣❤✐♣ q❞❤♦ ❥
❞rr❣❢❣❞♥♦♣ ❛❛st✉✈✇①✇②♣
③④⑤⑥③⑦④⑥⑧⑨⑩❶
380 - Baker County
Service Directory
◆✆✝✞✟✠✡
❳❩❬❭❪❩❫ ❭❴ ❵❛❩
❵❞❡❴ ❞❢
❣✐❥❩❫ ❦❭❵❧
➡➲➠➛➤➛➳ ➵↕➣➣ ➸➺ ➻➤➟➭➳
➝➦ ➼➩➛➭➠➡➤ ↕➭ ➽➾➚➪➶
➪➹➘➥➴➪➷➚ ➝➧ ➭➲➤ ➬➤➞➥
➤➧↕➣ ➮➧↕➞➤ ➵➝➱➱➠➛➛➠➝➫
↕➭ ➽➘➹➹➶ ➬➮➵➥✃❐❒❮ ➦➝➧
➦➧➤➤ ➠➫➦➝➧➱↕➭➠➝➫➳ ❰➧
Ï➠➛➠➭ ➝➩➧ ÐÑÒ ÓÔÕÑ ÖÕ
×××ØÙÚÛØÜÝÞßàáâÝãØ
THE OBSERVER
NEWSPAPER äå
åæçèéêäëì
íîè Independent
Contractors ïî
ðæñäòæè óçóæèåô
õêäå äå ç ìèæçï
îóóîèïöëäï÷ ïî æçèë
åîøæ æùïèç øîëæ÷ú
ûæñäòæèäæå çèæ øçðæ
üöåï ïêèææ ðç÷å ç
ýææþô
ÿí ÷îö çèæ äëïæèæåïæð
çëð ýîöñð ñäþæ øîèæ
äëíîèøçïäîë óñæçåæ
éîëïçéï ïêæ
❈ äèéöñçïäîë
ûæóçèïøæëï ❉
çï ✥ ✁✂✄☎✆✂✆✁☎✁ ô
✆❖✠ ☛✆◆
▲☞✌✍✎✏☞✑✒ ❈✓✌✔✕☞✏✔✓✕✎
▲☞✖
✭✗✘✙
✻✚✛✜
q✢✣✕✒✎ ☞❛❛ ❜✢✎✣✌✒✎✎✒✎
❢✓✕✦ ❛☞✌✍✎✏☞✑✒ ✏✓✌r
LOANS
➢➤➥➥ ➦➧ ➢➤➥➥➥
Þßàá ❒ââÏ ÙãäÐÒå
æçè➮➬
éê➬➷➮ç➷➮ë
➱✃✃❐
êéê➷îêðî➮
êí❐
★✓☞ ✕✍✩
❚ t✣✎
✹ r✍✣✧✣✔
✌✢✦❜✒✕ ☞❛❛✓✖✎ ☞ ✏✓✌r
✎✢✦✒✕ ✔✓ ✒✌✎✢✕✒ ✔t☞✔
✔t✒
❜✢✎✣✌✒✎✎
✣✎
☞✏r
✔✣✤✒❛✪ ❛✣✏✒✌✎✒✍ ☞✌✍ t☞✎
☞ ❜✓✌✍ ✣✌✎✢✕☞✌✏✒ ☞✌✍ ☞
q✢ ☞ ❛✣❢ ✣✒ ✍
✣✌ ✍ ✣ ✤ ✣ ✍✢ ☞ ❛
✏✓✌✔✕☞✏✔✓✕ ✖t✓ t☞✎ ❢✢❛r
❢✣❛❛✒✍ ✔t✒ ✔✒✎✔✣✌✧ ☞✌✍
✦✒✌✔✎
❢✓✕
✕✒ q✢ ✣✕✒ r
❛✣✏✒✌✎✢✕✒✩
❋✓✕ ✪✓✢✕ ✑✕✓✔✒✏✔✣✓✌ ✏☞❛❛
✺✫✬r✮✻✚r✻✯✮✛ ✓✕ ✤✣✎✣✔
✓✢✕
✖✒❜✎✣✔✒✿
✖✖✖✩❛✏❜✩✎✔☞✔✒✩✓✕✩✢✎ ✔✓
✏ t✒ ✏ ❝
✔ t✒
❛ ✣✏ ✒ ✌ ✎✒
✎✔☞✔✢✎ ❜✒❢✓✕✒ ✏✓✌✔✕☞✏✔r
✣✌✧ ✖✣✔t ✔t✒ ❜✢✎✣✌✒✎✎✩
P✒✕✎✓✌✎
✍✓✣✌✧
❛☞✌✍r
✎✏☞✑✒ ✦☞✣✌✔✒✌☞✌✏✒ ✍✓
✌✓✔ ✕✒q✢✣✕✒ ☞ ❛☞✌✍✎✏☞✑r
✣✌✧ ❛✣✏✒✌✎✒✩
✼ ❅✾❃❂❆✾❉❊●❍■❏❆❆❊❑❊❂●❄
✼ ▼◗❂❘❄❙ ❯❱❲❱❍✾❄
✼ ▼❊❆❊●❍ ❳ ❨✾❩❬❄
✼ ❭❊●❆❂❀❄ ❳ ❪❊●✾
❫❊●❊❄◗ ❀❂❲❬
❴❵❞❣❤ ✐❥❵❦❧❣♠ ♥♦♣s✉
✈✇①②③ ④⑤⑥⑦④⑧⑨⑦⑤⑩⑤❶
❷❸ ④⑤⑥⑦⑤❹⑨⑦❹⑤❺⑨
❻❻❼❽❾❿➀➁➂➃
➪➶➹➘➪➴ ➷➬➮➬➹ ➱✃❐ ❒❮❰
ÏÐÑ❒❮Ò ✃ÓÔÕÓ❮ ❐ÖÕ 385 - Union Co. Ser-
×ÕÓØ❒✃×ØÒ ÙÕ❒ ×ÕÓÒØ❒Ð×❰ vice Directory
ØÑÕÓ ❐Õ❒Ú ØÕ Û❮ ➱Ñ❰
➄➅➆➇➈➉➅➊ ➋➌➍
×❮ÓÒ❮Ü ❐ÑØÖ ØÖ❮ ÝÕÓ❰
➄ ➎➏➐➑
ÒØ❒Ð×ØÑÕÓ ÝÕÓØ❒✃×ØÕ❒Ò ➒➓➔→ ➣↔↕→➙
➛➣➙ ➜➝ ➞➙➟➠
ÞÕ✃❒Üß àÓ ✃×ØÑá❮ ➱Ñ❰
➡➢➝➤➥➝➦➤➧➦➝➨
×❮ÓÒ❮ â❮✃ÓÒ ØÖ❮ ×ÕÓ❰
➩➩➫➭➝➦➝➡➝➯
Ø❒✃×ØÕ❒ ÑÒ ÛÕÓÜ❮Ü ã ÑÓ❰
ÒÐ❒❮Üß ä❮❒ÑÙÔ ØÖ❮ ×ÕÓ❰
Ø❒✃×ØÕ❒åÒ ÝÝÞ ➱Ñ×❮ÓÒ❮
ØÖ❒ÕÐæÖ ØÖ❮ ÝÝÞ ÝÕÓ❰
ÒÐâ❮❒
ç❮ÛÒÑØ❮
❐❐❐ßÖÑ❒❮✃➱Ñ×❮ÓÒ❮Ü❰
➲➳➳
×ÕÓØ❒✃×ØÕ❒ß×Õâß
➵➸➺➸➻➼➽ ➾➸➻➚➪➼➺➶➹➘➸
❨♦✄ ✥☎✆ ✝✆✞♦② ✝①✟✠☎ ✡☎✥☎❛
✟✐♦✆ ♠♦✆✝② ❜② ✝①✥❤☎✆❣❛
✐✆❣ ✐❞☛✝ ✐✟✝♠☞ ✐✆ ②♦✄✠
❤♦♠✝ ✌♦✠ ✥☎☞❤ ✍✍✍ ✎✐✟❤ ☎✆
☎❞ ✐✆ ✥☛☎☞☞✐✌✐✝❞✍
ÐÑ
✃ì
î✃ïë
å
ÞÔäÐñò
ÒÓÔ
ñóääÔôå
õÚÜòö÷øòùÚùö
❈ ✓✌ ✔ ✕☞✏✔ ✓✕✎
✰✱✲ ✳✴✵✰✲✶✷✵✸
SCARLETT MARY LMT
è éêëëêìíëîïðññ
òóôô õö÷øõùúøöõûü
ýóþÿ ❇ ò ✥ ✁✂ ✄☎
ÕÖ×ÑØÙ ÚÛ ÒÖ ÜÝÛ ÐÑ
✏✒✌✎✒✍ ✖✣✔t ✔t✒ ▲☞✌✍r
✎✏☞✑✒
450 - Miscellaneous
➴➷➬➮➱✃✃❐ ❒❮❰Ï ÐÑ ÒÓÔ
ÔÕÔØ
✼ ✽✾❀ ❁❂❃✾❄
➨➩➫➭➨➯➲➭➳➲➳➯
➫➵➲➯ ➸➺➻➼➽ ➾➽➻➚➚➽
435 - Fuel Supplies
✔✕☞✏✔✣✌✧ ✎✒✕✤✣✏✒✎ ❜✒ ❛✣r
✒ ❡✑✒ ✕✣✒✌✏✒
❷❸❹❺❻❼ ❽ ❾❿➀➁➂➃➄➄ ➅➁➆
➇➃➈➂➉ ➊➈➇➇➁➂➋ ➂➁➇➄➃➌➁➍➎
➇➃➏➌➐➈➑➒ ➃➑➍ ❿➏➐➁➂
➐➁➃➀➓ ➍➔➏➓ ➂➁➇➃➈➂➋➉
➅➁➃➋❿➑➃→➄➁ ➂➃➏➁➋➎ ➣➃➋➏
➋➁➂➀➈➌➁➉ ↔↕➙➆➛➜↔➆➝↔➞➟
➠➡
✕✒r
✔t☞✔ ☞✍✤✒✕✔✣✎✒ ☞✌✍ ✑✒✕r
þûÿ ❋ úýý
❢♦r ❙❛❧❡✱ ✩✶✷✺✴❝♦r❞✳
❉❡❧✁✂❡r✄ ❛✂❛✁❧❛☎❧❡✳
✺✆✶✝✞✟✠✝✷✡✶☛
úûüü ýú
450 - Miscellaneous
àáà âãä åæãç ◆✆✝s✲
♣✞♣✆✟✲✠✆✡✆✟✞☛✆☞ ✌✍✡✲
☛✆✡☛ ✎s s✍ ✈✞✏✑✞✒✏✆ ✎☛✓s
☛✞t✆✡ ✞✡☞ ✟✆♣✆✞☛✆☞r
✌✍✡☞✆✡s✆☞r ✒✟✍✞☞✌✞s☛r
☛✝✆✆☛✆☞r ☞✎s✌✑ss✆☞r
♣✍s☛✆☞r ✌✍♣✎✆☞r ✆☞✎☛✆☞r
✞✡☞ ✆♠✞✎✏✆☞ ✌✍✑✡☛✏✆ss
☛✎♠✆s ☛✔✟✍✑✠✔✍✑☛ ☛✔✆
☞✞❞ ✒❞ ✍☛✔✆✟s♦ ✕✎s✲
✌✍✈✆✟ ☛✔✆ ✖✍✝✆✟ ✍✗
◆✆✝s♣✞♣✆✟ ✘☞✈✆✟☛✎s✲
✎✡✠ ✎✡ ✙✚✛✜ ❙✢✘✢✜❙
✝✎☛✔ ❥✑s☛ ✍✡✆ ♣✔✍✡✆
✌✞✏✏✣ ✙✍✟ ✗✟✆✆ ✖✞✌✎✗✎✌
◆✍✟☛✔✝✆s☛ ◆✆✝s♣✞♣✆✟
✘ss✍✌✎✞☛✎✍✡ ◆✆☛✝✍✟t
✒✟✍✌✔✑✟✆s
✌✞✏✏
✤✶✥✲✦✽✽✲✥✵✶✶ ✍✟ ✆♠✞✎✏
✌✆✌✆✏✎✞✧✌✡♣✞✣✌✍♠
★✖◆✕✩✪
❆ P☞❆✌✍ ✎✏✑ ▼✏▼✒
❚✓✔ ♥✕✖✗✘♥✙✚ ✛✕✜✢✔✚✖
✚✔♥✗✘✜ ✛✗✣✗♥✢ ✜✔✤✔✜✜✕✛
✚✔✜✣✗s✔✥ ❈✘♥✖✕s✖ ✘✦✜
✖✜✦✚✖✔t✧ ✛✘s✕✛ ✔★✪✔✜✖✚
✖✘t✕②✫ ❖✦✜ ✚✔✜✣✗s✔ ✗✚ àáà âãä åæãç ✫❤❛✫
✬✭✮✮✯♥✘ ✘✰✛✗✢✕✖✗✘♥✥
✮✬✯✰ ✱✮✳✴ ✬✳✸✴✹❛✺
❈✲✵✵ ✸✹✻✼✼✹✽✾✻✹✾✿✽✼✥ ✬✮✫
✹✳✼ ✿✳✱❀❛ ✼✳❛❁❤ ❛
❀❁❂❃❈❄
❍❂❃❄ ❅❇✱❀✳✬❁✳❈ ✫❤✳✰
❛✯✴✮ ✼✳❛❁❤ ❛✬ ❄❊✺
❅❇❊ ❨●❍ ■❊❏❑▲◆ ◗❘❯❱ ❃❅❃❄●
❅❂●■❄❊❏❄❑
●❇ ❲●❇❊ ●▲ ❨●❍❇ ●❀✴❁✮▲✳✼ ✫❤✳
▼✮✸✳✼ ✮❖
❳❅❩❊❬❭ ❪❫❴♣ ✇❵❜❣ ❤ ❊✳✸✴✹❛✹✳✼ ❅✱▲✳✼✫❀✴✺
✐❵❥❦ ♠❣✈q❣✉① ♠q❣❥✉ ❤ ❀✬◗ ❀✬ ❖❀▲✳ ✴✫❛✫✳✴✺❅❘❈
❵③④q❫✉① ③❥⑤q♠❣④ ❫❵⑥ ⑦❣⑧
❚❯❈ ❱❲ ❳ ❨❅❑ ❩✮✼
❫③⑦❥✉① ♣❵⑨⑦❴♠♠ q✉✉③❣✉① ❤ ■●❈
✼❛✫✳ ❬✼✮❁❤❇✼✳
⑦❣✉❴♠✈❣ ❫❵⑥ ④❣✐❫ ⑩❶❪❷❸ ❛ ❁❛✯✯ ❖✼✳✳
❹❵♠♠❺ ❻⑧❼❽❽⑧❾❾❿⑧➀➁❿➂ ✳✿❛❀✯ ❭❪❫✺❴❵❵✺❫❣❪❪ ✮✼
➃➄➅➆❹➇
❁✳❁✳✯❀❛❦❁✬✹❛❑❁✮✿
❧▼❊●❏q
➈➉➈➊➋➈➌➋➍ ➈➎
➏➐➑ ➒➓➔➑→➣➑→
✉① ②①③ ④⑤⑤⑥ ⑦⑧⑦⑤⑨⑩ ❶❷
↔↕➙➛➜➝➜↕➞
⑩❶⑧⑨❶ ❸❷❹⑨ ❺❻⑨⑤❼ ❽⑨ ⑧⑨⑤
➟➠↔➡➢↕➛
❸❷❹ ❾❷❿❻④➀ ➁ ④⑤⑤⑥
➌➤➥➦➧➦➨ ➩➥ ➫➭➯➲➧➦➨➳
⑦⑧⑦⑤⑨⑩ ❶❷ ➂⑨⑧⑦ ❶➃❷⑩⑤
➵➸➺➻➻ ➼➽➾➚
⑩⑦⑤➄❻⑧➅ ❻❶⑤❾⑩❼ ➆➃⑤
↔↕➙➛➜➞➪↔➶
➞➹➢➢ ↕↔➡➛
➈➥➘ ➫➥➩➴➷➯➘➬ ➮ ➱➩➥➷✃
❐➤➫➷➥ ❒➩➥ ❮➩➤➦➨ ➭➥➘➧➬➘➬✃
❰ÏÐÑÑ Ò ÓÔ
❐➘➩➫ ➧➦ ➘➩Õ➭❮✃
Ö×ØÙ Ú➧❒➘Û ❐➘➥➷➷➘
Ü×ÖÝÞÙßÝßÖÙÖ
àáà âãä åæãç è éê ëì
íîïðñòóôõ öð ë÷ø îñùú
ùñöô ûüýü íþÿù ❆ õ ðïóþ
òöô ❆ ïô ❆ ❢ ðöî ôï ♥ õ óú
ïð îïþñó ïóò ❡ ♥ ïï ✇✁
❉ ñõòö ✂ ïð ❆❡ ï P ö ♥ ïð ö ❢
❆❡ ï P óòñ ❢ ñò êöð ❆❡♥ ïõ ❆
êï ♥ õ ó ïð íþ ✂ ïð ❆ ñõú
ñô ✐ ü ❋ öð ó ❢ ðïï ❜ ðöú
ò ❡ ÿðï
òóùù
✾ ë ✻ ú ✷ øøú ✻ ìëë öð ïîóñù
òïòïùñó ❝ òô óüòöî
✭P ê ❉✄☎
➇⑧➈⑤⑨ ➉❻❶❸ ➊⑤⑨⑧➅⑥ ⑧❶
➋➌➌➍ ➎⑤⑩❷⑨❶➏ ➐❹❻❶⑤ ➑➏
⑩⑤➅➅⑩ ❶❻⑤⑥ ➒❹④⑥➅⑤⑩ ❷❺
⑦⑧⑦⑤⑨⑩➓ ➇❹④⑥➅⑤⑩ ❺❷⑨
➔➋➓→→ ⑤⑧➄➃➓
➣↔↕➙➛➜ ➝↔➞➟ ➠➡➢➤
➥➢➦➠➧ ➨➢ ➩➨➡➥ ➥➨
➫➭➢➯➥➡➲➭ ➳➨➢ ➥➫➭
➩➵➯➸➺➻ ➳➼➽➽ ➾ ➺➚➪ ➶➚➹
➘➚➴➷➬➮➤ ➥➚➱ ➺➽✃❐➘➴➷❒❮➽➤
➳➼➽➽ ➥➬❰➷➮Ï➤ ➡❮❮ Ð➚➹
Ñ➽➼❰➬➼Ò ➥➚Ò➽➮ ➠➚➼➽
➨Ó➻
➠➡➵➵
Ô➹ÕÖÖ➹Ö×➾➹ØÕØØ
ÙÐ➸➺➠Ú
ÛÜÝ Þß àáâãä åæäç èàæé
àä êëì íà éîã îïðæñã
éîòñóô íàñæéã òé éà éîã
õïðæñã öàåòãé÷ô øæáá
ùúûüüúýþÿúùùûÿ
✭ ✁ íø ✂
by Stella Wilder
➎➏➐➑➒➓➔ ➑→➣→↔↕→➏ ➙➛➔ ➙➜➝➛
➓➞➟➏ ↕➐➏➠➡➑➒➓ ➢➥ ➦➧➨➩➩➫ ➭➯➩➲➨➳
↕➵➳➸ ➧➵➲➫➥➔ ➥➵➺ ➫➳➨ ➩➯➻➨➩➥ ➧➵ ➢➨ ➼➺➯➧➨
➫➧➧➳➫➽➧➯➾➨ ➧➵ ➵➧➚➨➳➪➔ ➢➺➧ ➥➵➺ ➶➺➪➧ ➸➨➾➨➳ ➩➨➧
➧➚➯➪ ➢➨➽➵➶➨ ➪➵➶➨➧➚➯➸➹ ➧➚➫➧ ➥➵➺ ➳➨➩➥ ➵➸ ➧➵
➶➫➻➨ ➹➫➯➸➪ ➯➸ ➥➵➺➳ ➘➳➵➴➨➪➪➯➵➸➫➩ ➩➯➴➨➷ ➐➧ ➯➪ ➚➫➳➲
➬➵➳➻ ➧➚➫➧ ➽➫➸ ➹➯➾➨ ➥➵➺ ➫➩➩ ➧➚➫➧ ➥➵➺ ➬➫➸➧ ➯➸
➩➯➴➨➔ ➫➸➲ ➥➵➺ ➶➺➪➧ ➸➨➾➨➳ ➴➵➳➹➨➧ ➯➧➮ ➓➵➺ ➫➳➨
➲➨➪➧➯➸➨➲ ➴➵➳ ➫ ➩➺➽➳➫➧➯➾➨ ➽➫➳➨➨➳➔ ➢➺➧ ➯➸ ➵➳➲➨➳ ➧➵
➚➫➾➨ ➯➧ ➥➵➺ ➶➺➪➧ ➻➨➨➘ ➫➩➩ ➫➪➘➨➽➧➪ ➵➴ ➥➵➺➳ ➩➯➴➨
➯➸ ➽➫➳➨➴➺➩ ➢➫➩➫➸➽➨ ➱➱ ➯➸➽➩➺➲➯➸➹ ➩➵➾➨ ➫➸➲ ➳➨➩➫➱
➧➯➵➸➪➚➯➘➪➷ ➓➵➺ ➽➫➸➸➵➧ ➪➫➽➳➯➴➯➽➨ ➥➵➺➳ ➚➨➫➳➧ ➧➵
➧➚➨ ➚➺➸➹➳➥ ✃➫➬➪ ➵➴ ➴➯➸➫➸➽➯➫➩ ➪➺➽➽➨➪➪➷ ➓➵➺
➶➺➪➧ ➫➩➬➫➥➪ ➬➨➯➹➚ ➘➳➵➴➨➪➪➯➵➸➫➩ ➫➽➚➯➨➾➨➶➨➸➧
➫➹➫➯➸➪➧ ➘➨➳➪➵➸➫➩ ➽➵➸➧➨➸➧➶➨➸➧➔ ➫➸➲ ➯➴ ➧➚➨
➪➽➫➩➨➪ ➫➳➨ ➩➨➾➨➩➔ ➥➵➺ ➫➳➨ ➲➵➯➸➹ ➧➚➯➸➹➪ ➳➯➹➚➧➷
➦➒➠➟➏➑➒➓➔ ➑→➣→↔↕→➏ ➙❐
❒❮❰ÏÐ❒ÑÏÒ ÓÔÕÖ× ØØÙÚÛÜ× ÝÞß ➱➱➓➵➺ ➫➳➨
➲➨➧➨➳➶➯➸➨➲ ➧➵ ➽➵➶➨ ➵➺➧ ➵➸ ➧➵➘ ➧➵➲➫➥➔ ➢➺➧ ➫
➳➯➾➫➩ ➚➫➪ ➪➵➶➨➧➚➯➸➹ ➧➵ ➪➫➥ ➫➢➵➺➧ ➧➚➫➧➔ ➪➺➳➨➩➥➷
➓➵➺ ➶➺➪➧➸à➧ ➳➨➩➥ ➵➸ ➫➸➥ ➲➯➳➧➥ ➧➳➯➽➻➪➷
❮áâ❮ÏÐâã ÓÚÛÜ× ØäÙåÕæ× Ýçß ➱➱
➏➨➶➨➶➢➨➳➔ ➯➴ ➯➧à➪ ➸➵➧ ➢➳➵➻➨➸ ➯➧ ➲➵➨➪➸à➧ ➸➨➨➲
➴➯è➯➸➹ ➱➱ ➫➸➲ ➫➸➥ ➲➫➢➢➩➯➸➹ ➵➸ ➥➵➺➳ ➘➫➳➧ ➽➫➸
❋✤✦✧❆★✱ ✧✩✪✩✫✬✩✤ ✮✯✱ ✮✰✲✯
✄é☎✆åñé✝ ✞åë✟
çêêîåèçëåïì ✠ç✟ ✡é
❭❴❳❩♠❩❴❳❩❴❵
ï✡ëçåìé✝ ðñï✠ ëòé ✞åë✟
❦❞❴❵❫✐❦❵❞❫♥
ïð ☛ç ☞ñçì✝é óé✡æåëé
çë
✇♦♣s✉✈ s① ✈✉②③④✉⑤ s⑥✉
óóó✇èåë✟ïðîçíñçì✝é✇ïñí
⑦♦⑧✉⑤ ⑨③s⑩ ❶✉⑤♦②✈
❷①♣✈♦⑩❸ ❹✉✈♣✉❺✈♦⑩❸
ïñ ✌ìåëç ✍åì✎ åì ëòé
♦♣✈ ❻⑤③✈♦⑩❼❺❸ ✇③s⑥③♣
❍✆✠çì ✄éæï✆ñèé
✏éêçñë✠éìë✑ ✞åë✟ ❍çîî✑
⑦♦⑧✉⑤ ⑨③s⑩❽
✶✒✒✒ ✌✝ç✠æ ✌✓éì✆é✑
⑨♦②② ❾❿➀➁❾➂➃➁➃➄➅➃
P✔ ✕ï✖ ✗✘✒✑
☛ç ☞ñçì✝é✑ ✔✄ ✙✘✚✛✒✑
➆➇➈➉➊➋➆➌➍➋➉
✛✺✶✜✙✗✢✜✶✣✶✙✑
➎➉➏➐➑➉ ➒➐➓ ➆➇➈➉➊➋➔
❛✤✦✧★✩✪✦✫✬✭✮✯❛✰✱❛✧✲✳✴✭✱✰✴ →➣↔↕➙➛
↕ ➜➝➝➞ ➟➝➣➠➡➙➢ ➤➛➥
✞îïæåìí ✝çëéô ✔êéì
➟➤➡➠↕➣➣➙ ➦➝➧ ➨➩➛➠➫➤➛➛
✆ìëåî ðåîîé✝✇ ✵✵✔
➝➟➟➝➧➭➩➫➠➭➠➤➛ ➯ ➦➧↕➫➥
❖✷✸✹❖✻ ✷✼✷✽✾
✽❆✿❀❁❂ s❃❃❄s ❅ ❢❇❈❈❊❋●■❃
❏❑■■❇▲●❋▼ ◆◗❘❅▲●❙❃◗
❋❑ ❚❑◗❄ ❚●❋❯ ■❃■♠❃◗s
❑ ▲ ❅ ◗❅▲❘❃ ❑❢
❈❑❧❅❈❈▼❊●❱❃▲❋●❢●❃❱ ●s❊
s❇❃s❲ ❳①❧❃♣❋●❑▲❅❈ ❧❅▲❊
❱●❱❅❋❃s ■❅▼ ◗❃r❇❃s❋
❚❑◗❄❊❢◗❑■❊❯❑■❃ ❅◗❊
◗❅▲❘❃■❃▲❋s ●▲ ❨❅❈❊
❯❃❇◗❤ ❩■❅❋●❈❈❅❤ ❬❅❄❃◗❤
❑◗ ❨❑◗◗❑❚ ❏❑❇▲❋●❃s❭
❑❋❯❃◗❚●s❃ ♣❑s●❋●❑▲ ●s
♠❅s❃❱ ●▲ ❪❅ ❫◗❅▲❱❃❲
❴❋❅◗❋●▲❘ s❅❈❅◗▼ ❵❜❝ ➊
❜❞❤❝❝❝❲ ❡❃❣●❃❚ ❑❢ ❅♣❊
♣❈●❧❅❋●❑▲s ♠❃❘●▲s ✐❅▲❇❊
❅◗▼ ❥❲ ❨❑◗❃ ❱❃❋❅●❈s
❅❣❅●❈❅♠❈❃ ❅❋
❑◗❃❘❑▲◗❇◗❅❈❲❑◗❘
380 - Baker County
Service Directory
✯✝✞✟✠✡✞☛☞✌✍✯
❋✎✏✎✑✒ ✓✔✕✖✗✏✘✕✙✚
✓✗✛✔✕✜✓✒✔✎✏ ✢✎✏✣ ❋✗✏✤✗✑
❍✔✏✛✙✦✔✏ ✧✗✕★✎✤✗✑✩
❑✪✫ ✬✭✮✰✱✮ ✬✲✳✴✰✮✵✶✰✪✲✳
✺✷✸✹✺✸✻✹✼✽✾✿
●❀❁❂❃ ❄❁❅❁❀❁❆❇❁❊■
✓✓❏▲ ▼◆❖◆P
➵➸➩➥ ➧➚➳➨➫➧➨➸ ➧➵ ➺➸➲➵ ➧➚➨ ➹➵➵➲ ➥➵➺ ➳➨➽➨➸➧➩➥
➲➯➲➷
❰Ðã❒éã ÓåÕæ× ÝÞÙêÛëÖì Øäß ➱➱ ➓➵➺ ➽➫➸ ➲➵
➫ ➹➵➵➲ ➧➺➳➸ ➴➵➳ ➪➵➶➨➵➸➨ ➥➵➺ ➚➫➳➲➩➥ ➻➸➵➬➔
➫➸➲ ➯➸ ➳➨➧➺➳➸ ➥➵➺à➩➩ ➹➨➧ ➪➵➶➨➧➚➯➸➹ ➥➵➺ ➲➯➲➸à➧
➨➾➨➸ ➻➸➵➬ ➥➵➺ ➸➨➨➲➨➲ ➵➳ ➬➫➸➧➨➲➷
❮ÏÐéã ÓêÛëÖì ØÝÙ❮íëîï ÝÞß ➱➱ ➓➵➺à➳➨ ➸➵➧
➫➢➵➺➧ ➧➵ ➽➚➫➸➹➨ ➘➩➫➽➨➪ ➬➯➧➚ ➫➸➥➵➸➨ ➨➩➪➨
➧➵➲➫➥ð ➥➵➺ ➩➯➻➨ ➧➚➨ ➬➫➥ ➧➚➯➸➹➪ ➫➳➨ ➹➵➯➸➹➔ ➫➸➲
➶➵➳➨ ➯➶➘➳➵➾➨➶➨➸➧➪ ➫➳➨ ➵➸ ➧➚➨ ➬➫➥➷
ñ❮âÏâã Ó❮íëîï ØäÙêÛò Øäß ➱➱ ➓➵➺ ➶➫➥
➽➵➶➨ ➵➸ ➫ ➩➯➧➧➩➨ ➧➵➵ ➪➧➳➵➸➹ ➴➵➳ ➪➵➶➨ ➧➵➲➫➥➔ ➪➵
➬➚➥ ➸➵➧ ➢➫➽➻ ➵➴➴ ✃➺➪➧ ➫ ➢➯➧ó ➓➵➺ ➽➫➸ ➫➴➴➵➳➲ ➧➵
➧➫➻➨ ➫ ➶➵➳➨ ➽➵➩➩➫➢➵➳➫➧➯➾➨ ➫➘➘➳➵➫➽➚➔ ➪➺➳➨➩➥➷
ôéêÐÒÐ ÓêÛò ØÝÙÚõÜÕ Øäß ➱➱ ➓➵➺ ➸➨➨➲➸à➧
➢➨ ➯➸ ➽➚➫➳➹➨ ➸➨➽➨➪➪➫➳➯➩➥➔ ➢➺➧ ➥➵➺ ➽➨➳➧➫➯➸➩➥
➬➫➸➧ ➥➵➺➳ ➯➲➨➫➪ ➧➵ ➢➨ ➚➨➫➳➲ ➢➨➴➵➳➨ ➯➧à➪ ➧➵➵ ➩➫➧➨
➧➵ ➘➺➧ ➧➚➨➶ ➯➸➧➵ ➫➽➧➯➵➸➷
❒❮Ò❒éÏ ÓÚõÜÕ ØÝÙÚõïò ØØß ➱➱ ➡➵➬ ➥➵➺
➢➨➚➫➾➨ ➯➸ ➘➺➢➩➯➽ ➧➵➲➫➥ ➶➫➥ ➢➨ ➼➺➯➧➨ ➲➯➴➴➨➳➨➸➧
➴➳➵➶ ➧➚➨ ➬➫➥ ➥➵➺ ➽➚➵➵➪➨ ➧➵ ➢➨➚➫➾➨ ➯➸➘➳➯➾➫➧➨➷
➓➵➺ ➶➫➥ ➚➫➾➨ ➪➵➶➨➧➚➯➸➹ ➧➵ ➘➳➵➾➨➷
öéÑ ÓÚõïò Ø÷Ù❮õø× ØØß ➱➱ ➠➚➨ ➬➫➥ ➥➵➺
➫➘➘➳➵➫➽➚ ➫ ➧➳➯➽➻➥ ➪➯➧➺➫➧➯➵➸ ➯➶➘➳➨➪➪➨➪ ➧➚➵➪➨
➵➸ ➧➚➨ ➪➯➲➨➩➯➸➨➪➷ ➓➵➺à➳➨ ➩➯➻➨➩➥ ➧➵ ➹➨➧ ➪➺➘➘➵➳➧
➴➳➵➶ ➫➸ ➺➸➨è➘➨➽➧➨➲ ➪➵➺➳➽➨ ➫➪ ➫ ➳➨➪➺➩➧➷
ùÐÏôÑ Ó❮õø× Ø÷ÙãÕíú× ØØß ➱➱ ➓➵➺à➾➨ ➢➨➨➸
➶➵➳➨ û➚➫➸➲➪ ➵➴➴ü ➧➚➫➸ ➺➪➺➫➩ ➳➨➽➨➸➧➩➥➔ ➫➸➲
➥➵➺ ➽➫➸ ➪➨➨ ➫ ➲➯➴➴➨➳➨➸➽➨ ➯➸ ➧➚➨ ➬➫➥ ➵➧➚➨➳➪ ➫➳➨
➲➵➯➸➹ ➧➚➨➯➳ ✃➵➢➪➷ ➐➪ ➧➚➯➪ ➫ ➹➵➵➲ ➧➚➯➸➹ó
öÐýÏ❮ ÓãÕíú× Ø÷ÙÑÖú× ØØß ➱➱ ➒ ✃➵➺➳➸➨➥
➥➵➺ ➧➚➵➺➹➚➧ ➥➵➺à➲ ➢➨ ➧➫➻➯➸➹ ➫➩➵➸➨ ➘➳➵➾➨➪
➶➵➳➨ ➨➸✃➵➥➫➢➩➨ ➬➯➧➚ ➪➵➶➨➵➸➨ ➨➩➪➨ ➫➩➵➸➹ ➴➵➳
➧➚➨ ➳➯➲➨➷ ➓➵➺ ➻➸➵➬ ➬➚➵ ➥➵➺➳ ➽➵➶➘➫➸➯➵➸
➪➚➵➺➩➲ ➢➨➮
ã❒ÑÏ❰ÐÑ ÓÑÖú× Ø÷ÙÒþÿ× ØÝß ➱➱ ➓➵➺ ➽➫➸
➺➪➨ ➫➸➥ ➲➵➬➸ ➧➯➶➨ ➧➵ ➹➳➨➫➧ ➫➲➾➫➸➧➫➹➨ ➧➵➲➫➥➷
➑➵➸à➧ ➶➫➻➨ ➧➚➨ ➶➯➪➧➫➻➨ ➵➴ ➧➚➯➸➻➯➸➹ ➧➚➫➧ ➪➧➯➩➩➱
➸➨➪➪ ➚➫➪ ➸➵ ➾➫➩➺➨ð ➺➪➨ ➥➵➺➳ ➢➳➫➯➸➮
ã❮ôÐññ❮ÏÐâã ÓÒþÿ× ØØÙÔÕÖ× ØÝß ➱➱
➦➵➶➨➵➸➨ ➶➫➥ ➢➨ ➧➳➥➯➸➹ ➧➵ ➽➚➫➸➹➨ ➥➵➺➳ ➶➯➸➲
➫➢➵➺➧ ➪➵➶➨➧➚➯➸➹ ➧➚➫➧ ➯➪ ➼➺➯➧➨ ➢➫➪➯➽ ➫➸➲ ➴➺➸➱
➲➫➶➨➸➧➫➩ ➧➵ ➥➵➺➷ ➓➵➺à➳➨ ➸➵➧ ➫➢➵➺➧ ➧➵ ➢➺➲➹➨➮
✭ ✁■✂❖❘✄☎ ✥♦r ✆❞✝t♦r✝❛❧ ✞✉✆st✝♦♥s✟ ✠❧✆❛s✆ ✡♦♥t❛✡t ☛✝❧❧✝❛♥ ✂✝t✉s ❛t ☞t✝t✉s✌❛♠✉♥✝✈✆rs❛❧✳
✡♦♠✳✍
❈❖P❨❘■☛●✂ ✎✏✑✒ ✓✔■✂ ✁ ✥ ✕✂✓❘ ✄❨✔✁■❈✕✂ ✟ ■✔❈✳
✁■✄✂❘■❚✓✂ ✁ ❚❨ ✕✔✁❘ ❲✄ ✖❈✖ ✗ ✄❨✔✁■❈✕✂■❖✔ ✥❖❘ ✓✥✄
✑✑✶✏ ❲❛❧♥✉t ✄t✳✟ ✘❛♥s❛s ❈✝t②✟ ✖❖ ✙✚✑✏✙✛ ✒✏✏✜✎✢✢✜✙✣✶✚