The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, August 22, 2018, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❲ ✁✂ ✄✁❆❨✱ ❆❯☎❯✄❚ ✆✆✱ ✆✝✶✽
110 - Self-Help
Group Meetings
áâãäå æçèéêë
ââ ìääêíéîï
áâãäå æíêë
ìçéðâëï
ñòóôõôöó÷ø ùóöòú
ûü ýûþÿÿ ✶
❇❛✁✂✄ ☎✄✂✆✝✞✟✂✄✠❛✡ ☛☞✌✄✍☞
û ✎✎✏ ✑✒✓ ✔✒✕
✭✑✒✓ ✖ ✗✘✙✚✒✛ ✔✜✢✣ ✤✘✘✚✥
êèäïðâëï
➇✦✧★✧ ñ ✧ ñ ✧✩
✦❑❑ ú ★✪ ñõ ✫ ú ✬❑ ñõø ✪❑ ó
ûü ✶
❊✮✢✘✯ ✗✘✙✚✒ ✰✶✒✱
✗✘ ✙✯✜✒❈ ✲✘✘
û ✳✑✏ ❊✮✢✘✯ ✔✒✚✣✣✒
✗✜✒❈ ✘✴ ✵✷✮✴✸✷❈
P õ ✹❑ ✺✻✼✬❑
ñö ❙ óõ ❑✪✽ ùóöòú
ûü ýûþÿÿ ✶
✾✚✣✱✿❈✒✣✚✜✷✯ ✗✓✙✚❀✓
ü ✳✏ ❁✘❂✣✚ ❃✷✯✣
❲ äðéäïðâëï
ñòóôõôöó÷ø ùóöòú
ûüþÿ ✏ ✶
❇❛✁✂✄ ☎✄✂✆✝✞✟✂✄✠❛✡ ☛☞✌✄✍☞
û ✎✎✏ ✑✒✓ ✔✒✕
✭✑✒✓ ✖ ✗✘✙✚✒✛ ✔✜✢✣ ✤✘✘✚✥
ê ❚ èåïðâëï
ñòóôõôöó÷ø ùóöòú
ûüþÿ ✏ ✶
❇❛✁✂✄ ☎✄✂✆✝✞✟✂✄✠❛✡ ☛☞✌✄✍☞
û ✎✎✏ ✑✒✓ ✔✒✕
✭✑✒✓ ✖ ✗✘✙✚✒✛ ✔✜✢✣ ✤✘✘✚✥
➇✦✧★✧ ñ ✧ ñ ✧✩
✦❑❑ ú ★✪ ñõ ✫ ú ✬❑ ñõø ✪❑ ó
❄✘ ✷✯❅✱ ❆✣✣✒✜✯❉
✏ þ ❋ ÿ ✶
❊✮✢✘✯ ✗✘✙✚✒ ✰✶✒✱
✗✘ ✙✯✜✒❈ ✲✘✘
û ✳✑✏ ❊✮✢✘✯ ✔✒✚✣✣✒
❍ ò ✹✪ õ ✹✼✪ ö ✹ ùóöòú
● ý ■ ✾❆
✵✙✯✒✜✯❉✒✘✯
✗✓✚✜✱✒✜✷✯ ✗✣✯✒✣✚
✏✎✏ ❊✕ ❆✘✯✚✘✣ ✔✒✛
✵✙✯✒✜✯❉✒✘✯✛ ❏✲
▲ åíðâëï
▼ õ ◆❑❖ ◗ ò ✪ ø ùóöòú
✏ þ ❋ ÿ ý ✳ þ ❋ ÿ ✶
ü ✎● ÿ ❄✷✮✯✙✒
❘❯❱❳❨❩❳ ❣❤❞✐❡
❱❬ ❭❪❫
❴ ❵❳❱❜❩ ❝❞❡❢
♥❥
❵❳❱❜❩
❯❱❥❥❦❨❧❞♠
ïâêèåðâëï
♦ õóø ✪ ñ ✻✪ òó ❖✻✽
♣qrst ✉✈✇①t②
③④⑤⑥ ⑦⑧✉⑧
✰✰ ✾✘✒✮✙❀⑨⑩✔✶✣✷⑨✣✚ ❆✒❉
❵❳❱❜❩ ❣❤❞✐❡ ❯❱❥❥❦❨❧❞♠ ♥❥
ü ✎● ÿ ❄✷✮✯✙✒
❇✷⑨✣✚ ✗✜✒❈
❶ ø ❷ õ ✬✬ ñ ❑❑ ø ★✪ ùóöòú
ûÿþÿÿ ✷
ü ✎● ÿ ❄✷✮✯✙✒
❘❯❱❳❨❩❳ ❱❬ ❭❪❫ ❴ ❵❳❱❜❩ ❝❞❡❢
❵❳❱❜❩ ❣❤❞✐❡ ❯❱❥❥❦❨❧❞♠ ♥❥
ïèéðâëï
❷❑❑✹ ❸❹❑ ó ❑ ❺ ö ✹❑ ❸❹✻✪
✏ þ ❋ ÿ ✶
ü ✎● ÿ ❄✷✮✯✙✒
❘❯❱❳❨❩❳ ❱❬ ❭❪❫ ❴ ❵❳❱❜❩ ❝❞❡❢
❵❳❱❜❩ ❣❤❞✐❡ ❯❱❥❥❦❨❧❞♠ ♥❥
❻❼❽❾❿➀➁➂❾ ➃➄➅➅
➆➆ ➈➁❿➅➀➂❽➉
➊➋➌➍➎➏➋➍➊➌➌➐
➑➑➑❡❱❳❩➒❱❨➓➓➔❧✐❞❳❧→❞➣↔❡❱❳➒
↕➙➛➛➜↕➙ ➝➜➞➟➠➡
➙➙ ➢➤➤➠➥➟➦➧
➤➟➠➤➨➩➨➥➧➤
➢➜➟➫➙➡➧
➭➯➲➳➵➸➵➺➻➳ ➼➵➽➾➸
➚➪➶➶ ➹➘
➴➴➷➬➮ ➱ ✃❐❒❮ ❰Ï➬
➼➵ÐÑ➳ Ð➯Ò Ó➺Ô➯➺➲Õ
Ö×Ø➘❐❮Ù ✃ÏÚÛ Ü➪➶➶ ➹➘
➷➶➴ ❰➬ Ý❐Þß ❰Ï➬à
áâãäåâ æ❐Ùß➘ß❮Ï
➠➞➤➧➫➙➡➧
➭➯➲➳➵➸➵➺➻➳ ➼➵➽➾➸
➴ç è ➴➪➶➶ ➹➘
➴➴➷➬➮ ➱ ✃❐❒❮ ❰Ï➬
➭➯➲➳➵➸➵➺➻➳ ➼➵➽➾➸
➚ è é➪➶➶ ➹➘
Öæ❒Ú æÞ ❰ÏãêëÛ
➴➴➷➬➮ ➱ ✃❐❒❮ ❰Ï➬
↕➤➫➟➤➧➫➙➡➧
➱❮Ïßä➹ä❒Ùß ìäØã➹
➚➪➶➶ ➹➘
➴➴➷➬➮ ➱ ✃❐❒❮ ❰Ï➬
➠í➞➨➧➫➙➡➧
➭➯➲➳➵➸➵➺➻➳ ➼➵➽➾➸
➴ç è ➴➪➶➶ ➹➘
➴➴➷➬➮ ➱ ✃❐❒❮ ❰Ï➬
îïï ðÐ➺➯➲➻ Ö✃ß❮Ù ✃ÏÚÛ
➚➪➶➶ ➹➘
➴➴➷➬➮ ➱ ✃❐❒❮ ❰Ï➬
ñ➨➥➫➙➡➧
➤òóôõöõ÷øô ➦õùúö
➚➪➶➶ ➹➘
➴➴➷➬➮ ➱ ✃❐❒❮ ❰Ï➬
➧➙➠➞➨➫➙➡➧
➭➯➲➳➵➸➵➺➻➳ ➼➵➽➾➸
➚➪➶➶ ➹➘
➴➴➷➬➮ ➱ ✃❐❒❮ ❰Ï➬
á❒Ïë Øû üØÙß➹â
➠➞➤➧➫➙➡➧
➼➵ÐÑ➳ Ð➯Ò Ó➺Ô➯➺➲Õ
ýþ➽ÿÐ➯➻ ➲Ô
Ü➪➶➶ ➹➘
üØÙß➹â ❮❒Ïßê
✃ßÏâØê❒ÙÏ áâãäåâ
➷➶➴ ❰➬ Ý❐Þß ❰Ïà
áØä❮ßä ➷äê Ý❐Þß
❰❒êß ❰Ï❐❒äÙ Ø❮ Ý❐Þß ❰Ï➬
↕➤➫➟➤➧➫➙➡➧
➼➵ÐÑ➳ Ð➯Ò Ó➺Ô➯➺➲Õ
Ö×Ø➘❐❮Ù ✃ÏÚÛ ➴ç ➹➘
➷➶➴ ❰➬ Ý❐Þß ❰Ï➬à
áâãäåâ æ❐Ùß➘ß❮Ï
á❒Ïë Øû ×❐ Ø ❐
➧➞➟➫➙➡➧
ÙÙß➘ ë Øû ìØê áâãäåâ
➚➹➘
❚✞ ✟✠✄ ✡❱ ✡ ✫ ✠❆✥ ✡ ☛☞❚❨ ✞ ✡❆✌✁ ✍ ✺✎
110 - Self-Help
Group Meetings
145 - Yard, Garage
Sales-Union Co.
✤ ✥✦✧★✪✫✫ ✬✭✮✭✯✰✱✦
✤ ✳✪✭✮✴✱✦
✤ ✵✱✮✱✦✪✫ ✹✪✻✼✦✱✦
P✾✿ ❀❁❂❃ ❄❅❉❋✾●❋❍
❀✾■❑●▼◆❉ ❖❉❋◆◗❘❅◗❑ ✾❋
❙❯❱❳❙❨❩❳❱❬❱❭ ❅◗ ◆■✾❘❪
❞❫❴❵❛❜❝❡❢❡❣❝❤❢❦❤❵❧❜❦❣❴❫❢♥r❛❦❴
❯✪✫✬✪ ✮✬❯✪✯✰
✱✱ ✲✳✳✯✫✪✴✵
▲✱ ✴✶✱✪✷✳
✲✬✪✷✱✰✵
P✸✹✻✼✸✽ P✾✸✿❀❁❂ ❃✸❀✾✿
❄❅ ❇ ❄❉❊❊❋●
✇①① ②✇③④ ⑤✇①⑥ ✇④⑤
⑦⑧⑤⑨ ⑩⑥ ❶③⑥❶✇❷④
❅❍❅❊ ■❑▼◆❖❘ ❙❘❘❋
s✉✉✈ ①②③
④①⑤⑥⑦⑥①⑧⑧ ②⑨⑨③⑨③
⑩❶❷❸ ❹❺ ❻❺❺❼❶❷❻❽❶❾❿ ❻❽
➀➁➁ ➂➃❶➄➅➆ ➇❽➈
➂❻❸➆➃ ➉❶❽➊
❸❹❺ ❻❼❽ ❾❿❹➀ ❹➁➁ ➂❹❺❿
✯❯✳✵✷✱✰✵
❚❱❲❀ ❳❨❲✹❀❱ ❃✸❀✾✿
➀❼➂➃➄❽➅ ❼➅➆
➇➈➄ ➉➊➋➄❿➌➄❿
❄❅ ❇ ❄❉❊❊ ❋●
➍➎➏➐ ➑➅➈ ➒➅➓
❩◆❑❬❭❪❫❑◆❴▼❵ ❛❜❝◆❖❜
❄❞❊❡ ❢▼❬❜❴❵❣❫❘❵ ❤✐❑❥
❦❑❵❫◆❪ ❍❫❜ ❧ ♠❋◆❴❵❣ ♠❫❥♥
➔❼ →❿❼❽❾➄➣ ➉↔
➋➌➍➎ ➏➐➑➒➍➓➓➔→
➣↔↔↕↔↕➙ ➛➜➝➞ ➟↔ ➠➟➡↔
➞➢ ➡➤➥➞ ➢➦↔➧ ➨➩➡➟➝➫ ➭➢➧➯
➤➣ ➲➧➠➭➡ ➝➳➠➲↔➫ ➵➠➦↔
↔➸➳↔➧➤↔➣➲↔ ➭➤➞➵ ➵➠➣↕
➺ ➳➢➭↔➧ ➞➢➢➡➝➙ ➻➠➼
➽➾➚➙ ➪➢➣➞➠➲➞ ➶➧➠➣↕➢➣
➨➹➘➴➨➘➷➴➘➘➷➩
↕❿➄❾➙➅ ↕❼❿❾➋➣
❼❿➄ ❼❻❻➄➀➅➄❾➓
♦✾✸✸❂❱♣❂✸ ❃✸❀✾✿
q ❇ ❡❉❊❊ ❋●
❅❍❅❊ ■❑▼◆❖❘ ❙❘❘❋
➛➜➝➞ ➟➜➠➡➢ ➜➝➡ ➤➥➦➧➨➩ ➫➭➝
➨ ➠➯➲➡➢➳ ➜➲➞ ➤➥➧➩➩ ➫➭➝
➡➜➵➸ ➜➞➞➯➺➯➭➲➜➠ ➠➯➲➡➧
rst✉ ✈① ②③④s⑤
❃✸❂✼❲❂✸ ⑥⑦⑧✹❱ ❃✸❀✾✿
q❇ ❡ ❉❊❊ ❋●
➻➜➠➠ ➫➭➝ ➼➭➝➡ ➯➲➫➭➽
➨➾➥➚➪➶➹➚➹➥➶➥➧
➘➴➷➬ ➮➱✃❐ ➱ ❒❮❰❮❒➴❒
♠❫❥ ⑨▼◆❪⑩❬
ÏÐ ÑÒ Ó➱ÔÕ Ö➱×❐ ➱ÕØ➷
❛▼❫❜❘❶❴❖ ❛❜❝◆❖❜
❷❞ ♠ ❄❅ ♠❫❥❸ ❹❶❣❴❵
➬Ï ÙÔ❮❰➬ ➬➮❐ ❒➱ÙÚ
Û ÜÝ ÜÞ ß
❺✳✷✪✳✵✷✱✰✵
P✸✹✻✼✸✽ P✾✸✿❀❁❂ ❃✸❀✾✿
àá â ãâ à
♣
❢ ✁✂ ♣
▲✄ t ❝
♣✁☎ ☎❝
♣✁r ❝✁ ◆ t☎
✁☎ ✁☎ t
☎ ✁
❢
✁ ❝✁
✁ ❝ ❝
✁
▼❖❱■✆● ❙❆✝❊✱ ✞✟✠✡
✾✟☛☞✌✍ ✻✎✎ ✏✑✒✓✟✔✕✠✖
✞✠✍ ✗✘✙✠✒✚✕ ✭✛✘✜✚✕✜ ✘♦
❍✢✣ ✽✤✥✡ ✹✦ ✣✕✟✜✙ ✘♦
✟❛❛✧☛✧✑✟✠✒✘✚✍ ✘✧✠★✘✘✜
✕❡✧✒✩☛✕✚✠✍ ✠✘✘✑✙✍ ✘✑★
❛✜✘❛✪✙✍ ✟✚✠✒❡✧✕✙ ✫ ❛✘✑☞
✑✕❛✠✒✔✑✕✙✡
✬❯✮❚✯✲❋✰✬✯✮❨ ❨✰❘❉✴
❞✳✵✶✷✸✺✼✿ ✼✷❀❁❀✼ ✷❁s✼❂
❃❄❅❇ ❈ ❏❁ss ❑❀P ◗❲❂
❳❩✸❬❑❁❀❂ ❭✿❪❄ ❫ ❪❴P
❵ ❁❜ ❬ ❣❣ ❤✸❞✼ ✈❁❩✸✼❀✐
✳❥ ✷❀❦❥❥ ❀✳ ❧✳❂
äì ö äîìè ÷öì éøêùëîøêçè
îêç å
t
çýçêþëüç
ëææè
îåùû üè
þåê
♦✾✸✸❂❱♣❂✸ ❃✸❀✾✿
q ❇ ❡❉❊❊ ❋●
❅❍❅❊ ■❑▼◆❖❘ ❙❘❘❋
æë
åùî
♦❀✾⑦ ♦✹❁❲❂✸❿❁
➀❉❞❊ ❋❥●❥
➁❘◆❫ ➂❵❴❘❵ ➃◆▼❵❣❑ ➄▼❶❶
➅➆➇➈➉➊➈ ➇➋ ➌➍➎➏➏➐➑➒➊➈ ➓ ➔➊→➊➏➊➈➣
❍❞❄❍❄ ➃❑↔❑❶❑◆ ❙▼❵❑
↕✾✸❱✹❱⑧ P❀✹❱❲ ❃✸❀✾✿
q ❇ ❡❉❄➀ ❋●
❍❞❄❍❄ ➃❑↔❑❶❑◆ ❙▼❵❑
➁❘◆❫ ➂❵❴❘❵ ➃◆▼❵❣❑ ➄▼❶❶
❦❛❘◆❵❑◆ ❘➙ ⑨❖❤❶❶❴❬❫❑◆ ❧
➃❑↔❑❶❑◆♥
➛➜➝➞➟➠➡ ➢➠➠➤➥➦➧➨
✯➩❯✶✵✷✱✰✵
❚❱❲❀ ❳❨❲✹❀❱ ❃✸❀✾✿
❄❅ ❇❄❉❊❊ ❋●
❩◆❑❬❭❪❫❑◆❴▼❵ ❛❜❝◆❖❜
❄❞❊❡ ❢▼❬❜❴❵❣❫❘❵ ❤✐❑❥
❦❑❵❫◆❪ ❍❫❜ ❧ ♠❋◆❴❵❣ ♠❫❥♥
q ❇ ❡❉❊❊ ❋●
❅❍❅❊ ■❑▼◆❖❘ ❙❘❘❋
■▼❋❫❴❬❫ ❛❜❝◆❖❜
q❊q ⑨▼❴❵ ♠❫❥
⑥⑦⑧✹❱ ❃✸❀✾✿
❦❢❴❵❫❑◆ ❘❵❶❪♥
q❊➀❍➳ ➵▼❶❶❑❪ ➵❴❑➸ ➺➻
❦❴❵ ❬❜❘❋♥
➼✶✫✷✱✰✵
P✸✹✻✼✸✽ P✾✸✿❀❁❂ ❃✸❀✾✿
❄❅ ❇ ❄❉❊❊ ❋●
❅❍❅❊ ■❑▼◆❖❘ ❙❘❘❋
✫➽➾➚ ✱➪➾➶➚➽ ✴➹➚➘➴
❍❋●❇ q❋●
❄❞❄➀ ❤➻▼●❬ ❤✐❑❥❥
✵✱✯❯✶✷✱✰✵
♦✾✸✸❂❱♣❂✸ ❃✸❀✾✿
❄❊ ❇ ❄❄❉❊❊ ▼●
❅❍❅❊ ■❑▼◆❖❘ ❙❘❘❋
❃✸✼❱♣❂ ➷❀❱♣❂
➬✼⑦⑦❂✽ ❃✸❀✾✿
q ❇ ❡❉❊❊ ❋●
❩◆❑❬❭❪❫❑◆❴▼❵ ❛❜❝◆❖❜
❄❞❊❡ ❢▼❬❜❴❵❣❫❘❵ ❤✐❑❥
❦❑❵❫◆❪ ❍❫❜ ❧ ♠❋◆❴❵❣ ♠❫❥♥
✵❯✪✷✱✰✵
➮✹✸✼❨⑦❂❁ ➮❂❂❲✹❱⑧
❄❊ ❇ ❄❄❉❊❊ ▼●
❅❍❅❊ ■❑▼◆❖❘ ❙❘❘❋
➱✃❐❒❮❰ÏÐ❒ ÑÒÓÓ
ÔÔ ÕÏ❮Ó❰Ð❐Ö
×ØÙÚÛÜØÚ×ÙÙÝ
ÞÞÞßàáâãàäååæçèéáçêéëìßàáã
120 - Community
Calendar
í í í í í í í í í í í
You too can use this
Attention Getter.
Ask how you can get
your ad to stand out
like this!
140 - Yard, Garage
Sales-Baker Co.
îïðñ òóôôõö óòõ
÷øùúû üýþÿ
úû üýþ
ÿ
✁
✆
☎
✝
✞✞ ✟
✶✠✡✂ ☛ ✞
▲✁
ð
î
æ
è
çüè
è
ëùð
þê ëúè
îåú æç è
ë
ROUTES
AVAILABLE
LaGrande Observer
rst✉ ✈① ②③④s⑤
❚
åëêì
þæ
çè
î
ëùîçù
øüç
ëù
þå
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
♥q✉✇①✇q✉✇q②
③④q②⑤⑥⑦②✇✉
⑧✇⑨⑩①⑥①✇⑤
③⑥⑤⑤❶✇⑤⑩ ❷⑥q②✇✉
❸❹ ❺❻❼❽❾❻❿ ❸➀❻
rst✉ ✈① r✈➫➭
➯❀➲❂ ❃✸❀✾✿
q ❇ ❡❉❊❊ ❋●
☎
þ
úëê
è
î ëæç
LaGrande
& Union
♦✾✸✸❂❱♣❂✸ ❃✸❀✾✿
✶✂✂✄
åù
çÿøë
êç
êåþûè
îüè
ëüþ ì
þ
ëü
ì
úëûç
êå
❻❼③❽⑤❾ rst✉
äåæçè
í äåîì ïðñì òóôóõ
éêëì
úëûçüè
❄❅ ❇ ❄❉❊❊ ❋●
❅❍❅❊ ■❑▼◆❖❘ ❙❘❘❋
❋ ✁✂
✄
✾ ✁☎ ✆ ✝☎
✷✷✞✟ ✠✡☛☞ ✥☛✌
❙✍✎✏✑ ✒✓✔✕✖ ✒ ✍✗ ✘ ✙ ✚✗
❍✛✜✢✣✤✛✦✧✑★✍✩✪✫✬✢✑ ✬✪✍★✎✢
✢✣✗✫ ✎✪✜✬s ✬✤✍✫✭✢ ✮✭✣✯✰
✱ ✛✎✤✣✪ ✣✲✜✫✚✗✣✭✎
✳✴✵✶ ✸✹✺✻✸✼ ✺✼
✽✿❀❁❂ ❃❁❄❁ ❅❆❂❄❇❈❉❊●
■❂❏ ❑ ▲❁▼◆ ❖P❅◗❘❃❅
❚ ❯❁❱❏❲❈❳ ❨❇❀❁❄ ❄❂❏❨❀❊
❄♣❂▼❁❩❲❀ ❊❁❬❳ ❭❀❊❪❳
❩♣♣❪❊❳❄❆❜❜❲❀❊ ❑❱♣❂❀
❫❴❵❛ ❝❞ ❡❢❣
❤✐❥ ❦ ❧♠♥♦ qrt
✉✈✇✇①②♥❥③✇①④⑤ ⑥①✐✈④①⑦①
✭
✇♠⑧⑨④⑤ ④⑩⑦ ⑨⑩✐⑨✇① ❶✇♠④④⑤
♠⑦♥❥❷⑩①④⑤ ❶✇♠④④ ✐✈✈④♥①✐④⑤
❏
①♠✐✐❥⑦❶④ ❥⑦②✇⑩❸❥⑦❶
④①♠④✈⑦♠✇⑤ ⑨⑩❹❹✇①④⑤ ③✈✈⑥④⑤
❺✈⑧①⑦❻④ ②✇✈♥❼①④⑤ ④❼✈①④
❈
❽❾❿➀ ➁➂➃ ➂➄
➅➆➇➈➉ ➊➋➌➍➎ ➊➆➏ ➐ ➑➒➏
➅➓➏➔➇→➣↔↕ ➙➓➛ ➔➜➔➛➝➓↔➔➞
➟➠ ➡➢➤➥➦ ➧➢➥➡➧
➨➩➩ ➫➭➯➲➳➵➲➸
➺➻➼➽ ➾ ➚➪➶➽➹ ➘➪➴ ➷ ➬➮➴
➱➼➪✃❐❒ ❮❰➪ÏÏÐ➪➻Ñ❒
Ñ❰➼➮➶➼Ò➪❰ ➾ ÓÔÕÖ ➴❐➻Ñ×
✁✁ ✂
ØÙÙ ØÚÛ ÜÝÞß
❆
✄✁
àáâáàã äáåãäæ
çèéêëà äáåãäæ
ìáâí äáåãäæ îïðñ
◗☎✆✝✞✟✠✡✝ ☛☞✌✌
òó ôÞõôØöÚ ÷ñ
✍✍ ✎✠✞✌✟✡✆✏
øùó ú÷ûóü ýþñÿ óü÷
✺✑✒✓✔✕✑✓✺✒✒✖
âóð üñ äñ äñó áæ
✇✇✇✗✘✙✚✛✘✜✢✢✣✤✥✦✙✤✧✦★✩✗✘✙✛
ú÷ûóü ýþñÿ ü
øùó èòðóü óü è þ óæ
þ ñù äñüóóñæ
➬➮➱ ✃❐ ❒❮➱ ➮❰ÏÐ
å÷àü÷ ó
➱Ñ❒
❒❮❰➮ÒÑ
ÓÔ✃Õ❒ ÏÖÓÑÑ❰❐❰➱×
Ó×Ñ ❰Ñ ❒❮➱❰Ø Ö✃Ù
Ï✃Ñ❒Ú Û➮✃❒❮➱Ø ❰Ñ
❒❮➱
ÜÕ❰ÏÝ
Ø➱ÑÕÖ❒ÑÚ ÞØ ß Ó
ÏÖÓÑÑ❰❐❰➱× Ó×
❒✃×Óßà
210 - Help Wanted-
Baker Co.
✆
❊☞✌✍✌❊ ☞✍✎❊
✸✏✑✏✒ ✓✔✕✖✗✘✔✗ ✙✘✚
❘✛✜✢✣✤✘✥ ✦ ✧★✖✩ ✪✗✛✥✫✖✬
❆✭✫✭✮✯ ✰✱✯✢ ✯✢✗✭ ✰✒✯✢
✾ ✤✲ ✦ ✒ ✳✲
❙✴✵✷✹✺✻✻✵✼ ✽ ✿✻✵✵✷❀❁❂❃✵✷✼
❄❅❇❈ ❄❉❋● ❍❋
■❏❑▼ ◆❖P◗ ❯ ❱❲❳▼ ◆❖P❨❩ ◆❬❭
❪❲❫ ❏❴❵❵❳❴❛ ❜❝❞❫❡ ❢❏❴❢❫❞❡
❝❳❢▼ ❣❑❤❑❜ ✐❥❲❵ ❦❴❧❛▼
♠❑❳❝❏ ❞❲♥❡ ❢❴♦❢❏❝❳❝
❳❴❴❵❞❡ ❵❴❳❞ ❴t ♣❲♦❜ ❯
❛❴♥❝❏ ❳❴❴❵❞▼ q❪ rsq✉✈
➁➂➃➄➅ ➆➇➈➄ ➉ ➊➋➌➄
➍➎➂➏ ➐➑➒
➓➔→➣ ↔➎↕ ➍➎➄
➙➛➜➋➛➃➈➇➅ ➝➞
➎➂ ➏➌➟➠ ➡➏
➛➃ ➌➃➢➂➤➛➎➌➂➃ ➥↕➇➇➎➦
➧➨➩➫➭ ➧➨➯➲➳ ➵➸➺➻➼➽➽➾➚
➪➶➹ ➘➽➴➷➬ ➹➮➷➬ ➘➷➚ ➱✃➚
❐❒❮❰ Ï❒ÐÑ❰Ò ➸➾➷❒Ó➴Ñ
Ô ➬➽ ➷➽ ➸ Õ Ï ➴➺ ❰Ò
Ö➽➺Ñ➾×❰ Ø➱ ÙÕ➽➷➬Ñ❰
➸➾❮ ➺➽ÚÑ➚
ÛÜÝÞß àÝÞß áâãäåæç
èéêâ áåëçì áåâìí
îåïðñòïì óâì ôçõâ
áâãäåæç öñ÷÷ì øããùõí
úûäéêâûäçí âãüõì ýëë äçåð
õãéåþëç ãúúçäõ åÿð
ÿçòâç ❝ ì
❨ ✁✂ ❙ ✄☎✆ ✶✝✞✶✟ ❚✠✲
❧✡☛ ❈☞✌ ■❈✌ ▲✡☞ ✡♦ ❣✡✡✍✲
✠✐☛✎ ❣✏✑ ☞t✠✒❣☛ ☞✡✡✌ ❋✓✠✌
✫ ✔✕☞✌ ✖ ☞✡ ✗✌
❨ ✁✂ ❙ ✄☎✆ ✘✙✚✛
✽✙✜✢✣✤✜✛ ✻✥✽✦✦ ❍✙✧✢
❢✧★ ✩✪✛ ✬✭✮✧✯ ✰✱✳✴✱✪✵
✵✧✙★✛ ✷✙✪✪✱✪✵ ❥✙★✳ ✸
✜✭★✧✯
160 - Lost & Found
✹✺✼✾✿❀ ✹❁✺✺❂❃✾❄❅
❆❇❉❉ ❊● ❏❑▼◆❊❏❖P◗
❘❯❱❲❳❩❬❲❭❪❪❯
❫❴❵❵❴❛❜ ❞❡❤❦ ♠♥♣q
rs✉✈✇ ①s✉
②③④⑤⑥ ⑦⑧⑨⑩ ❶❷⑧❸③❹ ⑦❹⑧❷⑧❺
❻❼❽❾❻❿➀❾➀➁❽❽
➂➃➄➅➆➄ ➇➈➄➇➉
➊➋➌➍ ➎➏➌➐➑➒➓➐
➔➌→➒➐➍ ➣↔↔➏↕➓➒➑➓➏➐
➙➒↕➍➛➏➏➜ ➝➒➞➍➟
➓➠ ➡➏➌ ➢➒➤➍ ➒ ➋➏↔➑ ➏➥
➠➏➌➐➦ ➧➍➑➨
➩➫➫
➭➯➲➳➵➸➯➺➻➼
210 - Help Wanted-
Baker Co.
➽➾➚➪➶ ➹➘➴➷➷➬ ➮➱✃❐
❒❮➱❰❒ ÏÐ ÑÒÓÓÔÕÖ×Ø ÙÑ❐
ÑÔÚÖÏÕÛ ÙÚÚ×ÏÑÙÖÏÜÕÐ
ÝÜÓ Ù ❰ÒÐÖÜÞÏÙÕ ➱ß ❰×ÜÐ❐
ÏÕÛ ➮ÙÖÔ ÏÐ àÒÛÒÐÖ áâã
áäåæã ÙÖ çèää Úßéß êÜÓ
Ù ÑÜéÚ×ÔÖÔ ÞÔÐÑÓÏÚÖÏÜÕ
ÜÝ ÖëÔ ÚÜÐÏÖÏÜÕ ÙÕÞ ÖëÔ
ÙÚÚ×ÏÑÙÖÏÜÕ ÚÓÜÑÔÐÐ ÛÜ
ÖÜ ëÖÖÚÐèììíííßîÙï❐
ÔÓðñÑÙÓÔÔÓÐßÜÓÛ ß òÜÒ
éÙØ Ù×ÐÜ ÑÙ×× ❰ÙÖëØ
óÙÓÖÏÕô ðçå❐ðáç❐ááõä
ö÷Öß åääçß
øùúúûüýþÿ øùüü ❈ þýùü
✐✁ ✂✄☎✂✆✐✝✐✞✟ ✠✡✂ ✝☛✄
☞✡✆✞✝✌ ✍✎✞✎✟✄✂ ✡✠ ✐✝✁
❇✎✏✄✂ ☞✡✆✞✝✌ ✡♦✄✂✎✲
✝✐✡✞✁t ❚☛✐✁ ✐✞✑✐✒✐✑✆✎✓
✡✒✄✂✁ ✄✄✁
✁ ✄✞✐✡✂
♠✄✎✓✁✔ ♦✆♣✓✐☎ ✝✂✎✞✁♦✡✂✲
✝✎✝✐✡✞✔ ✎✞✑ ✂✄✞✝ ✎✞✑
✆✝✐✓✐✝✌ ✎✁✁✐✁✝✎✞☎✄ ♦✂✡✲
❊✕✝✄✞✁✐✒✄
✟✂✎♠✁t
☎✡♠♠✆✞✐✝✌ ✐✞✒✡✓✒✄✲
♠✄✞✝ ✎✞✑ ✠✆✞✑✂✎✐✁✐✞✟
✐✞☎✓✆✑✐✞✟ ✄✒✄✞✐✞✟ ✎✞✑
✇ ✄✄✏ ✄✞✑ ☎✡♠♠✐ ✝ ✲
♠✄✞✝✁✖ ✁✆♦✄✂✒✐✁✄ ✁✝✎✠✠✖
♦✂✄♦✎✂✄ ✎✞✑ ♠✎✞✎✟✄
✩✗✔✘✘✙ ✲
♣✆✑✟✄✝✁t
✩✺✔✽✸✶ ♦✄✂ ♠✡✞✝☛ ✑✄✲
♦✄✞✑✄✞✝ ✡✞ q✆✎✓✐✠✐☎✎✲
✍✆✁✝ ♦✎✁✁
✝✐✡✞✁t
♦✂✄✲✄♠♦✓✡✌♠✄✞✝ ✑✂✆✟
✝✄✁✝ ✎✞✑ ☎✂✐♠✐✞✎✓ ☛✐✁✲
✝✡✂✌ ☎☛✄☎✏t ❊✚❊t
❆♦♦✓✐☎✎✝✐✡✞✁ ✎✞✑ ❥✡♣
✑✄✁☎✂✐♦✝✐✡✞ ✎✒✎✐✓✎♣✓✄
✡✞✲✓✐✞✄✛ ✇✇✇t☎☎✞✡t✡✂✟
✡✂ ✎✝ ❲✡✂✏✜✡✆✂☎✄ ✚✂✄✲
✟✡✞t
❆♦♦✓✐☎✎✝✐✡✞✁
♠✆✁✝ ♣✄ ✂✄✝✆✂✞✄✑ ✝✡
❲✡✂✏✜✡✆✂☎✄t ▲✄✎✒✄
✝✐♠✄ ✠✡✂ ✝✄✁✝✐✞✟t
❏▲✢ ✷✶✣✙✷✙✺t ☞✓✡✁✄✁
❆✆✟✆✁✝ ✸✘✔ ✷✘✶✽ ✎✝
✺✛✘✘ ♦♠t
➬➮➱✃❐❒❮❰ ✃❒❒Ï❒Ï
Ð ÑÒÓ ÔÕÖ× ØÙÚÔ ÛÜÝ
ÞßÔÙÓÔ àÙßß áÙÒÓâ
ÐãäåãæçåääçÐ
➽➾➚➪➶ ➹➘➴➷➷➬
220 - Help Wanted
Union Co.
àáàâãäåæà
çèèåèäçéä
êëìì íîïð ñðòðóîíðô õö÷îø
íîöòù úûüùüû õðý þöëýù
ÿ÷÷î÷í íþð ❈ öïïëòîí
❈ öòòð ✁ íîöò ❊✂ ð ✁ ëíî ✄ ð
❉ îýð ✁ íöý ✇ îíþ ô ❞ îì ✁ öýø
ýð÷õöòôðò ✁ ð ❞ òô ✁ öòø
íý ❞✁ í÷ t õýðõ ❞ ýð óöý
❇ ö ❞ ýô öó ❉ îýð ✁ íöý÷ ❞ òô
öíþðý ïððíîò ♠ ÷ t í ❞☎ ð
❞ òô íý ❞ ò÷ ✁ ýîñð ïîòø
ëíð÷ t ❞ ÷÷î÷í ✇ îíþ ï ❞ ýø
☎ ðíîò ♠ ❞ òô ✇ ðñ÷îíð ëõø
ô ❞ íð÷ t ❞ òô ÷õð ✁ î ❞ ì õýöø
❥ ð ✁ í÷ ÷ë ✁ þ ❞ ÷ ÷íý ❞ íð ♠ î ✁
õì ❞ ò÷ ❞ òô ýî÷ ☎ ❞ ÷÷ð÷÷ø
ïðòí÷ t ðí ✁ ù ❏ öñ ôðø
÷ ✁ ýîõíîöò ❞ òô ❞ õõìî ✁❞ ø
íîöò÷ ❞✄❞ îì ❞ ñìð öòìîòð
❞ í ✇✇✇ ù ✁✁ òöùöý ♠ öý
❲ öý ☎✆ öëý ✁ ð ❖ ýð ♠ öòù
ÿõõìî ✁❞ íîöò÷ ïë÷í ñð
ýðíëýòðô íö ❲ öý ☎ ø
✆ öëý ✁ ð ñ ✆ ðõíðïñðý
ü t ✷✝ û ✞ ❞ í ✺ õïù ÿììö ✇
íîïð óöý íð÷íîò ♠ ù ❊❖❊ ù
❏ öñ ✟ î÷íîò ♠ ✠✷ û ✡ û ☛☞✺
èéêë
ìíéîì ïð ñòóóôõö÷ø ùñë
ñôúöïõû ùúú÷ïñùöïüõð ◆ ✌ ✍
P ✎ ✏ ✑✒ ✑✎ ◆ ♦✓
❍♦✔✕✖✗✘ ❘✙✕♦✔ ✚✛ ✙
ýüó ùõ þððïðöùõö ÿü÷÷ôøë
✜✙✗✢✙✚ ✣✚♦✘✚✤✥ ❙✔✦✲
❜ ù÷÷ îüùñ ❈ ùö ö ❈ ô ❇ ù ôó
❍ ïû ❈ êñ ❈ üü÷ ❙ P üðïöïüõ
✦♦✚✢ ✧✖✢★ ✜♦✥✥✔✗✖✢✩
✇ ï÷÷ ❜ ô üúôõ òõöï÷ ýï÷÷ô ❢❙
✜♦✗✗✙✛✢✖♦✗ ★✤✕ ✪✔✕✢
♦✦✙✗✙✫✬ ✭✮✯✬✮✰ ✦✙✚
❋ üó ö ❈ ô ùúú÷ïñùöïüõ
★♦✔✚❤ ✯✱ ★♦✔✚✕ ✦✙✚
úóüñôðð ♣
ûü
öü
❈ ööúð ❤✁✁✇✇✇❙❜ ù ë
✧✙✙✳ ✧✖✢★ ✦♦✢✙✗✢✖✤♣
ôó ❡✂ ñùóôôóð ❙ üóû üó ñüõë
✓♦✚ ✘✚♦✧✢★ ✤✗✫ ✙❡✲
✦✤✗✫✙✫ ★♦✔✚✕✬ ✴❡✤✥✲
öùñö îùö ❈ ø ▼ ùóöïõ ùö
✦♣✙✕ ♦✓ ✫✔✢✖✙✕ ✖✗✛♣✔✫✙
❝✄☎✆✝✞✟✄✠☎✡☛☞✌✄✍✎✠✏✑✞✒✠✓
ýüó ïõýüó ♠ ùöïüõ ùõ ❢
✤✕✕✖✕✢✖✗✘ ✛♣✖✙✗✢✕ ✧✖✢★
✔✕✖✗✘✙✚✙ ✛✙✚✜✢✘✣ ✚✕ ✜✗✗✘✤
✖✗✢✤✳✙ ✓♦✚✥✕❤ ✙✗✢✙✚✖✗✘
♦✗♣✖✗✙ ✖✗✓♦✚✥✤✢✖♦✗❤ ✤✕✲
✕✖✕✢ ✧✖✢★ ✦✔✵♣✖✛ ✙✫✔✛✤✲
➽➾➚➪➶ ➹➘➴➷➷➬ ❉✥✦✲ ✢✖♦✗ ✛♣✤✕✕✙✕ ✶✚✙✸✔✖✚✙✕
❚✧✥★❚ ✐✩ ✪✫✬✬✭✮✯✰✱ ❛✪✲
♦✛✛✤✕✖♦✗✤♣ ❙✤✢✔✚✫✤✩ ✤✢✲
✪✭✳✯✐✮✴ ❛✳✳✰✐✪❛✯✐✵✮✩
✢✙✗✫✤✗✛✙✹❤ ✚✙✦♦✚✢✖✗✘
✶✵✬ ❛ ★✬✵✩✩ ★✵✫✮✯✬✱
✤✗✫ ✦✙✚✓♦✚✥ ✥✤✚✳✙✢✖✗✘
★✵❛✪✷ ❛✯ ✯✷✭ ✸❛✹✭✬
✤✗✫ ♦✔✢✚✙✤✛★✬ ✴✻✴✬
✺✐✻✻✰✭ ✦✪✷✵✵✰✼ ✽✵✩✐✲
❆✦✦♣✖✛✤✢✖♦✗✕ ✤✗✫ ✪♦✵
✯✐✵✮ ✾✐✰✰ ✿✭ ✵✳✭✮ ✫✮✯✐✰
✫✙✕✛✚✖✦✢✖♦✗ ✤✈✤✖♣✤✵♣✙ ✤✢
✶✐✰✰✭✻✼ ❀✵✬ ✯✷✭ ❛✳✳✰✐✪❛✲
✼♦✚✳✕♦✔✚✛✙ ✻✚✙✘♦✗ ♦✚
✯✐✵✮ ✳✬✵✪✭✩✩❁ ✴✵ ✯✵
♦✗♣✖✗✙
✤✢
✷✯✯✳✩❂❃❃✾✾✾✼✿❛✹✲
✧✧✧✬✛✛✗♦✬♦✚✘ ✬ ❆✦✦♣✖✲
✭✬❄❅✪❛✬✭✭✬✩✼✵✬✴ ✵✬ ✪✵✮✲
✛✤✢✖♦✗✕ ✥✔✕✢ ✵✙ ✚✙✲
✯❛✪✯ ★❛✯✷✱ ✺❛✬✯✐✮ ❛✯
✢✔✚✗✙✫ ✢♦ ✼♦✚✳✕♦✔✚✛✙✬
❆❊●■❏❑▲❊◆●❖◗❘❯❊❱❲◆❳❨❑❩◆❬
▲✙✤✈✙ ✢✖✥✙ ✓♦✚ ✢✙✕✢✖✗✘✬
✶✵✬ ✐✮✶✵✬❭❛✯✐✵✮ ❛✮✻
✜♣♦✕✙✕ ❆✔✘✔✕✢ ✯✽❤
❪❫❴❵❞❣❥❣ ❦❣❥❧♥❞♦ ❥❫ ❧❵❵❞q
✯✱✮✾
✰✿✱✱
✦✥✬
❀▲✯✮❁❂❃✯✮
HELP
ATTRACT
ATTENTION
TO YOUR AD!
rss t✉✈①②③④
⑤⑥ ⑦ t✉⑧①⑨⑧⑩
❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶❶ ❶
❷❸❹❺ ⑦ ❻❼❸❸❻❽ ❽❾❸⑥⑦
❸❿⑦❸ ➀❽❸❺
➁➂➃ ⑥❽❺➄❻❸❺➅
❶❶❶❶❶❶❶❶❶
➆⑦➇❽ ➈⑤➄⑥ ⑦s
➉➊➋③① ✉➌➊
➍⑤⑥ ⑦❺ ❻❼❸❸❻❽ ⑦❺
➎➏ ❽❾❸⑥⑦➅
220 - Help Wanted
Union Co.
➐➑ ➐➒ ➓➔→➣↔↕➓→ ➙➛➜➝➞
➟ ➠ ➡ ➢➤ ➥ ➦
➧➨
➩➫➛
➭➯➲➳➵➸➵➺ ➻➥➼ ➽➦ ➠➾➞
➚➪➥➶➠➼ ➙➹➥➾➠➟➢➤➡ ➘➠➪➚
➠➴➡➠➚➢➠➹➺ ➥➼ ➠➾➚➪➥➶➞
➾➠➦➢ ➽➷➠➦➡➶ ➢➥ ➚➼➤➦➢
➥➼ ➡➤➼➡➜➪➽➢➠ ➥➼ ➡➽➜➟➠ ➢➥
➝➠ ➚➼➤➦➢➠➹ ➥➼ ➡➤➼➡➜➪➽➢➠➹
➽➦➶ ➟➢➽➢➠➾➠➦➢➨ ➽➹➬➠➼➞
➢➤➟➠➾➠➦➢ ➥➼ ➚➜➝➪➤➡➽➞
➢➤➥➦➨ ➥➼ ➢➥ ➜➟➠ ➽➦➶
➻➥➼➾ ➥➻ ➽➚➚➪➤➡➽➢➤➥➦ ➻➥➼
➠➾➚➪➥➶➾➠➦➢ ➥➼ ➢➥
➾➽➮➠ ➽➦➶ ➤➦➱➜➤➼➶ ➤➦
➡➥➦➦➠➡➢➤➥➦ ✃➤➢➘ ➚➼➥➞
➟➚➠➡➢➤➬➠ ➠➾➚➪➥➶➾➠➦➢
✃➘➤➡➘ ➠➴➚➼➠➟➟➠➟ ➹➤➞
➼➠➡➢➪➶ ➥➼ ➤➦➹➤➼➠➡➢➪➶ ➽➦➶
➪➤➾➤➢➽➢➤➥➦➨ ➟➚➠➡➤➻➤➡➽➢➤➥➦
➥➼ ➹➤➟➡➼➤➾➤➦➽➢➤➥➦ ➽➟ ➢➥
➼➽➡➠➨ ➼➠➪➤➷➤➥➦➨ ➡➥➪➥➼➨
➟➠➴➨ ➽➷➠ ➥➼ ➦➽➢➤➥➦➽➪
➥➼➤➷➤➦ ➥➼ ➽➦➶ ➤➦➢➠➦➢ ➢➥
➾➽➮➠ ➽➦➶ ➟➜➡➘ ➪➤➾➤➢➽➞
➢➤➥➦➨ ➟➚➠➡➤➻➤➡➽➢➤➥➦ ➥➼
➹➤➟➡➼➤➾➤➦➽➢➤➥➦➨ ➜➦➪➠➟➟
➝➽➟➠➹ ➜➚➥➦ ➽ ➝➥➦➽
➻➤➹➠ ➥➡➡➜➚➽➢➤➥➦➽➪ ➱➜➽➪➤➞
➻➤➡➽➢➤➥➦➳
❐❒❮❰ Ï❮ÐÑÒ❰ÓÔ❰Õ ÖÒ
×ØÔ❰Ó ×ÒÙ ÚÓÐÛ
ÜÝÞßàÞ áÞ àâãÞ äåÞæ çèâ
ßééãÞàà çèâã ãÞàâêÞà
ëåßë ëåÞ ßééãÞàà ìà
íèêîÝÞëÞ äìëå ßÝÝ ìæï
ðèãêßëìèæ ãÞñâìãÞéò ìæï
ëåÞ
íÝâéìæó
×ØÔ❰Ó ×ÒÙ ôõö÷❮Ïø
ùåìà ìà ëåÞ èæÝç äßç
äÞ åßúÞ èð êßûìæó
àâãÞ çèâã ãÞàâêÞ
óÞëà ëè ëåÞ îãèîÞã
îÝßíÞü
ýþÿ ❈
✁ ý ✂ þ ✄☎✆ ✝
✆❊✞✟✠✡☛☞✌
❖✠☛✍✎✌✏✍✝ ÿ ✎✑✏✍☛✍
▼✒✓✔ ✕✖✓✓ ✕✗✘✙✘✚✙
✕♣✛✜✚✘✢✔ ✖✢✣ ✗✖✢✙
✣✛✚ ✣✗✒❞ ✓✤✗✘✘✢✓✥
❲✘ ✕✗✛✦✧✣✘ ★✘✖♣✔✩
■✢✓✒✗✖✢✤✘✪ ✫✘✔✧✗✘✙
✚✘✢✔ ✖✢✣ ♠✖✧✣
▲✘✖✦✘✥ ✬✛✗ ✖✕✕♣✧✤✖✙
✔✧✛✢ ✖✕✕♣✜ ✧✢ ✕✘✗✓✛✢
✖✔ ✫✛❞✘✗❛✓ ✭✓✕✩✖♣✔
♠✖✦✧✢❞ P✛✚✕✖✢✜✪ ✢✛
✕✩✛✢✘ ✤✖♣♣✓✥
❚✮✯ ✰✱❚✲ ✳✴
✵✶ ✷✸✶✹✺✯ ✻✼
✽✾✾✿❀❁✻❂❃ ✽❀❀❄✻✾✽❁✻❅❂✼
❢❅❆ ❁❇✿ ❢❅❄❄❅❉✻❂❃
❀❅✼✻❁✻❅❂❋
✰●❍❍❏❑◆◗❘❙◆●❑❯
❚❱◗❳❑◆◗◆❘❑ ✱ ❨ ❩❬❬
✺◆❯❭❘❙◗❳❱❪
❫✿❴❵✻❆✿❜ ❝✻❁❡
✽❀❀❄✻✾✽❁✻❅❂ ❣✽❡ ❤✿
❅❤❁✽✻❂✿❜ ❢❆❅❣ ❁❇✿ ❝✻❁❡
❅❢ ♦✽ ✐❆✽❂❜✿ ❉✿❤✼✻❁✿
✽❁
❉❉❉✇✾✻❁❡❅❢❄✽❃❆✽❂❜✿✇❅❆❃
❅❆ ❥❂✻❁✽ ❦✻❂❧ ✻❂ ❁❇✿
♥❵❣✽❂ ❫✿✼❅❵❆✾✿
q✿❀✽❆❁❣✿❂❁r ❝✻❁❡ ♥✽❄❄r
sttt ❥❜✽❣✼ ❥✉✿❂❵✿r
✈① ②❅③ ④⑤tr
♦✽ ✐❆✽❂❜✿r ①❫ ⑥⑤⑦⑧tr
⑧⑨s⑩⑥④❶⑩s❷s⑥r
❸❹❺❻❼❽❾❺❿➀➁➂➃❸➄➅❸❻➆➇➈➁➅➄➈
❝❄❅✼✻❂❃ ❜✽❁✿❋ ①❀✿❂
❵❂❁✻❄ ❢✻❄❄✿❜✇ ➉➉①
➊➋➌ ➍➎➏➎➊➐➑ ➒➓➔
→➣↔↔↕➙➛ ➜➣➝➞➟➠➡➢ ➤➡➢➥➦➧➡
➨➟➝➦➞➦➟➩➝ ➫➥➫➦↔➫➭↔➡➯
➙➫➦➲ ➥➫➧➫➞➦➟➩➳ ➦➩➧➡➩➵
➞➦➥➡ ➭➟➩➣➝➡➝➯
➸➨➨↔➺ ➦➩ ➨➡➢➝➟➩ ➭➡➞➻➡➡➩
➼➼➫➠➵➽ ➨➠
➾➚➪➶ ➹➘➴➾ ➷➬➮➱ ✃➬❐❒❮❰Ï
❒➬❒Ð❰Ñ ✃➬➷ ❐❒ÐÒÓ➱❰
ÔÕ✃❰ Ò➬❒➱ÔÐ➬Ö❐❒×Ø
ÙÚÛÏÜÛÝÏÞÝÞßØ
❄❅❋●● ■❄❋❅❑▼■❅◗
❚❯●▼❅❯❱❳▼❯■❨
❩❋❨▼❋❅ ❑●●❯●▼❑❨▼
❬❭❪❫ ❴❵❛ ❜❝❜❢❣✐❝❪❫❫❪❫❦
❧❢❛♥♥ ❜❫❣ ❧❢❭❣qr❴❪❭❫
❴❛❜s ❜❴ ✉❵❛ ①②✐
♥❛❢③❛❢④ ⑤❛ ❜❢❛ ❴❜⑥✐
❪❫❦ ❜❧❧⑦❪r❜❴❪❭❫♥ ❴❭
❝❭❢⑥
❪❫
❭q❢
❧❢❛♥♥⑧❣❪♥❴❢❪②q❴❪❭❫
r❛❫❴❛❢④ ⑨❢❛♥♥ s❜❪❫✐
❴❛❫❜❫r❛⑧❣❪♥❴❢❪②q❴❪❭❫
r❛❫❴❛❢ ❣q❴❪❛♥ ❜❫❣
❵❜❫❣♥ ❭❫ ❴❢❜❪❫❪❫❦
❜❢❛ ❜⑦⑦ ❧❜❢❴ ❭⑩ ❴❵❛ ❶❭②④
❷q♥❴ ②❛ ❜②⑦❛ ❴❭ ⑦❪⑩❴ ❜
s❪❫❪sqs ❭⑩ ❸❹⑦②♥④
❷❛r❵❜❫❪r❜⑦ ♥⑥❪⑦⑦♥ ❜❫❣
❜ ❧ ❴❪❴q❣ ❛ ❵❛⑦❧⑩q ⑦④
❺❹✐❵❭q❢ ❝❭❢⑥ ❝❛❛⑥④
❻❭s ❧❛❴❪❴❪③❛ ❧❜❼❽
❧❜❪❣ ③❜r❜❴❪❭❫♥❽ ❜❫❣
❺❹❾❿④ ⑨❢❛✐➀s❧⑦❭❼✐
s❛❫❴ ❣❢q❦ ♥r❢❛❛❫ ❢❛✐
➁q❪❢❛❣④ ➀①➀④ ❻❭s❛
②❼ ✉❵❛ ①②♥❛❢③❛❢ ⑩❭❢
❜ ❶❭② ❜❧❧⑦❪r❜❴❪❭❫❽
❾❺❹➂ ➃❪⑩❴❵ ➄❴❢❛❛❴❽ ➅❜✐
➆❢❜❫❣❛④
220 - Help Wanted
Union Co.
➇➈➈➉➊➋ ➌➍➋➊➉➎➏➉➌➐
➑➒➓➓➔→➣↔↕ ➑➒→→➙➛↔➣➒→
➜➝➞ ➟➔➞↔ ➒➠➙→➙➡ ↔➜➙
→➙➢ ➠➒➞➣↔➣➒→ ➒➤ ➥➤➤➣➛➙
➦➠➙➛➣➝➧➣➞↔➨ ➩➜➣➞ ➣➞ ➝
➤➔➧➧ ↔➣➓➙ ➫➙→➙➤➣↔➙➡ ➠➒➭
➞➣↔➣➒→➨ ➯➲➳➨➲➵ ➠➙➸
➜➒➔➸➨ ➩➜➣➞ ➤➸➒→↔➭➒➤➤➣➛➙
➠ ➒ ➞ ➣↔ ➣ ➒→
➝→ ➞➢ ➙➸ ➞
➓➔ ➧↔➣➭ ➧➣→ ➙ ➠➜➒→ ➙➞➺
➻➸➙➙↔➞ ➼➣➞➣↔➒➸➞➺ ➠➙➸➭
➤➒➸➓➞ ➛➧➙➸➣➛➝➧ ↔➝➞➽➞
➝→➡ ➛➒➒➸➡➣→➝↔➙➞ ➓➝➣→➭
↔➙→➝→➛➙ ➒➤ ↔➜➙ ➝➡➓➣→➣➭
➞↔➸➝↔➣➒→ ➒➤➤➣➛➙➨ ➾➛↔➞ ➝➞
➤➝➛➣➧➣↔↕ ➛➒➒➸➡➣→➝↔➒➸ ➤➒➸
↔➜➙ ➚➣➼➙➸➣➝ ➾➛↔➣➼➣↔↕
➑➙→↔➙➸ ➪➚➾➑➶ ➞➔➛➜ ➝➞
➝➞➞➣➞↔➣→➻ ↔➜➙ ➠➔➫➧➣➛
➢➣↔➜ ➫➔➣➧➡➣→➻ ➸➙→↔➝➧
➝→➡ ➛➒➒➸➡➣→➝↔➣→➻ ➻➙→➭
➙➸➝➧ ➓➝➣→↔➙→➝→➛➙ ➝→➡
➧➝➢→ ➛➝➸➙➨ ➹➒➫ ➡➙➭
➞➛➸➣➠↔➣➒→ ➝→➡ ➝➠➠➧➣➛➝➭
↔➣➒→➞ ➝➼ ➝➣➧➝➫➧➙ ➝↔
➢➢➢➨➛➛→➒➨➒➸➻
➒➸
➘➒➸➽➦➒➔➸➛➙ ➥➸➙➻➒→➨
➾➠➠➧➣➛➝↔➣➒→➞ ➓➔➞↔ ➫➙
➸➙↔➔➸→➙➡ ↔➒ ➘➒➸➽➭
➦➒➔➸➛➙ ➫↕ ➦➙➠↔➙➓➫➙➸
➴➺ ➷➬➲➮ ➝↔ ➱➠➓➨ ➹➒➫
✃➣➞↔➣→➻ ❐➷➲❒➲➵❒➳ ➾➧➭
➧➒➢ ↔➣➓➙ ➤➒➸ ↔➙➞↔➣→➻➨
❮➥❮
❰ÏÐÑ ÒÓÔÕÏÖ×
ØÙÚÛÜÛÝÞß àááââßßØßÚã
ÙØØÚáäÝÞÙÛßåæ ç èáéÚê
ØßÚ ëÙæì íÚáîÝïÝßðÛ Ýð
ñéÝïâ òááâêã óôõã óôíã
íÙæ Úáååã Ûßð âßæ ì
íÚßÜßÞØåáæÞßðÛ
êïÚßßðÝðö Ùðë àÙïâ
öÚáéðë ïèßïâì
÷éêÛ àß Ùàåß Ûá ØßÚÜ
îáÚÞ à ááââßß ØÝð ö
îéðïÛÝáðê ÞÙðéÙååæ Ùê
øßåå Ùê ïáÞØéÛßÚ ßðÜ
ÛÚæì
íåßÙêß êßðë ÚßêéÞß
Ùðë ÚßîßÚßðïßê Ûáù
òåÝðë òáä úûççü
ïôá ýèß þàêßÚÿßÚ
✶ ç ✁ üÛè ✂ Ûì
▲ Ù ✄ ÚÙðëßã þõã ☎✆✝ ü
❚✞✟ ✠✡☛✟☞✌✟☞
❉✍☛❚☞✍✡✎❚✍✠✏
❈✟✏❚✟☞
❤✑✒ ✑❛ ♦✓✔❛✕❛✖ ❢♦✗ ✔❛✲
t✗✘ ❧✔✙✔❧ ✓♦✒✕t✕♦❛♣
P✑✗t✲t✕✚✔✛ ▼♦❛✜✑✘
t ❤✗♦ ✢✖❤ ❋✗✕✜✑✘✛
❤♦✢✗✒ ✇✕❧❧ ✙✑✗✘♣
▼✢✒t ❜✔ ✑❜❧✔ t♦ ❧✕❢t
✺✣ ❧❜✒♣✛ ❤✔❧✓ ✑✒✒✕✒t
✕❛ ✕❛✒✔✗t✒✛ ✓✗✔✓✑✗✔
✓✑✓✔✗✒ ❢♦✗ ❯❙ ✚✑✕❧
✑❛✜ ♦t❤✔✗ ✜✢t✕✔✒ ✑✒
✗✔r✢✕✗✔✜♣ ❙t✑✗t✒ ✑t
✚✕❛✕✚✢✚ ✇✑✖✔♣
P✗✔✲✔✚✓❧♦✘✚✔❛t
✜✗✢✖ t✔✒t ✗✔r✢✕✗✔✜♣
P✕✤✥ ✢✓ ✑❛ ✑✓✓❧✕✤✑✲
t✕♦❛ ✑t ✦❤✔ ❖❜✲
✒✔✗✙✔✗✛ ✧✹✣✻ ❋✕❢t❤
❙t✗✔✔t✛ ★✑ ●✗✑❛✜✔✛
❖✩ ✾✪✫✺✣♣ ✦❤✔ ❖❜✲
✒✔✗✙✔✗ ✕✒ ✑❛ ❊r✢✑❧
❖✓✓♦✗t✢❛✕t✘ ❊✚✲
✓❧♦✘✔✗♣
220 - Help Wanted
230 - Help Wanted
Union Co.
out of area
✬❆❘✭✮✭■✯✰ ✱✳✴✭✵✮ ➢➤➥➥➦➧➨➩➫ ➢➤➦➧➭
➯➲➳➨➧➵ ñòóôõöò÷øù ú
✷■❆✸ ✼✽✿ ❀❁ ❂✿❁❃❄❅
❝❇❍✿❝❇❏ ❑◆ ❇✽❍✿◗ ❱❅✿
ûüýþÿ✺þ ✺ ò♦✁ú÷ö✂úõöò÷ù
öø ♦rÿ♦ôöõö÷✁ ❢ò♦ ú ❈óö÷ö✲
♠✽❃❲❇❳ ✼❨❅❩❬❭❨❅ ◗❝❇❅❄❪
ÿúó ñô❙r♦✄öøò♦ úõ ❏ô÷ö✲
❍❨❅❏ ❫❨❅❁❃❬❃❴ ❄❍❲❬❅◗❳
❙r♦ ❘ö☎✁r ❆ÿôõr ❈ú♦r
♠✽❵❬❃❴ ✽✼ ❝❇❁❬✿◗ ❁❃❄
❲❁❭❨❅◗ ✼✽✿ ❝❇❍✿❝❇
❈r÷õr♦ ö÷ ❏ò✆÷ ❉ú✝ù
❖♦r✁ò÷✞ ❏❘❆❈❈ öø ú ✾
❅❵❅❃❲◗❳ ◗❅❁◗✽❃❁❨ ◗❃✽s
❜r☎ úÿôõr ÿú♦r õ♦rúõ✲
✿❅♠✽❵❁❨ ❁❃❄ ❨❁s❃
❝❁✿❅❏ ❞❨❅❁◗❅ ◗❅❃❄ ✿❅❪
♠r÷õ ❢úÿöóöõ✝ ✇ò♦✟ö÷✁
◗❍♠❅❳ ❬❃❝❨❍❄❬❃❴ ✿❅✼❅✿❪
✇öõ✆ ♠r÷õúóó✝ öóó ú☎ôóõø
❅❃❝❅◗❳ ❲✽ ❡❣◆✐ ❥❁◗❇❪
✇✆ò ú♦r ö÷ ú÷ úÿôõr
❙✆úør ò❢ õ✆rö♦ öóó÷røø✞
❬❃❴❲✽❃ ❦❵❅❃❍❅ ❬❃ ❀❁
◗ôúóö❢ör☎ ú❙❙óöÿú÷õø
❂✿❁❃❄❅❏
ú♦r ♦rø❙ò÷øö❜ór ❢ò♦
♥q✉✈①② ③✉q④q⑤① ⑥⑦⑧
ÿò÷☎ôÿõö÷✁ ÿò♠❙♦r✲
⑨⑩❶ ⑩❷ ⑦❸❹❷❺❷❻ ❼⑦❽ ⑩
✆r÷øö✄r úøørøø♠r÷õøù
❾❿❶➀⑦➁❹❽ ❶❹❽➂❺❾❹ ❽❹❸⑧
☎r✄róò❙ö÷✁ õ♦rúõ♠r÷õ
➃❼ ➄⑦❿ ⑨⑩➂❹ ❻⑦⑦➅ ❾⑦➁➆
❙óú÷ø ú÷☎ ❙♦ò✄ö☎ö÷✁
➁❿❷❺❾⑩➀❺⑦❷ ❶➇❺➈➈❶➉ ⑩❷➅
qô úóöõ✝ ö÷☎ö✄ö ☎ôúóù
❹❷➊⑦➄ ➋⑦❽➇❺❷❻ ➋❺➀⑨
✁♦òô❙ ú÷☎ ❢ú♠öó✝ ÿòô÷✲
❸❹⑦❸➈❹➉ ➋❹ ➋⑩❷➀ ➀⑦
øróö÷✁ ør♦✄öÿrø✞ ❖õ✆r♦
➀❽⑩❺❷ ➄⑦❿ ❼⑦❽ ➀⑨❺❶ ❹❷➀❽➄
♦rø❙ò÷øö❜öóöõörø ö÷ÿóô☎r
➈❹➂❹➈ ❸⑦❶❺➀❺⑦❷⑧ ➌⑦⑦➅
õ✆r ☎ú✝ õò ☎ú✝ ò✄r♦✲
❾❽❹➅❺➀ ⑩❷➅ ➅❽❿❻ ➀❹❶➀ ❽❹➆
øö✁✆õ ò❢ úøøö✁÷r☎ ÿóö÷ö✲
➍❿❺❽❹➅⑧ ➎❹➅❺❾⑩➈ ❺❷❶❿❽➆
ÿúó ❙r♦øò÷÷ró✞ ❚✆öø ö÷✲
⑩❷❾❹ ⑩❷➅ ⑩❷ ❹➏❾❹➈➈❹❷➀
☎ö✄ö☎ôúó ✇öóó ❜r ♦r✲
❸❽⑦❼❺➀ ❶⑨⑩❽❺❷❻ ❸➈⑩❷⑧ ➃❷➆
qôö♦r☎ õò ❙ú♦õöÿö❙úõr ö÷
➀❹❽❹❶➀❹➅➐ ➑➈❹⑩❶❹ ❶❹❷➅
ú÷ ò÷ ÿúóó ♦òõúõöò÷ ö÷
❽❹❶❿➁❹ ➀⑦ ➒➒➓ ➔➈➁ →➀➉
õ✆r ❢úÿöóöõ✝✞ ❊①❙r♦ör÷ÿr
➣⑩ ➌❽⑩❷➅❹➉ ↔↕ ➙➛➜➝➞➉
✇ò♦✟ö÷✁ ✇öõ✆ õ✆r ♠r÷✲
⑦❽ ❾⑩➈➈ →⑨⑩➋❷ ↕❺❶➀❹❹❷
õúóó✝ öóó ö÷ ú õ♦rúõ♠r÷õ
⑩➀ ➝➟➒➆➙➠➓➆➠➠➞➞➉ ❼⑩➏
❢úÿöóöõ✝ ørõõö÷✁ öø ❙♦r✲
➝➟➒➆➙➠➓➆➛➠➠➝➉ ❹➆➁⑩❺➈
❢r♦♦r☎✞ ◗ôúóö❢ör☎ ú❙❙óö✲
❿❼❾⑦➡❿❷❺➀❹➅❼❺❷⑩❷❾❹⑧
ÿú÷õø ♠ôøõ ✆ú✄r ú
❾⑦➁⑧
▼úøõr♦✠ø ❉r✁♦rr ö÷
❙ø✝ÿ✆òóò✁✝ù øòÿöòóò✁✝ù
230 - Help Wanted
ò♦ òõ✆r♦ ✆ô♠ú÷ ør♦✄✲
out of area
öÿrø ♦róúõr☎ ❢öró☎ ú÷☎
✆ú✄r ❢ö✄r ✝rú♦ø ò❢ r①✲
➢➤➥➥➦➧➨➩➫ ➢➤➦➧➭
❙r♦ör÷ÿr ö÷ õ✆r ☎róö✄✲
➯➲➳➨➧➵ ➸➺➻➼➽➾➺➚➪ ➾➪ ➶
r♦✝ ò❢ ÿóö÷öÿúó ør♦✄öÿrø✞
➹➘➴➷➬➮➱ ➪✃❐❒➾➚❮ ❰❐✃Ï
❚✆r øúóú♦✝ ♦ú÷✁r ❢ò♦
❮ ➺➚ ➾➚ Ð➺ ❐❐➺ ÑÒ
õ✆ö ø ❙òø ö õö ò ÷ ö ø
ÓÔ✃✃➻✃❐Ò Õ➾➻➻➾➶ÖÒ ➶➚×
✩✡☛ù☞üü õò ✩☛✌ù üü
Õ❐➶➚➽ Ø➺➼➚➽➾✃➪Ù Ó✃
❉❖❊✞ ú÷☎ ✆úø r①ÿró✲
➶❐✃ ❐✃➬❐➼➾➽➾➚❮ Ú➺❐ ➶
ór÷õ ❜r÷r❢öõø✞ ❲ú✁r
Û✃❮➾➪➽✃❐✃× Ü➼❐➪✃ ➶➽
✇öóó ❜r ✆ö✁✆r♦ ❢ò♦ ÿú÷✲
Ý➼➚➾Þ✃❐ Û➾×❮✃ ß➬➼➽✃
☎ö☎úõrø ❙òøørøøö÷✁ ú
Ø➶❐✃ Ø✃➚➽✃❐Ò ➶ ➪✃➬➼❐✃
▲✍❈ù ▲❈ñ❲ù ò♦ ✍✆❉✞
Þ➪à➬Ô➾➶➽❐➾➬ Ú➶➬➾➻➾➽à ➾➚
❆❙❙óöÿú÷õø ú♦r r÷ÿòô♦✲
Ý➺Ô➚ á➶àÒ Þ❐➺❒➾×➾➚❮
ú✁r☎ õò ÿò♠❙órõr õ✆r
➪✃❐❒➾➬✃➪ ➽➺ ➾➚×➾❒➾×➼➶➻➪
ò÷óö÷r ú❙❙óöÿúõöò÷ ú÷☎
Ñ➾➽Ô Ö✃➚➽➶➻ ➾➻➻➚✃➪➪Ù
ô❙óòú☎ ♦røô♠r úõ
âÔ➾➪ ➾➪ ➶ ➱ãÙ➹ Ô➺➼❐ Þ✃❐
✇✇✇✞ÿò♠♠ô÷öõ✝ÿòô÷✲
Ñ✃✃ä ➚➾❮Ô➽ ➪Ô➾Ú➽ Þ➺➪➾Ï
øróö÷✁øòóôõöò÷ø✞ò♦✁ ✞
➽➾➺➚Ù Ü✃Ñ Õ❐➶×➼➶➽✃➪
✍òøöõöò÷ ò❙r÷ ô÷õöó
➶❐✃ Ñ✃➻➬➺Ö✃ ➽➺ ➶ÞÞ➻à
❢öóór☎✞ ❊❖❊✞
➶➚× Ñ✃ Ñ➾➻➻ Þ❐➺❒➾×✃
➽❐➶➾➚➾➚❮Ù å➼➶➻➾Ú➾✃× ➶ÞÏ ✎✏✑✑✒✎✏ ✓✒✔✕✖✗
✘✙✚ ✛✜✢✣✜✢✤✥
Þ➻➾➬➶➚➽➪ Ö➼➪➽ Ô➶❒✃ ➶
■✕✦✒✧★✏✖■✒✕
❒➶➻➾× ❰❐✃❮➺➚ Û✃❮➾➪Ï
✖✪✓✫✕✒✑✒✬✗
➽✃❐✃× æ❐➺Ú✃➪➪➾➺➚➶➻
❋✭✮✮✣✯✰✱✳ ✴✵✶✳✮✮✳✷✸
Ü➼❐➪✃ç➪ ➻➾➬✃➚➪✃ ➶➽ ➽Ô✃
❇✳✷✳✹✰✸✻ ✼✽✿❀✥✿❁ ✣
➽➾Ö✃ ➺Ú Ô➾❐✃Ò Ô➺➻× ➶
✼❂❂❀❁✽❂ ❃❄✴
❒➶➻➾× ❰áèÒ ➶➚× Þ➶➪➪ ➶
P✮✳❅✻✳ ●✰✻✰✸
➬❐➾Ö➾➚➶➻ Ô➾➪➽➺❐à é➶➬äÏ
❮❐➺➼➚× ➬Ô✃➬äÙ Ó➶❮✃➪ ❍❍❍❑✶✙❑❍❅✮✮✙❍❅❑✙◆❑✭✻
✹✙◆ ✶✙✱❯✮✳✸✳ ❱✙✚ ❯✙✻✸✣
Ú➺❐ ➽Ô➾➪ Þ➺➪➾➽➾➺➚ ➶❐✃
✰✷✐ ✴✴❄❳ ❍❨❩✳✸✳◆❅✷✻
➽➺
êëëÒ➱➘➘
❯◆✳✹✳◆✳✷✶✳
ê➴➘➴Òì➘➘Òá❰í ➶➚× ➾➚Ï
➬➻➼×✃➪ ➶➚ ✃î➬✃➻➻✃➚➽ ❬❭❪❪❫❬❭ ❴❫❵❛❝❞
é✃➚✃Ú➾➽ Þ➶➬ä➶❮✃ ➺Ú
❡❣❤❥❦❧❧
êìÒ➘➘➘ ➪➾❮➚➾➚❮ é➺➚➼➪
♥❤♣❭❥❝s❤❛❝
➶➚× êïÒ➹➘➘ ❐✃➻➺➬➶➽➾➺➚
t✉✈ ②③④⑤⑥⑦③⑧
✃îÞ✃➚➪✃➪Ù Ð➶ä✃ ➶ ï ♥♣❡❡❝
❴❤❥❝❦❧❦❧❦❤♥
à✃➶❐ ➬➺ÖÖ➾➽Ö✃➚➽ ➶➚×
♣❭❝❥❫❪ ♥❤♣❵❝❞
❐✃➬✃➾❒✃ ê➴➘Ò➘➘➘ ➽➺ Þ➶à
⑨⑩❶❶⑤❷❸❹❺❻❼❽❾❺❶❶❺❿➀
×➺Ñ➚ à➺➼❐ ➪➽➼×✃➚➽
➁❺❿❺➂❸➀➃
➄➅➆➇➅➆➈➉➊⑥ ⑤
➻➺➶➚➪Ù ðÚ ➾➚➽✃❐✃➪➽✃×Ò
➄➈➅➇➆➆⑧➉④⑥ ➋➌❼
Þ➻✃➶➪✃ ❮➺ ➽➺ ➽Ô✃ ØØ➸
➍❶❺➎➃❺ ➏❸➃❸➀
Ñ✃é➪➾➽✃ ➶➽ ÑÑÑÙ➬➺ÖÏ ➐➐➐➉❾✉➉➐➎❶❶✉➐➎➉✉➑➉⑩➃
Ö➼➚➾➽à➬➺➼➚➪✃➻➾➚❮➪➺➻➼Ï
➂✉➑ ❾✉❹➒❶❺➀❺ ➓✉✈ ➒✉➃➀⑤
➽➾➺➚➪Ù➺❐❮ ➶➚× Ú➾➻➻ ➺➼➽ ➶➚
❸❿➔ ❼❼➌→ ➐❻➣❺➀❺➑➎❿➃
➺➚➻➾➚✃ ➶ÞÞ➻➾➬➶➽➾➺➚Ù
➍➑❺➂❺➑❺❿❾❺
↔↕➙➛➜ ➝➞➙➜ ➟➜➠ ↔↕➙➛➜
➙➡➡➢ ➟➜➠ ↔↕➙➛➜ ➤➡➡➥
➟➜➦ ➧➨➩➩ ➫➭ ➯➫➭➲ ➳
➵➩➳➧➧➫➸➫➨↔ ➳↔➦
by Stella Wilder
✏✑✒◆✑✓✒✔✕✖ ✔✗✘✗✓✙ ✚✚✖ ✚✛✜✢
✕❖✗✣ ✤■✣✙✦✒✔✕ ✧② ✓t❡❧❧❛ ✏✐❧❞❡r
✤♦r♥ t♦❞❛②✖ ②♦✉ ❛r❡ ★❤❛t ✩✐✪❤t ✧❡ ✬❛❧❧❡❞✖
✐♥ ❛ ✩♦r❡ ♦❧❞✭✮❛s❤✐♦♥❡❞ t✐✩❡✖ t❤❡ ✯str♦♥✪✖
s✐❧❡♥t t②✰❡✳➈ ✕♦✉ ❤❛✈❡ tr❡✩❡♥❞♦✉s st②❧❡✲ ②♦✉
❦♥♦★ ❤♦★ t♦ ❡♥t❡r ❛ r♦♦✩ ❛♥❞ ❛ttr❛✬t ❛tt❡♥✭
t✐♦♥✳ ✏❤❡♥ ②♦✉ ❤❛✈❡ ✐t✖ ②♦✉ ❦♥♦★ ❤♦★ t♦
✧❡♥❞ ✐t ❛♥❞ ✩❛♥✐✰✉❧❛t❡ ✐t t♦ ❤❛✈❡ ②♦✉r ★❛②✳
✕♦✉ ❛r❡ t❤❡ ❦✐♥❞ ♦✮ ✰❡rs♦♥ ♦t❤❡r ✰❡♦✰❧❡ ❧♦♦❦
✉✰ t♦ ✭✭ ✧✉t st✐❧❧ ②♦✉ ❞♦♥➆t ❧❡t t❤❛t ✪♦ t♦ ②♦✉r
❤❡❛❞✳ ✕♦✉ ✉♥❞❡rst❛♥❞ t❤❛t t♦ ✧❡ ❛t t❤❡ ✬❡♥t❡r
♦✮ t❤✐♥✪s ✐s ❛ ✰r✐✈✐❧❡✪❡ ❛♥❞ ❛ r❡s✰♦♥s✐✧✐❧✐t②✖
❛♥❞ ♦♥❡ t❤❛t ②♦✉ t❛❦❡ s❡r✐♦✉s❧②✳ ✕♦✉ ✬❤❡r✐s❤
✮❛✩✐❧② ❛♥❞ ★✐❧❧ ❞♦ ❛❧❧ ②♦✉ ✬❛♥ t♦ ❡♥s✉r❡ t❤❛t
t❤♦s❡ ✐♥ ②♦✉r ✬❛r❡ ❡♥❥♦② ❛❧❧ t❤❛t ②♦✉ ✬❛♥ ✰♦s✭
s✐✧❧② ✪✐✈❡ t❤❡✩ ✭✭ ❛♥❞ t❤❡♥ s♦✩❡✳
✙✦✗✣✓✒✔✕✖ ✔✗✘✗✓✙ ✚✴
✵✷✸●✹ ✻✼✾✿❀ ❁❂❃❄❅♣❇❀ ❁❁❈ ✭✭ ✕♦✉ ✩✉st♥➆t
t♦❧❡r❛t❡ s♦✩❡♦♥❡ t❤r♦★✐♥✪ ②♦✉ ✉♥❞❡r t❤❡ ✧✉s
t♦❞❛②✲ ②♦✉ ❛r❡ ❞♦✐♥✪ ②♦✉r ✧❡st ★♦r❦✖ ❛♥❞
♥♦t❤✐♥✪ ✧✉t ✭✭ ❛♥❞ ②♦✉ ✬❛♥ ❞❡✩♦♥str❛t❡ ✐t✳
▲✷❉✸✼ ✻❄❅♣❇❀ ❁❂❃✹❝❇❀ ❁❁❈ ✭✭ ✏❤❛t ❛♥♦t❤❡r
★❛♥ts ✐s ❧✐❦❡❧② t♦ ✬♦♥✮❧✐✬t ★✐t❤ ★❤❛t ②♦✉ ♥♦t
➳➵➸➺➵➻➸➼➽➾ ➼➚➪➚➻➶ ➹➹➾ ➹➘➴➷
♦♥❧② ★❛♥t✖ ✧✉t ❛❧s♦ ♥❡❡❞✳ ✙❤❛t ♥❡❡❞ ✩✉st t❛❦❡
✰r✐♦r✐t② r✐✪❤t ♥♦★✇
❄❙✹✸❘✷✹ ✻✹❝❇❀ ❁❂❃❊❋❍❀ ❁❏❈ ✭✭ ✕♦✉ ✬❛♥ ✧❡
❛ ✧✐t ✩♦r❡ ❞❡✩♦♥str❛t✐✈❡ t♦❞❛② ★✐t❤♦✉t r✐s❦✭
✐♥✪ ❛♥②t❤✐♥✪✳ ✑✈❡♥ ②♦✉r ✬r✐t✐✬s ★✐❧❧ ❤❛✈❡ t♦
✬♦✩✩❡♥❞ ②♦✉ ✮♦r ②♦✉r ✧r❛✈❡r②✇
❄✼●✷❑❑✼✸✷▼❄ ✻❊❋❍❀ ❁❁❃P❅❝❀ ❁❏❈ ✭✭ ✕♦✉
✩❛② ✧❡ ✮❛✉❧t❡❞ ✮♦r ★❤❛t ②♦✉ ❞♦ t♦❞❛②✖ ✧✉t
❤♦★ ②♦✉ ❞♦ ✐t ✐s s✉r❡ t♦ ★✐♥ ②♦✉ ✰r❛✐s❡ ❛♥❞
❡✈❡♥ ❛❞✩✐r❛t✐♦♥ ✮r♦✩ ②♦✉r ✩♦st ✈♦✬❛❧ ✬r✐t✐✬s✳
❙✼❘✸✷❙✹✸❊ ✻P❅❝❀ ❁❁❃◗❳❩❀ ❏❬❈ ✭✭ ✕♦✉➆r❡
✪♦✐♥✪ t♦ ★❛♥t t♦ ❧✐st❡♥ ✬❛r❡✮✉❧❧② ❛♥② t✐✩❡ ❛
✬❡rt❛✐♥ s♦✩❡♦♥❡ ✐s ✐♥ t❤❡ r♦♦✩✖ ❛s ②♦✉ ♥❡✈❡r
❦♥♦★ ★❤❡♥ ❦❡② ✐♥✮♦r✩❛t✐♦♥ ★✐❧❧ ✧❡ ❞✐s✭
✰❡♥s❡❞✳
✼❭▼✼✸✷▼❄ ✻◗❳❩❀ ❁❪❃❫❅❜❀ ❏❴❈ ✭✭ ✕♦✉ ✩❛②
✮❡❡❧ ✉♥❡q✉❛❧ t♦ t❤❡ t❛s❦ ❛t ❤❛♥❞✖ ✧✉t ♦♥✬❡ ②♦✉
✪❡t ②♦✉r ✧❡❛r✐♥✪s ②♦✉➆❧❧ ❞✐s✬♦✈❡r t❤❛t ②♦✉ ❛r❡
❡✈❡r② ✧✐t ❛s ✬❛✰❛✧❧❡ ❛s ❛♥②♦♥❡ ❡❧s❡✳
❘✷❄❙❵❄ ✻❫❅❜❀ ❏❬❃❢❳❣❝♠ ❁❪❈ ✭✭ ✓✐tt✐♥✪
q✉✐❡t❧② ❛♥❞ ✪❡tt✐♥✪ ②♦✉r ★♦r❦ ❞♦♥❡ ✬❛♥ ✰r♦✭
✈✐❞❡ ②♦✉ ★✐t❤ ❛ ✩✉✬❤✭♥❡❡❞❡❞ ✧r❡❛❦ ✮r♦✩ t❤❡
✉s✉❛❧ ❤✉st❧❡ ❛♥❞ ✧✉st❧❡ ❛❧❧ ❛r♦✉♥❞ ②♦✉✳
✼✸✷❵❄ ✻❢❳❣❝♠ ❁❏❃✼♣❣①③ ❏❬❈ ✭✭ ■t➆s t✐✩❡ t♦
✮✐♥❛❧✐④❡ t❤♦s❡ ✰❧❛♥s✇ ◆♦t ❡✈❡r②♦♥❡ ★✐❧❧ ✧❡
★✐❧❧✐♥✪ ♦r ❛✧❧❡ t♦ ★❛✐t ❡✈❡♥ ❛ ❞❛② ❧♦♥✪❡r
✧❡✮♦r❡ ✪❡tt✐♥✪ ❤✐s ♦r ❤❡r ❛ss✐✪♥✩❡♥t✳
❑✼▼✸▼❄ ✻✼♣❣①③ ❁❪❃❢❳⑤ ❁❪❈ ✭✭ ✙❤❡ ✩♦r❡
②♦✉ ❛tt❡✩✰t✖ t❤❡ ✩♦r❡ ✬♦♥✮✐❞❡♥t ②♦✉ ★✐❧❧ ✮❡❡❧✖
❛♥❞ t❤❡ ✩♦r❡ ✬♦♥✮✐❞❡♥t ②♦✉ ✮❡❡❧✖ t❤❡ ✩♦r❡
②♦✉ ★✐❧❧ ✧❡ ❛✧❧❡ t♦ ❞♦ ✭✭ ❛♥❞ ❞♦ ★❡❧❧✳
●❵❢✷❊✷ ✻❢❳⑤ ❁❏❃◗✾❩❅ ❁❪❈ ✭✭ ✓♦✩❡♦♥❡
✬❧♦s❡ t♦ ②♦✉ ✐s ★✐❧❧✐♥✪ t♦ t❛❦❡ t❤❡ ❤❡❛t ✮♦r
s♦✩❡t❤✐♥✪ ②♦✉ ❞✐❞ t❤❛t ★❛s ♥♦t ❛❧t♦✪❡t❤❡r
✐♥t❡♥t✐♦♥❛❧✳ ✤❡ r❡❛❞② t♦ r❡t✉r♥ t❤❡ ✮❛✈♦r s♦♦♥✳
❙✼❊❙❵✸ ✻◗✾❩❅ ❁❏❃◗✾③⑤ ❁❁❈ ✭✭ ✕♦✉ ❛r❡
❡❛✪❡r t♦ ❡♥❥♦② s♦✩❡t❤✐♥✪ ✩♦r❡ st❛✧❧❡ ❛♥❞
✰❡r✩❛♥❡♥t✖ ✧✉t ✐t ★♦♥➆t ✧❡ ②♦✉rs ❥✉st ②❡t✳ ✔
❧✐tt❧❡ ✩♦r❡ ★❛t❡r ✩✉st r✉♥ ✉♥❞❡r t❤❡ ✧r✐❞✪❡✳
▲❵✹ ✻◗✾③⑤ ❁❂❃✼✾✿❀ ❁❁❈ ✭✭ ✕♦✉ ✩❛② ✧❡ ✮✉r✭
t❤❡r ❛❧♦♥✪ t❤❛♥ ②♦✉ ❤❛❞ s✉✰✰♦s❡❞✖ ❛♥❞ ②❡t
t❤❛t➆s ♥♦ r❡❛s♦♥ t♦ st♦✰ ❛♥❞ ❧❡t t❤❡ ✬♦✩✰❡t✐✭
t✐♦♥ ✰❛ss ②♦✉ ✧②✳ ⑥❡❡✰ t❤❡ ❡♥✪✐♥❡ r✉♥♥✐♥✪✇
➁❼❽➀➂➃➄➅❾➇➁➀❼➉➇➊➋➃❾➂➇❾➌❼➉➁➂➌➁➍➀➃ ➀➂➉❶➀➁➅➇➂➁➎➁➀➁➅➇➏➂➐➅➉➀➑❾❽➇➂➃➒
➓ ➍↔❶↕➙➛➜➝➞⑩❶⑧⑨❻⑧➟❶➝❸⑧❹➣➞⑨⑩
➌❼➐➒ ⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀
➔❷→➣❸⑩
➔➟❶⑧➊⑩
➔➒
➔➟❶⑩❷ ➞ ➞❻❷❸➝❻❹
⑨⑩❹❶❸⑩➠➝❶⑧⑨➠➣➟➞⑨❸⑧➡❹➢➔➢⑧⑧➤❹➣➞⑨⑩
➛➛➥➙➡➂➃
➉➅➁❹➁➒➊ ➦➂➉➇➂➇➔➀➁➧➊➢❷➨➩➛➙➨➫➜➙➙➭↕➯➯➭➨➲➥➩