The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, August 15, 2018, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ✗✘✙✚✘✛✙❆✜
✱ ❆❯✢❯✛✣ ✤✺✱ ✥✦✤✽
✣✧✘ ★✩✛✘✪❱✘✪ ✫ ✩❆✬✘✪ ✭✮✣✜ ✧✘✪❆✯✙ ✰ ✼✲
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ❊ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆☞ ✌✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❏❑◆◗❳ ❩❬❭❪ ❫◗❳❑❴❵❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢❤✐❥❤ ❦ ❧❧❧♠♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢✐❝❣✐
③q◗ ④♦t◗❳⑤◗❳❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤❞✐❞ ❦ ❧❧❧♠❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑤◗❳♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑤◗❳♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤✐❥❝
725 - Apartment
Rentals Union Co.
750 - Houses For
Rent Baker Co.
780 - Storage Units
780 - Storage Units
❁✻❂❁✵✻✸✾
♣q✈ ❞❢❢✇❥❦❡❴ ①❜❡ ❞♠❜❝♦
▼❃✷❃❄✵▼✵✷✸
❬❭❪❀❫❴❵❜❝❀✿❀❢
❹❺❹❻❼❹❽❼❾ ❿➀➁➂
➃➄➅➆➇➈➉ ➊➋➌ ➅➍➎➏➉
❣❤✐✐❥❦♣q ✐❥q♣❦
➐➑➑ ➍➒➒➑➓➍➔→➣↔ ➓➔→➑↕➆➓➔➙
✇①③④⑤⑥①⑦⑧ ⑨⑩❶⑤❷
❸
❹❺❻
❼
❹❽❷
❸❼❻
➃❽④❿⑦
❾❽❿❿
➛➜➝ ➞ ↕➒➇➓➙➏➎ ➟➇➣➣➠➣➇➋
❾⑦③❶➀➁➂
❾❽⑩
➄⑦❽❿❶➂❷
➅➆❼➇➈➉➊➇❼❸❼➋
➌➍➎➏➐
➣↔↕➙➛
➑➍➒➏➓➔
➜➝➞➝➟
➞ ➙ ➦ ➧ ➢➥ ➟➤
➥➦
➫➦➢➥➭➦➠
➯➡➲➥↔↕➳➛
➵➸➺➺
➵➼➺➺
↔➨➠➛
➸➼→➭➽→➺➭➾➚➽➚➛
➘ ➴ ➷ ➬ ➹ ➹➮ ➱
✃❐❒
❮❰ÏÐ ÑÒÓÔ❒ÕÖ ×ØÙÚÛ Ü✃Ö
Ý❒ÓÖ
å✃
×ØÞÚÖ
ßÛâ
Ó❒Ïæá
❐✃
✒❡✛✬✘✜✢✒ ♣✣✓ ✬✣✧✒
✖✜ ❇✘✯✒✓ ✱✖✙✔✳
✦✒✘✥✙✣✓✚ ✤✒✥✛✣✧✒✭
❢❀❁❂❀❃❄❅❆❂❉❊❆❋●❍❁❏❑▼◆❉❍
➘➴➷➬➮➱✃ ➬❐❒➱➬➷➬➴✃ ➮❐❮❰
ÏÐÑÑ ÒÓ ÔÕ ÔÕÖÐ×Ø
ÙÚÛ ÜÝ ÞÚßà áâÜ ãäÛÞ
The Grove Team, LTD
êëìíêîïíðëñê
780 - Storage Units
õö÷øù ú õûüý
✷ ✁✂✄☎ ✆✝☎✞✟
◆✠ ✡☛✠☞✌✍✎✏✑✡☛✒ ✓✔✕ ✖✠✍✡✌✗✒
❊✂ ✘✝✟✞✟✙✚✛✜✢✣✛✢✤ ✢✥✢✜
❈✦✧★✦✩ ❈✪★✫✬
òóôõö÷øù úôûü
✶✭✮✯✰✱✲ ✶ ✮✳✴✵
ýüþõøÿô
✼ ✁✂✄☎✆✝ ✞✟✠✡ ✁☛☛☞✄✄
✺✝✌✍✺✆✎✍✝✺✏✝
❈✑✒✓✔✕✖✕✖✗✔ ✘ ò ✕✔ ý
❇☞✞✙✚ ✛✡✜✟✡✂ ✟✚ ✢✁✄✣
✁✚ ❛ ✤✣✡☞☞✣✄✥ ❇✁✦☞✡ ✧✙✣✂
❆ ★✩✪✫ ❘✬✭✮❆✩✫
❤✯✰ ✰✱✲✳✯✴✵ ✶✷✸✱✰
✯✹✯✸✻✯✽✻✵✾
✿❀❁❂ ❃❄❅ ❉✵✳ ❊✲✾
❋❀❋ ❃❂✿●❃❄✿ ❉✵✳ ❊✲✾
❋❀❁❅ ❃❄❅ ❉✵✳ ❊✲✾
❍❉✻✶✰ ■✵❉✲✰✸✱❍
❁❏❄❄ ❑✯■✸✰✲✷ ▲✹✵✾▼
✲✳ ❏❅❂ ♦✻❊ ◆✱✾ ❖✯
P✳✯✷■✵✾
◗✯✻✻ ✿❏❁●❙❁❅●❄❚❙❚
åææ
çèéê ëìíéíè
820 - Houses For
Sale Baker Co.
❖◗❘ ❙❚❯❲❳ ❨❩❨❬ ❭❪❫ ❴❵❫
❜❞❣✐❥❦❧ ❬ ❣♥❵q qrt❭✈
①②❣r③t❭ ❥rr❦❫④⑤⑤ ⑥⑦⑧⑨
❦♥③⑩ ♥❦✈③❶❵❶✈❭ ❵r ❷❶❭❵❫
801 - Wanted to Buy
❸❥❶❹✈✐ ❵r ❭✈❷❷❺❺
îïðñ ñò óôõö ÷ø ùúû
üýþÿÿ úüô
ý÷ ÿô
÷ýô ÷ø öøþ ÿôø õ
÷ø üÿþõ
öû ú ÿö þ
ÿôþüô þÿÿ
öôø
s
✉
♠
❤
❽❾❿➀ ➁➂➂ ➃➄➅➆ ➇➈➄➉➉ ➊
➋➌➍➎➈➏➐➑➏➒➓➎ ➔ →➍➓
➣➈➑↔➔↕➍ ➙➄➛➜➝➛➎↕➞ ➔➇
➜➑➓ ➔➇ ➟➠➡ ➔ ➢➑➤ ➥➔➜➜
➥➑➄➎➈↔➦➇➛➝➍ ➣➆➍➝➇ ➏
➠➠➧➏➨➡➩➠➫ ➒➓➎ ➦➑➄↔➇➤
▲✁
✉
■
♠
❈
✷✂✂✂✄
P
❛✲
❝
✺☎✆✲☎✝✷✲✝✷✺✷
❿➀➁ ➂➃➄➅➀
➆➃➇ ➅➈➉➀➊➊
➋➌➍➎➏➐➑ ➒ ➍➓➔→➣
↔➓↕➙➔➛➎ ➜➏➛➓➔ ➏➝➝➐➑
➞➟➔➠→➛➡ ➢ ➎➟➡➟➡➜➣
➤➏➝➡➔ ➥➝➏➠→ ➢ ➠➝➦➛➏➛➎
✢✣✤ ✦✧ ✩✫✤ ✣✬✮✤✯✩
✩✫✬✣t✯ ✰✱✦✳✩ ✴✰✣✩
➥➓➔➟➝➣
✩✫✤ ✼✳✬✮❦ ✷✤✯✳✹✩✯✺
✾✷✿ ✰ ✮✹✰✯✯✬✧✬✤✵ ✰✵
✩ ✦ ✵ ✰✿ ❀
❁✰✹✹
➾➦➤➧➡ ➡➸➼ ➻➯➤➧➺ ➪➦➭➺➦➝
➸➧➡ ➡➥ ➈➇➑ ↕➶➹↔➙➘➙➔
➸➧➳
➧➒➒➨➩
➻➻➼➽➋➒➾➨➚
➪➶➹➶➘ ➴➷➬➶ ➮➷➘ ➱✃❐➶
❒❮❰❰ ÏÐÑÒÓÑÔ ÕÖ×ØÙÚÔ
Û ×ÜÓÝ ÞßàÜáâÓãØ äÙãÜÓ
ÙååÚÔ Øåá×âã æÜÙ äÜÙÜäã
ÜçØ æåàãÙãØ èÜÓéå
✦✳✷
✌✉✍✎ ✍✎❛✏✎✑✒✓ ✉✔ ✑✒ ❛ ✕✉✍✑✖
✮✹✰✯✯✬✧✬✤✵
✰✵
✒♥✍✍ ♦✗ ②♦✉✏ ♦✘✒✙
✓♦♦✚ ✘❛② ✎♦ ✎♥✛✛ ✔♥♦✔✛♥ ✵✤❞✰✷✩❂✤✣✩ ✩✦✵✰✿
❛✕♦✉✎ ✑✎ ✑✍ ✘✑✎✜ ❛ ✛♦✘✖✲♦✍✎
✩✦ ❞✹✰✮✤ ✿✦✳✷ ✰✵✺
✲✛❛✍✍✑✗✑♥✚ ❛✚❝
❺
➧↕↕ ↔➠➞➛➣ ➝➧ ➙➝➽↕➙➣ ↔➠ ➸➝Û➢↕ ➣➠➢➟ ➝➡↔↕➟↕➧↔ ➝➡
➧➠➫↕↔➩➝➡➥ ➣➠➢Ò➨↕ ➡↕➨↕➟ →↕➲➠➟↕ ➯➠➡➧➝➞↕➟↕➞➳
➊➠➢ ➫➛➣ ➫➛➽↕ ➧➠➫↕ ➫➠➡↕➣➾
➹ÔÜÕ❰ ➷×ØÙÚÐ ❐❒❮➴ÝÚÐ ❐❐Ñ ➦➦ ➊➠➢ ➫➢➧↔➡Ò↔
→↕ ➞➝➧↔➟➛➯↔↕➞ →➣ ➝➧➧➢↕➧ ↔➩➛↔ ➞➠ ➡➠↔ ➞➝➟↕➯↔➙➣
➯➠➡➡↕➯↔ ➭➝↔➩ ➣➠➢➟ ➫➛➚➠➟ ➠→➚↕➯↔➝➨↕ ↔➠➞➛➣➳
Þ➛➝➡↔➛➝➡ ➛ ➡➛➟➟➠➭ ➲➠➯➢➧ ➛↔ ↔➩➝➧ ↔➝➫↕➳
×ß➴ÕàÔ➴ ➷➴ÝÚÐ ❐❒❮áâãÐ ❐äÑ ➦➦ ➊➠➢Ò➙➙ ➩➛➨↕
↔➠ ➸➛➣ ➛↔↔↕➡↔➝➠➡ ↔➠ ➛➡➠↔➩↕➟ ➭➩➝➙↕ ➧➛↔➝➧➲➣➝➡➥
➣➠➢➟ ➞↕➧➝➟↕➧ ↔➠➞➛➣➳ ➉ ➯➟↕➛↔➝➨↕ ➛➸➸➟➠➛➯➩ ➝➧
➟↕Û➢➝➟↕➞➋ →➢↔ ➣➠➢ ➯➛➡ ➞➠ ➝↔➾
×❰ÖÔåå❰ÕÔæ× ➷áâãÐ ❐❐❮çØÝÐ ❐äÑ ➦➦
➊➠➢Ò➨↕ →↕↕➡ ➭➛➟➡↕➞ ➛→➠➢↔ ➛ ➙➝➽↕➙➣ ➞↕➨↕➙➠➸➦
➫↕➡↔➋ →➢↔ ➣➠➢ ➩➛➨↕➡Ò↔ ➣↕↔ ↔➛➽↕➡ ➝↔ ➧↕➟➝➠➢➧➙➣➳
➃➩➛↔Ò➧ ➛→➠➢↔ ↔➠ ➯➩➛➡➥↕ ↔➠➞➛➣➋ ➧➢➟↕➙➣➾
ß❰àÕÔß➴Õá ➷çØÝÐ ❐❐❮➬èéÐäêÑ ➦➦ ➊➠➢ ➛➟↕
➫➠➟↕ ➞↕↔↕➟➫➝➡↕➞ ↔➩➛➡ ↕➨↕➟ ↔➠ ➲➠➙➙➠➭ ➛ ➯↕➟➦
↔➛➝➡ ➸➛↔➩➺ ➞➠➡Ò↔ ➙↕↔ ➛➡➣➠➡↕ ↔↕➙➙ ➣➠➢ ↔➩➛↔ ➣➠➢
➯➛➡Ò↔ ➞➠ ➝↔➋ ↕➧➸↕➯➝➛➙➙➣ ➠➡↕ ➭➩➠➫ ➣➠➢ ➞➝➧↔➟➢➧↔➳
❰ëæ❰ÕÔæ× ➷➬èéÐ ❐ì❮íØîÐ äïÑ ➦➦ ➊➠➢ ➩➛➨↕
➫➠➟↕ ↔➠ ➠➲➲↕➟ ↔➠➞➛➣ ↔➩➛➡ ➣➠➢ ➫➛➣ ↔➩➝➡➽➋ ➛➡➞
➧➠➫↕➠➡↕ ➝➧ ➭➛➝↔➝➡➥ ➲➠➟ ➣➠➢ ↔➠ ➧↔↕➸➠➢↔➠➲ ➣➠➢➟
➯➠➫➲➠➟↔ ð➠➡↕ ➛➡➞ ➸➢↔ ➝↔ ➛➙➙ ➠➡ ↔➩↕ ➙➝➡↕➳
àÔ×ß➘× ➷íØîÐ äê❮ñèòÝó ❐ìÑ ➦➦ ➜➩➛↔ ➣➠➢
➥➝➨↕ ➢➸ ↔➠➞➛➣ ➝➧ ➙➝➽↕➙➣ ↔➠ ➯➠➫↕ →➛➯➽ ↔➠ ➣➠➢
↔➠➫➠➟➟➠➭➋ →➢↔ ➝➡ ↔➩↕ ➫↕➛➡↔➝➫↕➋ ➣➠➢Ò➟↕ ➥➠➝➡➥
↔➠ ➩➛➨↕ ↔➠ ➫➛➽↕ ➞➢↕➳ ➇↕↕➽ ➢➡➢➧➢➛➙ ➠➸↔➝➠➡➧➳
❰ÕÔ➘× ➷ñèòÝó ❐ä❮❰Ùòô➱ äêÑ ➦➦ ➊➠➢ ➫➛➣
➩➛➨↕ ↔➠ ➲➢➙➲➝➙➙ ➯↕➟↔➛➝➡ ➢➡➢➧➢➛➙ ➟↕Û➢➝➟↕➫↕➡↔➧
↔➠➞➛➣ →↕➲➠➟↕ ➣➠➢ ➯➛➡ ➧↕↔↔➙↕ ➝➡↔➠ ➛ ➙➝➡↕ ➠➲
↕➡➞↕➛➨➠➟ ➫➢➯➩ ➫➠➟↕ ➯➠➫➲➠➟↔➛→➙↕ ➲➠➟ ➣➠➢➳
å❰æÕæ× ➷❰Ùòô➱ ❐ì❮ñè✃ ❐ìÑ ➦➦ ➉➡ ➝➫➸➠➟➦
↔➛➡↔ ➫↕➧➧➛➥↕ ➯➠➫↕➧ ➣➠➢➟ ➭➛➣➋ ➛➡➞ ➩➠➭ ➣➠➢
➞↕➛➙ ➭➝↔➩ ➝↔ ➸➟➠➨↕➧ ➛ ↔↕➧↔ ➡➠↔➠➡➙➣➠➲ ➯➩➛➟➛➯↔↕➟➋
→➢↔ ➠➲ ➝➫➛➥➝➡➛↔➝➠➡ ➛➧ ➭↕➙➙➳
Ö➘ñÔáÔ ➷ñè✃ ❐ä❮➬➮éØ ❐ìÑ ➦➦ ➊➠➢➫➛➣ ➡➠↔
↔➩➝➡➽ ↔➩➛↔ ➛ ➯↕➟↔➛➝➡ ↔➩➝➡➥ ➝➧ ↕➨↕➡ ➸➠➧➧➝→➙↕➋ →➢↔
→↕➲➠➟↕ ➣➠➢ ➽➡➠➭ ➝↔ ➣➠➢ ➫➛➣ →↕ ➭➛↔➯➩➝➡➥
➧➠➫↕➠➡↕ ➞➠ ➝↔ ➦➦ ➛➡➞ ➧↔↕➛➙ ➣➠➢➟ ↔➩➢➡➞↕➟➳
ß❰áß➘Õ ➷➬➮éØ ❐ä❮➬➮➱✃ ❐❐Ñ ➦➦ ➊➠➢➩➛➨↕ ➡➠
➥➠➠➞ ➟↕➛➧➠➡ ➲➠➟ ➯➠➡↔➝➡➢➝➡➥ ➛➙➠➡➥ ↔➩↕ ➧➛➫↕
➙➝➡↕➧ ➭➝↔➩ ➧➠➫↕➠➡↕ ➭➩➠ ➝➧ ↕➛➥↕➟ ↔➠ ↕➛➧↕ ↔↕➡➦
➧➝➠➡➧➳ ➜➩➣ ➡➠↔ ➙↕↔ →➣➥➠➡↕➧ →↕ →➣➥➠➡↕➧õ
ö÷øùúûüýþÿ
ú
øù û ýúüù üù ú÷ø ú ý øü÷ ùú÷øÿ÷ ý û ú ü÷ý ÷÷ ý øù øù ú÷ úù ù û ÿûü ÿý
êëìíîííí
ïÜââ ðñ❒ÖðÛÕÖðòÛ❮
ïïóô ÕÛ❮ð❒
825 - Houses for
Sale Union Co.
♦r ❞✁t♦r✁❛❧ ✂✉ st✁♦♥s✄ ☎❧ ❛s ❡♦♥t❛❡t ✆✁❧❧✁❛♥ ✁t✉s ❛t ✝t✁t✉s✞❛♠✉♥✁✈ rs❛❧✳
❡♦♠✳✟
❈ P❨
✆●
❚✌
✠✡☛☞ ✌✍
❚❨ ✎✍
✎ ✌
❲ ❙❈❙
☛☛✶✡ ❲❛❧♥✉t t✳✄ ✑❛♥s❛s ❈✁t②✄ ❙
❨✍
✏ ❨✍
❈✎
✄ ✍❈✳
❈✎
❖✒☛✡❖✓ ☞✡✡✔✠✕✕✔❖✖✶✒
✍
✌
õö÷öø ùúûöü ýþ ÿ ✶
❙ ✂✄
✁
❛☎✆✝✄ ✸✞✟✠ s✡ ❢ ✂✄
✸ ♦✆ ✞ ❇☛✄ ✸ ❢☞✌✌ ❜❛ ✁s✄
ÿ
t✌✝✄ ❣✆❛✍t ✝✄ ✁❛✆❤✎♦♦❤✄
s þ ✝☎ ❛☎☞✌❛✆ ✈t✝✎s ❛✍❤
✌❛✍❤s☎❛ þ ✝✂ ✸✠✏✞✠✏ ÿ ✑
❙✁♦ þ ✎✇✆✝✍ ❛✌ ♦❢❢ st❤✝✄
✍t☎✝✄ ✍✝✎ ❛✍❤ ✍✝✈✝✆
✝❡ þ ✒✂ ❈✆✝✝✓✄ ✡☞t ✝
❡ ♦✆ ✝ ✂
❡ ☞☎ ✁
❛ ✍❤
✩✔✟✟✕✂ ❇✒ ❛ þþ ✂ ♦✍✌✒✄
➟➃➄➇➄➆➑➠ ➡➢➤ ➍➸➴➤➭
➋➥➦➧➡➨ ➍➥➸➭➳ ➥➚ ➋➥➵➝
➵➯➺➺➯➥➧➤➭➺ ➚➯➧➳➺ ➡➢➸➡
➽➤➭➡➸➯➧ ➪➭➥➪➤➭➡➯➤➺ ➸➽➝
➾➦➯➭➤➳ ➡➢➭➥➦➩➢ ➚➥➭➤➽➻➥➝
❴❵❤❥q②❵❵③ ❥④⑤❤⑥
➺➦➭➤ ➥➚ ➳➤➻➯➧➾➦➤➧➡ ➡➸➼
③❤❵⑦
➻➯➤➧➺ ➸➭➤ ➥➷➧➤➳ ➲➨ ➡➢➤
➋➥➦➧➡➨ ➸➧➳ ➧➥➡ ➯➧ ➦➺➤
⑧⑨⑩❶❷❸❹⑩❺❸❹❻ ❼❽❾❿❾➀
➚➥➭ ➋➥➦➧➡➨ ➪➦➭➪➥➺➤➺➔
⑧➁⑩➂❷➃❷❹❹ ➂❷➄➂ ➅⑩❷➁
➇➄❶❷➂➄
➸➧➳
⑧➈❺➂➉➄➈❺➉➉➊
⑧➉➁❺ ➉➄➋➃❷❹➌ ➃➄➂➍❷➎❺➏➉➎ ➟➃➄➇➄➆➑➠ ➡➢➤ ➍➸➴➤➭
➋➥➦➧➡➨ ➍➥➸➭➳ ➥➚ ➋➥➵➝
❹⑩⑨❷➌ ❹❶➄➃➃ ⑩❸❹⑩⑨❷
⑧➃➄➂➍❷ ➄❶❺➏❸➉❹ ❺➐ ❹➉❺➂➎
➵➯➺➺➯➥➧➤➭➺ ➚➯➧➳ ➡➢➸➡
➡➢➤ ➺➸➻➤ ➥➚ ➺➦➽➢ ➪➭➥➪➝
➄➍❷ ❹➈➄➇❷
➤➭➡➯➤➺ ➡➥ ➲➤ ➯➧ ➡➢➤ ➲➤➺➡
⑧➑➎➋➏➂❸❷➂ ➈➂❺➈➄❸❷
➯➧➡➤➭➤➺➡ ➥➚ ➡➢➤ ➋➥➦➧➡➨➔
❹➉❺➅❷
➸➧➳
⑧➒⑩➉➇➓❷❸ ➉➂➄❹➓ ➋➄➍
⑧❼➔→❽ ➍➄➃➃❺❸ ➁➄➉❷➂
➉➄❸➒
➁➈➟➠ ➂➃➄➇➄➉➈➇➄➠ ➡➢➤
➍➸➴➤➭ ➋➥➦➧➡➨ ➍➥➸➭➳ ➥➚
⑧➣ ➋➄➉➉❷➂⑩❷❹ ➐❺➂ ❼➣➅
➋➥➵➵➯➺➺➯➥➧➤➭➺ ➈➇➝
➃⑩➍➓➉❹➌ ➂➄⑨⑩❺➌ ↔↕➙ ➂❷➄⑨➎
➊➄➇➑ ➡➢➤ ➚➥➻➻➥➷➯➧➩➬
⑩❸➍ ➃➄❶➈→
➛❿➌➔➔➔
➑➤➽➡➯➥➧ ➆↔
❽➜❼➎➝➀➑➎➝❼➔➞
➂➢➤ ➍➸➴➤➭ ➋➥➦➧➡➨ ➑➢➤➭➯➚➚
➯➺ ➳➯➭➤➽➡➤➳ ➡➥ ➵➸➴➤
➺➸➻➤ ➥➚ ➡➢➤ ➋➥➦➧➡➨
➪➭➥➪➤➭➡➨ ➯➳➤➧➡➯➚➯➤➳ ➯➧
➟➠➡➢ ➤➥➦ ➧➨➩➨➫➩➭➯➲
➑➤➽➡➯➥➧ ➍ ➯➧ ➸➽➽➥➭➝
➳➵➳➲ ➸➺➻➼➻➽➲ ➾➯ ➻
➳➸➧➽➤ ➷➯➡➢ ➈➇➑ ➋➢➸➪➝
➾➚➯➻➫➲
➪➶➹➹➘➴
➡➤➭ ↕➶➹↔
➘➳➷➬➹➮➱➬✃➘➷➳➴
970 - Autos For Sale
➑➤➽➡➯➥➧ ➍↔
✔✞ ÿ ✺✟ ÿ ✠✺✸✔✑✖
➇➤➚➤➭➤➧➽➤ ➮➬
➛➹➶➱➞
855 - Lots & Prop-
erty Union Co.
✗❯■▲❉ ❨❖❯❘ ❉❘❊❆▼
❍❖▼❊ ✐✘ ✙✚✛✜✢ ✣✤✥
✣✚✜✦ ✚✘ ✙✧✚★✪✐✚ ✫★ ✐✘
✯✧★✰✦✥
✭✐✮✮
✱✲✳✴✵✷✹✴✱✹✵✲✥
✙✛✘✘✬
✻✼✽✾ ✿❀ ❁❂❃❄ ❅❃❋ ●❏❑◆P
⑨⑩❶❷❸❹❺❻❼ ❺❶❽❶❸⑨ ❾❿❼ ➀➁❾➂
●◗❃❚❱ ❲❳P❩❚❋ ❬❏❭P❪
❚ ❃❑ P P ❃❋
❅ ❃❏ ❑ ❃❳ ♥◆
❏❃
❫❴❵❝❋
●❏ ♥❪❞❥◗ ❦P
❀❝◆❚ ❚❃❏❑❃❳♥◆ ❏❃ ❫❂❧❧❝❋
♠❴❁♣q❁❧♣r♠✉❵
❐❒❮❰ ÏÐÑÒÓ ÔÕÖ
×ØÙÚÛ ÜÚÝÙ ÝÞØßß
ÚàáâáÞã àØä Üã
àáâÝåÞÚä äÚæáäÙç
èÚäã éááÛ àáâÛêÙêáâç
ëìíîîîï ÞêßÚÝ ðñîîîç
òØóÚä ôêÙãç
õÚöÙ ëì÷øùúñøûü÷ì
ROUTES
AVAILABLE
①②③④ ①⑤⑥⑦④ ⑧ ⑨⑩❶❷❸❹❸❺
❻❸❼❽❾ ❿❼❹➀❾ ➁➂➃ ❿❸➄➅➆
⑨➀➇➀➈➉➊➋➄➀➈ ➋❹➋❸➌➋❶➌➀➃
➂➀➍⑩➌➋➈ ➎➈❸➏➀➆ ➐ ➋➏➈➀
➑➉➌ ➒➓➔❾➔→→❺➒➣↔❾➔→→➃
➊➀ ➋➌❻❼ ➎➈❼❹❸❷➀ ➎➈❼➎❺
➑ ➋ ❽ ➋ ➍ ➀ ➑➀ ❽ ➄ ➃
➀➈➄➅
❿↕➀➏➙ ❼⑩➄ ❼⑩➈ ➈➀❽➄➋➌
➌❸❽➙ ❼❽ ❼⑩➈ ➇➀❶❻❸➄➀
➇➇➇➃➈➋❽➏↕❽↕❼➑➀➃➏❼➑
❼➈ ➏➋➌➌ ➂➋❽➏↕❺➛❺➜❼➑➀
➂ ➀ ➋ ➌ ➄➅ ❾
➞↔➐❺➔➓➟❺➞↔➞→➃
➝ ❽ ➏
LaGrande
& Union
ýýýýýýýýýýý
þÿ ■ ✁ ÿ ■ ÿ ✂
❈✄ ÿ ✂☎✆✝✂ ■
◆ ✞✟✁✆✁ ☎
❈✆☎☎✠ ☎✟ ✡✆ ÿ ✂ ■
t☛ ☞✌✍✎✏✌✑ t✒✌
LaGrande Observer
▼✓✔✕✖ ✗✘✙✕ ✚ ✛✜✢✕
❙✣✓✤ ✥✦✧
★✩✪✫ ✬✣✭ ❙✣✕
▲✮✯✜✮✔✙✘✖ ✰✱
✣✓ ✤✢✲✳ ✴✤
✮✔ ✢✔❛✓✵✮✣✢✓✔ ✶✭✘✘✣✷
980 - Trucks, Pick-
ups
➠
ææ
é ì íéí ➧➦➤
ë ➨➩➧➥➫ è ➤ í
➡➢ ➤ ➥➦➢
925 - Motor Homes
➭➯➲➳ ➵➳➸➺
➻➼➽➾ ➚➪➶➹➘➶ ➴➷➬➘➮➷➱➹✃➮
❐❒➪ ❒➮ ❮ ❒❰ ✃Ï
Ð ➬ÑÒ
➾➼Ó➽ ❰➱Ñ✃➹Ô Õ➷ÑÑ ➮✃➹➱Ö
×✃➬➪➱➶Ñ ➮✃Ø➮➱Ù✃➮➶➪❒➮Ú Ø➷ÑÑ
➹➱Û✃ Ü➶➹❮✃➮ ➶➬× ×➮Ò✃➮Ï
➴Ñ✃✃Ý➹ ÞÏ
✸✹✹✺ ✻✼✽✾ ✻ ❋✿✹
❀❁❂❃❁❄ ❅❆❅ ❇❉❊●❂ ❍❁❏
❑❖P ◗❘❚❯❚❱❲ ❑❳❨ ❩❘❱❚❯
❬❭❪ ❫❚❴ ❵❜❯❝❞❡❢ ❘❣ ❫❚❴
❱❘❣❚❞ ❡❣❴ ❪❧❞❣ ❤✐❚❞ ❫❡❱❱
❥❦♠♥♦♦♦
♣qrs❅✉❅s♣qq✈
❃❄❅ ❆❈
❙❋❍❍ ❆❈
ß➽➼ ➪➮➱➪❒➬
✃➬Ù➱➬✃Ï à➬➪✃➮➪➶➱➬❰✃➬➪
➹Ò➹➪✃❰ Ü➱➪❮ ➹➶➪✃ÑÑ➱➪✃Ï
➻
á➶➪❮➮❒❒❰➹Ï
■❆❑◆ ❆❈
â➽ÞãÚ➼➼➼ ❒➮ á✃➹➪ ❒ØØ✃➮Ï
➾Þ➽Öã➽➼Ö➼➽➾ä
930 - Recreational
Vehicles
P❯
❲❳❨❩❩❬❭❬❪❫
❴❵❤❤ ✐❥❧
åææç
èéêëìê íîï ðñò
óòôôõ öî÷ôõ øùúðûü
ýôþÿ îî÷ î ÷ ñ î ü
❣
➀➁ ➂➃➄ ➅➆➂➂➄➇ ➈➉
➆➁ ➈➇➊➄➇ ➊➀➇➄➋➂➀➁➌
➂➃➄ ➍➆➎➄➇ ➋➈➏➁➂➐
➑➃➄➇➀➉➉ ➂➈ ➅➆➎➄
➑➆➒➄ ➈➉ ➋➈➏➁➂➐
➓➇➈➓➄➇➂➐➔ ➉➀→➀➁➌ ➂➃➄
➅➀➁➀➅➏➅ ➓➇➀➋➄ ➆➁➊
✭✮✮✯ ❚✰✳✳✴ ✭✵ ✹✻✭✼ ✽✾✿ ➓➇➈➣➀➊➁➌ ➆ ➓➈➇➂➀➈➁
❀✿✰✰❁ ✾✳❂❃❁✰✳ ❄✻❅ ❇❁❃❉✰● ➈➉ ➂➃➄ ➋➈➁➊➀➂➀➈➁➑
❍■✾❇❏ ❖❑❁✴ ■❇✰❉ ▲❍✳ ✵ ➆➁➊ ➂➄➇➅➑ ➈➉ ➑➆➒➄
➫➭➯➲➫➳➵➲➫➸➳➺
✰✵✯ ✬✯ ✩ ✫✤✬✷ ✹✦✴
✮✦✯✩✺ ✻✣ ✦✩ ✫✤✷ ✬✯
③④ ⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩❶❷ ⑨❸
❹⑨❺④⑤❻
❹⑨❼❼③❽❽③⑨④⑦❶❽ ⑨❸
⑤⑥⑦ ❽⑤⑩⑤⑦ ⑨❸
⑨❶⑦❾⑨④ ❸⑨❶ ⑤⑥⑦
❹⑨❺④⑤❻ ⑨❸ ⑧⑩❿⑦❶
❇✰❂❇❍❑❇ ❂❑❉ ✭✹◆P✮✮
♠❃❁✰❇❏ ◗❃❘✰ ❑✰❄ ❯❍❑❉❃●
➈➇➊➄➇ ➁➈↔
✾❃❍❑◆ ♠❂❑✴ ■❱❳✳❂❉✰❇❏
↕➙➛➜➝➛➞➜
❨✭✭◆✽✮✮❏ ❩❂❁❁ ▲❍✳ ♠❍✳✰
❃❑▲❍ ❍✳ ✾❍ ❇✰✰ ❃❑ ❱✰✳● ➟➃➄➇➄➆➑➠ ➡➢➤ ➋➥➦➧➡➨
❇❍❑❏ ✽✮✵●✽✭✵●✵❬❅✯ ❍✳
➩➥➫➤➭➧➯➧➩ ➲➥➳➨ ➵➸➨
✰♠❂❃❁
➺➤➻➻➠ ➤➼➽➢➸➧➩➤ ➥➭ ➻➤➸➺➤
❭❱✳❍❪■✰✾✹❫❳♠❂❃❁❏❯❍♠
➻➸➧➳➺ ➸➽➾➦➯➭➤➳ ➡➢➭➥➦➩➢
❏
➚➥➭➤➽➻➥➺➦➭➤ ➥➚ ➳➤➻➯➧➝
❻♥❷❷❼ ❩❽❨❞❩❨❾❞❾❨❬❩
by Stella Wilder
➃➄➅➆➇➈➉➊➋ ➉➅➌➅➇➃ ➍➎➋ ➏➐➍➑
➊➒➅➆ ➓➔➆➃➄➈➉➊ →➣ ➇↔↕➙➙➛ ➜➝➙➞↕➟
➓➠➟➡ ↔➠➞➛➣➋ ➣➠➢ ➛➟↕ ➛ ➥➠➠➞➦➡➛↔➢➟↕➞ ➛➡➞
➥➟↕➥➛➟➝➠➢➧ ➝➡➞➝➨➝➞➢➛➙➋ →➢↔ ↔➩↕➟↕ ➛➟↕ ↔➝➫↕➧
➭➩↕➡ ➣➠➢ ➫➛➣ ➙↕↔ ➣➠➢➟ ➡➛↔➢➟➛➙➙➣ ↕➡↕➟➥↕↔➝➯
➞↕➫↕➛➡➠➟ ➥↕↔ ↔➩↕ →↕↔↔↕➟ ➠➲ ➣➠➢ ➦➦ ➭➩➝➯➩ ➯➛➡
➟↕➧➢➙↔ ➝➡ ➢➡➝➡↔↕➡↔➝➠➡➛➙ ➩➛➟➫ ↔➠ ➠↔➩↕➟➧➳ ➊➠➢
➛➟↕ ➯➢➟➝➠➢➧ ➛➡➞ ➝➡➞➢➧↔➟➝➠➢➧➋ ➛➡➞ ➣➠➢ ➭➝➙➙
➛➙➭➛➣➧ ↕➵➸➙➠➟↕ ➛➡ ➠➸➸➠➟↔➢➡➝↔➣ ↔➩➛↔ ➝➧ ➸➟↕➦
➧↕➡↔↕➞ ↔➠ ➣➠➢➳ ➊➠➢ ➛➟↕ ➡↕➨↕➟ ➠➡↕ ↔➠ ➸➟➠➫➠↔↕
➣➠➢➟➧↕➙➲➋ ➛➡➞ ➣➠➢ ➯➛➡➡➠↔ ➛→➝➞↕ ↔➩➠➧↕ ➭➩➠ ➞➠➺
➣➠➢ ➭➝➙➙ ➥➠ ➠➢↔ ➠➲ ➣➠➢➟ ➭➛➣ ↔➠ ➛➨➠➝➞ ➭➩➛↔ ➝➧
➯➠➫➫➠➡➙➣ ➙➛→↕➙↕➞ ➛ ➻→➙➠➭➩➛➟➞➳➼ ➔➡➞↕↕➞➋ ↔➩➝➧
↔➟➛➝↔ ➝➧ ➧➠ ➧↔➟➠➡➥ ➝➡ ➣➠➢ ↔➩➛↔ ➝↔ ➫➛➣➋ ➛↔ ↔➝➫↕➧➋
➽↕↕➸ ➣➠➢ ➲➟➠➫ ➥➠➝➡➥ ➛➲↔↕➟ ➭➩➛↔ ➣➠➢ ➽➡➠➭ ➝➧
➟➝➥➩↔➲➢➙➙➣ ➣➠➢➟➧➾ ➊➠➢ ➛➟↕ ➭➝➙➙➝➡➥ ↔➠ ➧➢→➚↕➯↔
➣➠➢➟➧↕➙➲ ↔➠ ➛➙➙ ➫➛➡➡↕➟ ➠➲ ➩➛➟➞➧➩➝➸ ➝➡ ➠➟➞↕➟ ↔➠
➟↕➛➯➩ ➣➠➢➟ ➥➠➛➙➧➳
➪➆➔➈➉➊➋ ➉➅➌➅➇➃ ➍➶
➹➘➴ ➷➬➮➱✃ ❐❒❮❰➮ÏÐ ❐❐Ñ ➦➦ ➔↔ ➫➛➣ →↕ ↔➝➫↕
➲➠➟ ➣➠➢ ↔➠ ➥➠ ↔➩➟➠➢➥➩ ➣➠➢➟ →↕➙➠➡➥➝➡➥➧ ➛➡➞
➞↕➯➝➞↕ ➭➩➛↔ ↔➠ ➽↕↕➸ ➛➡➞ ➭➩➛↔ ↔➠ ↔➠➧➧➳ ➈➠➡Ò↔
→↕ ➩➛➧↔➣➋ →➢↔ ↔➟➢➧↔ ➣➠➢➟ ➝➡➧↔➝➡➯↔➧➳
ÓÔÕÖ➴ ➷❰➮ÏÐ ❐❒❮×ØÙÚÐ ❐❐Ñ ➦➦ ➜➩➛↔ ➣➠➢
✷✠✡☛ ❆☞✌✍✎✌ ❋✏✑✒ ✓✐❧✲
✈❡r ✔♦① ❊❞✐t✐♦♥✱ ✸✸➆
✕t✖ ❲✖❡❡❧✗ ❊①✘❡❧❧❡♥t
✘♦♥❞✐t♦♥✱ ❧✐❦❡ ♥❡✇✗ ✙
✚❧✐ ❞❡ ♦✛t✚✗ ✜✸✕❦
✕✢✣✲✤✥✕✲✤✣✣✣♦r
✕✢✣✲✤✥✕✲✕✸✦✸
▼✧★✪ ★✫✫✬✬✬
❯❱❲❳❳❨❯ ❳❩❬❭❲❪❫
❴❵❜❝❴❞❵❝❜❴❡❵
❞❢❣❴ ✐ ❥❦❧♠♠❦
♥♣q rst✉✐✉✈✇① ①
②③❧④♠❦⑤ ⑥⑦ ❥④⑧♠⑨ s⑩③④❶③❷❶♠
❥♠❸❹❧④❦⑤ s❸❸♠⑨⑨ ♣❺❦❧⑤
❻② ❥❦⑥❧③❼♠
îïðñ òóññô îïðñ
❙❚❯❱❙❯❲❱❳❚❚❚
✴✩✩✵✶ ✣✓ ✤✖✥✥ ✛✣✜✚✖★✒✓
➌➾➊➄➌➃➚➄➪➃➾➪
750 - Houses For
Rent Baker Co.
❏❑❄▲■❑❖❆ ▼❉◗❉❋■❘■◗❖
✮ ✤✘✥✯ ✙✣ ✰✘✢✥✒ ✱✓✒✒✯✳
➧➇ ➌➾➊➄➌➊➶➄➹➹➾➃
æÜ✃àã❐çÖ
▼❄❅❅❆ ❇❉❋●❍❉❅■
✕✘✚✙♦✓✒✭ ✢✘✓★✒✜✭ ♣✓♦✖✙
✕✬✣✙✣✚ ✘✗✘✖✥✘✫✥✒✳
ßÛÝ
P✰✿❀✼ ❁ ✳✾✿✱✳✹✻ ✾✼❂❃
1001 - Baker County
Legal Notices
✣♦✙✫♦✖✥★✖✜✢✚✭ ✖✓✓✖✢✘✙✒★
✱✘✥✥ ✵✸✹✪✻✼✽✪✾✻✿✹ ✣✓
ã❐äÔÒÑ❒ÑÖ
✸✹✺✻✼ ✴✺ ✴✺✽✾
✤✇✘ ✓✒✧✣★✒✥✒★
✩✪✫★✓✧ ✬✣✧✒✭ ✚✒✗✒✓✘✥
➡➨ ➩➫➭➯➉ ➡➨ ➲➳➝➵
ÚèéêëØìêèëÞíÖ
þ ÿ
❇✓✣✤✜✥✒✒ ✦✒✚✣✗✖✣✓
➸➧→➍➎➣➆ ➓➔ ➺➍➻➣➇ ➼➓➎➽
åßß áâÜæ æÚçÛåß çÚÚèÝé
745 - Duplex Rentals
Union Co.
Ð✃✃àÒÓá
➤➥➦➦➜➈➧➋➉ ➊↔➎➉ ➑➍↔➎ ➞ ➆➣➒
➠➨➩➞➛
➙➩➻➛
➪➶➹
➡➣➢ ➒➍➓➔➎➉ ➔➣➢ ➇↕➙↔➋
→
➠➡➢↔➤
➥➦
✚✒✙✙✖✜✢ ✜✒✘✓
➭➭➭➭➭➭➭➭➭➭➭
➯➲➳➵➸➺➻➻➼➽➾➸
➚➼➪➸➳➼➶
➚➹➪➘➲➴➸➳➺➷➸➬ ➮➽➴➳➱
➚➹➵➸➳➸➬ ➯➴➹➳➼✃➸
➯➲➘➸➳ ➶➺➷➸ ❐❒❮❰ÏÐ❮
➭➭➭➭➭➭➭➭➭➭➭
ÑÒÓÔÑÕÖÔÕÓÕ×
ÖÓØØ ÓÑÙÚ ÛÙÜ
ÝÞßàá âãÙä
⑨⑩❶❩⑨❶❷❩❸❸⑨⑩
▲❅❇❉❅❊❋❍■❍❊❏❅❑◆◗❘❳❩
✇ æææ
① è ② éêì
❱✒✓✔ ✕✓✖✗✘✙✒ ✚✛✒✜✖✛
SECURE STORAGE
②③③④q⑤❢ ⑥q②⑦④⑧⑧ ✐♠❦♦
1001 - Baker County
Legal Notices
✞✟✠✡☛☞✌ ✍✎✏✎✡✑
SAF-T-STOR
✐❥❦❧♠♥♦ ♣qr st✉❧❥✐♠✐♦
930 - Recreational
Vehicles
805 - Real Estate
❨❩❬❭❪❫❴ ❵ ❛❜❝❞ ❵ ❡❝❢❣❤
✴✵✷✸✹✻✾ ✿❀
❉✍✎❉✏✑✒✍✓✔
✕✖✗✘✙✚✛✜
▼✪✬✭✮✯✰
✬✪✪✬ ✱✲✳✭✮✯
✴❡✭✬❡✵✭✮✯✰ ✬✪✪✬ ♥✉❡✵✭✮✯
✱✲✳✭✮✯✰
✬✪✪✬ ♥❋✉✲✵✭✮✯
✢✣✤✥✦✧★ ✧✢✤✩
✷ ✶✸✹✺ ✻✼✽✾✼ ✿✾
✻❀❁❂✽❃✸✿✽✾❄ ✶✸✿❅
➤ ➤
❝
✁ ✁
✶
s õ ✁ ÷ô ❛ ÷ s î ✂ ô ✉✄ ú
❣ þ ❛ ÷ô s ü ❙ ôñ ✉✄ ❢ îþ
s ò îþ ñ ❜ î ï ✄✁❝♣✉✄ ü
✩☎✆✝ ð ✞ ü
❈❛ õõ
ðù ✶ ú ☎✝✺ ú ✟ ø ✺ ø
➊➤➺➽➭➯➪➡➯➥➧➬
↔➞↕ ➸➽➭➤➺ ➻➥➽➸➡➤➳ ➸➡➬ ➛➙➑
➞➱➄ ➑➤➽➡➯➥➧ ↕➱➆ ➂➒
➛➱➙➙
✃➓➻➤➸➺➸➧➡ ➣➸➻➻➤➨ ➸➭➤➸
➧➤➸➭ ➈➻➳ ➃➷➨ ➱➙ ➸➧➳
➆➻➳➤➭ ➋➭➤➤➴ ➇➳↔❐
➍➸➽➴ ➂➸➼➤➺ ➸➧➳
➄➺➡➯➵➸➡➤➳ ➋➥➦➧➡➨
➄➼➪➤➧➺➤➺➬
➍➸➽➴ ➂➸➼➤➺➠ ➀➧➡➤➭➤➺➡ ❒
➉➤➤➺➬ ❮❰➘↔➹➜
➄➺➡↔ ➄➼➪➤➧➺➤➺➬ ❮➞➹➙↔➙➙
➂➥➡➸➻➬ ❮➹➛➘↔➹➜
➇➤➸➻ ➅➸➭➴➤➡ ➣➸➻➦➤
➚➭➥➵ ➂➸➼ ➇➥➻➻➬
➒➸➧➳➬ ❮➛➠↕➙➙
➑➡➭➦➽➡➦➭➤➬ ❮➙
➂➥➡➸➻➬ ❮➛➠↕➙➙
➅➯➧➯➵➦➵ ➍➯➳➬
❮➛➠➙➙➙
➑➤➽➡➯➥➧ ➋↔
➂➢➤ ➚➥➻➻➥➷➯➧➩ ➽➥➧➳➯➡➯➥➧➺
➸➧➳ ➡➤➭➵➺ ➥➚ ➺➸➻➤ ➸➭➤
➭➤➾➦➯➭➤➳ ➚➥➭ ➸➻➻ ➪➭➥➪➤➭➝
➡➯➤➺ ➺➥➻➳➬
➛↔ ➄➸➽➢ ➪➦➭➽➢➸➺➤➭ ➷➯➻➻
➲➤ ➯➺➺➦➤➳ ➸ Ï➦➯➡ ➋➻➸➯➵
➊➤➤➳➠ ➭➤➽➥➭➳➤➳ ➸➡ ➡➢➤
➤➼➪➤➧➺➤ ➥➚ ➡➢➤ ➪➦➭➝
➽➢➸➺➤➭↔ ➂➢➤ ➪➦➭➽➢➸➺➤➭
➷➯➻➻ ➭➤➽➤➯➫➤ ➥➧➻➨ ➺➦➽➢
➯➧➡➤➭➤➺➡ ➯➧ ➡➢➤ ➪➭➥➪➤➭➡➨
➸➺ ➯➺ ➥➷➧➤➳ ➲➨ ➡➢➤
➋➥➦➧➡➨↔ ➂➢➤ ➋➥➦➧➡➨
➵➸➴➤➺ ➧➥ ➷➸➭➭➸➧➡➨ ➥➭
➩➦➸➭➸➧➡➨ ➭➤➩➸➭➳➯➧➩
➻➯➤➧➺ ➥➭ ➤➧➽➦➵➝
➲➭➸➧➽➤➺↔ ➆➧➨ ➡➯➡➻➤ ➥➭
➻➯➤➧ ➺➤➸➭➽➢ ➯➺ ➡➢➤ ➺➥➻➤
➭➤➺➪➥➧➺➯➲➯➻➯➡➨ ➥➚ ➡➢➤
➪➦➭➽➢➸➺➤➭↔
↕↔ ➋➸➺➢ ➪➸➨➵➤➧➡ ➥➚
➪➭➥➪➤➭➡➨ ➺➢➸➻➻ ➲➤ ➵➸➳➤
➷➯➡➢➯➧ ➛➹ ➲➦➺➯➧➤➺➺
➳➸➨➺ ➥➚ ➡➢➤ ➳➸➡➤ ➥➚
➪➦➭➽➢➸➺➤↔
➑➤➽➡➯➥➧ ➊↔
➑➸➻➤ ➥➚ ➻➯➺➡➤➳ ➪➭➥➪➤➭➡➯➤➺
➺➢➸➻➻ ➡➸➴➤ ➪➻➸➽➤ ➥➧
➂➦➤➺➳➸➨➠ ➑➤➪➡➤➵➲➤➭
➛➜➠ ↕➙➛➜ ➸➡ ➛➙➬➙➙ ➸↔➵↔
➥➧ ➡➢➤ ➺➡➤➪➺ ➥➚ ➡➢➤
➍➸➴➤➭ ➋➥➦➧➡➨ ➋➥➦➭➡➝
➢➥➦➺➤➠ ➛➘➘➹ ➂➢➯➭➳
➑➡➭➤➤➡➠ ➍➸➴➤➭ ➋➯➡➨➠
➈➭➤➩➥➧↔
➊➥➧➤ ➸➧➳ ➊➸➡➤➳ ➡➢➯➺ ➜➡➢
➳➸➨ ➥➚ ➆➦➩➦➺➡➠ ↕➙➛➜↔
➍➆➎➄➇ ➋➈➏➁➂➐
➍➈➆➇➊ ➈➉
➋➈➅➅➀➑➑➀➈➁➄➇➑
➟➯➻➻➯➸➵ Ð➍➯➻➻Ñ ➃➸➭➫➤➨➠
➋➥➵➵➯➺➺➯➥➧ ➋➢➸➯➭
♠qr❧s✈❧s
➅➸➭➴ ➄↔ ➍➤➧➧➤➡➡➠
➋➥➵➵➯➺➺➯➥➧➤➭
①s ✐❥❧
➍➭➦➽➤ ➆↔ ➁➯➽➢➥➻➺➠
➋➥➵➵➯➺➺➯➥➧➤➭
③❵④❧s ❴⑤⑥⑦
⑧❧s❵❤⑨
➒➤➩➸➻ ➁➥↔ ➙➙➙➹➹➹➶➛
➓➦➲➻➯➺➢➤➳➬ ➆➦➩➦➺➡ ➛➹➠
↕↕➠ ↕➘➠ ➑➤➪➡➤➵➲➤➭ ➹➠
↕➙➛➜
➊➂❸❼❼❿➈❿❶❷❼ ❹❶➇ ➋❶❼❻➂➇❼➉
ÒÓÔÕÒÖÖ×Õ ØÙÒÚÛÖ ÜÝ
Þßàá
âÞ ãäåæ
çèéçèéêÜë àäìí ãäåæ
îîîîîîéïïÝ ëðñðòðíóð
ôõ öì÷ð øä øùìø óðòøìôí
øòúõø ÷ðð÷ ûøùð üýðð÷ äñ
âòúõøþÿ ð ❡ ðóúøð÷ ❜
❏ áÞÞ ✁ à àß ▲ ëáã ✂ á
ßãý ❏✄ Þâ ☎ ãá ▼ àß ▲ ê
ëáã ✂ á ❘ ßÞ âáãßãâÞ ❇✁
â ❚ á áãâ ☎ ëáâ ✁❘ ìõ ● òìíê
øäò ❘ øä ß ▼ áë ☎ â ☎ âàá ❘ ìõ
âòúõøðð ❘ ôí ñì ❢ äò äñ
áàá ✂ ê
▼ Üëâ ● ß ● á
âëÜã ☎✂ ëá ●☎ Þâëßâ ☎ Üã
Þ ✁ Þâá ▼ Þ ❘ ☎ ã ✂ å û ✭▼ áëÞ ✭ ÿ ❘
ßÞ ýáÞ ☎● ãßâáý ãÜ ▼☎ ê
ãáá ÝÜë ▼ ßãã ▼ Üëâê
● ß ● á ❘ àà ✂ ý ❇ ß ßàà ☎ áý
▼ Üëâ ● ß ● á ëáÞÜ ✄ ë ✂ á ❘
❇ áãáÝ ☎✂☎ ßë ✁ ÜÝ â ❚ á
Þá ✂✄ ë ☎ â ✁ ☎ ãÞâë ✄▼ áãâ ❘
☎ âÞ Þ ✄✂✂ áÞÞÜëÞ ßãý
ßÞÞ ☎● ãÞå ❘ ìõ ❇ ðíðñôóôìò ❘
÷ìøð÷ ✽✆ é ✝✆ éç ✞✟❘ òðê
óäò÷ð÷ ✽✆ é ✽✆ éç ✞✟❘ ìõ ☎ íê
õøòúöðíø ãäå ❇✞✟✸✟ ç ✞✞✞
ôí øùð Üññôóôì ❖ ëðóäò÷õ äñ
❇ ì ✠ ðò ✂ äúíø ❘ Üòð ✡ äí ❘
✇ ùôóù óä ❢ ðòõ øùð ñä ❖❖ ä ✇ ê
ôí ✡ ÷ðõóòô ❜ ð÷ òðì ❖ ♣ òä ♣ ê
ðòø õôøúìøð÷ ôí ❇ ì ✠ ðò
✂ äúíø ❘ Üòð ✡ äíæ â ❚ á
▲ áÞâ ❚ ßàÝ ÜÝ â ❚ á
ÞÜ ✄ â ❚ áßÞâ ◗✄ ßëâáë
ÜÝ â ❚ á ÞÜ ✄ â ❚ áßÞâ
◗✄ ßëâáë ÜÝ Þá ✂ â ☎ Üã
é ✝ ❘ âÜ ▲ ãÞ ❚ ☎ ☛ ✽
ÞÜ ✄ â ❚❘ ëßã ● á ïç áßÞâ
ÜÝ â ❚ á ▲☎ ààß ▼ áââá
▼ áë ☎ ý ☎ ßã ❘ ☎ ã â ❚ á
✂ Ü ✄ ãâ ✁ ÜÝ ❇ ß ☞ áë ßãý
Þâßâá ÜÝ Üëá ● Üãå á ❊ ê
✂ á ☛ â ☎ ã ● â ❚ áëáÝëÜ ▼
â ❚ ßâ ☛ Üëâ ☎ Üã ✂ Üãê
❱ á ✁ áý
âÜ ❇ ß ☞ áë
✂ Ü ✄ ãâ ✁ ÝÜë ß ëÜßý
ë ☎●❚ â ÜÝ ▲ ß ✁ ❇✁ ☎ ãê
Þâë ✄▼ áãâ ëá ✂ Üëýáý
▼ ßë ✂❚ é ✝❘ ✞✶✝✸❘ ☎ ã
❇ ÜÜ ☞ ✞ è ✸❘ ☛ ß ● á èéè ❘
❇ ß ☞ áë ✂ Ü ✄ ãâ ✁ ýááý
ëá ✂ ÜëýÞå ßàÞÜ á ❊ ê
✂ á ☛ â ☎ ã ● â ❚ áëáÝëÜ ▼
â ❚ ßâ ☛ Üëâ ☎ Üã ✂ Üãê
❱ á ✁ áý
âÜ ❇ ß ☞ áë
✂ Ü ✄ ãâ ✁ ÝÜë ß ëÜßý
ë ☎●❚ â ÜÝ ▲ ß ✁ ❇✁ ☎ ãê
Þâë ✄▼ áãâ ëá ✂ Üëýáý
▼ ß ✁ ✸✞❘ ✞✶✝✸❘ ☎ ã ❇ ÜÜ ☞
✞ è ✸❘ ☛ ß ● á ✞ ç ✞ ï ❘ ❇ ß ☞ áë
✂ Ü ✄ ãâ ✁ ýááý ëáê
✂ ÜëýÞå ß ☛ ãæ ✽✽ éï ✆✆
ç ✽ Þïçé ✝ ê ✝ çç ✂ äööäí ❖
✠ íä ✇ í ìõæ éç ✽ ï ✽ Þ ß ☎ ëê
☛ Üëâ àßãá ❇ ß ☞ áë ✂☎ â ✁
Üë ✶ è ✽✞ ï âùð óúòòðíø
❜ ðíðñôóôìò ôõæ ● úô ❖ ÷ ▼ äòøê
✡ ì ✡ ð ✂ äö ♣ ìí ❇ äøù øùð
❜ ðíðñôóôìò ìí÷ øùð øòúõê
øðð ùì ❢ ð ð ❖ ðóøð÷ øä õð ❖❖
øùð ì ❜ ä ❢ ðê÷ðõóòô ❜ ð÷ òðì ❖
♣ òä ♣ ðòø øä õìøôõñ øùð ä ❜ ê
❖ ô ✡ ìøôäíõ õðóúòð÷ ❜ øùð
ýðð÷ äñ âòúõø ìí÷ íäøôóð
ùìõ ❜ ððí òðóäò÷ð÷ ♣ úòõúê
ìíø øä ÜëÞ ✽✝ åè ✟ éû ✸ ÿå âùð
÷ðñìú ❖ ø ñäò ✇ ùôóù øùð ñäòðê
ó ❖ äõúòð ôõ öì÷ð ôõ øùð
✡ òìíøäò ❣ õ ñìô ❖ úòð øä ♣ ì
✇ ùðí ÷úð ❘ øùð ñä ❖❖ ä ✇ ôí ✡
õúöõæ
ýð ❖ ôí ❉ úðíø ☛ ì öðíøõæ
ýìøðõæ
ãäå
ßöäúíø
âäøì ❖ æ
ç ✽✆ ç ✞✆✞ è øùòú ✞ é ✆ ç ✞✆✞ è
ç ✞✆ ç ✞✆✞✽ øùòú ç ✟✆ ç ✞✆✞✽
ç ✝✆ ç ✞✆✞✽ øùòú ç ✝✆ ç ✞✆✞✽
✟
✟
✞
✥✞❘✟ ï ✞ å ✝✸
✥✞❘✟✞✽ å ✶✞
✥✞❘ èççåïé
✥ è ❘ èç ✽ å ✞✟
✥ è ❘✟✶ ïå ✟✟
✥✞❘ èççåïé
àìøð ✂ ùìò ✡ ðõæ
✥ çåçç
❇ ðíðñôóôìò ß÷ ❢ ìíóðõæ
✥ é ❘ ç ✟✸ åéç
âäøì ❖ ëð ❉ úôòð÷ øä ëðôíõøìøðæ
✥✞✶❘ ç ✟✝ å ✸ é
âÜâßà ëá ◗✄☎ ëáý âÜ ☛ ß ✁ ê
ÜÝÝæ
✥ éé ✶❘✽✞✸ å ✸✞
❇ òðìõäí äñ øùð ÷ðñìú ❖ ø ❘ øùð
❜ ðíðñôóôìò ùìõ ÷ðó ❖ ìòð÷
ì ❖❖ ä ❜❖ ô ✡ ìøôäíõ õðóúòð÷ ❜
øùð ýðð÷ äñ âòúõø ôööðê
÷ôìøð ❖ ÷úð ìí÷ ♣ ì ì ❜❖ ð ❘
ôíó ❖ ú÷ôí ✡ æ øùð ♣ òôíóô ♣ ì ❖
õúö äñ ✥ é ✞✸❘✶✟✽ å ✝✽ øäê
✡ ðøùðò ✇ ôøù ôíøðòðõø
øùðòðäí ìø øùð òìøð äñ ïå ✟
✪ ♣ ðò ìííúö ❘ ñòäö
è ✆✞✆ éç ✞ è úíøô ❖ ♣ ìô÷ ❘ ♣❖ úõ
ì ❖❖ ìóóòúð÷ ❖ ìøð óùìò ✡ ðõ ❘
ìí÷ ì ❖❖ øòúõøðð ❣ õ ñððõ ❘
ñäòðó ❖ äõúòð óäõøõ ❘ ìí÷ ìí
õúöõ ì÷ ❢ ìíóð÷ ❜ øùð
❜ ðíðñôóôìò ♣ úòõúìíø øä
øùð øðòöõ ìí÷ óäí÷ôøôäíõ
äñ øùð ýðð÷ äñ âòúõø
▲ ùðòðäñ ❘ íäøôóð ùðòð ❜ ôõ
✡ ô ❢ ðí øùìø øùð úí÷ðòê
õô ✡ íð÷ øòúõøðð ❘ ✂ àáßë
ëá ✂ Üã ✂ Üë ☛❘ ✇ ùäõð ì÷ê
÷òðõõ ôõ ✞✞✞ Þ ▲ ✂ ä ❖ úöê
❜ ôì Þøòððø ★✶✟ ç ❘ ☛ äòø ❖ ìí÷ ❘
Üë ✶ èéç ✞❘ ✇ ô ❖❖ äí
✞✞✆✽✆ éç ✞✽❘ ìø øùð ùäúò äñ
✞ çæçç ß ▼❘ õøìí÷ìò÷ øôöð ❘
ìõ ðõøì ❜❖ ôõùð÷ ❜ ÜëÞ
✞✽ èå ✞✞ ç ❘ ßâ â ❚ á ÝëÜãâ
áãâëßã ✂ á âÜ â ❚ á
❇ ß ☞ áë ✂ Ü ✄ ãâ ✁ ✂ Ü ✄ ëâê
❚ Ü ✄ Þá ❘ ✞✶✶✟ ✸ ëý Þâå ❘
❇ ß ☞ áë ❘ Üë ✶ è ✽✞ ï ❘ õð ❖❖ ìø
♣ ú ❜❖ ôó ìúóøôäí øä øùð ùô ✡ ùê
ðõø ❜ ô÷÷ðò ôí øùð ñäòö äñ
óìõù ð ❉ úô ❢ ì ❖ ðíø ûóðòøôñôð÷
ñúí÷õ äò óìõùôðò ❣ õ óùðó ✠ ÿ
øùð ôíøðòðõø ôí øùð
ì ❜ ä ❢ ðê÷ðõóòô ❜ ð÷ òðì ❖
♣ òä ♣ ðòø ✇ ùôóù øùð ✡ òìíê
øäò ùì÷ äò ùì÷ ♣ ä ✇ ðò øä
óäí ❢ ð ìø øùð øôöð ôø ð ❡ ðê
óúøð÷ øùð ýðð÷ äñ âòúõø ❘
øä ✡ ðøùðò ✇ ôøù ìí ôíøðòðõø
✇ ùôóù øùð ✡ òìíøäò äò ùôõ
õúóóðõõäòõ ôí ôíøðòðõø ìóê
❉ úôòð÷ ìñøðò øùð ð ❡ ðóúøôäí
äñ øùð ýðð÷ äñ âòúõø ❘ øä
õìøôõñ øùð ñäòð ✡ äôí ✡ ä ❜❖ ôê
✡ ìøôäíõ øùðòð ❜ õðóúòð÷
ìí÷ øùð óäõøõ ìí÷ ð ❡ ê
♣ ðíõðõ äñ õì ❖ ð ❘ ôíó ❖ ú÷ôí ✡
ì òðìõäíì ❜❖ ð óùìò ✡ ð ❜
øùð øòúõøððå ãäøôóð ôõ ñúòê
øùðò ✡ ô ❢ ðí øùìø ìí ♣ ðòõäí
íìöð÷ ôí ÜëÞ ✽✝ åèè ✽ ùìõ
øùð òô ✡ ùø øä ùì ❢ ð øùð ñäòðê
ó ❖ äõúòð ♣ òäóðð÷ôí ✡ ÷ôõê
öôõõð÷ ìí÷ øùð ýðð÷ äñ
âòúõø òðôíõøìøð÷ ❜ ♣ ì ê
öðíø øä øùð ❜ ðíðñôóôìò äñ
øùð ðíøôòð ìöäúíø øùðí
÷úð ûäøùðò øùìí øùð ♣ äòê
øôäí äñ ♣ òôíóô ♣ ì ❖ øùìø
✇ äú ❖ ÷ íäø øùðí ❜ ð ÷úð
ùì÷ íä ÷ðñìú ❖ ø äóóúòòð÷ÿ ❘
øä ✡ ðøùðò ✇ ôøù øùð óäõøõ ❘
øòúõøðð ❣ õ ìí÷ ìøøäòíð õ ❣
ñððõ ❘ ìí÷ óúòôí ✡ ìí äøùðò
÷ðñìú ❖ ø óäö ♣❖ ìôíð÷ äñ ôí
øùð ãäøôóð äñ ýðñìú ❖ ø ❜
øðí÷ðòôí ✡ øùð ♣ ðòñäòöê
ìíóð òð ❉ úôòð÷ úí÷ðò øùð
ýðð÷ äñ âòúõø ìø ìí øôöð
íäø ❖ ìøðò øùìí ñô ❢ ð ÷ì õ
❜ ðñäòð øùð ÷ìøð ❖ ìõø õðø
⑩❶❶❷ ❸ ❹❺❺❷ ❻❼❶❷ ❽❶❾❿➀
➁➂❶➃ ➄❺❺➅ ❿➆ ➇❾❶ ➁➂❸❼❼❿➀
➈❿❶❷➉