The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, July 20, 2018, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❋✆✡✎✞☞✱ ✏✑✍☞ ✒✓✱ ✒✓✔✕
❘✖✗❘✖✘✙✚✛✜
❘✖✢✛❘✙
✣✤✦✧✦✧★✩✦✤✪✩✤✬✭★
✤✭✧✣✣✧✪✩
❉✮✯ ✰✲ ✳✴✵✶✯✷✸✹
✳✴✐ ✺✶✯ ✻✷✴✐✯✶✼ ✰✽✯
❲✷❛❛✲✾✷✹❲✽✳✰✿✷✴
◆✷✰✳✲✴✷❛ ❀✲✶✯✸✰ ✽✷✸
✳✿❁✲✸✯✻ P✽✷✸✯ ❂
❁✮♣❛✳✵ ✮✸✯ ✶✯✸✰✶✳✵✹
✰✳✲✴✸t❃✽✯✸✯ ✳✴✵❛✮✻✯
✰✽✯ ✸✯✷✸✲✴✷❛ ✵✷✿❁✹
✺✶✯ ✶✯✸✰✶✳✵✰✳✲✴✸ ✳✴
❁❛✷✵✯ ✯✷✵✽ ❤✯✷✶ ❄✶✲✿
❏✮✴✯ ✉ ✰✽✶✲✮✐✽ ❅✵✰t
❆✉❇
❈ ❊●❍■❑▲▼❖ ●◗✹
❛✲✾✯✻ ✲✴❛❤ ✳✴ ✺✶✯ ❁✳✰✸
✸✮✶✶✲✮✴✻✯✻ ♣❤ ✻✳✶✰✼
✶✲✵❦✼ ✲✶ ✵✲✿✿✯✶✵✳✷❛
✶✳✴✐✸ ✷✴✻ ✳✴ ✷✶✯✷✸ ✴✲✰
✵✲✴✻✮✵✳✈✯ ✰✲ ✶✷❁✳✻
✺✶✯ ✸❁✶✯✷✻✼ ✷✰ ✷ ✿✳✴✳✹
✿✮✿ ✵❛✯✷✶✷✴✵✯ ✲❄ ✷❛❛
❙✷✿✿✷♣❛✯ ✿✷✰✯✶✳✷❛
✾✳✰✽✳✴ ✷ ✶✷✻✳✮✸ ✲❄ ❆
❄✯✯✰ ❄✶✲✿ ✰✽✯ ✯✻✐✯
✲❄ ✰✽✯ ❁✳✰ ✷✴✻ ❄✶✯✯ ✲❄
✲✈✯✶✽✷✴✐✳✴✐ ✿✷✰✯✹
✶✳✷❛t r✸✯ ✯❯✳✸✰✳✴✐ ❁✳✰✸
✾✽✯✶✯✈✯✶ ❁✲✸✸✳♣❛✯t
❈ ❊●❍■❑▲▼❖ ❍❱❖❳
♣✯ ✷✰✰✯✴✻✯✻ ✷✰ ✷❛❛
✰✳✿✯✸ ✷✴✻ ✵✲✿❁❛✯✰✯❛❤
✯❯✰✳✴✐✮✳✸✽✯✻ ❁✶✳✲✶ ✰✲
❛✯✷✈✳✴✐t
❈ ❨▼▲❖❩❬❖ ❭❪❳❫
✵✷✿❁✺✶✯✸ ✷✶✯ ✶✯✹
q✮✳✶✯✻ ✰✲ ✽✷✈✯ ✷ ✰✲✲❛
✰✽✷✰ ✵✷✴ ✸✯✶✈✯ ✷✸ ✷
✸✽✲✈✯❛ ✷✴✻ ✲✴✯ ✐✷❛✹
❛✲✴ ✲❄ ✾✷✰✯✶ ✳✴ ✰✽✯✳✶
❁✲✸✸✯✸✸✳✲✴t❃✽✯ ✳✴✰✯✴✰
✲❄ ✰✽✳✸ ✶✯q✮✳✶✯✿✯✴✰ ✳✸
✰✲ ✯✴✸✮✶✯ ✳✴✻✳✈✳✻✮✷❛✸
✾✳✰✽ ✷ ✵✷✿❁✺✶✯ ✽✷✈✯
✰✽✯ ✰✲✲❛✸t P✲✶✰✷♣❛✯
✵✲✲❦✳✴✐ ✸✰✲✈✯✸ ✮✸✳✴✐
❛✳q✮✯✺✯✻ ✲✶ ♣✲✰✰❛✯✻
✐✷✸ ✷✴✻ ✾✲✲✻✹♣✮✶✴✹
✳✴✐ ✸✰✲✈✯✸ ✯q✮✳❁❁✯✻
✾✳✰✽ ✷ ✵✽✳✿✴✯❤ ✰✽✷✰
✳✸ ✷✰ ❛✯✷✸✰ ❴ ❄✯✯✰ ✳✴
❛✯✴✐✰✽ ✾✳✰✽ ✷ ✸❁✷✶❦✹
✷✶✶✯✸✰✳✴✐ ✸✵✶✯✯✴
✵✲✴✸✳✸✰✳✴✐ ✲❄ ❝✹✳✴✵✽
✿✯✸✽ ✽✷✶✻✾✷✶✯ ✵❛✲✰✽
✷✶✯ ✷❛❛✲✾✯✻t
❈ ❵❖▼ ❩❜ ❞❫●▲❞❩●◗
♣✶✳q✮✯✰✰✯✸ ✳✸ ❁✯✶✿✳✰✹
✰✯✻ ✮✴✻✯✶ ✰✽✯ ✸✷✿✯
✶✯✸✰✶✳✵✰✳✲✴✸ ✷✸ ✵✷✿❁✹
✺✶✯✸ ✷✸ ✻✯✸✵✶✳♣✯✻
✷♣✲✈✯t
❈ ❡❍❩❢❪❬❣❥ ▼❧❞▼■❳
✾✳✰✽✳✴ ✯✴✵❛✲✸✯✻ ✈✯✹
✽✳✵❛✯✸ ✷✴✻ ♣✮✳❛✻✳✴✐✸✼
✲✶ ✷✶✯✷✸ ✵❛✯✷✶✯✻ ✲❄
❙✷✿✿✷♣❛✯ ✿✷✰✯✹
✶✳✷❛ ✾✳✰✽ ✷ ✿✳✴✳✿✮✿
✵❛✯✷✶✷✴✵✯ ✲❄ ❆ ❄✯✯✰t
❈ ♠■▼▲●❳❪❬❣ ●
✿✲✰✲✶✳♥✯✻ ✈✯✽✳✵❛✯
✲❄❄ ◆✷✰✳✲✴✷❛ ❀✲✶✯✸✰
❡♦❖❳▼❍ ▲❩●s❖✇
❈ ♠■▼▲●❳❪❬❣ ●
✿✲✰✲✶ ✈✯✽✳✵❛✯
✲✴ ◆✷✰✳✲✴✷❛ ❀✲✶✹
▼❖❳ ❡♦❖❳▼❍ ▲❩●s❖
✾✽✯✶✯ ✈✯✐✯✰✷✰✳✲✴
✲✶ ✲✰✽✯✶ ❙✷✿✿✷♣❛✯
✿✷✰✯✶✳✷❛ ✵✲✿✯✸ ✳✴✰✲
✵✲✴✰✷✵✰ ✾✳✰✽ ✰✽✯ ✈✯✹
✽✳✵❛✯➆✸ ✮✴✻✯✶✵✷✶✶✳✷✐✯t
❈ ①▼❪❬❣ ❩❬ ● ❞◗❩❖▼s
◆✷✰✳✲✴✷❛ ❀✲✶✯✸✰
❡♦❖❳▼❍ ▲❩●s ❭❫▼▲▼
✷✵✵✯✸✸ ✽✷✸ ♣✯✯✴ ✳✿✹
❁✯✻✯✻ ✲✶ ♣❛✲✵❦✯✻ ♣❤
✯✷✶✰✽✯✴ ♣✯✶✿✼ ❛✲✐✸✼
♣✲✮❛✻✯✶✸✼ ♣✷✶✶✳✯✶✼ ♣✷✶✹
✶✳✵✷✻✯ ✲✶ ✐✷✰✯t
❀✲✶ ✿✲✶✯ ✳✴❄✲✶✿✷✹
✰✳✲✴ ✷♣✲✮✰❲✷❛❛✲✾✷✹
❲✽✳✰✿✷✴ ◆✷✰✳✲✴✷❛
❀✲✶✯✸✰ P✮♣❛✳✵ r✸✯
②✯✸✰✶✳✵✰✳✲✴✸✼ ✈✳✸✳✰ ✰✽✳✸
✾✯♣✸✳✰✯ ✷✰❇ ✽✰✰❁❇③③
✾✾✾t❄✸t❄✯✻t✮✸③✾✷❛✹
❛✲✾✷✹✾✽✳✰✿✷✴ ✲✶ ✵✷❛❛
❴④✉✹❴⑤❆✹✉⑤❆④t
✩⑥✤✧✣⑦⑧⑨⑨✧⑩
✦✧★✧✦⑦✬✤✦
❃✽✯ ✶✯✸✯✶✈✲✳✶✳✸
✷♣✲✮✰ ❶❶❁✯✶✵✯✴✰ ❄✮❛❛✼
✷✴✻✽✷✸ ♣✯✯✴ ✸✰✲✵❦✯✻
✾✳✰✽✷❁❁✶✲❯✳✿✷✰✯❛❤
❷✼❴❸❸❛✯✐✷❛✹✸✳♥✯ ✷✴✻❴❸❸
✰✶✲❁✽❤✹✸✳♥✯ ✶✷✳✴♣✲✾
❳▲❩❱❳✇❡❩❍▼ ❫❩◗s❩❹▼▲
✰✶✲✮✰ ✷✶✯ ✷❛✸✲ ✷✈✷✳❛✷♣❛✯t
❃✽✯♣✲✷✰❛✷✮✴✵✽✳✸
❄✮✴✵✰✳✲✴✷❛ ✷✴✻ ✻✲✵❦ ✳✸
✳✴ ❁❛✷✵✯t
❚ ✁ ✂✄☎✁✆✝✁✆ ✫ ✥✞✟✁✆ ✠✡☛☞ ✌✁✆✞✍✎
✙✖❘❘✚❺❻✖ ❘✛✘❼ ❻✖✘❼❽ ✙✛ ❺✖✘❾✙✚❿❾❻ ❘✖❼ ➀✛❾✜✙✘✚✜ ❻✘➁✖ ✙❘✘✚❻ ✚✜ ✙➂✖ ✖❻➁➂✛❘✜ ➀✛❾✜✙✘✚✜❽
➃➄➅➇ ➈➉➄➊➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➏→➣➒↔➓↕➒➐➙➛➜➒
➝➞➟ ➠➡➢➤➥➦➧➤ ➥➡➨➞➩➫ ➭➯➲➳➳ ➵➞➞➥ ➦➸➡➺➞ ➧➥➫ ➤➦➻➞➫➦➼➞ ➽➦➼➞➾➚➪➞ ➫➡➢➩➶➞ ➡➵ ➥➪➞ ➽➦➼➞➹➫ ➘➩➞➺➧➡➢➫ ➤➦➻➞ ➴ ➷➩➞➞➤ ➬➦➼➞ ➴ ➧➫ ➡➸➺➧➡➢➫ ➥➪➞ ➮➩➫➥ ➥➧➻➞ ➱➡➢ ➫➞➞
➧➥➫ ➞➻➞➩➦➽➟ ➨➦➥➞➩➾
Seeing red,
seeing green
✦ ❚✧★ ✩✪✪★✫✫ ✬✭✩✮ ✯✰✱✧✲ ✲★✫✲ ✳✭✵✬ ✶✩✲✰★✷✪★✹ ✩✷✮ ✲✧★
✫✲★★✶ ✲✬✩✰✺ ✯✰✱✧✲ ✲★✫✲ ✳✭✵✬ ✺✵✷✱✫ ✩✷✮ ✺★✱✫✹ ✻✵✲ ✲✧★
✫✪★✷✰✪ ✬★✼✩✬✮✫ ✩✲ ✩ ✱✬★★✷✽✧✵★✮ ✩✺✶✰✷★ ✺✩✾★ ✩✬★ ✱✬★✩✲
✃❐ ❒❮❐❰Ï ❮❐Ð❰❮Ñ ÒÓ❮ ✃ÔÕÔÖ❒
×Ø✃ÔÙÙ ÔÚ Ï✃❰Ï ÛÓ× ❒❐Ï ÏÓ ✃ÔÕ❐
ÑÓÐÖ✃ÔÙÙÜ
ÝÞÙÚÓ ÛÓ× ßÔ❒✃Ï ❒❐Ï ÏÓ ❐❰Ï ÚàßÓ❮❐ÚÜá
âÓ×❮ ÕÖ❐❐Ú ÐÔÙÙ Ø❐❮✃❰ØÚ ÑÔÚØ×Ï❐
Ï✃❰Ï Ï✃ÔÚ ã×❰ÙÔä❐Ú ❰Ú ❰ ❮❐Ð❰❮Ñå ❒❮❐❰Ï
Ó❮ ÓÏ✃❐❮ÐÔÚ❐Ü
æ×Ï ÛÓ×❮ Ù×Ö❒Ú ÐÔÙÙ ❰❒❮❐❐å ❰ÖÑ
Ð✃ÓÙ❐✃❐❰❮Ï❐ÑÙÛÜ
çÓ ÏÓ ÚØ❐❰ÕÜ
âÓ×❮ ❮❐Ú×ÙÏÚ ß❰Û è❰❮Ûå ❰Ú Ï✃❐ ß❰❮é
Õ❐Ï❐❮Ú ❮❐ßÔÖÑ ×Úå ê×Ï ÔÖ ßÛ ❐ëØ❐❮Ôé
❐Öì❐ ÔÏàÚ ìÓßßÓÖ Ï✃❰Ï ÓÖ ❰ ÚÏ❐❐Ø Ï❮❰ÔÙ
✃ÔÕÔÖ❒ Ó×Ï Ï❰Õ❐Ú ❰êÓ×Ï ✃❰ÙÒ ❰Ú ß×ì✃
ÏÔß❐ ❰Ú ✃ÔÕÔÖ❒ ÔÖÜ
ÞÖÑ ÐÔÏ✃ ìÓÖÚÔÑ❐❮❰êÙÛ Ò❐Ð❐❮ ❒❰ÚØÚå
Ð✃Ôì✃ ì❰Ö Ò❮Ô❒✃Ï❐Ö ÓÏ✃❐❮ ✃ÔÕ❐❮Ú ❰ÖÑ
ÒÓ❮ ❰ÙÙ í ÕÖÓÐ ❰ÏÏ❮❰ìÏ Ø❮❐Ñ❰ÏÓ❮ÚÜ
îÔÑÚå ÓÐÔÖ❒ ÏÓ Ï✃❐Ô❮ ÏÓ×❒✃ Ï❐ÖÑÓÖÚ
❰ÖÑ ÙÔßê❐❮ ÙÔ❒❰ß❐ÖÏÚå Ï❐ÖÑ ÏÓ Ï❰Õ❐
Ø❰❮ÏÔì×Ù❰❮ ❰Ñè❰ÖÏ❰❒❐ ÓÒ ❒❮❰èÔÏÛå
ì❰❮❐❐ÖÔÖ❒ ÑÓÐÖ ❮ÓìÕéÚÏ❮❐ÐÖ Ø❰Ï✃Ú ÔÖ
❰ Ð❰Û Ï✃❰Ï ❐ëØÙ❰ÔÖÚ Ï✃❐ Ó❮Ô❒ÔÖ ÓÒ Ï✃❐
Ï❐❮ß ïê❮❐❰ÕÖ❐ìÕ ÚØ❐❐ÑÜð
ñ❮ÔèÔÖ❒ ÏÓ Ï✃❐ Ï❮❰ÔÙ✃❐❰Ñå ✃ÓÐ❐è❐❮å
ÔÚ ❰ ÑÔÒÒ❐❮❐ÖÏ ß❰ÏÏ❐❮Ü
Þ è❐❮Û ÑÔÒÒ❐❮❐ÖÏ ß❰ÏÏ❐❮å ÔÖ Ï✃❐
❀❁ ❂❃❄ ❂❅❆❈❉
❏❍■❑▲▼ ❏❍◆▲P■
ì❰Ú❐ ÓÒ ò❐Ñ óÓ×ÖÏ❰ÔÖ ô❰Õ❐ ÔÖ Ï✃❐
õÙÕ✃Ó❮Ö óÓ×ÖÏ❰ÔÖÚ ÖÓ❮Ï✃Ð❐ÚÏ ÓÒ
æ❰Õ❐❮ öÔÏÛÜ
÷✃❐ ❮Ó❰Ñ ❰ÙÓÖ❒ Ï✃❐ øÓ❮Ï✃ ùÓÐÑ❐❮
òÔè❐❮å ❰ ❮Ó×Ï❐ Ï✃❰Ï Ù❐❰ÑÚ ÏÓ êÓÏ✃ Ï✃❐
ò❐Ñ óÓ×ÖÏ❰ÔÖ ❰ÖÑ ç×ßßÔÏ ô❰Õ❐
Ï❮❰ÔÙÚå ❮❐Ò×Ï❐Ú ❰êÚÓÙ×Ï❐ÙÛ Ï✃❐ ÖÓÏÔÓÖ
Ï✃❰Ï ❒ÓÔÖ❒ ÑÓÐÖ ÔÚ ❐❰ÚÔ❐❮å Ó❮ ❰Ï Ù❐❰ÚÏ
Ò❰ÚÏ❐❮å Ï✃❰Ö ❒ÓÔÖ❒ ×ØÜ
íÖ Ò❰ìÏ Ï✃❐ ❮Ó❰Ñ ❰ÙÙ ê×Ï ÓêÙÔÏ❐❮❰Ï❐Ú
Ï✃❐ ❰Ñè❰ÖÏ❰❒❐Ú Ï✃❰Ï ßÓ❮❐ Ï✃❰Ö ❰
ì❐ÖÏ×❮Û ÓÒ ÑÓ❒❒❐Ñ ❐ÒÒÓ❮Ï êÛ ❰×ÏÓßÓé
ÏÔè❐ ❐Ö❒ÔÖ❐❐❮Ú ú ❰ ìÙ❐è❐❮ ê×Öì✃å ÏÓ ê❐
Ú×❮❐å ÐÔÏ✃ Ï✃❐Ô❮ ❰×ÏÓß❰Ï❐Ñ Ï✃ÔÚ ❰ÖÑ
ìÓßØ×Ï❐❮éìÓÖÏ❮ÓÙÙ❐Ñ Ï✃❰Ï ú ✃❰è❐ ❰Òé
ÒÓ❮Ñ❐Ñ Ø❐ÓØÙ❐ Ð✃Ó ❒❐Ï ❰❮Ó×ÖÑ èÔ❰ ÒÓ×❮
Ð✃❐❐ÙÚ ❮❰Ï✃❐❮ Ï✃❰Ö Ï✃❐Ô❮ ÏÐÓ Ù❐❒ÚÜ
÷Ó Ñ❐Úì❮Ôê❐ Ï✃❐ øÓ❮Ï✃ ùÓÐÑ❐❮
òÔè❐❮ òÓ❰Ñ ❰Ú ❮Ó×❒✃ ÔÚ ÏÓ ❐Ö❒❰❒❐
ÔÖ ❒❮ÓÚÚ ×ÖÑ❐❮ÚÏ❰Ï❐ß❐ÖÏ ú ❰ÕÔÖ ÏÓ
Ú❰ÛÔÖ❒ ❰Ö ❐❮×ØÏÔÖ❒ èÓÙì❰ÖÓ ÔÚ ❰ Ï❮Ôû❐
➃➄➅➇ ➈➉➄➊➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➏→➣➒↔➓↕➒➐➙➛➜➒
❊ ➦➫➥➞➩➤ ➸➩➡➡➼ ➥➩➡➢➥ ➦➸➡➢➤➟ ➧➤ ➝➞➟ ➠➡➢➤➥➦➧➤ ➬➦➼➞➾➚➪➞ ➨➞➫➥ ➫➧➟➞ ➪➦➫
➫➡➻➞ ➡➵ ➥➪➞ ➸➞➫➥ ➶➦➫➥➧➤ s ➘➽➦➶➞➫➾
Ð❰❮ßÜ
íÖÑ❐❐Ñ í ✃❐ÚÔÏ❰Ï❐ ÏÓ ❮❐Ò❐❮ ÏÓ ÔÏ ❰Ú
❰ ❮Ó❰Ñ ❰Ï ❰ÙÙÜ ÷✃❰Ï ÐÓ❮Ñ ÔßØÙÔ❐Ú ❰
ì❐❮Ï❰ÔÖ ÚÏ❰ÖÑ❰❮Ñ Ð✃Ôì✃ ÔÚ Ð✃ÓÙÙÛ
ÔÖ❰ØØ❮ÓØ❮Ô❰Ï❐ ÔÖ Ï✃ÔÚ ìÓÖÏ❐ëÏÜ
í ✃❰è❐ Ï❰ÙÕ❐Ñ ÐÔÏ✃ ÙÓÖ❒ÏÔß❐ æ❰Õ❐❮
öÓ×ÖÏÛ ❮❐ÚÔÑ❐ÖÏÚ Ð✃Ó ❮❐ì❰ÙÙ Ñ❮ÔèÔÖ❒
Ï✃❐ ❮Ó❰Ñ ÔÖ ❮❐❒×Ù❰❮ Ø❰ÚÚ❐Ö❒❐❮ ì❰❮Ú ú
Ð✃Ôì✃ ÔÚ ÏÓ Ú❰Ûå ì❰❮Ú Ï✃❰Ï ÑÓÖàÏ ✃❰è❐
✃ÔØé✃Ô❒✃ ÕÖÓêêÛ ÏÔ❮❐Ú ❰ÖÑ ❐ÖÓ×❒✃
❒❮Ó×ÖÑ ìÙ❐❰❮❰Öì❐ Ï✃❰Ï ❰ ❮❐❰ÚÓÖ❰êÙÛ
û❐ëÔêÙ❐ Ø❐❮ÚÓÖ ìÓ×ÙÑ ÙÔßêÓ ×ÖÑ❐❮
Ï✃❐ßÜ
÷✃❰Ï ❮Ó❰Ñ ÔÚ ÖÓ ßÓ❮❐Ü
ÞÒÏ❐❮ Ñ❐ì❰Ñ❐Ú ÓÒ ê❐ÔÖ❒ Úì×ÙØÏ❐Ñ êÛ
ÚØ❮ÔÖ❒ ÚÖÓÐß❐ÙÏ Ò❮❐Ú✃❐ÏÚ ❰ÖÑ Ú×ßé
ß❐❮ ÑÓÐÖØÓ×❮Ú ❰ÖÑ Ï✃❐ Óìì❰ÚÔÓÖ❰Ù
❰è❰Ù❰Öì✃❐ Ó❮ ÐÔÖÑÚÏÓ❮ßå ê×Ï ❮❰❮❐ÙÛ ÔÒ
❐è❐❮ êÛ ❰ ê×ÙÙÑÓü❐❮àÚ êÙ❰Ñ❐å Ï✃❐ øÓ❮Ï✃
ùÓÐÑ❐❮ òÔè❐❮ òÓ❰Ñ ÏÓÑ❰Û ÔÚ Ù❐ÚÚ ❰
❮Ó❰Ñ Ï✃❰Ö ❰ Ú❐❮Ô❐Ú ÓÒ êÓ×ÙÑ❐❮ Ø❰Ïì✃❐Úå
❒×ÙÙÔ❐Ú ❰ÖÑ ÚÏ❮❐❰ß ì❮ÓÚÚÔÖ❒ÚÜ
ýþþ ÿ ● ✁✴✂❛✄ þ ☎✆
❿✛❾❘ ❯ ❼✘ ❨ ✿ ✛❘➁❽➂✛✢ ✘✙ ❻✛❽✙✚✜✖ ✿ ✚❻❼❻✚❿✖ ✘❘✖✘
Search dogs put their noses to the test
❇✝ ✞✟✠✝ ✡☛☞✌✍✠✠
❋♦✎❲❡✏✑♦✒ ✓❡✇✏ ✔❡✎✈✕✖❡
õø÷õòùòíçõ úÞÚ ÙÓÖ❒ ❰Ú
Ø❐ÓØÙ❐ ❐ëØÙÓ❮❐ Ï✃❐ ØÙ❰Ö❐ÏàÚ ÙÓÖ❐ÙÔ❐ÚÏ
ØÙ❰ì❐ÚåÚ❐❰❮ì✃ ❰ÖÑ ❮❐Úì×❐ Ï❐❰ßÚ ÐÔÙÙ
ê❐ ❐ßØÙÓÛ❐ÑÜ íÖ ❐❰❮ÙÛ ✥ ×ÙÛ Ï✃❐ ôÓÚÏÔÖ❐
✗ ÔÙÑÙÔÒ❐ Þ❮❐❰ ÔÖ ✗ ❰ÙÙÓÐ❰ öÓ×ÖÏÛ Ð❰Ú
ÓÖ❐ ÓÒ Ï✃❐ Ï❮❰ÔÖÔÖ❒ ❒❮Ó×ÖÑÚ ÒÓ❮ Ï✃❐
Ï❐❰ßàÚ Ò❮Ô❐ÖÑÙÔ❐ÚÏ ß❐ßê❐❮ÚÜ
❖ Ö Ï✃❐ Ù❰ÚÏ ßÓ❮ÖÔÖ❒ ÓÒ ❰ ÒÓ×❮éÑ❰Û
ÐÓ❮ÕÚ✃ÓØå ✘ ❐❰Ï✃❐❮ ✘ ÓÐ❰❮Ñ ❮❰Ö ❰
ã×ÔìÕ Ñ❮ÔÙÙ ÐÔÏ✃ ✃❐❮ ❦✙ éßÓÖÏ✃éÓÙÑ ✚ ❐❮é
ß❰Ö Ú✃❐Ø✃❐❮Ñå ✚ ❮❰ìÔ❐ÜÞ Ò❐Ð ßÔÖ×Ï❐Ú
❰ÒÏ❐❮ Ï✃❐ ïèÔìÏÔßåð ✥ ❐ÖÖÔÒ❐❮ ✘ ❰Ò❐❮å✃ÔÑ
ê❐✃ÔÖÑ ❰ Ï❮❐❐ Ú❐è❐❮❰Ù ✃×ÖÑ❮❐Ñ Û❰❮ÑÚ
❰Ð❰Ûå ✘ ÓÐ❰❮Ñ ❒❰è❐ ✚ ❮❰ìÔ❐ ✘ ❰Ò❐❮àÚ
❒ÙÓè❐ ÏÓ ÚÖÔÒÒÜ
÷❮❰ÔÖ❐❮ æÓÖÖÔ❐ ✗ ✃ÔÏß❰Ö ÓÒ
æÓü❐ß❰ÖåóÓÖÏ❰Ö❰åÚ❰ÔÑ Ú✃❐àÚ ê❐❐Ö
Ï❮❰ÔÖÔÖ❒ Ú❐❰❮ì✃ ❰ÖÑ ❮❐Úì×❐ ÑÓ❒Ú ÒÓ❮
✸✛ Û❐❰❮ÚÜ ✚ ❮❰ìÔ❐ Ð❰Ú ÓÖ Ð✃❰Ï ÔÚ ì❰ÙÙ❐Ñ
❰ Ï❮❰ÔÙÔÖ❒ ❐ë❐❮ìÔÚ❐ ú Ð✃❐❮❐ Ï✃❐ ÑÓ❒
ÔÚ ❐ÖìÓ×❮❰❒❐Ñ ÏÓ ÒÓÙÙÓÐ Ï✃❐ èÔìÏÔßàÚ
Úì❐ÖÏ ÓÖ Ï✃❐ ❒❮Ó×ÖÑÜ ❖ Ï✃❐❮ ❐ë❐❮ìÔÚ❐Ú
Óè❐❮ Ï✃❐ ìÓ×❮Ú❐ ÓÒ Ï✃❐ Ð❐❐Õ❐ÖÑ Ï❮❰ÔÖ❐Ñ
ÑÓ❒Ú ÏÓ äÖÑ Ï✃❐Ô❮ èÔìÏÔßÚ ×ÚÔÖ❒ï❰❮❐❰
Ú❐❰❮ì✃ð ú Ð✃❐Ö ❰ ÑÓ❒ Ï❮❰ìÕÚ Ï✃❐
èÔìÏÔßàÚ Úì❐ÖÏ ÔÖ Ï✃❐ ❰Ô❮Ü
ï ✗ ✃❰Ï ÐÓ❮ÕÚ ÒÓ❮ ÚÓß❐ ÑÓ❒Ú ÑÓ❐ÚÖàÏ
ÐÓ❮Õ ÒÓ❮ ÓÏ✃❐❮Úåð ✗ ✃ÔÏß❰Ö Ú❰ÔÑÜ
✗ ✃❐Ö ÚÓß❐ÓÖ❐ ÔÚ ❮❐ØÓ❮Ï❐Ñ ÙÓÚÏå
✗ ✃ÔÏß❰Ö Ú❰ÔÑ ❰ Ú❐❰❮ì✃ ❰ÖÑ ❮❐Úì×❐
Ï✃❐ ❒❐Ö❐❮❰Ù ÑÔ❮❐ìÏÔÓÖ ÓÒ ✘ ❰Ò❐❮åê×Ï Ú✃❐
ÚÏ❰❮Ï❐Ñ ÏÓ ❒❐Ï ÓÒÒ Ï❮❰ÔÙÜ ✚ Ù❐Ö óìñÓÖ❰ÙÑå
Ï❐❰ß ÐÔÙÙ ✃❰è❐ Ï✃❐ ÑÓ❒ ✃❰ÖÑÙ❐❮ ìÓÙÙ❐ìÏ ❰ ✜✜ éÛ❐❰❮ Ú❐❰❮ì✃ ❰ÖÑ ❮❐Úì×❐ è❐Ï❐❮❰Öå
Ø❐❮ÚÓÖ❰Ù ❰❮ÏÔìÙ❐Ú Ò❮Óß Ï✃❐ ßÔÚÚÔÖ❒ Ø❐❮é Ú❰ÔÑ Ð✃❐Ö Ï✃❰Ï ✃❰ØØ❐ÖÚ Ï✃❐ ✃❰ÖÑÙ❐❮
❒Ôè❐Ú Ï✃❐ ÑÓ❒ ßÓ❮❐ ÙÔÖ❐ ❰ÖÑ ÚÏ❰ÖÑÚ ÚÏÔÙÙ
ÚÓÖàÚ ✃Óß❐ Ó❮ ì❰❮Ü ✗ ✃ÔÏß❰Ö Ú❰ÔÑ Ï✃ÔÚ
ÐÓÖàÏ ìÓÖÒ×Ú❐ Ï✃❐ ÑÓ❒ ê❐ì❰×Ú❐ ÔÏ ÕÖÓÐÚ ×ÖÏÔÙ Ï✃❐ ÑÓ❒ ❒❐ÏÚ ê❰ìÕ ÓÖ Ï✃❐ Úì❐ÖÏ
Ï✃❐ ÑÔÒÒ❐❮❐Öì❐ ê❐ÏÐ❐❐Ö Ï✃❐ èÔìÏÔßàÚ
Ï❮❰ÔÙÜ ✗ ✃❐Ö Ï✃❐ ÑÓ❒ ÔÚ ❰ìÏÔè❐ÙÛ ÒÓÙÙÓÐé
ÔÖ❒ Ï✃❐ Úì❐ÖÏ Ï❮❰ÔÙå Ï✃❐ ✃❰ÖÑÙ❐❮ Ù❐ÏÚ
Úì❐ÖÏ ❰ÖÑ ÔÏÚ ✃❰ÖÑÙ❐❮àÚÜ
ïô❐ÏàÚ ÑÓ ❰ ✃Ô❒✃é❐Ö❐❮❒Û Ú❐❰❮ì✃åð
Ó×Ï Ï✃❐ Ù❐❰Ú✃ ❰ÖÑ ❐è❐ÖÏ×❰ÙÙÛ Ù❐ÏÚ ÔÏ ❒ÓÜ
✗ ÔÏ✃ÔÖ ❰ Ò❐Ð ßÓß❐ÖÏÚ ✚ ❮❰ìÔ❐ ÒÓ×ÖÑ
✗ ✃ÔÏß❰Ö Ú❰ÔÑ ❰Ú ✘ ÓÐ❰❮Ñ ❰ÏÏ❰ì✃❐Ñ ❰
✃❐❮ Ï❮❰ÔÙ ❰ÖÑ ✘ ÓÐ❰❮Ñ Ù❐Ï Ó×Ï Ï✃❐ ÙÔÖ❐Ü
ÙÓÖ❒ Ù❐❰Ú✃ ÏÓ ✚ ❮❰ìÔ❐Üï ✗ ❐ ÙÔÕ❐ ÏÓ ✃❰è❐
❰ ØÓÚÔÏÔè❐åè❐❮Û Ú×ìì❐ÚÚÒ×Ùå✃Ô❒✃ ❐Ö❐❮❒Û
ï ✚ ❮❰ìÔ❐ ❮❐❰ÙÙÛ ÔßØ❮Óè❐Ñ ✃❐❮ Ñ❐Ï❰ÔÙé
ÔÖ❒ Ï✃ÔÚ Ð❐❐Õ❐ÖÑåðóìñÓÖ❰ÙÑ Ú❰ÔÑÜ
Ú❐❰❮ì✃ ❰Ï Ï✃❐ ❐ÖÑ ÓÒ Ï✃❐ Ñ❰ÛÜ÷✃ÔÚ ÔÚ ❰
❒❰ß❐ ÏÓ Ï✃❐ßåÔÏ ✃❰Ú ÏÓ ê❐ Ò×ÖÜð
✘ ÓÐ❰❮Ñ ❰ÖÑ ✚ ❮❰ìÔ❐ ÚÏ❰❮Ï❐Ñ ÓÒÒ ÔÖ
ýþþ ❙ ✢●✣✤✴✂❛✄ þ ☎✆