The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, August 22, 2018, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ✷✞ ➋❚✟ ❖✠✄ ✡❱ ✡
❲ ✁✂ ✄✁❆❨✱ ❆❯☎❯✄❚ ✆✆✱ ✆✝✶✽
LOCAL
❉❆■▲❨
P▲❆◆◆❊❘
❚❖✠✡☛
☞♦✌✍✎ ✐✏✑❡✌✒❡✏✌✍✎✱ ✓✔✕✖
✷✷✱ ✗✘❡ ✷✙✚✗✘ ✌✍✎ ♦✛ ✷✜✶✽✖
☞✘❡✢❡ ✍✢❡ ✶✙✶ ✌✍✎✏ ✸❡✛✗ ✐✒ ✗✘❡
✎❡✍✢✖
❚❖✠✡☛✣✤ ✥✦✧✥★✦✧✥❚
✪✒ ✓✔✕✔✏✗ ✷✷✱ ✶✾✫✷✱
✬✢❡✏✐✌❡✒✗ r✐✭✘✍✢✌ ✮✐✯♦✒ ✰✍✏
✒♦✲✐✒✍✗❡✌ ✛♦✢ ✍ ✏❡✭♦✒✌ ✗❡✢✲
♦✛ ♦✛✳✭❡ ✴✎ ✗✘❡ r❡✵✔✴✸✐✭✍✒
✮✍✗✐♦✒✍✸ ✹♦✒✈❡✒✗✐♦✒ ✐✒ ✺✐✍✲✐
❇❡✍✭✘✖
❖✻ ❚✥✦✤ ✠✡❚✼
✿✒ ✶✫✽✫✱ ✐✒✈❡✒✗♦✢ ❀♦✘✒ ❁✐✗✭✘
✌❡✲♦✒✏✗✢✍✗❡✌ ✘✐✏ ✏✗❡✍✲✴♦✍✗
♦✒ ✗✘❡ ❂❡✸✍✰✍✢❡ r✐✈❡✢ ✗♦ ✌❡✸❃
❡✕✍✗❡✏ ✛✢♦✲ ✗✘❡ ✹♦✒✏✗✐✗✔✗✐♦✒✍✸
✹♦✒✈❡✒✗✐♦✒ ✐✒ ✬✘✐✸✍✌❡✸✵✘✐✍✖
✿✒ ✶✽❄✶✱ ✗✘❡ ✏✭✘♦♦✒❡✢
✓✲❡✢✐✭✍ ♦✔✗✢✍✭❡✌ ✲♦✢❡ ✗✘✍✒
✍ ✌♦❛❡✒ ❇✢✐✗✐✏✘ ✈❡✏✏❡✸✏ ♦✛✛ ✗✘❡
❅✒✕✸✐✏✘ ✭♦✍✏✗ ✗♦ ✰✐✒ ✍ ✗✢♦✵✘✎
✗✘✍✗ ✭✍✲❡ ✗♦ ✴❡ t✒♦✰✒ ✍✏ ✗✘❡
✓✲❡✢✐✭✍❈✏ ✹✔✵✖
✡✦❋ ●❍✡★✦❚☛ ✦✻✠✼❏
❱❑▼ ◗❙❯❲❳❩ ❬❭❪
❫❴ ❳❵ ❜❜ ▼❞❢❞❣ ❫❥❲❞ ❦❦
❧▼ ♠❙▼❩♣❯q ss ✉✇❳♣❯❙▼①❯③
④❳⑤❯ ④❑①⑥ ⑦▼⑧⑧q s⑨ ✉✇❳♣❯❙▼①❯③
❭❩①❯❙⑩❙❑❴❯q ❶s ✉✇❳♣❯❙▼①❯③
❷▼❸❯❙ ④❑①⑥q s⑨ ✉✇❳♣❯❙▼①❯③
★❖❚❚✼❋☛
❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂ ➃s ❢❑⑧⑧❑❳❩
✙❃✽❃✶➄❃✷➄❃✙✶❃✚❄
❹❺❻❼ ❹➅➆➆➅➇➈➁➂ ➃❜❜➉ ❢❑⑧⑧❑❳❩
✶✚❃✶➄❃✶✾❃✙✽❃❄✫❃✶✶ ✯✙
➊➇➋❺➌❽❼➆➆➂ ➃s➍ ❢❑⑧⑧❑❳❩
✷✚❃✙✚❃❄✷❃➄✶❃➄✫❃✬❇✶➄❃✯✙
➎➅➈ ➏➇➌ ➐➅➏❺➂ ❫❥❲❞ ❦➍
✚✾❃❄✙❃❄✙❃✫➄
➊➅❿➀ ➑➂ ❫❥❲❞ ❦❜
➒ ➓ ➔→➣→↔ ↕➙➛➙➜➙➜
➒ ↕ ➔→➣→↔ ↕➙➛➙➛➙➝
➒ ➛ ➔→➣→↔ ➞➙↕➙➟➙➛
➒ ➓➞ ➔→➣→↔ ➜➙➝➙➓➙➠
➊➅❿➀ ➑➂ ❫❥❲❞❦➍
➒ ➓ ➔→➣→↔ ➜➙➜➙➓➙➜
➒ ↕ ➔→➣→↔ ➜➙↕➙➝➙➜
➒ ➛ ➔→➣→↔ ➝➙➡➙➠➙➢
➒ ➓➞ ➔→➣→↔ ➡➙➜➙➜➙➟
➊➅❿➀ ➑➂ ❫❥❲❞ ⑨
➒ ➓ ➔→➣→↔ ➛➙➠➙➡➙➓
➒ ↕ ➔→➣→↔ ↕➙➡➙➡➙➛
➒ ➛ ➔→➣→↔ ↕➙➢➙➡➙➜
➒ ➓➞ ➔→➣→↔ ➡➙➛➙➝➙➓
❋❖✡✠ ❋✼➤❖❋❚
➥❥❢➦❯❙❴ ①❳ ➧▼⑧⑧q
➒ ➨➩➫➭➯➲ ➳➵➲➸➺➩↔ ➜➞➞➙➡➛➛➙➟➠➟➜→
➒➳➻➼➫➭➯➲➳➵➲➸➺➩↔➝➞➠➙➝➜➜➙➢➡↕➓→
✻✼➽✤➤✡➤✼❋ ★✡❚✼➾
❭⑤❯❙⑥ ❯❵❵❳❙① ❑❴ ❢▼♣❯ ①❳ ♣❯⑧❑⑤❯❙
⑥❳❥❙ ◗➦❴❯❙⑤❯❙ ❑❩ ▼ ①❑❢❯⑧⑥ ❢▼❩➚
❩❯❙❞ ◗➧➧▼❴❑❳❩▼⑧⑧⑥ ➧❳❩♣❑①❑❳❩❴ ❯➪❑❴①
①➶▼① ❢▼❸❯ ♣❯⑧❑⑤❯❙⑥ ❢❳❙❯ ♣❑❵➹➧❥⑧①❞
➘➏ ➴➇❾ ❼➌❺ ➈➇➷ ➇➈ ❼ ➬➇➷➇➌
➌➇❾➷❺➮ ♣❯⑧❑⑤❯❙⑥ ❴➶❳❥⑧♣ ➦❯ ➦❯❵❳❙❯
❶q⑨➍ ⑩❞❢❞➱❵⑥❳❥ ♣❳ ❩❳① ❙❯➧❯❑⑤❯
⑥❳❥❙ ⑩▼⑩❯❙ ➦⑥ ❶q⑨➍ ⑩❞❢❞ ✇❳❩♣▼⑥
①➶❙❳❥❲➶ ✃❙❑♣▼⑥❣ ⑩⑧❯▼❴❯ ➧▼⑧⑧ ❶❐❜➚❒s⑨➚
⑨❜s❜ ➦⑥ s ⑩❞❢❞
➘➏ ➴➇❾➌ ❮❺➆➅❰❺➌➴ ➅➁ ❽➴ ➬➇Ï
➷➇➌ ❿❼➌➌➅❺➌➮ ♣❯⑧❑⑤❯❙⑥ ❴➶❳❥⑧♣ ➦❯
➦⑥ s ⑩❞❢❞ ✃❳❙ ➧▼⑧⑧❴ ▼❵①❯❙ s❣ ⑩⑧❯▼❴❯
➧▼⑧⑧ ❶❐❜➚❒Ð❶➚❜s❒➍❣ ⑧❯▼⑤❯ ⑥❳❥❙
❩▼❢❯❣ ▼♣♣❙❯❴❴ ▼❩♣ ⑩➶❳❩❯ ❩❥❢➚
➦❯❙❞Ñ❳❥❙ ⑩▼⑩❯❙ Ò❑⑧⑧ ➦❯ ♣❯⑧❑⑤❯❙❯♣
①➶❯ ❩❯➪① ➦❥❴❑❩❯❴❴ ♣▼⑥❞
●❍❖❚✼ ❖Ó❚✥✼ ✠✡☛
ÔÕ✐✛❡ ✌♦❡✏ ✒♦✗ ✕✐✈❡ ✐✗✏❡✸✛ ✗♦
♦✒❡ ✰✘♦ ✗✢✐❡✏ ✗♦ t❡❡✵ ✍✸✸ ✐✗✏
✍✌✈✍✒✗✍✕❡✏ ✍✗ ♦✒✭❡✖ ✿ ✘✍✈❡
♦✛✗❡✒ ✗✘♦✔✕✘✗ ✲♦✢✍✸✐✗✎ ✲✍✎
✵❡✢✘✍✵✏ ✭♦✒✏✐✏✗ ✏♦✸❡✸✎ ✐✒ ✗✘❡
✭♦✔✢✍✕❡ ♦✛ ✲✍t✐✒✕ ✍ ✭✘♦✐✭❡✖Ö
× Õ❡♦✒ ❇✸✔✲✱ ❁✢❡✒✭✘ ✏✗✍✗❡✏❃
✲✍✒ Ø✶✽✫✷❃✶✾❄✜Ù✖
ÚÛÜÝÞßàá âãÛÞÛ
äåæ çèéêéëéäåæéìèæ íê ëîïêìîïê ðé çèéêëæ ñòéóô
åîôì ìî ìåæ õéôìæèê öèæ÷îê øíòù øæôìíúéòû é ìåèææüëéó
æúæêì ôæì ìî èæìýèê ìî ôþèææêô öþìÿ ❡✽ ü ✁ ÿ
str✑ ✍✛✗s✑ ✓r✍✖s✍s ✕✗✥✑ ✍✗
❇✂ ✄✉☎✆✝✂ ▲✞✈✝
❚❤✟ ✠✡☛✟☞✌✟☞
✍✗✇✒ ✓✒✚ ✔✑✑✘ st✦✦✗r✍✑✚ s✗
✍✛✑✙ ✘✑✓★✑ ✇✖✍✛ ✓ ✔✗✒✚✒✑ss
■✍✎s ✏✑✑✒ ✓✔✔✑✕✍✖✗✒✓✍✑✘✙
r✑✔✑rr✑✚ ✍✗ ✓s ➇✍✛✑ ✘✖✍✍✘✑ ✔✑s✍ ✔✗r ✍✛✑ ★✓✘✘✑✙✩➈
■✒ ✍✛✑ ✒✖✒✑ ✙✑✓rs s✖✒✕✑
✍✛✓✍ ✕✗t✘✚✜➈ ✏t✍ ✍✛✑ ✏r✓✖✒✲
✖✍s ✖✒✕✑✦✍✖✗✒✜ ✍✛✑ ✫✓s✍✑r✒
✕✛✖✘✚ ✗✔ ✕✗✲✔✗t✒✚✑rs ✢✛r✖s
✬r✑✣✗✒ ❋✖✘✥ ❋✑s✍✖★✓✘ ✛✓s
❏✑✒✒✖✒✣s ✓✒✚ ■✓✒ ✢✘✓r✤
t✒✚✗t✏✍✑✚✘✙ ✏✗✘s✍✑r✑✚ ✖✍s
✛✓s ✥✗r✦✛✑✚ ✖✒✍✗ ✓ s✥✓✘✘
✏t✍ ✥✖✣✛✍✙ ✔✗r✕✑ ✍✗ ✕✗✒✍✑✒✚ r✑✦t✍✓✍✖✗✒✩ ✾✓✥✑✚ ✖✒ ✳✴✰✶
✓s ✗✒✑ ✗✔ ✮✗★✖✑✮✓✤✑r
✇✖✍✛ ✖✒ ✍✛✑ ✧✘✥ ✔✑s✍✖★✓✘
✇✗r✘✚✩
✮✓✣✓③✖✒✑✎s ➇✳✿ ✢✗✗✘✲
✑s✍ ❋✖✘✥ ❋✑s✍✖★✓✘s ✖✒ ✍✛✑
✪✛✑ ✫✓s✍✑r✒ ✬r✑✣✗✒
✻✗r✘✚✜➈ ✍✛✑ ✔✑s✍ ✖s ✏r✑✓✤✖✒✣
❋✖✘✥ ❋✑s✍✖★✓✘ ✇✓s ✏✗r✒ ✗t✍
✗✔ ♦✓ ✭r✓✒✚✑✎s ✒✗✇✲✚✑✔t✒✕✍ ✗t✍ ✗✔ ✖✍s ✫✓s✍✑r✒ ✬r✑✣✗✒
✢r✗ss✖✒✣ ✍✛✑ ❈✘t✑s ❋✑s✍✖★✓✘✩ ✏t✏✏✘✑ ✓✒✚ r✑s✗✒✓✍✖✒✣ ✇✖✍✛
✘✓r✣✑r ❈✗✖s✑ ✓✒✚ ❧✗r✍✘✓✒✚
✪✛✑ ✖✚✑✓ ✧rs✍ ✍✗✗✤ ✔✗r✥
✥✓r✤✑✍s ✵ ✕✗✖✒✕✖✚✖✒✣ ✇✖✍✛
✓s ✓ st✥✥✑r ✧✘✥ ✦r✗❛✑✕✍
❧✗r✍✘✓✒✚✎s ✑✼✦✘✗s✖✗✒ ✓s ✓
s✍r✖✕✍✘✙ ✔✗r ✍✛✑ ✧✘✥✥✓✤✑rs✎
✗✇✒ ✓✥ts✑✥✑✒✍✜ ✏t✍ ✍✛✑
✛✗✍✏✑✚ ✔✗r ✏✗✍✛ ✖✒✚✑✦✑✒✲
✦r✗❛✑✕✍ ♣t✖✕✤✘✙ ✑★✗✘★✑✚ ✖✒✍✗ ✚✑✒✍ ✥✗★✖✑ ✥✓✤✖✒✣ ✓✒✚ ✑✒✲
✍✑r✍✓✖✒✥✑✒✍ ✦r✗✚t✕✍✖✗✒ ✖✒
✓ ✥✓✤✑s✛✖✔✍✜ ✗✒✑✲✒✖✣✛✍✲
✗✒✘✙ ✥✖✕r✗ ✔✑s✍✖★✓✘✜ ✛✑✘✚ ✓✍
r✑✕✑✒✍ ✙✑✓rs✩ ✻✖✍✛ ✣r✑✓✍✑r
✒✗✍✗r✖✑✍✙ ✕✓✥✑ ✓ ✒✗✍✖✕✑✓✏✘✑
✍✛✑ ✔✗r✥✑r ✮✍✩ ✫✥✖✘✙ ❆✘✑
s✛✖✔✍ ✖✒ ✍✛✑ st✏✥✖ss✖✗✒ ✦r✗✲
❍✗ts✑✩
✕✑ss ✵ ✒✑✓r✘✙ ✶✿ ✦✑r✕✑✒✍
❆✔✍✑r ✍✛✓✍ ✧rs✍ ✯t✒✗✔✧✲
✗✔ ✍✛✑ ✧✘✥s ✫✬❋❋ r✑✕✑✖★✑✚
✕✖✓✘✘✙ ✗✔✧✕✖✓✘❝ ✙✑✓r✜ ✍✛✑ ✔✑s✍
s✦r✗t✍✑✚ ✓ ✒✓✥✑✜ ✒✗✒✲✦r✗✧✍ ✍✛✖s ✙✑✓r ✇✑r✑ st✏✥✖✍✍✑✚
✍✛r✗t✣✛ ✍✛✑✖r ✇✑✏s✖✍✑✜ ✕✗✥✲
s✍✓✍ts ✓✒✚ ✦✓r✍✒✑rs✛✖✦
✇✖✍✛ ✍✛✑ ✭r✓✒✓✚✓ ✪✛✑✓✍r✑✜ ✦✓r✑✚ ✍✗ ✗✒✘✙ ✺✴ ✦✑r✕✑✒✍
✘✓s✍ ✙✑✓r✩
➇✏ts✍✖✒✣ ✛t✥✦✜➈ ✓s ❏✑✒✲
✒✖✒✣s ✦t✍ ✖✍✜ ✍✗ ✏t✖✘✚ t✦ ✍✛✑
➇✬★✑r ✍✛✑ ✙✑✓rs ✇✑✎★✑
✥✗★✑✚ ✔r✗✥ ✓ ✛✖✣✛✘✙
✔✑s✍✖★✓✘ ✙✑✓r ✓✔✍✑r ✙✑✓r✩
✕tr✓✍✗r✖✓✘ ✦r✗✣r✓✥✜ ✇✛✑r✑
➇✬★✑r ✍✛✑ ✙✑✓rs ✯✇✑✎★✑❝
✇✑✎★✑ ✛✓✚ ✍✗ r✑✓✕✛ ✗t✍ ✍✗
✏✑✑✒ ✕✛✖✦✦✖✒✣ ✓✇✓✙ ✓✍ ✓t✲
✚✖s✍r✖✏t✍✗rs ✯st✕✛ ✓s ❙❀❙✻
✚✖✑✒✕✑ ✏t✖✘✚✖✒✣ ✓✒✚ s✘✗✇✘✙
✓✒✚ ❙t✒✚✓✒✕✑❝ ✍r✙✖✒✣ ✍✗
✣✑✍✍✖✒✣ ✓ s✍r✗✒✣ ✓✒✒t✓✘
✓t✚✖✑✒✕✑ ✍✛✓✍ ✕✗✥✑s ✘✗✕✓✘✘✙ ✣r✓✏ ✍✛✑s✑ ✧✘✥s✜➈ ❏✑✒✒✖✒✣s
✓✒✚ r✑✣✖✗✒✓✘✘✙✜➈ ❏✑✒✒✖✒✣s
s✓✖✚✩ ➇✬r ✇✑✎✚ ✣✑✍ st✏✥✖s✲
s✖✗✒s ✯✍✛✓✍❝ ✇✑r✑✒✎✍ ✍✛✑
s✓✖✚ ✗✔ ✍✛✑ ✑★✑✒✍✎s ✣r✗✇✍✛✜
➇✏t✍ ✑✓✕✛ ✙✑✓r ✇✑ ✦t✘✘ ✥✗r✑ ✕✓✘✖✏✑r ✇✑ ✒✑✑✚✑✚✩ ✪✛✓✍ ✛✓s
s✛✖✔✍✑✚ ✍✗ ✇✛✑r✑ ✇✑✎r✑ ✒✗
✓✒✚ ✥✗r✑ ✔r✗✥ ✗t✍s✖✚✑ ✍✛✑
✘✗✒✣✑r r✑✓✕✛✖✒✣ ✗t✍✜ ✍✛✑✙✎r✑
r✑✣✖✗✒✩➈
✕✗✥✖✒✣ ✍✗ ts✩➈
✪✛✑ ✗✔✧✕✖✓✘ s✑✘✑✕✍✖✗✒s ✔✗r
✫✬❋❋✎s ✣r✗✇✍✛✜ ✛✗✇✑★✑r✜
✍✛✖s ✙✑✓r✎s ✫✬❋❋✜ s✕✛✑✚t✘✑✚
✖s s✗✥✑✇✛✓✍ s✍t✒✍✑✚ ✏✙ ✖✍s
✔✗r ✬✕✍✩ ✰✱✲✳✴✜ ✇✑r✑ ❛ts✍
s✥✓✘✘✲✍✗✇✒ r✗✗✍s ✵
r✑✘✑✓s✑✚ ✵ ✓ ✍✗✍✓✘ ✗✔ ✳✶
✧✘✥s ✓✒✚ ✓✒ ✓✚✚✖✍✖✗✒✓✘ ✰✷
❁❂❂ ❊❃❄❄ ❅ ❉●❑❂ ▼◆
✧✘✥s ✓★✓✖✘✓✏✘✑ ✗✒✘✙ ✗✒✘✖✒✑
✍✛r✗t✣✛ ❋✖✘✥✥✓✤✑r ✮✓✣✓✲
③✖✒✑✩ ✪✛✑ ✍✛r✑✑✲✚✓✙ ✑★✑✒✍
✕✗✥✏✖✒✑s ✖✒✍✖✥✓✍✑ s✕r✑✑✒✲
✖✒✣s✜ ✘✖★✑ ✕✗✒★✑rs✓✍✖✗✒s
úûüýþ
✓✒✚ ✸✹❆ ✇✖✍✛ ✧✘✥✥✓✤✑rs✜
ÿ ❤ ✁❤✂
s✦✑✕✖✓✘ ✦r✑s✑✒✍✓✍✖✗✒s ✔r✗✥
❝ üþ ✄ ü ☎ û
★✖s✖✍✖✒✣ ✓r✍✖s✍s ✓✒✚ ✥✗r✑✜
✩✆✝✞✞✞ þû ♥✟
✇✖✍✛ ✓✔✍✑r ✦✓r✍✖✑s ✓✒✚ ✘✖★✑
✁ ûüý ②
ØÙÚÚ ÛÜÝÝÞß
✥ts✖✕ ✍✗ ✕✓✦ ✗✔✔ ✍✛✑ ✒✖✣✛✍✩
àÜÝÙ Øáâáãäå
❙✗ ✔✓r✜ ✰✺ ✗✔ ✍✛✑ s✑✘✑✕✍✑✚
✧✘✥✥✓✤✑rs ✓r✑ ✚t✑ ✍✗
æçèéêëìé íîëï ðîëï ðîêñí ðî òéé îëï
óéñëðôõëì öïô÷ñðé ñöñïðøéùð èîøéò
✥✓✤✑ ✓✒ ✓✦✦✑✓r✓✒✕✑✩
➇✪✛✓✍✎s ✇✛✑r✑ ■ ✍✛✖✒✤ ✗tr
s✍r✗✒✣ st✖✍ r✑✓✘✘✙ ✘✖✑s ✵ ✖✍✎s
✓✒ ✓r✍✖s✍✲✔r✖✑✒✚✘✙ ✔✑s✍✖★✓✘✜➈
❏✑✒✒✖✒✣s s✓✖✚✩➇✻✑ ✇✗r✤
★✑r✙ ✛✓r✚ ✔r✗✥ ✍✛✑ ✣✑✍✲✣✗
✍✗ ✏r✖✒✣ r✑✓✘✘✙ ✓✥✓③✖✒✣
ÏÐÑÒÓÔÕÒÐÖ××
✍✓✘✑✒✍ ✍✗ ✍✛✑ ✍✓✏✘✑✜ ✓✒✚ ✯✇✑❝
✦r✗★✖✚✑ ✍✛✑✥ ✓ t✒✖♣t✑
✑✼✦✑r✖✑✒✕✑ ✛✑r✑ ✍✛✓✍✎s
✚✖✔✔✑r✑✒✍ ✍✛✓✒ ✓✒✙ ✗✍✛✑r
✔✑s✍✖★✓✘ ✍✛✑✙✎★✑ ✑★✑r ✣✗✒✑ ✍✗✩
✪✛✓✍✎s ✗tr ✣✗✓✘ ✵ ✍✗ ✥✓✤✑
P✙✚✛✜ ❘✛✢✣✤✥✛✜✦
s✧★✩✧✪✫✬ ★✧ ✭✮✯✰✵✵
❙✲✳✥✲✙✥ ❙✙✴✳
✸
✇★s ✹✺✻✼✾✿✿ ❀❁❂ ❁❀♦❃ ✭❄❅✰✵✵
▼✳✲✢❇✤✥❈ ▲✙❉✛✦✛✳✲ ✭❄✯✰✵✵
❙✲✳✥✲✙✥ ❙✙✴✳
✸
✇★s ✹✺✹✾✾✿✿ ❀❁❂ ❥❊❋● ✭❅❅✰✵✵
▼✳✲✢❇✤✥❈ ❍❇✳✤✜ ✭■■✰✵✵
▼✤✢✜✙✴✤❏✛✜ ❙✙✴✳ ✭❑◆✰✵✵
▼✳✲✢❇✤✥❈ ▲✙❉✛✦✛✳✲ ✭❑■✰✵✵
◗✳✜ ❳✛✤❈❇✲ ❩✳❏✣✛
✭✮✯✰✵✵
t✉✈①②
③④⑤
⑥④✈✈⑦④⑧
⑨④⑩✈❶ ⑦①❷❸
❹①❺❺✉❺
❻❼❼❽❾❾
❿❶②④❺
➀①➁❶②
➂✈④➁⑤❶❷
❿❸❶➃❷
➄➅➆➇
❻➈➉❽❾❾
❙✙✣✤❬ ❭✙✙❬
❭✤✥✛ ❘✳✢❪
❫❴❵❛ ❜❵❞❡❢❣❤
✭✮❅✰✵✵
❄ P✢✐ ❦✤✥✤✥❈ ❙✛✲ ❥❊❋● ✭✰◆✰✵✵
❧♠✛✛✥ P✣✳✲✴✙✜♣ ◗✛❬ ✭✯✯✰✵✵
▼✳✲✢❇✤✥❈ q✤❈❇✲✦✲✳✥❬ ✭r✯✰✵✵
▼✳✲✢❇✤✥❈ ✰ ❦✜✳✚✛✜
❍❇✛✦✲ ✭❑❅✰✵✵
P✜✛♣✤♠♣ ❧♠✛✛✥
▲✳✲✛➊ ▼✳✲✲✜✛✦✦
✚✤✲❇ ❦✛✣♠➊✛
➌❬➍♠✦✲✳❏✣✛ ◗✳✦✛
✇★s ✸➎✺➏✾✾✿✿
❀❁❂ ❥❊❋● ✭r➐■■✰✵✵
➑➒➓➔→ ➣➒➒→
↔↕➙➛➓ ➜➛→➝
➞➟➠➠➡ ➢➤➤➥➦➦
➧➨➡➩ ➢➥➫➥➦➦
➭➯➲➳➵➸➺➻➼➯➲
➽➺➳➼➾➯➚
✮✯ ▼✙✥✲❇
❙❒✛✢✤✳✣
❮✤✥✳✥✢✤✥❈
❰✐➌✐❍✐
➭➪➯➶➚
➹➘➴➷ ➬➮➱✃❐❐
♥☛☞✌✍✎✏✑✌✒✓☞♥✔✌✓☞✏✕♥✖✗✕✌✌☞✏✑✑✘❝☛✗