The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, July 20, 2018, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ➃➁➄➅➆➇➈ ➉➊➋➇ ➌➍➈ ➌➍➎➏
❻❼❽ ❾❿➀❽➁➂❽➁
♦ üÿ ❛ çïà
❡❇✥ ïåèôäí
Üã ñçãèòí àÝÝÞ ã
❒❮ ❰ÏÐÑÒÓ ❒ÏÐÓ
ÔÕÖ ×ØÙÖÚÛÖÚ
åèèåèô äíãò Ýè ãè
÷ë âÝäí úÝçôíèïíèá ãèò ðíèà
ÜÝÝÞ Ýßàá âãäåæÝçèåãé êãèë
Ýæ àìí îäãëíçï ðìÝ àÝÝÞ Üã
ßî þüÿ åè àìí ïíøÝèò ðìíè
ñçãèòí Ýè ã ðåäò çåòí àÝ àìí
◆ Ýãì êø ✥ äýÝåä ïøÝçíò Ýè ãè
óíçôí Ýæ àìí Üåààäí Üíãôßí
íççÝçé
ùìí àíãý åï ýãòí ßî Ýæ
õÝçäò öíçåíï ã ëíãç ãôÝ ãçí
èåèí îäãëíçï ðìÝ ðíèà Ýè
÷ãøÞé
ãè ßèîçíøíòíèàíò çßè àÝ àìí
ùìí Üã ñçãèòí úßèåÝçï
ûääüöàãç àíãýá ðìåøì øÝèïåïàï
❖ çíôÝè ♦ þ ✆ ïàãàí øìãýîåü
Ýæ ïíóíçãä îäãëíçï ðìÝ ðíçí
Ýèïìåî äãïà ëíãçá ðìíè Üã
♦
Ýè àìí þÿ
● ïàçãåôìà
ñçãèòí ðÝè ïå
ïàãàí øìãýîåü
ôãýíï ãæàíç ãè íãçäë äÝïï àÝ
Ýèïìåî àíãý àìãà çíãøìíò
àìí õíïà
❡ íôåÝèãäï åè öãè
øäãåý àìí àåàäí åè Üã ñçãèòíé
❇ íçèãçòåèÝá ôãçèíçíò àìí
❖ çíôÝè úßèåÝçï ïàãàí àåàäí
ðåàì ã þü ♦ ðåè Ýóíç ❡ ãäíåôì
❍ åääï õíòèíïòãë ãæàíçèÝÝè åè
❇ íãóíçàÝèé
➇ ùìí Þåòï îäãëíò ðíääé õí
❛ èãäï
❡ íôåÝèãä ùÝßçèãü
ùìãà àíãý çíãøìíò àìí
Ýæ àìí õíïà
õãääãá
s ü ☎ á Ýèí ðåè ïìë Ýæ àìí
Üåààäí Üíãôßí õÝçäò öíçåíïé
✇
ùìåï àíãý òåòè à èííò àÝ
ìãò ã øÝßîäí äåààäí ýíèàãä íçü
çÝçïá ÷ßà Ýàìíç àìãè àìãà ðí
Üã ñçãèòí èíóíç àçãåäíò òßçü
åèô àìí ïàãàí àÝßçèãýíèà ãèò
òåò ã ôÝÝò Ý÷ ãèò æÝääÝðíò
➈ ❍ íãò âÝãøì
ðãï çãçíäë àíïàíòé ùðÝ Ýæ àìí
àìí ôãýí îäãèá
❉ Ýßô öøìÝð ïãåòé
ðåèïá ã
r
♦ ÿüÿ óåøàÝçë Ýóíç ✝ ãçü
♦ þüÿ
çåïì õíïà öãäíý ãèò ã
õìåäí àìí àåàäí ðãï ã
àçÝßèøåèô Ýæ âçÝÝÞ âÝßèàëá
çíîíãà æÝç àìí èåèí îäãëíçï
ðìÝ çíãøìíò çíôåÝèãäï ã ëíãç
ðíçí øãääíò íãçäë òßí àÝ àìí
ãôÝá ã äÝà Ýæ àìí àãäÞ ðåàìåè
ýíçøë çßäíé
❡ ãäíåôì ❍ åääï ðãï àìí
àìí àíãý ðãï ôíààåèô àÝ ðåè
❛ óí ðìÝ
✇
➇ ùìÝïí ðìÝ ìãòè ✇ à ðÝè åà
ã ïàãàí àåàäí ðåàì àìí
✇
ðíçíè à Ýè äãïà ëíãç ï àíãýé
➐➑➒➓➔→→➔ ➣➔→→ ↔➓↕➙↕
➵➜➥➡➢➧➸ ➺➢➥➥➫ ➻➥➜➼➡➞ ➠➳➞➢➟➧ ➨➡➠➟➡➫➠➜➼➽➫ ➲➢➲➥➡ ➧➜➩➡➾
çåôìà ãçý Ýæ öãý ùïåãàïÝï àÝ
àìí ðåèé
øãè øÝýí Ýßà ãèò àìçÝð
ìãçòá ìåà àìíåç ïîÝàï ãèò
îäãëíò ãà àìí ïàãàí àÝßçèãü
ïìÝßäò ìãóí ÷ííèé
ùìí ðåè øãýí åè àìí
øäÝïíïà Ýæ àìí æÝßç ôãýíï Üã
✇ ♦ þüàÝü ♦s üëíãçüÝäòï
ýíèàé ùìí îçíóåÝßï àìçíí
óåøàÝçåíï ðíçí ÷ë ã øÝý÷åèíò
ïøÝçí Ýæ
☎♦ üþá åèøäßòåèô ã ❧ üþ
❡ ãäíåôì
àìÝïí Ýàìíç àíãýïá öøìÝð
➈
ùïåãàïÝï àÝïïíò ã æÝßçü
❡ ãäíåôì
❍ åääï çßè øÝýåèô Ýè ãè ❡❇✥
ìåààíçá ðåàì àìí Ýèäë
ðåè Ýóíç àìí ïãýí
ïåèôäí åè àìí æÝßçàì åèèåèôé
❍ åääï àíãý ößèòãëé
❍ í ïàçßøÞ Ýßà ♦♦ ÷ãààíçïá
åèøäßòåèô àìí ❛ èãä àðÝ Ýæ àìí
ùìí çíýãàøì ðãï ýßøì
àåôìàíçá ÷ßà Üã ñçãèòí ïøÝçíò
àðÝ íãçäë çßèï ãèò çÝòí àìí
⑤❶❷
⑤❶❸
Üã ñçãèòí îßääíò ãðãëé
ùìí ðåè îßàï Üã ñçãèòí
èãèà íææÝçà ÷ë Üã ñçãèòíá
ðãï ã äÝà øäÝïíç ôãýí àìãè åà
✄ ➈
⑧⑨⑦⑧⑩
àìí ößèòãë ýãàøìßî ÷íæÝçí
❍ åï ðãï àìí äãàíïà òÝýåü
ñçãèòí ï
✂
öãè úÝïí æÝç çíôåÝèãäï é
④⑤ ⑥⑦
❞ ßïà ☎ ü ♦ ãà Ýèí îÝåèà òßçåèô
➇❖ ßç îåàøìåèô ïìßà òÝðè
➈
ïãåòé ➇ ùìíåç îåàøìíç àÝòãë
Þíîà ßï ãà ÷ãë ã äåààäí ÷åàé ✥ à
àÝ ðåè ïàãàí ãèò ìíãò Ýææ àÝ
Ýèäë àíãý àÝ ïàãë øäÝïí àÝ Üã
ñçãèòíé ùìí àíãý àçãåäíò
➛➜ ➝➞➜➟➠➡ ➢➟➤➡➥➠➡➞ ➛➦➧➜➟ ➨➢➥➥➢➜➩➫➭ ➥➡➯➲➭ ➲➜➧➫ ➦➳➲ ➜
ðíçí ðÝçÞåèô ìãçò àçëåèô àÝ
ðåè àìãà ôãýíá ➈ öøìÝð ïãåòé
➇ õí ìãò Ýèí ôÝãä åè ýåèò ✁
❙✞✟✞✠✡☛ ☞✌✍✎✠✡✏✑✞✠✑ ✡✠✞ ✏✍ ✒☛✡✓✞ ✡✍✎ ✔✕✖✞✠✑ ✡✠✞ ✗✞✏✍✘
✤✍✡☛✏♥✞✎ ✕✔ ✖✞☛✒ ✒✡✙ ☞✔✠ ✕✖✞ ✚✡ ✛✠✡✍✎✞ ✜✌✍✏✔✠ ❆☛☛✢❙✕✡✠✑➆ ✕✠✏✒
✕✔ ❙✡✍ ✜✔✑✞ ☞✔✠ ✍✞✣✕ ✦✞✞✧✞✍✎➆✑❲✞✑✕ ★✞✘✏✔✍✡☛❚✔✌✠✍✡✩✞✍✕✪
✫✔✌✘ ❙✓✖✔✦ ✑✡✏✎ ❤✠✏✎✡✙ ✩✔✠✍✏✍✘✬ ❆ ✓✡✠ ✦✡✑✖ ✦✏☛☛ ✗✞ ✖✞☛✎
☞✠✔✩ ❢✵ ✡✬✩✬ ✕✔ ✭ ✒✬✩✬❚✌✞✑✎✡✙ ✡✕ ✮✙✢★✏✕✞❚✞✣✡✓✔✪ ✭❢❢✭ ✷✑☛✡✍✎
❆✟✞✬❚✡✒❚✖✡✕ ✛✠✔✦☛✞✠✑ ✦✏☛☛ ✗✞ ✖✔✑✕✏✍✘ ✡❚✌✞✑✎✡✙ ☞✌✍✎✠✡✏✑✞✠
✡✕ ✯ ✒✬✩✬❚✏✓✧✞✕✑ ✦✏☛☛ ✗✞ ✡✟✡✏☛✡✗☛✞ ✡✖✞✡✎ ✔☞ ✕✏✩✞ ✔✠ ✡✕ ✕✖✞
✎✔✔✠ ☞✔✠ ✡ ✕✖✠✞✞✢✗✞✟✞✠✡✘✞ ✑✡✩✒☛✞✠ ✡✍✎ ✡ ☞✔✔✎ ✏✕✞✩✬ ❙✏✎✞
❆ ✮✠✞✦✏✍✘ ✦✏☛☛ ✡☛✑✔ ✗✞ ✖✔✑✕✏✍✘ ✡ ☞✌✍✎✠✡✏✑✞✠ ✰✔✍✎✡✙ ✡✕ ✡
✕✏✩✞ ✕✔ ✗✞ ✎✞✕✞✠✩✏✍✞✎✪ ❙✓✖✔✦ ✑✡✏✎✬❚✖✞✠✞ ✦✏☛☛ ✗✞ ✠✡☞✱✞✑
☞✔✠ ✡ ✠✏✱✞ ✎✔✍✡✕✞✎ ✗✙ ✰✡✕✕ ❙✓✡✠☞✔ ✡✍✎ ✡ ❝✯✵✵ ✘✏☞✕ ✓✡✠✎ ✕✔
❆❈✲ ✳✡✠✎✦✡✠✞ ✎✔✍✡✕✞✎ ✗✙ ✚✔✟✞☛✡✍✎ ❤✌✍✞✠✡☛ ❈✖✡✒✞☛✬❚✖✞✠✞
✦✏☛☛ ✡☛✑✔ ✗✞ ✡ ✑✞✍✎ ✔☞☞ ✎✏✍✍✞✠ ☞✔✠ ✕✖✞ ✕✞✡✩ ✡✕ ✴✶✸✵ ✒✬✩✬
❲✞✎✍✞✑✎✡✙ ✡✕ ✹✏✔✍✞✞✠ ✹✡✠✧✬
ýíèàá ðìíçí åà äÝïà àÝ õãääã
îßää Ýææ àìí ðåäò øÝýí÷ãøÞé
❞
Fundraisers set up to help state champions
åè àìí úßèåÝç õíïà
çßèï àÝàãä åè æÝßç ôãýíïé
ùÝßçèãýíèàá ðìåøì ÷íôåèï
➇ õí ìãóí ã äÝà Ýæ Þåòï ðìÝ
ìãóíè à ôÝèí àÝ âãäåæÝçèåã
ùïåãàïÝï ïãåòé õí ãää ìãóí
✄
ìåà Ýßç ïîÝàïé
➈
åè íäòíç ÜÝôãè õåääåãýï
➇
➈
➈ ❛
➇❍ Ýîíæßääë ðí øãè ýãÞí
åà ã ðãëï àìíçíé ➈
P◗❘❙❚❯❱❙❯◗❳❨
ïãåòé
❘◗❳❘ ❩❬❭❪❫ ❩❴❵❜❢ ❣❭ ❤❥❭❦❬❵
♠♠♠❜q✈❭①❬❫③❦❫❜q③❪
ùìí øìãýîåÝèïìåî ôãýí
øãè îåàøì ãèò àìçÝð ïàçåÞíïá
❛
✉ åè öãè úÝïíé
➇ õí ✇ çí ãää çíãääë í ● øåàíòá
úßäë þ
ëíàá åè íäòíç úãøí öøìÝð
òåææíçíèà ïîííòï ãèò ðí ãää
➈
➇ ûäýÝïà Ýßç ðìÝäí àíãý
❺ ❷⑤❸⑦
✇
➈
✂
❷⑨⑦
íïîíøåãääë àìí îíÝîäí ðìÝ
òÝ ðìãà àìíë èííò àÝ òÝá
➇
❷⑨❸⑤❶❹ ⑨⑤❶❷
❡ íôåÝèãä
ðìåøì ïßççíèòíçíò àìçíí
✇
åï ïíà æÝç ûßôé
s á ðåàì àìí
ðåèèíç çíãøìåèô àìí úßèåÝç
ôãýí ðåàì àìí àëåèô çßè Ýè
ãòòíòé ùìãà ï îçíààë àÝßôì
õÝçäò öíçåíï ïíà æÝç ûßôé
÷ãïíé
àÝ ÷íãàé
♦ þü ♦❧ åè ùãëäÝçá êåøìåôãèé
➮➱✃❐❒➱❮❰ÏÐ
Ô Õ✃ Ö❰✃×Ò❮
Ñ✃❰ÒÓ✃❰❮
Ñ✃❰ÒÓ✃❰❮
❲●❍■ ❏❑▲▼
❖✢ ✣✤✤ ✦✐✧★r❡★❡✩ ✪✐❝r✫ ✣✧✧❡r✬❡♥ ✣✐r ✦✐✧★❡r✭
✮✯✯✰✱✲✳✴ ✯✵✶✳✯ ✷✸✷✵✹✷✺✹✳✻ ✼✽✽✾✿✾✿ ❀✵❁✵✲ ✿ ✷✲ ✲❂✵✯ ❃✱✵❄✳
❲●❍■ ❏❑▲▼
❖✢ ✣✤✤ ✦✐✧★r❡★❡✩ ❅✧★r❆ ✣✧✧❡r✬❡♥ ❇❡❞❈❝★✐✫♥ ✣✐r ✦✐✧★❡r✭
✮✯✯✰✱✲✳✴ ✯✵✶✳✯ ✷✸✷✵✹✷✺✹✳✻ ✼❉❊❋❋✾❋ ❀✵❁✵✲ ✿ ✷✲ ✲❂✵✯ ❃✱✵❄✳
ØÙÚÛÜÝÞßà áÛÝâÙÞãäÙÞÝ
ååææçèéêëìíìîïðñèëòó
ìôõö÷øùöåúùúúûø
üÙýÞÙþãÝáÛÝâÙÞãäÙÞÝ
ååøåÿé
ð ëð ë ðô èõö÷øù
ê ðôù ð ëó ðôûù èî õíðì
ù õí æöùæøöå
ðô ùö
◆✑✇
➐➑➒➓➔→→➔ ➣➔→→ ↔➓↕➙↕
➚➸➡ ➛➜ ➝➞➜➟➠➡ ➪➳➟➢➦➞➫ ➶➥➥➹➘➲➜➞ ➲➡➜➩ ➻➦➫➡➫ ➴➢➲➸ ➲➸➡ ➷➸➜➩➻➢➦➟➫➸➢➻ ➬➜➟➟➡➞ ➜➯➲➡➞ ➠➡➯➡➜➲➢➟➧ ➵➜➥➡➢➧➸ ➺➢➥➥➫➭ ➮➹➱➭ ➢➟ ➲➸➡
➫➲➜➲➡ ➷➸➜➩➻➢➦➟➫➸➢➻ ➧➜➩➡ ➨➡➠➟➡➫➠➜➼➾➚➸➡ ➲➡➜➩ ➦➯ ➱➮➹➲➦➹➱✃➹➼➡➜➞➹➦➥➠➫➭ ➟➢➟➡ ➦➯ ➴➸➦➩ ➴➡➞➡ ➦➟ ➲➸➡ ➛➢➲➲➥➡ ➛➡➜➧➳➡ ➫➲➜➲➡
✁✂ ✄☎
✟ ✁✂
✠
✺ ✁✂✄☎✆✂✝☎✞✁
✻✟✠ ❆✡☛☞✌ ❆✍✎✏ ▲☛ ●✑☛✒✡✎✏ ❖✓
✔✕✖✗✕✘✙✚✛✕✜✘✢✣✤✥✦
✂
✆
✞
✝
✗✕✘✙
✁✂
✡ ✂
✚✛✜✒
✞
☛ ✞
✡✁✂
☞
♣✌♦t♦s ✥♦✍ ✎❧❧✉st✍❛t✎♦✏ ♦✏❧②
➲➢➲➥➡ ➲➡➜➩ ➜ ➼➡➜➞ ➜➧➦➭ ➴➢➥➥ ➻➥➜➼ ➢➟ ➲➸➡ ➪➳➟➢➦➞ ➨➡➫➲ ➵➡➧➢➦➟➜➥ ➬➡➧➢➟➟➢➟➧ ➪➳➥➼ ➮❐ ➢➟ ➘➜➟ ➪➦➫➡➾
❏✉✧★ ✷✩t✪ ✫ ✶✶✬✭✮✶✯✭
❈✰✱✲ ❝✳✲❝✴ ✰♦✵ ✰♦✸ ❙❛✹✲ ✰✼
PP✽ ❛✼✾ ❇✿❀❁❂❃❄❀ ▼❅❅❉✿ ❊❛❋✼✵❍■
❑◆❡❡ ❑◗◗❘❚ ❯❱❲❡ ❳❨❩❱❬❚ ❯❱❲❡ ❭❡❪◗❫❡ ✇❱❫❴ ❵❜❳❞
❢❣❘ ❤◗❨❣❘❡◆ ✐◗❣ ❥❫❡❦❴❡❣❩ ✇❱❧❧ ♠❡ ❴❡◆❡♥
✒✓✔✑✕✖✓
➑➒➓➔→➣↔ $
➅➆➇➈➉➆
↕➙➛➜➝➞➟➠➝➡➢➤➥➤ 299 ➻➼➽ ➴➚➹➘➷ ➾ ➬ ➚➪➶➹➘
/MO
stk# 18H821. New 2018 Toyota Tacoma. MSRP $35,563. $1,000 Toyota Financial
Service Rebate. 36month/12k miles per year lease = $299/mo. $350 disposition fee
due at lease end. On approved credit. Net cap cost: $35,504.88. Plus tax, title and
$75 doc fee. No security deposit required. Offer expires 7/31/18.
➊➋➌➍➎➏➐ ➃➄ $
♣qqrs✈①②③④ ⑤♣⑥⑦♣r⑧⑤♣⑥⑦⑨⑩❶⑤❷⑧❸❷r ❸❹❺❻❼❽
❾❿➀➁➂
➦
➧
➨
➩
➫
➭
➯
➲
➳
➵
➫
➲
➳
➸
➺
296
3 , 500
/MO
$
REBATES
stk# 18H682. New 2018 Toyota Camry se. MSRP $26,774. $500 Toyota Financial Service
Rebate. 12k miles per year lease with $0 cash down = $296/mo. $350 disposition fee due
at lease end. On approved credit. Net cap cost: $25,081. Plus tax, title and $75 doc fee.
No security deposit required. Offer expires 7/31/18.
Includes $1,000 TFS Customer Cash plus $2,500 Cash Back directly from Toyota Motor
Sales On approved credit. Plus tax, title and $75 doc fee. Offer expires 7/31/18.