The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, August 15, 2018, Page 18, Image 18

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ✶✵✟ ➋❚✠ ❖✡✄ ☛❱ ☛ ✫ ✡❆✥ ☛ ☞✌❚❨ ✠ ☛❆✍✁
❲ ✁✂ ✄✁❆❨✱ ❆❯☎❯✄❚ ✆✺✱ ✝✞✆✽
COFFEE BREAK
äåæçèéêçëèì èí îéåïèì éëðåé êëñæ çè òåóô çéèõç
❡ ÿ÷
❲✁✂✄☎✆✝✁✇✂✞✁✟✈✠✡✁
❅♦◆▼P ❭▼❬❩❭▼❪ ❘♦ P❩♥❬❑❫♥❞
❩♥❭ ❳❘❞❞❫♥❞ ❳▼♦◆ ❩ ❬P▼▼❦ ❭▼▼❴
❫♥ ◆❑▼ ❊❬❑❘❬❘ ❈❩◆❫❘♥❩❳ ❘P❢
▼❪◆ ❳▼❪❪ ♦❙♥❬◆❫❘♥❩❳ ♦❘P ◆❑▼ ①❪❑
❩♥❭ ❘◆❑▼P ❩♥❫❝❩❳❪ ◆❑❩◆ ❳❫❣▼
◆❑▼P▼♣ ❩♥ ❫♥◆▼P❩❞▼♥❬◗ ▼♦♦❘P◆
❫❪ ❙♥❭▼P❡❩◗ ◆❘ P▼◆❙P♥ ❫◆ ◆❘ ❩
❝❘P▼ ♥❩◆❙P❩❳ ❪◆❩◆▼✐
❋❫♥❬▼ ◆❑▼ ▼♥❭ ❘♦ ❙❳◗♣ ❃▼▼❴
⑩P▼▼❦♣ ❩ ◆P❫✈❙◆❩P◗ ❘♦ ◆❑▼
♥❘P◆❑ ♦❘P❦ ❘♦ ◆❑▼ ⑩P❘❘❦▼❭
❇❫❣▼P♣ ❑❩❪ ✈▼▼♥ ◆❑▼ ❪❫❞❑◆
❘♦ ❩♥ ❩❝✈❫◆❫❘❙❪ ❪◆P▼❩❝
P▼❪◆❘P❩◆❫❘♥ ❴P❘ ▼❬◆♣ ❡❑❫❬❑
❡❩❪ ❪❴▼❩P❑▼❩❭▼❭ ✈◗ ◆❑▼ ❾✐❋✐
❘P▼❪◆ ❋▼P❣❫❬▼ ❩♥❭ ❪❙❴❴❘P◆▼❭
✈◗ ❩ ♥❙❝✈▼P ❘♦ ❘◆❑▼P ❴❙✈❳❫❬
❩❞▼♥❬❫▼❪♣ ♥❘♥❴P❘①◆❪ ❩♥❭
❴P❫❣❩◆▼ ❬❘❝❴❩♥❫▼❪✐
❩❪◆ ❡▼▼❦♣ ❡❘P❦▼P❪ ❙❪▼❭
❑▼❩❣◗ ▼q❙❫❴❝▼♥◆ ◆❘ P▼❢❞P❩❭▼
❬❑❩♥♥▼❳❪ ◆❑❩◆ ❑❩❣▼ ✈▼❬❘❝▼
❫❝❴P❘❴▼P❳◗ ❩❳❫❞♥▼❭♣ ❩♥❭
◆P❙❬❦❪ ❑❩❙❳▼❭ ❫♥ ❭❘❡♥▼❭ ❴❘♥❢
❭▼P❘❪❩ ❴❫♥▼ ◆P▼▼❪ ◆❘ ❩❭❭ ❝❘P▼
❬❘❝❴❳▼❵❫◆◗ ◆❘ ◆❑▼ ❪◆P▼❩❝✐
❏❑❫❳▼ ◆❑▼ ❬P▼▼❦ ❑❩❪ ❳❘♥❞
❑❩❭ ❩♥ ▼❪◆❩✈❳❫❪❑▼❭ ❴❘❴❙❳❩❢
◆❫❘♥ ❘♦ P▼❭✈❩♥❭ ◆P❘❙◆♣ ◆❑▼
❘❣▼P❩❳❳ ❞❘❩❳♣ ❩❬❬❘P❭❫♥❞ ◆❘
❙❩♥ ❩P◆❫♥▼ ♣ ①❪❑▼P❫▼❪
✈❫❘❳❘❞❫❪◆ ♦❘P ◆❑▼ ❷❩❙❳❫♥❩
❇❩♥❞▼P ❃❫❪◆P❫❬◆ ❫♥ ◆❑▼ ❊❬❑❘❬❘
❈❩◆❫❘♥❩❳ ❘P▼❪◆♣ ❫❪ ◆❘ ❬P▼❩◆▼ ❩
❪▼P❫▼❪ ❘♦ ❫♥◆▼P❬❘♥♥▼❬◆▼❭ ❬❑❩♥❢
♥▼❳❪ ◆❑❩◆ ❩P▼ ❝❘P▼ ❪❙❫◆❩✈❳▼
♦❘P ❩❳❳ ❪❴▼❬❫▼❪ ◆❑❩◆ ❬❩❳❳ ◆❑▼
❬P▼▼❦ ❑❘❝▼✐
❿❈❩◆❙P▼ ❬❩♥ ❞❘ ✈❩❬❦ ◆❘ ◆❩❦❢
❫♥❞ ❫◆❪ ❬❘❙P❪▼♣➀ ❩P◆❫♥▼ ❪❩❫❭✐
❃▼▼❴ ⑩P▼▼❦ ❫❪ ❴▼P❑❩❴❪
✈▼❪◆ ❦♥❘❡♥ ❩❪ ❩ ❞▼♥▼◆❫❬
❪◆P❘♥❞❑❘❳❭ ♦❘P P▼❭✈❩♥❭ ◆P❘❙◆♣
❩ ❪❙✈❪❴▼❬❫▼❪ ❘♦ ♥❩◆❫❣▼ P❩❫♥❢
✈❘❡ ◆P❘❙◆ ◆❑❩◆ ❑❩❣▼ ❩❭❩❴◆▼❭
◆❘ ◆❑▼ ❩P❫❭♣ ❭▼❪▼P◆ ❬❘♥❭❫◆❫❘♥❪
❘♦ ❄❩❪◆▼P♥ ❊P▼❞❘♥♣ ❩❬❬❘P❭❫♥❞
◆❘ ◆❑▼ ❊P▼❞❘♥ ❃▼❴❩P◆❝▼♥◆
❘♦ ❫❪❑ ❩♥❭ ❏❫❳❭❳❫♦▼✐ ❃❩P▼❦
❋◆❩❩✈♣ ❾❴❴▼P ❃▼❪❬❑❙◆▼❪
❴P❘ ▼❬◆ ❝❩♥❩❞▼P ♦❘P ⑦P❘❙◆
❾♥❳❫❝❫◆▼❭♣ ❪❩❫❭ ◆❑▼ ❃▼▼❴
⑩P▼▼❦ ❴❘❴❙❳❩◆❫❘♥ ❘♦ P▼❭✈❩♥❭
◆P❘❙◆ ❫❪ ❞▼♥▼◆❫❬❩❳❳◗ ❭❫❪◆❫♥❬◆
✢★ ✩✣✴★✩✯★✦ ✧✚ ✩✯★ ★✚✛✾✏✚✛ ✇✯✙✩✕✪ ✩✯★ ✛✧✤✤★✦★✚❧★
❉✎✏✑ ✏✒✒✓✿ ✔✕✖ ✗✗✘ ✙✚✛ ✖✜ ✢✣✜✤✦✧★✚✛
✢★✩✇★★✚ ✢★✧✚✴ ✯✧✪✤✧✙✚❧★★✖✣r✧✚✴ ✇✧✩✯ ✯✧✖ ✙✚✛
✇✙✚✩✪ ✪★✬✘ ✢✭✩ ✔ ✙✢✪✣✮✭✩★✮✜ ✛✣ ✚✣✩② ✔ ✛✣✚✕✩ ✤★★✮
✪★✬✭✙✮ ✛★✪✧✦★ s ✚✣✩ ✙✩ ✙✮✮② ✔✕✖ ✙✪★✬✭✙✮✘ ✢✭✩ ✯★ ✢★✧✚✴ ✙➇✤✦✧★✚✛✳✖✣r✧✚✴ ✇✧✩✯ ✯✧✖✾ ✔✕✖ ✦★✙✮✮✜
✭✰✪★✩✘✙✚✛ ✔ ✛✣✚✕✩ ✇✙✚✩ ✩✣ ✮✣✪★✯✧✖ ✙✴✙✧✚②
✦★✤✭✪★✪ ✩✣ ✢★✮✧★r★ ✖★ ✙✚✛ ✧✚✪✧✪✩✪ ✖✜ ➇✰✙✪✩ ✦★✲
s ❁✹✏✑✹✔✼⑤ ✻⑥✎✑ ✔✼
✮✙✩✧✣✚✪ ✯✙r★ ✪❧✙✦✦★✛ ✖★✳ ✙✚✛
✹❍✎ ✎✏❁✹
✩✯✙✩ ✔ ➇✚★★✛ ✩✣ ✴★✩ ✣r★✦ ✧✩②✳
➂➃➄➅
❃❄❅❇ ❋⑦❅❇⑦●❈⑧ ❊⑨❄❇■
✷✯★✚ ✔ ✇✙✪ ❤✸✘ ✔ ✇✙✪
⑦❑▼ ❭❫♦♦▼P▼♥❬▼ ✈▼◆❡▼▼♥ ✈▼❫♥❞
✦✙✰★✛ ✢✜ ✖✜ ★✬✲✢✣✜✤✦✧★✚✛✘
➄➆➆➈
❩ ❞❫P❳♦P❫▼♥❭ ❡❑❘ ❞❘▼❪ ❡❫◆❑ ❑❫❝
✙✚✛ ✔ ✙✛✖✧✩ ✧✩ ✩✦✙✭✖✙✩✧❛★✛
◆❘ ❬❘❳❳▼❞▼ ❩♥❭ ✈▼❫♥❞ ⑩❑❩P❳❫▼t❪
✖★② ✒✭✩ ✩✯✙✩ ✧✪✚✕✩ ✇✯✙✩ ✖✜
①❩♥❬▼▼ ❫❪ ♥❫❞❑◆ ❩♥❭ ❭❩◗✐❏❑❩◆ ❭❘ ◗❘❙ ❴❳❩♥ ◆❘
✰✦✣✢✮★✖ ✧✪② ✔ ✯✣✚★✪✩✮✜ ✛✣✚✕✩ ✤★★✮ ✙✚✜ ✚★★✛ ✤✣✦
❭❘ ❡❑▼♥ ◗❘❙ ❞▼◆ ◆❑▼P▼❶❏❑❘ ❫❪ ❞❘❫♥❞ ◆❘ ❪❙❴❢
✪★✬② ✔ ✚★r★✦ ✯✙r★②
❴❘P◆ ◗❘❙ ①♥❩♥❬❫❩❳❳◗ ❘♥ ◆❑❫❪ ❩❭❣▼♥◆❙P▼❶
✹✯✧✪ ✯✙✪ ✢★❧✣✖★ ✙ ✪★✦✧✣✭✪ ✰✦✣✢✮★✖ ✤✣✦ ✭✪
❅❪ ❩ ❞❫P❳♦P❫▼♥❭♣ ◗❘❙ ❡❫❳❳ ❑❩❣▼ ♦❩P ❳▼❪❪
✢★❧✙✭✪★ ✖✜ ✢✣✜✤✦✧★✚✛ ❜★★✰✪ ✰✭✪✯✧✚✴ ✤✣✦ ✧✩②
❪◆❩◆❙❪ ◆❑❩♥ ❫♦ ◗❘❙ ❡▼P▼ ▼♥❞❩❞▼❭✐ ●♦ ❑▼ ❝▼◆
▲✙✪✩ ✜★✙✦✘ ✇★ ✯✙✛ ✪★✬ ✣✚ ✯✧✪ ✢✧✦✩✯✛✙✜✘ ✢✭✩
❪❘❝▼❘♥▼ ▼❳❪▼♣ ◗❘❙ ❬❘❙❳❭ ✈▼ ❭❫❪❬❩P❭▼❭ ❳❫❦▼
✔ ✤✦✣❛★ ✭✰② ✔ ❧✣✭✮✛✚✕✩ ✖✙❜★ ✖✜✪★✮✤ ✦★✤✭✪★ s
❩ ❞❙❝ ❡P❩❴❴▼P ❩❳❘♥❞ ◆❑▼ ❑❫❞❑❡❩◗ ❘♦ ❳❫♦▼✐
❥✭✪✩ ✙✪ ✔ ✛✧✛✚✕✩ ❧✣✚✪★✚✩ s ✢✭✩ ✯★ ✛✣★✪✚✕✩
❷❳▼❩❪▼ ◆❩❳❦ ◆❘ ◗❘❙P ❴❩P▼♥◆❪ ❘P ❪❘❝▼ ❘◆❑▼P
✪★★✖ ✩✣ ✭✚✛★✦✪✩✙✚✛ ✩✯✙✩②
❩❭❙❳◆ P▼❳❩◆❫❣▼❪ ❩✈❘❙◆ ◆❑❫❪✐ ❅❪ ⑩❑❩P❳❫▼ ❑❩❪
❍✧✪ ✢✧✦✩✯✛✙✜ ✧✪ ❧✣✖✧✚✴ ✭✰ ✪✣✣✚ ✙✚✛ ✯★
❝❩❭▼ ❬❳▼❩P♣ ❑▼ ❫❪♥t◆ P▼❩❭◗ ♦❘P ❝❩PP❫❩❞▼ ❢❢ ❘P
✇✙✚✩✪ ✩✣ ✯✙r★ ✪★✬ ✙✴✙✧✚✘ ✢✭✩ ✮✧❜★ ✔✕r★ ✪✙✧✛✘ ✔
❉✻✼✕✹②✷✯✙✩ ✙✖ ✔ ✪✭✰✰✣✪★✛ ✩✣ ✛✣✾ ✔ ❧✙✚✕✩ ✤✣✦❧★ ▼❣▼♥ ❩ ❬❘❝❝❫◆◆▼❭ P▼❳❩◆❫❘♥❪❑❫❴✐ ❸❘❙ ❝❩◗ ♥❘◆
✖✜✪★✮✤ ✩✣ ✤★★✮ ✮✭✪✩②✔✩ ✧✪✚✕✩ ✩✯★✦★②❀✮★✙✪★ ✯★✮✰ ✖★② ❡❩♥◆ ◆❘ ❳❘❪▼ ❑❫❝♣ ✈❙◆ ◆❑▼ ❪❙P▼❪◆ ❡❩◗ ◆❘ ❭❘
s ✼✻ ❉✎❁✔✑✎ ✔✼ ✹❍✎ ❁✻❂✹❍ ◆❑❩◆ ❡❘❙❳❭ ✈▼ ◆❘ ❭❘ ❡❑❩◆ ◗❘❙ ❩P▼ ❴❳❩♥♥❫♥❞✐
❃❄❅❇ ❈❊ ❃❄❋●❇❄■ ❏❑▼◆❑▼P ◗❘❙P ❳❩❬❦
❘♦ ❭▼❪❫P▼ ❫❪ P▼❳❩◆▼❭ ◆❘ ◆❑▼ P❩❴▼ ❘P ◗❘❙ ❩P▼
❉✎✏✑ ✏✒✒✓✿ ❹✜ ✢✣✜✤✦✧★✚✛ ✙✚✛ ✔ ✙✦★ ✧✚ ✙
✮✣✚✴✲✛✧✪✩✙✚❧★ ✦★✮✙✩✧✣✚✪✯✧✰ ✙✚✛ ✙✴✦★★✛ ✩✣ ✪✰✮✧✩
♥❩◆❙P❩❳❳◗ ❩❪▼❵❙❩❳ ❫❪ ❪❘❝▼◆❑❫♥❞ ♥❘ ❘♥▼ ❬❩♥
❩♥❪❡▼P ❡❫◆❑❘❙◆ ❩ ❝▼♥◆❩❳ ❑▼❩❳◆❑ ❴P❘♦▼❪❢
✣✭✦ r✧✪✧✩✪ ❺❻✲❺❻ ✢★✩✇★★✚ ✣✭✦ ❧✧✩✧★✪②✔✚✧✩✧✙✮✮✜✘ ✧✩
❪❫❘♥❩❳ ❪▼▼❫♥❞ ❩♥❭ ▼❣❩❳❙❩◆❫♥❞ ◗❘❙✐ ♠❘❡▼❣▼P♣ ● ✇✣✦❜★✛ ✴✦★✙✩②❂✚✤✣✦✩✭✚✙✩★✮✜✘✯✧✪ ✇✣✦❜ ✪❧✯★✛✭✮★
❬❩♥ ❙♥▼q❙❫❣❘❬❩❳❳◗ ❪❩◗ ◆❑❫❪■ ●♦ ◗❘❙ ❭❘♥t◆ ❡❩♥◆ ✯✙✪ ❧✯✙✚✴★✛✘ ✙✚✛ ✤✣✦ ✩✯★ ✰✙✪✩ ✜★✙✦ ✯★ ✯✙✪ ❧✣✖★
◆❘ ❑❩❣▼ ❪▼❵♣ ❴❩◗ ❩◆◆▼♥◆❫❘♥ ◆❘ ◗❘❙P ♦▼▼❳❫♥❞❪
✯★✦★ ✩✣ r✧✪✧✩ ✖★ ✣✚✮✜ ✣✚❧★ ★r★✦✜ ✖✣✚✩✯ ✣✦ ✪✣✘
✇✯✧✮★ ✔ ✤✦★❼✭★✚✩✮✜ ✛✦✧r★ ✤✣✦ ✯✣✭✦✪ ✩✣ ✪★★ ✯✧✖②
❩♥❭ ❭❘♥t◆ ❭❘ ❫◆✐
❍★ ✪✙✜✪ ✩✯✙✩ ✢★❧✙✭✪★ ✯★✕✪ ✙✇✙✜ ✤✦✣✖ ✯✣✖★
✉▼❬❩❙❪▼ ❘♦ ◗❘❙P ❪▼❵❙❩❳ ❑❫❪◆❘P◗♣ ❫◆ ❝❫❞❑◆ ✈▼♥❢
✤✣✦ ✇✣✦❜✘ ✧✩✕✪ ✣✚✮✜ ✤✙✧✦ ✩✯✙✩ ✔ ✩✦✙r★✮ ✩✣ ✪★★ ✯✧✖
▼①◆ ◗❘❙ ◆❘ ①♥❭ ❩ P❩❴▼ ❬❘❙♥❪▼❳❫♥❞ ❬▼♥◆▼P ❩♥❭
✪✧✚❧★ ✧✩✕✪ ➇✮★✪✪ ✩✦✣✭✢✮★✳ ✤✣✦ ✖★② ✔ ✭✚✛★✦✪✩✙✚✛
◆❩❳❦ ◆❘ ❩ ❬❘❙♥❪▼❳❘P ◆❘ ▼♥❪❙P▼ ◆❑❩◆ ◆❑▼ ❪▼❵❙❩❳
✩✯✙✩ ✯★ ✰✭✩✪ ✧✚ ✙ ✮✣✩ ✣✤ ✩✧✖★ ✇✧✩✯ ✩✦✙r★✮
❩❪❪❩❙❳◆ ❭❫❭♥t◆ ❬❩❙❪▼ ❘P ❬❘♥◆P❫✈❙◆▼ ◆❘ ◆❑❫❪✐
✤✣✦ ✇✣✦❜✘ ✢✭✩ ✙✩ ✇✯✙✩ ✰✣✧✚✩ ✛✣★✪ ✩✯★ ✦✙✩✧✣
✢★❧✣✖★ ✭✚✢✙✮✙✚❧★✛ ✙✚✛ ✭✚✤✙✧✦✾
❉✎✏✑ ✏✒✒✓✿✏✤✩★✦ ✛✙✩✧✚✴ ✙ ✴✭✜ ✔✕✮✮ ❧✙✮✮
✔ ✖✧✪✪ ✇★★❜★✚✛✪ ✧✚ ✖✜ ❧✧✩✜ ✇✧✩✯ ✖✜
③✯✙✦✮✧★ ✤✣✦ ✩✇✣ ✜★✙✦✪✘✔ ✢✦✣❜★ ✭✰ ✇✧✩✯ ✯✧✖②
✤✦✧★✚✛✪✘ ✙✚✛ ✧✩ ✖✙❜★✪ ✖★ ✪✙✛ ✩✯✙✩ ✯★ ✇✣✚✕✩
✔✩ ✇✙✪ ✩✯★ ✢✧✴✴★✪✩ ✖✧✪✩✙❜★ ✔✕r★ ★r★✦ ✖✙✛★②✔
✖✙❜★ ✩✯★ ★✤✤✣✦✩ ✩✣ ✪★★ ✖★②✷✯✙✩ ✛✣ ✜✣✭ ✩✯✧✚❜
❜✚✣✇ ✔ ❧✙✚✕✩ ❧✯✙✚✴★ ✙✚✜✩✯✧✚✴✘ ✢✭✩ ✚✣✇ ✇★
✧✪ ✦✧✴✯✩ ✧✚ ✩✯✧✪ ✖✙✩✩★✦✾
✯✙r★ ✪✩✙✦✩★✛ ✩✙✮❜✧✚✴ ✙✴✙✧✚✘ ✙✚✛ ③✯✙✦✮✧★ ✩✣✮✛
s ❂✼③✎✑✹✏✔✼ ✔✼ ❁✏✼ ❽✑✏✼③✔❁③✻
✖★ ✯★ ✯✙✛ ✰✮✙✚✚★✛ ✩✣ ✰✦✣✰✣✪★ ✩✣ ✖★ ✩✯★ ✛✙✜ ✔
❃❄❅❇ ❾❈⑩❄❇⑦❅●❈■❿❏❑❩◆t❪ P❫❞❑◆➀ ❫❪ ◆❑▼
✛✭✖✰★✛ ✯✧✖②
❘P❫❞❫♥❩❳ ❩❞P▼▼❝▼♥◆ ◗❘❙ ❑❩❭ ❡❫◆❑ ◗❘❙P ✈❘◗❢
✷★ ✯✙r★ ✢★★✚ ✛✧✪❧✭✪✪✧✚✴ ✪✩✙✦✩✧✚✴ ✣r★✦
♦P❫▼♥❭♣
❘P ❪❘❝▼◆❑❫♥❞ ❬❳❘❪▼ ◆❘ ❫◆✐ ✉▼❬❩❙❪▼ ❑▼ ❫❪
✙✴✙✧✚ ✩✣✴★✩✯★✦② ❍★✕✪ ✙✢✣✭✩ ✩✣ ✴✣ ✙❧✦✣✪✪ ✩✯★
❳❘♥❞▼P
❡❫❳❳❫♥❞ ◆❘ ❳❫❣▼ ❙❴ ◆❘ ❑❫❪ ❴❩P◆ ❫♥ ◆❑▼
❧✣✭✚✩✦✜ ✤✣✦ ❧✣✮✮★✴★✘ ✙✚✛ ✯★ ✙✪❜★✛ ✖★ ✩✣ ✖✣r★ ♥❘
❬❘♥❪❫❭▼P
❪▼▼❫♥❞ ❑❫❝ ❳▼❪❪ ❘♦◆▼♥✐
✇✧✩✯ ✯✧✖② ✻✤ ❧✣✭✦✪★ ✔ ✪✙✧✛ ✜★✪④ ✔✩ ✇✣✭✮✛ ✢★ ✙ ✈❩P❞❩❫♥♣
❫♦
❑▼
❑❩❪
❩ ❬❑❩♥❬▼ ◆❘ ❝❫❪❪ ◗❘❙♣
❷▼P❑❩❴❪
✰★✦✤★❧✩ ✇✙✜ ✩✣ ✪✩✙✦✩ ✤✦★✪✯②
❑▼
❡❫❳❳
♦▼▼❳
❫❝❴▼❳❳▼❭
◆❘ ❝❩❦▼ ❝❘P▼ ❘♦ ❩♥
✷✯★✚ ✔ ✙✪❜★✛ ③✯✙✦✮✧★ ✇✯★✚ ✇★✕✛ ✖✙❜★ ✭✪
▼♦♦❘P◆✐
❅♥❭
❫♦
❑▼t❪
♥❘◆♣ ◆❑▼♥ ◗❘❙ ❡❘♥t◆ ❑❩❣▼ ◆❘
✣✤✤✧❧✧✙✮✘✯★ ✪✙✧✛ ✯★ ✯✙✪✩✣ ✤✣❧✭✪ ✣✚ ❧✣✮✮★✴★ ✤✧✦✪✩②
❬❙◆
❘♦♦
◗❘❙P
❪❘❬❫❩❳
P▼❳❩◆❫❘♥❪❑❫❴❪ ❩◆ ❑❘❝▼ ➁
✔ ✛✣✚✕✩ ✇✙✚✩ ✩✣ ✇✙✧✩ ✩✇✣ ✩✣ ✤✣✭✦ ✜★✙✦✪ ✩✣ ✢★✴✧✚
P▼❳❩◆❫❘♥❪❑❫❴❪
◗❘❙
❝❩◗ ♥▼▼❭ ❫♦ ◆❑❫❪ P❘❝❩♥❬▼
✣✭✦ ✮✧r★✪②✷✯✜ ✇✣✭✮✛ ✯★ ✇✙✚✩ ✖★✩✣ ✖✣r★ ✇✧✩✯
❭❘▼❪♥t◆
❡❘P❦
❘❙◆
◆❑▼
❡❩◗ ◗❘❙ ❡❘❙❳❭ ❳❫❦▼✐
✯✧✖ ✙✚✛ ✯✣✮✛ ✣✤✤ ✢★✧✚✴ ✣✤✤✧❧✧✙✮ ✧✤ ✇★✕✦★ ✴✣✧✚✴ ✩✣
❤
❙
r
❤
▲
❙ ✉
✉
r
r
❤
s
❤
t
❤
☛
❤
❤
r
☛
r
s
☛
✉
◆❑▼ ❪❙❝❝▼P♣ ❡❑❫❬❑ ♥▼❩P❪ ◆❑▼
❙❴❴▼P ❳❫❝❫◆❪ ♦❘P ▼❣▼♥ ◆P❘❙◆
♥❩◆❫❣▼ ◆❘ ◆❑▼ ❬P▼▼❦✐ ❩P◆❫♥▼
❭▼❪❬P❫✈▼❭ ◆❑▼ ❪❫♥❞❳▼ ❡❫❭▼
❬❑❩♥♥▼❳ ❩❪ ❿❝❘♥❘◆❘♥❘❙❪➀ ♦❘P
①❪❑ ❩♥❭ ❘◆❑▼P ❩♥❫❝❩❳❪♣ ❩❪
❫◆ ❳❩❬❦❪ ◆❑▼ ❝❫❵ ❘♦ ♦❩❪◆❢ ❩♥❭
❪❳❘❡❢❝❘❣❫♥❞ ❬❑❩♥♥▼❳❪ ◆❑❩◆
◆❑▼ ❬P▼▼❦ ❡❘❙❳❭ ❑❩❣▼ ❑❫❪◆❘P❫❢
❬❩❳❳◗ ❑❩❭✐ ♠▼ ❩❭❭▼❭ ◆❑❩◆ ◆❑❫❪
♦❘P❬▼❪ ①❪❑ ◆❘ ❡❘P❦ ❑❩P❭▼P
❙❪◆ ◆❘ ❪◆❩◗ ❫♥ ❘♥▼ ❴❘P◆❫❘♥ ❘♦
◆❑▼ ❬P▼▼❦✐
❿⑦❑▼ ❝❘P▼ ❭❫❣▼P❪▼ ◆❑▼❫P
❑❩✈❫◆❩◆ ❫❪♣ ◆❑▼ ❳▼❪❪ ▼♥▼P❞◗
◆❑▼◗ ❪❴▼♥❭ ❘♥ ❪❙P❣❫❣❩❳♣ ❩♥❭
◆❑▼◗ ❝❘P▼ ◆❑▼◗ ❪❴▼♥❭ ❘♥
P▼❴P❘❭❙❬◆❫❘♥♣➀ ❑▼ ❪❩❫❭✐
⑦❑▼ ①P❪◆ ❪◆▼❴ ❘♦ ◆❑▼ P▼❪◆❘❢
P❩◆❫❘♥ ❴P❘ ▼❬◆ ❫❪ ❳▼❣▼❳❫♥❞ ❘❙◆
❩P▼❩❪ ❘♦ ◆❑▼ ✈❩❪❫♥ ◆❑❩◆ ❑❩❣▼
❞❘◆◆▼♥ ◆❘❘ ❑❫❞❑ ❘P ◆❘❘ ❳❘❡✐
❏❘P❦▼P❪ ❴❳❩❬▼❭ ❩ ❬❘♦♦▼P❭❩❝
❙❴❪◆P▼❩❝ ♦P❘❝ ◆❑▼ ❴P❘ ▼❬◆
❩P▼❩♣ ❭❫❣▼P◆❫♥❞ ❡❩◆▼P ❘❙◆
❘♦ ◆❑▼ ❝❩❫♥ ❬❑❩♥♥▼❳✐ P❘❝
◆❑▼P▼♣ ❡❘P❦▼P❪ ❝❘❣▼❭ ❭❫P◆
♦P❘❝ ❑❫❞❑ ❞P❘❙♥❭ ❫♥ ◆❑▼
✈❩❪❫♥ ❫♥◆❘ ◆❑▼ ❬❑❩♥♥▼❳✐ ⑦❑▼
❞❘❩❳♣ ⑦❩♥♥▼P ❪❩❫❭♣ ❫❪ ◆❘ ❞▼◆
◆❑▼ ❡❑❘❳▼ ❩P▼❩ ❡❫◆❑❫♥ ♦▼▼◆
❘♦ ▼❳▼❣❩◆❫❘♥♣ ❩❳❳❘❡❫♥❞ ◆❑▼
P❫❣▼P ◆❘ ①♥❭ ❭❫♦♦▼P▼♥◆ ❬❑❩♥❢
♥▼❳❪✐
⑦❑▼ ❡❘P❦▼P❪ ❡❫❳❳ ◆❑▼♥
❩❭❭ ❫♥ ❬P▼▼❦❪❫❭▼ ❣▼❞▼◆❩◆❫❘♥
❫♥❬❳❙❭❫♥❞ ❡❫❳❳❘❡❪ ❩♥❭ ❭❘❞❢
❡❘❘❭♣ ❩♥❭ ❪◆P❩◆▼❞❫❬❩❳❳◗ ❴❳❩❬▼
❭❘❡♥▼❭ ❴❘♥❭▼P❘❪❩ ❴❫♥▼❪ ❫♥
◆❑▼ P❫❣▼P ◆❘ ❞❫❣▼ ❫◆ ❝❘P▼ ❬❘❝❢
❴❳▼❵❫◆◗✐ ●❭▼❩❳❳◗♣ ❋◆❩❩✈ ❪❩❫❭
◆❑▼ P▼❪◆❘P❩◆❫❘♥ ❡❫❳❳ ✈P❫♥❞ ◆❑▼
▼♥◆❫P▼ ❡❩◆▼P ◆❩✈❳▼ ❙❴ ❩♥❭
❩❳❳❘❡ ◆❑▼ ▼♥❣❫P❘♥❝▼♥◆ ◆❘
P▼❬❘❣▼P ♥❩◆❙P❩❳❳◗✐
❿✉◗ ✈P❫♥❞❫♥❞ ◆❑▼ ❡❩◆▼P ◆❩✈❳▼
❙❴ ❩♥❭ ❳▼◆◆❫♥❞ ❫◆ ❫♥◆▼P❩❬◆ ❡❫◆❑
❩❳❳ ❘♦ ◆❑❫❪ ❭❫❣▼P❪❫◆◗♣ ❫◆ ❡❫❳❳ ❬P▼❢
❩◆▼ ❩ P▼❩❳❳◗ ♥❫❬▼ ❝❫❵ ❘♦ ❭❫♦♦▼P❢
▼♥◆ ◆◗❴▼❪ ❘♦ ❴❳❩♥◆❪♣➀ ❑▼ ❪❩❫❭✐
⑦❩♥♥▼P ❪❩❫❭ ❫◆ ❡❫❳❳ ◆❩❦▼
❩✈❘❙◆ ❡▼▼❦❪ ◆❘ P▼❪◆❘P▼ ◆❑▼
❢❝❫❳▼ ❴P❘ ▼❬◆ ❩P▼❩♣◆❑❘❙❞❑
❡❘P❦ ❬❘❙❳❭ ▼❵◆▼♥❭ ❫♥◆❘ ◆❑▼
❪❴P❫♥❞♣ ❭▼❴▼♥❭❫♥❞ ❘♥ ♦❙♥❭❫♥❞
❩♥❭ ❡▼❩◆❑▼P✐
♦P❘❝ ❘◆❑▼P ◆P❘❙◆ ❫♥ ◆❑▼ ❩P▼❩
❩♥❭ ❫❪ ✈▼◆◆▼P ❩❭❩❴◆▼❭ ◆❘ ❳❫♦▼
❫♥ ❡❩P❝▼P ❡❩◆▼P✐
❿●♥ ❝◗ ❝❫♥❭♣ ● ❪▼▼ ◆❑▼❝ ❩❪
◆❑▼ ①❪❑ ❘♦ ◆❑▼ ♦❙◆❙P▼♣➀ ❋◆❩❩✈
❪❩❫❭✐ ❿⑦❑▼◗tP▼ ❞❘❫♥❞ ◆❘ ❑❩❣▼
◆❑▼ ❞▼♥▼❪ ❩♥❭ ◆❑▼ ❩❭❩❴◆❩✈❫❳❢
❫◆◗♣ ❩♥❭ ◆❑▼ ❪❙P❣❫❣❩❳ ❪❦❫❳❳❪ ◆❘
✈▼ ❩✈❳▼ ◆❘ ❑▼❳❴ ❩❪ ❡▼ ❝❘❣▼
❫♥◆❘ ❝❘P▼ ❬❑❩❳❳▼♥❞❫♥❞ ◆❫❝▼❪
❡❫◆❑ ◆❑▼ ❬❳❫❝❩◆▼✐➀
♠❘❡▼❣▼P♣ ◗▼❩P❪ ❘♦ ❭▼❞P❩❢
❭❩◆❫❘♥ ❳▼♦◆ ◆❑▼ ❬P▼▼❦ ❩ ❝❘P▼
❬❑❩❳❳▼♥❞❫♥❞ ❴❳❩❬▼ ♦❘P ◆P❘❙◆
❩♥❭ ❘◆❑▼P ❩♥❫❝❩❳❪ ◆❘ ❳❫❣▼✐
❇❘✈ ⑦❩♥♥▼P♣ ❩❪❪❫❪◆❩♥◆ ♦❘P▼❪◆
❑◗❭P❘❳❘❞❫❪◆ ♦❘P ◆❑▼ ❃▼❪❬❑❙◆▼❪
❩♥❭ ❊❬❑❘❬❘ ♥❩◆❫❘♥❩❳ ♦❘P▼❪◆❪♣
❩❪ ❡▼❳❳ ❩❪ ◆❑▼ ⑩P❘❘❦▼❭ ❇❫❣▼P
❈❩◆❫❘♥❩❳ ⑧P❩❪❪❳❩♥❭♣ ❪❩❫❭
◆❑▼ ❩P▼❩ ❡❩❪ ❘♥❬▼ ◆❑▼ ❪❫◆▼ ❘♦
❳❘❞❞❫♥❞ ❬❩❝❴❪♣ ❩♥❭ ❳❘❞❞▼P❪
❡❩♥◆▼❭ ◆❘ ❬❘♥❬▼♥◆P❩◆▼ ◆❑▼
❬P▼▼❦t❪ ❘❡ ❪❘ ◆❑▼❫P ❬❩❝❴❪
❩♥❭ ❑❘❝▼❪◆▼❩❭❪ ❡▼P▼♥t◆
❩♦♦▼❬◆▼❭✐
⑩❘♥❪▼q❙▼♥◆❳◗♣ ◆❑▼ ❬P▼▼❦♣
❡❑❫❬❑ ❘♥❬▼ ❘❡▼❭ ◆❑P❘❙❞❑
❩ ❪▼P❫▼❪ ❘♦ ❫♥◆▼P❬❘♥♥▼❬◆▼❭
❬❑❩♥♥▼❳❪♣ ❡❩❪ ❬❘♥❬▼♥◆P❩◆▼❭
❫♥◆❘ ❩ ❪❫♥❞❳▼ ❪◆P❩❫❞❑◆ ❬❑❩♥❢
♥▼❳ ♥▼❩P ◆❑▼ ▼❭❞▼ ❘♦ ◆❑▼
✈❩❪❫♥✐ ⑦❑❫❪ ❩PP❩♥❞▼❝▼♥◆♣
⑦❩♥♥▼P ❪❩❫❭♣ ❬❘♥❬▼♥◆P❩◆▼❭
◆❑▼ ❡❩◆▼P ❩♥❭ ❬❩❙❪▼❭
◆❑▼ P❫❣▼P ◆❘ ❬❙◆ ❫♥◆❘ ◆❑▼
▼❩P◆❑♣ ❞P❩❭❙❩❳❳◗ ❡❫❭▼♥❫♥❞
◆❑▼ ❬❑❩♥♥▼❳ ❩♥❭ ❬P▼❩◆❫♥❞
❭P❩❝❩◆❫❬ ✈▼P❝❪ ❩❳❘♥❞ ◆❑▼
P❫❣▼P✈❩♥❦❪✐
⑦❫❝ ❷❘P◆▼P♣ ❩❪❪❫❪◆❩♥◆ ❭❫❪❢
◆P❫❬◆ ①❪❑ ✈❫❘❳❘❞❫❪◆ ♦❘P ❊❃ ❏♣
❪❩❫❭ ◆P❘❙◆ ❴❘❴❙❳❩◆❫❘♥❪ ❑❩❣▼
P▼❝❩❫♥▼❭ P▼❳❩◆❫❣▼❳◗ ❪◆❩✈❳▼
❫♥ P▼❬▼♥◆ ◗▼❩P❪♣ ✈❙◆ ❬❘♥❭❫❢
◆❫❘♥❪ ❑❩❣▼♥t◆ ❩❳❳❘❡▼❭ ◆❑▼❝
◆❘ ◆❑P❫❣▼✐ ⑦❑▼ ❘P▼❪◆ ❋▼P❣❫❬▼
❑❩❪ ❬❳❩❪❪❫①▼❭ ◆❑▼ P❫❣▼P ❩❪
❿♦❙♥❬◆❫❘♥❫♥❞ ❩◆ P❫❪❦➀ ✈▼❬❩❙❪▼
❘♦ ◆❑▼ ❴P▼❣❫❘❙❪ ❭▼❞P❩❭❩◆❫❘♥✐
❋◆❩❩✈ ❪❩❫❭ ❑❩❣❫♥❞ ❩ ❪❫♥❞❳▼
❡❫❭▼ ❬❑❩♥♥▼❳ ❡❫◆❑ ✈▼P❝❪
❝▼❩♥❪ ❳▼❪❪ ♦❘❘❭ ❩♥❭ ❡❩P❝▼P
❡❩◆▼P ❫♥ ◆❑▼ ❬P▼▼❦✐ ❋◆❩❩✈
❪❩❫❭ ❡❩◆▼P ◆▼❝❴▼P❩◆❙P▼❪ ❬❩♥
❩❴❴P❘❩❬❑ ❭▼❞P▼▼❪ ❭❙P❫♥❞
ö÷ øùúûüúý þÿ
❛❛
☞
☞✌
r
➠❣♠❪➔❵❫❥❫ ❵❤❴ ⑨♠❵❿❦⑧➔❫ ❿♠❣➀⑧❴❪❴
➛❛ ❆✑✑✏❲☎✡✄♦☎✆➡ ■✂✑✗ ➢r❜⑥①
❆✟✄✎✆✞✡
➥➥➧➫➦
✕✎✂❡✔✞☎✌
➥➫➧➦➲
❙✄✗ ✠☎☛☎✂✟
➥➦➧➲➩
❚■☛☛✡❉✎✎✒
➥➥➧➫➲
Õ❮Ð
ÒÑ❐ÐÏÙÒ
ÒÙÔ
▼✡✞✂☛✍ ✑☛☎✡✆
✠✡➤✍ ✡✂✖ ✔☎✆✍
✌✡✆❉
➒➓➔→➣ ↔↕➙➛ ✽✽
❀❁
➜➓ ➝➣➓➞➟→ ✽❀
❀❁
✛✜✢✣✜✤✥ ✦✧★✩✪✫ ✾
✛✜✢✣✜✤✥ ✦✧★✩✪✫ ✾
➠➞➙→➣ ✬ ➣↕ ✭ → ✽❂
✛✜✢✣✜✤✥ ✦✧★✩✪✫ ✾
❀❨
✾
✾
❩
Ó➮Ò
ÓÔ❐
P✡✆✄☛✍ ✟✏✂✂✍ ✡✂✖ P✡✆✄☛✍ ✟✏✂✂✍ ✡✂✖
✝☛☎✡✟✡✂✄
✝☛☎✡✟✡✂✄
✽✽
❃❀
✽❀
❃❃
✽❃
❃✽
❄
❳
❄
❁❂
❁❱
✽◗
❀❅
❀❅
❃❃
▲
✾
❬
❁❂
❁❃
✽◗
▼✎✟✄☛✍ ✟✏✂✂✍
✡✂✖ ✌✡✆❉
❀❯
❀❨
❃❀
✾
✾
❩
◆☎✌✝✎✆✄
➥➯➧➫➩
❋☛✎✆☎✂✑☎
➥➫➧➫➦
✽❅
✽❂
P✎✌☎✆✟
➥➫➧➦➲
➮➱✃➮❐➮❒
ÒÔ❰Ó ❒ ➮Ú ❰ ❮ Ò❮❰✃❰Ó
➉➊➌➍➊➎➏➉➐➎➊➑ ➒➓➔→➣ ↔↕➙➛ ➜➓➝➣➓➞➟→ ➠➡➢↕➞ ➯➏➉➦➥➯ ➲➾➚➪ ➶➺➻ ➹➘ ➸➚➵➶➳➴➷➚➷➼ ➼➶➬➶➻➼➽
➍➎➊➭➦➍➦➉➏➉➦➥➯ ➲➳➵➸➺➻➼➽
❭✉❪❫❴❵❛
❢❣❤❥❦ ❥❣ ❴❵❥❪
❧❣♠♥❵q ♥❣❤❥❦ ❥❣ ❴❵❥❪
②❪❵♠ ❥❣ ❴❵❥❪
❧❣♠♥❵q ❛❪❵♠ ❥❣ ❴❵❥❪
t❜⑩
③⑥⑩
t❜⑩
③③⑩
tr⑩
③✇⑩
❜❝❜❜
❜❝❜❜
❜❝rt
③❝④⑤
✇❝✇⑤
❜❝❜❜
❜❝❜❜
❜❝✈✇
⑥❜❝✈❜
⑥❜❝✈①
❜❝❜❜
❜❝❜❜
❜❝r①
r❜❝④①
⑥③❝✇⑤
➮Ï❮Ð❒Ô➱ÒÔ❮➮➱ Ð❐ÕÑÖ
✚ ➏ ✮ ➦➯➨➥➎➌➏➉➦➥➯ ➉ ✚ ➐➎➑ ✰ ➏ ✮
❶❣❷❪❫❥ ♠❪q❵❥⑧➀❪ ❦✉♥⑧❴⑧❥❛
r❜➁
❽➄ ❵❥ ✈ ❥❣ ✇ ♥❿❦
➂➃❥❪♠❤❣❣❤ ❷⑧❤❴
⑦❣✉♠❫ ❣➃ ❫✉❤❫❦⑧❤❪
①❝r
❜❝r⑥
➄➀❵❿❣❥♠❵❤❫❿⑧♠❵❥⑧❣❤
➎➊➑➊➎➤➥➦➎ ➑➉➥➎➏➧➊ ➺➻➼➽➾➚➪➼ ➶➹➘➴➹➪➼➻ ➷➚➬➮➘➱✃❐
→❦⑧qq⑧❿❫ ➒❪❫❪♠➀❣⑧♠
rr➁ ❣➃ ➔❵❿❵➔⑧❥❛
➣❤⑧❥❛ ➒❪❫❪♠➀❣⑧♠
✈⑤➁ ❣➃ ➔❵❿❵➔⑧❥❛
➏❷❛❦❪❪ ➒❪❫❪♠➀❣⑧♠
③⑤➁ ❣➃ ➔❵❿❵➔⑧❥❛
❢➔↔❵❛ ➒❪❫❪♠➀❣⑧♠
③①➁ ❣➃ ➔❵❿❵➔⑧❥❛
➋❵qq❣❷❵ ❶❵➐❪
⑥④➁ ❣➃ ➔❵❿❵➔⑧❥❛
❭❦⑧❪➃ ➈❵qq❪❛ ➒❪❫❪♠➀❣⑧♠
r⑥➁ ❣➃ ➔❵❿❵➔⑧❥❛
➑➉➎➊➏➌ ➨➩➥➫➑ ➺➻➼➽➾➚➪➼ ➶➹➘➴➹➪➼➻ ➷➚➬➮➘➱✃❐
↕♠❵❤❴❪ ➒❣❤❴❪ ❵❥ ❭♠❣❛
③①t ➔➃❫
❭❦⑧❪➃ ➈❵qq❪❛ ➒❪❫❪♠➀❣⑧♠ ❤❪❵♠ ❧❣♠❥❦ →❣❷❴❪♠ ⑥❜✈ ➔➃❫
➙✉♠❤❥ ➒⑧➀❪♠ ❤❪❵♠ ➣❤⑧❥❛
⑥rr ➔➃❫
➣♥❵❥⑧qq❵ ➒⑧➀❪♠ ❤❪❵♠ ↕⑧➛➛❣❤
✈⑤ ➔➃❫
❢⑧❤❵♥ ➒⑧➀❪♠ ❵❥ ❢⑧❤❵♥
④⑥ ➔➃❫
→❣❷❴❪♠ ➒⑧➀❪♠ ❤❪❵♠ ➒⑧➔❦q❵❤❴
③③ ➔➃❫
✠✞❡♦➅ ❻❻❼➆
✕✎✌➅ ❹❼➆
❲☎✄✄☎✟✄➅ ➌✗➍❺➎
➇❪❵❥❦ ➈❵qq❪❛➉ ➊❵q⑧➃❝
➋⑧❫❴❣♥➉ ❢❣❤❥❝
➏➐q❵❦❣♥❵ ➊⑧❥❛➉ ➏➐q❵❝
✠✞❡♦➅ ❸➑➆
✕✎✌➅ ➓➌➆
❲☎✄✄☎✟✄➅ ✂✎✂☎
➒❣♥❪
❢❪❵➔❦❵♥
➥➎➊➧➥➯
➏❤ ➂✉⑨❝ ⑥✇➉ ⑥t④t➉ ❥❪♥❿❪♠❵❥✉♠❪❫ ❴♠❣❿❿❪❴
➛❪q❣❷ ➃♠❪❪➜⑧❤⑨ ⑧❤ ❤❣♠❥❦❪♠❤ ❢⑧❤❤❪❫❣❥❵ ❵❤❴
❥❣ ✈④ ❴❪⑨♠❪❪❫ ❵❫ ➃❵♠ ❫❣✉❥❦ ❵❫ →⑧❥❥❫➛✉♠⑨❦➉
→❵❝ ➝❥ ❷❵❫ ➛❪➔❵✉❫❪ ❫❥♠❣❤⑨ ❦⑧⑨❦ ❿♠❪❫❫✉♠❪ ⑧❤
➊❵❤❵❴❵ ➛♠❣✉⑨❦❥ ➔❦⑧qq❛ ❵⑧♠ ❫❣✉❥❦❷❵♠❴❝
ÓÔ❐ × ✃ÑÑ❐
➫➊ ✰✳
❽✉❤♠⑧❫❪
❽✉❤❫❪❥
❢❣❣❤♠⑧❫❪
❢❣❣❤❫❪❥
➌➥➥➯ ➍ ✚ ➏➑➊➑
❋✞✆✟✄
❆✏❡ ❻❼
➉ ✚ ➐ ✳
⑤❾⑤✈ ❵❝♥❝ ⑤❾⑤③ ❵❝♥❝
①❾❜❜ ❿❝♥❝ ④❾⑤① ❿❝♥❝
⑥❜❾⑤t ❵❝♥❝ ⑥r❾❜④ ❿❝♥❝
⑥❜❾③⑥ ❿❝♥❝ ⑥⑥❾⑥❜ ❿❝♥❝
❋✏☛☛
❆✏❡ ❹❺
✕✡✟✄
❙☎✝ ❹
◆☎✌
❙☎✝ ❸
✠✡☛☞✌✡✍
➫➩➧➨➦
❇✡✒☎✆ ❈✞✄✍
➥➥➧➨➯
❏✎♦✂ ✓✡✍
➫➭➧➨➫
❇✆✎✄♦☎✆✟
➥➯➧➲➲
P✡✞✟☛☎✍
➥➳➧➨➭
❇✏✆✂✟
➯➲➧➨➩
❋✆☎✂✑♦❡☛☎✂
➥➨➧➨➯
❈✎✏✂✑✞☛
➫➭➧➨➦
✠✏✂✄✞✂❡✄✎✂
➫➲➧➨➨
❙☎✂☎✑✡
➥➫➧➨➭
❑☛✡❉✡✄♦ ❋✡☛☛✟
➥➯➧➲➨
❊✂✄☎✆✝✆✞✟☎
➥➦➧➨➩
●✆✡✂✞✄☎
➥➥➧➲➲
❖✂✄✡✆✞✎
➫➥➧➨➲
❏✏✂✄✏✆✡
➫➭➧➨➲
❙✞☛✔☎✆ ✕✡✒☎
➥➩➧➲➨
❈♦✞☛✎✙✏✞✂
➥➥➧➲➦
▼☎✖☞✎✆✖
➫➯➧➨➯
❇✎✞✟☎
➫➦➧➨➲
❏✎✆✖✡✂ ❞✡☛☛☎✍
➥➲➧➨➩
✓✞✡❉✎✂✖
➫➭➧➨➩
●✆✡✂✖ ❞✞☎✌
➫➦➧➨➨
❆✆✎✑✒
➫➭➧➨➫
❋✞☎☛✖✟
➫➭➧➨➥
✕✡✒☎✔✞☎✌
➯➦➧➲➨
❰ÏÐÑÒ ÓÔ ÕÏÖ×ÔØÙÚÛÔ ÑÜÙÝÏÜ×Þ ÕÜßàÜ×ÙÝÖ×ÜÔ Ù×Ü áÜØÒÜÔØÙÚ ÒÓâÏÝÛÔ ãÐÑÔ ÙÒØ ÕÏÖ×ÔØÙÚÛÔ ÏÓâÏÔÞ
❮❰ÏÐÑ❐➮➱ ❒ÐÒÐ❰Ó
➉ ✚ ➐ ✳ ➨➎➦ ✳
↔↕➙➛
ÿ↕ ❍ ➜ ❍✁ ÿ↕ ❍ ➜ ❍✁ ↔↕➙➛
Ø❰➮ÒÙ❰❮ ÙÐÓÒÑ❮Ú
❘☎✖❉✎✂✖
➥➯➧➨➩
❇☎✡✔☎✆ ▼✡✆✟♦
➥➵➧➲➯
❘✎✟☎✘✏✆❡
➫➵➧➨➭
❊☛❡✞✂
➥➲➧➨➯
✕✡ ●✆✡✂✖☎
➥➨➧➨➯
▼✎✂✏❉☎✂✄
➥➨➧➨➲
✕☎✌✞✟✄✎✂
➫➲➧➨➨
❲✡☛☛✡ ❲✡☛☛✡
➦➭➧➨➲
P☎✂✖☛☎✄✎✂
➫➫➧➨➲
❈✎✂✖✎✂
➫➯➧➨➵
▼✡✏✝✞✂
➫➥➧➨➥
❇☎✂✖
➥➦➧➨➭
❖✡✒✆✞✖❡☎
➫➭➧➲➲
●✆✡✂✄✟ P✡✟✟
➫➵➧➨➥
❇✆✎✎✒✞✂❡✟
➥➳➧➫➯
❚♦☎ ✓✡☛☛☎✟
➫➲➧➨➫
❙✞✟✄☎✆✟
➥➦➧➨➭
❊☛✒✄✎✂
➥➦➧➲➩
❈✎✎✟ ❇✡✍
➥➲➧➫➫
✠✎✎✖ ❘✞✔☎✆
➫➦➧➨➩
■✖✡✂♦✡
➥➲➧➲➦
❙✡☛☎❉
➥➦➧➲➨
❊✏❡☎✂☎
➥➫➧➲➨
✽◗
ÛÜÝÞÜßà áâãäå æçèéê ëìæí çîîíïìæ ðíñ æðé ñéçæðéò ñëóó ôééó õçêéö íì ç îí÷õëìçæëíì íô ôçîæíòêøù òçæëìú íô ûü ôééóê
ýéòþ îí÷ôíòæçõóé ñðëóé ç òçæëìú íô ü ôééóê ýéòþ ïìîí÷ôíòæçõóéø
⑦⑧⑨❦ ❭✉❪❫❴❵❛
❶❣❷ ❭✉❪❫❴❵❛
❞✡✂✑✎✏✔☎✆
➥➲➧➲➥
P✎✆✄☛✡✂✖
➫➩➧➲➫
◆☎✌✘☎✆❡
➥➫➧➲➲
❈✎✆✔✡☛☛✞✟
➥➥➧➲➦
❑☎✂✂☎✌✞✑✒
➫➩➧➵➭➵
▼✑✓☎✆❉✞✄✄
➥➦➧➨➯
❮❰❒❮❰➮ÒÐÑ❐ ÕÑ❮❰❒➮ÓÒ ÒÙÔ❮Ó ❒ ➮Ú
➍ ✚ ➦➩➩➦➍➑ ➩➏ ✯ ➊
➉ ✚ ➐ ✳ ➨➎➦ ✳ ➏➯➉ ✚ ➥➯ ✮ ➩➏ ✯ ➊➑
⑦❵➜❛ ❫✉❤ ❵❤❴ ❷❵♠♥
ÿ↕ ❍ ➜ ❍✁ ÿ↕ ❍ ➜ ❍✁ ⑦❵➜❛ ❫✉❤❫❦⑧❤❪
➂❫❥❣♠⑧❵
✇④➞⑤⑤➞❿➔ ✇④➞⑤⑤➞❿➔ ❶❪❷⑧❫❥❣❤
tt➞✇①➞❿➔ tr➞✇③➞❿➔
➙❪❤❴
④①➞⑤r➞❿➔ ④③➞⑤✈➞❫
t❜➞⑤✈➞❿➔ ①④➞③①➞❫ ❶❣❤⑨➀⑧❪❷
➙❣⑧❫❪
tr➞⑤✇➞❿➔ ①⑤➞③✇➞❿➔
t①➞✇④➞❫ t✈➞✇r➞❿➔ ❢❪❵➔❦❵♥
➙♠❣❣➐⑧❤⑨❫
t③➞✇⑥➞❿➔ t✈➞⑤①➞❿➔
✇③➞⑤✈➞❿➔ ④✈➞⑤⑤➞❫ ❢❪❴➃❣♠❴
➙✉♠❤❫
tr➞⑤✈➞❿➔ ①④➞③✈➞❫ ❧❪❷❿❣♠❥
✇r➞⑤❜➞❿➔ ✇✈➞⑤r➞❫
④t➞⑤❜➞❿➔ ④①➞⑤❜➞❿➔
➊❣❣❫ ➙❵❛
✇✇➞⑤③➞❿➔ ✇④➞⑤r➞❫ ➏q❛♥❿⑧❵
t①➞✇✇➞❿➔ t③➞✇⑥➞❫
➊❣♠➀❵qq⑧❫
①④➞⑤❜➞❿➔ ①✈➞⑤❜➞❿➔ ➏❤❥❵♠⑧❣
tt➞✇⑥➞❿➔ t③➞⑤⑤➞❿➔
➊❣✉❤➔⑧q
t④➞✇❜➞❫ t❜➞⑤✇➞❿➔ →❵❫➔❣
➄q⑨⑧❤
t③➞⑤t➞❿➔ ①④➞⑤⑥➞❿➔ →❪❤❴q❪❥❣❤
t①➞✇⑤➞❿➔ tr➞⑤t➞❿➔
①✇➞⑤④➞❿➔ ①⑥➞⑤①➞❫
➄✉⑨❪❤❪
①t➞⑤❜➞❿➔ ①④➞⑤❜➞❿➔ →❣♠❥q❵❤❴
⑦❪♠♥⑧❫❥❣❤
④①➞⑤⑥➞❿➔ ④t➞⑤✈➞❿➔
⑥❜⑥➞✇✇➞❿➔ t⑤➞⑤④➞❿➔ →❣❷❪♠❫
⑦❣❣❴ ➒⑧➀❪♠
tr➞③t➞❿➔ ①t➞③④➞❫
tr➞✇❜➞❿➔ ①✇➞⑤t➞❫ ➒❪❴♥❣❤❴
➝♥❤❵❦❵
tt➞✇✈➞❿➔ t❜➞⑤t➞❿➔ ➒❣❫❪➛✉♠⑨
t❜➞⑤✇➞❿➔ ①t➞⑤✇➞❿➔
➟❣❦❤ ➇❵❛
①t➞⑤r➞❿➔ ①③➞⑤✈➞❿➔
t✇➞⑤①➞❿➔ ①t➞⑤r➞❿➔ ❽❵q❪♥
➟❣❫❪❿❦
t③➞✇⑤➞❫ t❜➞✇⑥➞❿➔
tr➞⑤④➞❿➔ ①⑤➞③t➞❿➔ ❽❿❣➐❵❤❪
↔❪❤❤❪❷⑧➔➐ ⑥❜⑥➞✇⑤➞❿➔ t✇➞⑤✇➞❿➔ ❭❦❪ ➇❵qq❪❫
t✇➞✇✈➞❿➔ ①t➞✇❜➞❫
↔q❵♥❵❥❦ ➠❵qq❫ ①t➞⑤✈➞❿➔ ①④➞③①➞❿➔ ➣➐⑧❵❦
tr➞⑤✈➞❿➔ ①⑤➞③③➞❿➔
❶❵➐❪➀⑧❪❷
①t➞③⑤➞❿➔ ①✇➞③⑤➞❫ ➋❵qq❵ ➋❵qq❵ t①➞✇①➞❿➔ tr➞✇⑤➞❿➔
✲ ä ✴ à ✵ äß ✶✲✷✿ s✸ êïììþ ✹ ♣✺✸✻ çòæóþ îóíïöþ ✹ ✺✸ îóíïöþ ✹ s✵✸ êðíñéòê ✹ à ✸ æðïìöéòêæíò÷ê ✹ ß ✸ òçëì ✹
s Þ ✸ êìíñ ✼ ïòòëéê ✹ s â ✸ êìíñ ✹ ✐✸ ëîé
❱❃
❁❃
➌➉ ✳ ➊➌➦➩ ✮ ➎➊➭ ✳
⑦❵➜❛ ❫✉❤❫❦⑧❤❪
❃❨
✽❱
➊➏➧➩➊ ➭➏➍ ➫➦➩ ✰✳
⑦❵➜❛ ❫✉❤➸ ❷❵♠♥❪♠
❃◗
❁❂
➫➏➩➩➥➫➏ ➩➏ ✯ ➊
⑦❵➜❛ ❫✉❤
❀❯
✽❂
➉ ✚ ➦➊➨ ➤➏➩➩➊ ✮ ➎➊➑ ✳
➈❪♠❛ ❦❣❥
❀❂
✽✽
❀❅
✽❯
❀❃
❱❁
✱ ➎➥➫➯➩➊➊ ➎➊➑ ✳
⑦❣❥ ❷⑧❥❦ ❦❵➜❛ ❫✉❤
➊➌➦➧➎➏➯➉ ➑➉ ✳ ➍➏➎ ✯
⑦❵➜❛ ❫✉❤❫❦⑧❤❪
❃❀
✽❅
➌➭ ✯ ➏ ✮ ➎➊➑➊➎➤➥➦➎
⑦❵➜❛ ❫✉❤❫❦⑧❤❪
❀❱
❱✽
➎➊ ✰ ✱ ➎➦ ✰ ➧➊ ➑➉ ✳ ➍➏➎ ✯
➋❵♠♥ ❷⑧❥❦ ❦❵➜❛ ❫✉❤
❀✽
✽❀
Download & Explore
Everything in NE Oregon
it’s free and available at