The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, December 24, 2018, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ↕➙➛➜➝➞
Sports
Christmas Classic wrap-up
➟➠➡➡➠➢ ➤➥ ➠➦ ➧➨➩ ➢➩➫
➪➶➶➹ ➹➘➴ ➷➶ ➶➬➮ ➱➘✃➬❐➹ ❒➬❮❒❰➮Ï❮❐➮❒ Ð➶ÑÑÏ❐ ➘Ñ➹ Ò➬➷Ó Ð❐❒➷❐➮ ➶Ô Ð➘ ➪➮➘Ñ➹❐
MONDAY ➭ ❵➯➲➯➳➵➯➸ ➺➻➼ ➺➽➾➚ ➭ $1.50
❶❷❸❹❺
Man
recalls 14
years of
being
homeless
Drive with
Smokey:
New license
plate features
favorite
safety bear
✔ P✕✖✗✘✙✚✖ ✛✜✕ ✢✖✣
✔ ✩✜✢✪✘ ✤✖✚✖❜✕✙✧✖✘
✚❧✤✖✢✘✖ ✦✚✙✧✖✘
❈✫✕❧✘✧✬✙✘ ❧✢ ✫❧✘
✔ ç✦✖✕✙✧❧✜✢ è✙✢✧✙ ❈✚✙é✘
✜✣✢ ✫✜✬✖
❧✘ ✙ ✧❧✬✖✗✫✜✢✜✕✖✪ ✧✕✙✪❧✧❧✜✢
Ø× Ø × ØÙÚ Ø
✭✮ ✯✰✱✲✮ ✯②✳✵✶✲✮
❲ ❡✹✺ ✻ ✼ ✽ ✈✾
✿❀❁❁❂❃ ❄❅❃❆❉ ❉❊❋❍❂❉ ❊❅❁❂
❏❑❀❃ ❀❃▲❅❃❂ ▲❅▼ ❑❀◆❂ ❂◆❂❁
❊❂❏♠ ❉❅ ❊▼❖❑ ❉❅ ❉❅❊❂ ❤❂❅❤❍❂
❂◆❂❃ ❖❀❍❍ ❑❋❊ ❉❊❋❍❂▲◗
❘❂ ❑❀❉ ❀❊❤❍❂ ❁❂❀❉❅❃ ❏❅
❣❁❋❃ ❏❑❂❉❂ ❆❀▲❉◗
❯❅❁ ❏❑❂ ❳❁❉❏ ❨❑❁❋❉❏❊❀❉ ❋❃
❩❬ ▲❂❀❁❉♠ ❄❅❃❆❉ ❋❉❃❭❏ ❑❅❊❂❪
❍❂❉❉◗
❫❏ ❅❃❂ ❏❋❊❂ ❀❍❍ ❑❂ ❅❴❃❂❆
❴❀❉ ❀ ❄❋❵❍❂♠ ❀ ❝❅❤❉❋❖❍❂❪
❉❏❋❖❦ ❖❁❅❉❉ ❀❃❆ ❀ ❏❁▼❖❦ ❀❃❆
❖❀❊❤❂❁◗
❫❍❉❅ ❘❀❁◆❂▲◗
❘❀❁◆❂▲ ❋❉ ❀ ❁❅❅❉❏❂❁◗
❄❅❃❆❉ ❞❅▼❃❆ ❏❑❂ ❖❁❅❉❉
❀❁❅▼❃❆ ❏❑❂ ❏❋❊❂ ❑❋❉ ❊❅❏❑❂❁
❆❋❂❆◗ ❢❑❀❏ ❴❀❉ ❊❅❁❂ ❏❑❀❃ ❩✐
▲❂❀❁❉ ❀❣❅◗
❘❋❉ ❞❀❏❑❂❁ ❆❋❂❆ ❍❂❉❉ ❏❑❀❃
❏❑❁❂❂ ❊❅❃❏❑❉ ❍❀❏❂❁◗
❢❑❂ ❖❁❅❉❉♠ ❍❋❦❂ ❄❅❃❆❉ ❑❋❊❪
❉❂❍❞♠ ❑❀❉ ❵❂❂❃ ❏❑❁❅▼❣❑ ❀ ❍❅❏◗
❫ ❳❁❂◗
❢❴❅ ❂❥❤❍❅❉❋❅❃❉◗
❘❋❉ ❏❴❅ ❑❂❀❁❏ ❀❏❏❀❖❦❉ ❀❃❆
❑❋❉ ❩❬ ▲❂❀❁❉ ❅❞ ❑❅❊❂❍❂❉❉❃❂❉❉◗
❢❅❆❀▲ ❏❑❂ ❖❁❅❉❉ ❑❀❃❣❉ ❅❃
❏❑❂ ❴❀❍❍ ❅❞ ❄❅❃❆❉❭ ❑❅❊❂◗
♣q❏❭❉ ❉❏❋❍❍ ❋❃ ❅❃❂ ❤❋❂❖❂ ❀❃❆
❉❅ ❀❊ q♠ ❉❅ ❋❏❭❉ ❀ ❊❋❁❀❖❍❂♠➈
❄❅❃❆❉ ❉❀❋❆◗
❢❑❁❂❂ ❊❅❃❏❑❉ ❀❣❅ ❄❅❃❆❉♠
✐❬♠ ❊❅◆❂❆ ❋❃❏❅ ❀❃ ❀❤❀❁❏❊❂❃❏
❀❏ ❏❑❂ ❄❍▼❂ ✉❋❆❣❂ ❫❤❀❁❏❪
❊❂❃❏❉ ❋❃ ❃❅❁❏❑ ❄❀❦❂❁ ❨❋❏▲◗
❄❅❃❆❉ ❉❀❋❆ ❑❂ ❑❀❆ ❑❀❆
❏❁❅▼❵❍❂ ❳❃❆❋❃❣ ❀ ❤❍❀❖❂ ❏❅
❉❑❀❁❂ ❴❋❏❑ ❘❀❁◆❂▲ ❵❂❖❀▼❉❂
❊❀❃▲ ❖❋❏❋❂❉ ❵❀❃ ❁❅❅❉❏❂❁❉◗
①❢❑❂ ❄❀❦❂❁ ❨❋❏▲ ❨❅▼❃❖❋❍
❖❅❃❉❋❆❂❁❂❆ ❵❀❃❃❋❃❣ ❁❅❅❉❏❂❁❉
❂❀❁❍❋❂❁ ❏❑❋❉ ▲❂❀❁ ❵▼❏ ❂❃❆❂❆
▼❤ ❆❁❅❤❤❋❃❣ ❏❑❂ ❋❆❂❀ ❀❞❏❂❁
❊❀❃▲ ❁❂❉❋❆❂❃❏❉ ❅❵③❂❖❏❂❆◗④
❄❅❃❆❉ ❳❁❉❏ ❣❅❏ ❘❀❁◆❂▲♠
❴❑❅❭❉ ✐♠ ❏❑❁❂❂ ▲❂❀❁❉ ❀❣❅ ❋❃
❄❅❋❉❂♠ q❆❀❑❅◗ ❢❑❂ ❞❀❊❋❍▲ ❴❑❅
❤❁❂◆❋❅▼❉❍▲ ❅❴❃❂❆ ❏❑❂ ❁❅❅❉❏❂❁
❏❑❅▼❣❑❏ ❑❂ ❴❀❉ ❀ ❑❂❃◗ ❢❑❂▲
❑❀❆ ❏❅ ❣❋◆❂ ❑❋❊ ▼❤ ❵❂❖❀▼❉❂ ❅❞
❀ ❵❀❃ ❅❃ ❁❅❅❉❏❂❁❉ ❴❋❏❑❋❃ ❏❑❂
❖❋❏▲◗ ⑤❅ ❄❅❃❆❉♠ ❴❑❅❉❂ ❊❅❏❑❂❁
❑❀❆ ❤❁❂◆❋❅▼❉❍▲ ❅❴❃❂❆ ❀
❁❅❅❉❏❂❁ ❃❀❊❂❆ ⑥❁❃❋❂♠ ❆❂❖❋❆❂❆
❏❅ ❏❀❦❂ ❘❀❁◆❂▲◗
♣❘❂ ❴❀❉ ❂❀❣❂❁ ❏❅ ❑❋❏ ❏❑❂
❁❅❀❆♠ ❀❃❆ ❑❂ ❉❏❋❍❍ ❋❉◗ ❘❂❭❉ ❋❃
❏❑❂ ❖❀❊❤❂❁ ❍❅❀❆❂❆ ▼❤ ❀❃❆
❁❂❀❆▲ ❏❅ ❣❅ ❵▲ ❳◆❂ ❋❃ ❏❑❂
❊❅❁❃❋❃❣♠➈ ❄❅❃❆❉ ❉❀❋❆◗
❫❏ ❏❑❂ ❏❋❊❂ ❏❑❀❏ ❄❅❃❆❉ ❣❅❏
❘❀❁◆❂▲ ❊❅❉❏ ❅❞ ❑❋❉ ❋❊❊❂❆❋❪
❀❏❂ ❞❀❊❋❍▲ ❑❀❆ ❆❋❂❆♠ ❀❍❅❃❣
❴❋❏❑ ❊❀❃▲ ❅❞ ❑❋❉ ❞❁❋❂❃❆❉ ❀❃❆
❤❂❏❉◗ ❘❂ ❑❀❆ ❀❍❁❂❀❆▲ ❵❂❂❃
❑❅❊❂❍❂❉❉ ❞❅❁ ❅◆❂❁ ❀ ❆❂❖❀❆❂◗
♣q ❏❑❋❃❦ ❀ ❁❅❅❉❏❂❁ ❋❉ ❣❅❋❃❣
❏❅ ❑❀◆❂ ❀ ❍❋❏❏❍❂ ❵❋❏ ❆❂❂❤❂❁
❤❂❁❉❅❃❀❍❋❏▲ ❀❃❆ ❋❉ ❀ ❊▼❖❑
❊❅❁❂ ❏❁❀❋❃❀❵❍❂ ❖❁❂❀❏▼❁❂♠➈
❄❅❃❆❉ ❉❀❋❆◗
❘❀❁◆❂▲ ❴❀❉ ❃❀❊❂❆ ❀❞❏❂❁
❁❀❆❋❅ ③❅▼❁❃❀❍❋❉❏ ❝❀▼❍ ❘❀❁◆❂▲◗
❫❍❉❅ ❏❑❂ ❁❅❅❉❏❂❁ ③▼❉❏ ❍❅❅❦❉
❍❋❦❂ ❀ ❘❀❁◆❂▲♠ ❄❅❃❆❉ ❉❀❋❆◗
❄❅❃❆❉ ❀❃❆ ❘❀❁◆❂▲ ❃❂❂❆❂❆
❙✠✠ ⑦☞⑧⑨⑩ ✴ ✏❛✑✠ ✒✓
❜✖★❧✢✘
❧✢ ê✚★❧✢
➯➲➳➵➸➺➻ ➼➸➺➻➽➾ ➚➪➺ ➶➺➸➳➹ ➼➻➽➵➘➸➺
➘➳➴➽➼➵➴➷ ➷➺➘➻➺➽ ➵➴➬➳➻➮➼➽➵➳➴ ➳➴ ➽➪➺
➮➼➱➵➘ ➳➬ ✃➪➻➵➷➽➮➼➷❐ ❒➬ ❮➳❰ ➼➻➺ ❮➳❰➴➱➺➻
➽➪➼➴ ➽➪➺ ➼➱➺ ➳➬ ÏÐÑ ➲➸➺➼➷➺ Ò➳ ➴➳➽ Ó➺➺➲
➻➺➼Ò➵➴➱❐
ØÕÖ×ØÙÚØÙ
ï ðÿááßîèèéë íúîïáýü s✂ üáîéð
ðíßâáïñá ýêíß þéîýöíéá Ý éëïáâù
ïíëßàíðïéíâïÿáêîßÞèáéîïíëßôîßïî
✆ ýîþðã ✁ ñíýáïñáîßßþîýëèáéîïíëß
ñîðâñîßêáøûëéúððá÷áéîýïíúáðë÷áé
ïñáüáîéðæíïéáúîíßðëßáëûïñáðúîýý
ïëòß ♥ ðúëðïîßïíâíèîïáøá÷áßïðã
❚ ëßíêñïæðïîéïíßêîïøþð t æ ✇ éá ✇ êñïù
áéðûéëú ☎Ü ö Ý àòíýýÿáâëúáôîßïî ♥ ð
ñáýèáéðã ❚ ñá r ëýýüêéëþèòíýýøëßéáø
ðþíïðæèþïëßòñíïáÿáîéøðîßøðïëâ t ù
íßêâîèðæîßøéíøá ✇ éáïéþâ t ðîéëþßø
ïëòßèîððíßêëþïêëëøüÿîêð Þ âëßù
ïîíßíßêâîßøüæîßëéîßêáîßøîðúîýý
ïëü Þ ïëúáúÿáéðëûïñáâëúúþßíïüæ
üëþßêîßøëýøã
☎ ýêíßöíéá ✆ ñíáûçá÷íßôíý÷áéßîíý
ðîíøñíðøáèîéïúáßïïéíáðïëñíïá÷áéü
ñëþðáòíïñíß ☎ ýêíß ♥ ðâíïüýíúíïðîßø
èîððáðëþïîßáðïíúîïáøäæ ✂✂✂ ÿîêð
á÷áéüüáîéã
➇✁ áïéüïë t ßëâ t ëßá÷áéüøëëéæîßø
íûïñáü ♥ éáëèáßáøæòáâëúáíßïëïñá
ñëþðáîßøøáýí÷áéïñáÿîêîßøëûûòá
êëïëïñáßá ✥ ïñëþðáæ ● ðîíøôíý÷áéßîíýæ
òñëñîðÿááßïñá ✇ éáâñíáûûëéðí ✥
üáîéðîßøî ✇ éá ✇ êñïáéíß ☎ ýêíßûëéä ✟ ã
➇■ ïñíß t ïñáüêáïïñá r ëüëûðááíßê
ôîßïî ✆ ýîþðâëúáøëòßïñáðïéááïíßî
✇ éáïéþâ t æ ● ñáðîíøã ➇❚ ñáýíïïýá t íøðîéá
r þðïòîíïíßêïñáéáïëðááôîßïî ✆ ýîþðã
☎ ÷áßïñááýøáéýüèáëèýáêáïî t íâ t ëþï
ëûíïã ●
ôíý÷áéßîíýðîíøòñíýáñáíðß ♥ ïðþéá
ïñáá ✥ îâïüáîéíïðïîéïáøæñá t ßëòð
îèîðï ✇ éáâñíáûÿáêîßïñáïéîøíïíëß
ÿüðíúèýüèîððíßêëþïâîßøüïëïñá
âñíýøéáßíß ☎ ýêíßëß ✆ ñéíðïúîð ☎ ÷áã
■ ïïñáßúëéèñáøíßïëâñíýøéáß÷íðíïíßê
✭✮ Ô✰Õ Ö✲××Ø×Ù
ÚÛ
■ ♥
✥
☎
Ü
❻❼❽❾❿➀➁➂❾➃➄ ➅➆❼❾❼
ß➋➛→à➤➊➏→➛➌ ➫➛➎➔ ➏➊→ ➡➢➤➋➙ à➛→ ➣→➍➑➛➏➔→➙➏ ➐➋➢➢ ➣→➢➋➭→➛ ➙→➑➛➢↔ ➝á➟➟➟
➓➑➤➌ ➎➫ ➏➎ ➏➊→ ↕➎➔➔➒➙➋➏↔ ➋➏ ➌→➛➭→➌ ➎➙ ➨➊➛➋➌➏➔➑➌ ➡➭→➠
❙✠✠ ✡å⑧æå ✴ ✏❛✑✠ ✒✓
❻❼❽❾❿➀➁➂❾➃➄ ➅➆❼❾❼
➉➊→ ➏➛➑➣➋â
➏➋➎➙ ➎➫
➦➍→➛➑➏➋➎➙
➧➑➙➏➑ ➨➢➑➒➌
➊➑➌ ↕➑➛â
➛➋→➣ ➎➙ ➫➎➛
➣→↕➑➣→➌➠
➉➊→ à➛→â
à➤➊➏→➛➌ ➣➎➙
➏➊→➋➛ ➛→➣
➌➒➋➏➌ ➑➙➣
➍➑➌➌ ➎➒➏
➤➎➎➣↔ ➓➑➤➌
➏➊➛➎➒➤➊➎➒➏
➡➢➤➋➙➠
ã→➫➏ä ã➑➌➏
➙➋➤➊➏á ➔→➔â
➓→➛➌ ➎➫ ➏➊→
➣→➍➑➛➏➔→➙➏
➌➏➒➫➫→➣ ➏➊→
➤➎➎➣↔ ➓➑➤➌
➋➙ ➍➛→➍➑➛➑â
➏➋➎➙ ➫➎➛
➏➎➙➋➤➊➏➥➌
➦➍→➛➑➏➋➎➙
➧➑➙➏➑ ➨➢➑➒➌➠
❻❼❽❾❿➀➁➂❾➃➄ ➅➆❼❾❼
❻❼❽❾❿➀➁➂❾➃➄ ➅➆❼❾❼
➉➊➋➌ ➍➊➎➏➎ ➐➑➌ ➌➒➓➔➋➏➏→➣ ➓↔ ➑ ↕➎➔➔➒➙➋➏↔ ➔→➔➓→➛ ➐➊➎ ➌➑➋➣ ➋➏ ➐➑➌ ➏➑➜→➙ ➋➙ ➏➊→ ➝➞➞➟➌➠ ➡➢➤➋➙➥➌ ➦➍→➛➑➏➋➎➙
➧➑➙➏➑ ➨➢➑➒➌ ➊➑➌ ➔➎➛➍➊→➣ ➋➙➏➎ ➌➎➔→➏➊➋➙➤ ➏➊→ ↕➊➋➢➣➛→➙ ➩ ➑➙➣ ➏➊→➋➛ ➫➑➔➋➢➋→➌ ➩➢➎➎➜ ➫➎➛➐➑➛➣ ➏➎ →➭→➛↔ ↔→➑➛➠
❴●❵❜❝
✐❥❦❧♠❥♣ q✉rr st✈✇①②③④t⑤④⑥✇⑦②①⑧ts⑨③✇①④⑩t⑤ ❇❋●■❏❇■ ❑◆
❈✄ ❈☛☞✝ ☎✆✆✝ ✌ ✞ ✆✥ ✝✟ ✥ ✠✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✹✡ ✸✡ ▲☛♦ ✔☛✍☛✆✌☛✕✟✥
✥
✥
✺✡
✚✕☛✍♦
✆
✥
✥
✥
✥
✥
✥
✼
✏
❶❷❸❹❺❻❼
❶➇➈➉➊➋➌ P◗❯❱❳❨❩❱❩❯❨❯
♦✟✍✒✥✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✸ ✷ ✏ ✏ ✚✘✠☛✛✘✥✥ ✥ ✥ ✥ ✥✸✡
❈✍☛✆✆✎☛✍✠✥
✥
✥
✺✡
✖✟✌☛✍✠✥
❽❾
❿➀➁
❽➂➃➄➅
❬ ✷✆✟✌♦
✆✆✘✟✶✺✶ ✝☛✙✆❭✷✓✕☎❪✟✆
❉✟☎✍✏✑✑✒✥
✥
✶✓✡
✗✑✝
♦
✘
☎✍✝
✟
✆✥
✥
✥
✥
✸
✏
➍➎➏➐➑➎➒➓
➑
➔
➎
➍➎➏➐→➣➏➐↔➓
→
▲☎❫✍☎✙✠✟❭✗✍✟❪☛✙
✔☛☞✟✥✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✶✡ ✗✕✝✙✝☛✙✥✥ ✥ ✥ ✥ ✥✹✏
WEDNESDAY
▼❊❊❚ ❘❍➆❙ ✁❊❲ ✂❊❖
ÕÖ×ØÙÚØÙ×ÛÜÝÝ
ÞßàáâãäåæçááèÞéáêëß
ìéááßæíßèîéïßáéðñíèòíïñ
ïñáóôàõöëéáðïôáé÷íâá
îßøïñáÞéáêëßàáèîéïù
úáßïëûöëéáðïéüæýîþßâñáø
ïñá èéáùðîýá ëûîÿéîßøù
ßáòÞéáêëß ýíâáßðáèýîïá
øáðíêßã ❚ ñáèýîïáûáîïþéáð
ïñáíâëßíâíúîêáëûôúë t áü
❇ áîéðáïîêîíßðïîêéááß
ûëéáðïáøÿîâ t øéëèîßø
ïñá òëéøð ➇ çááèÞéáêëß
ìéááß ● îðîéáúíßøáéëû ïñá
ßááøïëèéëïáâïÞéáêëß ♥ ð
ðâáßíâýîßøðâîèáðûéëú
âîéáýáððñþúîßùâîþðáø
òíýø ✇ éáðã
❱ ëþâñáéðîéáßëòëßðîýá
ûëéïñáßáòèýîïáðãõââëéøù
íßêïëîèéáððéáýáîðáûéëú
ïñá Þéáêëßàáèîéïúáßï
ëûöëéáðïéüæçááèÞéáêëß
ìéááß òíýýèéëúëïá ïñá
ýíâáßðá èýîïáëß ðëâíîý
úáøíîþðíßê ïñáñîðñïîê
➇ àéí÷á ✁ íïñôúë t áü ● þßïíý
✸ æ ✂✂✂ ÷ëþâñáéðîéáðëýøã
❚ ñáçááèÞéáêëßìéááß
õððëâíîïíëßòíýýîýðëèîéïù
ßáéòíïñëïñáé ✇ éá ✇ êñïíßê
îßøáúáéêáßâüéáðèëßðá
ëéêîßí ♦ îïíëßðïëñáýè
ðèéáîøïñá úáððîêáã ❚ ñá
éáýáîðáëû ïñáèýîïá øáðíêß
îßø÷ëþâñáéðîýá âëíßâíøáð
òíïñ îüáîéùýëßêæßîïíëßù
òíøá âáýáÿéîïíëßëûôúë t áü
❇ áîé ♥ ðå s ïñ îßßí÷áéðîéüíß
✷✂ ä ✄ ã
➇☎ îâñüáîéæîèèéë ✥ íù
úîïáýüïòëùïñíéøðëû
Þéáêëß ♥ ðòíýø ✇ éáðîéá
ñþúîßùâîþðáøîßøïñáü
îéá îýýâëúèýáïáýüèéá÷áßïù
îÿýáæ ● ðîíøçááèÞéáêëß
ìéááß ✆☎ Þçéíðïíß ❇ îÿÿðã
➇ çááèÞéáêëßìéááßñîð
ÿááß îñëþðáñëýøðýëêîß
ðíßâáíïðíßâáèïíëßíßä ✄✝ äæ
îßøïñíðúáððîêáíðúëéá
íúèëéïîßïßëòïñîßá÷áé
ÿáûëéáã ✁ íýø ✇ éá îòîéáßáðð
ëèèëéïþßíïíáðýí t á ïñíðòíýý
ñáýèíßêéîíßíïíßÞéáêëù
ßíîß ♥ ðà ✞ õã ●
■ ß ✷✂ ä ✟ æïñáßþúÿáéëû
ñþúîßùâîþðáø
✇ éáðéáèù
éáðáßïáøå ✄ èáéâáßïëû
îýý
íêßíïíëßðæïñáèéáððéáýáîðá
ðïîïáøã ❚ ñá ýáîøíßêâþýèéíïð
ÿáñíßøîßþúÿáéëû ïñáðá
✇ éáðòáéáíýýáêîýÿþéßíßêæ
øéí÷íßê èëëéýüúîíßïîíßáø
÷áñíâýáðïñîïðèîé t ✇ éáðæ
îßøûîíýíßê
ïëá ✥ ïíßêþíðñ
âîúè
✇ éáðèéëèáéýüãÞïñáé
✇ éá âîþðáðíßâýþøá èëòáé
ýíßáðæúëòíßêøéüêéîððæ
✇ éáòëé t ðîßøðúë t íßêã
çááèÞéáêëßìéááßéþßð
îßßþîýâîúèîíêßðîíúáø
îïéáøþâíßêïñáßþúÿáéëû
ïñáðáïüèáðëûòíýø
✇ éáðã ❚ ñá
èñéîðá ➇ çááèÞéáêëßìéááß
●
íðèéëúíßáßïýüðñëòßëß
éëîøðíêßðëßúî r ëéñíêñù
òîüðæïáýá÷íðíëßæéîøíëîßøíß
èéíßïîø÷áéïíðáúáßïðáîâñ
üáîéæòíïñîðïéëßêúáððîêá
❙✠✠ ✡☛☞✌✍✎ ✴ ✏❛✑✠ ✒✓
❞❏❡❜❏ ◆■❋❢❣ ❴❵❜❏❤
✜✢✣✣ ✤✦✧★✩✪✧✫✬✧✫✭✧✮✪✫✯✯✰✢✱
✲✳✴✵✻✽✾✵✾✴✽✴✯✫✪✧✭✿✢✭✧✰✢❀✣ ✱✯
✭✧✮✪♥✣✢❁✫✢✭✿✧✯✩✪✧✫✬✧✫❂❃✯✰❂
❄✯✫✧❃✯✭✱✢❃✱❀✭❅✯✯✭❆✢❁✧✳❛❂
Online at lagrandeobserver.com