The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, December 26, 2018, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ➅➆ ➋➇➈⑩ ➉❾❸⑩❿➊⑩❿ ➌ ❾❹➍⑩❿ ❼➎➇❺ ➈⑩❿❹➏❶
⑨⑩❶❷⑩❸❶❹❺❻ ❶⑩❼⑩❽❾⑩❿ ➀➁❻ ➀➂➃➄
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ✥ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆☞✌✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❑◆◗❳❩ ❬❭❪❫ ❴❳❩◆❵❛❜ ❝❞❢❣❝❤✐❣✐❥❦✐ ❧ ♠♠♠♥♦◆◗❳❩♣❭❪❫q❳❩◆❵❛♥♣rs ❧ ♣❵◆tt❭✈❳❛t✇♦◆◗❳❩♣❭❪❫q❳❩◆❵❛♥♣rs ❧ ①◆②❜ ❝❞❢❣❝❤✐❣❥❞❤❥
③q❳ ④♦t❳❩⑤❳❩❜ ❝❞❢❣⑥❥✐❣✐❢❥❢ ❧ ♠♠♠♥❵◆⑦❩◆⑧❛❳r♦t❳❩⑤❳❩♥♣rs ❧ ♣❵◆tt❭✈❳❛t✇❵◆⑦❩◆⑧❛❳r♦t❳❩⑤❳❩♥♣rs ❧ ①◆②❜ ❝❞❢❣⑥❥✐❣✐❥❦❞
220 - Help Wanted
Union Co.
àá àâ ãäåæçèãå éêëìí
îïðñòóô õö ÷øê
ùúûüýþýÿ ❢ ó ❛ ô ï ❡ í
♣✁ ó ✂ ï é ✭ ó ❡ ïîñòð ❤ ï ✁♣
ï ✄ ðï ♣ ñï ✭ ÿ ó ï ❡♣✁ ó ✂ í
❡ ïôñ ❛☎ ïôð ✂ ñó ♣ òôñ
ó ðò ðë ✁❛ ñï ó ð ❛ ëîï ñó
ìï ♣ òôñï ✭ ó ðò ðë ✁❛ ñï ✭
❛ ô ✂ îñ ❛ ñï ❡ ïôñö ❛✭✆ ï í
ñòîï ❡ ïôñ ó ♣ ëì ✁ òð ❛ í
ñòóôö ó ñó ëîï ❛ ô ✂
❢ ó ❡ ó ❢ ❛♣♣✁ òð ❛ ñòóô ❢ ó
ï ❡♣✁ ó ✂ ❡ ïôñ ó ñó
❡❛♠ ï ❛ ô ✂ òô ✐ ëò ✂ òô
ðóôôïðñòóô ✇ òñ ❤ ♣ óí
î ♣ ïðñò ✆ ï ï ❡♣✁ ó ✂❡ ïôñ
✇❤ òð ❤ ï ✄♣ ïîîïî ✭ òí
ïðñ ✁✂ ó òô ✭ ò ïðñ ✁✂ ❛ ô ✂
✁ ò ❡ òñ ❛ ñòóôö î ♣ ïðò ❢ òð ❛ ñòóô
ó ✭ òîð ò ❡ òô ❛ ñòóô ❛ î ñó
❛ ðïö
ï ✁ ò ☎ òóôö ðó ✁ ó ö
îï ✄ ö ❛☎ ï ó ô ❛ ñòóô ❛✁
ó ò ☎ òô ó ❛ ô ✂ òôñïôñ ñó
❡❛♠ ï ❛ ô ✂ îëð ❤ ✁ ò ❡ òñ ❛ í
ñòóôö î ♣ ïðò ❢ òð ❛ ñòóô ó
✭ òîð ò ❡ òô ❛ ñòóôö ëô ✁ ïîî
ì ❛ îï ✭ ë ♣ óô ❛ ìóô ❛
❢ ò ✭ ï óððë ♣❛ ñòóô ❛✁ ✐ ë ❛✁ òí
❢ òð ❛ ñòóôü
❲✝✞✟ ✥✞✠✡☛✟☞✌✟✍ ✎☛
❇✏✌✟☞ ❇☛✑ ✒☞✠✓
P✔✕✖✗✕ ❜✕ ✗s✘✕ ✙✚✕✛ ②✜s
✖✢✢✘✕✗✗ ②✜s✘ ✘✕✗sr✕✗
t✚✖t t✚✕
✖✢✢✘✕✗✗ ✣✗
❝✜r✤✔✕t✕
✙✣t✚ ✖✔✔ ✣✛✦
✧✜✘r✖t✣✜✛ ✘✕★s✣✘✕✢✩ ✣✛✦
❝✔s ✢ ✣✛ ✪
❇✏✌✟☞
t✚ ✕
❇☛✑
◆✫✬✮✞✥✯
❚✚✣✗ ✣✗ t✚✕ ✜✛✔② ✙✖②
✙✕
✚✖✰✕
✗s ✘✕
✪✕t✗
✜✧
②✜s ✘
t✜
r✖✱✣✛✪
✘ ✕ ✗s r✕
t✚✕
✤✘✜✤✕ ✘
✤✔✖❝✕✲
❈✳✳✴ ✵✶✷✸✹✺ ✻✼✽✾✿
❀ ❁❂✾ ❃❂❂❦❄ ❅❆❧❧ ❉✾❊❆♥
❉✽❂ ✾❆❋✽❉ ❁❂✾✿●♥❄ ❍■
✈❊❏❊❉❆●♥❑
▲✼▼❦❑
❖◗
❘◗❙❯❱❳❨❩ ◗❬ ❩❭❖❪
❱❳❨❩❄ ❳❁❁❧❫ ❆♥ ❁❂✾✿●♥
●♥❧❫♦
❴✾❊✈❫
❱❊✈❂❵✿
❭♥❆●♥
❞❊❣❂❑
❥▲▼❪❥q✉❪❥①▼①
③④⑤ ⑥⑦③⑧ ⑨⑩
❶❷ ❸❹❷❺❻⑤ ❼❽
❾❿❿➀➁➂❼➃➄ ❾➁➁➅❼❿❾➂❼➆➃❽
➇➆➈ ➂➉➀ ➇➆➅➅➆➊❼➃➄
➁➆❽❼➂❼➆➃➋
⑥➌➍➍➎➏➐➑➒➓➐➌➏➔
③→➑➣➏➐➑➐➒➏ ⑦ ↔ ↕➙➙
❻➐➔➛➒➓➑➣→➜
➝➀➞➟❼➈➀➠ ➡❼➂➢
❾➁➁➅❼❿❾➂❼➆➃ ➤❾➢ ➥➀
➆➥➂❾❼➃➀➠ ➇➈➆➤ ➂➉➀ ➡❼➂➢
➆➇ ➦❾ ➧➈❾➃➠➀ ➊➀➥❽❼➂➀
❾➂
➊➊➊➨❿❼➂➢➆➇➅❾➄➈❾➃➠➀➨➆➈➄
➆➈ ➩➃❼➂❾ ➫❼➃➭ ❼➃ ➂➉➀
➯➟➤❾➃ ➝➀❽➆➟➈❿➀
➲➀➁❾➈➂➤➀➃➂➳ ➡❼➂➢ ➯❾➅➅➳
➵➸➸➸ ➩➠❾➤❽ ➩➺➀➃➟➀➳
➻➼ ➽➆➾ ➚➪➸➳
➦❾ ➧➈❾➃➠➀➳ ➼➝ ➶➪➹➘➸➳
➘➴➵➷➶➚➬➷➵➮➵➶➳
➱✃❐❒❮❰Ï❐ÐÑÒÓÔ➱ÕÖ➱❒×ØÙÒÖÕÙ
➡➅➆❽❼➃➄ ➠❾➂➀➋ ➼➁➀➃
➟➃➂❼➅ ➇❼➅➅➀➠➨ ÚÚ➼
230 - Help Wanted
out of area
220 - Help Wanted
Union Co.
230 - Help Wanted
out of area
ÛÜÝÞÛß ÜàÜáâ
⑩❶❷❸ ❹❺❻❼❽❾❿ ➀➁➂➃➄
áãäåæç èééêè ë ìíîîïðñòé
➅➆➇➃➂ ➈➉➂ ➋➌➍➃➂➌➎ ➏➁➐
óôòòíõñðö ÷øùëõñúéø
➆➐ ➑➁➌➌➉➒➁ ➀➉➓➐➔➎→
ðô ûôøê ûñðü òéòýéøè
➣➃➈➃➂➃➐↔➃↕➙ ➛➁↔➜➄
ôõ
ë
øëõùé
ôì
➅➂➉➓➐➍ ↔➝➃↔➜➙ ➇➁➌➆➍
îô þëîîöï ñÿé õð ñì ñé ÿ ñèï
➍➂➆➇➃➂↕ ➌➆↔➃➐↕➃ ➂➃➄
èíéè ✳ ❊① þé ♣ ðñôõëî þëõï
➞➓➆➂➃➍→ ➟➃➐➍ ↔➉➇➃➂ ➌➃➔➄
ÿñÿëðéè òëö øé r íéèð
➔➃➂➙ ➂➃↕➓➠➃↕ ➁➐➍ ➁➐➄
➔➆↔➆➡➁➔➃➍ ➒➁➅➃↕ ➔➉➢
ûôøêïì øôòïüô òé ëøï
➤➌➆➐➍ ➤➉➥
øëõùéòéõðè ñõ ▼ ëîï
↔➦➉ ➧➝➃ ➨➛↕➃➂➇➃➂
üéíø ❤ ❯ òëðñîîë ❤ ❇ ëêéø ❤
➩➫➭➯ ➲➔➝ ➟➔→
ôø ▼ ôøøôû óôíõðñéè ❈
ôðüéøûñèé ♣ ôèñðñôõ ñè
➳➁ ➵➂➁➐➍➃➙ ➨➣ ➸➺➻➲➭
ýëèéÿ ñõ ▲ ë ● øëõÿé ✳
❙ ðëøðñõù èëîëøö ✩ ✁ ➊
✸❤✁✁✁✳ ❘ é ✂ ñéû ôì ë ♣ ï
♣ îñþëðñôõè ýéùñõè ❏ ëõíï
ëøö ✾✳ ▼ ôøé ÿéðëñîè
ë ✂ ëñîëýîé ëð
ôøéùôõøíøëî ✳ ôøù
ÛÜÝÞÛß ÜàÜáâ
✱ ❛ ♠✄☎✆✝✞✝✟✟✄✠
330 - Business Op-
♠✠♠✡✠☛✟☞✝✌✞✡❛✟✠✍
♥✎♥✌☛✎✏✝✆ ✡❛✟✠✍ ✝♥ ✑❛ portunities
✒☛❛♥✍✠✱ ✟✠✠s✟ ❛
✏✄☎☎✞✆✝♠✠ ✓✆❛✏✏ ❉✝☛✠✔✆✎☛
➼➽➾➾➚➼➪➾➾
✇✝✆☞ ❛ ✌❛✟✟✝✎♥ ✏✎☛
➶ ➹➘➴➷➬
❣☛❛✟✟☛✎✎✆✟ ✔✎♠♠✄♥✝✆②
✎☛❣❛♥✝♦✝♥❣ ❛♥✍ ✌☛✎✞
➮➱✃❐❒❐➱✃❐➱❮
❣☛✠✟✟✝✕✠
✟✎✔✝❛☎
❰Ï➱❮ÐÑ❰❮ÏÐ
ÒÑ➱❮❐✃Ó
✔☞❛♥❣✠❝ ✓✆❛☛✆✝♥❣ ✟❛☎❛☛②
ÔÏ❮❐➱❮ÕÑÖ ❒ÐÏ×Õ❮ Ï×
✖✗✘ ✞ ✘✺✱✺✺✺❝ ✙✠✕✝✠✇
❮Ï ØÛÚÚ Ñ ÜÏ➱❮Ý
✎✏ ❛✌✌☎✝✔❛✆✝✎♥✟ ✡✠❣✝♥✟ ØÙÚÚ
ÒÝ❐➱ ÞÏß ✃❐ÖÕà❐Ð áÝ❐
✚❛♥✄❛☛② ✛❝ ✜✎☛✠ ✍✠✞
âãä❐Ðà❐Ð Õ➱ ❮Ý❐
✆❛✝☎✟ ❛✕❛✝☎❛✡☎✠ ❛✆
åæçè éæêæçë ìí
✎☛✠❣✎♥☛✄☛❛☎❝✎☛❣
îï ðñïòóôõ
öÏß Ï➱ÖÞ ➱❐❐✃ Ñ ×❐Ò
❚✢✣✤✥✤✥✦ ✣✥❆ ✧★✲
ÝÏßÐä ÷Ï➱✃ÑÞø
✪✫✬✭★✮✯✰ ✴✬✯✵✬✶✰✷✹★
ù❐✃➱❐ä✃ÑÞ ú
✻✼✧✴✽ ✷✵ ✶✮✿✶✹✷✰✷✯❀ ❢✬✶ ❁
❢✹✫✫✲✰✷★✮ ✪✬✵✷✰✷✬✯ ❁✵ ❁ ûÐÕ✃ÑÞ Ñ×❮❐Ð➱ÏÏ➱äõ üÑÖÖ
ýÛþÿ✺ ÙÿÙþ þ ÏÐ
❨✬✹✰❂ ✴❁✶✮✮✶ ❃✪✮✿✷❁✫✲
ä❮Ï❒ ãÞ ÏßÐ Ï××Õ❰❐
✷✵✰ ❜❁✵✮❄ ✷✯ ❅❁ ❋✶❁✯❄✮❍
Ñ➱✃ ×ÕÖÖ Ïß❮ Ñ➱
❖✶✮❀✬✯❍ ✪✶✬✈✷❄✷✯❀
➮➱✃❐❒❐➱✃❐➱❮
✵✮✶✈✷✿✮✵ ✷✯ ■❁❑✮✶❍ ◆✯✲
üÏ➱❮ÐÑ❰❮ÏÐ ×ÏÐÜõ
✷✬✯ P ❲❁✫✫✬◗❁ ✿✬✹✯✲
✰✷✮✵t ❱✬❜ ✷✵ ❢✬✶ ✭✬✹ ✷❢
✭✬✹ ❁✶✮ ❂✷❀❂✫✭ ★✬✰✷✲
✈❁✰✮❄ ✰✬ ★❁❑✮ ❁ ✪✬✵✷✲
✰✷✈✮ ✷★✪❁✿✰ ✬✯ ✭✬✹✯❀
❁❄✹✫✰✵ ❁✯❄ ◗✮✫✿✬★✮
✯✮◗ ✿❂❁✫✫✮✯❀✮✵t ❄✹✲
✰✷✮✵❳ ✿❁✵✮ ★❁✯❁❀✮✲
❉✁✂✄☎✁✆ ✄✥ ✝✞✁
★✮✯✰❍ ✰✶❁✷✯✷✯❀ ❁✯❄ ✮★✲
✝❚✟✥ ❚✠
✪✫✬✭★✮✯✰ ❁✵✵✷✵✰❁✯✿✮
❇✡☛✁✆ ☞✄✝✌
✰✬ ✭✬✹✰❂ ✪❁✶✰✷✿✷✪❁✯✰✵❍
❁❀✮✵ ❩❬ ✰✬ ❭❬t ❲❁❀✮ ✷✵
✄✥❉✁■✁✥❉✁✥✝
❪❩❫t❬❴ ✪✮✶ ❂✬✹✶ ❁✯❄ ✷✵
☞❚✥✝✆✡☞✝❚✆❈
❁ ❢✹✫✫✲✰✷★✮ ❜✮✯✮❢✷✰✮❄ ✇✍✎✏✑✒ ✏✓ ✒✑✔✕✖✑✗ ✏✘✑
✪✬✵✷✰✷✬✯t ❵❢ ✵✮✫✮✿✰✮❄❍
✙✍✚✑✗ ✛✕✏✜ ✢✑✗✍✔✒
❁✪✪✫✷✿❁✯✰✵ ★✹✵✰ ✪❁✵✵ ❁ ▼✓✎✒✍✜✣ ✤✑✒✎✑✦✒✍✜✣
✿✶✷★✷✯❁✫ ❁✯❄ ❄✶✷✈✷✯❀ ✶✮✲
✍✎✒ ✧✗✕✒✍✜★✦✣ ✇✕✏✘✕✎
✿✬✶❄ ✿❂✮✿❑ ✪✶✷✬✶ ✰✬
✙✍✚✑✗ ✛✕✏✜✩
✮★✪✫✬✭★✮✯✰t ❞✪✪✫✷✿❁✲
✛✍✔✔ ✪✫✬✭✪✮✯✭✯✰✱✯
✰✷✬✯ ✪❁✿❑✮✰✵ ❁✯❄ ❢✹✫✫
✲✳✴✵✶✷✲✸✹✷✵
❥✬❜ ❄✮✵✿✶✷✪✰✷✬✯ ✿❁✯ ❜✮
✪✷✿❑✮❄ ✹✪ ❁✰ ✰❂✮ ❲✬✶❑✲ ✻✵✼✽✾✵ ❨✽✿ ✲✳✴✵✶✷❀
❃✬✹✶✿✮ ❖❢❢✷✿✮❍ ❩❴❡❩ ❆❁❂❃❄❅ ❃ ❣❊❊❋ ♣❊❁●❍❄❏ ❡❅❑
♣❡❍●❃❁❁❄ ❢❊▲ ❜◆❅●❖❡❅❅
❞❄❁★✵ ❞✈✮✯✹✮❍ ❃✰✮t ❬❍
❊♣♣❊▲♦◆❖●♦●❡❅ P ❢▲❃❖❑
❅❁ ❋✶❁✯❄✮❍ ✬✶ ❩❫✐❫
❍❝●❅❡❅◗ ❘❃❁❁ ❙❯ ❱❡♣♦◗
❦✮◗✮✭ ❞✈✮✯✹✮❍ ■❁❑✮✶
❊❢ ❲◆❅♦●❍❡ ❃♦ ❳❩❬❭❪
✴✷✰✭❍ ❖❧❍ q✬✯❄❁✭
❭❫❴❑❵❭❛❬ ❊▲ ♦❝❡ ❞❡❋❑
✰❂✶✬✹❀❂ ✉✶✷❄❁✭❍ ③ ❁★
❡▲❃❁ ❤▲❃❋❡ ❘❊✐✐●❅❅●❊❖
✰✬ ✯✬✬✯ ❁✯❄ ❩✪★ ✰✬
❃♦ ❳❴❫❫❪ ❞❤❘❑❥❦❧♠ ❢❊▲
❫✪★ ✬✶ ★❁✭ ❜✮ ✶✮✲
❢▲❡❡ ●❖❢❊▲✐❃♦●❊❖◗ ❙▲
④✹✮✵✰✮❄ ❜✭ ✿❁✫✫✷✯❀
✈●❅●♦ ❊◆▲ ♥❡❜ ❅●♦❡ ❃♦
✻❫❬❩✽ ❴⑤⑥✲✐❩❩❩❍ ✮⑦✰t
qqqrst✉r①②③④⑤⑥⑦②⑧r
❭⑥⑥t ⑧✬✵✷✰✷✬✯ ✿✫✬✵✮✵
❱❁✯✹❁✶✭❍ ✐❍ ❭❡❩❴ ❬❳❡❡
⑧ q ⑧ ❃✼t ✷✵ ❁ ✯ ➊➋➌➍➎ ➏➐➑➍ ➒➓➔ ➒➍ ➓→➑
✧❖✧⑨⑧✶✬❀✶❁★t ❞✹⑦✷✫✲
✷❁✶✭ ❁✷❄✵ ❁✯❄ ✵✮✶✈✷✿✮✵ ➣➌➎ ➓➐ ➏➑➍↔↕➒➙➑ ➛➜➌↔➝
❁✈❁✷✫❁❜✫✮ ✹✪✬✯ ✶✮④✹✮✵✰ ➒ ➞ ➟ ➌ ↔ ➜ ➌ ➍ ➍ ➒ ➠ ➒ ➑ ➏ ➌ ➏ ➡
✰✬ ✷✯❄✷✈✷❄✹❁✫✵ ◗✷✰❂ ❄✷✵✲ ➢➤➍➓ ↔➌➜➜ ➐➤↕ ↔➜➌➍➍➒➠➒➑➏
❁❜✷✫✷✰✷✮✵t ✼✬ ✪✫❁✿✮ ❁ ➏➑➛➌↕➓➥➑➞➓ ➌➞➏ ➣➑➦➜➜
❢✶✮✮ ✶✮✫❁✭ ✿❁✫✫ ✷✯ ❖✶✮✲ ➏➐ ➓→➑ ↕➑➍➓➧
❀✬✯❍ ❄✷❁✫ ✐❩❩
230 - Help Wanted
230 - Help Wanted
out of area
out of area
áãäåæç
330 - Business Op-
portunities
THE OBSERVER
NEWSPAPER ⑨⑩
⑩❶❷❸❹❺⑨❻❼
❽❾❸ Independent
Contractors ❿❾
➀❶➁⑨➂❶❸ ➃❷➃❶❸⑩➄
➅❺⑨⑩ ⑨⑩ ❷ ❼❸❶❷❿
❾➃➃❾❸❿➆❻⑨❿➇ ❿❾ ❶❷❸❻
⑩❾➈❶ ❶➉❿❸❷ ➈❾❻❶➇➊
➋❶➁⑨➂❶❸⑨❶⑩ ❷❸❶ ➈❷➀❶
➌➆⑩❿ ❿❺❸❶❶ ➀❷➇⑩ ❷
➍❶❶➎➄
➏❽ ➇❾➆ ❷❸❶ ⑨❻❿❶❸❶⑩❿❶➀
❷❻➀ ➍❾➆➁➀ ➁⑨➎❶ ➈❾❸❶
⑨❻❽❾❸➈❷❿⑨❾❻ ➃➁❶❷⑩❶
❹❾❻❿❷❹❿ ❿❺❶
➐⑨❸❹➆➁❷❿⑨❾❻
➋❶➃❷❸❿➈❶❻❿➑
❷❿ ➒➓➔→➣↔↕→↕➔↔➔➄
380 - Baker County
Service Directory
➙➛➜➝➞➟➠ ➜➝➝➟
➡➜➢➢➤➟ ➤➝➥➟➛➤➦➛ ➧
➟➨➥➟➛➤➦➛ ➩➜➤➝➥➤➝➢➫
➭➯➲➲➳➵➸➺➻➼ ➽
➾➳➚➺➪➳➶➹➺➻➼➘ ➴➳➻➹ ➽
➳➷➷➺➸➺➳➶➹➘ ➭➭➬➮➱✃❐❒❐❮➘
❰ÏÐÑ❰ÒÏÑÓÔÕÖ
×ØÙÚÛÜ Ý Þßàáâãää åáæ
çãèâé êèççáâë âáçäãìáíî
çãïìðèñò ãñí ßïðáâ
ðáãàó íôïó âáçãèâëé
åáãëßñãõäá âãïáëî öãëï
ëáâàèìáé ÷øùæúû÷æü÷ýþ
ÿ ❇
LOANS
✩ ✁✁ ✥✂ ✩ ✁✁✁
JO#1145147, 8 General Farm/Irrigation
◆❖◗◗❘❙❯❱ ◗❘❱❯❙
❲❳❨❩❬❭❳❪❫ ❴❵❜❬❝
❡ ❢❣❤ ✐ ❢❥❝ ❦❥❧❧ ❦❪❨❜✉r②
❡✐❤ ♥❥❩❧❪ ❦❥❵ ♦❪❥❧❜②❝
ÖÜÐÝÓ
ÞÖÞÖÓÝÐþÞÑÙÐêÞÒÜ
ÿìæçé ✭
➡➢➤➥➦➧➢➨ ➩➫➭
❉ ❨ ✁ ♥❡❡❞ ♣✂♣❡✄☎ t✆
➡ ➯➲➳➵
☎t✂✄t ②✆✝✄ ❢✞✄❡✟ ❖✄ ✂✄❡
➸➺➻➼ ➽➾➚➼➪ ➶➽➪ ➹➘ ➴➪➷➬
②✆✝ ♠✆✠✞♥✡ ✫ ♥❡❡❞
➮➱➘✃❐➘❒✃❮❒➘❰
♣✂♣❡✄☎ t✆ ✇✄✂♣ t☛✆☎❡
ÏÏÐÑ➘❒➘➮➘Ò
☎♣❡s✞✂☞ ✞t❡♠☎✟ ❚☛❡
qt✐✈①③④✈✐❡✐⑤
✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥
❋✔✕✕ ✖✗ ✘✗✗✙ ✚✗✛✕
❛✙✜ ❛✔✕ ✢✣✤✤✦
✭✧ ★✩✪✫✬ ✮✯✰ ✱ ✳✴✵✬✷
⑥⑥⑥⑦⑧⑨⑩❶⑨❷❸❹
❺❹❷❻⑨❼❽⑦❾❿➀
745 - Duplex Rentals
Union Co.
ÓÔÕÖ×ØÙ ÔÚØÛÔÓ ❇✂✌❡✄ ❈✞t② ❍❡✄✂☞❞ ✂t
ÜÝÞßàáÝâã äåÞæçÝáæåçà ✶✍✍✎ ❘❡☎✆✄t✏ ❙✝✞t❡ ❆✏ 510 - Lost & Found
ÜÝè éêëì íîïð çãñ ☎❡☞☞☎ t✞❡❞ ❜✝♥❞☞❡☎ ✆❢
òóôçãà Ýõõ öóàôÞãààãà ♣✂♣❡✄☎✑ ❇✝♥❞☞❡☎ ❢✆✄ ✸✹✻✼✽✾ ▲✹✼✿ ❤❀❁r❡❞
æ÷Ýæ Ýßøãçæôàã ÝÞß âãçñ ✩✶✑✒✒ ❡✂s☛✑
❨❡❂❂❃❄❅❆❂❀❇❉❅❆r❃❄❊
ùåçú õÝÞßàáÝâã áåÞñ
●❀❍■ ❱❡r❏ ❢r❁❡❊❞❂❏■
✓✔✕✖✗✘
✙✔✚✛
✜✢✣✱
æçÝáæôÞû àãçøôáãà öã õôñ
▼❃❖❊❞ ❃❊ P◗◗ ❘❂❃❇❉ ❃❢
✤✣✥✜✦
✧✣
★✧✢✤
✤✧
áãÞàãß èôæ÷ æ÷ã ÜÝÞßñ ✪✬✣✮✤✢✯✬ ❋✧✣ ✤✪✬ ❙❀❊❡ ❚❯❡❲ ❙❳■
àáÝâã äåÞæçÝáæåçà
❩P❬❭❪❫❴❭◗❵◗P
üåÝçßý þ÷ôà ÿñßôûôæ ★✰✮✲✳✴ ❋✵✷✷ ✸ ✳✹✺ ❱✹✻
❝✹✼✽✾✿✱
✤✹❀
✳✷❁❂❝✼✽❃❄✷✱
Þóúöãç Ýõõåèà Ý áåÞñ
✤✾❅✽✿❊✱ ✢❄❄ P✹✻ 550 - Pets
àóúãç æå ãÞàóçã æ÷Ýæ ❋✵✷✷
æ÷ã öóàôÞãàà ôà Ýáñ ●✷✵❅✾✵■ ✤✹■✷✿ ✜✹✵✷ ❝❣❥❦ ❧❣♠ ♥♦♣qs✉✈✇s①①
✜ ✢ ✰ ✰ ②③④ ⑤✇⑥q⑦⑦q⑧⑨③ ⑩③④
æôøãõ t õôáãÞàãß ÝÞß ÷Ýà ✧ ❏ ✴
Ý öåÞß ôÞàóçÝÞáã ÝÞß Ý ❑✻▲▼▼✻▼◆✸✻◗▲◗◗
❶♦q✉❷❸❹ ❺ ❻⑧❼s❽ ❺ ❾q♣⑦s❹
òóÝõôùôãß ôÞßôøôßóÝõ ❯P✲✳✜❲
❿⑦⑦ ➀➁➂ ➃⑦✇➂s ♣➁➄
áåÞæçÝáæåç è÷å ÷Ýà ùóõñ
❳❩❬❭❪❫❴❵❛❣❫❪❫❩
✈⑧➅➁➀❹ ➆④⑩➄➇➈❺➄➆④➉④
ùôõõãß æ÷ã æãàæôÞû ÝÞß ❤❫❬❪❵✐❴
❥❦❧♦q r✉✉✈
ã ❡ âãçôãÞáã çãòóôçãñ
①❦♦③④⑤⑥⑦⑦⑧
⑨⑩④❶❷❸
úãÞæà ùåç õôáãÞàóçãý
❹❺❻⑦
❼⑥❦❷❽q
❾❺❻❿❺⑥➀
❋ åç t åóç âçåæãáæôåÞ áÝõõ
⑤❦➀q ❾⑥❦♦➁ ❾❽⑦❷⑥ ➂❺➃➄❧q
✺ ✁ ñ ✂ íîñí ✄✂ ï åç øôàôæ
➅❿ ❸❺➃ ❧⑦➆❦❧⑦ ➀❺ ③⑦⑦➁
➊➋➌ ➍➎➎➏➐➎➑➒➐
åóç
èãöàôæã ✿
➈❥➉ ➊➋➌➉ ➍➎➏➏ ➁⑦⑥
➓➏➎➎➏➔→ ➣↔ ↕➌➙➛
èèèýõáöýàæÝæãýåçýóà æå ❦➀➇ ❷❦❧q
⑤①➐➐ ➂➑❦➁➁❦➄➒q
750 - Houses For
➜↔➝➞ ➟➠ ➋➣➟➡➠ ↔➝➣
á÷ãá ❝ æ÷ã õôáãÞàã
❾❷❽❽ ❹⑦❷⑥❦➄➒ ❹⑦❽➁ ➐➓④
➙➢➤➌
➣↕➢➋➥➥
àæÝæóà öãùåçã áåÞæçÝáæñ ➁⑥⑦♦♦
r④➔⑨⑨④→➣➔④➣➣⑩→q ➦➧➨➨ ➧ ➩➨➧➫➫➭➯➭➲➳ ➵➲➸ Rent Baker Co.
ôÞû èôæ÷ æ÷ã öóàôÞãààý
↔➈➋❶❾↕
➺➻➼➽➾ ➣↔ ➟➋➤ ↕↔➚➥
P ãçàåÞà ßåôÞû õÝÞßñ
*WINTER PARADISE*
➪➶➹➘➴ ➷➬➮➱ ✃➘➴➶❐❒
àáÝâã úÝôÞæãÞÝÞáã ßå ➙➛➜ ➝➞ ➟➠➡➢➤ ➥➦➤➧ ➨➟➦➩
❮❰ÏÐ❮ÑÒÐÒÓÔÒ
Þåæ çãòóôçã Ý õÝÞßàáÝâñ ➟➤ ➫➭➯ ➲➟ ➩➳➢ ➳➵➸➦➺➢
➟➋➤ Õ↔➞ Ö×❐➬➘
ôÞû õôáãÞàãý
➩➳➻➺➼➽ ➲➟➺➦➩➢ ➻➩ ➩➟ ➩➳➢ Ø➶Ù➴➶Ú❒➘
ÛÜÝ➘➴Þ➘➴
➾➵➸➦➺➢ ➚➟➥➻➢➩➪➽ ➶➦➠➠
❮❰ÏÐßÓÒÐÒÏÓÏ
➹➘➴➷➷➘➬➮➱➘➹➹➴➱
➟➋➤ Õ↔➞ à➘Þ➬
✃❐❒➲➶❮
➁➂➁➃➄➅ ➁➆➇➈➉ ➊➁➋➅
➌➍➇ ➎ ➏➐➑➐➒ ➓ ➔→➒➣➎ ↔
↔↕➓ ➔➙➎ ➙➛➛ ➙➜➜➛➝➙➏➞➐➟➎
➽➺➾↔➚➼➸➪➶➓➹➪➾
➘➴➷➘➬➬➘➮➱ ✃ ❐❒❮❰ ❒ÏÐ
ÑÒÓÔÕ Ö×❮×ÖÓÕ ØÙÚ❮×ÖÓÕ
ÛÚÏÙÜØÝ❒Ó
ÒÚá×ÙÝÚàÕ
Þ×
àÚ
ß❮×à❒Ó
Ø ❰ÚâÝàÖ
Ú❮ ÑÓÙØÕ ãäåæç❰Ú á×ÒÒ
æèéÐêëìÐèêíî
ïðñðò
ó
ôõö÷ø ù
ûüüýþÿ÷ ✩ ø
❙✩ ÷ ❞
ôúø
õ ❞♣✄
♣ ✁✂
❞①t öú ✂✄
✂ ÷ ✩s☎✆✝✄
P❞t✂
◆✩
✩✆
ú ♣❛
♣ ö ✩✞ ú ✄ ▼t ❊ ÷ ☎ ✟ P ö ✩♣❛
❞ ö t✟ ▼✝t✄
ý ✺ ü ❛✠✡ ù ❛ üþ ☛✺✄
❇☞✌✍✎✏✑✍✒ ✥✓✔✕✖✗ ✘✙✗☞
❲✙✙✕ ✚✎✙✛☞ ✜ ✢✖✙✢✌✣☞
✤☞✦ ❲✧★ ✏✣✪✒✍✕☞✕✫
✱✲✲✳✧✗✙✮ ✴ ✕☞✢✮
✲✵✶✓✷✸✵✓✥✥✹✻
✹☎☎
●✆✝✆✞❛✟ ▼✆✞✠✡❛✝☛☞✌✆
❰ÏÐÑ Ò❰ÑÓÔÕ Ö×ØÙÚ ÛÜÝ
ÞßÝàà áâ ã äåææáÜ
àÝÜçà èÝéÞ êëìíî
ïÝçðñãéò êðßÝò óåßôéãßÚ
õöÝÜ ðâ ÷áå ñãÜøæ ßÝãñè
ã ÞèáÜÝî êùõõ óßáú
ûëüü
ñèåßÝÚ
ý××úýþýúþýÿ ✽ Ú ✥ ✁✂ û ✄
✼✽✾✿❀❁❂ ❃ ❄❅❆❈ ❈❉❋●❍
✇■❏❅❑▲❉❑❆❖ ◗❃◗❘ ❚❅●❆ ❯❆❖
❱❳❘❘■❨❉❖
❩❬❭❪❫❭❴❫❵ ❜❭❝❡❭❢❣ ❤✐
✺✄☎✆✺✝✞✆✟✞✟✝
á òò
☎✶✞✝ ✠✡☛☞✌ ✍✌☛✎✎✌
435 - Fuel Supplies
âãäå ô ä ö æãäç ôõ
❖✏✑✒❖✓ ❙✔✕✔✑ ❧❛✇ r✖✗ ✍✎✏✑✒✓✓✔ ✩✕✖✗ ✐♥ ✘✙✚
q✘✙r✖✚ ❛✛✜✢✛✖ ✇✣✢ r✛✜♥✢✣ ✤✥ ✘✛ ✶✦✥ ✐♥ ▼☎✆✝✞✟✠✡☛☞✟✆☎
❍☎✟☞✝✌☛ ❆■❉❙ ❢♦r 605 - Market Basket
❝✢✛✤r❛❝✤✚ ❢✢r ❝✢✛✚✤r✘❝✗ ❉✧★✪ ✩✫✫✗ ✣✬✭✐✘✮
▲✍❙❙ ❚✎❆✏ ✩✑✒✒✓
✤✙✢✛ ✇✢r✦ ✤✢ ❜✖ ❧✙✗
❖✯✰✑✏
✈✱✏✎✑✯✎✑✲
✓♦
❝✖✛✚✖✧ ✇✙✤✣ ✤✣✖ ❈✢✛✗ ✒✓✓✔ ✱✳✔ ❧✓✴✲ ❋❉❆✔✕✖✗✘✙✚✖r✖✛✜ ❈r✘✙✢✣ è è è è è è è è è è è
✚✤r✘❝✤✙✢✛ ❈✢✛✤r❛❝✤✢r✚ ✱✈✱✎❧✱✵❧✑ ✮ ❉✚✭✐✷✸ ❝✤✖✦r ✙♦s✧✛✣ ✙✚✦✚✖
éêëìíìêëìêî
♦❢✔✚★✖✔✦r✚ ❢✖✦✚sr✖✙ ✫
★✢❛r✧✪ ❆✛ ❛❝✤✙✫✖ ❧✙✗
✐♥ ✘✙✚ ✷✻✭✭✚✼✮
ïðêîñòóîìë
✧♦
✦s✛✘♦✤♦✗✘✙✚
✧✖✖✛✖✛✜
❝✖✛✚✖ ♠✖❛✛✚ ✤✣✖ ❝✢✛✗ ✚r✚✢
ôìõöíòíìñ
❚r✪ ✘✚ ✕■❙❘ ❋✕✍✍ ❢♦r
✤r❛❝✤✢r ✙✚ ❜✢✛✧✖✧ ✬ ✙✛✗ ✽✤✶✸✾❀❁✸❂✤❂✾
✚✘r✖✧✪ ❱✖r✙❢✜ ✤✣✖ ❝✢✛✗ ❲❃❄❄❅❲ ❆❃❇❈❲❅❅❊ ✹✬ ❉✦✪✙✓ ❈❆▲▲ ïòññ÷ìñö øòêîìë
ùú ûüýþÿü ✥ ù ü
✤r❛❝✤✢rt✚ ❈❈★ ❧✙❝✖✛✚✖ ❢❍■ ❙❏❑▲◆ ◗❘❚❯❱❳❍■❞❨ ✶✔✭✹✹✔✑✮✬✔✒✹✒✮
✤✣r✢✘✭✣ ✤✣✖ ❈❈★ ❈✢✛✗ ❩▲❑❬❭▲■❪ ❏❭❏❬❑❏❫❑▲❨ ✯✰✏❉❈✱
LaGrande Observer
✚✘♠✖r
❲ ✖ ❜ ✚ ✙ ✤ ✖ ❯❴❘❵❜❣❤❵❚❥❘❦
❖✲✳✴ ✵✷✸✺ ✐♥ ✻✼✾✿❀ ❇✼
▼✁✂✄☎ ✆✝✞✄ ✟ ✠✡☛✄
✇✇✇✪✣✙r✖❛❧✙❝✖✛✚✖✧✗
❞✼✾✿ ❁❂✼✼ ✐♥ ❃❄ ✿t ❄❅
❝✢✛✤r❛❝✤✢r✪❝✢♠✪
❙☞✁✌ ✍✎✏
450 - Miscellaneous
SCARLETT MARY LMT
✸ ✮✯✰✰✯✱✲✰✳✴✵✷✷
✹✻✼✼ ✽✾✿❀✽❁❂❀✾✽❃❄
❅✻❉❊❋ ✹●❍■❏ ❑▲
230 - Help Wanted
out of area
➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ Ô➢➢➛➞↔ Ô➐➑➔ Û ➘➐➒➒➞➓➫ ➮➑↕➠➫
➡➛➳➒➢➑ ➮➱ ✃❐❐➠❒❮➨➳➙➫ ➺❰ ➳➙➛➨➯➲➫ ➽➨❐➨➽➻❐Ð
➒➢ ❐❐➨❐➺➨➽➻❐Ð Ó➓➾➥➩➙➵➫ ➮➱ ➶➹➡➫ ➽➻ÏÑ
➺➺ÒÑ➽➺➻❐
➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ Þ Û Ô ➷➢➳➑➛➢➑ ➬➐➙➜➛➫ ÔÔ➘➫
Ö➙➐↕➓ ➮➱ ✃❐❐➠❒❮➨➳➙➫ ❰Ï ➳➙➛➨➯➲➫ ➽➨➺➨➽➻❐Ð
➒➢ ❐❐➨❮➻➨➽➻❐Ð ×➢↕➐➒➓➞➞➢➫ ➮➱ ➶➹➡➫ ➽➻ÏÑ
➽❮❒Ñ❒Ò❐➻
JO# 1141877 ➫ ❰ ➬➐➙➜➨➮➙➙↔➵➐➒↔➢➑ ➹➢➙➲➓➙ Û
➶➩➣➓➙➸↔➛➢➙→➛➟➫ Ü➥➓➑➔➢➙➭ Ú➢➣➫ ➮➑↕➠➫ ×➐➙ -
➜➐ ➮➱ ✃❐❐➠❒❮➨➳➙➫ ❰Ï ➳➙➛➨➯➲➫ ➽➨❐➨➽➻❐Ð ➒➢
❐❐➨❐➨➽➻❐Ð ➚Ù➩➛➒ ➳➐➸➓ ❮ ➜➢➑➒➳➛ ➓➾➣➓➙↔ -
➓➑↕➓ ↔➑ ➐ ➛➩➣➓➙➸↔➛➢➙➝ ➣➢➛↔➒↔➢➑➠ ➘➐➞➔➯➓➞➞➫
➮➱ ➶➹➡➫ ➽➻ÏÑ❮❒❰ÑÒÒÏ❰
JO# 1140249, 1 Farm/Irrigation/ Livestock
➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ ×➙➐➒➒ ➘➙➓➓➲ Ó➐➑↕➳➫ ➶➐➞➜➢➑
➮➱ ✃❐❐➠Ò➺➨➳➙➫ ➺❰ ➳➙➛➨➯➲➫ ➽➨❐➨➽➻❐Ð ➒➢
❐❐➨➺➨➽➻❐Ð ➶➐➞➜➢➑➫ ➮➱ ➶➹➡➫ ➽➻ÏÑÒ➺❒Ñ
2234
JO# 1145149, 4 Farm/Irrigation/Livestock
➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ Ó➢↕➲ ➘➙➓➓➲ ➘➐➑➝➢➑ Ó➐➑↕➳➫
➮➑↕➠➫ ➬↔➞➓➙ ➮➱ ✃❐❐➠Ò➺➨➳➙➫ ❰Ï ➳➙➛➨➯➲➫
➽➨❐➺➨➽➻❐Ð ➒➢ ❐➽➨❐❰➨➽➻❐Ð ➧➯↔➑ ➬➐➞➞➛➫ ➮➱
➶➹➡➫ ➽➻ÏÑÒ❮➺Ñ➽➺➻➻
JO# 1145154, 1 Farm/Irrigation/Livestock
➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ ➶➐➞➜➢➑ ➬➐➞➞➛ Ô➐➑➔ Û Ô↔➸➓ -
➛➒➢↕➲ ➘➢➠➫ Ú➐➵➓➙➜➐➑ ➮➱ ✃❐❐➠Ò➺➨➳➙➫ ➺❰
➳➙➛➨➯➲➫ ➽➨❐➺➨➽➻❐Ð ➒➢ ❐❐➨❐➺➨➽➻❐Ð ➧➯↔➑
➬➐➞➞➛➫ ➮➱ ➶➹➡➫ ➽➻ÏÑÒ❮➺Ñ➽➺➻➻
➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ Ö↔➞➓➛ Û Ù➓➝➓➙➛ ➬➐➙➜➛➫
ÔÔ➘➫ Ø↔➜➥➓➙➞➝ ➮➱ ✃❐❐➠❒❮➨➳➙➫ ❰Ï ➳➙➛➨➯➲➫
➽➨❐➺➨➽➻❐Ð ➒➢ ❐➽➨❐➨➽➻❐Ð ➧➯↔➑ ➬➐➞➞➛➫ ➮➱
➶➹➡➫ ➽➻ÏÑÒ❮➺Ñ➽➺➻➻
JO# 1144735, ❐➺ ➴➪➩↔➣➜➓➑➒ Ü➣➓➙➐➒➢➙→➛➟➫
Ö➙➐➑➒ ❰Ñ➱ ➬➐➙➜➛➫ ÔÔ➘➫ Ó➩➣➓➙➒ ➮➱
✃❐❐➠❒❮➨➳➙➫ ➺➻ ➳➙➛➨➯➲➫ ➽➨❐➺➨➽➻❐Ð ➒➢
❐➽➨❐❰➨➽➻❐Ð Ý➩➙➞➓➝➫ ➮➱ ➶➹➡➫ ➽➻ÏÑ❒ÒÏÑ
➺➺❐Ï
JO# 1145943, 1 General Farm/Irriga-
➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ Ú➩➞➞ ➬➐➙➜➛➫ ➮➑↕➠➫ ➧➯↔➑ ➬➐➞➞➛
➮➱ ✃❐❐➠❒❮➨➳➙➫ ❰➽ ➳➙➛➨➯➲➫ ❐➨❐➺➨➽➻❐Ð ➒➢
❐❐➨❐➺➨➽➻❐Ð ➧➯↔➑ ➬➐➞➞➛➫ ➮➱ ➶➹➡➫ ➽➻ÏÑ
Ò❮➺Ñ➽➺➻➻
JO# 1144402 ➫ ➺ Ö➓➑➓➙➐➞ ➬➐➙➜➨➮➙➙↔➵➐➒↔➢➑
➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ Ô➓➐➸↔➒➒ Ý➙➢➒➳➓➙➛ ➬➐➙➜➛➫
ÔÔ➘➫ Ý➞➐↕➲➭➢➢➒ ➮➱ ✃❐❐➠❒❮➨➳➙➫ ❰Ï ➳➙➛➨➯➲➫
➽➨❐➺➨➽➻❐Ð ➒➢ ❐❐➨❐➨➽➻❐Ð Ý➞➐↕➲➭➢➢➒➫ ➮➱
➶➹➡➫ ➽➻ÏÑ➽❮❒Ñ❒Ò❐❮
JO# 1142890, 2 Farm/Irrigation/Livestock
JO# 1135419, 2 Farm/Irrigation/Livestock
❆❇❉✱❋●❍■❏✱✰✱❑
❲✧✬✧✭ ✢✕✮ ✯☞✎✚ ✣☞✰✮
JO# 1142139, 4 General Farm/Irrigation
Ô↔➸➓➛➒➢↕➲ ➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ Ö↔➞ Ø↔➑➵➫ ➱➢➑➑➓➞➞➝
➮➱ ✃❐❐➠❒❒➨➳➙➫ ❰Ï ➳➙➛➨➯➲➫ ➽➨❐➺➨➽➻❐Ð ➒➢
❐➻➨❐➺➨➽➻❐Ð Ù➢➩➑➒➐↔➑ Ú➢➜➓➫ ➮➱ ➶➹➡➫
➽➻ÏÑ❮❮➽Ñ❮➺Ò➻
▲✷✸✹✷✻✼✽✾✽✻✿✷❀❁❂❃❄❅
➵➸➺➻↕➣➭➎ ➵➼➺➻ →➐➜➩
JO#1144406, 7 Farm/Irrigation/Livestock
JO#1144414, 1 General Farm/Irrigation/
P✮✲P✪✮✬✯
▼✴✫✴✶✪▼✪✫✬
➫➭ ➯➐➢➟↕➲➣➭➳➝➏➡
JO# 1141085, 2 Farm/Irrigation/Livestock
➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ ➱➐➞➞➐➑ ➷➓➣➣➓➛➓➑➫ ➮➑↕➠➫ Ó➓➾ -
➥➩➙➵ ➮➱ ✃❐❐➠❒❮➨➳➙➫ ❰Ï ➳➙➛➨➯➲➫ ➽➨❐➨➽➻❐Ð ➒➢
❐❐➨❐➺➨➽➻❐Ð Ó➓➾➥➩➙➵➫ ➮➱ ➶➹➡➫ ➽➻ÏÑ➺➺ÒÑ
➽➺➻❐
JO#1142838, Ð Ö➓➑➓➙➐➞ ➬➐➙➜➨➮➙➙↔➵➐➒↔➢➑
➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ Ö↔➥➥➛ ➬➐➙➜➛➫ ÔÔ➘➫ Ö➙➐↕➓
➮➱ ✃❐❐➠❒❮➨➳➙➫ ❰Ï ➳➙➛➨➯➲➫ ➽➨❐❐➨➽➻❐Ð ➒➢
❐❐➨❐➺➨➽➻❐Ð ×➢↕➐➒➓➞➞➢➫ ➮➱ ➶➹➡➫ ➽➻ÏÑ➽❮❒Ñ
❒Ò❐➻
385 - Union Co. Ser-
vice Directory
★✪✫✬✭✮✯ ✰✱
➤➐➙➢➐➒➎ ➥ ➡➙➟ ➤➐➙➢➎
JO#1145156, 1 General Farm/Irrigation
JO#1141711, 4 Farm/Irrigation/Livestock
P▼◆ ◗❘❚P◆❯❳❚❨ ❉■❉ ❨❖❯ ❑✲❖❲ ❰ÏÐ❰
ÑÒ❰ ÒÑÓÔ ÕÒÖ× ÑÖØ×ÙÐÚ
❩ ❬❭❪ ❫❴❵❭❞
ÙÖÛ ÜÖÕÝÐ ÛÖÐÞÏ Ð
ñòò
❩ ❡❭❵❴❣❭❤✐❥❦♥♦❣❣✐♣✐❴❥❞
ßàáâ ãäÕÝÖÑÞÖå ❰ÏÖÔ
❩ s✉❴✈❞① ②③④③❦❭❞
óôõö ÷ øùúúûüôö
ÐÓ×Ò ÛÖÐÞÏ ÐÑ âæÚ
❩ s✐❣✐❥❦ ⑤ ⑥❭⑦⑧❞
áãáâç ãàçèâæéâê
❩ ⑨✐❥❣❴❪❞ ⑤ ⑩✐❥❭
çÝ×ÞÒëÖÛ ❰ÏÖ ìÒØÖÛ Òí 505 - Free to a good
❶✐❥✐❞✉ ❪❴④⑧
æÖØ×ÙÐÙÖÛ ãÕëÖÛ❰Ý×Ú home
❷❸❹❺❻ ❼❽❸❾❿❺➀ ➁➂➃➄➅
ÝÑî ÝÑ íÝëÖ ×❰Ð❰Ö×Úãïå
➆➇➈➉➊ ➋➌➍➎➋➏➐➎➌➑➌➒
èçå ðñå òó ô õãê öÒÛ ýþÿÿ ❈ þ ✁✂✄☎✆✂ ❑✐t✲
➓➔ ➋➌➍➎➌→➐➎→➌➣➐
t✝✞✟✠ ❜✡☛✞ ◆✡☞✌ ✶✟t✌
Ð íÛÖÖ ÛÐ❰Ö ÷ÛÒÞÏäÛÖ
↔↔↕➙➛➜➝➞➟➠
✺✍✶✲✎✏✑✲✒✓✎✍
ÞÐÓÓ øùúÚûüüÚúýùù ÒÛ
➦➐➒➧ ➐➏➐➒➡➧ ➐➨➨➝➞➝➐➏➢➩
TEMPORARY FARMWORKERS – 3/4 contract hrs and the hourly rate noted below guar-
➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ ➘➓➑➒➩➙➝ ➡➵➫ ➮➑↕➠➫ Ó↔➙↔➓ ➮➱
✃❐❐➠❒❮➨➳➙➫ ❒❒ ➳➙➛➨➯➲➫ ➽➨❐➺➨➽➻❐Ð ➒➢
❐❐➨❐➨➽➻❐Ð Ó➓➾➥➩➙➵➫ ➮➱ ➶➹➡➫ ➽➻ÏÑ➺➺ÒÑ
➽➺➻❐
JO#1143212, ➺ ➬➐➙➜➨➮➙➙↔➵➐➒↔➢➑➨Ô↔➸➓➛➒➢↕➲
➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ ➘ÓÕ ➘➐➒➒➞➓➫ ➮➑↕➠➫ Ô➓➐➔➢➙➓
➮➱ ✃❐❐➠❒❮➨➳➙➫ ➺Ï ➳➙➛➨➯➲➫ ➽➨➺➨➽➻❐Ð ➒➢
❐❐➨❐➨➽➻❐Ð Ó➓➾➥➩➙➵➫ ➮➱ ➶➹➡➫ ➽➻ÏÑ➺➺ÒÑ
➽➺➻❐
725 - Apartment
Rentals Union Co.
450 - Miscellaneous
➝➏➞➛➠→➝➏➡➎ ➡➙➟ ➑➙➢➐➒
➐➑➒➓➓➔ →➣↔➓↕➓ ➙➐➒➓➛ ➜➐➝ ➐➣➣➞➝➟➠ ➡➔➔↔➒↔➢➑➐➞ ➜➢➑➓➒➐➙➝ ➥➓➑➓➦➒➛ ➜➐➝ ➐➣➣➞➝➠ ➧➢➢➞➛➨➛➩➣➣➞↔➓➛
➐➑➔➫ ↔➭ ➐➣➣➞↔↕➐➥➞➓➫ ➯➢➙➲➓➙ ➳➢➩➛↔➑➵ ➣➙➢➸↔➔➓➔➠ ➧➙➐➸➓➞ ↕➢➛➒➛ ➙➓↔➜➥➩➙➛➓➔ ➐➒ ➺➻➼ ➢➭ ↕➢➑➒➙➐↕➒
➐➑➔ ➩➣➢➑ ↕➢➜➣➞➓➒↔➢➑ ➢➭ ↕➢➑➒➙➐↕➒ →➓➐➙➞↔➓➙ ↔➭ ➐➣➣➙➢➣➙↔➐➒➓➟➠ ➽➻ ➔➐➝➛ ➓➾➣➓➙↔➓➑↕➓ →➩➑➞➓➛➛ ➢➒➳➓➙ -
➯↔➛➓ ↔➑➔↔↕➐➒➓➔➚➟ ➐➑➔ ➐ ➙➓➭➓➙➓➑↕➓ ➙➓➪➩↔➙➓➔➠ ➧➢ ➐➣➣➞➝➫ ↕➢➑➒➐↕➒ ➒➳➓ ➶➒➐➒➓ ➹➢➙➲➭➢➙↕➓ ➡➵➓➑↕➝
→➶➹➡➟ ➥➓➞➢➯ ➢➙ ➐➑➝ ➞➢↕➐➞ ➶➹➡➠
➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ ➘ ➴ ➷➐↕➲➛➢➑ ➬➐➙➜➛➫ ➮➑↕➠➫ ➷➓ -
➙➢➜➓ ➮➱ ✃❐❐➠❒❮➨➳➙➫ ❰Ï ➳➙➛➨➯➲➫ ➽➨❐➺➨➽➻❐Ð
➒➢ ❐❐➨❐➨➽➻❐Ð ➧➯↔➑ ➬➐➞➞➛➫ ➮➱ ➶➹➡➫ ➽➻ÏÑ
Ò❮➺Ñ➽➺➻➻
380 - Baker County
Service Directory
❉✍✎❉✏✑✒✍✓✔
✕✖✗✘✙✚✛✜
▼✬✭✮✯✰✱
✭✬✬✭ ✲✳✴✮✯✰
✵❡✮✭❡✶✮✯✰✱ ✭✬✬✭ ✷✉❡✶✮✯✰
✲✳✴✮✯✰✱
✭✬✬✭ ✷✸✉✳✶✮✯✰
✢✣✤✦✧★✩ ★✢✤✪
✹ ✺✻✼✽ ✾✿❀❁✿ ❂❁
✾❃❄❅❀❊✻❂❀❁❋ ✺✻❂❏
➤ ➤
➒↔➢➑ ➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ ➧↔➜➜ ➡➔➐➜➛ ➬➐➙➜➛➫
➮➑↕➠➫ Ó➩➣➓➙➒ ➮➱ ✃❐❐➠❒❒➨➳➙➫ ❰Ï ➳➙➛➨➯➲➫
➽➨❐➺➨➽➻❐Ð ➒➢ ❐❐➨Ï➨➽➻❐Ð Ý➩➙➞➓➝➫ ➮➱ ➶➹➡➫
➽➻ÏÑ❒ÒÏÑ➺➺❐Ï
JO# 1145145, 3 Farm/Irrigation/Livestock
➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ ➧➩➑➩➣➐ ➘➐➒➒➞➓➫ Ö➢➢➔↔➑➵
➮➱ ✃❐❐➠Ò➺➨➳➙➫ ❰➽ ➳➙➛➨➯➲➫ ➽➨❐➺➨➽➻❐Ð ➒➢
❐❐➨❐➨➽➻❐Ð ➧➯↔➑ ➬➐➞➞➛➫ ➮➱ ➶➹➡➫ ➽➻ÏÑÒ❮➺Ñ
➽➺➻➻
➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ ß➐➑ ➱➓➩➛➓➑ Ó➐➑↕➳➫ ➮➑↕➠➫ ➴➜ -
➜➓➒➒ ➮➱ ✃❐❐➠❒❒➨➳➙➫ ➺❰ ➳➙➛➨➯➲➫ ➽➨❐➻➨➽➻❐Ð
➒➢ ❐➽➨Ð➨➽➻❐Ð ➴➜➜➓➒➒➫ ➮➱ ➶➹➡➫ ➽➻ÏÑ❮❒❰Ñ
ÒÒÏ➻
JO# 1144415, 21 General Farm/Irrigation
➹➢➙➲➓➙→➛➟➫ ➹➢➞➭➓ Ý➙➢➒➳➓➙➛➫ ➮➑↕➠➫ Ö➙➐➑➔
ß↔➓➯ ➮➱ ✃❐❐➠❒❮➨➳➙➫ ❰Ï ➳➙➛➨➯➲➫ ➽➨❐➺➨➽➻❐Ð
➒➢ ❐➽➨❐➨➽➻❐Ð Ù➢➩➑➒➐↔➑ Ú➢➜➓➫ ➮➱ ➶➹➡➫
➽➻ÏÑ❮❒❰ÑÒÒÏÏ
♠t♥✿❊●❏ ◆t ✉❑❁❂t♥✿
❁✼✼● ✿t ✼♥❂t❡❡❏ P◗ ❇❇❇
❂❯✿✼❞❏ ❱❯❡❡ ◆❯✿✐t♥❯❡
✻✼✾✿
❲✼❡✐✼❁
❳❨❅❅❅❨❃❩❳❨❄❃❬❄
❭❪◆✻❱❫
♠ ♣q♠s✉ ✇①② ③①③④
⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩❶❷⑧❸❹ ❺⑨❻❼⑦❹⑩
❹⑦⑧❶❷❻ ❺❶❽❶⑧❼ ❻⑦❾⑦❻❻⑨❺
❹⑦❻❽❶❿⑦➀ ➁❷⑧⑩⑨❿⑩ ❷➂❻
⑩❻➂❹⑩⑦➃➄ ❺❷❿⑨❺ ⑦➅➆⑦❻⑩❹
⑩❷➃⑨➇➈ ➉➂❻ ❹⑦❻❽❶❿⑦ ❶❹
➊➋➌➌➍⑧❷ ❷➎❺❶❼⑨⑩❶❷⑧➀
➁➏➐➐ ➑➒➓➔➔➒→➣➓➒➣↔→➔➀ ❴❵❛❜❣❤❥ ❦❤❛❧♣q❣✈
✇①②③④⑤⑥⑤⑦ ⑧⑨ ⑩❶①❷❸ ⑩⑨
↕➙➛➜➁➝
✑✒✓✔ ✕☞✖ ❙☞✄
▲✗✘✡✗✂✞✝☎ ✙✚
☞✁ ✌☛✛✜ ✢✌
✗✂ ☛✂✣✁✤✗☞☛✁✂ ✦✖✝✝☞✧
❋★✩ ✪✫✬✭
✮✯✰✱✲ ✳✴✴✵✱✶ ✳✷✲ ✸✯✴✱
❇✳✸✹✵✱✹✹ ✴✱✳✸✶✺ ✻ ✺✼✽✾✵✿
✼❀❁❂❀✽❃❂❀❄❀❅
⑥⑤❹❺❻❻⑦ ⑧⑨ ❼⑤❻❺❽⑤⑥❺⑤❸⑦
➞➟➠ ➡➢➤ ➥➠➦➧➨➩ ➫➭➯➲
❾①❻② ❿⑦➀ ➁⑨➂①❼❸ ❶①❼ ❘❆❈ ❉❊●❆❉ ❍❊■❏❑
➢➟ ➳➢➟➠ ➢➨ ➡➢➤➟
➃✇✇ ❶➁➁⑥⑨❽⑤❼ ❹⑨⑥ ❶❺⑥
➵➞➸➠➺➻ ➼➽➾➚ ➪➶➹➘ ➴
⑩⑥❶❽⑤❻➄ ➅❶② ➆⑤ ➇⑨①➈ ◆❖P◗❚❯❱❲❳❨❩❬◗ ❭❨❪❪ ❫❴❬❵❛
❚❜❖❝❚❖❞❝❯❖❡❢
❽⑤⑥⑤❼ ➆② ➉⑤❼❺➇❶⑥⑤⑦
➷➶➬➮ ➱➘✃❐➘❒❮ ➱❐➘➬❒ ➴
➶❰Ï❐➽❒❮ ❰➬Ð❐➱➘Ï ➽➶Ñ Ò➘Ó
➊❶❻❻ ❹⑨⑥ ➃➋➌➌ ❺①❹⑨ ❷❺⑩➍
➽❰Ò➬❒❮ ➚➶ÔÒ➾➱➱ ❐❒❒❰➘❒❮ ➴
➀❿❿➈➎➏➐➈➎➐➀➑ ➒➓⑧➔➊→ 630 - Feeds
Ò➘❒➾➱✃➘ ➽➶Ñ Ï➘➷➽ ÕÖ➼×Ø
➣↔↕➙➛➜➝➞
➛➜➟↔➠↕
Ù➶➱➱Ú ÛÓÜÝÝÓÞÞßÓàáßâ
➡➢➤➥➦ ➧➨➩ ➫➭➯➲➳➭➲➯ ➵ ❣❤✐❥❦ ❧❦♠❥❣♥ s♦♣qq
ãäåæÙç
r♣qts✉ ✈✇ ♣ r♣qt✉ ①♣qq
➨➸➺➻➲ ➼➸➳ ➽➾➚➪➚➚ ➲➤➪
➶➹ ➘➴ ➷➲➳ ➬➲➻➸➭➮ ②③④ ⑤ ⑥ ⑥⑦ ⑤④ ⑧⑨ ⑥ ⑩ ❶
➬➷➲➲➮➪ ➱➸ ➻➸➭➯➳➤➻➯ ➸➳ ②③④⑤❷⑧⑥⑤④③②⑥✉ ❸❹✉
➻➸✃✃➺➯✃➲➭➯➪ ➘➸➳➲
❐❒➤➭➭➲➢➬➪ ❮➤➬➯➲➳ ➫➭➯➲➳❰ 660 - Livestock
➭➲➯➪ Ï➭➢➺✃➺➯➲➮ ➨➸➺➻➲➪
❐➤➢➢ Ð❰ÑÑÑ❰➚➶➹❰ÒÓ➹Ô➪ ❺❻ ❼❽❾❿ ➀➁➂➃ ➄➂➅➆➂➁➇➈
➉➊➇➋➌➍ ➀➌➎➏➐➈ ➑➒➓➔➔➈
Õ➡➱Ö❐×
→➣↔➎↕➎➈ ➙➓➒➛➙➜➜➛➝➒➙➜
ØÙÚÛÜÝÞßÛ
÷øùúûý◆÷✒
ÙÚÝàÙØ áâÞßßãäãÝåß
ý❘ ø÷❇ú
æçèçæéçè êëç æìíëê êî
è✂❆ ✝✂✥✓✔✟❆✕ ✖ ✗✥✂✔✘
æçïçðê ñòè êëñê òî óîê
❙✁✝✔✂ ✙✥✂ ✚✥✁✄✆ ✞✂❆☎✕❆✕✘
ðîôõö÷ øìêë èêñêç ñóò
✛✜✢✣✣ ✤ ✦✧
ùçòçæñö æçíúöñêìîóè îæ
❙❆✥✝ ☎✄ ❆✥★✞✚✘
➞ òò
êëñê ñæç îùùçóèìéçû ùñöèçû
✶✪✫✬ ✭☎✙❆✮ ❙❆✂✔✔❆
ôìèöçñòìóíû
òçðçõêìéç
îæ
➟ ô ➠ õ ã ûö
✺✪✶✯✰✬✱✯✱✶✬✶
îêëçæøìèç úóñððçõêñüöçý
❉■❉ ❨❖❯ ❑✲❖❲ ✼ ✳✴ ✵✷ þÿ ❆❇▲❊ ❚❖ ✇♦r❦ ❞ ✁ 710 - Rooms for
✸✹✻✽✾✿❀❁❂ ♦✽ ✵❃❄ ✹✾♠❅
èéèêëèìëí èî
ïðñ òóôñõöñõ
÷øùúûüûøý
þÿ÷❇ øú
ì✁✂✄☎✄✆ ✥✂ ✝✞✟✠☎✄✆✡
✩☛☞✌✌ ✍✎✏✑
♠✾♦❁ ❈❊❋❊ ✸●❍♠❏❂ ✽✻❀●
✿♦❁❏✻❁❏ ❢✽♦✹ ❁✻♥❂▲❀❅
▲✻✽ ✹✻●✾❀ ✻❀✿❡ ♥✻✻✇▼
P✾❂✿♦◗✻✽ ❏❡✻ ❚♦♥✻✽ ♦❢
❏❡✻ ❚❀✿✾❢✾✿ ✴♦✽❏❡♥✻❂❏
✴✻♥❂▲❀▲✻✽ ✸●◗✻✽❏✾❂❅
✾❁✐❊ ❱♦✽ ❀ ❢✽✻✻ ❜✽♦❅
✿❀♠♠
✿❡❍✽✻
❳✵❩❅❬❄❄❅❩✷✵✵ ♦✽ ✻✹❀✾♠
✿✻✿✻♠✾❀❝✿❁▲❀❊✿♦✹
❭❚✴P❪❫
t♦ ✐✂✄ r☎ ♦r ✐✆✆✂✁✝✝✞ ❈✟✆✆ Rent
✠✐✆✆ ●♦r❞♦✂ ✫ ✡✝✝♦☛☞✌
➡➢➤➥➦➧
❙♦☛✐✟✆ ❙✁☛ r✐t☎ ❉✐✝✟✍✐✆✲ ➨➩➩ ➫➭➯➩ ➭➲➳➯➳➭ ➯➵➸➭➫➳➺➲➭➵
✐t☎ ✡tt♦r✂✁☎✝✎ ❋✏✑✑
➻➭➫➭➼➺➽ ➺➲ ➲➾➚➪➭➶➳ ➳➹
✑✒✟✆ ✟t✐♦✂☞ ✓♦☛✟✆ ✡tt♦r✲
➳➻➭ ➘➭➵➭➫➯➩ ➘➯➺➫ ➴➹➾➲➼
✂✁ ☎✝
◆ ✟ t✐ ♦ ✂✇ ✐ ❞ ✁
➺➽➷ ➨➶➳➬ ➮➻➺➶➻ ➱➯✃➭➲
✶✲✔✕✕✲✖✖✗✲✘✶✙✚☞ ▼✟✐✆✛
➺➳ ➺➩➩➭➷➯➩ ➳➹ ➯➵➸➭➫➳➺➲➭
✘✕✘✷ ◆ ❙t ◆✜✌ ✜✟✝❲✲
➯➽❐ ❒➫➭❮➭➫➭➽➶➭➬ ➩➺➱➺➳➯➼
✐✂✢t♦✂ ❉❈☞ ✣✤✤✐☛✁✛
➳➺➹➽➲ ➹➫ ➵➺➲➶➫➺➱➺➽➯➳➺➹➽
✠r♦✇ ✟r❞ ❈♦☞ ❋✓
➚➯➲➭➵ ➹➽ ➫➯➶➭➬ ➶➹➩➹➫➬
✭✥✦✧◆▼ ✠✟r☞★ ✭✩◆❉❈★
➫➭➩➺➷➺➹➽➬ ➲➭❰➬ ➻➯➽➵➺➶➯❒➬
✼✽✾✿❀❁❥ ◗ ❄❅❆❈ ❆❑❅❦❧❍❑
❈❉❋●❍❖ ♠♥❅❦❧❖ ♦❅q❋❅❑r ❃✉
✈■❯■② ▲❅❦③❖ ❱④❘❘■❨❉
⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷ ⑩❶❶❸❹❺❻ ❹⑧❼❽
⑩❻❻⑧❼⑧❸⑦⑩❶ ❻❺❾❸❷⑧❼
❿❧❍❅●❍ ❑❍▲❧r ✇❦❆❈ ❏❋❑❑❍q❆
➀➁➁➂➃➄➄ ➅ ➆➇➈➉➃ ➉➊➋➌➃➂
❻⑩⑨❷➍❽❺⑦❶❶➍➎➏⑨⑩⑧❶➐➍❸⑨
➑➒➓➓ ➔→ ➣↔ ➣↔↕➒➙➛
➜➝➞ ➟➠ ➡➝➢➤ ➥➦➟ ➧➨➞➡
➩➢➢ ➥➦➟➫ ➫➝➭➞➩➢ ➭➝➝➯➠➲
The Grove Team, LTD
➳➵➸➺➳➻➼➺➽➵➾➳
752 - Houses for
Rent Union Co.
➚➪ ➶ ➹ ➘ ➴
➷➪ ➬ ➴
➮➱✃❐➱❒
❮❰Ï❒Ð ❐Ñ➱❰✃Ð Ñ❰Ò✃ ❐❰Ï➱
ÓÏÔÕÖ❒➱❒Ð
×
❮Ï
Ñ➱❰Ø➱Ð
ÙÑÔØ➱ ÚÔ ÛÜÝÐ
áÕ➱Ð
××Þß à
âãä
çÔ✃Úè
å×ÐæÞÞ
éê×ëìßíëîé×î
❘
✁
❛ ✂ ✥✄☎ ✆✝✞ ✥✄✥✟
✷✠✡☛☞✌ ✶✠✍✎ ◆❡✇ ❣✏✑
r✏❣❡✒ ❱❡r✓ ❝✔❡✏✕✒ ✔✏✇✕
❝✏r❡ ✐✕❝✔✖✗❡✗✘ ✙✓r
✔❡✏❧❡✘ ✚✛✜✢✣✤✦✘
✧✢★✩ ◆ ✪❡✫✦✬ ✭✬✘ ✮✯
✢✩✙✑✺✰✱✑✜✢✙✜
✸ ❇✲✳ ✴ ✴✵✹ ❜✻✼✽ ❍✾✿❀❁❂
❃ ♠✾❄✼✽ ❅❁✻❀❁❆
❈❉❊❋✵♠✾❄✼✽❂
❈✴❂❋❋❋✵●❁■✾❀❏✼❆ ❑✾
■❁✼❀✵❀♠✾♣❏❄▲❆ ▼✻❅❅❁❖
P❁✻❅✼❖❂ ❊◗✴❙❚❃❯❙◗✴❲◗
❳ ❨❩❬ ❭ ❪❫❴❵❞ ❢❫❤❥❦ ②❫❤♥❞
♦q s❦❴t✉✈①q③④⑤❥⑥
⑦⑧⑨⑩ ❶ ♥❦sqt④❴⑥ ❷❴
❸①④❢② ❹❤qs❦❤❴② ❷❥①❴
⑨❺❭❻⑧❼❽❻❭⑩❾❺
❿ ➀➁➂ ➃ ➄➅➆ ➇➈➉➊➋ ➌➍➎
➊➏➈➉➋ ➐➈➑➇➈➐➏ ➍➒➓
➔➎→➣➏➣↔ ↕➃➙➛➜➅➝➞➒➉➊➋
↕➃➆➜➜➅➣➏➟➞➠➍➉↔
➡➈➒➔➊➓➢➓➤➞➝➏ ➡➏➒➉➓
➈➎➠↔ ➛➆➃➓➥➦➄➓➛➆➛➜
➧ ➨➩➫ ➭ ➨➯➲➳➫
➵➸➺➻➼➽➾➚➪➶➹ ➘ ➴➷
➬➮➱✃➮❐ ❒➱➷❮➮ ➬➾➪➹ ➬➱❰➚
Ï➱➷➮ Ð➚Ï➬ÑÒ➮Ò❐ ÓÔ➸ Õ❐
Ö➱➬➮➹ ×➚Ð➾➚❐
➻Ó➘Ø➸ÔÙØ➺➻➘➺
ÚÛÜÝÞßàÝá âãÝäÞåæ
çèéêë ì íîï ð ñòóôï
õöè÷òøù çùòóë úøû
üýþÿùÿ ø ùøó òóùöï
ù ùöï òöñò ùë
ùøó ï ì ï
îù÷è ó ï ë
òøüôû ûçèéù ùøóòý ï
ì û ûì ì
ï
ðñ
òóôõö
ûüøýòþÿþ
ü õ
þ
❘
❘
ûöø þ
❲
✥
✂
✄☎ ✆
❉✐
❘
ùø÷óøú
ö
þ
✐
❙ ✁
÷ø
ó
✝
✄☎ ✞✝✝
◆
❘
✺☎ ✞✟✠
✺
❉
✝
❮➯➱➺➩➺➯➩ ➲➳➯➳➾➲ ➹➫ ➽➯➼
➳➺➹➽➯➩ ➹➫➺➷➺➽➬ ➹➫ ➺➽➳➭➽➼ ❯✡■❖✡ ✷ ❜❞✱ ☛❜☞✌✍ ▼✎✱
➳➺➹➽ ➳➹ ➱➯✃➭ ➯➽❐ ➲➾➶➻ r✏✑❞✒ ♥✓✔✱ ♣✏☞✕ ✓♦✑✒✱
❒➫➭❮➭➫➭➽➶➭➲➬ ➩➺➱➺➳➯➼ ❢✏♥ ✖ ✏❞ ✒✑ r❞ ✍ ✩ ✗ ✘ ✘✍
➳➺➹➽➲ ➹➫ ➵➺➲➶➫➺➱➺➽➯➳➺➹➽Ï ✙✚✛✜✢✛✘✜✘✗✛✛
Ð➭ ➮➺➩➩ ➽➹➳ ✃➽➹➮➺➽➷➩❐ ✣✤✦✧✤★ ▲✪✫✬✭ ✸✮✴✶✳✯✮
➯➶➶➭❒➳ ➯➽❐ ➯➵➸➭➫➳➺➲➺➽➷
✰✲✵✹
✻✼✲✵
✮✰ ✽✲✵
❮➹➫ ➫➭➯➩ ➭➲➳➯➳➭ ➮➻➺➶➻ ➺➲ ❤ ✾✰✰✿✵❀
❁✽❂✼✲❃✹✵ ✵❤✰✻❀
➺➽ ➸➺➹➩➯➳➺➹➽ ➹❮ ➳➻➺➲ ➩➯➮Ï
❅ ❂❝✾✻✰✾❆ ✰✽ ❝✽
➨➩➩ ❒➭➫➲➹➽➲ ➯➫➭ ➻➭➫➭➚❐ ❃✹❂❄✵❀ ❇✶❈❊❊✴✿✰
❋ ❃✹✻✳
➺➽❮➹➫➱➭➵ ➳➻➯➳ ➯➩➩ ➵➮➭➩➩➼ ❝❂✾✹✳
➺➽➷➲ ➯➵➸➭➫➳➺➲➭➵ ➯➫➭ ●❝✼✼ ✯❈✶❍❏❊✯❍❊❈✸❊
➯➸➯➺➩➯➚➩➭ ➹➽ ➯➽ ➭Ñ➾➯➩ 760 - Commercial
➹❒❒➹➫➳➾➽➺➳❐ ➚➯➲➺➲Ï
Rentals
ÒÓÔÕÖ ×ØÔÙÚÛÜ
❱✪✬✮✯✬ ✰✱✱✳✮✴ ✵■✸✹■✺
❉■❉ ❨❖❯ ❑✲❖❲ ❴❵❛s❞
✻✼✽✾✿ ❀✼ ❁❂❃❄ ❅ ❍✼
♣❣♣❵❤❞❥❵❦❵❤❣❧❵q rt❦❞
❏❑PP◗ ❘❀❀ ❯❳❨❩❬❭❪❄
❧❵❦❧ ✉s st ✈❣①②❣③①❵ ✉❧④s
❏❑ P P
✺ ❫ ■❴ ❴ ■❵ ❛ ✿
❧❣⑤❵❦ ❣❦q ❤❵♣❵❣❧❵q⑥
❍❜❝❝❝❜❝❡❢❜✼❣❝✼
rt❦q❵❦s❵q⑥ ③❤t❣qr❣s❧⑥
❤❴❵❥✵❧
❧❛❵❵❧❵q⑥ q✉sr②ss❵q⑥
♣ts❧❵q⑥ rt♣✉❵q⑥ ❵q✉❧❵q⑥ ♠♥♣qs✉✈ ①②✉ ③④⑤⑥⑦⑧⑨
❣❦q ❵⑦❣✉①❵q rt②❦❧①❵ss
⑩❶❷❸❹❺❺❸❹❺❻ ❼④⑤ ⑤⑨⑥❽④❾
❧✉⑦❵s ❧⑧❤t②❥⑧t②❧ ❧⑧❵
⑤❿❽➀④➁ ➂➃ ⑧④➂➂➃➀⑥❽
q❣⑨ ③⑨ t❧⑧❵❤s⑩ ❶✉s❞
❺❹➄➅❾❺❹➆⑩ ➇➁➈➃➉ ➊➁➃
rt✈❵❤ ❧⑧❵ ❷t❛❵❤ t❸
⑦④➁➋➀❽➀④➁➌ ❽④➍ ➎ ➍❿➀➋➏
❴❵❛s♣❣♣❵❤ ❹q✈❵❤❧✉s❞
③➐➑➊➒➑ ➐➑➊➓➑ ➔➑➒❾
✉❦❥ ✉❦ ❺❻❼❽ ❾❿❹❿❽❾
➒➊→➑ ➣➆↔➆↕ ❹❷❶❾❹❶➄❷➉
❛✉❧⑧ ➀②s❧ t❦❵ ♣⑧t❦❵
➑➙❿➀➈➛ ➍④⑤⑥⑦⑧⑨⑤⑨⑥❽④⑤❿❾
r❣①①➁ ❺t❤ ❸❤❵❵ ❷❣r✉❸✉r
❽➀④➁➜➃❿⑧④④➉⑦④➙➉
❴t❤❧⑧❛❵s❧ ❴❵❛s♣❣♣❵❤
➣③➝➞➟↕
❹sstr✉❣❧✉t❦ ❴❵❧❛t❤⑤
ØÝÝØÞßÔÛÚßà
③❤tr⑧②❤❵s
r❣①①
➂➃➄❞➅➆➆❞➄➇➃➃ t❤ ❵⑦❣✉① 470 - Tools
r❵r❵①✉❣➈r❦♣❣➁rt⑦
725 - Apartment
➠➡➢➡➤➥➦➧➤
➉❷❴❶➊➋
➨➩➫➫ ➭➯➲➲➳ ➵➸➺➩➻ ➼➽➾➳ Rentals Union Co.
➚➪➶➯➲➹ ➩➘➸➴➩➸➷➴➬➬➬➬
➌➍➌➎➏ ➐➑➒➓➔➌➒➒ →➣↔
áâãäåæçèå áæååé
➣ ↔↕➙➛➜ ↕➙ ↕➝➞➞➟ ➠➝↕
êæëêåæãì íîíã
➜➙➡➛ ➢➝↔↔➣➤➝ ➙➡↕ ➥➦↕→
ïð îñðòóôõ ëæ
➧➣➞➦➨➙➛➩➦➣➫↔ ➭➯➲➝➳➦➣ 475 - Wanted to Buy
ö÷øùúûöùû÷üû
➯➝➞➝➣↔➝➵↕→➝ ➙➩➞➜ ➭➛➝↔↔
ýýýþÿ ✇ ✁✂✄☎✆✂ ÿ ✄✂✂✝✞✟ þÿ ✠✟
➯➝➞➝➣↔➝ ➸➝➛➺➦➻➝ ➙➼➝➛➵ ➮➱✃❐❒❮ ❰❒➮❐❒❮Ï ÐÑÒÓ
➣↕➝➳ ➽➜ ↕→➝ ➼➛➝↔↔ ↕➙
ÔÕÖ ×ØØ ÖÙ×ÚÛÜ ÝÞ ×ÕßØÛÙà ❈✡☛☞✌ ❚☛ ❞✍✎✏✑✍✎✏
á×ÔÙ âÝÕÛÜß ãÙÔäÛÜà
❛✏❞
❊✒✓✔
s✑✕ ❞✖✍✔
➤➝↕ ➼➛➝↔↔➟ ➾➙➛ ➢➙➛➝
✎✗s✗✘ ♣❞✔ ✏✍ s✙✍✚✖✏✘✔
➦➩➨➙ ➻➙➩↕➣➻↕ ➧➝➻➝➞➦➣ ➚
áÙÝå × ØÔäÛÕÜÛÚ æÑÒÛÙ
➪➶➹➵➘➴➴➵➹➷➶➶
➙➛
ÑÜÔÕÖ Üß×ßÛ äÛÙßÔÞÔÛÚ
✏✍ ♣✛✑s✔ ✩✜✢✣ ✙✍✏✑♠✔
→↕↕➼➬➮➮➼➛➢➝➳➦➣➛➝➞➝➣↔➝➱➻
Üä×ØÛÜà ç×ØØ è×ßâ×Õ ×ß
✩✜✵✵
❞✛♣✍s ✖✑✳
éêëÓìíîÓêïíðà
✣✜✺✤✥✺✵✤✦✧✥✧✳
➙➢➮➻➣➞➦➨➙➛➩➦➣ ✃➭❐❒➧❮
❑P◗◗❚❱❑❳❨❩
s❭❪ ❫❴
❵❛ ❡
P❬❬❳❑❚
❧❴❪ s ❴
❦❴❪♠q❣ ❵♠❧
❣❥
t❣sq❛❡❣❫
✉❛✇❥q❛✇❥
✈❪
①❡❪❥②
④ ❛ ⑤ ⑤ ❴ ❡② ⑥ ❴ ❧⑤
✉❴③s
❦♠❣ ❧✉❣❥ ⑦ ⑧
sq ❡ ❴ ❴ q
⑨ ⑩❶ ⑩s❵
❧❴❷ ❴❧
❛❵
❛ ❵ ❵❣ ❫ ❴
s❭❪❫❴ ❪q ⑨❸⑨❹ ❺❪st②
❣❥⑦q❛❥ ❻❷❴⑧ ❻❷❪❣❧ ④❴❭q
❶
❵❛ ❡
❾❴❿q
❼ ❶ ❹ ⑩ ❽⑤ ❛ ❥ q t ⑧
✉❛❛❡
➀❡❴✇❣❥⑦
❵❡❛⑤
qt❴
q❛
④❣✉❴
❪❥ ✉
❻
❪❫❡❛ss
❭❛sq
❛❵❵❣❫❴
✇❽❴❿❫❴❧❧❴❥q ❴❿❭❛s♠❡❴⑧
❾❴✇
❫❪❡❭❴q
➁
❭❪❣❥q⑧
➂❣❥⑧ ⑨ ➃❴❪❡ ❧❴❪s❴➄ ❪❧❧
♠q❣❧❣q❣❴s ❣❥❫❧♠✉❴✉⑧ ➅❛❥②
q❪❫q
➂❣ ❫t ❪❴❧
❹➆⑨②➇❶➈②⑨⑨➉➉
q❪❣❧s⑧
❵❛❡
❪q
✉❴②