The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, December 26, 2018, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❖◗❘❱◗❳❘❩❬❭ ❘◗❪◗❫❴◗❵ ❛❞❭ ❛❣✐❥
The Observer
äåæçè æéêèëìêíî ïìëð
èñæ ìæäêçèæìòäåíìé
Improving justice for
criminal defendants
óôõö÷øù úû öüù ýþÿÿ ✉ ÷õ ✁ þö ✂ ôõö÷øù ✄ þ ✉ ÿÿ ☎
❨ ùö öü ✉ ö ÷õ üþ ❡ ✂ ôõö÷øù øþ ✆✆ þ ✁ ÿû ÷õ ✝ þ ✞ ÷ýùý öþ ø ÷ ✆ ÷ ✁✉ ÿ
ýù ✄ ù ✁ ý ✉✁ öõ ÷ ✁ ❞ ù ✟ þ ✁ ❡ üþ ø ✉✁✁ þö ✉✄✄ þ ý öþ ü÷ ù öüù÷ þ ❡✁
ÿ ✉❡ ûù õ ☎ ✥ ö ÷õ ✉ õûõöù ✆ öü ✉ ö öüù ✁✉ ö÷þ ✁✉ ÿ ✠ ÷ ✡ öü ❆✆ ù ✁ ý ✆ ù ✁ ö
❈ ù ✁ öù õô ✟✟ ùõöõ ✞ ÷þÿ ✉ öùõ öüù ❈ þ ✁ õö÷öôö÷þ ✁ ✉✁ ý öü ✉ ö ☛ ô ✟ ù ✁ ù
✠ ù ✁☎ ☞ ÿþûý ✌ þ ✍✉✁ õ ✎ ÷ ✏ øü ✉ ÷ þ ✄ öüù õö ✉ öù ✠ ù ✁✉ öù óôý÷ø÷ ✉ û
❈ þ ✆✆ ÷ööùù ✏ õ ✉ ÷ý ✆✉✎ ùõ öüù õö ✉ öù ✞ ôÿ ✁ ù ✉ úÿù öþ ÿ ✉❡ õô÷öõ ☎
✥ ö ÷õ ✉✁ ô ✁ øþ ✁ õø÷þ ✁✉ úÿù õûõöù ✆✏ þ ✁ ù öü ✉ ö ÿ÷ ✎ ùÿû ÿù ✉✞ ùõ
✆✉✁ û ❞ ù ✟ þ ✁ ÷ ✉✁ õ ❡ ÷öü ô ✁ ýùõù ✞ ùý ø ÷ ✆ ÷ ✁✉ ÿ ùøþ ýõ öü ✉ ö
ø ✉✁ ô ✁ ýþ ùÿ ✉ ö÷þ ✁ õü÷ ✝ õ ❝ ø ✉ ôõù öüù ✆ öþ ÿþõù öüù÷ ✝ þ ✄ ùõõ÷þ ✁✲
✉ ÿ ÿ÷øù ✁ õùõ ✄ þ ❡ þ ✎❝ ✉✁ ý úÿþø ✎ öüù ✆ ✄ þ ✆ þúö ✉ ÷ ✁ ÷ ✁✟ õöôýù ✁ ö
ÿþ ✉✁ õ ✏ ù ✆✝ ÿþû ✆ ù ✁ ö þ üþôõ÷ ✁✟☎
✥✄ ✆ ÷õü ✉✁ ýÿùý ✏ ù ✞ ù ✁ öüù ÿþ ❡ ùõö ÿù ✞ ùÿ þ ✄ ✆ ÷õýù ✆ ù ✉✁ þ
ø ✉ õùõ ø ✉✁ ø ù ✉ öù ô ✁ ù ✡✝ ùøöùý øþ ✁ õù ✑ ôù ✁ øùõ ✄ þ ÷ ✁ ý÷ ✟ ù ✁ ö
ýù ✄ ù ✁ ý ✉✁ öõ ✏ ❡ üþ ý÷õ ✝ þ ✝ þ ö÷þ ✁✉ öùÿû ✉ ù ✝ ùþ ✝ ÿù þ ✄ øþÿþ ☎ ❨ ùö
öüù õö ✉ öù ýþùõ ✁ þö ù ✞ ù ✁ ✆ þ ✁ ÷öþ ÷ ✁ ý÷ ✟ ù ✁ ö ýù ✄ ù ✁ õù ÷ ✁ öüù ✆ ô ✲
✁ ÷ø÷ ✝✉ ÿ øþô öõ ✉✁ ý øþô ✁ öû ✂ ôõö÷øù øþô öõ öü ✉ ö ü ✉✁ ýÿù ✆✉✁ û
✆ ÷õýù ✆ ù ✉✁ þ õ ☎
❞ ù ✟ þ ✁ ü ✉ ý öüù ÷ ✁ õ÷ ✟ üö öü÷õ ûù ✉ öþ ü÷ ù öüù ❖ þõöþ ✁✲ ú ✉ õùý
✠ ÷ ✡ öü ❆✆ ù ✁ ý ✆ ù ✁ ö ❈ ù ✁ öù öþ õöôýû ÿù ✟✉ ÿ ù ✝ ùõù ✁ ö ✉ ö÷þ ✁
Spout Springs parking plan
supports multiple uses
✝ þ ✞ ÷ýùý ✉ ö öüù ø÷ øô÷ö øþô ö ÿù ✞ ùÿ öü þô ✟ ü öüù õö ✉ öù ❞✄♣ øù þ ✄
✌ ôúÿ÷ø P ù ✄ ù ✁ õù ✠ ù ✞ ÷øùõ ☎ ❚ üù øù ✁ öù ù ✡✉✆ ÷ ✁ ùý ✁ ÷ ✁ ù øþô ✁ ö÷ùõ
✄ þ ✆ óôÿû ✒✓ öü þô ✟ ü ❞ øö ☎ ✔☎
❚ üù ✠ ÷ ✡ öü ✉✁ ý ☞ þô öùù ✁ öü ✉✆ ù ✁ ý ✆ ù ✁ öõ ÷ ✁ öù õùøö öþ
ù ✑ ô÷ ù öü ✉ ö ÷ ✁ ý÷ ✟ ù ✁ ö ýù ✄ ù ✁ ý ✉✁ öõ ü ✉✞ ù øþ ✆✝ ùöù ✁ ö øþô ✁ õùÿ
÷ ✁ ø ÷ ✆ ÷ ✁✉ ÿ ø ✉ õùõ öü ✉ ö ø ✉
û ✉ ✝ þöù ✁ ö÷ ✉ ÿ õù ✁ öù ✁ øù þ ✄ ÷ ✆✝ ÷õ ✲
þ ✁✆ ù ✁ ö ☎ ❖ ôö öüù ✝ ùÿ÷ ✆ ÷ ✁✉ û ù ✝ þ ö ✄ þ ✆ öüù ✁ þ ✁✝✉ ö÷õ ✉✁✏
✁ þ ✁✝ þ ♣ ö ✠ ÷ ✡ öü ❆✆ ù ✁ ý ✆ ù ✁ ö ❈ ù ✁ öù øþ ✁ öù ✁ ýõ öü ✉ ö ❞ ù ✟ þ ✁✕ õ
❦❧ ♠♥q rs①①s rs①①s
õûõöù ✆ ✄ þ ✝ þ ✞ ÷ý÷ ✁✟ öü ✉ ö ýù ✄ ù ✁ õù ÷õ ú ✉ ýÿû ú þ ✎ ù ✁☎ ☛✡✝ ù öõ
③④❧♠⑤④⑥♠ ⑦s⑧⑨q⑤⑩ ❶ ♥s❷q
✄ þ ✆ öüù øù ✁ öù ✏ ❡ üþ öùõö÷ ♣ ùý úù ✄ þ ù öüù ✠ ù ✁✉ öù ✉✁ ý ✖ þôõù
♥s❸ ♠♥q ❹⑤④❷④①q⑨q ❺❻
óôý÷ø÷ ✉ û øþ ✆✆ ÷ööùùõ þ ✁ ☞ ÷ý ✉ û ✏ ùõõù ✁ ö÷ ✉ ÿÿû õô ✟✟ ùõöùý öü ✉ ö
❞ ù ✟ þ ✁ õø ✉✝ ÷öõ øô ù ✁ ö õûõöù ✆☎
❚ üù ù ✝ þ ö ô ✁ ýù õøþ ùõ ❡ ü ✉ ö ✝ ôúÿ÷ø ýù ✄ ù ✁ ýù õ õ ✉ ÷ý ÷ ✁
✉ ùøù ✁ ö ❛ ù ✟ ÷õöù ✲✗ ô ✉ ý õöþ û ☎ ❚ üù÷ ÿþ ❡ ✝✉ û ✉✁ ý ü÷ ✟ ü
❡ þ ✎ ÿþ ✉ ý ✝ þöù ✁ ö÷ ✉ ÿÿû ô ✁ ýù ✆ ÷ ✁ ù öüù÷ ✉ ú÷ÿ÷öû öþ ✝ þ ✞ ÷ýù ✉
øþ ✆✝ ùöù ✁ ö ýù ✄ ù ✁ õù ☎ ❞✁ øù ÿ ✉❡ ûù õ ✟✉ ÷ ✁ õô ✄♣ ø÷ù ✁ ö ù ✡✝ ù ÷ù ✁ øù
♠❺ ❺❹q⑧ ❻❺⑤ ❽④⑧♠q⑤
❺❹q⑤s♠④❺⑧❧➅
❶⑧ ❺⑤❸q⑤ ♠❺ s①①q❷④s♠q
♠s①❼④⑧⑨ ❽④♠♥ ❾s⑧❿ ❺❻ ❺➀⑤
♠♥q❧q ⑥❺⑧⑥q⑤⑧❧⑩ ❶ ⑤q⑥q⑧♠①❿
⑥❺❾❾➀⑧④♠❿ ❾q❾➁q⑤❧
s⑨⑤qq❸ ♠❺ ❾❺❸④❻❿ ♠♥q
⑤q⑨s⑤❸④⑧⑨ ♠♥q ♠❽❺ ➂⑧❺➃
⑧❺⑤♠♥ ❹s⑤❼④⑧⑨ s⑤qs ➁❿
➄s⑤❼❧ s♠ ➂❹❺➀♠ ➂❹⑤④⑧⑨❧
q①④❾④⑧s♠④⑧⑨ ❺❷q⑤⑧④⑨♥♠
➂❼④ ❦⑤qs➅ ❶ ❽s⑧♠ ♠❺
❹s⑤❼④⑧⑨ ❺⑧⑥q ➂❹❺➀♠
❧④⑧⑥q⑤q①❿ ♠♥s⑧❼ q❷q⑤❿❺⑧q
➂❹⑤④⑧⑨❧ ❺❹q⑧❧ ❻❺⑤ ♠♥q
❽♥❺ ♥s❧ ⑥❺⑧♠s⑥♠q❸ ❾q
➍➎➐➑➃➍➎➐➒ ❧qs❧❺⑧➅
s⑧❸ q⑧⑨s⑨q❸ ④⑧ ⑥❺⑧❷q⑤➃
öüùû ✄ ù ✑ ôù ✁ öÿû ÿù ✉✞ ù ✄ þ úùööù ✂ þúõ ÷ ✁ öüù ✝ ÷ ✞✉ öù õùøöþ þ
❧s♠④❺⑧❧ s⑤❺➀⑧❸ ➂❹❺➀♠
➂❹⑤④⑧⑨❧➅
✉ õ ✝ þõùøôöþ õ ☎
úû øþô ✁ öû ✉✁ ý ✉✆ þ ✁✟ ÿ ✉❡ ûù õ ☎ ✥✁ ✆ þõö ÷ ✁ õö ✉✁ øùõ ✏ ✝ ôúÿ÷ø
s⑨⑤qq❾q⑧♠ ❽s❧ ♠❺ ♥s❷q
➂❹❺➀♠ ➂❹⑤④⑧⑨❧ ❺❹q⑤s♠q
➆♥⑤❺➀⑨♥ s①① ❺❻ ♠♥q❧q
❞ ù ✟ þ ✁✕ õ øþ ✁✞ þÿôöùý õûõöù ✆ þ ✄ ÷ ✁ ý÷ ✟ ù ✁ ö ýù ✄ ù ✁ õù ✞✉ ÷ùõ
➓❿ ❺➁➔q⑥♠④❷q ❽④♠♥ ♠♥④❧
④♠❧ ❸❺❽⑧♥④①① s⑧❸ ⑥⑤❺❧❧
❸④❧⑥➀❧❧④❺⑧❧ ④♠ ④❧ s❹❹s⑤➃
⑥❺➀⑧♠⑤❿ ❺❹q⑤s♠④❺⑧❧ ❸➀⑤➃
ýù ✄ ù ✁ ýù þ ✄♣ øùõ ✏ øþ ✁ õþ ö÷ ✉ ✉✁ ý ÿ ✉❡ ♣ ✆ õ ✉ ù ✝✉ ÷ý ✉ ✇✉ ö ✄ ùù
q⑧♠ ♠❺ ❾q ♠♥④❧ s⑤qs ❺❻ ♠♥q
④⑧⑨ ♠♥q ➍➎➐➑ s⑧❸ ➍➎➐➒
➇❾s♠④①①s ➈s♠④❺⑧s① ➉❺⑤q❧♠
❧❼④ ❧qs❧❺⑧⑩ ❽♥④①q ❹⑤❺❷④❸➃
✄ þ ù ✉ øü öû ✝ ù þ ✄ ø ✉ õù ✏ ù ✟✉ ýÿùõõ þ ✄ öüù ö÷ ✆ ù ÷ ✁✞ þÿ ✞ ùý þ öüù
④❧ ♥④⑨♥①❿ ❷s①➀q❸ ➁❿ ❾s⑧❿
④⑧⑨ ❻❺⑤ ♠♥q ❧s❻q♠❿ ❺❻ s①①
✑ ô ✉ ÿ÷öû þ ✄ öüù÷ ❡ þ ✎☎
❚ üù ✠ ÷ ✡ öü ❆✆ ù ✁ ý ✆ ù ✁ ö ❈ ù ✁ öù õ ✉ ÷ý ✇✉ ö ✄ ùùõ ø ù ✉ öù ✉✁
❺❻ ♠♥q ⑥❺❾❾➀⑧④♠④q❧ ♠♥s♠
➀❧q⑤❧ ❽♥❺ q⑧➔❺❿ ⑤q⑥⑤qs♠➃
❽q ❧q⑤❷q➅ ❶ s①❧❺ ⑤q⑥❺⑨⑧④➊q
④⑧⑨ ④⑧ ♠♥④❧ s⑤qs➅
♠♥q ❷s①➀q❧ ④⑧ ♠♥④❧ s⑤qs
➆♥q ⑧❺⑤♠♥ ❹s⑤❼④⑧⑨
My Voice
➞➟➠➡➢➢➤➥ ➞➡➢➤➠➦
➧➨➩➫ ➭➯➲➲➳➯➵➸ ➨➲ ➺➸➫ ➻➯➼➼➯ ➻➯➼➼➯ ➽➨➲➺➾➨➵➺ ➭➯➚➪➫➾ ➶➹➾
➺➸➫ ➘➚➨➺➫➴ ➷➺➯➺➫➲ ➬➹➾➫➲➺ ➷➫➾➮➨➵➫➱
➧✃ ❐➹➨➵➫ ➵➹➼❒❮➚➲ ➾➫❰➫➵➺ ➺➸➫ ➮➨➫Ï➲ ➹➶ ➺➸➫ ➯❒➺➸➹➾
➹➚➼✃➱ ➧✃ ❐➹➨➵➫ ➵➹➼❒❮➚➲ ➲➸➹❒➼➴ ➳➫ ÐÑÑÒÓÑÑ Ï➹➾➴➲
➹➾ ➯➲ ➲Ô➯➵➫ ➯➼➼➹Ï➲➱ ➷❒➳❮➨➲➲➨➹➚➲ ➲➸➹❒➼➴ ➨➚➵➼❒➴➫
➯ Ô➹➾➺➾➯➨➺Ò➺✃Ô➫ Ô➸➹➺➹➪➾➯Ô➸ ➹➶ ➺➸➫ ➯❒➺➸➹➾➱ Õ❒➺➸➹➾➲
➯➼➲➹ ➲➸➹❒➼➴ ➨➚➵➼❒➴➫ ➺➸➫➨➾ ➶❒➼➼ ➚➯❮➫Ö ➯➪➫Ö ➹➵➵❒Ô➯➺➨➹➚
➯➚➴ ➾➫➼➫➮➯➚➺ ➹➾➪➯➚➨×➯➺➨➹➚➯➼ ❮➫❮➳➫➾➲➸➨Ô➲➱ ➻➫ ➫➴➨➺
➲❒➳❮➨➲➲➨➹➚➲ ➶➹➾ ➳➾➫➮➨➺✃Ö ➪➾➯❮❮➯➾Ö ➺➯➲➺➫ ➯➚➴ ➼➫➪➯➼
➾➫➯➲➹➚➲➱ ➻➫ ➴➹ ➚➹➺ ➶➯➵➺ ➵➸➫➵➩➱ ➻➫ ➾➫Ø➫➵➺ ➺➸➹➲➫
Ô❒➳➼➨➲➸➫➴ ➫➼➲➫Ï➸➫➾➫➱ ➷➫➚➴ ➵➹➼❒❮➚➲ ➺➹ Ù➯ Ú➾➯➚➴➫
Û➳➲➫➾➮➫➾Ö ÜÝÑÞ Ð➺➸ ➷➺➱Ö Ù➯ Ú➾➯➚➴➫Ö Û➾➫➱Ö ßÓàÐÑÖ ➶➯á
➺➸➫❮ ➺➹ ÐÝÜÒßÞâÒÓàÑÝ ➹➾ ➫❮➯➨➼ ➺➸➫❮ ➺➹
➚➫Ï➲ã➼➯➪➾➯➚➴➫➹➳➲➫➾➮➫➾➱➵➹❮➱
➙⑥s♠④❺⑧⑩ ❶ ♥s❷q ⑤q⑥q④❷q❸
❽q➁❧④♠q ❻❺⑤ ♠♥q ①s♠q❧♠
⑧➀❾q⑤❺➀❧ ❹♥❺⑧q ⑥s①①❧
④⑧❻❺⑤❾s♠④❺⑧➅ ➆♥q ➀❹❸s♠➃
÷ ✁ üù ù ✁ ö øþ ✁✇ ÷øö þ ✄ ÷ ✁ öù ùõö úùö ❡ ùù ✁ öüù øþô ✁ õùÿ ✕ õ ♣✁✉✁ ø÷ ✉ ÿ
④⑧⑥①➀❸q s ❽♥❺①q ❧❹q⑥♠⑤➀❾
s⑤qs ④❧ ❽④♠♥④⑧ ♠♥q ➂❹❺➀♠
s⑧❸ q❾s④①❧ ❻⑤❺❾ ❷s⑤④❺➀❧
q❸ ❹s⑤❼④⑧⑨ s⑤qs ❾s❹ ④❧
❡ ùÿÿ ✲ úù÷ ✁✟ ✉✁ ý öüù øÿ÷ù ✁ ö ✕ õ ÿù ✟✉ ÿ ❡ ùÿÿ ✲ úù÷ ✁✟☎ ❚ üù ✆ þ ù ö÷ ✆ ù
❺❻ ❻❺⑤q❧♠ ➀❧q❧⑩ ④⑧⑥①➀❸④⑧⑨
➂❹⑤④⑧⑨❧ ➓❺➀⑧♠s④⑧ ⑦q❧❺⑤♠
⑥❺❾❾➀⑧④♠❿ ❾q❾➁q⑤❧
s❷s④①s➁①q s♠ ♥♠♠❹❧➜➝➝❽❽❽➅
✉ ÿ ✉❡ ûù ýù ✞ þöùõ öþ ✉ ø ✉ õù ✏ öüù ÿùõõ ✆ þ ✁ ùû öü ✉ ö üù þ õüù
❧❼④④⑧⑨⑩ ❧⑧❺❽❧♥❺q④⑧⑨⑩
➂❹q⑥④s①➃➇❧q ➄q⑤❾④♠ s⑧❸
⑤q⑨s⑤❸④⑧⑨ ⑥❺⑧⑥q⑤⑧❧ ❺❷q⑤
❻❧➅➀❧❸s➅⑨❺❷➝➀❾s♠④①①s➅
❧⑧❺❽❾❺➁④①④⑧⑨⑩ ❧❼④④⑧⑨⑩
④❧ ➀♠④①④➊q❸ ➁❿ ❧❼④ s⑤qs
♠♥q ①❺❧❧ ❺❻ ❺❷q⑤⑧④⑨♥♠
➓❿ ①❺⑧⑨➃♠q⑤❾ ❷④❧④❺⑧
❹❺❽q⑤❧❹❺⑤♠❧⑩ ♥④❼④⑧⑨⑩
⑥➀❧♠❺❾q⑤❧ s⑧❸ ❺♠♥q⑤
❹s⑤❼④⑧⑨ ④⑧ ♠♥q ➂❹❺➀♠
④❧ ♠❺ ❧qq ♠♥④❧ s⑤qs ♠♥⑤④❷q
♥➀⑧♠④⑧⑨⑩ ❽④①❸①④❻q ❷④q❽④⑧⑨⑩
❽④⑧♠q⑤ ⑤q⑥⑤qs♠④❺⑧④❧♠❧➅
➂❹⑤④⑧⑨❧ ⑧❺⑤♠♥ ❹s⑤❼④⑧⑨
s⑧❸ ⑥❺⑧♠④⑧➀q ♠❺ ❧q⑤❷q ♠♥q
s⑤qs➅
❷s⑤④q♠❿ ❺❻ ⑥❺❾❾➀⑧④♠④q❧
ù ✉ ✁ õ ✝ ù üþô ☎
✥✁ ✉ ýý÷ö÷þ ✁✏ ❞ ù ✟ þ ✁ ýþùõ ✁ þö ✎ ùù ✝ ö ✉ úõ þ ✁ ❡ üùöüù ÷ ✁ ý÷ ✲
✟ ù ✁ ö ýù ✄ ù ✁ õù ÿ ✉❡ ûù õ ü ✉✞ ù öüù ✑ ô ✉ ÿ÷ ♣ ø ✉ ö÷þ ✁ õ ✏ ù ✡✝ ù ÷ù ✁ øù
⑥s➁④⑧ ⑤q⑥⑤qs♠④❺⑧⑩ ❧❽④❾➃
✉✁ ý ô ✝✲ öþ ✲ ý ✉ öù ✎✁ þ ❡ ÿùý ✟ ù ✄ þ ✉ ÿÿ öüù öû ✝ ùõ þ ✄ ø ✉ õùõ öüùû
❾④⑧⑨⑩ ♠④❾➁q⑤ ❹⑤❺❸➀⑥♠④❺⑧⑩
s⑤qs ④❧ ❾s⑧s⑨q❸ ④⑧
♥❺⑤❧q➁s⑥❼ ⑤④❸④⑧⑨ s⑧❸
❹s⑤♠⑧q⑤❧♥④❹ ❽④♠♥ ➂❹❺➀♠
❧④❺⑧❧⑩ ④⑧⑥①➀❸④⑧⑨ ④⑧❹➀♠
❾❺⑤q➅ ❶⑧ ❻s⑥♠⑩ ♠♥q ➂❹❺➀♠
➂❹⑤④⑧⑨❧ s⑧❸ ♠♥q ➉❺⑤➃
❻⑤❺❾ →③→➆⑩ ❶ ❸q⑥④❸q❸
➂❹⑤④⑧⑨❧ s⑤qs ④❧ s ❹q⑤➃
q❧♠ ➂q⑤❷④⑥q s⑧❸ ④❧ ❹s⑤♠
♠❺ ❾❺❸④❻❿ ♠♥q ⑥❺⑧➙⑨➀⑤s➃
➂❹❺➀♠ ➂❹⑤④⑧⑨❧ ➂❼④ ❦⑤qs
❡ ü÷ÿù ✏ öüùõù ÿ ✉❡ ûù õ ✉ ù ô ✝ ✉✟✉ ÷ ✁ õö ✝ þõùøôöþ õ ❡ üþ ✉ ù
❻q⑥♠ q➋s❾❹①q s❧ ♠❺ ❽♥❿
❺❻ →⑤q⑨❺⑧➣❧ ➂⑧❺➃➄s⑤❼
♠④❺⑧ ❺❻ ♠♥q ❧❺➀♠♥ ❹s⑤❼④⑧⑨
❺❹q⑧ s⑨s④⑧ ♠❺ ❺➀⑤ ❹➀➁①④⑥⑩
úùööù ✝✉ ÷ý ✏ ❡ üþ ✆✉ û ü ✉✞ ù ✆ þ ù ù ✡✝ ù ÷ù ✁ øù ✉✁ ý ❡ üþ ü ✉✞ ù
♠♥q ➉❺⑤q❧♠ ➂q⑤❷④⑥q ♥s❧
❹⑤❺⑨⑤s❾➅
s⑤qs ④⑧ ❺⑤❸q⑤ ♠❺ s➀♠♥❺➃
s❧ ❶ ➁q①④q❷q ④♠ ④❧ s⑧
⑤④➊q ❺❷q⑤⑧④⑨♥♠ ❹s⑤❼④⑧⑨
④❾❹❺⑤♠s⑧♠ ①❺⑥s① ⑤q❧❺➀⑤⑥q⑩
ü ✉✁ ýÿù ☎ ❚ üùû þ ✄ öù ✁ ü ✉✞ ù ú þ ✉ ý ✝ þ ö ✄ þÿ÷þõ ✏ ❡ ü÷øü ö ✉✎ ù öüù ✆
÷ ✁ öþ ✉ ù ✉ õ þ ✄ ÿ ✉❡ ❡ üù ù öüùû ✉ ù ÿùõõ ✎✁ þ ❡ ÿùý ✟ ù ✉ úÿù ☎ ✘ ù ✉✁✲
✟ ù ✉ öù
➆♥q ⑧❺⑤♠♥ ❹s⑤❼④⑧⑨
s ❾s⑧❸s♠q ♠❺ ❧➀❹❹❺⑤♠
ùõþô øùõ ✄ þ ÷ ✁✞ ùõö÷ ✟✉ ö÷þ ✁ õ ✉✁ ý þöüù ÿù ✟✉ ÿ ❡ þ ✎☎
❾➀①♠④❹①q ➀❧q❧➅
✥✁ ø ÷ ✆ ÷ ✁✉ ÿ ø ✉ õùõ ✏ ÷ ✁✉ ýù ✑ ô ✉ öù ýù ✄ ù ✁ õù ù ✝ ùõù ✁ ö ✉ ö÷þ ✁ ø ✉✁
❶⑧ ♠♥q ❹s❧♠ ♠❽❺ ❿qs⑤❧⑩
❦ ❧q⑥❺⑧❸ ❹s⑤❼④⑧⑨ s⑤qs
❻❺⑤ ♠⑤➀⑥❼❧ s⑧❸ ♠⑤s④①q⑤❧
❹⑤❺❷④❸④⑧⑨ ❻s❾④①❿➃❻⑤④q⑧❸①❿
⑤q⑥⑤qs♠④❺⑧s① ❺❹❹❺⑤♠➀⑧④➃
❹s⑤❼④⑧⑨ s⑤qs➅
♠♥q ➂❹❺➀♠ ➂❹⑤④⑧⑨❧ ➂❼④
s⑥⑤❺❧❧ ♠♥q ♥④⑨♥❽s❿ ❻⑤❺❾
♠♥q ⑤q❧❺⑤♠➅ ➆♥q ❧❺➀♠♥
✟✉ ÷ ✁ õ ù ✟✉ ýÿùõõ þ ✄ öüù ✄✉ øöõ ✉✁ ý ✉ ý÷õ÷ ✁ øù ✁ ö÷ ✞ ù ✄ þ ✝ ô õô÷ ✁✟
❹s⑤❼④⑧⑨ s⑤qs ④❧ ❺➀♠❧④❸q
s⑤⑤s⑧⑨q❾q⑧♠❧ ❻❺⑤ ➁❺♠♥
❺❻ ♠♥q ➂❹❺➀♠ ➂❹⑤④⑧⑨❧
♠♥q ⑧❺⑤♠♥ s⑧❸ ❧❺➀♠♥
❹⑤❺❷④❸q ♠♥q ④❾❹❺⑤♠s⑧♠
❾④⑧④❧♠⑤s♠④❺⑧ ❺❻ ♠♥q ❹s⑤❼➃
➂❼④ ❦⑤qs ❹q⑤❾④♠ s⑧❸
❹s⑤❼④⑧⑨ s⑤qs❧ ❹⑤❺❷④❸q
❾➀①♠④❹①q➃➀❧q ⑤q⑥⑤qs♠④❺⑧s①
④⑧⑨ ①❺♠ ⑧❺⑤♠♥ ❺❻ ➌④⑨♥❽s❿
❾s⑧s⑨q❸ ➁❿ ♠♥q ➉❺⑤q❧♠
q➛➀④♠s➁①q s⑧❸ ❧s❻q s⑥⑥q❧❧
❺❹❹❺⑤♠➀⑧④♠④q❧ ♠♥s♠
➍➎➏➅
➂q⑤❷④⑥q ➀⑧❸q⑤ s ❧q❹s⑤s♠q
❻❺⑤ s ❷s⑤④q♠❿ ❺❻ ⑤q⑥⑤q➃
⑥❺⑧⑧q⑥♠ ❿❺➀ s①① ♠❺ ❿❺➀⑤
➂⑧❺➃➄s⑤❼ s⑨⑤qq❾q⑧♠
s♠④❺⑧s① ➀❧q❧⑩ ④⑧⑥①➀❸④⑧⑨
➈s♠④❺⑧s① ➉❺⑤q❧♠➅
❽④♠♥ →③→➆➅
s①①q❷④s♠④⑧⑨ ♠♥q ⑥❺⑧⑥q⑤⑧❧
♠♥q ➂❹❺➀♠ ➂❹⑤④⑧⑨❧ ➂❼④
❶⑧ ♠♥q ❹s❧♠⑩ ♠♥q ❧❺➀♠♥
❚ ü ✉ ö ❡ ÷ÿÿ ö ✉✎ ù ✝ ÿ ✉✁✁ ÷ ✁✟ ✉✁ ý ö÷ ✆ ù ✏ úôö öüù õö ✉ öù ✆ ôõö ✁ þö
❦⑤qs ♠❺ s❸❸⑤q❧❧ ♠♥q❧q
❹s⑤❼④⑧⑨ s⑤qs ♥s❧ ➁qq⑧
õö ✉✁ ý õö÷ÿÿ ☎ ❚ üù ✙✓✚✛ ✜ ù ✟ ÷õÿ ✉ öô ù ü ✉ õ ✉ ✆ þ ✉ ÿ ✏ ùöü÷ø ✉ ÿ ✉✁ ý
❧s❻q♠❿ ⑥❺⑧⑥q⑤⑧❧⑩ ❽♥④⑥♥
❸q❧④⑨⑧s♠q❸ ❻❺⑤ ❹s❧❧q⑧⑨q⑤
♥q ❧♠s♠q❧ s⑤q ❹⑤q❷q⑧♠④⑧⑨
❷q♥④⑥①q❧ ❺⑧①❿➅
ÿù ✟✉ ÿ þúÿ÷ ✟✉ ö÷þ ✁ öþ ÷ ✁✞ ùõö ✄✉ ✆ þ ù ÷ ✁ ✝✉ û ✉✁ ý ùõþô øùõ ✄ þ
♥④❾ ❻⑤❺❾ ❺➁♠s④⑧④⑧⑨ ①④➃
ÿ ✉❡ ûù õ ❡ üþ õù ✞ ù ✝ þþ ❞ ù ✟ þ ✁ ÷ ✉✁ õ ☎
⑥❺❾❾➀⑧④♠④q❧➅ ❶ s①❧❺ ①❺❺❼
⑥❺⑧⑥q⑤⑧❧ ❽④♠♥ ♠♥q s❸➃
④⑧⑨ ❽④♠♥ ♠♥q ❺❽⑧q⑤ ❺❻
❞ ù ✟ þ ✁ ✆ ôõö ÷ ✁✞ ùõö ÷ ✁ ✉ ✁ ù ❡ õûõöù ✆ þ ✄ ÷ ✁ ý÷ ✟ ù ✁ ö ýù ✄ ù ✁ õù ☎
♠④q❧ s⑧❸ ➔❺➁❧ ❻❺⑤ ❺➀⑤
➆♥q ⑧q❽ ❹s⑤❼④⑧⑨
➁➀❧④⑧q❧❧⑩ ⑥④♠④⑧⑨ ❧s❻q♠❿
❶ ♥s❷q ➁qq⑧ ❽❺⑤❼➃
ÿù ✟✉ ÿ ùõþô øùõ öü ✉ ö ✆ ôõö úù ✝✉ ÷ý ✄ þ ✆ öü ✉ ö ✇✉ ö ✄ ùù ☎
❶ ①❺❺❼ ❻❺⑤❽s⑤❸ ♠❺ ❧qq④⑧⑨
④⑧ s ❹❺⑤♠④❺⑧ ❺❻ ♠♥q ❧❺➀♠♥
❦⑤qs ♥s❧ ⑧❺♠ ❺❹q⑧q❸ ❻❺⑤
✄ ùùõ ø ù ✉ öù ✉✁ ÷ ✁ øù ✁ ö÷ ✞ ù ✄ þ ✝ ôõü÷ ✁✟ øÿ÷ù ✁ öõ öþ ❡✉ ý ✝ ÿù ✉ ú ✉ ✲
♠♥q④⑤ ➈s♠④❺⑧s① ➉❺⑤q❧♠➅
❹s⑤❼④⑧⑨ s⑤qs↕ ④❧ ①❺⑥s♠q❸
÷ ✁✟ öüù ÿ÷ ✄ ùÿþ ✁✟ øþ ✁ õù ✑ ôù ✁ øùõ ✏ ö ✉✎ ÷ ✁✟ ✝ ÿù ✉ ú ✉ ✟✉ ÷ ✁ õ öþ ✉✞ þ÷ý
✠ ÷ ✡ öü ❆✆ ù ✁ ý ✆ ù ✁ ö ❈ ù ✁ öù ✉ ø ✎✁ þ ❡ ÿùý ✟ ùõ öü ✉ ö ❞ ù ✟ þ ✁✕ õ ♣✡ ùý
♠♥s♠ q⑧➔❺❿ ⑤q⑥⑤qs♠④⑧⑨ ❺⑧
↔❼⑧❺❽⑧ s❧ ♠♥q ❧❺➀♠♥
ÿù ✉ ý öþ ÷ ✁✁ þøù ✁ ö ✝ ùþ ✝ ÿù úù÷ ✁✟ ✄ þô ✁ ý ✟ ô÷ÿöû þ ✏ ❡ ÷öüþôö ù ✉ ÿ÷ ✍✲
✄✉ ø÷ ✁✟ ✆ þ ù õù ÷þôõ øü ✉ ✟ ùõ ✉✁ ý ÿþ ✁✟ ù õù ✁ öù ✁ øùõ ☎ ❚ üù
➆♥⑤❺➀⑨♥ ♠♥q❧q ❸④❧⑥➀❧➃
s➁④①④♠❿ ④⑧❧➀⑤s⑧⑥q ⑧qq❸q❸
➂④⑧⑥q s⑧⑧❺➀⑧⑥④⑧⑨ ♠♥q
⑧❺⑤♠♥ ❹s⑤❼④⑧⑨ s⑤qs ❾❺❸④➃
SUBSCRIPTION INFORMATION
❻❺⑤❽s⑤❸ ♠❺ ⑥❺⑧♠④⑧➀④⑧⑨ ♠❺
❶ s❾ ⑨⑤s♠q❻➀① ❻❺⑤ ♠♥q
⑤s④❧q❸ ➁❿ ♠♥q ➂❹❺➀♠
♠④❾q s⑧❸ q❻❻❺⑤♠ ④⑧❷q❧♠q❸
➂❹⑤④⑧⑨❧ ➂❼④ ❦⑤qs➅
➁❿ qs⑥♥ ❺❻ ❿❺➀➅ ❶ ♥❺❹q
❶ q⑧⑥❺➀⑤s⑨q s⑧❿❺⑧q
♠♥q❧q ❸④❧⑥➀❧❧④❺⑧❧ ❽④①①
❽④♠♥ ➛➀q❧♠④❺⑧❧ ♠❺ ⑥❺⑧♠s⑥♠
❧q⑤❷q s❧ s ❹❺❧④♠④❷q ❧♠q❹
❾q ❸④⑤q⑥♠①❿ ❺⑤ ❷④❧④♠ ♠♥q
♠❺❽s⑤❸ ⑥❺⑧♠④⑧➀q❸ ❽❺⑤❼
➇❾s♠④①①s ➈s♠④❺⑧s① ➉❺⑤q❧♠
♠❺⑨q♠♥q⑤➅
STAFF
SUBSCRIBE AND SAVE
Phone:
Regional publisher.........................Karrine Brogoitti
Home delivery advisor.................Amanda Fredrick
NEWSSTAND PRICE: $1.50
✚✛✜✢✣✤✥✢✥✜✤✜
General manager/
Regional operations manager ........Frank Everidge
Customer service rep ......................... Mollie Lynch
❨♦ ✁✂✄ ☎✂✈❡ ✆ ✝♦ ✞✟✠ ♦❢❢ ✝✡❡ ☎☛✄☞✌❡✍✁♦✆②
✆♣☛✁❡ ✎☛✝✡ ✡♦✏❡ ✑❡✌☛✈❡♣②✳
❈✂✌✌ ✺✒✶✲✓✔✕✲✕✶✔✶ ✝♦ ☎ t☎✁♣☛t❡✳
❙✝♦✆✆❡✑ ✂✁✁♦ ✄✝ t✂✌✂✄✁❡☎ ✌❡☎☎ ✝✡✂✄ ✖✗ ✎☛✌✌
t❡ ♣❡❢ ✄✑❡✑ ✆♦✄ ♣❡❜ ❡☎✝✳
Subscription rates per month:
❇② ✁✂♣♣☛❡♣✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳ ✖✩✘✳✗✘
❇② ✏✂☛✌✙ ✂✌✌ ♦✝✡❡♣ ❯✳❙✳ ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳ ✖✩✗
A division of
❲✭✮✯✭✰✱ ✴✷✸✸✻✱✼✽✾✯✼✷✱✮ ✿✱✽❀
An independent newspaper founded in 1896
❉❊❋●❋ ❍■■❏❍❑▼◆
Toll free (Oregon):
✩✍✦✘✘✍✟✵✵✍✞✩✩✘
Fax: ✗✟✩✍✧★✞✍✪✦✘✟
Advertising representative...............Juli Bloodgood
Editor ..........................................Cherise Kaechele
Advertising representative...................... Amy Horn
Website:
News clerk....................................Lisa Lester Kelly
Graphic design supervisor................Dorothy Kautz
✎✎✎✳✌✂☞♣✂✄✑❡♦t☎❡♣✈❡♣✳✁♦✏
Sports editor .......................................Ronald Bond
Graphic design ..............................Cheryl Christian
Reporter................................................Dick Mason
Pressman ........................................Jay Magnuson
Reporter............................................. Max Denning
Distribution center supervisor.............. Larra Cutler
Classifieds ........................................ Devi Mathson
Distribution center............................Terry Everidge
Customer service rep ................Sharon Magnuson
Distribution center..............................Ernie Grende
Email:
❚✡❡ ❤t☎❡♣✈❡♣ ♣❡☎❡♣✈❡☎ ✝✡❡ ♣☛☞✡✝ ✝♦ ✂✑❁ ☎✝ ☎ t☎✁♣☛✆✝☛♦✄
♣✂✝❡☎ t② ☞☛✈☛✄☞ ✆♣❡✆✂☛✑ ✂✄✑ ✏✂☛✌ ☎ t☎✁♣☛t❡♣☎ ✞✘ ✑✂②☎
✄♦✝☛✁❡✳ P❡♣☛♦✑☛✁✂✌☎ ✆♦☎✝✂☞❡ ✆✂☛✑ ✂✝ ✫✂ ✬♣✂✄✑❡✙ ❤♣❡☞♦✄
✧✪✦✗✘✳ P t✌☛☎✡❡✑ ✉♦✄✑✂②☎✙ ❂❡✑✄❡☎✑✂②☎ ✂✄✑ ✹♣☛✑✂②☎
❃❡❄✁❡✆✝ ❝❡✁✳ ✵✗❅ t② ❂❡☎✝❡♣✄ ❈♦✏✏ ✄☛✁✂✝☛♦✄☎ ❆✄✁✳✙
✩✟✘★ ✹☛❢✝✡ ❙✝✳✙ ✫✂ ✬♣✂✄✑❡✙ ❤▲ ✧✪✦✗✘ ❃❯❙P❙ ✵✧✧✍✵★✘❅
✄❡✎☎✇✌✂☞♣✂✄✑❡♦t☎❡♣✈❡♣✳✁♦✏
COPYRIGHT © 2018
Send address changes to:
THE OBSERVER
❚✡❡ ❤t☎❡♣✈❡♣ ♣❡✝✂☛✄☎ ♦✎✄❡♣☎✡☛✆ ✂✄✑ ✁♦✆②♣☛☞✡✝
✆♣♦✝❡✁✝☛♦✄ ♦❢ ✂✌✌ ☎✝✂❢❢✍✆♣❡✆✂♣❡✑ ✄❡✎☎ ✁♦✆②✙ ✂✑✈❡♣✝☛☎☛✄☞
✁♦✆②✙ ✆✡♦✝♦☎ ✂✄✑ ✄❡✎☎ ♦♣ ✂✑ ☛✌✌ ☎✝♣✂✝☛♦✄☎✳ ❚✡❡② ✏✂②
✄♦✝ t❡ ♣❡✆♣♦✑ ✁❡✑ ✎☛✝✡♦ ✝ ❡❄✆✌☛✁☛✝ ✆♣☛♦♣ ✂✆✆♣♦✈✂✌✳
Advertising representative......................Karen Fye
Regional audience
development director...............................Kelli Craft
Street address:
✩✟✘★ ✹☛❢✝✡ ❙✝✳✙ ✫✂ ✬♣✂✄✑❡
POSTMASTER
❚✡❡ ❤t☎❡♣✈❡♣✙ ✩✟✘★ ✹☛❢✝✡ ❙✝✳✙
✫✂ ✬♣✂✄✑❡✙ ❤▲ ✧✪✦✗✘
Periodicals postage paid at:
✫✂ ✬♣✂✄✑❡✙ ❤♣❡☞♦✄ ✧✪✦✗✘