The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, November 28, 2018, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❲ ✁✂ ✄✁❆❨✱ ✂☎❱ ✆✝ ✞ ✟✠✱ ✟✡✶✠
❚☛ ☎✝✄ ✞❱ ✞ ☞ ✸✌
LOCAL
❮❰ÏÐ
ÑÒÓÔÒÕÖ
×ØÙÚ ÛÜÝÞÞ ØßàÙØÜÛ
Stop B2H meeting set
for Thursday
åæ çèæéêë ì æ íîïð
ïñòóôõ ïööôóò÷ øîíñùöú îò
ùôîûûóò÷ ôüö ûýîûîùöú þîÿýúð
ïÿò ôî ♠ öïóò÷ ÿõ ûî öý
❧ óòö ó ❧❧ ✁ ö íîòúñíôöú éî ✂✳ ✥✄
❚ üö ïööôóò÷ ó ❧❧ ùôÿýô ☎ û ✳ ï ✳
óò ôüö ✐ îïïñòóôõ èîîï ÿô
✐ îî ❈ ✆ öïîýóÿ ❧ åó ✁ ýÿýõ óò
åÿ çýÿòúö ✳
❚ üö ïööôóò÷ ó ❧❧ ✁ ö÷óò
óôü ÿ ùüîýô óòøîýïÿôóîòÿ ❧
î ✂ öý ✂ óö îø ôüö ♦❚❖✝
þ ✥♠ ✐ îÿ ❧ óôóîò ❇ ù ÷îÿ ❧ ù ÿòú
ùôýÿôö÷óöù ✳❚ üîùö ÿôôöòúóò÷
ó ❧❧ ôüöò ✁ ýöÿ ❈ óòôî ùïÿ ❧❧
÷ýîñûù ôî íýöÿôö ÿòú û ❧ ÿò ÿò
îñôýöÿíü íÿïûÿó÷ò ✳
Electricity outage
✞✟✠✡☛☞ ✌✍ ✎✏✑☛ ✒✓☛
Tuesday
åæ çèæéêë ì
æííîýúóò÷ ôî ÿò ❖❚ ë ✐ ûýöùù
ýö ❧ öÿùö ✱ ÿò îñôÿ÷ö ÿøøöíôöú
ïîýö ôüÿò ✔✔✕ ïöï ✁ öýù
óò ôüö åÿ çýÿòúö úóùôýóíô
❚ ñöùúÿõ ÿøôöýòîîò ✳ æô
ÿûûýî ❛ óïÿôö ❧ õ ✖✥✗✕✘ û ✳ ï ✳✱
íýö ù øýîï ❖ ýö÷îò ❚ ýÿó ❧
ë ❧ öíôýóí ✐ îîûöýÿôó ✂ ö öýö
úóùûÿôíüöú ôî ÿ ûî ❧ ö ❤ ýö îò
❋ ýñóôúÿ ❧ ö åÿòö ✱ ÿòú ûî öý
ÿù ýöùôîýöú ôî ÿøøöíôöú
ïöï ✁ öýù îò ❋ ýñóôúÿ ❧ ö åÿòö
ÿô ✘✗✔✙ û ✳ ï ✳ ✐ ýö ù úöôöýð
ïóòöú ôüö ❤ ýö ÿù íÿñùöú
✁ õ ÿ ✁ óýú úýîûûóò÷ ÿ óýö
ÿíýîùù ôüö ö ✚ ñóûïöòô îò ôüö
ûî ❧ ö ✳ æòõîòö üî ❧ ó ✂ öù óò
ôüóù ÿýöÿ ÿòú óù ùôó ❧❧ óôüîñô
ûî öý ùüîñ ❧ ú íÿ ❧❧ ❖❚ ë ✐❇ ù
îñôÿ÷ö üîô ❧ óòö ÿô ✖ ð ✛☎☎ ð ✘✔✕ ð
❯❈ óÿüð ♠ ó ❧ ÷ÿýú ♠ ó÷ü ÿõ ✪✳
❚ üö ö ✂ öòô óù îûöò ôî ôüö
ûñ ✁❧ óí ÿòú ✁ ö÷óòù ÿô
✄ ÿ ✳ ï ✳ ëòôýõ øöö óù ✫✙✳ ëõö
ÿòú öÿý ûýîôöíôóîò óù ýöð
✚ ñóýöú ✳ èó ❘ öù îý ûóùôî ❧ ù ✱
óôü
òî ýöùôýóíôóîòù îò ùó÷üôù ✳ ✐ ÿ ❧❧
êÿýýö ❧ ÿô ✙✘✖ ð ✘✥✛ ð ✄❉✙❉ îý
çÿýõ ÿô ✙✘✖ ð ❉✛☎ ð ✕✛✕✄ îý ÷î
ôî
✳❧ ÷ýûí ✳ íîï øîý ïîýö
óòøîýïÿôóîò ✳
✬✡✡☛✡✡✏✓✭✡ ✮✧✒✞☛ ✯✢✑✑
be taking photos for
property reappraisal
✘✥☎✙✳
❯ é ✩❖ é ✐❖❯ é ❚✰ ì ❚ üö
❯ òóîò ✐ îñòôõ æùùöùùîý ❇ ù
✜✢✣✒✓☛ ✡✢✑✤✏✠☛✦✦☛
❖ ø ❤ íö ó ❧❧ ✁ ö ýöÿûûýÿóùóò÷
✡✤✏✏✦✡ ✏✧✧☛✓☛☞ ✏★ ✒✓✡✦ ûýîûöýôóöù óò ôüö ùîñôüöýò
Sunday of the month ûîýôóîò îø ôüö íîñòôõ ✱ óòí ❧ ñúð
åæ çèæéêë ì þö÷óòð
óò÷ ❯ òóîò ÿòú éîýôü ✝ î úöý ✱
òóò÷ êöí ✳ ✥✱ ôüö åÿ çýÿòúö
ÿííîýúóò÷ ôî ✐ îúõ ❱ ÿ ✂ ýÿ ✱
èó ❘ ö ÿòú ✝ óùôî ❧ ✐❧ ñ ✁ ó ❧❧ ✁ ö
❯ òóîò ✐ îñòôõ æùùöùùîý ✲
üîùôóò÷ ÿ ✳✥✥ ýóï ❤ ýö ùó ❧ üîñð
❚ ÿ ❛ ✐ î ❧❧ öíôîý ✳❚ üö íîñòôõ óù
öôôö ùüîîô ö ✂ öýõ ❤ ýùô ♦ ñòúÿõ úó ✂ óúöú óòôî ùó ❛ ÿýöÿù óôü
îø ôüö ïîòôü ôüýîñ÷ü æûýó ❧
îòö ÿýöÿ ùíüöúñ ❧ öú øîý ýöÿûð
ÿô ôüö í ❧ ñ ✁❇ ù ýó ✂ öý ýÿò÷ö îò
ûýÿóùÿ ❧ öÿíü õöÿý ôî öòùñýö
♠ ó÷ü ÿõ ✥✘✘ ②✩ ð ✛✘ ö ❛ óô ✥✙✥✱ ö ✚ ñóôõ óò ôüö ýöÿ ❧ ïÿý ❈ öô ✂ ÿ ❧ ð
ôüöò ✔ ïó ❧ öù öùô îò ôüö
ñö îø ÿ ❧❧ ûýîûöýôõ ✳ êñýóò÷ ôüö
ýöÿûûýÿóùÿ ❧ ûýîíöùù ✱ íîñòôõ
ÿûûýÿóùöýù óò í ❧ öÿý ❧ õ ïÿý ❈ öú
íîñòôõ ✂ öüóí ❧ öù ó ❧❧ ôÿ ❈ ö ÿ
ûóíôñýö îø ö ✂ öýõ ûýîûöýôõ øîý
ýöøöýöòíö üöò íîïû ❧ öôóò÷
ÿûûýÿóùÿ ❧ ù ✳ ✩ ø õîñ üÿ ✂ ö ÿòõ
✚ ñöùôóîòù ✱ íîòôÿíô ❱ ÿ ✂ ýÿ ÿô
✙✘✖ ð ✄☎✔ ð ✖✕✕✥✳
Series features local
physician, med
student
åæ çèæéêë ì ëÿùôöýò
❖ ýö÷îò ❯ òó ✂ öýùóôõ ÿòú ôüö
éîýôüöÿùô ❖ ýö÷îò æýöÿ
♠ öÿ ❧ ôü ëúñíÿôóîò ✐ öòôöý
óò ✂ óôö ë ❖❯ ùôñúöòôù ✱ üó÷ü
ùíüîî ❧ ùôñúöòôù ÿòú íîïð
ïñòóôõ ïöï ✁ öýù ôî ÿ ùûöíóÿ ❧
♠ öÿ ❧ ôü ♦ ûöÿ ❈ öý ♦ öýóöù
ûýöùöòôÿôóîò êöí ✳ ✘✳ åöÿýò
ÿ ✁ îñô ýñýÿ ❧ ùñý÷öýõ ❤ ýùôð
üÿòú øýîï êý ✳ æòúýö
✝ öÿýùîò ✱ ÿ ÷öòöýÿ ❧ ùñý÷öîò
ÿô çýÿòúö èîòúö ♠ îùûóôÿ ❧ óò
åÿ çýÿòúö ✳ æ ❧ ùî ✱ ôüóýúðõöÿý
❖♠♦❯ ïöú ùôñúöòô êÿòóö ❧
♦ ôîòö ✱ ÿò æ ♠ ë ✐ ùíüî ❧ ÿý üî
óù íîïû ❧ öôóò÷ ÿ ýñýÿ ❧ ùñý÷öýõ
ýîôÿôóîò óò åÿ çýÿòúö ✱ ó ❧❧
úóùíñùù ïöúóíÿ ❧ ùíüîî ❧ ÿòú
ôüö æ ♠ ë ✐ ♦ íüî ❧ ÿýù ûýî÷ýÿï ✳
❚ üö øýöö ôÿ ❧❈ ✁ ö÷óòù ÿô ✙
û ✳ ï ✳ óò ♠ ñ ✁ öý æñúóôîýóñï
② þÿú÷ ❧ öõ ♠ ÿ ❧❧✱ èîîï ✖✕✥✪✱ îò
ôüö ë ❖❯ íÿïûñù ✳ ✐ îòôÿíô
þýóôôÿòõ ♠ ÿý÷ýî ✂ ö ÿô ✙✘✖ ð
✄☎✥ ð ✔✘✥✥ îý ✁ üÿý÷ýî ✂ ö ✾
òöîÿüöí ✳ îý÷ óôü ÿòõ ✚ ñöùð
ôóîòù ✳
Free class offered
✦✏ ★☛✯ ✧✏✓☛✡✦✑✟★☞
✏✯★☛✓✡
✩♦ åæéê ✐✩❚✰✱ ëé ❚ ëèð
✝ è ✩♦ ë ì ❖♦❯ ë ❛ ôöòùóîò
óù üî ❧ úóò÷ ÿ øýöö í ❧ ÿùù óò
❯ òóîò ÿòú ❲ ÿ ❧❧ î ÿ íîñòôóöù
øîý òö øîýöùô ❧ ÿòú î òöýù
② îý ôüîùö òö ôî ïÿòÿ÷óò÷
øîýöùô ❧ ÿòúù ✪ òö ❛ ô öö ❈✳
➇♦ î ✰ îñ ❇✂ ö çîô ÿ ❋ îýöùô ✴
éî ❲ üÿô ✵✶ ó ❧❧ øöÿôñýö
ùûöÿ ❈ öýù øýîï ôüÿô ùöùùóîò ❇ ù
íîñòôõ ✱ ôüö íîñòôõ ❇ ù ë ❛ ôöòð
ùóîò ❋ îýöùôöý ÿòú ôüö ❖ ê ❋
♦ ôö ÿýúùüóû ❋ îýöùôöý üî
ó ❧❧ ûýî ✂ óúö ÿò î ✂ öý ✂ óö îø
áÒâãÏÑÒÓä
Alice M. Cantrell
✷✸✹✺✻✹✼✽✸✿❀❁❂✸❁❃✸❄❁❅✽
æ ❧ óíö ✆ ÿõ ✐ ÿòôýö ❧❧✱ ✄✖✱
úóöú éî ✂✳ ✥✖ óò æ ❧ îüÿ ✳ æ
øñòöýÿ ❧ ùöý ✂ óíö ó ❧❧ ✁ ö üö ❧ ú
ÿô ✖✕ ÿ ✳ ï ✳ êöí ✳ ✖✥✱ ÿô ôüö
✐ üñýíü îø ❆ öùñù ✐ üýóùô îø
åÿôôöýðúÿõ ♦ ÿóòôù óò þÿ ❈ öý
✐ óôõ óôü þóùüîû ❚ îï ✩ ùÿÿíð
ùîò îø ❤ íóÿôóò÷ ✳ ✩ òôöýïöòô ó ❧❧
øî ❧❧ î ÿô ✥ û ✳ ï ✳ ôüÿô ÿøôöýð
òîîò ÿô çýÿòú ✂ óö ✐ öïð
öôöýõ óò åÿ çýÿòúö ✳❚ î ❧ ó÷üô
ÿ íÿòú ❧ ö óò ïöïîýõ îø æ ❧ óíö ✱
✂ óùóô ✳ ÷ýÿõù öùôíî ✳ íîï ✳
Anna M. (Detmer) Gooder
▲❊●✹❊❁❍✻
■❏❑▼◆P▼■◗
æòòÿ ✆ ÿö æý ❧ öòö çîîúöý ✱
✛✛✱ îø åÿ çýÿòúö ✱ úóöú éî ✂✳
✖❉ ÿô çýÿòúö èîòúö ♠ îùûóð
ôÿ ❧✳ æ ïöïîýóÿ ❧ ùöý ✂ óíö ó ❧❧
✁ ö üö ❧ ú ÿô ✥ û ✳ ï ✳ êöí ✳ ☎ ÿô
çýÿíö ✐ îïïñòóôõ
åñôüöýÿò ✐ üñýíü óò ❯ òóîò ✳
æòòÿ ÿù ✁ îýò æñ÷ ✳ ✖✘✱
✖✄✔✕✱ óò ♠ î ❧ õî ❈ ö ✱ ✐ î ❧ îýÿúî ✱
ôî ❋ ýÿò ❈ ÿòú ëïïÿ ②r❙❳❨❩❬
❭❪❫❴❪❵❜❲❝❪❩ ❳❝❪ ❞❡❳
❢ ❣❪❡❵❳ ❨❙❥❦ ❫❝❪ ♥❡❴♣❙❣ ❴❨q❪❥
❫❨ t❪❞ s❙❣❴❨✉❫❝❦ ✈❥❡❝❨❦
❞❝♣✇❝ ❫❝❪ ♥❡❴♣❙❣ ♥❪❙❫ ❞❡❳
❡ ①❡❵❡❥♣❳❪ ✇❨❴①❡❵❪❥ ❫❨
④❨❙❣❨⑤❪❜⑥❝❪❣ ♥❡❵❴❪❥ ❡❫ ❫❝❪
❨✉❫❳⑤♣❵❫❳ ❨♥ t❪❞ s❙❣❴❨✉❫❝❜
⑦❩❩❡ ✇❨❴①❙❪❫❪❥ ❝♣⑧❝
❳✇❝❨❨❙ ♣❩ ⑨⑩❶⑩ ❡❫ ❷❵✉♣❫❙❡❩❥❦
✈❥❡❝❨❜ r❩ ❆❡❩❜ ⑨⑩❦ ⑨⑩❢❸❦ ❳❝❪
❴❡❵❵♣❪❥ ❹❪❨❵⑧❪ ❹❨❨❥❪❵ ❡❫
r❡⑤ ❺❩❨❙❙ t❡q❡❙ ④❨❳①♣❫❡❙
❻❝❡①❪❙ ♣❩ r❡⑤❙❡❩❥❦ ❻❡❙♣♥❨❵❼
❩♣❡❜⑦❩❩❡ ❡❩❥ ❹❪❨❵⑧❪ ❝❡❥
❫❝❵❪❪ ❳❨❩❳❽ s❡✉❙❦ s❪❵❵❣ ❡❩❥
❆❪♥♥❜
⑦❩❩❡ ❞❨❵⑤❪❥ ❡❳ ❡ ❩✉❵❳❪❾❳
❡♣❥❪ ♥❨❵ ❴❡❩❣ ❣❪❡❵❳❦ ❡❩❥
♥❨❵ ❫❝❪ ❙❡❳❫ ⑨❿ ❣❪❡❵❳ ➀❪♥❨❵❪
❵❪❫♣❵❪❴❪❩❫ ❳❝❪ ❞❨❵⑤❪❥ ❡❳ ❡❩
♣❩❼❝❨❴❪ ✇❡❵❪ ❳✉①❪❵q♣❳❨❵ ♥❨❵
❻❨❴❴✉❩♣❫❣ ❻❨❩❩❪✇❫♣❨❩ ❨♥
➁❡ ❹❵❡❩❥❪❜⑦❩❩❡ ❙❨q❪❥ ❫❝❪
❨✉❫❥❨❨❵❳❦ ❫❨ ➂❳❝ ❡❩❥ ✇❡❴①❦
❡❩❥ ❳❝❪ ❞❡❳ ❡ ❴❪❴➀❪❵ ❨♥ ❫❝❪
⑥❵♣❼➃❨✉❩❫❡♣❩ ❹❨❨❥ ➄❡❴❳
✇❙✉➀❜⑦❩❩❡ ❞❡❳ ❡❩ ❪➅①❪❵❫ ❡❫
❩❪❪❥❙❪①❨♣❩❫ ❪❴➀❵❨♣❥❪❵♣❩⑧
❡❩❥ ❞❨❩ ❴❡❩❣ ➀❙✉❪ ❵♣➀➀❨❩❳
❡❫ ❫❝❪ ➆❩♣❨❩ ❻❨✉❩❫❣ ❷❡♣❵❜
➄✉❵q♣q❨❵❳ ♣❩✇❙✉❥❪ ❝❪❵
❝✉❳➀❡❩❥❦ ❹❪❨❵⑧❪➈ ❳❨❩❳❦ s❡✉❙
❹❨❨❥❪❵ ❨♥ ➃❡❵❣❙❡❩❥ ❡❩❥ ❆❪♥♥
❹❨❨❥❪❵ ❨♥ ➁❡ ❹❵❡❩❥❪➈ ❳♣❳❫❪❵❦
❆❨❳❪①❝♣❩❪ ❨♥ ➉❴❴❪❫❫❦ ✈❥❡❝❨➈
❡❩❥ ❨❩❪ ⑧❵❡❩❥❳❨❩ ❡❩❥ ❨❩❪
⑧❵❪❡❫❼⑧❵❡❩❥❥❡✉⑧❝❫❪❵❜
➄❝❪ ❞❡❳ ①❵❪✇❪❥❪❥ ♣❩ ❥❪❡❫❝
➀❣ ❝❪❵ ①❡❵❪❩❫❳ ❡❩❥ ❳❨❩❦
s❪❵❵❣❜
r❩❙♣❩❪ ✇❨❩❥❨❙❪❩✇❪❳ ❴❡❣ ➀❪ Francis “Frank” X. Miller
❴❡❥❪ ❫❨ ❫❝❪ ♥❡❴♣❙❣ ❡❫ ❞❞❞❜ ✷✸✹✺✻✹✼✽✸✿▲❊●✹❊❁❍✻
❙❨q❪❙❡❩❥♥✉❩❪❵❡❙✇❝❡①❪❙❜✇❨❴❜ ■❏→➣◆P▼■◗
Betty L. (Bretz) Bowen
➊➋✼❊❁❍❃❂❅✽
■❏❑P◆P▼■◗
➌❪❫❫❣ ➁❨✉ ➌❨❞❪❩❦ ➍➎❦ ❨♥
✈❳❙❡❩❥ ❻♣❫❣❦ ❥♣❪❥ t❨q❜ ➍ ❡❫
❝❪❵ ❵❪❳♣❥❪❩✇❪❜⑦❫ ❝❪❵ ❵❪➏✉❪❳❫❦
❫❝❪❵❪ ❞♣❙❙ ❩❨❫ ➀❪ ❡ ❳❪❵q♣✇❪❜
➌❪❫❫❣ ❞❡❳
➀❨❵❩ ➃❡❣ ❸❶❦
⑨⑩➐❸❦ ♣❩ ➁✉✇❡❳❦
❺❡❩❳❡❳❦ ❫❨ ❆❨❝❩
❡❩❥ ➃❡❣ ➑➒❨❳❪❬
➌❵❪❫③❜ ➄❝❪
❡❫❫❪❩❥❪❥ ❳✇❝❨❨❙❳ ♣❩ ➁✉✇❡❳❦
❺❡❩❳❡❳❦ ❡❩❥ ♣❩ t❣❳❳❡❜ ✈❩
⑨⑩❢❿❦ ➌❪❫❫❣ ⑧❵❡❥✉❡❫❪❥ ♥❵❨❴
t❣❳❳❡ ④♣⑧❝ ➄✇❝❨❨❙ ❡❩❥ ❴❪❫
❡❩❥ ❴❡❵❵♣❪❥ ➒❨➀❪❵❫ ➇➌❙❡✇⑤♣❪✶
➌❨❞❪❩❜
➒❨➀❪❵❫ ❞❡❳ ❡ ❝❪❡q❣ ❪➏✉♣①❼
❴❪❩❫ ❨①❪❵❡❫❨❵❦ ❡❩❥ ❫❝❪❣
❫❵❡q❪❙❪❥ ❫❝❵❨✉⑧❝❨✉❫ ❴✉✇❝
❨♥ r❵❪⑧❨❩ ❡❩❥ ✈❥❡❝❨❜❲❝❪❩
❫❝❪❣ ❵❪❡✇❝❪❥ ➁❡ ❹❵❡❩❥❪❦
➌❪❫❫❣ ❥❪✇♣❥❪❥ ❳❝❪ ❞❡❳ ❳❫❡❣❼
♣❩⑧❜ ➄❝❪ ❵❡♣❳❪❥ ❝❪❵ ➂q❪ ⑤♣❥❳
♣❩ ➁❡ ❹❵❡❩❥❪❦ ❞❝❪❵❪ ❳❝❪ ❞❡❳
❪❴①❙❨❣❪❥ ❞♣❫❝ ➄❡♥❪❞❡❣ ♥❨❵
➐❿ ❣❪❡❵❳❜
➌❪❫❫❣ ❪❩➓❨❣❪❥ ①❙❡❣♣❩⑧
✇❡❵❥❳❦ ❪❳①❪✇♣❡❙❙❣ ⑥❪➅❡❳ ❝❨❙❥
❾❪❴ ❡❩❥ ✇❵♣➀➀❡⑧❪❜ ➄❝❪ q❨❙❼
✉❩❫❪❪❵❪❥ ❡❫ ❫❝❪ ❝❨❳①♣❫❡❙ ❡❩❥
♥❨❵ ♥✉❩❥❵❡♣❳♣❩⑧ ❪q❪❩❫❳ ♥❨❵ ❫❝❪
➁❡❥♣❪❳ r❵⑧❡❩♣③❡❫♣❨❩ ❨♥ ❫❝❪
➁❡ ❹❵❡❩❥❪ ❻❨✉❩❫❵❣ ❻❙✉➀❜
➄❝❪ ❡❙❳❨ ❪❩➓❨❣❪❥ ❞❡❫✇❝♣❩⑧
❝❪❵ ⑧❵❡❩❥✇❝♣❙❥❵❪❩ ①❙❡❣ ♣❩
❳①❨❵❫❳❜ ➌❪❫❫❣ ❞❡❳ ❡ ❴❪❴➀❪❵
❨♥ ❫❝❪⑦❴❪❵♣✇❡❩ ➁❪⑧♣❨❩ ♥❨❵ ❢❿
❣❪❡❵❳ ❡❩❥ ❡ ❙❨❩⑧❫♣❴❪ ❴❪❴❼
➀❪❵ ❨♥ ❫❝❪ ➉❡⑧❙❪❳❦ ➁❡ ❹❵❡❩❥❪
❻❨✉❩❫❵❣ ❻❙✉➀ ❡❩❥ ❹❵❡❩❥❪
➒❨❩❥❪ ④❨❳①♣❫❡❙ s♣❩⑤ ➁❡❥♣❪❳❜
➄✉❵q♣q❨❵❳ ♣❩✇❙✉❥❪ ❝❪❵
✇❝♣❙❥❵❪❩❦ ❡❩❥ ❫❝❪♣❵ ❳①❨✉❳❪❳❦
➃♣✇❝❡❪❙ ❆❨❩ ➌❨❞❪❩ ❨♥ ➁❡
❹❵❡❩❥❪❦ ➒❨➀❪❵❫ ❭❡❩ ❡❩❥
④❨❩❨✉❵ ➌❨❞❪❩ ❨♥
➁❡ ❹❵❡❩❥❪❦ ➄✉❳❡❩ ➃❡❵♣❪ ❡❩❥
❭❪❙❴❪❵ ④❡❩❳❨❩ ❨♥ ✈❳❙❡❩❥
❻♣❫❣❦ ➒♣✇❝❡❵❥ ❺❣❙❪ ❡❩❥ ⑥♣❩❡
➌❨❞❪❩ ❨♥ ➁❡ ❹❵❡❩❥❪❦ ❡❩❥
❆❪❵❵❣ ❭❪❪ ➌❨❞❪❩ ❨♥ r❩❫❡❵♣❨➈
❳♣❳❫❪❵❦ ❭❨❵❫❝❪❡ ❨♥ s❝♣❙❨❴❡❫❝➈
❡❩❥ ⑨❸ ⑧❵❡❩❥✇❝♣❙❥❵❪❩ ❡❩❥ ⑨❶
⑧❵❪❡❫❼⑧❵❡❩❥✇❝♣❙❥❵❪❩❜
➄❝❪ ❞❡❳ ①❵❪✇❪❥❪❥ ♣❩ ❥❪❡❫❝
➀❣ ❝❪❵ ①❡❵❪❩❫❳➈ ❝✉❳➀❡❩❥ ❨♥
❢➔ ❣❪❡❵❳❦ ➒❨➀❪❵❫ ➇➌❙❡✇⑤♣❪✶
➌❨❞❪❩➈ ❡❩❥ ➀❵❨❫❝❪❵❳❦
➄❡❴✉❪❙❦ ❆❡⑤❪ ❡❩❥ ➃❡❵q♣❩❜
r❩❙♣❩❪ ✇❨❩❥❨❙❪❩✇❪❳ ❴❡❣ ➀❪
❴❡❥❪ ❫❨ ❫❝❪ ♥❡❴♣❙❣ ❡❫ ❞❞❞❜
❙❨q❪❙❡❩❥♥✉❩❪❵❡❙✇❝❡①❪❙❜✇❨❴❜
❷❵❡❩✇♣❳➇❷❵❡❩⑤✶↔❡q♣❪❵
➃♣❙❙❪❵❦➔➐❦♥❨❵❴❪❵❙❣ ❨♥ ➁❡
❹❵❡❩❥❪❦❥♣❪❥ r✇❫❜❸⑩ ♣❩❲❪♣❳❪❵❦
✈❥❡❝❨❦❡♥❫❪❵❡ ❙❨❩⑧
♣❙❙❩❪❳❳❜⑥❝❪ ➀✉❵♣❡❙
❞❡❳ ①❵♣q❡❫❪❜⑦❴❪❴❨❼
❵♣❡❙➃❡❳❳ ❞♣❙❙ ➀❪ ❝❪❙❥
❡❫ ⑨❿ ❡❜❴❜❭❪✇❜➍❡❫ r✉❵ ➁❡❥❣
❨♥ ❫❝❪↕❡❙❙❪❣ ❻❡❫❝❨❙♣✇ ❻❝✉❵✇❝❜
⑦❵❵❡❩⑧❪❴❪❩❫❳ ❡❵❪ ❪❩❫❵✉❳❫❪❥
❫❨ ❭❡❩♣❪❙❳➙❺❩❨①① ❷✉❩❪❵❡❙❦
❻❵❪❴❡❫♣❨❩ ➛ ➁♣♥❪ ❻❪❙❪➀❵❡❫♣❨❩
❻❪❩❫❪❵❜
❺❩❨❞❩ ❡❳ ❷❵❡❩⑤❦❝❪ ❞❡❳
➀❨❵❩ ❨❩ ❆✉❩❪ ⑨❸❦⑨⑩❶❢❦♣❩ ➁❡
❹❵❡❩❥❪❦❫❨ ➒❨➀❪❵❫ ❡❩❥ ➌❪❳❳♣❪
➃♣❙❙❪❵❜❷❵❡❩⑤ ❞❡❳ ❡ ⑧❵❡❥✉❡❫❪
❨♥ ➁❡ ❹❵❡❩❥❪ ④♣⑧❝ ➄✇❝❨❨❙❡❩❥
➉❡❳❫❪❵❩ r❵❪⑧❨❩ ➆❩♣q❪❵❳♣❫❣❦❡
q❪❫❪❵❡❩ ❨♥ ❫❝❪↕♣❪❫❩❡❴❲❡❵
❡❩❥ ❡ ❵❪❫♣❵❪❪❨♥ ❫❝❪ ➆❩♣❨❩
s❡✇♣➂✇ ➒❡♣❙❵❨❡❥❜
❷❵❡❩⑤ ❙❨q❪❥ ❳①❨❵❫❳❦✇❙❡❳❳♣✇❡❙
❴✉❳♣✇❦❝♣❳❫❨❵❣ ➑❪❳①❪✇♣❡❙❙❣ ❨♥
❫❝❪ ❻♣q♣❙❲❡❵❬❦➂❳❝♣❩⑧ ❡❩❥
q♣❳♣❫♣❩⑧ ❞♣❫❝❨❙❥ ♥❵♣❪❩❥❳
❡❩❥ ✇❨❙❙❪❡⑧✉❪❳❜❭✉❵♣❩⑧ ❝♣❳
❝❨❳①♣❫❡❙ ✇❡❵❪❦❝❪ ❞❡❳ ❫❨✉✇❝❪❥
➀❣ ❫❝❪ ❩✉❴❪❵❨✉❳ q♣❳♣❫❳ ❡❩❥
⑧❪❳❫✉❵❪❳ ❨♥ ❳✉①①❨❵❫ ♥❵❨❴ ❝♣❳
♥❵♣❪❩❥❳ ❡❩❥ ♥❡❴♣❙❣❜
➄✉❵q♣q❨❵❳ ♣❩✇❙✉❥❪ ❝♣❳ ❳❨❩❦
❆❡❳❨❩ s♣❪❵✇❪❦❡❩❥ ❝♣❳ ♥❡❴♣❙❣➈
➀❵❨❫❝❪❵❦s❝♣❙➃♣❙❙❪❵❦❡❩❥ ❝♣❳
♥❡❴♣❙❣➈❡❩❥ ❳♣❳❫❪❵❳❦➃❡❵❣ ❺❡❣
➒❡♥❫❪❵❣ ❡❩❥ ➒❨➀❪❵❫❡ ➌❨❵⑧❨❩❨❼
q❨❦❡❩❥ ❫❝❪♣❵♥❡❴♣❙♣❪❳❜
✈❩ ❙♣❪✉ ❨♥ ➜❨❞❪❵❳❦❥❨❩❡❼
❫♣❨❩❳ ❴❡❣ ➀❪❴❡❥❪ ❫❨ r❵❪⑧❨❩
s✉➀❙♣✇ ➌❵❨❡❥✇❡❳❫♣❩⑧❦➔⑨❶❿
➄❲ ➃❡✇❡❥❡❴⑦q❪❜❦s❨❵❫❙❡❩❥
⑩➔❸⑨⑩❦❨❵ ❫❨ r✉❵ ➁❡❥❣ ❨♥ ❫❝❪
↕❡❙❙❪❣ ❻❡❫❝❨❙♣✇ ❻❝✉❵✇❝ ❨❵ ❡
✇❝❡❵♣❫❣ ❨♥ ❣❨✉❵ ✇❝❨♣✇❪❜
r❩❙♣❩❪ ✇❨❩❥❨❙❪❩✇❪❳ ❴❡❣ ➀❪
❙❪♥❫ ❡❫ ❞❞❞❜❥❡❩♣❪❙❳⑤❩❨①①❜✇❨❴❜
Marjorie M. Leddy
➊✺➝✼✻✹
➃❡❵➓❨❵♣❪ ➃❜➁❪❥❥❣❦⑩➎❦❨♥
✈❴➀❙❪❵❦❥♣❪❥ t❨q❜❸➎ ❡❫ ❝❪❵
❵❪❳♣❥❪❩✇❪❜⑦⑧❵❡q❪❳♣❥❪ ❳❪❵q♣✇❪
❞♣❙❙ ➀❪ ❝❪❙❥ ❡❫ ⑨ ①❜❴❜❭❪✇❜⑨ ❡❫
❫❝❪ ➄✉❴❴❪❵q♣❙❙❪ ❻❪❴❪❫❪❵❣❜
⑦❩ ❨➀♣❫✉❡❵❣ ♣❳ ♥❨❵❫❝✇❨❴♣❩⑧❜
➁❨q❪❙❡❩❥ ❷✉❩❪❵❡❙ ❻❝❡①❪❙ ➛
❻❵❪❴❡❫❨❵❣ ♣❳ ❝❡❩❥❙♣❩⑧ ❫❝❪
❡❵❵❡❩⑧❪❴❪❩❫❳❜
➞➟➠➡➢➤➥ ➦➧ ➨➢➥➥➩➫
➭✻❍❂➯❊✼➲➳✹❂❁➵➋
■❏➣◗◆P▼■◗
➃♣✇❝❡❪❙ ➁❣❩❩ ➌❡❙❙✉♥♥❦➎❿❦❨♥
➃❪❥♣✇❡❙ ➄①❵♣❩⑧❳❦❥♣❪❥ t❨q❜❸❶
❡❫ ❝♣❳ ❵❪❳♣❥❪❩✇❪❜⑦ ✇❪❙❪➀❵❡❫♣❨❩
➀✉❳♣❩❪❳❳ ❨❞❩❪❵ ❝♣❳ ❪❩❫♣❵❪ ❙♣♥❪❦
➀❨❫❝ ♣❩ ❵❪❫❡♣❙❡❩❥ ❡❳❡ ①❡♣❩❫
✇❨❩❫❵❡✇❫❨❵❜④❪ ❞❡❳ ❡❙❳❨ ❡
♥❡❵❴❪❵➻❵❡❩✇❝❪❵ ❡❩❥ ❥❪❥♣✇❡❫❪❥
①✉➀❙♣✇ ❳❪❵q❡❩❫❜④❪ ❞❨✉❙❥ ❳❡❣
❝❪ ❞❡❳ ❴❨❳❫ ①❵❨✉❥ ❨♥ ❫❝❪
❫♣❫❙❪❳ ❷❡❫❝❪❵❦❹❵❡❩❥♥❡❫❝❪❵❡❩❥
❹❵❪❡❫❼❹❵❡❩❥♥❡❫❝❪❵❜④♣❳⑧❵❡❩❥❼
✇❝♣❙❥❵❪❩ ❡❩❥ ⑧❵❪❡❫❼⑧❵❡❩❥✇❝♣❙❼
❥❵❪❩ ✇❡❙❙❪❥ ❝♣❴ s❡①❡❜
⑦❳ ❡ ❣❨✉❩⑧ ❴❡❩ ➃❡✉❵♣✇❪
❞❡❳ ➀❡①❫♣③❪❥ ❡❫ ❆❨❳❪①❝ ➃❪❫❝❼
❨❥♣❳❫ ❻❝✉❵✇❝❜④❪❴❡❵❵♣❪❥ ❝♣❳
❝♣⑧❝ ❳✇❝❨❨❙ ❳❞❪❪❫❝❪❡❵❫❦➁❣❩❩❪
⑦❩❥❪❵❳❨❩❦♣❩ ⑨⑩❢➎❜⑥❨⑧❪❫❝❪❵
❫❝❪❣ ❝❡❥ ❳♣➅ ✇❝♣❙❥❵❪❩❦❞❝❨❴
❫❝❪❣ ➀❪⑧❡❩ ❵❡♣❳♣❩⑧ ♣❩ ✈❥❡❝❨
❞❝♣❙❪ ❝❪ ➀❪✇❡❴❪ ❫❝❪❣❨✉❩⑧❪❳❫
❴❡❩❡⑧❪❵❨♥ ➌❙❨✇⑤❳ ❻❙❨❫❝♣❩⑧
➄❫❨❵❪❳❜➃❡✉❵♣✇❪ ❫❝❪❩ ➀❪✇❡❴❪
❫❝❪❨❞❩❪❵❨♥ ❭❨✉➀❙❪⑦⑦❲❪❳❫❼
❪❵❩❲❪❡❵ ♣❩ ➄❡❙❴❨❩❦✈❥❡❝❨❜✈❩
⑨⑩➔➐❦❝❪ ❳❨❙❥ ❭❨✉➀❙❪⑦⑦ ❞❝❪❩
❝❪❡❩❥ ➁❣❩❩❪❥❪✇♣❥❪❥ ❫❨ ❴❨q❪
➀❡✇⑤ ❫❨❲❡❙❙❨❞❡ ❻❨✉❩❫❣ ❫❨
➀✉❣ ➁❣❩❩❪❾❳ ♥❡❴♣❙❣ ❡✇❵❪❡⑧❪ ❡❫
❫❝❪ ➀❡❳❪❨♥ ➃❫❜④❨❞❡❵❥❜
✈❩ ⑨⑩➍❢❦➃❡✉❵♣✇❪ ❞❪❩❫
➀❡✇⑤ ♣❩❫❨ ❫❝❪ ❵❪❫❡♣❙ ➀✉❳♣❩❪❳❳❦
①❵❨✉❥❙❣ ➀❪✇❨❴♣❩⑧ ❫❝❪❨❞❩❪❵
❨♥❲❡⑧❩❪❵❾❳ ➃❪❩ ➄❫❨❵❪ ♣❩ ➉❩❼
❫❪❵①❵♣❳❪❜✈❩ ❫❝❪ ⑨⑩⑩❿❳❦❝❪ ❳❨❙❥
❫❝❪ ➀✉❳♣❩❪❳❳ ❡❩❥ ❵❪❫✉❵❩❪❥
❫❨ ❫❝❪ ♥❡❴♣❙❣ ✇❨❩❫❵❡✇❫♣❩⑧
➀✉❳♣❩❪❳❳❜✈❩ ⑨⑩⑩⑨❦❝❪❴❡❵❵♣❪❥
❆✉❥♣➃❨❨❵❪❡❩❥ ❡❥❥❪❥ ❫❝❵❪❪
❳❫❪①❳❨❩❳ ❫❨ ❝♣❳ ♥❡❴♣❙❣❜
➃❡✉❵♣✇❪ ❞❡❳ ❡❩ ❡q♣❥
❝✉❩❫❪❵❦➂❳❝❪❵❴❡❩ ❡❩❥ ❨✉❫❼
❥❨❨❵❳❴❡❩❦❞❝♣✇❝ ♣❳ ❞❝❣ ❝❪
❙❨q❪❥ ❙♣q♣❩⑧ ♣❩ ❵✉⑧⑧❪❥ ✈❥❡❝❨
♥❨❵❴❡❩❣ ❣❪❡❵❳❦➀✉❫ ❝♣❳ ❝❪❡❵❫
❞❡❳❡❙❞❡❣❳ ♣❩ ❝♣❳ ❝❨❴❪❫❨❞❩
Maurice E. Bales
❨♥ ❆❨❳❪①❝❜
➸✸➋✻➳➺
➄✉❵q♣q❨❵❳ ♣❩✇❙✉❥❪ ❝♣❳ ❞♣♥❪
■❏❑❏◆P▼■◗
❆✉❥♣➈✇❝♣❙❥❵❪❩❦❺❵♣❳❫❨①❝❪❵➃❜
➌❡❙❪❳ ❨♥ ➌❪❩❥❦➃❡❵✇⑦❜➌❡❙❪❳
➃❡✉❵♣✇❪➉❜➌❡❙❪❳❦➔⑩❦❨♥
❨♥ ➌❪❩❥❦➁❨❵♣ ➁❜➌✉❫❫❪❵➂❪❙❥ ❨♥
❆❨❳❪①❝❦❥♣❪❥ t❨q❜⑨➔ ♣❩ ➉❩❫❪❵❼ ❆❨❳❪①❝❦❹❵❪⑧❨❵❣❲❜➌❡❙❪❳ ❨♥
①❵♣❳❪❜⑦ ⑧❵❡q❪❳♣❥❪ ❳❪❵q♣✇❪ ❞❡❳ ➉❩❫❪❵①❵♣❳❪❡❩❥ ❆♣❙❙➉❜➁❪❥➀❪❫❼
❝❪❙❥ t❨q❜❸❶❡❫ s❵❡♣❵♣❪ ❻❵❪❪⑤ ❫❪❵❨♥ ➄❫❡❩➂❪❙❥➈❳❫❪①❳❨❩❳❦
❻❪❴❪❫❪❵❣❜⑥❝❪❵❪ ❞♣❙❙ ➀❪❡
❭❡❵♣❩ ➃❜➌♣⑧⑧❳ ❨♥ ➌✉❵❩❳❦
✇❪❙❪➀❵❡❫♣❨❩ ❨♥ ❝♣❳ ❙♣♥❪ ❨❩ ❆✉❩❪ ➁❡❩❥❨❩ ➁❜➃❨❨❵❪❨♥ ➃♣❳❳❨✉❙❡❦
❸❦❸❿⑨⑩❜
➃❨❩❫❡❩❡❦❡❩❥ ❭❪q❪❩ ➉❜➃❨❨❵❪
➃❡✉❵♣✇❪ ❞❡❳ ➀❨❵❩ ❷❪➀❜❸❸❦ ❨♥ s❪❩❳❡✇❨❙❡❦❷❙❨❵♣❥❡➈❳♣➀❙♣❩⑧❳❦
⑨⑩➐⑩❦♣❩ ❆❨❳❪①❝❦❡❫ ❫❝❪q❪❵❣
➒❨➀❪❵❫ ➉❜➌❡❙❪❳ ❨♥ ❆❨❳❪①❝❦
❵❪❳♣❥❪❩✇❪ ❝❪ ❳❫♣❙❙❪❥ ✇❡❙❙❪❥
❆✉❥♣❫❝⑦❜➌❡❙❪❳❨♥ ➃❨❙❙❡❙❡❦❡❩❥
❝❨❴❪❦❫❨ ➒❨➀❪❵❫ ➃❜❡❩❥
❆❡❩♣✇❪ ➄❜➁♣❥❥♣❡❵❥ ❨♥ ➁❪❞♣❳❫❨❩❦
➃❡❵❳❫❪❙❙❡ ➁❜➌❡❙❪❳❜④❪ ⑧❵❡❥✉❼ ✈❥❡❝❨➈⑨➍ ⑧❵❡❩❥✇❝♣❙❥❵❪❩ ❡❩❥
❡❫❪❥ ♥❵❨❴ ❆❨❳❪①❝ ④♣⑧❝ ➄✇❝❨❨❙❜ ❸⑨⑧❵❪❡❫❼⑧❵❡❩❥✇❝♣❙❥❵❪❩➈❡❩❥
➃❡✉❵♣✇❪ ❞❡❳ ❡ ❳❪❙♥❼❪❴①❙❨❣❪❥ ❴❡❩❣ ❩♣❪✇❪❳ ❡❩❥ ❩❪①❝❪❞❳❜
❨♥ ❝♣❳ ❙♣♥❪❦❞♣❫❝ ❡ q♣❪❞♣❩⑧ ❫❨
♥❨❙❙❨❞❦❞♣❙❙ ➀❪ ❝❪❙❥ ♥❵❨❴
⑨⑨ ❡❜❴❜❫❨ ❸ ①❜❴❜t❨q❜➐❿ ❡❫
➁❨q❪❙❡❩❥ ❷✉❩❪❵❡❙ ❻❝❡①❪❙❜
➃♣✇❝❡❪❙ ❞❡❳ ➀❨❵❩⑦①❵♣❙
❸❿❦⑨⑩❢➍❦♣❩ ➌❪❵❞❣❩❦✈❙❙♣❩❨♣❳❦
❫❨ ➒❪➅ ❡❩❥ ➃❡❵❣ ➑➄❪❪➀❡✇❝❬
➌❡❙❙✉♥♥❜④❪ ❵❪❳♣❥❪❥ ♣❩ r❝♣❨
❡❩❥ ❴❨q❪❥ ❫❨ r❵❪⑧❨❩ ♣❩ ❸❿❿⑩❜
➃♣✇❝❡❪❙ ❫❝❨✉⑧❝❫ r❵❪⑧❨❩ ❞❡❳
➀❪❡✉❫♣♥✉❙❡❩❥ ❙❨q❪❥ ❙♣q♣❩⑧
❝❪❵❪❜❻❡❴①♣❩⑧ ❡❩❥ ❝♣⑤♣❩⑧
❨❩ ❫❝❪❴❨✉❩❫❡♣❩ ➀❪❝♣❩❥ ❝♣❳
❝❨❴❪ ❞❡❳ ❝♣❳ ♥❡q❨❵♣❫❪ ❞❡❣ ❫❨
❳①❪❩❥ ❫♣❴❪ ❞♣❫❝ ❝♣❳ ♥❡❴♣❙❣❜
➃♣✇❝❡❪❙❾❳ ♥❡q❨❵♣❫❪ ❝❨➀➀❣ ❞❡❳
➜❣♣❩⑧ ❵❪❴❨❫❪ ✇❨❩❫❵❨❙❡♣❵❼
①❙❡❩❪❳❜④❪ ❳①❪❩❫ ❴❨❳❫ ❨♥ ❝♣❳
①❪❵❳❨❩❡❙ ❫♣❴❪ ❳❝❡❵♣❩⑧ ❡➀❨✉❫
❝♣❳ ➁❨❵❥ ❡❩❥ ➄❡q♣❨❵❆❪❳✉❳
❻❝❵♣❳❫ ❫❝❵❨✉⑧❝ ❡❩ ❨❩❙♣❩❪
❴♣❩♣❳❫❵❣❜
➄✉❵q♣q❨❵❳ ♣❩✇❙✉❥❪ ❝♣❳ ❞♣♥❪❦
❺❡❵❪❩ ❭❪❳❝♣❵❨❼➌❡❙❙✉♥➈✇❝♣❙❼
❥❵❪❩❦❻❝❵♣❳❫❨①❝❪❵ ➌❡❙❙✉♥♥ ❡❩❥
❆❪❩❩♣♥❪❵ ➌❡❙❙✉♥♥❦➀❨❫❝ ❨♥ ➒❪❣❩❼
❨❙❥❳➀✉❵⑧❦r❝♣❨➈❳❫❪①❥❡✉⑧❝❫❪❵❳❦
⑦❙♣✇♣❡ ④❡➀❪❵❴❡❩ ❡❩❥ ➄❡❵❡❝
④✉✇⑤♣❩❳❦➀❨❫❝ ❨♥ ➌❡⑤❪❵ ❻♣❫❣➈
❴❨❫❝❪❵ ❡❩❥ ❳❫❪①♥❡❫❝❪❵❦➃❡❵❣
➁❨✉ ❡❩❥ ➒❨❩❡❙❥ ➌❵❪❩❩❪❵❨♥
t❡①❙❪❳❦❷❙❨❵♣❥❡➈❳♣❳❫❪❵❦❭❪➀❵❡
❆✉❳❫♣✇❪❨♥ ❻❨❙✉❴➀✉❳❦r❝♣❨➈
❡❩❥ ➂q❪ ⑧❵❡❩❥✇❝♣❙❥❵❪❩❜
④❪ ❞❡❳ ①❵❪✇❪❥❪❥ ♣❩ ❥❪❡❫❝
➀❣ ❝♣❳ ❥❡✉⑧❝❫❪❵❦⑦❳❝❙❪❣ ➌❡❙❼
❙✉♥♥➈❳❫❪①❥❡✉⑧❝❫❪❵❦❆❪❳❳♣✇❡
⑥❪❪❫❪❵➈❡❩❥ ➀♣❵❫❝ ♥❡❫❝❪❵❦➒❪➅
➌❡❙❙✉♥♥❜
r❩❙♣❩❪ ✇❨❩❥❨❙❪❩✇❪❳ ❴❡❣ ➀❪
❴❡❥❪ ❫❨ ❫❝❪♥❡❴♣❙❣ ❡❫ ❞❞❞❜
❙❨q❪❙❡❩❥♥✉❩❪❵❡❙✇❝❡①❪❙❜✇❨❴❜
◆❅✈❇❈❉❇❡ ❋❍ ■❏❑▼
❖P◗❘❯❳❩ ❬❭ ❪♦♦❫❴ ❵❛❴ ❫P❳❫ ❜♦❝❳❞❢❳❣ ❤❴ ❛✐❥❦❴ ❧❣♦❞ ♠❯♣◗❣❳❯qP◗
◗❯♣◗❳❣❴ ❯q ❘Pr ❘♦❞❳ P♣ s❯ t❣❯♣❫❳❭ ✉ ❖❳❞♦❣P❯❩ ✇❳❣❝P◗❳ ①P❩❩
❢❳ ❘❳❩❫ ❯q q❘❳ ②❣❳r❢③q❳❣P❯♣ ④❣P❳♣❫r❘P♠ ⑤❳♣q❳❣ ♦♣ ✇❯q⑥❣❫❯③❴
⑦❳◗❳❞❢❳❣ ❥❴ ❛✐❥❦❴ ❯q ❥✐⑧✐✐❯❞❭ s♦❝❳❩❯♣❫ ④⑥♣❳❣❯❩ ⑤❘❯♠❳❩ ⑨
⑤❣❳❞❯q♦❣③ Pr ❘❯♣❫❩P♣⑩ q❘❳ ❯❣❣❯♣⑩❳❞❳♣qr❭
üî øîýöùô ❧ ÿòú óù ÿùùöùùöú
ÿòú ôÿ ❛ öú ✱ ôüö óïûÿíô îø
③ îòóò÷ ÿòú ❧ ÿòú ñùö û ❧ ÿòð
òóò÷ ýñ ❧ öù ✱ üî ôî ÿííöùù
íîùôðùüÿýö øîý øîýöùô óïûýî ✂ öð
ïöòô ÿòú ❤ ýö ýóù ❈ ýöúñíôóîò ✱
ûöýïóôù ÿòú òîôó ❤ íÿôóîòù ✱
ÿòú úö ✂ ö ❧ îûóò÷ ÿ øîýöùô
ïÿòÿ÷öïöòô û ❧ ÿò ✳
ëÿíü í ❧ ÿùù ýñòù øýîï
✙✗✔✕ û ✳ ï ✳ ôî ❉✗✔✕ û ✳ ï ✳ ❖ ò
êöí ✳ ✙ ôüö ❯ òóîò ✐ îñòôõ ùöùð
ùóîò ó ❧❧ ✁ ö üö ❧ ú óò ôüö íîòð
øöýöòíö ýîîï ÿô ôüö ❯ òóîò
✐ îñòôõ ë ❛ ôöòùóîò îø ❤ íö ✱
✖✕✙✕❉ éë ✆ íæ ❧ óùôöý èîÿú ✱
✩ ù ❧ ÿòú ✐ óôõ ✳❚ üö ❲ ÿ ❧❧ î ÿ
✐ îñòôõ ùöùùóîò óù û ❧ ÿòòöú øîý
êöí ✳ ☎ ÿô ôüö ❲ ÿ ❧❧ î ÿ
èöùîñýíöù ♦ ôö ÿýúùüóû
✐ öòôöý ✱ ✘✕✖ éë ❋ óýùô ♦ ô ✳✱
ëòôöýûýóùö ✳ ✝ ýöðýö÷óùôýÿôóîò
óù ùôýîò÷ ❧ õ ÿú ✂ óùöú ✳ ❯ ùö
ôüö ýö÷óùôýÿôóîò ❧ óò ❈ óò ôüö
ë ✂ öòôù ùöíôóîò ÿô
✳ ö ❛ ôöòð
ùóîò ✳ îýö÷îòùôÿôö ✳ öúñ ✲ ñòóîò
îý íÿ ❧❧ ôüö ❯ òóîò ✐ îñòôõ
❖♦❯ ë ❛ ôöòùóîò ❖ ø ❤ íö ÿô
✙✘✖ ð ✄☎✔ ð ✖✕✖✕✳
④❪ ❞❡❳①❵❪✇❪❥❪❥ ♣❩ ❥❪❡❫❝
➀❣ ❝♣❳①❡❵❪❩❫❳❡❩❥ ❥❡✉⑧❝❫❪❵❦
⑦❴❣⑦❜❹❵❡❩♣❩⑧ ❨♥
❻❵❡♣⑧❴❨❩❫❦✈❥❡❝❨❜
➼➽➾➚➪
➶➹➘➴➷➬
➮➴➱✃➮➷
❐❒❮❰❒ Ï❰❐❒ÐÑ ÒÓÔÕ❮ÖÖ
×ØØÙÚÛÙÜÝÞßàÙ×ááÙâãäßÙØåæçå
ßâàâèéâäÜÜØÙÚÚåéäÚäØØÙÚÛÙÜ
èâäêâëèâìèßâÛíéäØØäâÛ
îïäØðëâðÚÙîèâÜñÜÙðØÙÙÛïÙòÛó
×îîëÜÙâÛÝ ôèõèÜíéäÚëâößØÙÜ
ëâäÛØäò÷îäîîëÜÙâÛëâêâëèâäÛ
ôóìèøÙãÛØÙÙÛäâÜùó×ÚïãÛØÙÙÛ
èâúØëÜäíóûïÙäîîëÜÙâÛéäÚ
ØÙüèØÛÙÜ äÛ ýþÝæÿüó ✷ ó
×îîëÜÙâÛÝ ôèõèÜíéäÚëâößØÙÜ
ëâäÛØäò÷îäîîëÜÙâÛäÛ úëØãÛØÙÙÛ
äâÜ ❛ ÙòòÙØÚèâ×øÙâßÙèâãäÛßØñ
ÜäíóûïÙäîîëÜÙâÛéäÚØÙüèØÛÙÜ
äÛýýÝæ ✶ üó ✷ ó
×ØØÙÚÛÙÜÝ ❇ ëááí äíâÙ
Þä ✷ õÙØÛå t✁ åéäÚäØØÙÚÛÙÜèâä
üäØèáÙäâÜüØèõäÛëèâÜÙÛÙâÛëèâ
éäØØäâÛó
×ØØÙÚÛÙÜÝûíØÙá ❛ ä ✷ ÙÚ ✂ ëîïäÙá
❍ äâîèîàåþ ✶ åÞä ❦ ØäâÜÙåéäÚ
äØØÙÚÛÙÜèâäîïäØðÙèòÚÙîèâÜñ
ÜÙðØÙÙÛïÙòÛó
▲✄ ☎ Õ ✄ ❒ ✆ Ô ✝ ❰ ▲ ❮ÏÔ
✆ Ô ✝✄ ÕÐ ❆ Ô❒Ð
×îîëÜÙâÛÝ ôèõèÜíéäÚëâößØÙÜ
ëâäÛØäò÷îäîîëÜÙâÛèâ ëááèé
ãÛØÙÙÛ úØëÜäíóûïÙäîîëÜÙâÛéäÚ
ØÙüèØÛÙÜäÛ ✁ Ýç ✞ üó ✷ ó
×ØØÙÚÛÙÜÝìíâÛïëäÞèßëÚÙ
❇ ØäÜáÙíå ✁ çåßâàâèéâäÜÜØÙÚÚå
éäÚäØØÙÚÛÙÜèâäîïäØðÙèòïëÛ
äâÜØßâó
×ØØÙÚÛÙÜÝ×áøëâ ✟ èÛèõÙÚù ✷ ñ
éäáßåææåßâàâèéâäÜÜØÙÚÚåéäÚ
äØØÙÚÛÙÜèâîïäØðÙÚèòÜØëøëâð
éïëáÙÚßÚüÙâÜÙÜå ✷ ëÚÜÙ ✷ ÙäâèØ ✇
ÜØëøëâðßâÜÙØÛïÙëâ ✈ ßÙâîÙèò
ëâÛè ① ëîäâÛÚ ✇ ØÙîàáÙÚÚ ÜØëøëâðå
äâÜèâäüäØèáÙäâÜüØèõäÛëèâ
ÜÙÛäëâÙØó
×ØØÙÚÛÙÜÝ ❛ ÙòòÙØí äíâÙ
ùäÛèâåæ ✞ åßâàâèéâäÜÜØÙÚÚå
éäÚäØØÙÚÛÙÜõíÛïÙ ❛ èÚÙüïëâÙ
ìèßâÛíãïÙØëòò ➆ Ú s ò÷îÙèâä
êâëèâìèßâÛíãÙîØÙÛ ❡ âÜëîÛ ✷ ÙâÛ
äØØäâÛîïäØðëâðÛéèîèßâÛÚèò
÷ØÚÛñÜÙðØÙÙÚÙ ① ßäáäõßÚÙó
❶❷❸❹❺ ❻❼❽ ❾❿❾➀➁➂➃❾
➄➅➂ ➅❾➆➇❾➈ ➉➊➀❿❾➁ ➊➃➈
➋ ➌❾➆❾➍➀➊➎❾ ➂➏➀ ➐➑➒➓
➔→➣➣↔↕➙ ➛↕↕↔➜→➝➞➟➝➠➡
➋➎ ➄➊➢ ➢➂ ➃➤➌❾ ➂➥ ❾➊➌➅
➊➃➈ ❾❿❾➀➁➂➃❾ ➎➂ ➎➊➦❾
➎➤➧❾ ➎➂ ➌➂➧❾➨ ➩➅➊➃➦
➁➂➏ ➫➤➦❾➭ ➫➤➢➎➁ ➊➃➈
➥➊➧➤➆➤❾➢ ➥➂➀ ❾❿❾➀➁➎➅➤➃➯
➁➂➏ ➈➤➈➨
➲➳➵ ➸➺➻ ➼➽➾➚➚ ➵➺➪ ➳➽➽➶
➹➘➴➷➬➮
➱ ✃➘➴❐❒➘
❄
✴✵ ✹✺ ✵ ✻✼ ✼ ✹
✽ ✿✼ ❀ ❁ ❂ ❃
✷✍✎ ❊✏✑ ❙✒✓✔✔✒ ▲✕ ●✓✕✖✗✔
✭✎✘✍✙ ✾✚✛✜✎✘✘✢
♥✣✤✥✦✧★✩✥✪✫✤♥✬✥✫✤★✮♥✯✰✮✥✥✤★✩✩✲✳✣✰