The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, December 28, 2018, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ✷✡ ➋☛☞✄ ❖✝✌✄ ❱✄ ✫ ✝❆✥✄ ☎✁☛❨ ☞✄ ❆✍✂
❋ ✁✂❆❨✱ ✂✄☎✄✆✝✄ ✞✟✱ ✞✠✶✟
OUTDOORS & REC
❞❣❤❦❞❧ ♠♥❧ ♣❣♥q❤✉✇ ♥①❣❞✇✇ ♥❧♣♥❣①♣②①♥ ③ ♥✉❞❧❤
P ❣❤ ✮ ♥♣❞❣ ❨ ✯ ②✇ ✰ ❤♥♣ ✇♥✉♠❞❧ ❆ ✇♣❤❤✉ ✰ ❤♥ ✮
Pikeminnow
bounty program
paid $1.4 million
✱ ✲♦✴ ✵✶✷✸✹✺ ✻♦♦✼✹✽ ✾❀❁❂❂ ❃❄❅✻ ✵✶✽
❝♦✸✸✹❝❇✹✽ ✵❉♦❊❇ ❋●❍❀❂❂❂ ❄✶ ❉♦❊✶❇❄✹❅
④⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩❶❷❸❹❺ ❻❼⑤❽⑤ ❾⑦❸❿❼➀ ➁➀➂➃⑤❷➄❿⑦➆➀➈
➉➊➌➍➎ ➏➐➑➒➓➔→ ➣↔➌➌↕ ➙➍↕ ➛➜➓➒ ➝➜➙➍➎➔ ➙➍➞ ➊➎ ➟➜➠➡ ➢➢➤ ➔➓→ ➥➦ ➊➧ ➙➍↕ ➨➒➍➣ ➓➠➒➊↕↕ ➩➎➨➓➒➠➨➍➠➓➡ ➏➐➑➒➓➔→ ➠➊➫➜➒➜➔ ➨➙➜ ➭➎➓➌
➯➯➡➥ ➞➍➌➜↕ ➊➧ ➙➍↕ ➲➢➳➵➞➍➌➜ ➸➊↔➒➎➜→ ➺➍➨➙➊↔➨ ↕➌➜➜➣➍➎➛ ➓➎➔ ➝➜➠➓➞➜ ➨➙➜ ➭➒↕➨ ➣➜➒↕➊➎ ➜➫➜➒ ➨➊ ➨➒➓➫➜➒↕➜ ➩➎➨➓➒➠➨➍➠➓ ➧➒➊➞
➠➊➓↕➨ ➨➊ ➠➊➓↕➨ ↕➊➌➊➤ ↔➎↕↔➣➣➊➒➨➜➔ ➓➎➔ ↔➎➓➍➔➜➔ ➝→ ➺➍➎➔➡
An epic Antarctic trek
❇✎✏✑✒✓✔✒ ✕✖✖ ✗✎✖❡✘
✙ss✚✛✜✢✣✤✦ ✧r✤ss
★✩ ✪✬✭✮✯✩ ✰✲✩ ✳✭✴✲✰✭
t✵✭ ✸✬✹t ✺✭✬✹✯✩ t✯ t✬✲✈✭✬✹✭
★✩t✲✬✴t✻✴✲ ✲✼✯✩✭ ✽✻t✵✯✾t ✲✩✿
✲✹✹✻✹t✲✩✴✭ ✯✩ ♦✭❀✩✭✹❀✲✿❁
t✬✭❂❂✻✩✮ ✲✴✬✯✹✹ t✵✭ ✺✯✼✲✬
✴✯✩t✻✩✭✩t ✻✩ ✲✩ ✭✺✻✴ ❝❃❄❀✲✿
❥✯✾✬✩✭✿ t✵✲t ✽✲✹ ✺✬✭✈✻✯✾✹✼✿
❀✭✭✰✭❀ ✻✰✺✯✹✹✻✳✼✭❅
❈✯✼✻✩ ✪❉❊✬✲❀✿❁ ✯● ❍✯✬t✼✲✩❀❁
✸✩✻✹✵✭❀ t✵✭ ✳✯✩✭❄✴✵✻✼✼✻✩✮❁
■❏❑❄✰✻✼✭ ❥✯✾✬✩✭✿ ✲✹ ●✬✻✭✩❀✹❁
●✲✰✻✼✿ ✲✩❀ ●✲✩✹ t✬✲✴❂✭❀ t✵✭
✭✩❀✾✬✲✩✴✭ ✲t✵✼✭t✭❉✹ ✺✬✯✮✬✭✹✹
✻✩ ✬✭✲✼ t✻✰✭ ✯✩✼✻✩✭❅
➇▲ ❀✻❀ ✻t▼◆ ✲ t✭✲✬●✾✼ ✪❉❊✬✲❀✿
✹✲✻❀ ✯✩ ✲ ✴✲✼✼ t✯ ✵✻✹ ●✲✰✻✼✿
✮✲t✵✭✬✭❀ ✻✩ ❍✯✬t✼✲✩❀ ●✯✬ t✵✭
✵✯✼✻❀✲✿✹❁ ✲✴✴✯✬❀✻✩✮ t✯ ✵✻✹ ✽✻●✭❁
P✭✩✩✲ ❊✭✹✲✽❅
➇▲t ✽✲✹ ✲✩ ✭✰✯t✻✯✩✲✼ ✴✲✼✼❁◆
✹✵✭ ✹✲✻❀❅➇◗✭ ✹✭✭✰✭❀ ✯✈✭✬❄
✽✵✭✼✰✭❀ ✳✿ ✼✯✈✭ ✲✩❀ ✮✬✲t✻❄
t✾❀✭❁ ✲✩❀ ✵✭ ✬✭✲✼✼✿ ✽✲✩t✭❀ t✯
✹✲✿ ➅❘✵✲✩❂ ✿✯✾❉ t✯ ✲✼✼ ✯● ✾✹❅◆
✪❉❊✬✲❀✿ ✽✲✹ ✹✼✭✭✺✻✩✮ ✩✭✲✬
t✵✭ ✸✩✻✹✵ ✼✻✩✭ ✻✩ ★✩t✲✬✴t✻✴✲
✼✲t✭ ♦✭❀✩✭✹❀✲✿ ✲✩❀ ✴✯✾✼❀ ✩✯t
✻✰✰✭❀✻✲t✭✼✿ ✳✭ ✬✭✲✴✵✭❀ ●✯✬
✴✯✰✰✭✩t❅
❘✵✭ ❏❏❄✿✭✲✬❄✯✼❀ ✪❉❊✬✲❀✿
❀✯✴✾✰✭✩t✭❀ ✵✻✹ ✩✭✲✬✼✿ ✭✩❄
t✻✬✭✼✿ ✾✺✵✻✼✼ ❥✯✾✬✩✭✿ ❙ ✽✵✻✴✵
✵✭ ✴✲✼✼✭❀ ❘✵✭ ▲✰✺✯✹✹✻✳✼✭ ❚✻✬✹t
❙ ✯✩ ✵✻✹ ▲✩✹t✲✮✬✲✰ ✺✲✮✭❅ ◗✭
✽✬✯t✭ ♦✭❀✩✭✹❀✲✿ t✵✲t ✵✭ ✴✯✈❄
✭✬✭❀ t✵✭ ✼✲✹t ✬✯✾✮✵✼✿ ❯❑ ✰✻✼✭✹
✻✩ ✯✩✭ ✳✻✮❁ ✻✰✺✬✯✰✺t✾ ✸✩✲✼
✺✾✹✵ t✯ t✵✭ ✸✩✻✹✵ ✼✻✩✭ t✵✲t
t✯✯❂ ✽✭✼✼ ✯✈✭✬ ✲✩ ✭✩t✻✬✭ ❀✲✿❅
➇♦✵✻✼✭ t✵✭ ✼✲✹t ❏❲ ✵✯✾✬✹
✽✭✬✭ ✹✯✰✭ ✯● t✵✭ ✰✯✹t ✴✵✲✼❄
✼✭✩✮✻✩✮ ✵✯✾✬✹ ✯● ✰✿ ✼✻●✭❁ t✵✭✿
✵✲✈✭ ❳✾✻t✭ ✵✯✩✭✹t✼✿ ✳✭✭✩
✹✯✰✭ ✯● t✵✭ ✳✭✹t ✰✯✰✭✩t✹
▲ ✵✲✈✭ ✭✈✭✬ ✭❩✺✭✬✻✭✩✴✭❀❁◆
✪❉❊✬✲❀✿ ✺✯✹t✭❀❅
❘✵✭ ❀✲✿ ✳✭●✯✬✭❁ ✵✭ ✺✯✹t✭❀
t✵✲t ✵✭ ✽✲✹ ➇✻✩ t✵✭ ❬✯✩✭◆ ✲✩❀
✴✬✭✲t✭❀ ✳✿ t✵✭ ✈✻✯✼✭✩t ✽✻✩❀❁◆
✵✭ ✽✬✯t✭ ✻✩ ✲✩ ▲✩✹t✲✮✬✲✰
✺✯✹t ✯✩ ❴✯✈❅ ❭❲❅ ➇▲t❉✹ ✲ ●✬✾✹❄
t✬✲t✻✩✮ ✺✬✯✴✭✹✹ ✲t t✻✰✭✹ t✯
✹✲✿ t✵✭ ✼✭✲✹t❅◆
✪✩ ❴✯✈❅ ❭❯❁ ✵✭ ✽✬✯t✭ t✵✲t
✵✭ ✲✽✯❂✭ t✯ ✸✩❀ ✵✻✹ ✹✼✭❀
✴✯✰✺✼✭t✭✼✿ ✳✾✬✻✭❀ ●✬✯✰ ✲✩
✲✼✼❄✩✻✮✵t ✳✼✲✹t✻✩✮ ✯● ✽✻✩❀ ✲✩❀
✹✩✯✽❅❘✵✲t ❀✲✿ ✵✭ ✳✲tt✼✭❀ ✲
❏❑ ✰✺✵ ✵✭✲❀✽✻✩❀ ●✯✬ ✭✻✮✵t
✵✯✾✬✹ ✲✹ ✵✭ t✬✾❀✮✭❀ ✲✼✯✩✮❅
➇❘✵✭✬✭ ✽✭✬✭ ✹✭✈✭✬✲✼ t✻✰✭✹ ▲
✴✯✩✹✻❀✭✬✭❀ ✹t✯✺✺✻✩✮❁ ✺✾t❄
t✻✩✮ ✰✿ t✭✩t ✳✲✴❂ ✾✺ ✲✩❀
✴✲✼✼✻✩✮
✻t ✲ ❀✲✿❁◆ ✵✭ ✽✬✯t✭❅➇▲
④⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩❶❷❸❹❺ ❻❼⑤❽⑤ ❾⑦❸❿❼➀ ➁➀➂➃⑤❷➄❿⑦➆➀➈
✽✲✩t✭❀
✹✯ ✳✲❀✼✿ t✯ ❳✾✻t t✯❀✲✿
➉➊➌➍➎ ➏➐➑➒➓➔→ ➓➧➨➜➒ ➠➊➞➣➌➜➨➍➎➛ ➙➍↕ ↕➊➌➊ ➨➒➜➻ ➓➠➒➊↕↕
✲✹
▲
✽✲✹
●✭✭✼✻✩✮ ✭❩✵✲✾✹t✭❀
➩➎➨➓➒➠➨➍➠➓➡
✲✩❀ ✲✼✯✩✭❁ ✳✾t ✬✭✰✭✰✳✭✬❄
✻✩✮ ✲✼✼ ✯● t✵✭ ✺✯✹✻t✻✈✻t✿ t✵✲t
✲✴✬✯✹✹ ★✩t✲✬✴t✻✴✲❁ ✴✯✼✼✲✺✹✻✩✮
➼➽➾➚➪➶ ➹➾➶ ➪➘➴➹ ➷➬ ➾➮➱✃➴
✹✯ ✰✲✩✿ ✺✭✯✺✼✭ ✵✲✈✭ ✳✭✭✩
●✬✯✰ ✭❩✵✲✾✹t✻✯✩ t✯✽✲✬❀ t✵✭
❐➶✃➶ ➴➮❒➶ ➮❮ ➹➾➶ ❒➮➴➹
✹✭✩❀✻✩✮❁ ▲ t✯✯❂ ✲ ❀✭✭✺ ✳✬✭✲t✵
✭✩❀ ✯● t✵✭ t✬✭❂❅♦✯✬✹✼✭✿❉✹
✲✩❀
●✯✴✾✹✭❀ ✯✩ ✰✲✻✩t✲✻✩✻✩✮
●✬✻✭✩❀ ✲✩❀ ●✭✼✼✯✽ ❢✩✮✼✻✹✵
❰➾➘➪➪➶ÏÐ➚ÏÐ ➾➮➱✃➴ ➮❮
●✯✬✽✲✬❀
✺✬✯✮✬✭✹✹ ✯✩✭ ✹t✭✺ ✲t
✲❀✈✭✩t✾✬✭✬ ❛✯✾✻✹ ❫✾❀❀ ✻✹
❒Ñ ➪➚❮➶Ò ➹➾➶Ñ ➾➘Ó➶ Ô➱➚➹➶
✲
t✻✰✭
✲✩❀
✰✲✩✲✮✭❀ t✯ ✸✩✻✹✵
✴✾✬✬✭✩t✼✿ ✲tt✭✰✺t✻✩✮ ✲✩ ✾✩❄
➾➮Ï➶➴➹➪Ñ Õ➶➶Ï ➴➮❒➶ ➮❮ ➹➾➶ ✲✻❀✭❀ ✹✯✼✯ ✻✩ ♦✯✬✹✼✭✿❉✹ ✵✯✩✯✬
✲ ●✾✼✼ ❀✲✿❅◆
✪✩ ❜✲✿ ❏❵❁ ✯✬ ❜✭✴❅ ■❁
Õ➶➴➹ ❒➮❒➶Ï➹➴ Ö ➾➘Ó➶ ➶Ó➶✃ ✲✩❀ ✽✲✹ ✴✯✰✺✭t✻✩✮ ✲✮✲✻✩✹t
✪❉❊✬✲❀✿
✽✬✯t✭ ✲✳✯✾t ✵✯✽
✪❉❊✬✲❀✿ t✯ ✳✭ t✵✭ ✸✬✹t t✯ ❀✯ ✻t❅
➶×Ø➶✃➚➶Ï❰➶ÙÚÛ
✰✾✴✵
✵✭❉
✹ ✴✵✲✩✮✭❀❁ ✲✼✯✩✮
❊✭✹✲✽ ✹✲✻❀ ✪❉❊✬✲❀✿ ✺✼✲✩✹
Ü ÝÞßàá âã✡äåæçè åéêëä
✽✻t✵
✲
✹✭✼✸✭
✻✩ ✽✵✻✴✵ ✵✭ ✼✯✯❂✹
t✯ ✹t✲✿ ✯✩ ★✩t✲✬✴t✻✴✲ ✾✩t✻✼
ìáàíîàáï îàí íÞßÞ êäëð åñäÞíí ❫✾❀❀ ✸✩✻✹✵✭✹ ✵✻✹ t✬✭❂❁ ✵✯✺✭❄
✲✼✰✯✹t ✻✩ ✺✲✻✩❁ ✹✩✯✽ ✮✲t✵❄
òáêåäñêàñå
✭✬✭❀ ✲✬✯✾✩❀ ✵✻✹ ●✾✬✬✿ ✵✲t❅
●✾✼✼✿ ✻✩ t✵✭ ✩✭❩t ●✭✽ ❀✲✿✹❅
➇▲❉✰ ✩✯ ✼✯✩✮✭✬ t✵✭ ✹✲✰✭
➇▲t❉✹ ✲ ✹✰✲✼✼ ✴✼✾✳❁◆ ✹✵✭
✺✭✬✹✯✩
▲ ✽✲✹ ✽✵✭✩ ▲ ✼✭●t ✯✩
❥✯❂✭❀❅ ➇◗✻✹ ✻✩t✭✩t✻✯✩ ✻✹ t✯
t✵✯✾✮✵t ✵✭ ✴✯✾✼❀ ✰✲❂✭ ✻t t✯
t✵✭
❥✯✾✬✩✭✿❁
✴✲✩ ✿✯✾ ✹✭✭ ✻t
✽✲✻t ●✯✬ ❛✯✾✻✹ ✲✩❀ ✵✲✈✭ ❂✻✩❀
t✵✭ ✭✩❀ ✻✩ ✯✩✭ ✮✯❅
✻✩
✰✿
●✲✴✭✐◆
✵✭ ✽✬✯t✭❅ ➇▲❉✈✭
✯● ✲ ✴✭✼✭✳✬✲t✯✬✿ ✰✯✰✭✩t ✽✻t✵
➇▲❉✰ ✼✻✹t✭✩✻✩✮ t✯ ✰✿ ✳✯❀✿
✹✾●●✭✬✭❀❁
✳✭✭✩
❀✭✲t✵✼✿ ✲●✬✲✻❀❁
✲✩❀ t✲❂✻✩✮ ✴✲✬✭ ✯● t✵✭ ❀✭t✲✻✼✹ t✵✭ ✯✩✼✿ ✯t✵✭✬ ✺✭✬✹✯✩ ✯✩ t✵✭
✴✯✼❀
✲✩❀
✲✼✯✩✭❅
▲❉✈✭ ✼✲✾✮✵✭❀
t✯ ❂✭✭✺ ✰✿✹✭✼● ✹✲●✭❁◆ ✵✭ ✽✬✯t✭❅ ✺✼✲✩✭t t✯ ✵✲✈✭ ✲✴✴✯✰✺✼✻✹✵✭❀
✲✩❀
❀✲✩✴✭❀❁
✴✬✻✭❀
t✭✲✬✹ ✯● ❥✯✿
➇▲ ✴✲✼✼✭❀ ✵✯✰✭ ✲✩❀ t✲✼❂✭❀ t✯
t✵✻✹ ✹✲✰✭ t✵✻✩✮❅◆
✲✩❀
✳✭✭✩
✲✽✭✹t✬✾✴❂
✽✻t✵ ✼✯✈✭
✰✿ ✰✯✰❁ ✹✻✹t✭✬ ✲✩❀ ✽✻●✭ ❙ ▲
✪❉❊✬✲❀✿ ❀✭✹✴✬✻✳✭❀ ✻✩ ❀✭t✲✻✼
✲✩❀
✻✩✹✺✻✬✲t✻✯✩❅◆
✺✬✯✰✻✹✭❀ t✵✭✰ ▲ ✽✻✼✼ ✹t✯✺
t✵✭ ✾✺✹ ✲✩❀ ❀✯✽✩✹ ✲✼✯✩✮ t✵✭
❘✵✯✾✮✵ ✪❉❊✬✲❀✿ ✵✲❀
✽✵✭✩ ▲ ✩✭✭❀ t✯❅◆
✽✲✿ ✹✻✩✴✭ ✵✭ ✳✭✮✲✩ t✵✭ t✬✭❂
✻✩✻t✻✲✼✼✿
t✵✯✾✮✵t ✵✭❉❀ ✽✲✩t
✯✩ ❴✯✈❅ ❏❅ ◗✭ ✵✲❀ t✯ ✵✲✾✼ ❏❵❝
❘✵✯✾✮✵ ✯t✵✭✬✹ ✵✲✈✭ t✬✲❄
✲
✴✵✭✭✹✭✳✾✬✮✭✬
✲t t✵✭ ✭✩❀ ✯●
✺✯✾✩❀✹
✯●
✮✭✲✬
✼✲✬✮✭✼✿
✾✺✵✻✼✼
✈✭✬✹✭❀ ★✩t✲✬✴t✻✴✲❁ t✵✭✿ ✭✻t✵✭✬
✵✻✹
✩✭✲✬✼✿
✻✰✺✯✹✹✻✳✼✭
❥✯✾✬✩✭✿❁
✲✩❀
✯✈✭✬
✹✲✹t✬✾✮✻❁
✽✲✈✭❄✼✻❂✭
✵✲❀ ✲✹✹✻✹t✲✩✴✭ ✽✻t✵ ✬✭✻✩❄
❊✭✹✲✽
✹✲✻❀
✵✭✬
✵✾✹✳✲✩❀
✵✲✹
✬✻❀✮✭✹
✴✬✭✲t✭❀
✳✿
✽✻✩❀❅
●✯✬✴✭❀ ✹✾✺✺✼✻✭✹ ✯✬ ❂✻t✭✹ t✵✲t
✳✭✭✩
●✲✩t✲✹✻❬✻✩✮
✲✳✯✾t
●✬✭✹✵
➇❴✯t
✯✩✼✿
✲✰
▲
✺✾✼✼✻✩✮
✰✿
✵✭✼✺✭❀ ✺✬✯✺✭✼ t✵✭✰ ●✯✬✽✲✬❀❅
❅❅❅ ✹✼✭❀ ✲✼✼ ❀✲✿❁ ✳✾t ▲❉✰ ✺✾✼✼✻✩✮ ✸✹✵ ✲✩❀ ✹✲✼✲❀ ✳✭✴✲✾✹✭ ✵✭ ✵✲✹
▲✩ ❲❑❭❪❁ ❊✬✻t✻✹✵ ✭❩✺✼✯✬✭✬
✰✯✹t✼✿ ✳✭✭✩ ✭✲t✻✩✮ ●✬✭✭❬✭❄
◗✭✩✬✿ ♦✯✬✹✼✭✿ ❀✻✭❀ ✲tt✭✰✺t❄ ✻t ✾✺ ✲✩❀ ✯✈✭✬ t✵✯✾✹✲✩❀✹ ✯●
❀✬✻✭❀
●✯✯❀✹❅
t✵✭✹✭
✹✲✹t✬✾✮✻
✹✺✭✭❀
✳✾✰✺✹
✻✩✮ ✲✩ ✾✩✲✹✹✻✹t✭❀ ✹✯✼✯ t✬✻✺
❚✌✍❈✎✏
✽✵✭✩ ✻t ✵✲✹ ✩✯ ✺✬✭✴✭❀✭✩t ✳✾t
✹✭✭✰✹ ✲✹ t✵✯✾✮✵ ✻t ✴✯✾✼❀ ✳✭
t✵✭ ✹t✲✬t ✯● ✲ ✺✲tt✭✬✩ ✯● ✭✈✭✬❄
❀✭t✭✬✻✯✬✻✲t✻✩✮ ✺✭✬●✯✬✰✲✩✴✭❅
▲ ✵✲✈✭❁ ✲✹ t✵✭ ❥✯❂✭ ✮✯✭✹❁
✳✭✭✩ t✾✬✩✭❀ ✲✬✯✾✩❀ ✲ ●✭✽
t✻✰✭✹ ✻✩ t✵✭ ✽✯✯❀✹ ✳✾t ▲❉✈✭
✩✭✈✭✬ ✳✭✭✩ ✽✵✲t ▲ ✴✯✾✼❀ ✬✭✲❄
✹✯✩✲✳✼✿ ✴✲✼✼ ✼✯✹t❅ ▲❉✈✭ ✩✭✈✭✬
✵✲❀ t✯ ✰✲❂✭ ✲ ✺✲✩✻✴❂✭❀ ✴✭✼✼❄
✺✵✯✩✭ ✴✲✼✼❅ ▲❉✈✭ ✩✭✈✭✬ ✹✺✭✩t ✲
✩✻✮✵t ✯✾t❀✯✯✬✹ t✵✲t ▲ ❀✻❀✩❉t
✻✩t✭✩❀ t✯ ✹✺✭✩❀ t✵✭✬✭❅
▲ ✴✭✬t✲✻✩✼✿ ✽✲✹✩❉t ✼✯✹t❁
✻✩ t✵✭ ✴✯✩✈✭✩t✻✯✩✲✼ ✹✭✩✹✭❁
✯✩ ❈✵✬✻✹t✰✲✹ ❢✈✭ ❙ ▲ ✵✲❀
✰✿ ✯✽✩ t✬✲✴❂✹ t✯ ✮✾✻❀✭ ✰✭
✵✯✰✭❁ ✲●t✭✬ ✲✼✼❅
❊✾t ▲ ✴✯✾✼❀ ✵✲✬❀✼✿ ✺✬✭t✭✩❀❁
✵✲❀ ▲ ✰✲❀✭ ✲ ✹✻✰✻✼✲✬ ✭✬✬✯✬ ✻✩
✼✭✹✹ ●✲✰✻✼✻✲✬ t✭✬✬✲✻✩❁ t✵✲t ▲
✽✯✾✼❀ ✵✲✈✭ ✹✯ ✭✲✹✻✼✿ ✭❩t✬✻❄
✴✲t✭❀ ✰✿✹✭✼● ✽✻t✵✯✾t ✬✻✹❂✻✩✮
✵✿✺✯t✵✭✬✰✻✲ ✯✬ t✵✭ ✼✯✹✹ ✯● ✲
❀✻✮✻t ✯✬ t✽✯ t✯ ●✬✯✹t✳✻t✭❅
✑✒✓✔✕✓✖✗✘ ✙✚✒✛ ✜❛✣✗ ✤✥
▲ ✵✲❀ ✽✲✼❂✭❀ ✻✩ ✲✼✰✯✹t
✭❩✲✴t✼✿ t✵✭ ✯✺✺✯✹✻t✭ ❀✻✬✭✴t✻✯✩
●✬✯✰ ✽✵✲t ▲ ✳✭✼✻✭✈✭❀ ▲ ✽✲✹
t✬✲✈✭✼✻✩✮❅ ▲✩✹t✭✲❀ ✯● ✵✻❂✻✩✮
✹✯✾t✵ ✲✩❀ ✴✬✯✹✹✻✩✮ ❊✼✾✭ ❈✲✩❄
✿✯✩ ▲ ✵✲❀ ✵✻❂✭❀ ✩✯✬t✵❅ ♦✵✻✴✵
✰✭✲✩t t✵✭ ✹t✬✭✲✰ ▲ ✵✲❀
✵✯✺✺✭❀ ✯✈✭✬ ✽✲✹ ✩✯t ❊✼✾✭
❈✲✩✿✯✩ ✳✾t ✬✲t✵✭✬ ✯✩✭ ✯● ✻t✹
❀✻✰✻✩✾t✻✈✭ t✬✻✳✾t✲✬✻✭✹❅
❘✵✻✹ ✩✲✈✻✮✲t✻✯✩✲✼ ✳✼✾✩❀✭✬
✳✯t✵✭✬✭❀ ✰✭❁ ✩✲t✾✬✲✼✼✿❁ ✳✾t
✻✩✻t✻✲✼✼✿ ▲ ✽✲✹ ✰✯✬✭ ✳✭✰✾✹✭❀
t✵✲✩ ✲✩✿t✵✻✩✮❅
★t ✼✭✲✹t ✰✿ ✰✻✹t✲❂✭ ✼✭❀
✰✭ ✩✯t ✲✽✲✿ ●✬✯✰ ✰✿ ❀✭✹t✻❄
✩✲t✻✯✩ ✳✾t ✴✼✯✹✭✬ t✯ ✻t ✦ ▲ ✵✲❀
✯✩✼✿ ✲ ❭❝❄✰✻✩✾t✭ ✽✲✼❂❁ ✰✯✹t
✯● ✻t ❀✯✽✩✵✻✼✼❁ ✹t✻✼✼ t✯ ✮✯❅
❊✾t ✲✹ ▲ t✬✾❀✮✭❀ ✲✼✯✩✮ t✵✭
✹✻t✾✲t✻✯✩ ✩✲✮✮✭❀ ✲t ✰✿ ✰✻✩❀❁
t✵✭ ✽✲✿ ✲ ✰✻✹✵✲✺ ✽✻✼✼ ❀✯
▲ ✽✲✹ ✹✯ ✈✭❩✭❀ ✳✿ ✽✵✲t
✵✲✺✺✭✩✭❀ t✵✲t ▲ ✴✯✩✈✻✩✴✭❀
✰✿ ✽✻●✭❁ ❛✻✹✲❁ t✯ ✬✭t✾✬✩ ✽✻t✵
✰✭ ✯✩ ❈✵✬✻✹t✰✲✹ t✯ ✬✭t✬✲✴✭
✰✿ ✹t✭✺✹ ✲✩❀ t✬✿ t✯ ✸✮✾✬✭
✯✾t ✵✯✽ ▲ ✮✯t ✯●● ✴✯✾✬✹✭ ✹✯
✭✮✬✭✮✻✯✾✹✼✿❅
❘✵✻✹ ✭●●✯✬t ✮✲✈✭ ✰✭ ✲t ✳✭✹t
✲ ✺✲✬t✻✲✼ ✲✩✹✽✭✬❅
▲t ✽✲✹ ✴✼✭✲✬ t✵✲t ✽✵✭✩
▲ ✼✭●t t✵✭ ✹✺✾✬ ✬✯✲❀ ▲ ✵✲❀
✽✲✼❂✭❀ ✻✩ ✮✭✩✭✬✲✼✼✿ t✵✭ ✬✻✮✵t
❀✻✬✭✴t✻✯✩ ❙ ✹✯✾t✵ ❙ ✾✩t✻✼ ▲
✮✯t ✻✩t✯ t✵✭ ✬✾✰✺✼✭❀ t✯✺✯✮❄
✬✲✺✵✿ ✯● t✵✭ ✰✻✩✭ t✲✻✼✻✩✮✹❅
❊✿ ●✯✼✼✯✽✻✩✮ t✵✭ ✺✲t✵ ✯●
✼✭✲✹t ✬✭✹✻✹t✲✩✴✭❁ ✬✲t✵✭✬ t✵✲✩
✴✼✻✰✳✻✩✮ ❀✻✬✭✴t✼✿ ✯✈✭✬ ✹✭✈✭✬✲✼
✬✯✴❂✺✻✼✭✹❁ ▲ ✵✲❀ ✻✩ ✭●●✭✴t ✼✭t
t✵✭ t✭✬✬✲✻✩ ✼✭✲❀ ✰✭❁ ✮✬✲❀✾❄
✲✼✼✿ ✳✾t ✻✩✭❩✯✬✲✳✼✿❁ t✯ t✵✭
✽✬✯✩✮ ✹✻❀✭ ✯● ✲ ✰✻✩✯✬ ❂✩✯✳
t✵✲t ✹✭✺✲✬✲t✭✹ ❊✼✾✭ ❈✲✩✿✯✩
●✬✯✰ ✻t✹ t✬✻✳✾t✲✬✿❅
✧ ✾✺✭✬✸✴✻✲✼✼✿ t✵✭ ✮✬✯✾✩❀
✽✲✹ ✽✵✲t ▲ ✭❩✺✭✴t✭❀ ✻t t✯ ✳✭
❙ ✲ ✹✰✲✼✼ ✹t✬✭✲✰ ●✯✼✼✯✽✭❀ ✳✿
✲ ✬✭✼✲t✻✈✭✼✿ ✹t✭✭✺ ✬✻❀✮✭❅
❊✾t ✯✾✬ ✬✭❄✴✬✭✲t✻✯✩ ✯● ✰✿
✵✻❂✭ ❀✻❀✩❉t ✵✭✼✺ ✰✭ ✾✩❀✭✬❄
✹t✲✩❀ ✵✯✽ ▲ ●✲✻✼✭❀ t✯ ✬✭✴✯✮❄
✩✻❬✭ t✵✲t t✵✭ ✹t✬✭✲✰ ✽✲✹ ●✲✬
t✯✯ ✹✰✲✼✼ t✯ ✳✭ ❊✼✾✭ ❈✲✩✿✯✩❁
✽✵✻✴✵ ✻✹ ✩✯ ✬✲✮✻✩✮ t✯✬✬✭✩t
✳✾t ✻✹❁ ✯✬ ✲t ✼✭✲✹t ✹✵✯✾✼❀ ✳✭❁
✴✯✩✹✺✻✴✾✯✾✹❅
❴✯✬ ❀✯ ▲ ❂✩✯✽ ✽✵✿ ✻t
❀✻❀✩❉t ✯✴✴✾✬ t✯ ✰✭ t✵✲t❁
✳✭✴✲✾✹✭ t✵✭ ✹t✬✭✲✰❉✹ ★ ✯✽
✽✲✹ t✯ ✰✿ ✬✻✮✵t❁ t✵✲t ▲ ✵✲❀
t✯ ✳✭ ✽✲✼❂✻✩✮ ✩✯✬t✵❅❘✵✻✹ ✻✹ ✲
✴✭✬t✲✻✩t✿ ✳✭✴✲✾✹✭ ❊✼✾✭ ❈✲✩❄
✿✯✩ ✲✩❀ ✻t✹ ●✭✭❀✭✬ ✹t✬✭✲✰✹ ✲✼✼
✬✾✩❁ ✮✭✩✭✬✲✼✼✿ ✹✺✭✲❂✻✩✮❁ t✯
t✵✭ ✭✲✹t❅
▲ ✽✲✹ ✹✾●✸✴✻✭✩t✼✿ ✴✵✲❄
✮✬✻✩✭❀ ✲t ✰✿ ✻✩✭✺t✻t✾❀✭ t✵✲t
▲ ✺✼✾✰✳✭❀ ✯✩✭ ✯● ✰✿ ✳✯✯❂❄
✹✵✭✼✈✭✹ ●✯✬ ✲ ✈✯✼✾✰✭ ▲ ❀✯✾✳t ▲
✵✲❀ t✯✾✴✵✭❀ ✻✩ ✲ ❀✭✴✲❀✭ ✲✩❀
✧ ❢★❘❘❛❢ ✫ ★❍ ✬ ❙ ★
✺✬✯✮✬✲✰ t✵✲t ✺✲✿✹ ✲✩❄
✮✼✭✬✹ t✯ ✴✲t✴✵ ✲ ✺✬✭❀✲t✯✬
t✵✲t ✭✲t✹ ✿✯✾✩✮ ✹✲✼✰✯✩
✲✩❀ ✹t✭✭✼✵✭✲❀ ✬✭✹✾✼t✭❀
✻✩ ✰✯✬✭ t✵✲✩ ❭❯❑❁❑❑❑
✩✯✬t✵✭✬✩ ✺✻❂✭✰✻✩✩✯✽✹
✳✭✻✩✮ ✴✲✾✮✵t ✲✩❀ ❂✻✼✼✭❀ ✻✩
t✵✭ ❈✯✼✾✰✳✻✲ ✲✩❀ ✧ ✩✲❂✭
✬✻✈✭✬✹ t✵✻✹ ✿✭✲✬❁ ●✭❀✭✬✲✼
✯●✸✴✻✲✼✹ ✹✲✿❅
❘✵✭ ✲✩✮✼✭✬✹ ✽✭✬✭ ✺✲✻❀
✭ ❭❅❃ ✰✻✼✼✻✯✩ ●✯✬ ✴✲t✴✵✻✩✮
✩✯✬t✵✭✬✩ ✺✻❂✭✰✻✩✩✯✽✹
●✬✯✰ ➇ ✲✿ ❭ t✵✬✯✾✮✵
✧ ✭✺t❅ ❏❑❁ t✵✭ ❊✯✩✩✭✈✻✼✼✭
❍✯✽✭✬ ★❀✰✻✩✻✹t✬✲t✻✯✩
✲✩✩✯✾✩✴✭❀❅
❘✵✭ ✲✩✩✾✲✼ ✬✭✽✲✬❀
✺✬✯✮✬✲✰ ✻✹ ●✾✩❀✭❀ ✳✿ t✵✭
✲✮✭✩✴✿ ✲✩❀ ✻✹ ✻✩t✭✩❀✭❀
t✯ ✬✭✰✯✈✭ t✵✭ ✺✬✭❀✲❄
t✯✬✿ ✺✻❂✭✰✻✩✩✯✽ t✵✲t
✭✲t✹ ✿✯✾✩✮ ✹✲✼✰✯✩ ✲✩❀
✹t✭✭✼✵✭✲❀ ✵✭✲❀✭❀ ●✯✬ t✵✭
✯✴✭✲✩❅❘✵✻✬t✭✭✩ ✺✯✺✾❄
✼✲t✻✯✩✹ ✯● ✹✲✼✰✯✩ ✲✩❀
✹t✭✭✼✵✭✲❀ ✻✩ ♦✲✹✵✻✩✮t✯✩❁
✪✬✭✮✯✩ ✲✩❀ ▲❀✲✵✯ ✲✬✭
✹t✬✾✮✮✼✻✩✮ ✲✩❀ ✼✻✹t✭❀
✲✹ ✭✻t✵✭✬ t✵✬✭✲t✭✩✭❀ ✯✬
✭✩❀✲✩✮✭✬✭❀ ✾✩❀✭✬ t✵✭
❢✩❀✲✩✮✭✬✭❀ ✧ ✺✭✴✻✭✹ ★✴t❅
➇♦✭❉✈✭ ✹✭✭✩ ✲ ✹✾✳✹t✲✩❄
t✻✲✼ ✬✭❀✾✴t✻✯✩ ✻✩ ✺✬✭❀✲❄
t✻✯✩ ✳✿ t✵✭✹✭ ✸✹✵❁ ✽✵✻✴✵
✰✭✲✩ ✿✯✾✩✮ ✹✲✼✰✯✩ ✲✩❀
✹t✭✭✼✵✭✲❀ ✵✲✈✭ ✲ ✳✭tt✭✬
✴✵✲✩✴✭ ✯● ✰✲❂✻✩✮ ✻t t✯
t✵✭ ✯✴✭✲✩ ✲✩❀ ✭✈✭✩t✾❄
✲✼✼✿ ✬✭t✾✬✩✻✩✮ t✯ t✵✭
✳✲✹✻✩ ✲✹ ✲❀✾✼t✹❁◆ ✹✲✻❀ ❢✬✻✴
➇ ✴✪✰✻✭❁ t✵✭ ✺✬✯✮✬✲✰❉✹
✰✲✩✲✮✭✬ ✲t ❊✯✩✩✭✈✻✼✼✭
❍✯✽✭✬ ★❀✰✻✩✻✹t✬✲t✻✯✩❅
❘✵✭ ✲✮✭✩✴✿ ✹✲✻❀
✲✩✮✼✭✬✹ ✬✭✰✯✈✭❀ ❭❭❅❝ ✺✭✬❄
✴✭✩t ✯● t✵✭ ✺✻❂✭✰✻✩✩✯✽
✺✯✺✾✼✲t✻✯✩ ✰✭✲✹✾✬✻✩✮ ■
✻✩✴✵✭✹ ✯✬ ✼✯✩✮✭✬❁ ✰✭✲✩✻✩✮
t✵✭ ✺✬✯✮✬✲✰ ✹✾✴✴✭✹✹●✾✼✼✿
✰✭t ✻t✹ ✮✯✲✼ ✯● ✬✭✰✯✈✻✩✮
❭❑ t✯ ❲❑ ✺✭✬✴✭✩t ✯● t✵✭
✺✬✭❀✲t✯✬✹❅ ❛✲✬✮✭✬ ✸✹✵ ✲✬✭
✳✭✼✻✭✈✭❀ t✯ ✭✲t t✵✭ ✰✯✹t
✹✲✼✰✯✩ ✲✩❀ ✹t✭✭✼✵✭✲❀❅
★✩✮✼✭✬✹ ✽✵✯ ✬✭✮✻✹t✭✬
✲✩❀ ✺✲✬t✻✴✻✺✲t✭ ✲✬✭ ✺✲✻❀
✭ ❝ t✯ ✭ ❯ ✺✭✬ ✸✹✵❅ ★✹ ✲✩
✻✩✴✭✩t✻✈✭❁ ✽✻✼❀✼✻●✭ ✯●✸✴✻✲✼✹
✬✭✼✭✲✹✭❀ ✰✯✬✭ t✵✲✩ ❭❁❑❑❑
✹✺✭✴✻✲✼✼✿ t✲✮✮✭❀ ✩✯✬t✵✭✬✩
✺✻❂✭ ✰✻✩✩✯✽✹ ✽✯✬t✵ ✭ ❝❑❑
✻● ✴✲✾✮✵t ✳✿ ✲✩ ✲✩✮✼✭✬❅
❘✵✭ t✯✺ ✲✩✮✼✭✬ t✵✻✹
✿✭✲✬ ✭✲✬✩✭❀ ✲✳✯✾t
✭ ❵❭❁❑❑❑ ✲●t✭✬ ✴✲t✴✵✻✩✮
❯❁❪❑❑ ✸✹✵ ❀✾✬✻✩✮ t✵✭
✸✈✭❄✰✯✩t✵ ✹✭✲✹✯✩❅ ❘✵✭
t✯✺ ❲❑ ✲✩✮✼✭✬✹ ✭✲✬✩✭❀ ✲✩
✲✈✭✬✲✮✭ ✯● ✭ ❲■❁❑❑❑ ✭✲✴✵❅
Government
shutdown affects
Crater Lake, John
Day Fossil Beds
✧ ★❛❢ ➇ ✫ ★❍ ✬ ❙ ★✴✴✭✹✹ t✯ ❈✬✲t✭✬ ❛✲❂✭ ✲✩❀ ➇ ✯✾✩t
❫✲✻✩✻✭✬ ✩✲t✻✯✩✲✼ ✺✲✬❂✹ ✽✻✼✼ ✳✭ ✼✻✰✻t✭❀ ❀✾✭ t✯ t✵✭ ✮✯✈❄
✭✬✩✰✭✩t ✹✵✾t❀✯✽✩❅
❘✵✭ ✧ t✲t✭✹✰✲✩ P✯✾✬✩✲✼ ✬✭✺✯✬t✹ t✵✭ ✼✲✺✹✭ ✻✩ ●✭❀✭✬✲✼
●✾✩❀✻✩✮ ✺✬✯✰✺t✭❀ ❈✬✲t✭✬ ❛✲❂✭ ✰✲✩✲✮✭✬✹ t✯ ✴✼✯✹✭ t✵✭
✈✻✹✻t✯✬❉✹ ✴✭✩t✭✬❁ ✴✲✩✴✭✼ ✬✲✩✮✭✬❄✮✾✻❀✭❀ ✹✩✯✽✹✵✯✭ t✬✻✺✹
✲✩❀ ✴✼✯✹✭ t✵✭ ✬✯✲❀ t✯ t✵✭ ✼✲❂✭❉✹ ✬✻✰❅
➇ ✯✾✩t ❫✲✻✩✻✭✬ ✴✼✯✹✭❀ ✻t✹ ✬✯✲❀ t✯ ✺✯✺✾✼✲✬ ✽✻✩t✭✬
✬✭✴✬✭✲t✻✯✩ ❀✭✹t✻✩✲t✻✯✩ ❍✲✬✲❀✻✹✭❅
❊✯t✵ ✺✼✲✴✭✹ ✬✭✰✲✻✩ t✭✴✵✩✻✴✲✼✼✿ ✯✺✭✩ ✳✾t❁ ✲✹ ✽✻t✵
✰✯✹t ✩✲t✻✯✩✲✼ ✺✲✬❂✹ ✲✩❀ ✰✯✩✾✰✭✩t✹❁ t✵✭✬✭ ✽✻✼✼ ✳✭
✲✼✰✯✹t ✩✯ ✹✭✬✈✻✴✭✹❁ ✻✩✴✼✾❀✻✩✮ ✹✭✲✬✴✵ ✲✩❀ ✬✭✹✴✾✭❅
❘✵✭ ●✭❀✭✬✲✼ ✮✯✈✭✬✩✰✭✩t ✹✵✾t❀✯✽✩ ✽✻✼✼ ✻✰✺✲✴t t✵✭
✰✯✬✭ t✵✲✩ ❃❑❑ ✩✲t✻✯✩✲✼ ✺✲✬❂✹ ✲✩❀ ✰✯✩✾✰✭✩t✹❅ ▲✩ ✪✬❄
✭✮✯✩❁ t✵✲t ✻✩✴✼✾❀✭✹ P✯✵✩ ❜✲✿ ❚✯✹✹✻✼ ❊✭❀✹ ✲✩❀ ✪✬✭✮✯✩
❈✲✈✭✹ ✩✲t✻✯✩✲✼ ✰✯✩✾✰✭✩t✹❁ ✻✩ ✲❀❀✻t✻✯✩ t✯ ❛✭✽✻✹ ✲✩❀
❈✼✲✬❂ ❴✲t✻✯✩✲✼ ◗✻✹t✯✬✻✴✲✼ ❍✲✬❂❅
Whale count underway
❍✪❫❘❛★❴❜ ✫ ★❍ ✬ ❙ ➇ ✻✮✬✲t✻✩✮ ✮✬✲✿ ✽✵✲✼✭✹ ✽✻✼✼
✯✩✴✭ ✲✮✲✻✩ ✳✭ ✺✲✹✹✻✩✮ ✲✼✯✩✮ t✵✭ ✪✬✭✮✯✩ ❈✯✲✹t t✵✻✹
✽✻✩t✭✬❁ ✽✵✭✬✭ ✈✻✹✻t✯✬✹ ✲✩❀ ✈✯✼✾✩t✭✭✬✹ ✽✻✼✼ ✮✲t✵✭✬ ●✯✬
t✵✭ ✲✩✩✾✲✼ ♦✻✩t✭✬ ♦✵✲✼✭ ♦✲t✴✵ ♦✭✭❂❅
❘✵✭ ✪✬✭✮✯✩✻✲✩ ■ ✪✬✭✮✯✩❛✻✈✭ ✬✭✺✯✬t✹ t✵✭ ✸✈✭❄❀✲✿
✭✈✭✩t ✻✹ ✯✬✮✲✩✻❬✭❀ ✳✿ t✵✭ ✪✬✭✮✯✩ ❍✲✬❂✹ ✲✩❀ ❫✭✴✬✭✲t✻✯✩
❜✭✺✲✬t✰✭✩t ✲✩❀ ✽✻✼✼ ✬✾✩ ●✬✯✰ ❜✭✴❅ ❲❵ t✯ ❏❭❅
▲t ✴✯✻✩✴✻❀✭✹ ✽✻t✵ t✵✭ ✺✲✹✹✻✩✮ ✯● ✹✯✰✭ ❲❑❁❑❑❑ ✮✬✲✿
✽✵✲✼✭✹ ✵✭✲❀✭❀ ✹✯✾t✵ t✯ t✵✭✻✬ ✽✲✬✰ ✳✬✭✭❀✻✩✮ ✮✬✯✾✩❀✹
✩✭✲✬ ❊✲❥✲❁ ➇ ✭❩✻✴✯❅
❘✵✭ ✺✲✬❂✹ ❀✭✺✲✬t✰✭✩t ✽✻✼✼ ✹t✲●● t✬✲✻✩✭❀ ✈✯✼✾✩t✭✭✬✹
✲t ❲❃ ❀✭✹✻✮✩✲t✭❀ ✽✵✲✼✭ ✽✲t✴✵✻✩✮ ✼✯✴✲t✻✯✩✹ ✲✼✯✩✮ t✵✭
✴✯✲✹t ●✬✯✰ ❭❑ ✲❅✰❅ t✯ ❭ ✺❅✰❅ ✯✩ ✭✲✴✵ ✯● t✵✭ ✸✈✭ ❀✲✿✹ ✯●
t✵✭ ✭✈✭✩t❅
✲ ✵✲✼●❅
▲t❉✹ ➇❊✭ ❢❩✺✭✬t ✽✻t✵ ➇ ✲✺
✲✩❀ ❈✯✰✺✲✹✹◆ ✳✿ ❊❥✯✬✩ ✩ ✭✼✼❄
✹t✬✯✰❁ ✺✭✬✵✲✺✹ t✵✭ ❀✭✸✩✻t✻✈✭
✮✾✻❀✭ t✯ ✯✬✻✭✩t✭✭✬✻✩✮ ✻✩ t✵✭
✺✬✭❄ ✪ ❍ ✧ ✭✬✲❅
❫✲t✵✭✬ t✵✲✩ ✴✯✩t✻✩✾✭ t✯
●✬✭t ✲✳✯✾t ✰✿ ✮✲●●✭ ▲ ❀✭❄
✴✻❀✭❀ t✯ ✾✹✭ ✻t ✲✹ ✰✯t✻✈✲t✻✯✩
t✯ ✳✾✻✼❀ ✾✺ ✰✿ ✯✳✈✻✯✾✹✼✿
✲t✬✯✺✵✻✭❀ ✲✳✻✼✻t✿ t✯ ✩✭✮✯t✻✲t✭
✬✯✾✮✵ ✴✯✾✩t✬✿ ✽✻t✵✯✾t t✵✭
✲✻❀ ✯● ✯✬✳✻t✻✩✮ ✹✲t✭✼✼✻t✭✹❅
❘✵✻✹ ✰✻✮✵t ✹✭✭✰ ✲ ✹✾✺✭✬❄
✾✯✾✹
✹❂✻✼✼ t✵✭✹✭ ❀✲✿✹ ✳✾t
★
▲❉✈✭ ✵✲❀ ✲✩ ✭✺✻✺✵✲✩✿❅
▲ ✽✲✩t t✵✲t ✭❩t✬✲ ✼✭✈✭✼ ✯●
✴✯✩✸❀✭✩✴✭ t✵✲t ✴✯✰✭✹ ●✬✯✰
✳✭✻✩✮ ✲✳✼✭ t✯ ✮✭t ✲✬✯✾✩❀ ✽✻t✵
✩✯t✵✻✩✮ ✰✯✬✭ ✹✯✺✵✻✹t✻✴✲t✭❀
t✵✲✩ ✲ ✹✵✭✭t ✯● ✺✲✺✭✬ ✲✩❀ ✲
✩✭✭❀✼✭ ★ ✯✲t✻✩✮ ✻✩ ✰✻✩✭✬✲✼ ✯✻✼❅
❴✭✻t✵✭✬ ✯● ✽✵✻✴✵ ✬✭❳✾✻✬✭✹
✳✲tt✭✬✻✭✹❅
óôõö÷ø ùôúûü ýüõþÿôûþ ✐ ÷÷ ♣ õôúÿû ✈ õ û s s õõ ❦ ûøö ú ❣ õ ❡❜ õô
❙ õô ✈ ûþõ s õ ♣ ôõ s õøÿúÿû ✈ õ ûø ✁✉ ôø s✂ ó ✳ ✄ õ ❣❙ ❘ ûüü
öôõõÿ þ ✉s ÿ÷ ❡ õô s úø ❞ ôõþõû ✈ õ ♣ ú ②❡ õøÿ s✂ ú ss û s ÿ þ ✉s ÿ÷ ❡ õô s
❘ ûÿ ❤ ûø q✉ ûôûõ s ✈ ûú ♣❤ ÷øõ ÷ô ûø ♣ õô s ÷ø ✂ úø ❞ ÷ÿ ❤ õô
þüõôûþúü ❧✉ øþÿû÷ø s s✉ þ ❤ ú s ☎ üûøö úø ❞ ÿ ②♣ ûøö ✳ ✆ û s ûÿ úø ②
óùý ✐ ÷ ✢ þõ ❧ ÷ô úø ú ♣♣ üûþúÿû÷ø
÷ô ú ♣♣ ü ② ÷øüûøõ úÿ ❘❘❘✳ ÷ÿõþþ ✳
þ÷ ❡♠ þúôõõô s✳ óùý ✐ û s úø õ q✉ úü
÷ ♣♣ ÷ôÿ ✉ øûÿ ② õ ❡♣ ü÷ ② õô ✳ úÿõ ÷ ❧
♣ ú ②✿ ✝✞✳✟✠♠❤ ô ✳ ✐ ü÷ s õ s ✝✡☛✡☞☛✝☞