The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, August 15, 2018, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❲ ✁✂ ✄✁❆❨✱ ❆❯☎❯✄❚ ✆✺✱ ✝✞✆✽
✟✠✡ ☛☞✌✡✍✎✡✍
♠♥qs✉ q✈①✉②③①④⑤ ⑥③②⑦ ✉⑧q
④⑤⑨④⑩❶ ✈q⑦②❷③④✉ ⑧q③④⑤✈
❇✏ ✑✒✓❡ ✑✔✕✖✗✘✘✏
❖✙✚✛✜✢ ✣✜✤✚✙✥ ✦✧★★ ✩✪✫✚ ✬✭✥✤ ✮✣✚ ✥✤✪✤✚✦✧✯✚ ✰✪★★✜✤
✧✥✥✭✚✥ ✧✢ ✤✐✚ ✲✜✣✚✳✰✚✙ ✚★✚✫✤✧✜✢✴ ✤✐✚ ★✜✦✚✥✤ ✢✭✳✰✚✙ ✧✢
✢✚✪✙★♥ ✩✜✭✙ ✯✚✫✪✯✚✥ ✪✢✯ ✪ ✥✭✙✵✙✧✥✧✢✛ ✯✚✣✚★✜✵✳✚✢✤ ✧✢ ✪
✥✤✪✤✚ ✤✐✪✤ ✧✢ ✙✚✫✚✢✤ ♥✚✪✙✥ ✐✪✥✢s✤ ✰✚✚✢ ✥✐♥ ✪✰✜✭✤ ✵✭✥✐✶
✧✢✛ ✧✢✧✤✧✪✤✧✣✚✥ ✜✢✤✜ ✤✐✚ ✰✪★★✜✤✷
■✢ ✪ ✙✚✫✚✢✤ ✚✯✧✤✜✙✧✪★✴✦✚ ✥✵✚✫✭★✪✤✚✯ ✪✰✜✭✤ ✤✐✚ ✙✚✪✥✜✢✥
✰✚✐✧✢✯ ✤✐✚ ✯✚✫★✧✢✚❧ ✪✤ ✤✐✚ ✤✧✳✚ ✦✚ ✦✙✜✤✚ ✤✐✪✤ ✩✜✭✙ ✳✚✪✶
✥✭✙✚✥ ✐✪✯ ✸✭✪★✧✩✧✚✯ ✩✜✙ ✤✐✚ ✰✪★★✜✤✷✹✐✜✙✤★♥ ✪✩✤✚✙ ✤✐✪✤✴✻✚✪✶
✥✭✙✚ ✼✾✿✴✪ ✫✜✢✥✤✧✤✭✤✧✜✢✪★ ✪✳✚✢✯✳✚✢✤ ✤✐✪✤ ✦✜✭★✯ ✰✪✢
✵✭✰★✧✫ ✩✭✢✯✥ ✩✙✜✳ ✰✚✧✢✛ ✥✵✚✢✤ ✜✢ ✪✰✜✙✤✧✜✢✥ ✧✢ ❖✙✚✛✜✢✴
✰✚✫✪✳✚ ✤✐✚ ✩✧✩✤✐ ✳✚✪✥✭✙✚ ✤✜ ✚✪✙✢ ✪ ✥★✜✤ ✜✢ ✤✐✚ ✰✪★★✜✤✷
❀★★ ✮✣✚ ✳✚✪✥✭✙✚✥ ✤✪❁✚ ✜✢ ✐✜✤✶✰✭✤✤✜✢ ✧✥✥✭✚✥ ✧✢
❖✙✚✛✜✢✴ ✪✢✯ ✪✤ ★✚✪✥✤ ✩✜✭✙ ✜✩ ✤✐✚✳ ★✧❁✚★♥ ✦✧★★ ✯✙✪✦
✵★✚✢✤♥ ✜✩ ✪✤✤✚✢✤✧✜✢ ✧✢ ✤✐✚ ✩✪★★ ✫✪✳✵✪✧✛✢✷❂✐✚ ✚❃✫✚✵✤✧✜✢
★✧❁✚★♥ ✦✧★★ ✰✚ ✻✚✪✥✭✙✚ ✼✾❄✴ ✦✐✧✫✐ ✦✜✭★✯ ✪★★✜✦ ★✜✫✪★
✛✜✣✚✙✢✳✚✢✤✥ ✤✜ ✧✥✥✭✚ ✰✜✢✯✥ ✤✜ ✵✪♥ ✩✜✙ ✪✩✩✜✙✯✪✰★✚ ✐✜✭✥✶
✧✢✛ ✵✙✜✬✚✫✤✥ ✤✐✪✤ ✧✢✣✜★✣✚ ✢✜✢✵✙✜✮✤✥ ✜✙ ✜✤✐✚✙ ✢✜✢✛✜✣✚✙✢✶
✳✚✢✤✪★ ✚✢✤✧✤✧✚✥✷ ❖✭✙ ✛✭✚✥✥ ✧✥ ✤✐✪✤ ✳✚✪✥✭✙✚ ✧✥ ✭✢★✧❁✚★♥
✤✜ ✰✚ ✵✪✙✤✧✫✭★✪✙★♥ ✫✜✢✤✙✜✣✚✙✥✧✪★✷
❂✐✪✤ ✦✜✢s✤ ✰✚ ✤✐✚ ✫✪✥✚ ✩✜✙ ✤✐✚ ✜✤✐✚✙ ✰✪★★✜✤ ✳✚✪✥✭✙✚✥✷
■✢ ✪✯✯✧✤✧✜✢ ✤✜ ✤✐✚ ✪✰✜✙✤✧✜✢ ✧✥✥✭✚✴ ✫✜✢✥✧✯✚✙ ✤✐✚✥✚❅
❈ ❉❊❋●❍❏❊ ❑▲▼ ◆● ❋ P◗❘●❙◆❙❍❙◆◗❘❋❱ ❋❳❊❘❩❳❊❘❙ ❙❬❋❙
✦✜✭★✯ ✰✪✙ ✢✚✦ ✤✪❃✚✥ ✜✢ ✛✙✜✫✚✙✧✚✥✴ ✧✢✫★✭✯✧✢✛ ✩✜✜✯ ✪✢✯
✥✜✯✪✴ ✪✥ ✦✚★★ ✪✥ ✩✙✚✚❭✚ ✤✐✚ ✥✤✪✤✚s✥ ✫✜✙✵✜✙✪✤✚ ✳✧✢✧✳✭✳
✤✪❃ ✩✜✙ ✥✭✵✚✙✳✪✙❁✚✤✥✷
❈ ❉❊❋●❍❏❊ ❑▲❪ ◆● ❋ P◗❘●❙◆❙❍❙◆◗❘❋❱ ❋❳❊❘❩❳❊❘❙ ❙❬❋❙
✦✜✭★✯ ✙✚✸✭✧✙✚ ✪ ✤✐✙✚✚✶✮✩✤✐✥ ✥✭✵✚✙✳✪✬✜✙✧✤♥ ✩✜✙ ★✚✛✧✥★✪✶
✤✧✜✢ ✤✐✪✤ ✙✪✧✥✚✥ ✙✚✣✚✢✭✚ ✤✐✙✜✭✛✐ ✫✐✪✢✛✚✥ ✧✢ ✤✪❃ ✚❃✚✳✵✶
✤✧✜✢✥✴ ✫✙✚✯✧✤✥ ✪✢✯ ✯✚✯✭✫✤✧✜✢✥✷
❈ ❉❊❋●❍❏❊ ❑▲❫ ❴◗❍❱❩ ◗❵❊❏❙❍❏❘ ❙❬❊ ❑❛❜❝ ●❋❘P❙❍❋❏❞
★✪✦ ✤✐✪✤ ✵✙✜✐✧✰✧✤✥ ✥✤✪✤✚ ✪✢✯ ★✜✫✪★ ✵✜★✧✫✚ ✩✙✜✳ ✚✢✩✜✙✫✧✢✛
✧✳✳✧✛✙✪✤✧✜✢ ★✪✦ ✧✩ ✪ ✵✚✙✥✜✢s✥ ✜✢★♥ ✣✧✜★✪✤✧✜✢ ✧✥ ✰✚✧✢✛ ✧✢
✤✐✚ ✫✜✭✢✤✙♥ ✧★★✚✛✪★★♥✷
✹✧✢✫✚ ✤✐✚ ✧✢✧✤✧✪★ ✚✯✧✤✜✙✧✪★ ✪✵✵✚✪✙✚✯✴ ✜✤✐✚✙ ✵✜★✧✤✧✫✪★
✜✰✥✚✙✣✚✙✥ ✐✪✣✚ ✦✚✧✛✐✚✯ ✧✢ ✜✢ ✤✐✚ ✙✚✪✥✜✢✥ ✦✐♥ ✤✐✧✥
❖✙✚✛✜✢ ✰✪★★✜✤ ✧✥ ✥✜ ★✧✛✐✤ ✜✢ ✧✢✧✤✧✪✤✧✣✚✥✷ ✹✜✳✚ ✐✪✣✚
✳✚✢✤✧✜✢✚✯✴ ✪✥ ✦✚ ✯✧✯✴ ✤✐✚ ✣✪✙✧✜✭✥ ✫✐✪✢✛✚✥ ✧✢ ✥✧✛✢✪✤✭✙✚✶
✛✪✤✐✚✙✧✢✛ ✵✙✜✫✚✯✭✙✚✥ ✤✐✪✤ ✐✪✣✚ ✤✚✢✯✚✯ ✤✜ ✳✪❁✚ ✧✤
✳✜✙✚ ✯✧✩✮✫✭★✤ ✤✜ ✛✚✤ ✧✢✧✤✧✪✤✧✣✚✥ ✜✢ ✤✐✚ ✰✪★★✜✤✷ ❢✚ ✯✜✢s✤
✤✐✧✢❁ ✤✐✧✥ ✧✥ ✢✚✫✚✥✥✪✙✧★♥ ✪ ✰✪✯ ✤✐✧✢✛❅ ■✤ ✥✐✜✭★✯ ✰✚ ✐✪✙✯
✤✜ ✛✚✤ ✪✢ ✧✢✧✤✧✪✤✧✣✚ ✜✢ ✤✐✚ ✰✪★★✜✤✴ ✬✭✥✤ ★✧❁✚ ✧✤ ✥✐✜✭★✯
✰✚ ✐✪✙✯ ✤✜ ✛✚✤ ✪ ✰✧★★ ✵✪✥✥✚✯ ✰♥ ✤✐✚ ❣✚✛✧✥★✪✤✭✙✚✷ ❢✚
✜✩✤✚✢ ✩✜✙✛✚✤ ✤✐✪✤ ✪ ✣✧✤✪★ ✙✜★✚ ✩✜✙ ✤✐✚ ❣✚✛✧✥★✪✤✭✙✚ ✧✥ ✤✜
✥✤✜✵ ✰✪✯ ✧✯✚✪✥ ✩✙✜✳ ✰✚✫✜✳✧✢✛ ★✪✦❧ ♥✜✭ ✫✪✢ ✪✥✥✚✥✥ ✩✜✙
♥✜✭✙✥✚★✩ ✐✜✦ ✥✭✫✫✚✥✥✩✭★ ❖✙✚✛✜✢s✥ ❣✚✛✧✥★✪✤✭✙✚ ✐✪✥ ✰✚✚✢
✪✤ ✤✐✪✤ ✤✪✥❁✷
❖✤✐✚✙ ★✜✢✛✤✧✳✚ ✵✜★✧✤✧✫✪★ ✜✰✥✚✙✣✚✙✥✴ ✥✭✫✐ ✪✥ ✩✜✙✳✚✙
✹✚✫✙✚✤✪✙♥ ✜✩ ✹✤✪✤✚ ❤✐✧★ ❥✚✧✥★✧✢✛✴ ✪✙✛✭✚ ✣✜✤✚✙✥ ✪✙✚
✥✧✳✵★♥ ✰✭✙✢✚✯ ✜✭✤ ✜✢ ✧✢✧✤✧✪✤✧✣✚✥✷❢✚ ✥✭✥✵✚✫✤ ✤✐✚✙✚s✥ ✪
✳✚✪✥✭✙✚ ✜✩ ✤✙✭✤✐ ✤✜ ✤✐✪✤✷
❀✢✜✤✐✚✙ ✩✪✫✤✜✙ ✦✚ ✐✪✯✢s✤ ✫✜✢✥✧✯✚✙✚✯❅ ✻✜✢✚♥ ✤✐✪✤
✭✥✚✯ ✤✜ ✰✚ ✥✵✚✢✤ ✜✢ ✰✪★★✜✤ ✳✚✪✥✭✙✚✥ ✧✥ ✉✜✦✧✢✛ ✧✢✥✤✚✪✯
✤✜ ★✚✛✧✥★✪✤✧✣✚ ✫✪✢✯✧✯✪✤✚✥✷ ■✢ ❄✾✼✿✴ ✤✐✚ ✢✚✦✥✵✪✵✚✙ ✢✜✤✚✯✴
✳✜✙✚ ✤✐✪✢ ♠✼✼ ✳✧★★✧✜✢ ✦✪✥ ✥✵✚✢✤ ✜✢ ★✚✛✧✥★✪✤✧✣✚ ✙✪✫✚✥✷
❂✐✚ ✙✚★✪✤✧✣✚★♥ ✥✳✪★★ ✢✭✳✰✚✙ ✜✩ ✧✢✧✤✧✪✤✧✣✚✥ ✜✢ ✤✐✚
✰✪★★✜✤ ✧✥✢s✤ ✪ ✰✪✯ ✤✐✧✢✛❅ ■✤ ✛✧✣✚✥ ✣✜✤✚✙✥ ✪ ✮✛✐✤✧✢✛ ✫✐✪✢✫✚
✤✜ ✫✜✢✥✧✯✚✙ ✚✪✫✐ ✜✩ ✤✐✚ ✳✚✪✥✭✙✚✥ ✦✧✤✐ ✛✙✚✪✤✚✙ ✫✪✙✚✷
ÑÒÓÔÕÖ××ØÙÓ ÚÕÖÔ ÛÙÜÝÖÓ ÙÓÝ
ÞÖÝÖÕÙÜ ÑÒØØßÓàáÙâàÒÓ× ÑÒØØà××àÒÓ
ÑãÙàÕØÙÓ äåàâ æÙà ÕÖáÖÓâÜç èÕÙééÖÝ
ßé Ù âÒßÕ Òê ëÙ×âÖÕÓ ìÕÖÔÒÓ êÒáß×àÓÔ
ÒÓ àÝÖÓâàêçàÓÔ ×ÒÜßâàÒÓ× âÒ íÕàÓÔ Ùêî
êÒÕÝÙíÜÖ íÕÒÙÝíÙÓÝ âÒ âãÖ ÕßÕÙÜ ÙÕÖÙ×
Òê ÒßÕ ×âÙâÖ âãÙâ ãÙïÖ íÖÖÓ ÜÖêâ íÖãàÓÝ
àÓ âãÖ ÝàÔàâÙÜ ÕÖïÒÜßâàÒÓð
ÚàïÖÓ âãÖ êÙáâ âãÙâ ØÒÕÖ âãÙÓ ÒÓÖ àÓ
âãÕÖÖ ÕßÕÙÜ ìÕÖÔÒÓàÙÓ× ÜÙáñ íÕÒÙÝî
íÙÓÝ ÙááÖ××ò âãÖàÕ ïà×àâ èÙ× áÖÕâÙàÓÜç
èÖÜáÒØÖ ÓÖè× âÒ âãÒß×ÙÓÝ×ð
óâ à× ÓÒâ ÒÓÜç ÖÓáÒßÕÙÔàÓÔ âÒ ×ÖÖ ÒßÕ
ÕÖéÕÖ×ÖÓâÙâàïÖ àÓ ÛÙ×ãàÓÔâÒÓ âÙñÖ
âãà× ×ÖÕàÒß×Üçò íßâ ãÙïàÓÔ ÑãÙàÕØÙÓ
æÙà âÕÙïÖÜ ÙÜÜ âãÖ èÙç âÒ ìÕÖÔÒÓ âÒ
×ÖÖ ôÕ×âãÙÓÝ âãÖ áãÙÜÜÖÓÔÖ× ØÙÓç Òê
ß× ÙÕÖ êÙáàÓÔ ÝÙàÜç ÝÖØÒÓ×âÕÙâÖ× ãà×
ßÓèÙïÖÕàÓÔ áÒØØàâØÖÓâ âÒ íÕàÝÔàÓÔ
âãÖ ÝàÔàâÙÜ ÝàïàÝÖð
ä× íÒâã ÜÖÙÝÖÕ× éÒàÓâÖÝ Òßâ àÓ âãÖàÕ
ëÙ×âÖÕÓ ìÕÖÔÒÓ ïà×àâò âãÖç ÙÕÖ âÙñàÓÔ
ÝÖôÓàâàïÖ ×âÖé× âÒ ÕÖØÒïÖ íÙÕÕàÖÕ×
×âÙÓÝàÓÔ àÓ âãÖ èÙç Òê íÕÒÙÝíÙÓÝ
ÝÖéÜÒçØÖÓâ ÙÓÝ âÒ ãÖÜé ÜÒáÙÜ éÕÒïàÝÖÕ×
íßàÜÝ ÕßÕÙÜ ÓÖâèÒÕñ×ð
ÞÒÕ ÖõÙØéÜÖò íç éÙ××àÓÔ âãÖ öÙç
÷ÙßØø× äáâò ÑÒÓÔÕÖ×× ØÙÝÖ àâ ÖÙ×àÖÕ
âÒ ÝÖïÖÜÒé ÓÖáÖ××ÙÕç íÕÒÙÝíÙÓÝ
àÓêÕÙ×âÕßáâßÕÖ ÒÓ êÖÝÖÕÙÜ ÜÙÓÝ×ð äÓÝ
ÖÙáã çÖÙÕ âãÖ ÞÑÑø× ùÓàïÖÕ×ÙÜ úÖÕïàáÖ
ÞßÓÝ ÔàïÖ× íàÜÜàÒÓ× àÓ ÔÕÙÓâ× âÒ ãÖÜé
ÜÒáÙÜ éÕÒïàÝÖÕ× íßàÜÝ ÕßÕÙÜ ÓÖâèÒÕñ×ð
ûÖÕÖ àÓ âãÖ Ñàâç Òê ùñàÙãò èÖ
ÕÖáÖÓâÜç åÒàÓÖÝ Ù áÒÙÜàâàÒÓ áÙÜÜÖÝ
ÑÒÓÓÖáâ äØÖÕàáÙÓ× üÒè ýÑäüþð ÿÒÕÖ
âãÙÓ ÙÓçâãàÓÔò èÖ íÖÜàÖïÖ âãÖÕÖ à×
ßÕÔÖÓâ ÓÖÖÝ êÒÕ ÜÖÙÝÖÕ× âÒ âÙñÖ ÙáâàÒÓ
ÕàÔãâ ÓÒè âÒ íÕàÝÔÖ âãÖ ÕßÕÙÜ ÝàÔàâÙÜ
ÝàïàÝÖò ÙÓÝ ó âãàÓñ æÙà ÙÓÝ ÛÙÜÝÖÓ
ÕÖÙÜà r Ö âãÖÕÖ ÙÕÖ âÒÒÜ× ÙÓÝ ÕÖ×ÒßÕáÖ× Ùâ
ÒßÕ Ýà×éÒ×ÙÜ âãÙâ áÙÓ ØÙñÖ éÕÒÔÕÖ××
ÒÓ ÓÖÖÝ× ÜàñÖ éÕÖáà×àÒÓ ÙÔÕàáßÜâßÕÖò
èãÒÜÖîêÙÕØ áÒïÖÕÙÔÖ ÙÓÝ âÖÜÖØÖÝàî
áàÓÖð ÞÒÕâßÓÙâÖÜçò Ñäüø× éÜÙÓ à× ÙÜÜ
ÙíÒßâ àØØÖÝàÙâÖò áÒ×âîÖêêÖáâàïÖ
×ÒÜßâàÒÓ×ð
ìßÕ áÒÙÜàâàÒÓ ãÙ× Ù éÜÙÓ âÒ íÕàÝÔÖ
âãÖ ÝàÔàâÙÜ ÝàïàÝÖ íç ÙÝÒéâàÓÔ ÙÓ
➇ ÙÜÜîÒêîâãÖîÙíÒïÖ ÙééÕÒÙáã ãÙÕÓÖ××î
àÓÔ èãÙâ à× ñÓÒèÓ Ù× ❚✁ èãàâÖ ×éÙáÖ
âÖáãÓÒÜÒÔçò Ù éÜÙÓ èÖ âãàÓñ à× Ù
éÖÕêÖáâ áÒØéÜÖØÖÓâ âÒ ÑãÙàÕØÙÓ æÙà
ÙÓÝ öÖéð ÛÙÜÝÖÓø× ÖêêÒÕâ×ð ❚✁ èãàâÖ
×éÙáÖ ÕÖêÖÕ× âÒ âãÖ ßÓß×ÖÝ ×éÖáî
âÕßØ íÖâèÖÖÓ íÕÒÙÝáÙ×â âÖÜÖïà×àÒÓ
áãÙÓÓÖÜ×ò ÙÓÝ àâ à× àÝÖÙÜ êÒÕ áÙ×âàÓÔ
íÕÒÙÝíÙÓÝ ×àÔÓÙÜ× ÜÒÓÔ Ýà×âÙÓáÖ× ÙÓÝ
ÒïÖÕ íÙÕÕàÖÕ× ×ßáã Ù× ãàÜÜ×ò âÕÖÖ× ÙÓÝ
íßàÜÝàÓÔ×ð
ÛãàÜÖ âãà× âÖáãÓÒÜÒÔç èàÜÜ ÓÒâ ×ÒÜïÖ
âãÖ éÕÒíÜÖØ ÙÜÒÓÖò àâ à× âãÖ ØÒ×â
áÒ×âîÖêêÖáâàïÖ ×ÒÜßâàÒÓ êÒÕ éÒéßÜÙâàÒÓ
ÝÖÓ×àâàÖ× íÖâèÖÖÓ âèÒ ÙÓÝ ❞✂✂ éÖÒéÜÖ
éÖÕ × ♣ ßÙÕÖ ØàÜÖð
ÛãÖÓ ß×ÖÝ Ù× éÙÕâ Òê ÙÓ ÙÜÜîÒêîâãÖî
ÙíÒïÖ ÙééÕÒÙáã èàâã Öõà×âàÓÔ ×ÒÜßî
âàÒÓ× ×ßáã Ù× ôíÖÕ ÙÓÝ ôõÖÝ èàÕÖÜÖ××ò
àâ áÒßÜÝ áßâ âãÖ áÒ×â Òê íÕàÝÔàÓÔ âãÖ
✄☎✆☎✝✞✟ ✄☎✠☎✄✡ ☛☞ ✌✍ ✎✡✏✑✡✒✝✓ ✞✑✑✔✏✄ î
àÓÔ âÒ âãÖ ößÕÙÜ ÷ÕÒÙÝíÙÓÝ úâÕÙâÖÔç
éßíÜà×ãÖÝ íç âãÖ ÷Ò×âÒÓ ÑÒÓ×ßÜâàÓÔ
ÚÕÒßé ýèèèðíÜÒÔ×ðØàáÕÒ×ÒêâðáÒØ ✳
A division of
✹ ❛❁✺✷✺✹✵✷t✷❀❛✼ ❛✾❁✷❁❍✺✹❛✾ ❁❂ ✷✾✼
✹❇✷✾❁✺❅ ■❇✷✾❁✺✽ ✹✴✽❁ ✽✾❁❇✴❉ ✵✶♦✴❇❉✼
✷✾✼✵✺ ❂❇✴✴ ✶✹✿✼❏ ✹❍✼❏ ❁♦♦❇❛✹✷✵❁✶
✹✶❉ ✺✼✴✼❑✹✶✷ ❁✺❍✹✶✵▲✹✷✵❁✶✹✴
✿✼✿✻✼✺✽✾✵❛✽❅
❲✼ ✼❉✵✷ ✽❇✻✿✵✽✽✵❁✶✽ ❂❁✺ ✻✺✼❑✵✷❀❏
❍✺✹✿✿✹✺❏ ✷✹✽✷✼ ✹✶❉ ✴✼❍✹✴ ✺✼✹✽❁✶✽❅
❲✼ ❉❁ ✶❁✷ ❂✹♦✷ ♦✾✼♦❄❅ ❲✼ ✺✼❡✼♦✷
✷✾❁✽✼ ❛❇✻✴✵✽✾✼❉ ✼✴✽✼✇✾✼✺✼❅
✣✤✥✜✚✜✙✍✜✙✚✦✎✄✧★✦
❘✺✼❅❏ ❨❩❬❊❋❏ ❂✹❭ ✷✾✼✿ ✷❁ ❊❯❙t❨❳❪t
úâÕÙâÖÔçîÿàáÕÒ×ÒêâîÛãàâÖéÙéÖÕîÞóî
❚ ãÖ áÒ×âîáßââàÓÔ ÙíàÜàâç Òê Ñäüø×
×ÒÜßâàÒÓ âÙáñÜÖ× âãÖ ÕÒÒâ áÙß×Ö Òê âãÖ
ÝàÔàâÙÜ ÝàïàÝÖð
ä× ÛÙÜÝÖÓ ÙÓÝ æÙà ÓÒâÖÝò ÜÒáÙÜ
éÕÒïàÝÖÕ× ÓÖÖÝ âÒ ãÙïÖ Ù ➇ ×âÕÒÓî
ÔÖÕ íß×àÓÖ×× áÙ×Ö êÒÕ áÕÖÙâàÓÔ ÙÓÝ
àØéÕÒïàÓÔ âãÙâ ÙááÖ××ò èãàáã à× èãç
×Ò ØÙÓç Òê ß× àÓ ìÕÖÔÒÓ ÙÕÖ Ù×ñàÓÔ
âãÖØ âÒ ÖÓÝÒÕ×Ö ÒßÕ ×ÒÜßâàÒÓð ÛãÖÓ
ÕÖ×âÕàáâÖÝ âÒ âÕÙÝàâàÒÓÙÜ âÖáãÓÒÜÒî
ÔàÖ×ò éÕÒïàÝÖÕ× ×àØéÜç áÙÓÓÒâ ØÙñÖ Ù
éÕÒôâ èãÖÓ íßàÜÝàÓÔ ÕßÕÙÜ ÓÖâèÒÕñ×ð
÷ßâ âãà× ÙÜÜîÒêîâãÖîÙíÒïÖ ÙééÕÒÙáã
áÒßÜÝ ôÓÙÜÜç ÒêêÖÕ éÕÒïàÝÖÕ× Ù èÙç âÒ
íßàÜÝ ÖáÒÓÒØàáÙÜÜç ïàÙíÜÖ ÓÖâèÒÕñ×
âãÕÒßÔãÒßâ âãÖ ãÖÙÕâÜÙÓÝð
ÿÒ×â ÖÓáÒßÕÙÔàÓÔÜçò âãà× éÜÙÓ ãÙ×
Ù íÕÖÙÝâã Òê ×ßééÒÕâ ÙáÕÒ×× ìÕÖÔÒÓð
üÖÙÕÜç ◆✂✂ ÔÕÒßé× àÓ âãÖ ×âÙâÖ ÕÙÓÔî
àÓÔ êÕÒØ ÜàíÕÙÕàÖ×ò áàâàÖ× ÙÓÝ áÒßÓâàÖ×
âÒ âÕÙÝÖ Ù××ÒáàÙâàÒÓ× ÜàñÖ âãÖ ìÕÖÔÒÓ
ÞÙÕØ ÷ßÕÖÙß ÙÓÝ ìÕÖÔÒÓ ÑãÙØíÖÕ Òê
ÑÒØØÖÕáÖ ãÙïÖ åÒàÓÖÝ Ñäü âÒ ÙÝïÒî
áÙâÖ êÒÕ âãà× ØàõÖÝ âÖáãÓÒÜÒÔç ØÒÝÖÜð
ûÒèÖïÖÕò ÙÜâãÒßÔã ❚✁ èãàâÖ ×éÙáÖ×
ÙÕÖ ÙÜÕÖÙÝç èÒÕñàÓÔ êÒÕ âãÒß×ÙÓÝ× Òê
ÕßÕÙÜ äØÖÕàáÙÓ×ò âãÖ âÖáãÓÒÜÒÔç èàÜÜ
áÒÓâàÓßÖ âÒ íÖ ÜÖêâ ÒÓ âãÖ ×àÝÖÜàÓÖ×
ßÓâàÜ èÖ ×ÖÖ ÝÖôÓàâàïÖ ÙáâàÒÓ àÓ
ÛÙ×ãàÓÔâÒÓð
úéÖáàôáÙÜÜçò àâ à× áÕàâàáÙÜ âãÙâ âãÖ
ÞÑÑ ÙÜÜÒáÙâÖ× ×ßêôáàÖÓâ ×éÖáâÕßØ
ÙáÕÒ×× âãÖ áÒßÓâÕç êÒÕ èàÕÖÜÖ××ò ßÓÜàî
áÖÓ×ÖÝ ß×Öð ❚ ãà× èÒßÜÝ ÙÜÜÒè ÙÓç ÜÒáÙÜ
×ÖÕïàáÖ éÕÒïàÝÖÕ âÒ ÜÖïÖÕÙÔÖ ❚✁ èãàâÖ
×éÙáÖ âÖáãÓÒÜÒÔç ÙÓÝ éÕÒïàÝÖ âãÖ
ÕÖÔßÜÙâÒÕç áÖÕâÙàÓâç ÓÖáÖ××ÙÕç âÒ
áÒÓÓÖáâ ãÒØÖ×ò ×áãÒÒÜ× ÙÓÝ áÜàÓàá×
ÙáÕÒ×× âãÖ ãÖÙÕâÜÙÓÝð
ÛÖ ÙééÜÙßÝ âãÖ ÖêêÒÕâ× Òê öÖéð
➐➑➒➓➔→➣➓➣➒→➒
An independent newspaper founded in 1896
➬➮➱✃➱ ❐❒❒❮❐❰ÏÐ
➡⑧① ➢➆✈①❹✇①❹ ❹①✈①❹✇①✈ ③⑧① ❹⑨⑩⑧③ ③♦ r❼➽♣✈③ ✈♣➆✈q❹⑨②③⑨♦t
❹r③①✈ ➆❸ ⑩⑨✇⑨t⑩ ②❹①②r⑨❼ rt❼ ❻r⑨❶ ✈♣➆✈q❹⑨➆①❹✈ ④➍ ❼r❸✈
t♦③⑨q①❽ ➾①❹⑨♦❼⑨qr❶✈ ②♦✈③r⑩① ②r⑨❼ r③ ➟r ➠❹rt❼①➎ ➢❹①⑩♦t
➙➜↔➉➍❽ ➾♣➆❶⑨✈⑧①❼ ➚♦t❼r❸✈➎ ➪①❼t①✈❼r❸✈ rt❼ ➞❹⑨❼r❸✈
➶①➹q①②③ ➘①q❽ ↕➉➴ ➆❸ ➪①✈③①❹t ❾♦❻❻♣t⑨qr③⑨♦t✈ ➷tq❽➎
➌⑤➍➛ ➞⑨⑦③⑧ ➇③❽➎ ➟r ➠❹rt❼①➎ ➢➤ ➙➜↔➉➍ ➶➏➇➾➇ ↕➙➙❷↕➛➍➴
COPYRIGHT © 2018
➥➦➧➨➦➩➫ ➭➯➲➲➳➫➵➸➺➨➵➯➫➧ ➻➫➸➼
✇❁✺❉✽❅ ●❇✻✿✵✽✽✵❁✶✽ ✽✾❁❇✴❉ ✵✶♦✴❇❉✼
●✼✶❉ ♦❁✴❇✿✶✽ ✷❁ P✹ ◗✺✹✶❉✼
Phone:
NEWSSTAND PRICE: $1.00
➋❸ qr❹❹⑨①❹❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽➈➌➍❽➉➍
➋❸ ❻r⑨❶➎ r❶❶ ♦③⑧①❹ ➏❽➇❽ ❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽ ➈➌➉
✲✴✵✶✷ ✸✹✺✻✼✺ ✵✽ ✷✾✼ ✿✹❀❁✺ ❁❂ ❃❄✵✹✾❅
❆❀ ❱❁✵♦✼ ♦❁✴❇✿✶✽ ✽✾❁❇✴❉ ✻✼ ❊❋❋
❘✻✽✼✺❑✼✺❏ ❙❯❋❳ ❊✷✾ ●✷❅❏ P✹ ◗✺✹✶❉✼❏
❩❬❋❯ ❁✺ ✼✿✹✵✴ ✷✾✼✿ ✷❁ ✶✼✇✽❫
✴✹❍✺✹✶❉✼❁✻✽✼✺❑✼✺❅♦❁✿❅
❴✱❵❵✱❜❝❵❖❵❢✱ ✱❣✯❵❖❜
❤✾✼ ❘✻✽✼✺❑✼✺ ✇✼✴♦❁✿✼✽ ✴✼✷✷✼✺✽
✷❁ ✷✾✼ ✼❉✵✷❁✺❅ P✼✷✷✼✺✽ ✹✺✼ ✴✵✿✵✷✼❉
✷❁ ❪❊❋ ✇❁✺❉✽ ✹✶❉ ✿❇✽✷ ✻✼ ✽✵❍✶✼❉
✹✶❉ ♦✹✺✺❀ ✷✾✼ ✹❇✷✾❁✺➆✽ ✹❉❉✺✼✽✽ ✹✶❉
❛✾❁✶✼ ✶❇✿✻✼✺ ✐❂❁✺ ❑✼✺✵❥♦✹✷✵❁✶
❛❇✺❛❁✽✼✽ ❁✶✴❀❦❅
❲✼ ✼❉✵✷ ✴✼✷✷✼✺✽ ❂❁✺ ✻✺✼❑✵✷❀❏
❍✺✹✿✿✹✺❏ ✷✹✽✷✼ ✹✶❉ ✴✼❍✹✴ ✺✼✹✽❁✶✽❅
❲✼ ❉❁ ✶❁✷ ❂✹♦✷ ♦✾✼♦❄❅ ❲✼ ✇✵✴✴
✶❁✷ ❛❇✻✴✵✽✾ ❛❁✼✷✺❀❏ ♦❁✶✽❇✿✼✺
♦❁✿❛✴✹✵✶✷✽ ✹❍✹✵✶✽✷ ✻❇✽✵✶✼✽✽✼✽ ❁✺
❛✼✺✽❁✶✹✴ ✹✷✷✹♦❄✽ ✹❍✹✵✶✽✷ ❛✺✵❑✹✷✼
✵✶❉✵❑✵❉❇✹✴✽❅❤✾✹✶❄t❀❁❇ ✴✼✷✷✼✺✽ ✹✺✼
❉✵✽♦❁❇✺✹❍✼❉❅
P✼✷✷✼✺ ✇✺✵✷✼✺✽ ✹✺✼ ✴✵✿✵✷✼❉ ✷❁ ❁✶✼
✴✼✷✷✼✺ ✼❑✼✺❀ ✷✇❁ ✇✼✼❄✽❅
❧✿✹✵✴ ❀❁❇✺ ✴✼✷✷✼✺✽ ✷❁ ✶✼✇✽❫
✴✹❍✺✹✶❉✼❁✻✽✼✺❑✼✺❅♦❁✿ ❁✺ ✿✹✵✴
✷✾✼✿ ✷❁ P✹ ◗✺✹✶❉✼ ❘✻✽✼✺❑✼✺❏ ❙❯❋❳
❊✷✾ ●✷❅❏ P✹ ◗✺✹✶❉✼❏ ❘✺✼❅❏ ❨❩❬❊❋❅
ÛÙÜÝÖÓ ÙÓÝ ÑãÙàÕØÙÓ æÙàð ä× âãÖ
ÑãÙàÕØÙÓ Òê âãÖ ûÒß×Ö ëÓÖÕÔç ❈
ÑÒØØÖÕáÖ ÑÒØØàââÖÖò öÖéð ÛÙÜÝÖÓ
ãÙ× ØÙÝÖ âãà× à××ßÖ ÙØÒÓÔ ãà× âÒé
éÕàÒÕàâàÖ×ò ÙÓÝ ÑãÙàÕØÙÓ æÙà à× ÙÓ
ÙïÒèÖÝ áãÙØéàÒÓ êÒÕ âãÖ ØÒÕÖ âãÙÓ
✙✩ ✪☎✟✟☎✔✒ ✏✕✏✞✟ ✤✪✡✏☎✑✞✒✖ ✫✬✔
ÕÖØÙàÓ ÒÓ âãÖ èÕÒÓÔ ×àÝÖ Òê âãÖ ÝàÔàâÙÜ
ÝàïàÝÖð
óÓ ÒÕÝÖÕ âÒ ÙÝïÙÓáÖ âãÖàÕ ÖêêÒÕâ×ò ó
ãÒéÖ âãÙâ íÒâã ÔÖÓâÜÖØÖÓ èàÜÜ ×ÖÕàî
Òß×Üç áÒÓ×àÝÖÕ âãÖ ÙééÕÒÙáã âãÙâ Ñäü
ãÙ× ÖÓÝÒÕ×ÖÝ ÙÓÝ ÕÖØÒïÖ âãÖ ÕÖÔßÜÙî
âÒÕç íÙÕÕàÖÕ× ×âÙÓÝàÓÔ àÓ âãÖ èÙç Òê
❚✁ èãàâÖ ×éÙáÖ ÝÖéÜÒçØÖÓâð
STAFF
SUBSCRIBE AND SAVE
Subscription rates per month:
▼✭ ✮❖✯✰✱
✕✎✟✔✞✄✖✗✘✍✙✚✗✍✚✗✛✕✏✞✟✜✢✏✔✞✄☛✞✒✄✜
SUBSCRIPTION INFORMATION
❦♦♣ qrt ✈r✇① ♣② ③♦ ④⑤⑥ ♦⑦⑦ ③⑧① ✈⑨t⑩❶①❷q♦②❸
②❹⑨q① ❺⑨③⑧ ⑧♦❻① ❼①❶⑨✇①❹❸❽
❾r❶❶ ❿➀➁➂➃➄➅➂➅➁➄➁ ③♦ ✈♣➆✈q❹⑨➆①❽
➇③♦②②①❼ rqq♦♣t③ ➆r❶rtq①✈ ❶①✈✈ ③⑧rt ➈➉ ❺⑨❶❶
➆① ❹①⑦♣t❼①❼ ♣②♦t ❹①➊♣①✈③❽
Write to us
THE OBSERVER
➡⑧① ➢➆✈①❹✇①❹ ❹①③r⑨t✈ ♦❺t①❹✈⑧⑨② rt❼ q♦②❸❹⑨⑩⑧③
②❹♦③①q③⑨♦t ♦⑦ r❶❶ ✈③r⑦⑦❷②❹①②r❹①❼ t①❺✈ q♦②❸➎ r❼✇①❹③⑨✈⑨t⑩
q♦②❸➎ ②⑧♦③♦✈ rt❼ t①❺✈ ♦❹ r❼ ⑨❶❶♣✈③❹r③⑨♦t✈❽ ➡⑧①❸ ❻r❸
t♦③ ➆① ❹①②❹♦❼♣q①❼ ❺⑨③⑧♦♣③ ①➹②❶⑨q⑨③ ②❹⑨♦❹ r②②❹♦✇r❶❽
Toll free (Oregon):
Regional publisher.........................Karrine Brogoitti
Home delivery advisor.................Amanda Fredrick
General manager/
Regional operations manager ........Frank Everidge
Customer service rep ..................... Mollie Lynch
Advertising representative..................Karen Fye
➌❷↔➍➍❷⑤↕↕❷④➌➌➍
Fax: ➉⑤➌❷➙➛④❷➜↔➍⑤
Regional audience
development director...............................Kelli Craft
Advertising representative...........Juli Bloodgood
Email:
t①❺✈➝❶r⑩❹rt❼①♦➆✈①❹✇①❹❽q♦❻
Editor ..........................................Cherise Kaechele
Advertising representative.................. Amy Horn
Website:
News clerk....................................Lisa Lester Kelly
Graphic design supervisor........... Dorothy Kautz
Sports editor .......................................Ronald Bond
Graphic design ..........................Cheryl Christian
Reporter................................................Dick Mason
Lead pressman................................. Chris Dunn
Reporter.............................................. Audrey Love
Pressman ....................................Jay Magnuson
Reporter............................................. Max Denning
Distribution center supervisor.......... Larra Cutler
Classifieds ........................................ Devi Mathson
Distribution center........................Terry Everidge
Customer service rep ................Sharon Magnuson
Distribution center.......................... Sally Neaves
❺❺❺❽❶r⑩❹rt❼①♦➆✈①❹✇①❹❽q♦❻
Street address:
➌⑤➍➛ ➞⑨⑦③⑧ ➇③❽➎ ➟r ➠❹rt❼①
POSTMASTER
Send address changes to:
➡⑧① ➢➆✈①❹✇①❹➎ ➌⑤➍➛ ➞⑨⑦③⑧ ➇③❽➎
➟r ➠❹rt❼①➎ ➢➤ ➙➜↔➉➍
Periodicals postage paid at:
➟r ➠❹rt❼①➎ ➢❹①⑩♦t ➙➜↔➉➍