The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, December 26, 2018, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ⑨⑩❶❷⑩❸❶❹❺❻ ❶⑩❼⑩❽❾⑩❿ ➀➁❻ ➀➂➃➄
➅➆⑩ ➇❾❸⑩❿➈⑩❿ ➉ ❾❹➊⑩❿ ❼➋➅❺ ➆⑩❿❹➌❶ ➍ ➎➏
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ❊ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆☞✌✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❏❑◆◗❳ ❩❬❭❪ ❫◗❳❑❴❵❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢❤✐❥❤ ❦ ❧❧❧♠♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢✐❝❣✐
③q◗ ④♦t◗❳⑤◗❳❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤❞✐❞ ❦ ❧❧❧♠❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑤◗❳♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑤◗❳♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤✐❥❝
930 - Recreational
Vehicles
780 - Storage Units
ÔÕÕ
Ö×ØÙ ÚÛÜØÜ×
845 - Mobile Homes
Union Co.
ÝÞßàá àâã äåæç
èéêëìéíîëïðñ òóèð
ìóï ôéõð öê ÷îóêðøóóñ
ùóèèëêöîúû üéïýð
íóþðïðñ ìïóêî ÿóïíò ♣ ✸
❜ ñ ♣ ä ❜ é ♣ íðêîïéõ é ❛ í ♣
õéïýð íëôîóè ôòðñ ♣
ìðêíðñ ❜ éí úéïñ éêñ
èóïðû ÷ðõõöêý ìóï
✩✁✂♣ åååû P õðéôð íéõõ
ìóï ✂✺ æ ✄✁ æå ✄✂ å ✂✁ ìóï
ñðîéöõôû
855 - Lots & Prop-
erty Union Co.
á âãäå æçèéáãå
êëì ìíîïëðñ òóôíì
ëõëôöë÷öñø
ùúûü ýþÿ ✺ ñï îø
✽ ú ✽ ýüù ✁ ýþù ✺ ñï îø
✽ úûÿ ýþÿ ✺ ñï îø
✯✺ öòì ✂ ñ ✺ îìôí ✯
û ✶ þþ ✄ ë ✂ ôìîó ☎ õñø ✆
îï ✶ ÿü ♦ ö ✝ íø ✞ ë
● ïëó ✂ ñø
❈ ëöö ù ✶ û ✁✟ ûÿ ✁ þ ✠✟✠
❆✡☛☞✌✍✎✏ ✑☛✒✓
❙✓✔☞✎✕☛
✼ ✖✗✘✙✚✛✜ ✢✣✤✥ ✗✦✦✧✙✙
★✜✩✪★✛✫✪✜★✬✜
✭✮✰✱✲✳✴✳✴✵✲ ✷❆✳✲❙
❇✧✢✸✹✖ ✻✥✾✣✥✘ ✣✹ ✿✗✙❀
✗✹✖ ❛ ❁❀✥✧✧❀✙❂ ❇✗❃✧✥ ❄✸❀✘
❅❉❊❋❋❍❅ ❋■❏❑❊▲▼
◆❖P◗◆❘❖◗P◆❚❖
❘❯❱◆ ❲ ❳❨❩❬❬❨
❭❪❫ ❴❵❜❝❲❝❞❡❢ ❢
❣❤❩✐❬❨❥ ❦❧ ❳✐♠❬♥ ❵♣❤✐q❤rq❬
❳❬st❩✐❨❥ ❵ss❬♥♥ ❪✉❨❩❥
✈❣ ❳❨❦❩❤✇❬
①②③④ ⑤⑥⑥ ⑦⑧⑨⑩ ❶❷⑧❸❸ ❹
➇❺❻❼❷❽❾❿❽➀➁❼ ➂ ➃❻➁
➄❷❿➅➂➆❻ ➈⑧➉➊➋➉❼➆➌ ➂❶
➊❿➁ ➂❶ ➍➎➏ ➂ ➐❿➑ ➒➂➊➊
➒❿⑧❼❷➅➓❶➉➋❻ ➄⑩❻➋❶ ❽
➎➎➔❽→➏➣➎↔ ➀➁❼ ➓❿⑧➅❶➑
❘❖❙❊ ❘■❉●❊ ✷ ☎✆✝✞✟✠✟✲
s✟♦♥✱ ❈♦✠❡✱ ✡☛✳ ❈✟t②✿
☎❡☞❡✌✍✎✏t❡✌ ✏✠✏✟✑✏✝✑❡✳
☛❡✒✆✑✏✌ ✓✌✟✔❡✿ ✶ ✏✔✌❡
♠✍✑ ✕✖✗✱✗✘✘✲✕✙✚✱✗✘✘✳
✎❡ ✏✑s♦ ✓✌♦✠✟✞❡ ✓✌♦✓✲
❡✌t② ♠✏♥✏✒❡♠❡♥t ✳
❈✛❡✔✜ ♦✆t ♦✆✌ ✌❡♥t✏✑
✑✟♥✜ ♦♥ ♦✆✌ ☞❡✝s✟t❡
☞☞☞✳✌✏♥✔✛♥✛♦♠❡✳✔♦♠
♦✌ ✔✏✑✑ ☛✏♥✔✛✲✢✲✣♦♠❡
☛❡✏✑t②✱
✤♥✔
✥✚✶✲✗✖✦✲✥✚✥✘✳
✾ ÕÕ
Ø Û ÜØÜ
Ú
× Ü
❚✧ ★ ✪✫✧ ✬✫★
✭✮✬✪✯ ★
910 - ATV, Motorcy-
cles, Snowmobiles
✰✴✵✹✻✵✼✽❀❁✰
➅❂❃ ✻❄❅❂❂ ❆❇❋❋❍
➅❂❅ ✻❄❏❂❂ ❆❑❋❋❍ ▲▼◆◗
❍❯❇❱❍❇❋❱❲❍❑❳
925 - Motor Homes
SAF-T-STOR
SECURE STORAGE
↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕
➙➛➜➝➞➟➠➠➡➢➤➞
➥➡➦➞➜➡➧
➥➨➦➩➛➫➞➜➟➭➞➯ ➲➢➫➜➳
➥➨➝➞➜➞➯ ➙➫➨➜➡➵➞
➙➛➩➞➜ ➧➟➭➞ ➸➺➻➼➽➾➻
↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕
➚➪➶➹➚➘➴➹➘➶➘➷
➴➶➬➬ ➶➚➮➱ ✃➮❐
❒❮❰ÏÐ ÑÒ➮Ó
➇❨❩❩❬❭❪❬ ❩❫ ❴❵❝❵❞❢
❣❤✐❥❦ ❧❧❥ qr✉✐✈ ✇
✉①③④✐④❦ ⑤⑥⑦✉⑧④✐✈ ①⑥✐
✈✉r④✐①⑧⑨⑩ ❶⑧✐✐⑥ ✈r❷✐
❸③❹r⑦ ❺✐④⑩ ❻❥ ❼⑥③⑥
❽✐⑥✈✐⑨⑩ ✈✐✉❾ ✉✐❿✐✉r⑥❹
➀③⑦❥✈⑩ ➁⑧❹✐ ➂③✈✈➃⑨➁❤⑧
✈⑨①❤③❹✐⑩
➄①❤r③⑥
➄①⑧⑥⑨✐❤ ⑨①➂✈⑩ ❧➆➈ ✉③❤❹✐
③➉⑥r⑥❹❦
➊✈❥r⑥❹
➋❧➌⑩➍➆➆
❼❺❼❦
➍❻➎➃➏➐➌➃➆❧➑➍
Visit
www.gossmotors.com
for our most current offers and to
browse our complete inventory.
➐➑➐➒ ➓➔→➣↔ ➓↕➙ ➛ ➒➑➐➜➝➞➟➜➑➐➞➐
➠➡➢➥➦➧➨➩➫ ➧➭➯➭➲➳➭➥ ➵➸➫ ➵➺➻➼
1001 - Baker County
Legal Notices
❢❣✐❢❥❦❥❢❧❣ ❥❧ ♥❢q
rs✉✈①② ✈③ ④②⑤②⑥⑦ ⑧✈⑨②⑩
✉④❶✉ ❷⑤❶✈⑤✈② ❸✈✉⑦ ❹①④ss❺
❻✈❺❺ ⑤②①②✈⑨② ③②❶❺②❼
❽✈❼③ ❾s⑤ ✉④② ❸❿➀ ➁⑧
➂❶①✈❺✈✉⑦ ➃➄➅⑤s⑨②➄②⑩✉
❷⑤s➆②①✉➇
❹②❶❺②❼ ❽✈❼③ ❻✈❺❺ ⑥② ⑤②➈
①②✈⑨②❼ ⑥⑦ ➄❶✈❺ ❶❼➈
❼⑤②③③②❼ ✉s ❹❿➉➊➋ ➀⑩➈
⑧✈⑩②②⑤✈⑩⑧ ➌➌❸➍ ❷➎ ❽s➏
➐➑➒➍ ❷⑤❶✈⑤✈② ❸✈✉⑦➍ ➎➉
➓➔→➣➓➍ ②➄❶✈❺②❼ ✉s
❺②⑨✈↔③✉⑤↕➏②⑩⑧✈⑩②②⑤✈⑩⑧➇
①s➄➍ s⑤ ✈⑩ ➅②⑤③s⑩ ✉s
➒➓➔➔ →➣↔↕ ➙➛↕➜↔
✉④② ➎❻⑩②⑤➙③ ➉②➅⑤②➈
➝➞➟ ➠➟↔↔➡ ➙➢
③②⑩✉❶✉✈⑨② ↕⑩✉✈❺ ➛➜➝➝
➤➥➦➧➨➩ ➫➥➭➯➧➲ ➳➵➸ ➫➺➻
❷➞ ❺s①❶❺ ✉✈➄② s⑩ ➂⑤✈➈
➼➳ ➽➾➚➪ ➼ ➶➨➹➦➧➶➚ ➻➧➧ ➭➾
❼❶⑦➍ ➟❶⑩↕❶⑤⑦ ➒✉④➍
➼➘➴➸ ➵➾➷ ➬➲➚➪ ➮➭➱➧➲ ✃➹➾❐
➑➝➠→➇ ❽✈❼③ ③④❶❺❺ ⑥②
➥➲ ❒➭➨➨ ➴❮❰Ï➘➸➸Ï❮➼➳➴
①❺②❶⑤❺⑦ ➄❶⑤➡②❼ ➢❸❿➀
ÐÑÒÓÒÔÔ
➁⑧ ➂❶①✈❺✈✉⑦ ➃➄➅⑤s⑨②➈
➄②⑩✉ ❷⑤s➆②①✉➇➤
❿④② ❻s⑤➡ ③④❶❺❺ ①s⑩③✈③✉
s❾ ✉④② ①s⑩③✉⑤↕①✉✈s⑩ s❾
970 - Autos For Sale
❶ ➔➑ ❾ss✉ ⑥⑦ ➛➣ ❾ss✉
❻ss❼ ❾⑤❶➄②❼ ➁⑧ ➂❶①✈❺➈
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ
✈✉⑦ ✈⑩①❺↕❼✈⑩⑧ ❶❺❺ ❶③③s①✈➈
Ö×ØÙÚÙ×ØÙ×Û
❶✉②❼ ②❺②①✉⑤✈①❶❺➍ ➅❺↕➄⑥➈
ÜÝ×ÛÞßàÛÙØ
✈⑩⑧➍ ③✈✉② ➅⑤②➅❶⑤❶✉✈s⑩
❶⑩❼ ①❺②❶⑩↕➅ ❶③ ⑤②➈
áÙâãÚßÚÙÞ
❾②⑤⑤②❼ ✉s ✈⑩ ✉④② ①s⑩➈
ÜßÞÞäÙÞã åß×ÛÙØ
③✉⑤↕①✉✈s⑩ ➅❺❶⑩③ ❶⑩❼
æç èéêëìéí æîé
③➅②①✈❾✈①❶✉✈s⑩③➇
LaGrande Observer
❷⑤s⑧⑤②③③ ❾s⑤ ✉④✈③ ❻s⑤➡
③④❶❺❺ ⑥②⑧✈⑩ ⑩s ❺❶✉②⑤
ïðñòó ôõöò ÷ øùúò
✉④❶⑩ ➁↕⑧↕③✉ ➠③✉➍ ➑➝➠➓
ûüðý þÿ ❙
❶⑩❼ ⑥② ①s➄➅❺②✉②❼
✥ ✁✂ ✄ ü ☎ ûüò
❻✈✉④✈⑩ ➓➝ ❼❶⑦③ s❾ ✉④②
▲✆✝ ù ✆ ñöõó ✞✟
③✉❶⑤✉ ❼❶✉②➇ ❹↕⑥③✉❶⑩✉✈❶❺
üð ýú t✠ ✡ ý
❸s➄➅❺②✉✈s⑩ s❾ ✉④② ➅⑤s➈
✆ ñ úñ ❛ ð ☛✆ üúðñ ☞☎ õõü ✌
➆②①✉ ③④❶❺❺ s①①↕⑤ ⑩s ❺❶✉②⑤
✉④❶⑩ ❹②➅✉②➄⑥②⑤ ➠➛✉④➍
➑➝➠➓➇
❿④② ❷⑤s➆②①✉ ➞❶⑩↕❶❺
➄❶⑦ ⑥② s⑥✉❶✈⑩②❼ ⑥⑦
①s⑩✉❶①✉✈⑩⑧ ✉④② ➎❻⑩➈
②⑤➙③ ➉②➅⑤②③②⑩✉❶✉✈⑨②➍
✶
➌②⑨✈ ➥s✈⑧✉ s❾ ❹❿➉➊➋
➀⑩⑧✈⑩②②⑤✈⑩⑧
❶✉
✍ ❡
➛➒➠➇➣➑➝➇→➝➔➠ s⑤ ②➄❶✈❺
➦➧➨➩➫➭➯➲➳➵➧➸➺➩➸➧➧➲➩➸➺➻➼➽➾
ÕÕÕ
× ØÙÛ
1001 - Baker County
Legal Notices
P✎✏✑✒✓ ✔✕✖✒✓✗
❚✘✙ ❇✚✛✙✜ ❈✢✣✤✦✧ ❇✢✚✜★
✢♦ ❈✢✩✩✪✫✫✪✢✤✙✜✫ ✇✪✬✬
❜✙ ✩✙✙✦✪✤♠ ♦✢✜ ❈✢✩✲
✩✪✫✫✪✢✤ ✭✙✫✫✪✢✤ ✢✤
❲✮✯✰✮✱✯✳✴✵ ❏✳✰✷✳✸✴
✹✵ ✹✺✻✼ ✽✮✾✿✰✰✿✰✾ ✳❀
✼❁✺✺ ✳❂❃❂ ✚✦ ✦✘✙ ❇✚✛✙✜
❈✢✣✤✦✧ ❈✢✣✜✦✘✢✣✫✙ ✬✢✲
❝✚✦✙★ ✚✦ ❄❅❅❆ ❚✘✪✜★
✭✦✜✙✙✦❉ ❇✚✛✙✜ ❈✪✦✧❉
❖✜✙♠✢✤ ❅❊❋❄●❍ ❚✘✙
❈✢✩✩✪✫✫✪✢✤✙✜✫ ✇✪✬✬
✘✢✬★ ✚ ♣✣❜✬✪❝ ✘✙✚✜✪✤♠
✦✢ ✘✙✚✜ ✦✙✫✦✪✩✢✤✧ ✢✤
✦✘✙ ♣✜✢♣✢✫✙★ ■❑❄❅
▼✙✙ ✭❝✘✙★✣✬✙❍ ◆ ❝✢♣✧
❝✚✤ ❜✙ ✢❜✦✚✪✤✙★ ❜✧
❝✢✤✦✚❝✦✪✤♠ ✦✘✙ ❇✚✛✙✜
❈✢✣✤✦✧ ❈✢✩✩✪✫✫✪✢✤✲
✙✜✫◗
✢♦♦✪❝✙
✚✦
❆●❄✲❆■❘✲❋■❑❑ ✢✜ ❜✧
✙✩✚✪✬✪✤♠ ✘✩✚✜✦✪✤❤❜✚✛✲
✙✜❝✢✣✤✦✧❍✢✜♠❍ ◆ ❝✢✩✲
♣✬✙✦✙ ✚♠✙✤★✚ ✇✪✬✬ ❜✙
✚❯✚✪✬✚ ❜✬✙ ✢✤ ✦✘✙
❈✢✣✤✦✧ ✇✙❜✫✪✦✙ ✚✦
✇✇✇❍❜✚✛✙✜❝✢✣✤✦✧❍✢✜♠❍
❇✚✛✙✜ ❈✢✣✤✦✧ ✢♣✙✜✚✦✙✫
✣✤★✙✜ ✚✤ ❱❱❖ ♣✢✬✪❝✧
✚✤★ ❝✢✩♣✬✪✙✫ ✇✪✦✘
✭✙❝✦✪✢✤ ❆❑● ✢♦ ✦✘✙ ❳✙✲
✘✚❜✪✬✪✦✚✦✪✢✤ ◆❝✦ ✢♦ ❄❅❊❘
✚✤★ ✦✘✙ ◆✩✙✜✪❝✚✤✫
✇✪✦✘ ❨✪✫✚❜✪✬✪✦✪✙✫ ◆❝✦❍
◆✫✫✪✫✦✚✤❝✙ ✪✫ ✚❯✚✪✬✚❜✬✙
♦✢✜ ✪✤★✪❯✪★✣✚✬✫ ✇✪✦✘ ★✪✫✲
✚❜✪✬✪✦✪✙✫ ❜✧ ❝✚✬✬✪✤♠
❆●❄✲❆■❘✲❋■❑❑ ❩❚❚❬❭
❆●❄✲❆■❘✲❋■❑❄❪❍
❫✙♠✚✬ ❴✢❍ ❑❑❑❆❵❅❵❵
❞✣❜✬✪✫✘✙★❭ ❨✙❝✙✩❜✙✜ ■❵❉
■❑❄❋
1001 - Baker County
Legal Notices
➪➶➹➘➴➷ ➶➬
➮➱➷✃➘➬➬❐➮ ➮❒❮➷
❰Ï ÐÑÏÒÑÓÔ ÕÖ× ØÕÙÚ× ÑÛ
ÛÜÝ ÜÞÒÓ Þß ÚàÕÕ Ñáâá
ÑÛ ÛÜÝ ãÑäÝÓ åÞÒÏÛÔ
åÞÒÓÛ ÜÞÒæÝ× ÙÚÚç
èÜéÓê ëÛÓÝÝÛ× ãÑäÝÓ
åéÛÔ× ❰ÓÝìÞÏ× ÛÜÝ êÝí
ßÝÏêÑÏÛîæ éÏÛÝÓÝæÛ ïéðð
ñÝ æÞðê× æÒñòÝóÛ ÛÞ ÓÝí
êÝâôÛéÞÏ× éÏ ÛÜÝ ÓÝÑð
ôÓÞôÝÓÛÔ óÞââÞÏðÔ
äÏÞïÏ Ñæà ÙõØç öÑêéí
æÞÏ ëÛÓÝÝÛ× ãÑäÝÓ åéÛÔ×
❰÷ ÚøÖÙùá èÜÝ óÞÒÓÛ
ó ÑæÝ ÏÒâñÝÓ éæ
ÙÖåúÕçÖØÖ× ïÜÝÓÝ
ûüýýë þÿ÷ ❋ ❰ ãÿ ❇ ×
❇ ÿè ■ ❰ ❇ ÿý ÿëë❰å ■ ÿí
è ■ ❰ ❇ × ÿë è÷ ❚ ëèüü
þ❰÷ ãÿ ❇ å ❰þ ÿöü÷í
■ åÿ ÿýèü÷ ❇ ÿè ■ úü
ý❰ÿ ❇ è÷ ❚ ëè ØÕÕùíÙÙ
ö❰÷è ❋ ÿ ❋ ü
P ÿëëíè ✁ ÷❰ ❚❋✁ åü÷í
è ■ þ ■ åÿèüë× ëü÷ ■ üë
ØÕÕùíÙÙ éæ ôðÑéÏÛéßß×
öÿèè ✁ üû ÿá P ü ✂ ü÷í
ëü ❇❀ ãÿ ❇ ❰þ ÿöü÷í
■ åÿ× ❇ áÿá ❀ ëèÿèü ❰þ
❰÷ü ❋ ❰ ❇❀ û❰÷ý ✂ í
û ■✂ ü ÿëëüè P❚ ÷í
å ✁ ÿë ■❇❋ × ýýå ❀ P ÿ÷í
è ■ üë ■❇ P ❰ëëüëë ■ ❰ ❇ ×
éæ êÝßÝÏêÑÏÛá èÜÝ æÑðÝ
éæ Ñ ôÒñðéó ÑÒóÛéÞÏ ÛÞ
ÛÜÝ ÜéìÜÝæÛ ñéêêÝÓ ßÞÓ
óÑæÜ ÞÓ óÑæÜéÝÓîæ
óÜÝóä× éÏ ÜÑÏê× âÑêÝ
ÞÒÛ ÛÞ ãÑäÝÓ åÞÒÏÛÔ
ëÜÝÓéßßîæ ❰ßßéóÝá þÞÓ
âÞÓÝ éÏßÞÓâÑÛéÞÏ ÞÏ
ÛÜéæ æÑðÝ ìÞ ÛÞà
✇✇✇✄☎✆✝✞☎✟✠✡✝✆☛☞☞✠✄✌☎✍
✴✠✎✏✝✠✄✡✑✍
ýÝìÑð ❇ Þá ÕÕÕçõøøç
P ÒñðéæÜÝêà ✂ ÝóÝâñÝÓ ç×
ÙØ× ÙÚ× Øõ× ØÕÙÖ
1010 - Union Co.
Legal Notices
➌②⑧❶❺ rs➇ ➝➝➝➛➣→➒➒
◆✒✓✔✕✖ ✓✒
❷↕⑥❺✈③④②❼➜ ➚②①②➄⑥②⑤ ➠➑➍ ✔◆✓✖✗✖✘✓✖✙ ✚✖✗✘✒◆✘
➠➒➍ ➠➓➍ ➑➠➍ ➑➣➍ ➑→ ❱✛✜✢✣✤ ❆✥✦✜✧ ❤★✩ ❜✪✪✫
➑➝➠→
★❛❛✬✭✫✮✪✯ ✰✯✱✭✫✭✩✮✲★✳
➽➾➾➚ ➪➶➹➾➘➶
➴➾➷ ➽➶➬➮
➱✃❐❒❮❰ÏÐ Ñ✃❐ ❒ÒÓÔÕ
Ô❰Ö❰❐× Ó×Ô Ø❐ÖÙÚ❐
ÛÙÜ Ô✃ÙÝ ❒ÓÏ
ÔÓÞ❐ Ñ❰ß❐ ÓÏ×
ØÜ❒❮Ôà
✮✬✲ ✬❢ ✮❤✪ ❊✩✮★✮✪ ✬❢
✗✤❘✵✛✣✶
✚✵✤✜✜✤✷
▼❘✙✛✥✤✧✜✸ ❏✣✹✺ ✯✪✳
❝✪★✩✪✯✺ ✻✲✬❜★✮✪ ✼✬✹
✽✾✻✿❁✾❁✾❂✺ ❯✫✭✬✫
❈✬❃✫✮❄ ❈✭✲❝❃✭✮ ❈✬❃✲✮✺
❙✮★✮✪ ✬❢ ❖✲✪❅✬✫✹ ✰❉❉
❛✪✲✩✬✫✩ ●❤✬✩✪ ✲✭❅❤✮✩
✱★❄ ❜✪ ★❢❢✪❝✮✪✯ ❜❄
✮❤✪ ❛✲✬❝✪✪✯✭✫❅ ✱★❄
✬❜✮★✭✫ ★✯✯✭✮✭✬✫★❉ ✭✫❢✬✲✳
✱★✮✭✬✫ ❢✲✬✱ ✮❤✪ ❝✬❃✲✮
✲✪❝✬✲✯✩✺ ✮❤✪ ✰✯✱✭✫✭✩✳
✮✲★✮✬✲✺ ✬✲ ✮❤✪ ★✮✮✬✲✫✪❄
❢✬✲ ✮❤✪ ✰✯✱✭✫✭✩✮✲★✮✬✲✹
✰❉❉ ❛✪✲✩✬✫✩ ❤★❍✭✫❅
❝❉★✭✱✩ ★❅★✭✫✩✮ ✮❤✪ ✪✩✳
✮★✮✪ ✱❃✩✮ ❛✲✪✩✪✫✮
✮❤✪✱ ✮✬ ✮❤✪ ✰✯✱✭✫✭✩✳
✮✲★✮✬✲ ★✮t
❑✹ ▲✬❅★✫ ❑✬✩✪❛❤✺
✰✮✮✬✲✫✪❄ ❢✬✲
✰✯✱✭✫✭✩✮✲★✮✬✲
❙◗❊❲❊✼ ❑✹ ❑❖❙❊✻❳✺
✻✹❈✹
✻✹❖✹ ✿✬❨ ❩❬❩❁
❭❁✽ ❪★✩❤✭✫❅✮✬✫ ✰❍✪
▲★ ❫✲★✫✯✪✺ ❖❴ ❭❵✾❂❁
❞❂❡✽❣ ❭✐❩✳❡❭❁✽✺
●✭✮❤✭✫ ❢✬❃✲ ✱✬✫✮❤✩ ★❢✮✪✲
✮❤✪ ✯★✮✪ ✬❢ ❢✭✲✩✮ ❛❃❜❉✭✳
❝★✮✭✬✫ ✬❢ ✮❤✭✩ ✫✬✮✭❝✪ ✬✲
✮❤✪❄ ✱★❄ ❜✪ ❜★✲✲✪✯✹
✻❃❜❉✭✩❤✪✯t ❥✪❝✪✱❜✪✲ ✽❬✺
✽❭✺ ❬✐✺ ❬❁✽✾
▲✪❅★❉ ✼✬✹ ❁❁❁❂✐✾❂❂
❉✍✎❉✏✑✒✍✓✔
✕✖✗✘✙✚✛✜
▼✪✬✭✮✯✰
✬✪✪✬ ✱✲✳✭✮✯
✴❡✭✬❡✵✭✮✯✰ ✬✪✪✬ ♥✉❡✵✭✮✯
✱✲✳✭✮✯✰
✬✪✪✬ ♥❋✉✲✵✭✮✯
✢✣✤✥✦✧★ ✧✢✤✩
✷ ✶✸✹✺ ✻✼✽✾✼ ✿✾
✻❀❁❂✽❃✸✿✽✾❄ ✶✸✿❅
➤ ➤