The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, September 17, 2018, Page 17, Image 17

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ▼✫✬✭✮✯✱ ✰✲✳✴✲▼✵✲✶ ✷✼✱ ✸✹✷✽
✴✻✲ ✫✵✰✲✶❱✲✶ ✾ ✵✮✿✲✶ ❀❁✴✯ ✻✲✶✮❂✭ ❃ ❄❅
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ❊ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆☞ ✌✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❉✍✎❉✏✑✒✍✓✔
✕✖✗✘✙✚✛✜
▼✪✬✭✮✯✰
✬✪✪✬ ✱✲✳✭✮✯
✴❡✭✬❡✵✭✮✯✰ ✬✪✪✬ ♥✉❡✵✭✮✯
✱✲✳✭✮✯✰
✬✪✪✬ ♥❋✉✲✵✭✮✯
✢✣✤✥✦✧★ ✧✢✤✩
✷ ✶✸✹✺ ✻✼✽✾✼ ✿✾
✻❀❁❂✽❃✸✿✽✾❄ ✶✸✿❅
➤ ➤
❏❑◆◗❳ ❩❬❭❪ ❫◗❳❑❴❵❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢❤✐❥❤ ❦ ❧❧❧♠♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢✐❝❣✐
③q◗ ④♦t◗❳⑤◗❳❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤❞✐❞ ❦ ❧❧❧♠❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑤◗❳♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑤◗❳♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤✐❥❝
330 - Business Op-
portunities
435 - Fuel Supplies
✱✳✴✵✶✷✷✸
THE OBSERVER
NEWSPAPER
❉❊
❊s❋●❍■❉❏❑
475 - Wanted to Buy
✻✼✽✾ ✐❀ ❁❂❃
r❄❅❀❆❈ ❉❊ ❁❄ ❍■❊
✐❀
❢▲● Independent
Contractors ◆▲
❖sP❉◗s● ❘❋❘s●❊ ❉❏ ◆■s
❯❲ ❳❩❲❬❭❪
❫ ❴❬❵❛❬
❋●s❋❊❜
❝■❉❊ ❉❊ ❋ ❑●s❋◆
◆▲ s❋●❏
▲❘❘▲●◆❞❏❉◆❡
❊▲❣s s❤◆●❋ ❣▲❏s❡✐
❥sP❉◗s●❉s❊ ❋●s ❣❋❖s
❦❞❊◆ ◆■●ss ❖❋❡❊ ❋
✇ss♠❜
♥❢ ❡▲❞ ❋●s ❉❏◆s●s❊◆s❖
❋❏❖ ✇▲❞P❖ P❉♠s ❣▲●s
❉❏❢▲●❣❋◆❉▲❏
❘Ps❋❊s
❍▲❏◆❋❍◆ ◆■s
♣❉●❍❞P❋◆❉▲❏
❥s❘❋●◆❣s❏◆q
✻◗◗✾
❏❑▲◆
✐❀
❏❃❙✐❲❃r❃❆
❈❘❙✐❁❯
❁❂❃
❙❃❧❯ ❨✷❩❬✷❭❪
❵ ❞ ✴❣
❭✷✳❫
❤ ✴✷ ❥❦ ✸
♦ ❍ ♣
❲✈❙❳
❴
♠ ✳❦ ✵♥
❧ ✈ r ❆ ❯
❆✵✷✸✹✺ ✻✹❆✸✹✺✼ ❇✽✾✿
❀❁❂ ❃❄❄ ❂❣❃❅❈❊ ❋● ❃❁■❄❈❣❏
❑❃❀❣ ❤❋❁❈❊■ ▲❣❀▼❈❊❏
❑❣❋P ❃ ❄❀▼❈❁❊❈❅ ❜✽✾❈❣
✽❊❀❁❂ ❊■❃■❈ ▼❈❣■❀●❀❈❅
❊▼❃❄❈❊❏ ◗❃❄❄ ❘❃■❤❃❁ ❃■
❚❯❱✿❲❳❨✿❯❩❳❬❏
♣❉❍❳✉✇①❳②❉②✉
440 - Household
Items
❭ ☛☛
❪ ☞ ❡ ✕ ❫ ❴❵❥❥ ✏✔☞✕
③④⑤⑥ ⑦ ⑧⑨⑩❶❷ ❸❶❹⑩❷❺❻❼❽
❾❿➀➀ ➁➂➃➂ ➄➅➆❹⑩⑨ ➄❽❶❷➇
❾➈➀ ➉❽❶❷➇ ➊❺ ⑨❶➋❺ ❾➌
➍❶⑨⑨ ➌➎➈➏➌❿➐➏ ➎➑➒➓
505 - Free to a good
home
⑨⑩❶❹⑩ ➋➄➔➂
450 - Miscellaneous
→
➣ ↔ →↕ ➙ ➛ ➜ ➝
➠➡➢
➤ ➥➦➧➨➤ ➩➫
➫➢➤ ➧➨➯
➭➥➯➲ ➢ ➫➦
➭ ➧➳ ➧➤ ➲
➫➢➯➳➧➸ ➢➟
➦➨➼➥➪➶
➭➨➸➥➭
➨➻➯
➢➾➚➢➯➦➫
➫➢➯➳➧➸ ➢
➹➻➯
➘ ➴ ➷ ➷ ➬➤ ➨
➧➫
➨ ➮ ➭ ➧➲ ➥ ➦ ➧➨ ➤ ➟
➺➱✃✃ ❐❒❮❮❮❒❰Ï❐❒Ï❰❰Ð
380 - Baker County
Service Directory
550 - Pets
ÑÒÑÓÔÑÕÔÖ Ñ×
⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶ ⑦⑧⑧⑩
❷⑦❸❸❹⑩ ❹⑧❺⑩⑥❹❻⑥ ❼
⑩❽❺⑩⑥❹❻⑥ ❾⑦❹⑧❺❹⑧❸❿
➀➁➂➂➃➄➅➆➇➈ ➉
➊➃➋➆➌➃➍➎➆➇➈➏ ➐➃➇➎ ➉
➃➑➑➆➅➆➃➍➎➏ ➀➀➒➓➔→➣↔➣↕➏
➙➛➜➝➙➞➛➝➟➠➡➢
➤➥➦➧➨➩ ➫ ➭➯➲➳➵➸➺➺ ➻➳➼
➽➸➾➵➚ ➪➾➽➽➳➵➶ ➵➳➽➺➸➹➳➘➴
➽➸➷➹➬➾➮➱ ➸➮➘ ➯➷➬➳➵
➬➳➸➲✃ ➘❐➷✃ ➵➳➽➸➾➵➶➚
➻➳➸➶➯➮➸❒➺➳ ➵➸➷➳➶➴ ❮➸➶➷
➶➳➵➲➾➹➳➚ ❰ÏÐ➼ÑÒ❰➼Ó❰ÔÕ
Ö×
ØÙÚ ÛÜÝÞßÝ
ÛàáâÞÝãÛÞÙàá
Ûäåæç æèå Ûéæêè ëêèì
íßáÛßâîïðñòóðôõö÷ ø
ùõöõúû üýïþðöÿï ❢
✺ ✁✂✺✁✄✂☎✆✝✞
❈❈✟✠ ☎✡✝✡✁
❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦
❧♠qq ✈✇ ①✇✇③ ④✇⑤q
⑥③⑦ ⑥♠q ⑧⑨⑩⑩❶
❷❸ ❹❺❻❼❽ ❾❿➀ ➁ ➂➃➄❽➅
➯➢➵➢➯➯ ➥➭
➺➨➤➦➥➸➦
➦➯➻➫➦➢➼➽
❋◆ rt✉✈①③④✈④✉③✉❜
➞ ➜➞ ➟
➆➇➆➆➈➉➊➋ ➌➍➎ ➏➐➑➒➓
➔→➐➑➣➑➑↔↕ ➙➛➜ ➝➑➞
➓➐➟➑➠➑➐ ➡ ➢➤ ➥➜➦➦ ➑➒➤
➧➨➙➞➨➜➩➞➫➭➯➦
ØÙÚ ÛÜÝÚÞßÚÞ
àáâãäåäáæ
çèàéêáã
Õëìíîíï ðì ñòóôîíïõ
ö÷øùù úûüý
àáâãäæþàÿ
➲➳➵ ➸➺➺➻➼➺➽➾➼
➚➻➺➺➻➪➶ ➹➘ ➴➵➷➬
➮➘➱✃ ❐❒ ➳➹❐❮❒ ➘➱➹
➷❰Ï➵ ➹➴❰➳ÐÐ
ÑÒÓÓ Ò ÔÓÒÕÕÖ×ÖØÙ ÚØÛ
ÜÝÞßà ➹➘ ❐➳Ï ➴➘áÐ
âãäåæ çèéê ëåæãìí
îïðñîòóñóôõó
❐➳Ï ö➘✃ ÷øìèå
ùãúæãûíå üýþåæÿåæ
îïðñ ✺ ôóñóðôð
❐➳Ï ö➘✃ ✥ åÿè
æ❘êê áàéã
Ñì❆ ñìð ✁ó❆✂ ✄ ☎ðì✁✆
❙ëñ✁ì ✝ðì ✞ðëíï òì❆î✂❆✂✆
✩✟✠✡✡ ☛ ☞✌
❙❆ðñ îí ❆ð✍ò✞✆
✶✎✏✑ ✒î✝❆✓ ❙❆ì✁✁❆
✺✎✶✔✕✑✖✔✖✶✑✶
❉✗✘✙✚✛
■✘✜✢✣✚✘✤ ✗✥
❈✦✧✧ P★✪✫✬✭✬✦✮✫ ▼✯✰✯✦✧
❈ ✴ ✵ ✷ ✦ ✮✪
✱ ✮✫✯ ✲ ✦✮✭ ✳
❢✴✲ ❞✳✰✦✬✧✫✸ ◆✹✻ ❥✯✫✰ ✦
❞✬ ✫✭ ✴✯ ✮✰
✷✧ ✦✮♣
✭✴✈✳✲✦❣✳
❢✴✲
✭✳❞✯✲✳✫✸ ❄❅❅❃❇❀❊❃❊❀❀❁
✴✲
★✰✰✷❤❋❋●●●✸❞✳✮❃
✾❞❍
✰✦✧❁❂✷✧✯✫✸✭✴✵❋❇❁
❏❑❑❄✸
LOANS
▲❖◗❚❯❱❲
✩☛☞☞ ✌✍ ✩☛☞☞☞
❋ ❛
❳❚❨❚❯❱
❩❬❭❪❬❫❴❵
❛❜❝❡
❭♠♥♦♦❝qrs
✎✍
✻
☛☛
▼
☞✍✕ ▼✎✍
☞
⑨❣❵❤rq ④❣❦④❵❣q❶❭ ❹❣❦❺❵⑩⑦
⑩r❦❛❡⑤⑤❶ ❦❻❛❵❤❼⑥❡❛⑦
❡❥❵❤ ❽❶ ❾r❤⑥❶❵❣ ❿❦❣⑦
④❦❣❡qr❦❛ ❺❦❣ ⑥❦❣❵ r❛⑦
❺❦❣⑥❡qr❦❛ ④⑤❵❡⑩❵ ⑨❡⑤⑤
720 - Apartment
Rentals Baker Co.
❫❴❵❢❣❦q❵ ①❢②③❦④
❣❴❣q❢⑤⑥⑦❢ ❣⑧⑧
②❢❦⑧❦❢❦⑥❵ ❴❣❦③⑨ ⑧❣②⑦③q⑩ ④⑦
❵❦❢⑥❶ ❷❸❹❺❻⑤④ ❼
③⑥❴❶ ❺❸❽❾❺❽❿❾➀➀❺❸
➲➳➵➸➺➻➼ ➽➾
➚➻➪➚➳➻➸➼
➶➹➵➹➘➳➶➳➵➸
➴➷➬➮➷➱✃❐❒❐➱❮➷❰ÏÐÑÒÓ
ÔÕÖ➾×ØÙÚÛ➾➽➾Ü
❡
750 - Houses For
Rent Baker Co.
òóôõö÷ø ùúû üýùùöþ
ÿ ● ✁✂✄☎●✆✝✞
❈●✄✟✠✄✡ ☛☞✡✌ ✡✠✄●✍✝✞
❘●☎✍✝✎ ✁✄☞✏✍✝ ✑ ✒✓✔ ✕✠
s✠✖☞☎✍✎ s✞ ✟✝✡ ✆✠☎ ☞✏✞
✩✗✘✙✓s✠✞ ✘✚✛✜✢✗✢✜✢✢✚✢
760 - Commercial
Rentals
780 - Storage Units
❆✣❆✤✥❆✦✥✧ ✤■ ❖★✪✫✬✭✮✯
❋✫✮ ▲✭✱✳✭✴ ✻✵✶✹✼✽✵✶ ✾✿❀
✫♦❀
❁❂✳✪✮❃✱❄
❇❂❃ ❄❁❃✿❅✴
♦❃★✭✴
✮✭✳✪✮✫✫r✳✴
✮✫ ❄❄❂❊
❁✫✫ ✮✴
❊✫♣✭✮●
✾✳❄✱✿❁
✽✵✶✹✼❉✶
❄✫✪✳ ✫♦
❍❃✪❏● ❑▼✼❀◗✼✵❀❉❘▼▼
✷✣✤✥✦✧★ ✪ ✫✬✭✮ ✮✯✰✱✲
✐✳ ✴✬✵✲✶ ✸✐✭✹✺
✸✻✯✱✲ ✭✯ ✼✯✽✳✭✯✽✳
P✲✭ ✬✻✻✯✽✲✼ ✽✐✭✮ ✼✲✾✯✱✐✭
❲✿❀✿❁ ✐✳❂✻✰✼✲✼✺
❃❄❅❅✿❆✯ ❇ ❃❄❅❅ ✼✲✾✺
P✻✲✬✱✲ ✶✲✾✻✹ ✭✯
❞❉❊❋❍■❏❑▲▲❍▼◆❊❉❖▲◗❍❙❊
✽✐✭✮ ✇✬❆✲❚ P✮✯✳✲ ❯ ✬✳✼
❂✰✶✶✲✳✭ ✬✼✼✶✲✱✱✺
❙❚❯❯❱❳❙❨❩❬
s ❪ ❫❴ ❵
➋➌➍➍ ➎➏ ➐➑ ➐➑➒➌➓➔
→➣↔ ↕➙ ➛➣➜➝ ➞➟↕ ➠➡↔➛
➢➜➜ ➞➟↕➤ ➤➣➥↔➢➜ ➥➣➣➦➙➧
❛❜ ❡
❥❦
✉❥st❜❡❥❴
✈❜✇❦t❜ ✇❦
✈❵⑤s
❚❭❭❨❙❱
❧ ❵ ❫s ❵
♠❵❫qt❥❛q❧
①❫
③❡❫❦④
⑥❜ ⑦ ⑦ ❵ ❡④ ⑧ ❵ ❧⑦
♠ q❥ ❧✈❥ ❦⑨ ⑩
st❡❵❵t
❶ ❷ ❸❷s ❛
❧❵❹❵❧
❜❛
❜ ❛❛❥❴❵
s❪❫❴❵ ❫t ❶❺❶❻ ❼❫s✉④
❥❦⑨t❜❦ ❽❹❵⑩ ❽❹❫❥❧ ⑥❵❪t
❸
❾ ❸ ❻❷ ❿ ⑦ ❜ ❦ t ✉ ⑩
❛❜❡
➀❵➁t
❱❳❨❩ ❬❭❩❩❪ ❱❳❨❩
❫❴❵❛❜ ❝ ❫❡❢❣
❤ ❥ ❦❧♠♥♦♣ qr♣t✉
❤❦✈① ❦♦♥ ②③ ❦♠♦ ④⑤⑥⑦
❤⑤❦✈ ⑤③q ②③ ❦♠♦ ④⑤⑥⑦
❤⑧⑥⑨ ⑩③q ❦♠♦ ④⑩⑦✈
rq❵❤ ❡❛❤ ⑧❛⑨❦⑥❵ ❣❵⑦ ❶❷ ❸❹❷❺❻❼❽❾❿❸❹➀ ➁➂➃ ➄❷❼❸❻➅➀
⑩q❣r⑨qr❦❛⑩ ❡④④⑤❶❭ ❷❡❸ ➆♥ ➇r✉t✉➈➉⑦⑧⑨➊⑦⑨⑥❧⑨⑩⑨⑧
❚❩❩❚❬❭▼❳❱❭❪
➁➂➃➄➅➆➇➈➅ ➁➆➅➅➉
➊➆➋➊➅➆➃➌ ➍➎➍➃
➏➐ ➎➑➐➒➓➔→ ➋➆
➣↔↕➙➛➜➣➙➜↔➝➜
➞➞➞➟➠➡➢➤➥➦➧➨➥➠➦➥➥➩➫➭➟➠➯➭
✷✲✴❃
725 - Apartment
Rentals Union Co.
◆✴✵✶✸✹
ÝÞßßàáâã ßàãâá
❆✻✻ r✽✾✻ ✽✿t✾t✽ ✾❞✈✽rt✐✿✽❞
äåæçèéåêë ìíîèï
❤✽r✽❀✐♥ ✐✿ ✿✉❁❥✽❝t t❂ ð ñòó ô ñõï öõ÷÷ öêæîøùú
t❤✽ ❋✽❞✽r✾✻ ❋✾✐r ❍❂✉✿❀ ðôó ûõç÷ê öõí üêõ÷îúï
✐♥❃ ❆❝t❄ ✇❤✐❝❤ ♠✾❅✽✿ ýþôÿ ✺ ✁ ÿôðô ✂
✐t ✐✻✻✽❃✾✻ t❂ ✾❞✈✽rt✐✿✽
✾♥❇ ♣r✽❉✽r✽♥❝✽❄ ✻✐♠✐t✾❀ ❈✄☎✆✝ ✶ ✞✟ ✠✡ ☛☞✠✌✍✎✏✑✒
✇✓✔✓✕ ✖✗✒ ✘✙✚ ✛✜✢
t✐❂♥✿ ❂r ❞✐✿❝r✐♠✐♥✾t✐❂♥
✩✣✤✥✓✦✧✒
❁✾✿✽❞ ❂♥ r✾❝✽❄ ❝❂✻❂r❄
✥✣✶✌★✪✥✌✶✤✫✣✢
r✽✻✐❃✐❂♥❄ ✿✽❊❄ ❤✾♥❞✐❝✾♣❄
❉✾♠✐✻✐✾✻ ✿t✾t✉✿ ❂r ♥✾❀ ❋✬✭✮✯ ❚✬✰✮✱✲ ✳
t✐❂♥✾✻ ❂r✐❃✐♥❄ ❂r ✐♥t✽♥❀ ❇✴✵✷✸ ❲✹✻✹✼ ♣✽✾✴✿ ♥❀
t✐❂♥ t❂ ♠✾❅✽ ✾♥❇ ✿✉❝❤
♥❀ ♣❁❂✻✸
♣r✽❉✽r✽♥❝✽✿❄ ✻✐♠✐t✾❀ ✻✷❀s✾♥✼✿
❃❀✾♥❄❀♣ ❧✽❅♥✴✵❆✸ ❉❊●●
t✐❂♥✿ ❂r ❞✐✿❝r✐♠✐♥✾t✐❂♥● ✷
❂♠ ✸ ❉❍● ● ✴❁ ♣ ✸
■✽ ✇✐✻✻ ♥❂t ❅♥❂✇✐♥❃✻❇ ❊❍✳❄■✳●❄❏❑■❑✸
✾❝❝✽♣t ✾♥❇ ✾❞✈✽rt✐✿✐♥❃
❉❂r r✽✾✻ ✽✿t✾t✽ ✇❤✐❝❤ ✐✿
▲▼◆◆❖ P▼◆◆
✐♥ ✈✐❂✻✾t✐❂♥ ❂❉ t❤✐✿ ✻✾✇●
◗❘◗▼P❙◆❖P❯
❆✻✻ ♣✽r✿❂♥✿ ✾r✽ ❤✽r✽❁❇ ❱❳❨❩ ❬❭ ❪❭ ❫❴❵❛❜❵❝
✐♥❉❂r♠✽❞ t❤✾t ✾✻✻ ❞✇✽✻✻❀ ❞❡ ❢❣❡❛❤❵❝ ✐❣❵❥❦❛
✐♥❃✿ ✾❞✈✽rt✐✿✽❞ ✾r✽
✾✈✾✐✻✾❁✻✽ ❂♥ ✾♥ ✽❏✉✾✻ ♦q❜❤r❦ t ✉❩❩❭❩❩❝ ❨✈①
❂♣♣❂rt✉♥✐t❇ ❁✾✿✐✿●
t✉②✉❭❩❩ ❱✈① t③✉❩❭❩❩
❑▲▼❖P ◗❚▼❯❱❳❨
♦q❜❤❵❛q ❡④④❣❦❴❡⑤ ⑤r⑥⑦
725 - Apartment
Rentals Union Co.
✼ ✽✾✿
❀❁❂
710 - Rooms for
Rent
✈❜❜❡
➂❡❵✇❥ ❦⑨
❛❡❜⑦
t✉❵
t❜
❽
⑥❥✈❵
❪❜st
❜❛❛❥❴❵
✇❿❵➁❴❵❧❧❵❦t ❵➁❪❜sq❡❵⑩
➀❵✇
❴❫❡❪❵t
➃
❪❫❥❦t⑩
➄❥❦⑩ ❶ ➅❵❫❡ ❧❵❫s❵➆ ❫❧❧
qt❥❧❥t❥❵s ❥❦❴❧q✈❵✈⑩ ➇❜❦④
t ❫❴ t
➄❥❴✉❫❵❧
❻➈❶④➉❸➊④❶❶➋➋
❫t
❛❜❡ ✈❵④
t❫❥❧s⑩
780 - Storage Units
The Grove Team, LTD
➃➃➃➄➅➆➇➈➆➉➊➋
➌➋➉➍➆➎➏➄➐➑➒
752 - Houses for
Rent Union Co.
➸ ➺➻➼➽➾ ➚➪➶➹➘ ➴➷➘➷➴➹
➶➹❐❒
➬➮➱➱
✃
❮❰ÏÐÑÒÓÐ➮❮❮❰❒
745 - Duplex Rentals
Union Co.
ÔÕÖ×ØÙÚÛ ÜÚÝ Þßàá
âããäå æßçè ãé êæá
➓➔→➣↔↕ ➙ ➛➜➝ ➞ ➛➟➝ ➠➡➢
æâãëêìå éã èäãíîéïå
➤➥➡➝ ➦➥➧➨➩➫➭➫➩➯ ➲➫➢
➧➥➜➫➩➫➜➝ ➳➥ ➨➫➭➵➸
ðñòó äçôõ æìöè àßæõ
÷çõ øäîìù úâãæßâçù
➵➧➥➺➤➡➻➝ ➼➽➾➾➸ ➧➥➝➚
÷ïéçõ òûüáýñþáüóÿûõ
➞➵➭ ➟➡➜ ➩➟➵➭ ➧➥➡➭➪➶➵
➲➫➡➭➝ ➹➾➘➢➘➞➘➢➞➴➷➬
➮➱✃➱❐ ❒ ❮❰ÏÐÑ Ò ❮ÓÑ
ÔÕÕÖ×ØÐÙÑ ÚÛÜÝ ❰ÞÚß
àÙÐÞ ÞáâÏÓÝß ãÙ
ÝÐÙäåæçß èÞâÝ Ùæ ÓÚé
ÚÏÙêÓÛß ëâ ìÐåÛí èÏÙÚé
ÞÏâí ëçâß
ÖîÕéïðÒéÕ×ñîß
◆ ✁✂
✸✄☎✆✄ ❤✝✞✟✠ ✐✡✲
❝☛ ✞☞ ✠✟
❢ ✠✡ ❝✠☞
②✌✍☞✎
✷✲❝✌✍ ❣✌✍✌❣✠✎ ❲✏✑✎ ✌✡☞
✡✠♥ ❢☛✝✝✍✐✡❣✒
✩✓✔✕✕✏✖✝ ✰ ☞✠❞✒ ✗✘
❈ ✌ ☛ ☛
P ✙ ✚ ✛
ÓÒÔ❐❰Õ✃
Ö ×ØÙÚÛÜÝ Þßàá ØââãÚÚ
äÝåæäÜçæÝäèÝ
éêëìíîïîïðí ñ➮îíÓ
òãÞóô× õáößáÙ ßô ÷ØÚø
Øô× ù úøáããøÚû òØüãá ýóøÙ
❇ ✁ ✂✄☎✆✝ ✥✞✟✠ ✡☛☞✌
✡☛✌t☛☞✍✡✎☞☛ ✏✞✟✡☞✞✑✑☛✒
s✡✞☞✍✠☛ ✓✞☞ ✡☞✍✔✑☛☞s✕
✌✞✡✞☞♠✞✌☛s✕ ✖✞✍✡s✕ ☛✡✏✗
✩✘✗✙✙✚✓✞✞✡✗ ✛✜✢✣✛✢✤✣✦✦✧★
✞☞ ✛✜✢✣✛✢✤✣✦✜✧✢
þÿ
❈✪✫✬✬✭❈ ✬✮✯✰✫✱✲
✺✳✴✵✺✶✳✵✴✺✷✳
✶✸✹✺ ✻ ✼✽✾✿✿✽
◆❀❁ ❂❃❄❅✻❅❆❉❊ ❊
❱❋✾●✿✽❍ ■❏ ✼●❑✿▲ ❃▼❋●❖❋P❖✿
✼✿❙◗✾●✽❍ ❃❙❙✿▲▲ ❀❘✽✾❍
❚❱ ✼✽■✾❋❯✿
➨➩➫➭➨➯➲➭➳➩➵➨
➀❱❩➁➂ ③③②⑦✉❩➁❨
➮➱✃❐❒❮❰Ï Ð✃ÑÒ
❫❴❡❜ss
❫❦✈
➌ ➍➎➏➐ ➑➒➓➔➌➎➐
→➣↔ ↔↕➙➛➣➜➝ ➞➟➠↕↔
➣➡➣➠➢➣➤➢➝➥
➦➧➨➩ ➫➭➯ ➲➝➛ ➳➙➥
➵➧➵ ➫➩➦➸➫➭➦ ➲➝➛ ➳➙➥
➵➧➨➯ ➫➭➯ ➲➝➛ ➳➙➥
➺➲➢➞↔ ➻➝➲➙↔➠↕➺
➨➼➭➭ ➽➣➻➠↔➙➟ ➾➡➝➥➚
➙➛ ➼➯➩ ➪➢➳ ➶↕➥ ➹➣
➘➛➣➟➻➝➥
➴➣➢➢ ➦➼➨➸➷➨➯➸➭➬➷➬
✺✔✓✲✜✕✺✲✕✔✢✕
❲❳❨❩ ❬❭❭ ❪❫❴❵ ❛❜❫❝❝ ❞
➇❡❢❣❜❤✐❥❤❦❧❣ ♥ ♦❢❧
♣❜❥q♥r❢ ✉❫✈✇①✈❣r② ♥❛
✇❥❧ ♥❛ ③④⑤ ♥ ⑥❥⑦ ⑧♥✇✇
⑧❥❫❣❜q⑨❛✈①❢ ♣❵❢①❛ ❤
④④⑩❤❶⑤❷④❸ ❦❧❣ ⑨❥❫q❛⑦
➾➚➪➶ ➚➹ ➚➪ ➹➘➴
➷➬➮➱➱➚➾➚➴➶
➮➶➱
✃ ❐ ❒❮ ❰Ï❰ Ð ÑÒ Ó Ô Ð❰
ÕÒÒÖ×ØÙ ÚÒÐÛ ÜÕ❒ÝÝ×Þ
Ú×❰ß ❒ßÝ Ü❒Ø ❐❰Õàá
✐❦❧
❛t✉✇
①②❦③④⑤♦⑥♠
⑦⑧⑤❡
✐⑨
605 - Market Basket
④⑤r⑩❶ ❛❡❷❝❡ t⑤❸❵ ❫❝⑥
♥ ①⑨❧❧ ❬❹❺❹ ❻❼r♥ ❽❝❾
ROUTES
AVAILABLE
❸♥❡❷r ❫❼⑧⑥ ❭♥❡❷ ⑦r⑤④❝
♥➀➀q ➁❶ ⑩
❡❝r⑥ ❡❼❿⑥ ❼⑤♦r
❭❬✉✉ ✐❾ ➂❦❦❾❦❧⑨❾⑨❦➃➂⑩
LaGrande
& Union
➄➅➆➇ ➈➉ ➊➋➌➍➌➌ ➎➏➐ ➑➌➒
✎✏✑✒✎✓✔✒✕✔✕✓
✑✶✔✓ ✖✗✘✙✚ ✛✚✘✜✜✚
➢➣➤↔ ➐➣↔➤➍
➟➠↔↔ ➡
➎➐↔↔
➜➧
➢➣➙➤→↕↕→➤➝➏➣➥ ➟➦→➐➤
❖✢✣✤❖✥ ❙✦✧✦✣ ❧★✪ r✫✲
q✬✭r✫✮ ★❛✯✰❛✫ ✪✇✰
❝✰❛✱r★❝✱✮ ✳✰r ❝✰❛✮✱r✬❝✲
✱✭✰❛ ✪✰r✴ ✱✰ ❜✫ ❧✭✲
❝✫❛✮✫✵ ✪✭✱✇ ✱✇✫ ✷✰❛✲
✮✱r✬❝✱✭✰❛ ✷✰❛✱r★❝✱✰r✮
❇✰★r✵✸ ❆❛ ★❝✱✭✹✫ ❧✭✲
❝✫❛✮✫ ♠✫★❛✮ ✱✇✫ ❝✰❛✲
✱r★❝✱✰r ✭✮ ❜✰❛✵✫✵ ✻ ✭❛✲
✮✬r✫✵✸ ❱✫r✭✳✯ ✱✇✫ ❝✰❛✲
✱r★❝✱✰rt✮ ✷✷❇ ❧✭❝✫❛✮✫
✱✇r✰✬✼✇ ✱✇✫ ✷✷❇ ✷✰❛✲
❲✫❜✮✭✱✫
✮✬♠✫r
✪✪✪✸✇✭r✫★❧✭❝✫❛✮✫✵✲
❝✰❛✱r★❝✱✰r✸❝✰♠✸
P✽✾ ✿❀❁P✾❂❃❁❄
❅ ❉❊❋ ●❍■❊❏
❅ ❑❊■❍▲❊▼◆◗❘❚❯▲▲◆❳◆❍◗❏
❅ ❨❩❍❬❏❭ ❪❫❴❫❘❊❏
❅ ❨◆▲◆◗❘ ❵ ❞❊❡❣❏
❅ ❤◆◗▲❍❋❏ ❵ ✐◆◗❊
❥◆◗◆❏❩ ❋❍❴❣
❦♥♦♣s ✉✈♥①②♣③ ④⑤⑥⑦⑧
⑨⑩❶❷❸ ❹❺❻❼❹❽❾❼❺❿❺➀
➁➂ ❹❺❻❼❺➃❾❼➃❺➄❾
➅➅➆➇➈➉➊➋➌➍
➧➨➩
➢ ➣➫ ↕➭ ➡↔ ➡ ➥
➨➏➝➫↔
➩↔➦➏➤↔➍
➎➐↔↔
➟➏➦↔
➐↔➙➤➐➝➫➤➝➏➣➙ →➠➠↕➯➍ ➓→↕↕
➑➲➳➵➵➲➸➺➸➲➌➑➺➋
LaGrande Observer
➻➼ ➽➼➾ ➚➪➪➶ ➹➘➹➪➴➷ ➬➮
➷➬➘➴➬ ➱➮✃➴ ❐❒➴➪❮ ❰➴ ➘➴➪
➱➮ ✃
Ï ➮Ð❒➚Ñ
➹➘➹➪➴➷
➬➮
➷ ➹➪Õ❒ ➘Ö
Ø ➘Ù ➪➴
Ò
➚➪➪➶
Ó➴➘➹
➬Ô➮➷➪
❒ ➬ ➪Ï ➷ ❮
Ú❒➬➱
ß➪➷➮➴➬à
➷ ➪ÖÖ➷
➬❒➪➶
➹ ➘ ➹➪➴➷ ä
×Ô➪
Û➪➴➘Ö➶
ÜÝÝÞ
➘➬
á✃❒➬➪
âà
ã ✃➚➶Ö➪➷
➮❐
Ø ✃ ➚➶ Ö ➪➷
❐➮➴
åÜäææ ➪➘ÕÔä
ç èé ê ëì
ó ôò
í èî ï
ðñò
ðñùú
ü ý þÿ
ý
❇ ☎✆✂
✄✝❡☎✂✁❋ ✞ ❇ ♣ ✂✁❋ ✞
✫ ✆✝ ❋❇✂ ❇❋✟❇☎✠✆✡
P☛ ☞❯P
✷✌
P
❚ ❉ ❉❯ ☛
✶ ✍✎✎ ✷✎✷ ✷✎✏✑✡
õ
ý
ó
ý
ÿ ý
ÿÿ
óñ÷ø
üò
ú
ò ö÷
ö
ú
ý
ÿ
óòöö
øñ
ð
ú
ôù ÷ö
ðø
ú
ôù
ú
✥✒✓✔
✕✓✖✥✗ ✘✓ ✙✘✒✕ ✕✘
❍✚✓✛✕✒✜✚ ✢✘✓ ✕❍✚
✙✣✛✤✦✧ ✢★✩✩ ✪ ✦✬✭ ✮✬✯
❝✬✰✱✲✳✔ ✕✬✴ ✦✩✵✸❝✰✱✹✺✩✔
✢★✩✩ ✕✲✻✱✳✼✔ ✒✺✺ ✽✬✯
✾✩★✻✲★✿ ✕✬✿✩✳ ✥✬★✩
✘❖✧ ✥✒✣✣
❀✯❁❂❂✯❃❀❁✯❀❀❂❄
❅✘✤✒✥❆
çèéêëì íèîï
385 - Union Co. Ser-
vice Directory
➵➸➺➻➼➽➸➾ ➚➪➶
➵ ➹➘➴➷
➬➮➱✃ ❐❒❮✃❰ Ï❐❰ ÐÑ Ò❰ÓÔ
ÕÖÑ×ØÑÙ×ÚÙÑÛ
ÜÜÝÞÑÙÑÕÑß
❊❈●■❏❑▲▼◆
❏▲◗❏
❙❘❱❱❲ ❳❨❩❱❬❨❱❩❭ ❪❫
❴❵❛ ❪❫ ❜❞❢❭❣❤✐❥❵❨❩❦
❧♠❵❬ ❩❦❱ ♠♥❬❫ ❩ ♦
❥❵❨❩❦❫❭q r❱s♥t✉s❱ ✈♥✇❦
❙❘❱❱❲ ①♥✉❱❬ ②❘❩♥③
④❱③❦❨❵s❵✇⑤❭ ❙❩❬❱t❥
⑥♥❲❱❵❫⑦ ⑧⑨❫♥③ t❨❲
à á âã ä å æ áçå è áà
⑧❵❬❱⑩ ❶tss ❷t❬❩❦s♥❨❸
éêëìíîêïð ñòëóôêîóòôí
④❵❲t⑤ ❞❹❺❤❤❹❣❻❻❹❣❢♦❼❭
éêõ ö÷øù úûüý ôðþ
ÿ ôðí ê
í ëðííðí
ó êó êì ðôó íð êëì ïðôþ ❽❾❿➀➁➂➃❾ ➄❿➅➅➆➀➂➇
➄➈➁➂❿➀➉
➊➋➌➍➎➋➍➌
òô
êëìíîêïð îòëþ
➏ ➐➋ ➑➒ ➍ ➓➔ →➍ ➎➣ ↔➐ ➓
óôêîó ë íðô îðí ð þ
→↕➍➍➑➙ →➍➎➣↔➐➓ ➛➜➒➐➍➙
îðëíðì õ ó ó ð éêëìþ
➏➎↔➜➑➝➜➋➑ ➞➜➟ ➠
íîêïð ñòëóôêîóòôí
➡➢➤➔➤➤➥➦↔ ↔➎ ➏➎↔➜➑➠
òêôì
í þì ó
➝➜➋➑
➧➒➌➎➜
➠
ë
ðô ê òõí ê îòëþ
➡➨➩➔➤➩➥➦↔➔ ➏↔➌➫ ➊➋➠
í ðô óò ðëí ôð ó êó
➭➒➐➑➍ ➯➲➳➳ ➵➣ ➯➣
ó ð
í ëðíí í êîþ
➲↔➐➌➍➎➔ ➸➺➻➻ ➯↔➎ ➼➍➠
ó ð îðëíðì êëì êí
➌➜➣➒➓➙ ➠ ➢➠➽➾➾➠➤➩➚➠➨➨➪➢➔
ê òëì ëí ôêëîð êëì ê
ÿ ê ðì ëì ì ê
îòëóôêîóòô õ ò êí þ ➶➹➘ ➴➷ ➬➮➱✃❐ ❒❮❐❰ Ï❮Ð
ðì ó ð óðíó ë êëì
➬❐ ÑÒÏ Ó Ô➬ ÕÖ✃ Ö×Ø
ð ïðô ðëîð ôðÿ ôðþ
Ù❮Ð✃ ÕÖÚÐÛÜ Ô➬Ð❮Õ✃ ÚÕ
ðëóí òô îðëí ôð
Õ➬ ÕÖ✃ Ý×Ù❮Ð✃ Ñ➬ÞÚØ
òô ò ô ïôòóðîó òë îê
àØ
✃ÕßÜ
❒❮➮➮
þ úûþú ü òô í ó
áââØãäåØàæãâ
ò ô
õð í óð
õõõ î íóêóð òô í óò çèéêèëìíî ï ðñòò óôõ
î ðî
ó ð
îðëíð
ðöñ÷øùóöô úøûüõ
íóêó í ð òôð îòëóôêîóþ
øýòþ ÿ ❍ ✁ ②✂✄☎ ♣☎✂✆ õ
ë õ ó ó ð í ëðíí
✄✉✝ ✐✆✁❍ ✆✁ ✁❞✂♣✁✆ ❍❛ õ
ðôíòëí ìò ë êëìþ
❛✂☎✆❍❢❞② ❢② ✝t✁ ñ ✁ õ
íîêïð ê ëóðëêëîð ìò
s✁❍☎✉t ✫ ❉✁ ✁❞✂♣✞✁♥✝
ëòó ôðÿ ôð ê êëìíîêïþ
♣☎✂s ❍♥✆ ♣☎✁s✁♥✝✁✆ ✝✂
ë îðëíð
✞❍♥✄❛❍✉✝✄☎✁☎s þ û ❍❞❞
✶ õ ✟✠✠ õ ✡☛✡ õ ☞✠✟✌ ❛✂☎ ❍
ð ☎✁✁ ó ✆✁❍ ❙✝❍☎✝✁☎
ý ✄✐✆✁ þ ❙✄❢✞✐✝ ②✂✄☎
✐✆✁❍ ❛✂☎ ❍ ❛☎✁✁ ✉✂♥s✄❞ õ
✝❍✝✐✂♥ þ
❛❛
t
❢
❜q
✁
✂
❛
✄
❜
✁
t
❇
☎
q
❛✆ ❛
t
❜
q
q
❛ ❢
q
✁
t
❢ ❛❛
❛
❢q❛
t
✄
t
q
❡
✂
❢
❛
q
q
✆
✠✟
✁
q
❜
☎❛
t
❜☎
❝
q
✄
☎
❛❛
✺✝✞ ✟
☎
t
✿
☎q
❛
t
❜
❢
t
❜q
P
☎
✄
❛
✂
q
✄ ❛
❛
☎
✡ ☛☛
●☞✌☞✍✎✏ ▼☞✍✑✒✎✌✓✔✕☞
415 - Building Ma-
terials
✖✗✘✙✚✛✛✜✢
✛❖✤
✩✪✫✬✭✮✩✬✫✯✰✫★
❫
❫
❫
❫
❫
❫
⑨⑩❶❷❸ ❩❬❭❪
❦❜❤❧♠❜❝
❹❜❧❞❤❵✐❢❜❝
❺❤❵❞❻❜❞❞ ❦❜❤❵❝
❼❡❢❜❽❧❵✐❝❾ ❿❾❾❻❜❝
❦❵➀❢❜❝
❿❝✐❤❢ ❦❜❤❵❝
➁➂➃➄➅ ➆➇➄➈➉➃➄➊➂➋
➌❾❜❢ ➍ ➎❤❽❝ ❤ ➏❜❜➐
➑ ❤➒➓➒ ➔ → ❾➒➓➒ ➣↔↕➙
➛➜➝➔➞➟➜➔➠➑➍➡
➢➤✉➤③ ➥✉ ♣q ➦④➧s②♣♣➨
➩♣r ➥➫➭④③s✉
630 - Feeds
❱✗✘✣✲
s✥ ✦ ✧ s★
◆✍✎✏✑✒✓✔✏
✍✎✒❖✍◆ ✕✖✓✔✔✗✘✗✒✙✔
r✚✛✚r✜✚✛ ✢✣✚ r✤✥✣✢ ✢✦
r✚✧✚★✢ ✩✪✛ ✢✣✩✢ ✪✦ ✬✦✢
★✦❝✭✮✯ ✰✤✢✣ ✛✢✩✢✚ ✩✬✪
✱✚✪✚r✩✮ r✚✥✲✮✩✢✤✦✬✛ ✦r
✢✣✩✢ ✩r✚ ✦✱✱✚✬✛✤✜✚✳ ✱✩✮✛✚✳
❝✤✛✮✚✩✪✤✬✥✳ ✪✚★✚✭✢✤✜✚ ✦r
✦✢✣✚r✰✤✛✚ ✲✬✩★★✚✭✢✩♦✮✚✴
AUTO DETAILING
APPLIANCE REPAIR
⑨⑩❶❷❸ ❹❺❺❻⑩❼❽❾❿
➀❿❺❼⑩➁
➂➃➄➅➆➇➈ ➉➊➋➃➄ ➊➇➌ ➍➇➆➎➇ ➏➎➐➇➑➆➃➒
➓➔→ ➓➣↔↕➙➛
➜➝➞➟➠ ➝➟➡➢➥➦➞➝
➧➧➧➨➩➫➭➯➲➳➳➵➨➭➳➸➺➻➼➸➽➫➾➾➚➼➫➪➭➯➶➯➾➫➼➶
➻➼➸➽➫➾➾➚➼➫➪➭➯➶➯➾➫➼➶➹➘➴➷➸➫➼➚➨➭➳➸
➋➌➍➎➏➍➐➑➒➓➔➎
➋→➎➏➣➑
→↔➌➣↕➎➏➍➐➙
➛➜➝➞ ➟➠➡➢➤➥➦ ➟ ➧➜➢➥➤➝➜➢➦
➛➨➩ ➟ ➫➩ ➭ ➧➡➢➯
➲➝➜➳➵➞➸➺➝➦➢➻➼➞➜➝➸➞➞➽➾➚➞➯
APPLIANCES
➪➶➪➹ ➘➴➝➵ ➟➷➡➽➦➢ ➬➤➝➻
541-903-0480
Whirlpool ® and KitchenAid ®
APPLIANCES
BOARDING FOR CATS & DOGS
➯➲➳➵➸➺➸➲➻ ➼➽➻ ➾➚➪ ➶➹➪
➘➴➷➷➬➚➮ ➾➱✃➾➱✃➾❐ ❒❮➾➱➱
❰➾➱ÏÐ❐
ÑÒ❐
ÓÔÕÖ×ØÙÖÕÔÓÙ
ÚÛÜÝÝ ÞÜßà áâãäåæçèé
êëìíí îìíïðñ âðæ òóæô
æ õ è öñ è ç ÷ ì õ è é
øùâôúãûôüýãú
þÿ ❙ ✁✂✄ ÿ ❛☎✆❛☎✆❛✝ ☎❛❧✞✟
❜❛☎✟✠✡ ✺☛☞✌✺✍☛✌✎✏☛✎ ♦❧
✺☛☞✌✑✒✏✌✍✓✔✎
❲✕✖✗✘ ✙✘✚✗❲✛ s✜✢✣✣
✤✢✣❡s✳ ✩✷ ✢ ✤✢✣❡✳ ❈✢✣✣
✥✦✧★✪✪✫★✧✬✭✪ ✮✯
✥✦✧★✰✬✪★✧✦✥✪✳ ✱✲✳
❹❺❻ ❼❽❾❿➀
❿➁➂➃ ➄❾❻➃
❻➃❺
❿➅➁➂➂❾➆❾❺➈➂➉
➊➋➌➌ ➍➎➏➐ ➏➑➒➓➑➔→
➋➣ ↔➓➐↕ ➙➐➎➙➋➐➔➍
➓➑➣ ➛➎➏➜➋➛➎➌➣
➝➔➋➞➜ ➞➎➐➋ ➟➏➝↔➠➌➍
➓➑➣ ➓➡➡➎ ➐➣➓➢➌➍
➒ ➝➔➛ ➔➛ ➋ ↔➌➓➜➜➝→
➡➝➋➣➜➤ ➥➏➜➔ ↔➓➌➌ ➏➜
➔➎ ➣ ➓ ➍ ➔➎ ➙ ➌ ➓ ↔ ➋
➍➎➏➐ ➓➣ ➓➑➣ ➦➋➔
➐➋➓ ➣➍ ➔➎ ➜ ➔➓ ➐➔
↔➎➏➑➔➝➑➦ ➍➎➏➐
↔➓➜➛➤ ➧➛➋ ➨➢➜➋➐➩➋➐
➫➭➯→➲➳➵→➵➯➳➯➤ ➧➛➋
➸➓➠➋➐ ➺➝➔➍ ➻➋➐➓➌➣
➫➭➯→➫➼➵→➵➳➽➵
✼
❘
ELGIN
ELECTRIC
43 N. 8th Elgin
541-437-2054
➬➮➮➱✃➬❐❒❮❰
Ï ÐÑÒ❮
ÓÔÕÖ× ÓÖØÙÚÛÖÜ
ÝÔØÞ× ß àÔÞÞØÖ××Ö×
áâã âäå æçèéêèä ëèìéíä î ïðäñçé
òñìì óôíäñ õö÷øõ÷ùøúúõõ
ðððûâüüìèâäýñéâäåþíçñììýûýíþ
ÿÿ
❈
➮➱✃✃❐❒❮
❡
☞✌ ✎✏✕
❰Ï➱➱Ð
Ò➱❐ÏÓÔ
Ñ
PARTIES & ENTERTAINMENT
ROOFING
Thatcher's
Ace Hardware
& La Grande
Ace Hardware
PAINT PARTIES
Easy & Fun!
◗❊■➍➎❊▲➏
➐◗❊❑ ▲❍❍➐❏
➑➒➓➓➔→➣↔↕➙ ➛ ➜➔➝↔➞➔➟➠↔↕➙
➡➢➤➥➦➧➨ ➩➫➫ ➭➯ ➲➩➳➵➢➤➧ ➸➤➢➨➭➧
➺➻➼➽➾➚➪➚ ➶➾➹➪ ➘➻➻➴➷➬➮
➱✃❐➪➚➼❐ ❒ ➘➚➽➹➷❮❐ ❰
Ï➹➷➬➪➚➬➹➬Ð➚ ❒ ➶❮➷➚➬Ñ➾✃ ❰
ÒÓ➽➚❮➷➚➬Ð➚Ñ ❒ ➶❮➚➚ Ò❐➪➷➼➹➪➚❐
ÔÕÖÖ ×ÕØ
➄➅➆➉➄➆➊➉➊Ù➅➅
ÔÕÖÖ ÚÕÛÜ
➄➅➆➉➄➅➋➉Ý➋➋Ý
ÞÞÞßàáâãäáåæçèèàåèèéêßçèä
➙➙➛➛ ➜➝➞➟➠➡ ➢➡➤ ➥➦➧➝➠
➨➩➫➭➨➯➲➭➲➲➳➫
Open 7 days week:
7 am to 6 pm Mon - Sat;
Sun: 7 to 9 am and 4 to 6 pm
541-523-6080
ØÙÚÛ ØÜÝÞ ßÝà á âãäåæ çèÝé
Fine Quality Consignment Clothing
✷✝✞✟ ✠✡☛☞ ✌✍✎✏✏✍✑
❇✡✒✏✎ ✓☛✍✔
✺✕✖✗✺✘✙✗✚✘✛✕
íîîïðñòóíòô
õö÷÷øù
áâãäåæçäçâèá
PRINTING
➘➴➷➬➮➱ ✃➴❐❒❮
éêëìíîï
❛❜❝❞❛
❧♠♥♣❧qs♣st✉✇
①② ③④④②⑤⑥ ⑦⑧⑨⑩②❶⑥ ⑦❷⑧❶❸ ❹ ❺❻②❼❽⑥ ❺⑧❻❼❸
M ICHAEL
541-786-8463
CCB# 183649
PN-7077A
✯ ✰✱✲✳✴ ✵✷✸✹ ✻ ✼✽✾
✿❀❁❂❃❄❅ ❆✱ ❇✴✱✼❈✳ ✯
❉❊✰✷❆✳ ✿✳✴❋✷✵✳
❖●❍■❍❏❑◆P❑◗
⑧⑥ ❻⑧⑥②
❶②
AUTO DETAILING
❾❿➀➁➂
❿➇➅➈
➃➄➅➆
➂❿➉➃➊
DETAIL SHOP
JB and the Original Crew
2201 10th Street
Baker City
541-403-1465
M-F 8 to 5
One Day Service
❚✜✢✣
✣❙❆✤✥
✤❈✦✧★
❇✥
❨❈✦✩✣✪
⑤
⑦❻❽❶⑥②❻
❽❻
②⑥
⑥②❻❸
⑤
⑤
⑧❶⑨ ❽❸❸ ②
②⑩
①❽ ❽
❻⑧❽❶❽❶
⑥②❻②
❻
❸
⑧❷
⑩⑧❽❷
❸❸ ②❸
②⑥ ⑤
⑤⑤
❶❸⑥⑧❷❷⑧⑥❽
⑥⑧⑥②
❸
❹ ❻②⑩
⑥② ❸②❻
❽④②❸ ⑧ ⑧❽❷⑧
⑥❸⑥⑧❶❼❽❶
④ ⑩⑤
⑥②❻❻②⑤⑧❽❻ ④ ⑩
❼⑧⑨❸
❸② ❺⑧❷❷❸
⑧⑩
ìñø ìíí ë ✈ öøëñõë ÿúöñîò
ÿôëþöóþò s úôîïõúþöñ ❡✳ ✁ î
ñú õúòî îú ûúó ð ✱ öíí ìñò ✱ ëô
ûúóô ✉ óëòîöúñò ìñø ïëíÿ ûúó
ALL OFFSET
COMMERCIAL
PRINTING
❚❉❊ ❋❊●❍■❏
▲❑▼❨
❚✂r✂✄❛ ☎❝✆✇❛❜
❍✝✞✟t✠ ✡♥☛☞✌✞♥✍✝ ✎❞✏✐☛♦✌
❷②
⑤⑩
③❷❷ ④❻②❼❽⑥ ④⑧❻❼❸ ⑧④④②⑤⑥②❼
Dale Bogardus
541-297-5831
EXCAVATION
RILEY
EXCAVATION INC.
36 Years Experience
Excavator, Backhoe, Mini-Excavator,
Dozer, Grader, Dump Truck & Trailer
541-805-9777
rileyexcavation@gmail.com CCB# 168468
FURNITURE
⑨⑩❶❷ ⑨⑩❸❹❺❻⑩
❷❼❸❽❺❾❼❸⑩
& MATTRESS
Visit our showroom of bed-
room, livingroom, dining, decor
and mattresses
TABS, BROADSHEET, FULL COLOR
❊♠✚✛✜✢
LAWN EQUIPMENT
✰ ✲ ✴ ✵ ✲ ✶
✷✸✹✺ ✻ ✼✽✸✾✿❀❁❂❃
Walker and Gravely Lawn Mowers,
Maruyama Trimmers, BCS Tillers,
Gravely Utility Vehicles, and more!
We service all makes and models.
❄❅❆❇❈❉❋❇❅❈●❄
www.inlandturf.net
10213 N. McAlister Rd.
La Grande, OR 97850
PAINTING
❏❑❱▲▼ ◆❖P◗❘❨❙❯
❲❳❩❬❭❪ ❫❴❵❢❬❵❢❣❤ ❥❥❲
❦ ♣q①②③④⑤③ ❦ ⑥⑦①②③④⑤③
❦ ⑧②⑨④⑩②q①④❶❷ ❦ ❸⑤❹❹②③❺④❶❷
❿❿➀➁ ➂➃➄➅➆ ➂➇➈
❻❼❽❾❼❿➀❾❽➁➂➃
➉➊ ➋➌➊➍➎➏ ➐ ➑➒➓➔→➣↔➔➑↕➑➓
➄➄➅➆➇➈➉➊➉➋
SKIN CARE
10201 W. 1st Street Suite 2,
La Grande, OR
REAL ESTATE AND PROPERTY
MANAGEMENT
✔✕✖✗✘✙✚✗✕✖✛✕
✇✇✇✜✢❛✣✣✤✥✦✤❛✣✧✥✜★✤✧
④⑤⑥⑦⑨⑤⑩ ❶❷❸❹ ❺⑤⑨❻
❼❽❾❿➀➁➂ ➃➄➁➅➆➇➈❿
RECYCLING/PIPE
➉ ➊❾❾➋➌➂ ➍➎❾➏➆➁➌❿
➐➑➒➑ ➓➔→➣ ↔↕➙➛➛↕➜
➝➔➞➛➙ ➟→↕➠
➡➢➤➥➦➧➨➩➥ ➫➭ ➯➧➥➲➳➵➸➺➧➻➵ ➼➽➧➲➵➾
➚➪➑➶➐➪➒➶➹➘➑➑
❇✩✪ ✫✬✭✮✭✯✰✲✴
✭✑✒✓✔ ✑✕✖✗✑✒✘✙
■✣✤✥✦✧★✧✩✧✦✧✤✚✪✫♠✚✛✜✬✮✯♠
❙◆✇❖P◗❘ ❯❱❲❳❩❬❲❭❪❫❴
❵❳❫❛❭❫❜ ❝ ❞❭❡❡❳❩❴
❢❣❴❲❪❤ ❵❬❛❳ ❢❱❪❲✐❭❫❜
❥❦❧♠ ♥❳❫❲✐ ♦❲⑧ ♣❬q❳❩ ❢❭❲r
st✉✈s①②✈s②①③
❹ ✒ ❶❶⑩ ✓ ❸⑩ ✒ ❶❾ ✓
îïôúó ❡ ï îïë ÿôúõëòò ✳
❻⑥
❶
❷❽❼
①②②
❻❽ ②
❸❸ ②❸
❼②⑩ ❹
②⑩ ⑥②
õôëøöýíû õúþÿíë ❧ ë ❧ ÿëñòö ✈ ë
ëì íîïðñòó ô õö÷øîöðù
úûüðýþ ÿÿë
✤ ✁✂✛✄ ☎ ✆✝✞✟✠✡☛ ☞✌✡✁✂
✺✍✎✲✺✎✏✲✺✑✒✓
✔✕ ✖✗✘ ✙✚✜ ✢ ✣✣✚✚ ✥✦✧★✩✗✪
✖✦✫✬✭ ✮★✯✰✱ ✕✳ ✴✵✜✣✶
✷✸✹✻✼✽✾✿❀❁✾❂✻✹✷❃✽❄❅✸❆✾❃✿❇✷❈❆
SEWING
÷ñöîëø ùîìîëò îúøìû öò öñü
îú ë ✈ ëñ ïö ❡ ïëô öñòóôìñõë
❘❙❚❯●❍❱❳ ❨❱❯❏P❳
❩❬❭ ❪
❫
❴
❵❛❴ ❴ ❜ ❝ ❴ ❢ ❣❤ ❜ ❥
❦ ❴
❜
♥ ❴ ❜ ♦ ❦ ❴ ❜ ♣❣
❢❣❴ ❜ ❛
q ❜ ❢ ❣ ♥❴ ❣
❜ ♥ ❣ ♥ ❴ ❜ ❢❣r❴ ❦
❣
❜ ♥❣ ♥ ✇ ❤ ❜ ①❣❴
✇ ❣ ❣②② ③
❣
❤
❤ ④ ⑤
⑥⑥⑥⑤❣❴
q ❣ ❴
⑤ ❣
r ⑦ ⑧ ❵⑧
⑦❺
èé
Ü ÝÞßà áâã äåæãçâàæ
RENTALS & PROPERTY MGMT.
PRINTING
REAL ESTATE
COMPUTERS
A Certified Arborist
➥➦➧➝➠ ✌✐ ➡ ②✱ ✍ ➜ ✶✎✏ ➵ ✑
êëìíîï ðñòóôìñõë öñ îïë
✺✧★✩✪✪✫✩✬✭✮✧
❁ ❪❊❱❆❍❯❆❭ ❁ ❘❍❯❩❃❆❭
❡❢❣❣ ❤❣❢✐❥❦❣
✆t✝t❝✞✟✆✠✡♠☛☞✳❝♦♠
➵ ✶ ➙➛ ✌ ➟ ✉ ➠➡ ➽➾➝➻ ✉ ➝
Camera ready or
we can set up for you.
Contact The Observer
541-963-3161
❁ ❏▼❩●❅ ❬❃❊❍❭❊❍■ ❁ ❉❃❆❆ ❖❆❅◗❑❱❆●❆❍▼
❁ ❫❴ ◆❆❑❃❯ ❆❵❅❆❃❊❆❍❱❆
1722 Campbell Street
Baker City, OR 97814-2148
➇❚ ➠ ② ✄ ➞ s✐ ➠➞➡ ☎
(541) 523-2621
Healthcare
Solutions Team
❋✳✴✴ ✵✶✸✹✻✸✼✽✾✿ ❀✾✳
❁ ❘❍❯❆❱▼ ❲ ❳❊❯❆❑❯❆ ❨❄❍▼❃❄◗
GREGG HINRICHSEN
INSURANCE AGENCY INC.
Carbonless Forms
Business Cards
Envelopes & More
✶✕✖✶ ✗✘✙✚✛ ✗✈✜✢✣
▲✙ ✤✥✙✦✘✜
❙✰r ✈✱✲✰
❁ ❖❆●❄P❑◗
oregontrailhobbies.com
● þ ❯ ú ❆ ÿü ❨ ✁❘ ÿ ✂ üÿ ✂●➈
➽➺➺ ❧✐ ➻➼➞ ➟ ❢ ➥ ✉ ➞ ✐ ➻➝➞➞ ➦➻➼
P ➝➠➞➟➻➦➺ P ➠ ✐ ➻➡ ✐ ➻ ❣
INSURANCE
Like us on Facebook
❚
r✰✰
❁ ❂❃❄❅❆❃ ❉❃❊●●❊❍■ ❁ ❏❑▲❆▼◆
272 S. Oregon St.
Ontario, OR
541.889-3747
ðíñòóñòôõ ñòö÷
øùúûüý þÿ
❲✟❞✠✡☛☞✌✍ ✎✏✑✒✏✌♠☛✓✑✏✏✔♠
ARBORIST
❚♦✬✭✮✯
"We sell serious fun"
úûüýüöþÿ
▼❡ s ✁❡✂t✄ ☎ ✆❧✉s ✝✐✞❡s
❰➶➴➽➾➚➪➶➘➹Ï➽➘➾➾➴➷❐➹➴❰
3-0933
HOBBIES
& GIFTS
GREGG HINRICHSEN, Agent
êëì
➽➾➚➪➶➹➽➘➾➾➴➷➬➮➱➘✃➷❐❒❮➱
➨➩➫➭➶➹➨➭➹➫➨➯
ÕÖ×ÖØ Ù×ÚÛ
✁✂✄☎✂✆
➯➔➎➲➙ ➳➔➵→➑ ➸➺↕ ➻➐➐↔➙➔➒➺➼
ÐÑÒÓÔ ÕÔÖ×ØÙÚ ÛÑÜ×ØÝÛÞ×ØÔßàØ
INSURANCE
541-663-0933
CLOTHING
➌➍➎➏➍➐➑ ➏➒➎ ➓➔➎➑→➣↔↕➙
➛➜➝➞ ➟➠➡➢➤➡➥➦ ➧ ➨➜➥➡➩➫➭
➙➙➵➙ ➸➞➺➦➻➼ ➽➾➝➤ ➚➦ ➪➠➦➻➼➝
❰➮ÏÏ❒➷Ð Ñ Ò❒ÓÔÐ
Õ
Ö➮×
Join us on Facebook at
❇✩✪ ✵✰✷✬ ✸✹✯✬✺
1-541-215-2414
3370 17th
Baker City 97814
Mon-Fri 8 to 5
✻✼✽ ✾✿❀❁ ❂❃❄❅❃❈❉
541-963-6744
64190 Hwy 203
La Grande
Mon-Fri 8 to 5
www.bandkautosalvage.com
ROOFING
TREE SERVICE
EXECUTIVE TREE
CARE, INC.
➴➷ çã ➬ âá ➮➱ ÞÞ ✃ æãå ❐❒ æ
❮ ãææ ❰ ßãæ
ÏÐÑÑ ÑÒÓÔÕÖÓÑÒ× ØÖÙÖÐÚÛÜÒ
ÐÑÕÛÝÖÞÒ× ßÐÜàÔàá â ÒÓÜÕß
áÐÔàÚÔàá
ãäåæç èæéêëäì íäîïäåðñ
òòó ôõôôö÷
541-432-8733
VETERAN SERVICES
❊❲
Baker County
❋❍■❏❑▲▼❋❑◆❍■❖
◗◗❋
Veteran Services
❙❱❳❩❬❭❪❫❴❵
ø â ➱ ù æãæ úû æãæ áâã ➱➬ü
❜ ❞❡❡❤❥❦♥ ❜ ❞♣q❡r♣✈❥❦♥ ❜ ①③❡④⑤♥♣ ý â ù ù æ þ ãæ û æãæ áâã çâ ➱
①⑥♣r⑦ ❜ ⑧♣❦⑨♣⑦ ❜ ⑩ ❶♣❦♣④⑤✈
1995 3rd Street,
❷❡❦⑦③④❸⑨③❡❦ ❜ ❹❸⑨⑥ ❹❡④♣❺
Baker County Courthouse
❻❦r❼ ❽❡✈❤♣④ ❷❷❾❿➀➁➂➀➀➃
➄➅➆➉➊➆➋➉➌➌➋➊
541-523-8223
♦ ✁✂✄☎✆✝✞✄ ✝✟ ✆✠✄ ✡☛✞✝✟✄✞✞ ☞✝☎✄✌✆♦☎② ✌ ✍✍✎
✺✏✑✒✓✔✕✒✕✑✔✑ ✖✟✝♦✟✒✗ ✍✍♦❧ ✘♦☛✟✆② ♦☎ ✺✏✑✒✺✙✕✒✕✔✚✕ ✡ ✛✄☎ ✘♦☛✟✆②
ÿ
☛☛
HARDWARE
~ Free Delivery~
✜✜✢ ✣✤✥✦✧ ★✜✢ ✣✩✪✫
t
❜q
t
❋
✄
✹
❛❛
q✂
✁
❛
t
❚t
q✂❜
✕✖✗✘✙ ✚✛✜✘ ✢ ✣✤✦✘
❙✧✖★ ✩✪✫
✬✭✮✰ ✱✧✲ ❙✧✘
▲✳✴✤✳✗✜✛✙ ✵✶
✧✖ ★✦✷✸ ✹★
✳✗ ✦✗✼✖✽✳✧✦✖✗ ✾✲✛✛✧✿
❚❀❁❂❃❄ ❁❅❆❀❃❅❇❄
❑❉❊●❍❏❖P◗ ❘❏❍❯❱❲
❳❨❩❬❭❪
❫ ❴❵❜❜❝❞❡❢❜
❣❤❢❢✐❢❥ ❦❜❤❧♠❜❝
❯ ✁✂ ✄
♥♦♣qr♣s✉ ✈ ✇①②sr③④
✄☎✂✁❋
❋✝
♥⑤⑥⑦sqr⑧⑥✉
õò öñ ÷ ø
ð öò û
SCARLETT MARY LMT
➎ ➏➐➑➑➐➒➓➑➔→➣↔↔
↕➙➛➛ ➜➝➞➟➜➠➡➟➝➜➢➤
➥➙➦➧➨ ↕➩➫➭➯ ➲➳
q
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
■ ✁✂✄✂ ✁✂ ☎
❈✆ ☎✝✞✟☎✂✁
◆✂✠✡✄✞✄✂✝
❈✞✝✝☛✂✝✡ ☞✞ ☎✂✁
t✌ ✍✎✏✑✒✎✓ t✔✎
➓➔→➣➣↔↕➙➍ ➊➑➛➍➌➋ ➜➝➞➔