The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, August 27, 2018, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ➄➅ ➋❾➆➇ ⑩➈❽➇➉➊➇➉ ➌ ➈❸➍➇➉ ➎➏❾❹ ➆➇➉❸➐❷
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ✥ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆☞ ✌✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❑◆◗❳❩ ❬❭❪❫ ❴❳❩◆❵❛❜ ❝❞❢❣❝❤✐❣✐❥❦✐ ❧ ♠♠♠♥♦◆◗❳❩♣❭❪❫q❳❩◆❵❛♥♣rs ❧ ♣❵◆tt❭✈❳❛t✇♦◆◗❳❩♣❭❪❫q❳❩◆❵❛♥♣rs ❧ ①◆②❜ ❝❞❢❣❝❤✐❣❥❞❤❥
③q❳ ④♦t❳❩⑤❳❩❜ ❝❞❢❣⑥❥✐❣✐❢❥❢ ❧ ♠♠♠♥❵◆⑦❩◆⑧❛❳r♦t❳❩⑤❳❩♥♣rs ❧ ♣❵◆tt❭✈❳❛t✇❵◆⑦❩◆⑧❛❳r♦t❳❩⑤❳❩♥♣rs ❧ ①◆②❜ ❝❞❢❣⑥❥✐❣✐❥❦❞
230 - Help Wanted
out of area
330 - Business Op-
portunities
➺➻➼➼➽➾➚➪➶ ➺➻➽➾➹
➘➴➷➚➾➬ ➮➱✃❐❒❮➱❰Ï ❮Ï Ð
ÑÒÓÔÕÖ× ÏØÙÚ❮❰Û ÜÙØÝ
Û➱ ❰ ❮ ❰ Þ➱ ÙÙ➱ßà
áâØØ✃ØÙà ã❮✃✃❮Ðäà Ð❰å
ãÙÐ❰❒ æ➱❐❰❒❮ØÏç áØ
ÐÙØ ÙØÕÙ❐❮❒❮❰Û è➱Ù Ð
éØÛ❮Ï❒ØÙØå ê❐ÙÏØ Ð❒
ë❐❰❮ìØÙ é❮åÛØ íÕ❐❒Ø
æÐÙØ æØ❰❒ØÙà Ð ÏØÕ❐ÙØ
ìÏîÕâ❮Ð❒Ù❮Õ èÐÕ❮✃❮❒î ❮❰
ë➱â❰ ïÐîà ìÙ➱Ú❮å❮❰Û
ÏØÙÚ❮ÕØÏ ❒➱ ❮❰å❮Ú❮å❐Ð✃Ï
ß❮❒â äØ❰❒Ð✃ ❮✃✃❰ØÏÏç
ðâ❮Ï ❮Ï Ð ×ñçÑ â➱❐Ù ìØÙ
ßØØò ❰❮Ûâ❒ Ïâ❮è❒ ì➱Ï❮Ý
❒❮➱❰ç êØß ãÙÐå❐Ð❒ØÏ
ÐÙØ ßØ✃Õ➱äØ ❒➱ Ðìì✃î
Ð❰å ßØ ß❮✃✃ ìÙ➱Ú❮åØ
❒ÙÐ❮❰❮❰Ûç ó❐Ð✃❮è❮Øå ÐìÝ
ì✃❮ÕÐ❰❒Ï ä❐Ï❒ âÐÚØ Ð
ÚÐ✃❮å ôÙØÛ➱❰ éØÛ❮ÏÝ
❒ØÙØå õÙ➱èØÏÏ❮➱❰Ð✃
ê❐ÙÏØöÏ ✃❮ÕØ❰ÏØ Ð❒ ❒âØ
❒❮äØ ➱è â❮ÙØà â➱✃å Ð
ÚÐ✃❮å ôï÷à Ð❰å ìÐÏÏ Ð
ÕÙ❮ä❮❰Ð✃ â❮Ï❒➱Ùî øÐÕòÝ
ÛÙ➱❐❰å ÕâØÕòç áÐÛØÏ
è➱Ù ❒â❮Ï ì➱Ï❮❒❮➱❰ ÐÙØ
❒➱
ùúúà×ÒÒ
ùÓÒÓàûÒÒàïôü ýþå ÿþÝ
å
ýþ
þ
è
ø þ èÿ ìý òýÛ
ùûà
ÿÛþÿþÛ ø þ
ýþå ù à
ý ÿ þ
ì þ ç Þýò ý
î ý ääÿ ä þ ýþå
ÿ ù à
ìýî
å ßþ î
å þ
ýþ ç è ÿþ
åà
ì ý Û
â ææ
ß ø ÿ ý ßßßç äÝ
ä þÿ î þ ÿþÛ Ý
ÿ þ ç Û ýþå èÿ
ýþ
þ ÿþ ýìì ÿ ý ÿ þç
❝ ✁
✂✄
✂
✂
✂ ❡ ❝✂
☎
❝
✩✩✩
✂
✂
✂
✄
r✂ ♦❝
✄✂✄
☎
r✂❝✂ ✞✂
✂
♦✁ r
✄
✄✂
✂
✄ ☎✂
✁
✂
☎
✂
❙
❝♦
☎
❝♦✁
✄✂
THE OBSERVER
NEWSPAPER ➘➴
✄♦ ✁
✄ ♦r
♦✁☎
✂
♦
✆
☎
☎✂ r✂ ✄ ☎✂
♦ ☎♦ ☎
☎
☎ ♦
✄☎✁
■
✂
☎ ♦
♦
✟✩ ✩✩✩ ☎♦
♦
♦
☎
✂
r ❝♦
➅➆➇➈➉➆➊ ➈➋ ➌➍➆
➌➎➏➋ ➎➐
➑➒➓➆➊ ➔➈➌→
➈➋➅➆➣➆➋➅➆➋➌
➔➎➋➌➊➒➔➌➎➊↔
↕➙➛➜➝➞ ➜➟ ➞➝➠➡➢➝➤ ➜➥➝
➦➙➧➝➤ ➨➡➜➩ ➫➝➤➙➠➞
➭➟➛➞➙➩➯ ➲➝➞➛➝➳➞➙➩➯
➙➛➞ ➵➤➡➞➙➩➸➳➯ ↕➡➜➥➡➛
➦➙➧➝➤ ➨➡➜➩➺
➨➙➠➠ ➻➼➽➾➻➚➪➾➪➶➹➪
✁✄
♦
✆ ✝✩✩
✂❡
✂
✽✾✿✿❀✽❁✿✿
❂ ❃❄❅❊●
❍❑▲▼◆▼❑▲▼❑P
◗❘❑P❙❯◗P❘❙ ❱❯❑P▼▲❳
❩❘P▼❑P❬❯❭ ◆❙❘❪❬P ❘❪
❫❴❵❵ P❘ ❫❛❵❵ ❯ ❞❘❑P❤
❱❤▼❑ ✐❘❥ ▲▼❭❬❦▼❙ ❧❤▼
♠♥q▼❙❦▼❙ ❬❑ P❤▼
rst✉ ①s②st③ ④⑤
⑥⑦ ⑧⑨⑦⑩❶❷❸
❹❘❥ ❘❑❭✐ ❑▼▼▲ ❯ ❪▼❱
❤❘❥❙q ❺❘❑▲❯✐❻
❼▼▲❑▼q▲❯✐ ❽
❾❙❬▲❯✐ ❯❪P▼❙❑❘❘❑q❸ ❿❯❭❭
➀❛➁➂➃➄❴➂❴➁➄➁ ❘❙
qP❘◆ ♥✐ ❘❥❙ ❘❪❪❬◗▼
❯❑▲ ❪❬❭❭ ❘❥P ❯❑
❍❑▲▼◆▼❑▲▼❑P
❿❘❑P❙❯◗P❘❙ ❪❘❙❞❸
❝
❈ ✠ ✡ ✡ ☛ ☞ ✌✍ ✎
✑✒✓✌☞✔
➴➷➬➮➱✃➘❐❒
☎ ♦
❮❰➮ Independent
Contractors Ï❰
Ð➷Ñ➘Ò➷➮ Ó➬Ó➷➮➴ ➘❐ Ï✃➷
ÔÕ Ö×ÕØÙÚ Û ÜØÝÞØ
➬➮➷➬➴ß
à✃➘➴ ➘➴ ➬ ❒➮➷➬Ï
❰ÓÓ❰➮Ïá❐➘Ïâ Ï❰ ➷➬➮❐
➴❰ã➷ ➷äÏ➮➬ ã❰❐➷âå
æ➷Ñ➘Ò➷➮➘➷➴ ➬➮➷ ã➬Ð➷
çá➴Ï Ï✃➮➷➷ Ð➬â➴ ➬
è➷➷éß
ê❮ â❰á ➬➮➷ ➘❐Ï➷➮➷➴Ï➷Ð
➬❐Ð è❰áÑÐ Ñ➘é➷ ã❰➮➷
➘❐❮❰➮ã➬Ï➘❰❐ ÓÑ➷➬➴➷
➱❰❐Ï➬➱Ï Ï✃➷
ë➘➮➱áÑ➬Ï➘❰❐
æ➷Ó➬➮Ïã➷❐Ïì
❈ ✠ ☛ ☞✏
✕✖❧✉t✐✖♥s✱
❛
✖✢✣❛♥✐✤❛t✐✖♥✱
✺✗✘✙✚✛✙✜✛
✐s ✢✥✚✢✉✐t✐♥✣ ❢✖✢ ❛ ✦❧✐♥✐✧
✚❛❧ ✕✉★✥✢✪✐s✖✢ ❛t ❏✉♥✐✧
★✥✢
❘✐✫✣✥
✦ ✥♥t✥✢
❆✚✉t✥
✦❛✢✥
❏✖✬♥
❉❛✭✱
✐♥
❖✢✥✣✖♥✮ ❏❘❆✦✦ ✐s ❛ ✾
❛✚✉t✥
❜✥✫
♠✥♥t
t✢✥❛t✧
✚❛ ✢✥
❢❛ ✚✐❧✐t✭
✇✖✢✯✐♥ ✣
✇✐t✬ ♠✥♥t❛❧❧✭ ✐❧❧ ❛✫✉❧ts
✇✬✖
❛ ✢✥
★✬❛s✥
✐♥
✖❢
◗ ✉❛❧ ✐❢✐✥✫
❛ ✢✥
❛♥
t✬✥✐✢
❛ ✚✉t✥
✐❧❧♥✥ss✮
❛ ★ ★❧ ✐✚❛ ♥t s
✢✥ s★ ✖ ♥ s ✐❜ ❧ ✥
✚ ✖ ♥ ✫ ✉ ✚t ✐♥ ✣
❢✖ ✢
✚✖ ♠★ ✢✥ ✧
✬✥♥s✐✪✥ ❛ss✥ss♠✥♥ts✱
✫ ✥✪✥❧✖★✐♥ ✣
★ ❧❛ ♥ s
t✢✥❛t♠✥♥t
❛♥ ✫
q✉❛❧ ✐t✭
★ ✢✖ ✪ ✐✫ ✐♥ ✣
✐♥✫✐✪✐✫✉❛❧✱
✣✢✖✉★ ❛♥✫ ❢❛♠✐❧✭ ✚✖✉♥✧
s✥❧✐♥✣
s✥✢✪✐✚✥s✮
❖t✬✥✢
✢✥s★✖♥s✐❜✐❧✐t✐✥s ✐♥✚❧✉✫✥
t✬✥
t✖
✫❛✭
➬Ï íîïðñòóðóïòïß
✖ ✪✥✢✧
✫❛✭
s✐✣✬t ✖❢ ❛ss✐✣♥✥✫ ✚❧✐♥✐✧
✚❛❧ ★✥✢s✖♥♥✥❧✮ ❚✬✐s ✐♥✧
✫ ✐ ✪ ✐✫ ✉❛ ❧
✇ ✐❧❧
❜✥
✢✥✧
q✉✐✢✥✫ t✖ ★❛✢t✐✚✐★❛t✥ ✐♥
❛♥
✖♥
✚❛❧❧
✐♥
✢✖t❛t✐✖♥
t✬✥ ❢❛✚✐❧✐t✭✮ ❊①★✥✢✐✥♥✚✥
✇✖✢✯✐♥✣ ✇✐t✬ t✬✥ ♠✥♥✧
t❛❧❧✭
✐❧❧
✐♥
❢❛✚✐❧✐t✭
❛
360 - Schools &
Instruction
LA GRANDE
SCHOOL OF BALLET!
t✢✥❛t♠✥♥t
s✥tt✐♥✣
✐s
★✢✥✧
♠ ✉ st
▼❛ st ✥ ✢✰ s
✬❛ ✪✥
❛
❉ ✥✣✢✥✥
Swanee Herrmann
541-963-9247
1207 Hall Street
✐♥
★s✭✚✬✖❧✖✣✭✱ s✖✚✐✖❧✖✣✭✱
✖✢
✖t✬✥✢
✐✚✥s
✬✉♠❛♥
s✥✢✪✧
❢✐✥❧✫
✢✥❧❛t✥✫
❛♥✫
✬❛✪✥ ❢✐✪✥ ✭✥❛✢s ✖❢ ✥①✧
★ ✥✢✐✥♥ ✚✥
✐♥
t✬✥
✫ ✥❧✐✪✧
✥✢✭ ✖❢ ✚❧✐♥✐✚❛❧ s✥✢✪✐✚✥s✮
❚✬ ✥
s❛❧❛ ✢✭
t✬✐s
❢✖ ✢
✢❛♥ ✣✥
★✖s✐t✐✖♥
✲ ✳ ✴✱ ✵ ✗ ✗
❉ ❖❊ ✮
❧✥♥t
t✖
❛♥✫
✐s
✲ ✴ ✶✱ ✜ ✗ ✗
✬❛s
✥① ✚✥❧✧
❜✥♥ ✥❢✐ts✮
❲❛✣✥
✇✐❧❧ ❜✥ ✬✐✣✬✥✢ ❢✖✢ ✚❛♥✧
✫ ✐✫❛t✥s
★✖ss✥ss✐♥ ✣
▲✦ ✕❲✱
▲✷✦✱
✖✢
❛
t✖
✖♥❧✐♥✥
t✬✥
✚✖♠★❧✥t✥
❛★★❧✐✚❛t✐✖♥
✉★❧✖❛✫
❛♥✫
✢✥s✉♠✥
❛t
✇✇✇✮✚✖♠♠✉♥✐t✭✚✖✉♥✧
s✥❧✐♥✣s✖❧✉t✐✖♥s✮✖✢✣
✷ ✖ s ✐t ✐✖ ♥
ôõö÷øùú ö÷÷ù
ûöüüýù ý÷þùõýÿõ ✥
ù ❊ þùõýÿõ öý÷þý÷ü ✁
❈✂✄✄☎✆✝✞✟✠ ✡
❘☎☛✞☞☎✌✍✞✟✠✎ ✏☎✟✍ ✡
☎❡❡✞✝✞☎✌✍✎ ❈❈✑✒✓✔✕✖✕✗✎
✺✘✙✚✺✛✘✚✜✢✣✤
✷✬❉ ✮
❆★★❧✐✚❛♥ts ❛✢✥ ✥♥✚✖✉✢✧
❛✣✥✫
380 - Baker County
Service Directory
✖ ★ ✥♥
✮
✉ ♥ t ✐❧
❢✐❧❧✥✫✮ ❊❖❊✮
❑❅❆ ❉❋●❍■●
❉▲▼◆❍●❖❉❍❅▲▼
❉P◗❙❚ ❙❯◗ ❉❱❙❲❯ ❳❲❯❨
❬■▼❉■◆❭❪❫❴❵❜❫❝❣✐❥ ❦
♠❣✐❣♥q st❪✉❫✐✇❪①
②③④⑤②④⑥⑤⑦⑧⑨⑩
❶❶❷❸ ⑦❹⑨❹④
❃❄❅❇ ❋● ❍●❑❇◆P◆●❯ ◆❱
❳◆❨●❱❅◆❩❱
❬❄❨❋●❑
❭
❍●❑❇◆P◆●❯ ◆❱ ❪❫❩❴ ❬❄❨❵
❋●❑ ❞ ❴❣❄❅❤❥❞❦●❅ ❳♣✈
②❣❄● ❃❇❤ ❬❄❨❋●❑
③❑❩❯❄④❇❅
③●❱❯❣●❇❩❱ ♣⑤
③⑥❤ ⑦⑧⑨❵⑩❶❷❵⑧❸❹⑧
LOANS
❺❻❼❼❽❺❻ ❾❽❿➀➁➂
❺❻❼❼ ❽❾ ❺❻❼❼❼
➃➄➅ ➆➇➈➉➇➈➊➋
➌➀➍❽➎➏❻➁➌❽➀
➁➐❾➑➀❽❼❽➒➂
➓➔→→➉➣↔↕➙ ➛➜➝➙→→➙➞➟
➠➙➞➙➡↔➟➢ ➤➥➦➧➋➦➨ ➉
➤➩➩➧➨➥➩ ➫➭➛
➯→➙➲➢➙ ➳↔➢↔➟
➵➵➵➸➝➄➸➵➲→→➄➵➲➸➄➺➸➔➢
➡➄➺ ➝➄↕➻→➙➟➙ ➼➄➅ ➻➄➢➟➉
↔➞➽ ➛➛➭➾ ➵➚➪➙➟➙➺➲➞➢
❿➀➁➂❿➃➄➂➅➄➅➃
➁➆➄➃ ➇➈➉➊➋ ➌➋➉➍➍➋
➻➺➙➡➙➺➙➞➝➙
➶➹➘➘➴➶➹ ➷➴➬➮➱✃
❐❒❮❰ÏÐÐ
Ñ❮Ò➹❰➱Ó❮➮➱
ÔÕÖ
×ØÙÚÛÜØÝ
ÑÒ❐❐➱ ➷❮❰➱ÏÐÏÐÏ❮Ñ
Ò➹➱❰➴➘ Ñ❮Ò➬➱✃
ÞßààÚáâãäåæçèäààäéê
ëäéäìâêí îïðñïðòóôÛ
Ú
îòïñððÝóÙÛ õöæ
÷àäøíä ùâíâê
úúúóèÕóúøààÕúøóÕûóßí
✥
ìÕû èÕãüàäêä ýÕÖ üÕíêÚ
âéþ ææöÿ úå
äêäûøéí
÷ûäìäûäéèä
330 - Business Op-
portunities
■ ✁✂✄☎■✆✝☎✂
❇✂✞✟✠✂ ❨✟✡ ■ ✁✂✄☎☛
❆☞✌✍✎✏ ✍ ❣✑✑✒ ♣✑☞✓✔✎✕ ❡✏✖
♣❡✔✓✍☞☞✎ ❢✑✗ ❜✘✏✓✙❡✏✏
✑♣♣✑✗♦✘✙✓♦✓❡✏ ✫ ❢✗✍✙✖
✔❝✓✏❡✏✚ ❈✍☞☞ ❖✛ ❉❡♣♦✚
✑❢ ❏✘✏♦✓✔❡ ✍♦ ✭✜✢✣✤
✣✸✦✖✧✣★✢ ✑✗ ♦❝❡ ❋❡✒✖
❡✗✍☞ ❚✗✍✒❡ ❈✑✩✩✓✏✏✓✑✙
✍♦ ✭✦✸✸✤ ❋❚❈✖✪✬✮✯ ❢✑✗
❢✗❡❡ ✓✙❢✑✗✩✍♦✓✑✙✚ ❖✗
✈✓✏✓♦ ✑✘✗ ❲❡❜ ✏✓♦❡ ✍♦
✇✇✇✰✱✲✳✰✴✵✶✷✹✺✻✵✼✰
➄➅➅
➆➇➈➇➉➊➋ ➌➇➉➍➎➊➈➏➐➑➇
435 - Fuel Supplies
➒➓➔→➣↔↔↕ ➙➛➜➝ ➞➟ ➠➡➢
➤➥➦➟➧➨ ➩➫ ➠➥ ➭➯➫
➞➟ ➲➳➵➸ ➙➺➺➝ ➨➻➼➞➠➽
➲➢➼➞➾➢➤➢➧ ➞➟ ➠➡➢ ➾➚➼➪
➼➢➶➽ ➹↔➘➴↔➷➬ ➷↔➓➮ ➱
✃❐➔❒ ❮➔↔❰Ï↕ Ð➓Ï→Ñ
Ò➭Ó
➶➚➤➧➽
Ó➩➭➪ÔÕÖ➪×➩×Ô
440 - Household
Items
ØÙÚ ÛÜÝÞß àáâãâ äåæ
çèéêåèâëìè íîïìíåè ðñïïæ
ìñë çèååòåè ó éôå
áâõåèö ÷øùùú ûåãáìèå
üèìãë ïìâý íâþÿåè ó
ý è ❞ åè ö
÷ ✩ ù ùî ð â éè ú
✸ æïâ ❞ åè ä ❘ ❈ ì åè çìè
✸✁✂ ▼ ìëìè ❍ ìáåö
÷ ✩✁ ùú ❚ ìíéãê ÿéëôÿö
þëìí íâ ❞ ö ÷ ✸ ùùö
❇ éæçìïý ▼ éèèìèö ÷ ✄ ùú
✩✹ ùæ ✸ øøæ ☎☎✩✹ çìè éãçìú
▲✆✝✞✟ ✠▲✆✡✟ ❑☛☞✌
❲✍✍✎ ❙✏✍✑✒ ✫ ❛✓✓✔✍✕
✖ ❝✍✔✎✗ ✍♦ ✗✒❛✗✍☞✒✎
♦☛ ✔✒ ❢ ✍ ✍ ✎ ✘
✙✚✛✜✜✘
✺✖✚✢✣✚✜✢✛✣✤✥
450 - Miscellaneous
❆ P✦❆✧★ ❋✪✬ ✭✪✭ ✳
✮✯✰ ♥✱✲✴✵♥✶✷ ❧✱✻✼✰✷✲
✷✰♥✴✵✻ ❧✴✽✴♥✼ ✻✰r✰✻✻✱❧
✷✰✻✽✴s✰✳ ✾✵♥✲✱s✲ ✵✿✻
✲✻✿✷✲✰t❀ ❧✵s✱❧ ✰❡❁✰✻✲✷
✲✵t✱②❂ ❖✿✻ ✷✰✻✽✴s✰ ✴✷
❃❄❅❅❉♥✵ ✵❊❧✴✼✱✲✴✵♥✳
✾●■■ ❏◆◗◗◗◆❯❱❏◆❱❯❯❳
❨❩❨❬❭❨❪❭❫ ❨❴
❵❜❣ ❤✐❥❣❦♠❣❦
♣q✉✈✇①✇q③
④⑤♣⑥⑦q✈
❪⑧⑨⑩❶⑩❷ ❸⑨ ❹❺❻❼❶⑩❷❽
❾❿➀➁➁ ➂➃➄➅
❏✦✧★✩✪ ✫ ✬♦✈✭r❛❧❧ ✮✭✯
♣❛✰r✱ ❩✰♣♣✭r✲ r✭♣❧❛✳✭✴✵
♣q✉✈✇③➆♣➇
♣❛✶✳✷✰✸✹ ❛✸✴ ♦✶✷✭r
③➈⑦⑦ q♣⑥✈
✷✭❛✈❤ ✴❞✶❤ r✭♣❛✰r✲✱ ❨⑨➉ ❹⑨❸➊➋❻➉➌ ➍ ➎❸⑨➋➏
✮✭❛✲♦✸❛✻❧✭ r❛✶✭✲✵ ❢❛✲✶ ➐⑧❹➋⑨ ➑❸⑨ ➒❸⑧⑩❷ ❺⑨➉❶➌➉➌➏
✲✭r✈✰✳✭✱ ✼✽✾✯✿❀✼✯❁✼❂❃
➓➔→➣➣ ↔ ↕➙
❇❄
➐➉❸❹ ❶⑩ ➉❸➛❺➒➏
✸✹✻✼✽✿ ❀✿❁❂✽✿
➎➏➐➑➎➒ ➓➔→➔➐ ➣↔↕ ➙➛➜
➝➞➟➙➛➠ ↔➡➢➤➡➛ ↕➥➤
➦➤➡➧➙↔➦➧➠ ➨➤➙ ➦➤➡➠➧➙➞➦➜
➧➟➤➡ ↕➤➙➩ ➧➤ ➫➛ ➣➟➜
➦➛➡➠➛➭ ↕➟➧➥ ➧➥➛ ➯➤➡➜
➠➧➙➞➦➧➟➤➡ ➯➤➡➧➙↔➦➧➤➙➠
➲➤↔➙➭➳ ➵➡ ↔➦➧➟➸➛ ➣➟➜
➦➛➡➠➛ ➺➛↔➡➠ ➧➥➛ ➦➤➡➜
➧➙↔➦➧➤➙ ➟➠ ➫➤➡➭➛➭ ➻ ➟➡➜
➠➞➙➛➭➳ ➼➛➙➟➨➢ ➧➥➛ ➦➤➡➜
➧➙↔➦➧➤➙➽➠ ➯➯➲ ➣➟➦➛➡➠➛
➧➥➙➤➞➾➥ ➧➥➛ ➯➯➲ ➯➤➡➜
➠➞➺➛➙
➚ ➛➫➠➟➧ ➛
↕↕↕➳➥➟➙➛↔➣➟➦➛➡➠➛➭➜
➦➤➡➧➙↔➦➧➤➙➳➦➤➺➳
✃
✃
✃
✃
✃
➜➝➞➟ ➠❶➑➉➡ ➐➉⑨➋➋➉
➢➝➜➤➥➟➦➤➦➜➟➜
➧➨➩➫➭➯ ➲➩➳➵➸➭➩➺➨➻
➼➽➾➾ ➚➪➶➹➘➴➘➽➷➹ ➬➮➱➮➽➾
✃➷➹➮❐➽➷➴❒ ➼❮❰Ï➽➷➶
Ð❮❐ Ñ❒➱➽➘➾➹Ò ÓÔÕ Ö➮➹➱ ➽
Ñ➘➹➴❮➮➷➱ Ï➾➽➷× ØÙÚÛ
➴❮Ü❒❐➽Ý❒ Ð❮❐ Þßà Ï❐❮á
➴❒Ñ➮❐❒➹Ò âããáäÞåáåÞÞß
❮❐ ➪➱➱ÏæççèèèÒÑ❒➷á
➱➽➾ßàÏ➾➮➹Ò➴❮❰çäß ÚÑé
êëëâÒ
ìíîïðñò
óïôïðñ
õö÷øöùúû üýþÿ ✶ ✁
÷ ❈✂✄✄ þ ☎✆✝
ü ❖✞✟
✩✠ ✡☛☞✄✌❈ ✭✍☞ ÿ ✶✎
☛☞✆♠✏ üÿ ✑ þÿ ❖☞◆ û ùþ ✌
✂ ✩✎✁✁ ö ❚✫❚ ❱✐✆✂ ❘ þ ❡
◆✂ ÿ ✑✆ ù ✐✍✌ ÷ ✂ ÿ ✑ ✭✆☞☛ þ
ÿþ ✆✌ ÿ ✐r✌✐☞✄✆ ✂❛❛☎✒✏♠
÷ö ✞✞ ✶❡ ✥ ❡ ✁✎❡✎ ✓✥♠
❉✔✕✖ ✗✘ ✙✺✾✳✾✾ ❋♦✚ ✛✾✵
✜✢✣✤✤✦✧★✳ ✙✛✪✳✾✺ ❍✬✮✢
❙✯✦✦✰ ■✤✱✦✚✤✦✱✳ ❋✚✦✦
■✤★✱✣✧✧✣✱✬♦✤✲ ❙✴✣✚✱ ❍✷
✷✸✹ ■✤✻✧✼✰✦✰✲ ❋✚✦✦
✸♦✬✻✦ ✹✦✴♦✱✦✳ ❙♦✴✦
✚✦★✱✚✬✻✱✬♦✤★ ✣✯✯✧✽✳ ✜✣✧✧
✛✿❀❁❁✿❂❃❂✿✾✛❃✺
❄❅ ❨❅❆ ♥❇❇❞ ♣❊♣❇●❏ t❑
❏t❊●t ②❑▲● ❢▼●❇P ◗● ❊●❇
②❑▲ ❯❑❲▼♥❳ ❩ ♥❇❇❞
♣❊♣❇●❏ t❑ ✇●❊♣ t❬❑❏❇
❏♣❇s▼❊❭ ▼t❇❯❏P ❪❬❇
❫❊❴❇● ❵▼t② ❜❇●❊❭❞ ❊t
❝❣❣❤ ❥❇❏❑●t❦ ❧▲▼t❇ q❦
❏❇❭❭❏ t▼❇❞ ✉▲♥❞❭❇❏ ❑❢
♣❊♣❇●❏✈ ❫▲♥❞❭❇❏ ❢❑●
①❝✈③③ ❇❊s❬✈
➪➶➹ ➘➴➷➪➹➬➮➷➱ ④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑤❶❷ ❸❹❺
❻❼❺ ❽❺❾❹❿➀ ❸❹➁➂
❐❒❮ ❰ÏÐ❒Ñ
❸❾❺➃ ➄➅➆➇ ➈➉➊➋➅➌
Ò❒ÐÏÓ❒ÔÕÖ×ØÙÓÓÕÚÕÏÖÑ
ÛÜÏÝÑÞ ßàáà×❒Ñ
❽➍➅➎➏➋ ❻➐➑➉➌➎➋➊➐➉
➅➌➑➒➎➋➊➐➉➓ ➇➍➅➔➅➉➋➊➐➉➓
ÛÕÓÕÖ× â ã❒äåÑ
→ ➏➑➇➇➐➍➋ ➇➍➐➣➍➎↔➏↕
æÕÖÓÏ❮Ñ â çÕÖ❒
❻❹❿➀ ❻❺❾❾ ➙➛❸➜➈➙ ➂
èÕÖÕÑÜ ❮Ïáå
éêëìí îïêðñìò óôõö÷
➝➞ ➄❺ ❺❾❿➙❼➁❿❾ ➂
➀❹➟ ➠ ❾➠➈❸ ➀➛ ❼➁
øùúûü ýþÿ ✥ ý ✁✥ þ ✂ þ ✄
➡➂➢➤➤➂➝➤➝➂➝➤➥➦↕
♦☎ ýþÿ ✥ þ ✆✁✥✆ þ ✝✁
❈❈✞✟✠✡☛☞✌✍
SCARLETT MARY LMT
✸ ✎✏✑✑✏✒✓✑✔✕✖✗✗
✘✙✚✚ ✛✜✢✣✛✤✦✣✜✛✧★
❇✙✩✪✫ ✘✬✭✮✯ ✰✱
450 - Miscellaneous
450 - Miscellaneous
➧➨➩➫➭➯➲➳➫
➨➩➯➵➨➧ ➸➺➲➳➳➻➼➻➯➽➳
➾➚➪➚➾➶➚➪ ➹➘➚ ➾➴➷➘➹ ➹➬
➾➚➮➚➱➹ ✃❐➪ ➹➘✃➹ ❐➬ ❒➬➹
➱➬❮❰ÏÐ Ñ➴➹➘ ➪➹✃➹➚ ✃❒❐
Ò➚❐➚➾✃Ï ➾➚➷ÓÏ✃➹➴➬❒➪ ➬➾
➹➘✃➹ ✃➾➚ ➬ÒÒ➚❒➪➴➶➚Ô Ò✃Ï➪➚Ô
❮➴➪Ï➚✃❐➴❒➷Ô ❐➚➱➚❰➹➴➶➚ ➬➾
➬➹➘➚➾Ñ➴➪➚ Ó❒✃➱➱➚❰➹✃ÕÏ➚Ö
510 - Lost & Found
④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑤❶❷ ×ØÙÚ
×ØÙÙÚ ÛÚÜÙÛ ÝÞßàáâßã ä ❼ ❽❾❿ ➀➁ ➂ ➃➄➄ ➃➅➂ ➆➇
ÛÙÜ×Ý ÞÙ ßÞØÛ ÛÞ
åæ çèé êÞëá ìáíàîÞïá
➈➉➊➋➌➉➍ ➎➉➏➐➑➇➒ ➓➔→➣
îèëáïÞðáñ îÞòò óáïéã
➔➓↔➋➏ ↕➉➓➋ ➙➔➏↔➋➏ ➛➔➓➜
àáÙâÛØãá äÞÙ Ûàá
ôáÞòßêîÞïá ßè õéÞòàæç
ßåâæçè äéêê ë çìí îìï
➓➑➋ ↕➑➝➣ ➇➔ ➛➔➓➓➉➏➣ ➇➔
æèï öÝ÷Ý ãéøøòàáã æèï
➛➞➑➎➟ ➠➔➇→➉➛→ ➡➓➢➋ ➤→
ðìñòóôÚ Ûìõ çêö÷ðñòøùêÚ
äéêê ÛóúòôûÚ Øùù üìï
òàßßòá èï âè îèãß àâ ùàâä
➥➇➑↕➉➓ ➈➞➋➓→➋➏➟
ýêéúóéþ Ûìþêô ×ìéê
éßáãú ôèùá ûáòàëáïçñ
❼
❽
❾❿➀➁➁
➂ ➃➄ ➅➃➅➂
Þÿè ×Øåå
ôáÞòßêç üòááø ýéàíá
➦➧➨➩➫➭ ➯➩➲➳➧➩ ➵➳➧➸➺➻➭
Þâí ìèïá ä þÿ ❋❋ ❖ éï
✶ï ✁✁ï✂✶ ï✶✶✁✄
➧➻➼➽ ➾➻ ➨➚ ➪ ➶ ➳➸➧➹
✭ÞæØ×☎
îéãßèùáï îÞïá Þðáâßã
➘➫➻➴➼➨ ➷➬➮➱ ✃➳➫❐➩➶➹
Þ ❛ Þàß çèéï îÞòòú
➵➳➧➧ ❒❮❰ÏÐÑÒÏ❒❒ÓÔ
✶ ä ✁✂✂ ä ✄☎✶ ä ✂☎✆✆ ú
❊✆✝✞✟✠✡☛☞
✟✡❍✟
550 - Pets
❙✌✍✍✎ ■✏✑✍✒✏✍✑✓ ❆✔ 475 - Wanted to Buy
▲✕✖ ❆✔ ✩✗✘✓✙✚✛✜✕✏✑✢
✣✤✕✒ ✑✢✍ ✤❢✒✔✑ ✸ ❆✝✞✟✠✡ ❉✠❆✟✠✡☛ ❇☞✌✍
✜✕✏✑✢✔✓♠ ❘✍✥❢✦✧✥✍ ★❢✪✢
✐✎✏ ✑✒✒ ✏❣✑✓✔✕ ♦✖ ✑✎✗✒✔❣✘
❙✌✍✍✎ ❋❢✧✍✒ ❖✌✑❢✫
✙✑✐❣ ❤♦✎✔✕✗ ♣❣✐✚✔✕✘
❚✍✫✢✏✕✥✕✪✬✓ ❙✑✒✍✦✜
✙❣♦✛ ✑ ✒✐✚✔✎✕✔✓ ❜☞✌✔❣
ÕÖ× ØÙÙÚÛÙÜÝÛ
❱❢✎✍✕✔✮ ▼✯✔❢✫ ✦✏✎
☞✕✐✎✏ ✕✗✑✗✔ ✚✔❣✗✐✖✐✔✓
ÞÚÙÙÚßà áâ ã×äå
▼✕✒✍✰ ❈✦✥✥ ✱✦✒✑✢✥❢✏✲
✕✚✑✒✔✕✘ ❈✑✒✒ ◆✑✗❤✑✎ ✑✗
æâçè éê Öáéëê âçá
❚✕✎✦✬ ✗✳✴✚✚✳✙✵✵✳✙✘✸✷✓
✺✜✢✍✣✤✥✍✜✦✤✧✘
❲❳ ❨ ❩ ❬ ❭❪ ❳ ❫ ❭❴ ❳ ❲
❵❛❜❝❞❡❛❢❣ ❤✐❜❥❦❛❡❥✐❦❞
❵❛❧ ♠♥♣q rst✉ ❦❣✈
✇①②❦❣❞ ❛③③ ④①❞②❜❣❞❞❣❞
❥⑤❛❥ ❛❝⑥❣❦❥②❞❣ ❛❜❝ ❢❣❦✈
⑦✐❦⑧ ③❛❜❝❞❡❛❢❣ ❡✐❜✈
❥❦❛❡❥②❜⑨ ❞❣❦⑥②❡❣❞ ④❣ ③②✈
❡❣❜❞❣❝ ❧②❥⑤ ❥⑤❣ ❵❛❜❝✈
❞❡❛❢❣ ❤✐❜❥❦❛❡❥✐❦❞
⑩✐❛❦❝❶ ❷⑤②❞ ❸✈❝②⑨②❥
❜①⑧④❣❦ ❛③③✐❧❞ ❛ ❡✐❜✈
❞①⑧❣❦ ❥✐ ❣❜❞①❦❣ ❥⑤❛❥
❥⑤❣ ④①❞②❜❣❞❞ ②❞ ❛❡✈
❥②⑥❣③❹ ③②❡❣❜❞❣❝ ❛❜❝ ⑤❛❞
❛ ④✐❜❝ ②❜❞①❦❛❜❡❣ ❛❜❝ ❛
✇①❛③②⑦②❣❝ ②❜❝②⑥②❝①❛③
❡✐❜❥❦❛❡❥✐❦ ❧⑤✐ ⑤❛❞ ⑦①③✈
⑦②③③❣❝ ❥⑤❣ ❥❣❞❥②❜⑨ ❛❜❝
480 - FREE Items
❣❺❢❣❦②❣❜❡❣ ❦❣✇①②❦❣✈
⑧❣❜❥❞ ⑦✐❦ ③②❡❣❜❞①❦❣❶ ✹✺✻✼✽✾✿✺ ❀✻❁❁❂✼✾❃
❀❄✽✾✻✼❅
❇❉●❏❑❉❏●
★✩✪✪ ✫✬✭✮✯ ✰✱✲✳✪✩✴
❻✐❦ ❹✐①❦ ❢❦✐❥❣❡❥②✐❜ ❡❛③③
◆ P ❉◗ ❯ ❏❲ ❳ ❨ ❏❑ ❩ ❬ P❲
★✩✪✪ ✲✬✬✱✵✷✸ ✹❡♥ ✻
❼❽❾✈❿rs✈r➀❿t ✐❦ ⑥②❞②❥
❨♣❏❏◗❭ ❨❏❑❩❬P❲ ❪❛❯P❏❭
❝✹✼❝❦❡♥ ✽❧✾♥ts✿ ❀✾r❧✼❝ ✻
❧❣④❞②❥❣➁
✐①❦
◆❑❬❛◗❫❛❉◗ ❴❛❵ ❜
■r✼s❡s ❁✽❂r✽❧❡❃❄❅❂❝❝✾
❧❧❧❶③❡④❶❞❥❛❥❣❶✐❦❶①❞ ❥✐
❝❞❡❳❡❡❣❤❬ ❬❑ ◆❑❬❛◗❜
P❧✾♥ts❄ ❊●❍❏❑▲▼❏◗◗❘◗❄
❡⑤❣❡➂ ❥⑤❣ ③②❡❣❜❞❣
✐ ❯●❑❛
❫❛❉◗
❜
❞❥❛❥①❞ ④❣⑦✐❦❣ ❡✐❜❥❦❛❡❥✈
❝❥❦❳❡❦❣❤❬❳ ◆❬●❧ ❇❉❜
②❜⑨ ❧②❥⑤ ❥⑤❣ ④①❞②❜❣❞❞❶
♥❯P◗❏ ♦qrr s❩ ♦❩
➃❣❦❞✐❜❞ ❝✐②❜⑨ ③❛❜❝✈
q❬P●❏❑❳ t✉✈✈ ♦❬❑ ✇❏❜
❞❡❛❢❣ ⑧❛②❜❥❣❜❛❜❡❣ ❝✐
●❛❩❯❲❭ ❜ ❞❜①②②❜❡❦③❜❥❥④❞❳
❜✐❥ ❦❣✇①②❦❣ ❛ ③❛❜❝❞❡❛❢✈
②❜⑨ ③②❡❣❜❞❣❶
❙ ➅➅
Ballet, Tap, Tumble
❢✥✢✢✥✫✮ ◗✉❛❧✐❢✐✥✫ ❛★★❧✐✧
✚❛ ♥ t s
385 - Union Co. Ser-
vice Directory
❆✲✳✴✵✶✲✷ ✹✺✻
❆ ✼✽✾✿
❙❀❁❂ ❃❄❅❂❉ ❊❃❉ ❋● ❍❉■❏
❑▲●▼◆●❖▼P❖●◗
❘❘❚❯●❖●❑●❱
❚ ➇ ❯ ➑ ❱ ❲❳❨❨ ➋➐➇➑
⑤⑥⑦ ⑧⑨ ⑩❶❷❸❹ ❺❻❹❼ ❽❻❾
⑩❹ ❿➀❽ ➁ ➂⑩ ➃➄❸ ➄➅➆
➇❻❾❸ ➃➄➈❾➉➊ ➂⑩❾❻➃❸ ➈➃ 505 - Free to a good
➃⑩ ➃➄❸ ➋➅➇❻❾❸ ❿⑩➌➈➆
➎ ➆ home
❸➃➍➊
❺❻❶❶
➏➐➐➆➑➒➓➆➎➔➑➐
→➣↔↕➣➙➛➜➝ ➞ ➟➠➡➡ ➢➤➥
➟➦➠➧➨➩➢➦➤ ➫➨➭➯➥
➨➲➡➳ ➵➸➺➻ ➼➽➾➚ ➪➚➽➶➥
➾➹➘ ➴➶➻➸ ➶➻➺➻➷➽➪➻➶ ➸➬➥
➬➽➚➶➸➮➷➼ ➮➼ ➘➱➻ ➠➻➥
✃➻➸➚➹➱ ❐ ❒➻➺➻➷➽➪❮➻❰➘
➪➚➽✃ ➸❰➶ ➪➚➻✃➻❰➘➻➶ ➘➽
❮➸❰➾➬➸➹➘➾➚➻➚✃➳ ➭➸➷➷
Ï➥ÐÑÑ➥ÒÓÒ➥ÔÑÐÕ ➬➽➚ ➸
➟➚➻➻ ➢➶➻➸ Ö➘➸➚➘➻➚
➲➾➴➶➻➳ Ö➾➮❮➴➘ ➼➽➾➚
➴➶➻➸ ➬➽➚ ➸ ➬➚➻➻ ➹➽❰✃➾➷➥
➘➸➘➴➽❰➳
APPLIANCE REPAIR
➑➒➓➔→ ➣↔↔↕➒➙➛➜➝
➞➝↔➙➒➟
➠➡➢➥➦➧➨ ➩➫➭➡➢ ➫➧➯ ➲➧➦➳➧ ➵➳➸➧➺➦➡➻
➼➽➾ ➼➚➪➶➹➘
➴➷➬➮➱ ➷➮✃❐❒❮➬➷
❰❰❰ÏÐÑÒÓÔÕÕÖÏ
ÒÕ×ØÙÚ× ßàáâã×ÑÚ
ÛÑÜÜÝÚÑÞÒÓßÓÜÑÚ
ÙÚ×ÛÑÜÜÝÚÑÞÒÓßÓÜÑÚ
ÝÏÒÕ× ß
APPLIANCES
Whirlpool ® and KitchenAid ®
APPLIANCES
~ Free Delivery~
❩❩❩❩❩❩❩❩❩❩❩❩
❬❭❪❪ ❫❴ ❵❴❴❞ ❢❴❥❪
AUTO DETAILING
❈✝✞✟✠✞✡☛☞✌✍✟
❈✎✟✠✏☛
✎❯✝✏✑✟✠✞✡❨
✒✓✔✕ ✖✗✘✙✚✛✜ ✖ ✢✓✙✛✚✔✓✙✜
✒✣✤ ✖ ✥✤ ✦ ✢✘✙✧
★✔✓✩✪✕✫✬✔✜✙✭✮✕✓✔✫✕✕✯✰✱✕✧
✲✳✲✴ ✵✶✔✪ ✖✷✘✯✜✙ ✸✚✔✭
ARBORIST
✿✿❀ ❁❂❃❄❅ ❆✿❀ ❁❉❊❋
❙▲r✈▼◆▲
❖P◗◗ ❘❯❱❲❳❱❨❩❬❭ ❪❬P
❫ ❴❵❛❜❝❵ ❞❵❡❢❢❡❣❤ ❫ ✐❥❦❝❧♠
❫ ♥❝❢❛♣❥q
❫ s❣t❝✉❧ ✇ ①❡t❝❥t❝ ②❛❣❧❵❛q
❫ ✐❧③❢❜ ④❵❡❣⑤❡❣❤ ❫ ❞❵❝❝ ♥❝❜q❥✉❝❢❝❣❧
❫ ⑥❡✉❝❣t❝⑤ ❫ s❣t③❵❝⑤
❫ ⑦⑧ ♠❝❥❵t ❝⑨❜❝❵❡❝❣✉❝
⑩❶❷❸⑩
❹❺❻❻ ❼❻❺❽❾❿❻
➀➁➂➃➀➄➅➃➅➆➇➈
➉➊ ➋➌➌➊➍➎ ➏➐➑➒➊➓➎ ➏➔➐➓→ ➣ ↔↕➊➙➛➎ ↔➐↕➙→
M ICHAEL
541-786-8463
CCB# 183649
PN-7077A
A Certified Arborist
AUTO DETAILING
➜➝➞➟➠ ➡➢➤➥
➝➦➤➧ ➠➝➨➡➩
DETAIL SHOP
JB and the Original Crew
2201 10th Street
Baker City
541-403-1465
M-F 8 to 5
One Day Service
Paradise
Truck & RV
Wash
➫➭ ➫➯➲➳ ➵➸➺➻➳➼➸➽ ➾➸ ➫➳➭➭➚➲➪
➶➹➘➴ ➷➬➮ ➱✃ ❐❒❮➮ ❰ Ï➮Ð➬ ÑÒÓÔ Õ➴Ö
×ØÙÚÛ Ü➘➴ÝÞ ßà áâ❮Ð➮
❇❖✺❘✿❀ ❁❚❉❂
Open 7 days week:
7 am to 6 pm Mon - Sat;
Sun: 7 to 9 am and 4 to 6 pm
541-523-6080
❃❄❅❆ ❃❊❋● ❍❋■ ❏ ❑▲▼◆P ◗❱❋❲
CLOTHING
Fine Quality Consignment Clothing
❳❩❬❬❭❪
❳❫❴❭❵
❛❜❝❞ ❡❢❣❢❤ ❜✐❥ ❦❞❧❣ ♠❞♥❤♦♣ qr❜❞
♠❞♥❤♦ s t✉✐❣ q❢✈❞❣
✇①②③④⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩❶❷⑩⑦❸⑤❹❶⑩⑩❺❸
❻❼❽❻ ❾❿➀➁➂ ❾➃➄➅➆
➇➀ ➈➉➀➊❿➄
➋➌➍➎➏➏➐➎➑➒➓➌
COMPUTERS
➔ →➣↔↕➙ ➛➜➝➞ ➟ ➠➡➢
➤➥➦➧➨➩➫ ➭➣ ➯➙➣➠➲↕ ➔
➳➵→➜➭↕ ➤↕➙➸➜➛↕
➺➻➼➽➼➾➚➪➶➚➹
➘➴➷➬➻➼➮➱ ✃➮➬➾➶➱
❐❒❮ ❰ ➐➎ ↕➐➎➊ Ï ➐➓➑ ➛→→ Ð ➊
➏↔ ÑÒÐ ➓➊ Ð ➍ Ó Ô ➛↕ Ð → Õ ➊➒ Ö× ➐➔ Ó Ø ➒➐➛➔ Ù →→ Ð ➊→
Ó ➏↕➛➓➎➊↕ Ú ➊➎ Ð ➍ Ó ➉➛ Û ➛ Ù →→ Ð ➊→ Ó ÜÖ ➙➊➒ ➣
ÕÖÐ ➎➊↕→ Ó Ò ↕➐➛➓➛➓ Ý Ó Õ ➊➒ Ö ➎➊ ÚÐ ➍➍ Ö ↕➎
Ó Ú ➎➊↕➊ Ö Ú ➊➎ Ð ➍ Ó ÕÖÞÐ Ù ➓→➎➐➔➔➐➎➛ Ö ➓
Ó ÚÖ ➔➛➙ Ú ➎➐➎➊ ß ↕➛ × ➊ Ó àÖÐ →➊ ↔➐➔➔→
ß ↕ Ö ➍ Öáá → â ➣ ↕➊➒ Ö ➎➊ →➊↕ × ➛➌➊→ ➐ × ➐➛➔➐ ã ➔➊ ä
åååäÖÐ ➎→➎➐➓➙➛➓ Ý ➌ Ö ➒➍ Ð ➎➊↕↕➊➍➐➛↕ ä ➌ Ö ➒
➉➊➊ Þ ➙➐➑→ æ ç ➐➒ Ñç ➍➒
➋➔➔ ➌↕➊➙➛➎ ➌➐↕➙→ ➐➌➌➊➍➎➊➙
Dale Bogardus
541-297-5831
CONSTRUCTION
M YERS
S TRUCTURES
S
F
ULL
ERVICE
G ENERAL C ONTRACTOR
èéêëìéí îéï ðëêé ñëòóôõö÷ôøëòù úõéé
ûóôøêüôéù ñüíí îëï úëõ ýøòôéõ èéêëìéí
CCB#216739
541-975-3916
EXCAVATION
RILEY
EXCAVATION INC.
36 Years Experience
ïðñò óôñõö÷öøù ú ûü óðýþ ÿñõñöòø
Ö ØÛØ ➘ Ú➴ÛÓ Ù Ø Ö ➱Ô
rileyexcavation@gmail.com CCB# 168468
✄✆ ☎
þÿ ✥❱✁✂ ÿ
❋✥✄✁☎❋✥ ÿ
& MATTRESS
Visit our showroom of bed-
room, livingroom, dining, decor
and mattresses
605 - Market Basket
ROUTES
AVAILABLE
LaGrande
& Union
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
■❁❂❃❄❃❁❂❃❁❅
❈❆❁❅❉❊●❅❃❂
◆❃❑❖❄❊❄❃❉
❈❊❉❉◗❃❉❖ ❚❊❁❅❃❂
t❯ ❱❲❳❨❩❲❬ t❭❲
LaGrande Observer
❪❫❴❵❜ ❝❞❡❵ ❣ ❤✐❥❵
❦❧❫♠ ♥♦♣
qrs✉ ✈❧✇ ❦❧❵
①②③✐②❴❡❞❜ ④⑤
❧❫ ♠❥⑥⑦ ⑧♠
②❴ ❥❴⑨❫⑩②❧❥❫❴ ❶✇❞❞❧❷
❸❹❺❻❼❽ ❺❾❿❹❼❾➀❽
➁➂➃➄➅➆➇➈➉ ➊➆➅➋➌➍
➎➏➐➑➒➓
➔ →➣↔↔↕➙➛➜↔
➝➞➜➜➟➜➠ ➡↔➞➢➤↔↕
➥➦➧➨➩➫➭➯➲
➥➳➵➫➸➨➺
➥➻➭➭ ➳➼➽➾
➔ ➚↔➢➙➞➣➟➜↔↕
➔ ➪➶➜➹➣➟➠➤➙
➔ ➘➞➣➙➴↔➙➙ ➡↔➞➣↕
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➷➬➮➱✃ ➐➑➒➓
❐➞➣❒ ➪❮↔↔➙ ➝➤↔➣➣➟↔↕
➡➟↔ ➝➤↔➣➣➟↔↕
➡↔➞➢➤↔↕
➚↔➢➙➞➣➟➜↔↕
➡➴➶❰↕
➘➞➣➙➴↔➙➙ ➡↔➞➣↕
ÏÐÑÒÓ ÔÕÒÖ×ÑÒØÐÙ
ÚÛ↔➜ Ü Ý➞Þ↕ ➞ ❮↔↔❒
ß àá➃á â ã äá➃á åæçè
éêëâìíêâîßïð
ñ➸➯➸➲ ➧➯ ➵➨ ò➼➩➭ó➵➵ô
õ➵➫ ➧ö➽➼➲➭➯
541-805-9777
➠➡➢➤ ➤➥➦➧➨
➧➩➫➭➯ ➲➨
➳➩➫➵➤➸
PARTIES & ENTERTAINMENT
PAINT PARTIES
Easy & Fun!
P✙✚✛✙✜✢ ✛✥✚ ✣✤✚✢✦✧★✩✪
✫✬✭✮ ✯✰✱✲✳✱✴✵ ✶ ✷✬✴✱✸✹✻
●✤✚✼✪ ✽✤✾✦✢ ❆✿✩ ❀✜✜★✪✤✥✿❁
❜❂❃❄❅❇❜❈❂❂❡❉❊❋❍❈■❉❏❑▲❍
t❅❡❜❂❃❄❅❈❇▼❜❈❂❂❡❉❏❇❡t
❚✇◆❖◗ ❘◗❙❯❱❲❳ ❨✇❩❯❱❬❨❭❯❱◗❪❫❱
❴❵❛❝❞❢❣❝❣❵❤❴
PRINTING
✐❥❦❧♠♥♦
Thatcher's
♣♠qrsqr✉✈ qr①②
⑨⑩❶⑨ ❷❸⑤❹⑩⑦❺ ❻❼⑩❽⑦⑩❽❶❾
Ace Hardware ③④⑤⑥⑦⑧
✽✹✹ ❿➀ ✻✼✧ ★ ➁ ✭ ➂ ✧ ➀ ✻✦✧✧ ✮✻✼
& La Grande
➃➄➅➆➇➈➉➊ ➃➅➋➈➌➋➈➍
Ace Hardware Carbonless Forms
✢✢✣✣ ✤✦✧★✩✪ ✫✪✬ ✭✮✯✦✩
✺✰✱✲✺✳✴✲✴✴✵✱
✢✢✶✢ ✸✧✹✮✻✼ ✽✾✦✬ ✿✮ ❀✩✮✻✼✦
❁❂❃❄❅❆❁❄❆❃❁❇
3-0933
HOBBIES
& GIFTS
ãäåæãçèæãéêé ë ãäåæãåìæíîíê
☎
þÿ ❙
HARDWARE
Excavator, Backhoe, Mini-Excavator,
Dozer, Grader, Dump Truck & Trailer
✁ ✂ ✄
FURNITURE
BOARDING FOR CATS & DOGS
Like us on Facebook
❚♦●❍■❑ ❚r▲▲
❘★✩ ❍✪✫★✬ P✭✮✯✰✭✱
❢✲✳ ❙✮✴✭✵ P✴✭✮✱✭ ✯✮✴✴
✶✷✸✹✼✸✽✹✽✷✾✿
✷✷✆✝ ✞✟✠✡☛ ✞✈☞
✌✍ ✎✏✍✑✒✓ ✔ ✕✖✗✘✙✚✛✘✕✜✕✗
Join us on Facebook at
❇✪✲✰✯ ✴✫✮✵
605 - Market Basket
541-903-0480
43 N. 8th Elgin
541-437-2054
✺✶✸✹✺✻✼✹✽✻✾✶
✻✛✛
❋❛✜✢✣✜✤ ▼❛✜✦✣✧
❉✍✎❉✏✑✒✍✓✔
✕✖✗✘✙✚✛✜
▼✬✭✮✯✰✱
✭✬✬✭ ✲✳✴✮✯✰
✵❡✮✭❡✶✮✯✰✱ ✭✬✬✭ ✷✉❡✶✮✯✰
✲✳✴✮✯✰✱
✭✬✬✭ ✷✸✉✳✶✮✯✰
✢✣✤✦✧★✩ ★✢✤✪
✹ ✺✻✼✽ ✾✿❀❁✿ ❂❁
✾❃❄❅❀❊✻❂❀❁❋ ✺✻❂❏
➤ ➤
Ö×ØÙÚÛÜ ØÛ ØÝ ÚÛ
Þ×ØßßÚàÚáÝ Úß Ø âáã ä
áØßäå ßÚæç×á çãèÙáßßé
êëßì ÙØ×× ìíá Þ×ØßßÚàÚáÝ
➡➢➤➡➥➢ ➦➢➧➨
630 - Feeds
➩➫➢ ➭➥➧➯➯➲➳➲➢➨➵
îáçØãìæáÛì ØÛÝ ïáð××
➸➺➻➼➽➾ ➚➻➪➶ ➹➘➺➽➾➴ ➷➶ ➶➺
ïèãÝ
ØÝ
íá×ç äèë
äèëã
÷øøù ÷úûûü ýþÿ ❣❣
➬➺➻➘➪➾➮➱✃ ❐➾❒➾❒❮➾➘ ➻➪
❤ ÿ ✁ ✩✂✄☎ t✆✝✞ ❲✟✠✠
æØñÚæëæ
àèã
❰Ï➾Ð ➬➺➻ Ð➾➾➴ ➾➱➱➷Ñ➷➾Ð➶Ò
❤❡✠♣
✠✆ ÿ ❞✞
ãáßçèÛßáé
➾Ñ➺Ð➺❒➷ÑÓ➮ Ó➴➽➾➘➶➷➪➷ÐÔÕ
✺✡✂☛✺☞✡☛✌✌☎✺✞
❉❖✹✹✺✻❙ ✼❘❖❖✽ ✾
✷✦✧★ ✩✪✫✬ ✭✮✯✰✰✮✱
❇ ✁✂✄ ✥☎✆✝ ✞✂✄ ✟✠
✺✡☛☞✺✌✍☞✍✎✏✍
éÖí ✑ âè ❏✒✟☎✂
▲ ✓✄ ✔✠✂ ✕✖✗✂✄✘✂✄
✺✡☛☞✙✎✍☞✍☛✎☛
éÖí ✑ âè ✚✂✘☎
♠❞q ♠❭❪ ✉✈✇✇①
②③ ④⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩❶ ❷ ❸❹❺⑧❻
ELGIN
ELECTRIC
äååæçäèéêë
ì íîïê
ðñòóô ðóõö÷øóù
úñõûô ü ýñûûõóôôóô
þÿ ❏ ÿ ✥ ✁✂✄☎✆✄✥ ✝✄✞☎✟✥ ✠ ✡☛✥☞✂☎
❈☞✞✞ ✌✍✟✥☞ ✎✏✑✒✎✑✓✒✔✔✎✎
☛☛☛✳ ÿ ✕✕✞✄ ÿ ✥✖☞☎ ÿ ✥ ✗✟✂☞✞✞✖✳✖✟✗
✘✘✙✚ ✛✜✢✣✜✤
äìí× áãìÖîî
ïðññ ð òñðóóôõôö÷ øöù
úûüýþ áâ éÖí ãâÿî
⑨⑩❶❷❸❹❺ ❸❻❼❻❽❾ ❿➀❺ ❿➁➂➃
❖❈❉❊●❍ ■❈❏❑▲
▼●◆◆❑❉P ◗ ❘❑❚❯P
"We sell serious fun"
272 S. Oregon St.
Ontario, OR
541.889-3747
oregontrailhobbies.com
INSURANCE
541-663-0933
❲❳❨❳❩ ❬❨❭❪
GREGG HINRICHSEN
INSURANCE AGENCY INC.
GREGG HINRICHSEN, Agent
1722 Campbell Street
Baker City, OR 97814-2148
INSURANCE
Healthcare
Solutions Team
❫ ❴❵❛❜ ❝♦❞ ❡❢❣❞②♦❜❣❤✐
❥❦❧♠♥♣qrst✉❧r✇❦①r ♥♣❦③r①♥❦④⑤♥❧♥❦s
♥⑥④❧⑦①s①r✇✉❦④①⑧♠⑦✇⑥⑨⑩♠❦❶❷❦❶⑩❦rs①❸❦
❧r④❧♠♠❦❸①④❦r✇❦⑩⑥①r♥s♥⑥❦❸❦r ♣①❹♣❦✉
①rst✉❧r✇❦⑩✉❦⑨①t⑨s❺⑥✉♥♣✇⑥⑨①r❹❻❼♥r⑥
✇⑥s♥ ♥⑥ ⑦⑥t❷q❽①♠♠❧rs❽❦✉⑦⑥t✉❾t❦s♥①⑥rs
❧r④♣❦♠⑩⑦⑥t♥♣✉⑥t❹♣♥♣❦⑩✉⑥✇❦ss❻
❿➀➁➀➂➃ ➄➅➆➇➃➈
➉➊➋➌➍➎ ➏➐➑➒➓➋➐➔➊ →➣↔↕➑➙➓
➛➜➝➞➟ ➜➠➡➢➜➝➤➥
➦➧➨➩➫➭ ➯➲➳➵➸➺➻➺➼➺➸➺➳➨➽➾➧➨➩➫➚➪➶➧
LAWN EQUIPMENT
➹➘➴➷➘➬
➮➱✃❐ ❒ ❮❰➱ÏÐÑÒÓÔ
Walker and Gravely Lawn Mowers,
Maruyama Trimmers, BCS Tillers,
Gravely Utility Vehicles, and more!
We service all makes and models.
ÕÖ×ØÙÚÛØÖÙÜÕ
www.inlandturf.net
10213 N. McAlister Rd.
La Grande, OR 97850
PAINTING
ÝÞßàá âãäåæçèé
êëìíîï ðñòóíòóôõ ööê
÷ øùúûüýþü ÷ ÿ úûüýþü
÷ ✁ û ✂ ý ✄ ûùúý ☎✆ ÷ ✝ þ ✞✞ ûü ✟ ý ☎✆
✺✠✡☛✠☞✌☛✡✍✎✏
✑✑✒✓✔✕✖✗✖✘
Business Cards
Envelopes & More
✩ ✧ ✩✧✪ ➓
➎➏ ➐ ➑ ➒➀
(541) 523-2621
➔→➣→↔↕➙➔➛➜➝➞➟➠↔➡➝
➢ ➤ ➂
➂
✶ ✢✣ ★ ✩✪ ✽✾✦✻ ✦
✭✮✯✦✩
➤➀ ✪ ➐➥ ➦ ✤ ➢➧➨ ✶ ➩
PRINTING
ALL OFFSET
COMMERCIAL
PRINTING
TABS, BROADSHEET, FULL COLOR
Camera ready or
we can set up for you.
Contact The Observer
541-963-3161
REAL ESTATE
❱ ➫ ❙❙ ÿ ➭ ✥ ÿ ➫ ❙☎ ➭
630 - Feeds
✶✍✎ ✥✏✑✒
❆✓✔✕✓✔✕✖❆✓✔✕✓✔✕
●✗✕✍✍ ✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘ ✙✚✛✜✢✣✤✦
❆✓✔✕✓✔✕✖❆✓✔✕✓✔✕✳✳✳✧★✪✫✬✭✮✯
❋✰✰✱✰✲ ✴✵✷✘✘✘✘✘✘ ✙ ✸✹✢✣✤✦
✻✼✼ ✽✾✿✼✼ ❀✿✼❁✽
❂❃❄❅❂❄❇❅❈❉❇❊
❍■❏❑❑ ▲❏▼◆ ❖P◗❘❙❚♦♥❯
❱❳❨❩❩ ❜❨❩❬❭❪ P❭❚ ❝❫❚❴
❚❵♥❛❪
♥♦
r❨❵♥❯
❢✐P❴❥◗❦❴❧♠◗❥
q ✛✛
s ✣ ✉ ✧❛ ✈ ✤
710 - Rooms for
Rent
✇①②③④⑤
⑥⑦⑦ ⑧⑨⑩⑦ ⑨❶❷⑩❷⑨ ⑩❸❹⑨⑧❷❺❶⑨❸
❻⑨⑧⑨❼❺❽ ❺❶ ❶❾❿➀⑨➁❷ ❷➂
❷❻⑨ ➃⑨❸⑨⑧⑩⑦ ➃⑩❺⑧ ➄➂❾❶❼
❺❽➅ ⑥➁❷➆ ➇❻❺➁❻ ➈⑩➉⑨❶
❺❷ ❺⑦⑦⑨➅⑩⑦ ❷➂ ⑩❸❹⑨⑧❷❺❶⑨
⑩❽➊ ➋⑧⑨➌⑨⑧⑨❽➁⑨➆ ⑦❺➈❺❷⑩❼
❷❺➂❽❶ ➂⑧ ❸❺❶➁⑧❺➈❺❽⑩❷❺➂❽
❿⑩❶⑨❸ ➂❽ ⑧⑩➁⑨➆ ➁➂⑦➂⑧➆
⑧⑨⑦❺➅❺➂❽➆ ❶⑨➍➆ ❻⑩❽❸❺➁⑩➋➆
➌⑩➈❺⑦❺⑩⑦ ❶❷⑩❷❾❶ ➂⑧ ❽⑩❼
❷❺➂❽⑩⑦ ➂⑧❺➅❺❽➆ ➂⑧ ❺❽❷⑨❽❼
❷❺➂❽ ❷➂ ➈⑩➉⑨ ⑩❽➊ ❶❾➁❻
➋⑧⑨➌⑨⑧⑨❽➁⑨❶➆ ⑦❺➈❺❷⑩❼
❷❺➂❽❶ ➂⑧ ❸❺❶➁⑧❺➈❺❽⑩❷❺➂❽➎
➏⑨ ➇❺⑦⑦ ❽➂❷ ➉❽➂➇❺❽➅⑦➊
⑩➁➁⑨➋❷ ⑩❽➊ ⑩❸❹⑨⑧❷❺❶❺❽➅
➌➂⑧ ⑧⑨⑩⑦ ⑨❶❷⑩❷⑨ ➇❻❺➁❻ ❺❶
❺❽ ❹❺➂⑦⑩❷❺➂❽ ➂➌ ❷❻❺❶ ⑦⑩➇➎
⑥⑦⑦ ➋⑨⑧❶➂❽❶ ⑩⑧⑨ ❻⑨⑧⑨❿➊
❺❽➌➂⑧➈⑨❸ ❷❻⑩❷ ⑩⑦⑦ ❸➇⑨⑦⑦❼
❺❽➅❶ ⑩❸❹⑨⑧❷❺❶⑨❸ ⑩⑧⑨
⑩❹⑩❺⑦⑩❿⑦⑨ ➂❽ ⑩❽ ⑨➐❾⑩⑦
➂➋➋➂⑧❷❾❽❺❷➊ ❿⑩❶❺❶➎
➑➒➓➔→ ➣↔➓↕➙➛➜
↔➝➝↔➞➟➓➛➙➟➠
ROOFING
ðåé ▲★ åì ✩
❋ ðåë ìèè ❋ ê
✪✫✬✬✭✮✯✰✱✲ ✳ ✴✭✵✰✶✭✷✸✰✱✲
✹✻✼✽✾✿❀ ❁❂❂ ❃❄ ❅❁❆❇✻✼✿ ❈✼✻❀❃✿
❉❊●❍■❏❑❏ ▼■◆❑ ❖❊❊P◗❘❙
❚❯❱❑❏●❱ ❲ ❖❏❍◆◗❳❱ ❨
❩◆◗❘❑❏❘◆❘❬❏ ❲ ▼❳◗❏❘❭■❯ ❨
❪❫❍❏❳◗❏❘❬❏❭ ❲ ▼❳❏❏ ❪❱❑◗●◆❑❏❱
❴❵❛❛ ❜❵❝
✺✢✣✤✺✣✥✤✥❞✢✢
❴❵❛❛ ❡❵❢❣
✺✢✣✤✺✢✦✤❤✦✦❤
✇✇✇✐❥❦❧♠♥❦♦♣qrr❥♦rrst✐qr♥
RENTALS & PROPERTY MGMT.
✉✈ ①②③④⑤⑥⑦ ⑧ ⑨⑩❶❷②⑩④❸
❹❺❻④❼❽ ❾❾✉
❿➀➁➂➃➄ ➅ ➆➇➈➉➊➋➌ ➍➎➋➁➂
➏➐➑➒➏➑➓➒➏➔→➣
↔↕ ➙➛➜ ➝➞➟ ➠ ➡➡➞➞ ➢➤➥➦➧➛➨
➙➤➩➫➭ ➯➦➲➳➵ ↕➸ ➺➻➟➡➼
➽➾➚➪➶➹➘➴➷➬➘➮➪➚➽➱➹✃❐➾❒➘➱➴❮➽❰❒
SEWING
ÏÐÑ ÒÑÓÔÕÖ
×ØÙÚ
ÛÜÝÞßàá âãäåæçäèéêë
ìåêíèêî ï ðèññåæë
òóëäéô ìçíå òãéäõèêî
ö÷øù úåêäõ ûäü ýçþåæ òèäÿ
✺ ✁✲✺✂✄✲✺✄✂☎
SKIN CARE
10201 W. 1st Street Suite 2,
La Grande, OR
REAL ESTATE AND PROPERTY
MANAGEMENT
➯➲➳➵➸➺➻➵➲➳➼➲
➽➽➽➾➚➪➶➶➹➘➴➹➪➶➷➘➾➬➹➷
RECYCLING/PIPE
➮➱✃ ❐❒❮❰❮ÏÐÑÒ
➮➱✃ ÓÐÔ❒ ÕÖÏ❒×
1-541-215-2414
3370 17th
Baker City 97814
Mon-Fri 8 to 5
ØÙÚ ÛÜÝÞ ßàáâàãä
541-963-6744
64190 Hwy 203
La Grande
Mon-Fri 8 to 5
www.bandkautosalvage.com
◆✆✝✞✟✆✠ ✥✡☛☞ ✌✆✟✍
❚✉✎✏✑✒② ✓✔✒✇✕✖✗✏
✫ ✘✎✎❡✙② ❙✚✎✛✕✒✙✏
✷✜✢✜ ✣✤✦✧ ★✩✪✬✬✩✭
❇✤✮✬✪ ✯✦✩✰
✱✳✴✵✶✸✹✻✵ ✼✽ ✾✸✵✿❤❀❁❂✸❃❀ ❄❅✸✿❀❆
❈❉✜❊✷❉✢❊❋●✜✜
TREE SERVICE
EXECUTIVE TREE
CARE, INC.
❍■ ②❞ s ♦❝ ❏❑ ❵❵ ▲ ❣❞❢ ✈▼ ❣
❖ ❞❣❣ P ❛❞❣
❢◗❘❘ ❘❯❱❲❳❨❱❘❯❩ ❬❨❭❨◗❪❫❴❯
◗❘❳❫❵❨❛❯❩ ❜◗❴❝❲❝❞ ❣ ❯❱❴❳❜
❞◗❲❝❪❲❝❞
✐❥❦❧♠ ♥❧♦♣q❥r t❥①③❥❦④⑤
⑥⑥⑦ ⑧⑨⑧⑧⑩❶
541-432-8733
ROOFING
VETERAN SERVICES
åæ
Baker County
Veteran Services
çèéêëìíçëîèéï
ððç
ñòóôõö÷øùú
û üýýþÿ ✁ û ü ✂✄ ý ☎✂✆ ÿ ✁ û ✝✞ ý ✟✠✁✂
✝✡✂☎☛ û ☞✂ ✌✂☛ û ✍ ✎✂ ✂✟✠✆
✏ ý ☛✞✟✑✌✞ ý û ✒✑✌✡ ✒ ý ✟✂✓
✔ ☎✕ ✖ ý ✆ þ ✂✟ ✏✏✗✘✙✚✛✙✙✜
✺✢✣✤✥✣✦✤✧✧✦✥
❷ ♦ ❑ ❸ ❣❞❣ ❹❺ ❣❞❣ ❝♦❞ ❑s❻
❼ ♦ ❸ ❸ ❣ ❽ ❞❣ ❺ ❣❞❣ ❝♦❞ ②♦ ❑
1995 3rd Street,
Baker County Courthouse
541-523-8223
❾❿ ➀➁➂➃➄➅➆➇➃ ➆➈ ➅➉➃
➊➋➇➆➈➃➇➇ ➌➆➄➃➍➅❿➄➎ ➍➀➏➏➐
➑➒➓➔→➣↔➔↔➓➣➓ ↕➈➆❿➈➔➙➀➏➏❿➛➀ ➜❿➋➈➅➎
❿➄ ➑➒➓➔➑➝↔➔↔➣➞↔ ➊➀➟➃➄ ➜❿➋➈➅➎