The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, July 20, 2018, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❋ ✁✂❆❨✱ ✄☎✆❨ ✝✞✱ ✝✞✶✽
❚✟✠ ✡☛☞✠ ❱✠ ✌ ✺✍
LOCAL
ÑÒÓÔÕ
Ö×ØÙÚØÛÜÝ Þß×à áâãÜ äå
➉➊➋➌➌➍ ➎➋➏➌➋➐➑➒ ➓➋ ➏➔→➐➣↔↕➙➛
➐➋➎➋➜➙➉ ➔ ➉➔➏➏→➙➝➣➒
➞➓➋ ➟➓→➜➐ ➏➋➠ ➔➡➛➏➋ ➟➔➏➋➏
➔➊➋ ➢➓➔➌ ➔➤➤➋➟➌➋➐ ➥➋➊➊➍ ➌➓➋
➦➙➏➌ ➙➎➋➊ ➌➓➋ ➜➔➏➌ ➌➓➊➋➋
➍➋➔➊➏➣
➧➋ ➏➔→➐ ➢➙➊➨→➝➩ ➢→➌➓ ➌➓➋
➍➙➛➝➩ ➎→➟➌→➦➏ ➌➛➩➏ ➔➌ ➐➋➌➋➟➫
➌→➎➋➏➭ ➓➋➔➊➌➏➌➊→➝➩➏➣➞➓➋➍
➟➔➝➭➌ ➓➋➜➉ ➡➛➌ ➌➔➨➋ ➌➓➋ ➢➙➊➨
➏➋➊→➙➛➏➜➍➣
➥➋➊➊➍ ➏➔→➐ ➔➤➌➋➊ ➔ ➢➓→➜➋
➓➋ ➐➋➎➋➜➙➉➋➐ ➓→➏ ➙➢➝ →➝➌➋➊➫
➎→➋➢ ➏➌➍➜➋➣ ➧➋ ➩➔→➝➋➐ ➦➙➊➋
➟➙➝➯➐➋➝➟➋ →➝ ➓➙➢ ➌➙ ➌➔➜➨ ➌➙
➌➓➋ ➔➟➟➛➏➋➐➣
➲➝➎➋➏➌→➩➔➌→➝➩ ➔➟➟➛➏➔➫
➌→➙➝➏ ➙➤ ➔ ➏➋➝➏→➌→➎➋ ➝➔➌➛➊➋
➊➋➳➛→➊➋➏ ➔ ➏➉➋➟→➔➜ ➔➉➉➊➙➔➟➓
➌➙ ➩➋➌ ➌➓➋ ➌➊➛➌➓➑ ➓➋ ➏➔→➐➣
↔➲ ➌➓→➝➨ ➡➋→➝➩ ➏➌➊➔→➩➓➌
➢→➌➓ ➌➓➋➦ →➏ ➔➜➢➔➍➏ ➡➋➏➌➑➒
➥➋➊➊➍ ➏➔→➐➣↔➲ ➐➙➝➭➌ ➢➔➝➌ ➌➙
➡➜➛➤➤ ➌➓➋➦➣➒
➞➓➋ ➨➋➍ →➏ ➌➙ ➡➋ ➉➔➌→➋➝➌➑
➓➋ ➏➔→➐➣↔➵➋➌ ➌➓➋➦ ➌➔➜➨➣➒
➸➝➋ ➙➤ ➌➓➋ ➏➋➠ ➔➡➛➏➋ ➟➔➏➫
➋➏ ➥➋➊➊➍ ➢➙➊➨➋➐ ➙➝ →➝➎➙➜➎➋➐
➺➔➟➙➡ ➥➙➦➋➊➜➋➔➛➑ ➢➓➙ ➢➔➏
➤➙➛➝➐ ➩➛→➜➌➍ ➙➤ ➤➙➛➊ ➟➙➛➝➌➏
➙➤ ➯➊➏➌➫➐➋➩➊➋➋ ➏➙➐➙➦➍➑ ➌➢➙
➟➙➛➝➌➏ ➙➤ ➯➊➏➌➫➐➋➩➊➋➋ ➊➔➉➋➑
➌➢➙ ➟➙➛➝➌➏ ➙➤ ➏➋➠➛➔➜ ➔➡➛➏➋➑
➯➊➏➌➫➐➋➩➊➋➋ ➛➝➜➔➢➤➛➜ ➏➋➠➛➔➜
➉➋➝➋➌➊➔➌→➙➝ ➔➝➐ →➝➟➋➏➌ →➝
➻➼➽➾➣ ➥➙➦➋➊➜➋➔➛ ➊➋➟➋→➎➋➐
➚➽ ➍➋➔➊➏ ➤➙➊ ➌➓➋ ➩➛→➜➌➍
➎➋➊➐→➟➌➣
➲➝ ➌➓➋ →➝→➌→➔➜ →➝➌➋➊➎→➋➢
➢→➌➓ ➥➙➦➋➊➜➋➔➛➑ ➥➋➊➊➍ ➏➔→➐➑
➌➓➋ ➦➔➝ ➏➋➋➦➋➐ ➌➙ ➢➔➝➌
➌➙ ➌➔➜➨ ➔➡➙➛➌ ➢➓➔➌ ➓➋ ➓➔➐
➐➙➝➋➣
➪→➟➓➔➋➜ ➺➔➟➙➡ ➶➜➌➓➋➊➊➫
➪→➜➜➋➊➑ ➔➝➙➌➓➋➊ ➙➤ ➥➋➊➊➍➭➏
→➝➎➋➏➌→➩➔➌→➙➝➏➑ ➢➔➏ ➤➙➛➝➐
➩➛→➜➌➍ ➙➤ ➌➓➊➋➋ ➟➙➛➝➌➏ ➙➤ ➯➊➏➌➫
➐➋➩➊➋➋ ➏➋➠➛➔➜ ➔➡➛➏➋ ➔➝➐
➌➓➊➋➋ ➟➙➛➝➌➏ ➙➤ ➌➓→➊➐➫➐➋➩➊➋➋
➏➋➠➛➔➜ ➔➡➛➏➋ →➝ ➺➛➜➍➣ ➧➋ ➢➔➏
➏➋➝➌➋➝➟➋➐ ➌➙ ➦➙➊➋ ➌➓➔➝ ➽➹
➍➋➔➊➏ →➝ ➉➊→➏➙➝➣
➞➓➋ →➝➌➋➊➎→➋➢➏ ➢➋➊➋ ➎➋➊➍
➐→➤➤➋➊➋➝➌➑ ➥➋➊➊➍ ➏➔→➐➣
➶➜➌➓➋➊➊➫➪→➜➜➋➊ ➓➔➐ ➡➋➋➝
➔➊➊➋➏➌➋➐ ➡➋➤➙➊➋➑ ➌➓➋ ➏➋➊➩➋➔➝➌
➏➔→➐➑ ➔➝➐ ↔→➌ ➢➔➏ ➝➙ ➡→➩ ➐➋➔➜
➌➙ ➡➋ →➝➌➋➊➎→➋➢➋➐ ➡➍ ➌➓➋
➟➙➉➏➣➒
➘➛➌ ➤➙➊ ➥➙➦➋➊➜➋➔➛➑ ➌➓➔➌
➢➔➏ ➜→➨➋➜➍ ➓→➏ ➯➊➏➌ ➊➛➝ →➝
➢→➌➓ ➜➔➢ ➋➝➤➙➊➟➋➦➋➝➌➣
➶➜➌➓➋➊➊➫➪→➜➜➋➊➭➏ ➔➉➉➊➙➔➟➓
➌➙ ➌➓➋ ➔➟➟➛➏➔➌→➙➝➏ ➢➔➏ ➌➙
➐➋➝➍ ➔➝➐ ➐→➏➟➊➋➐→➌ ➌➓➋ ➎→➟➫
➌→➦➑ ➥➋➊➊➍ ➏➔→➐➣ ➧➋ ➟➙➝➤➋➏➏➋➐
➌➙ ➏➙➦➋ ➌➓→➝➩➏ ➴ ➝➔➦➋➜➍
æçèéÕ
Ö×ØÙÚØÛÜÝ Þß×à áâãÜ äå
➍➋➔➊➏ ➙➤ ➋➠➉➋➊→➋➝➟➋➑➒ ➏➔→➐ ➷→➝➐➋
→➝ ➊➋➏➉➙➝➏➋ ➌➙ ➌➓➋ ➝➋➢ ➉➊➙➦➙➌→➙➝➣
↔➲➭➎➋ ➓➔➐ ➌➊➋➦➋➝➐➙➛➏ ➏➛➉➉➙➊➌➣
➥➔➛➜ ➓➋➜➉➋➐ ➦➋➑ ➔➐➦→➝→➏➌➊➔➌→➙➝
➓➔➏ ➡➋➋➝ ➩➊➋➔➌➑ ➪➔➊➐→ ï❮➙➊➐➑
➬Ï➧➭➏ ➐→➊➋➟➌➙➊ ➙➤ ➟➙➦➦➛➝→➟➔➌→➙➝➏
➔➝➐ ➦➔➊➨➋➌→➝➩ð ➓➔➏ ➓➋➜➐ ➦➍ ➓➔➝➐➣
➲ ➌➓→➝➨ ➌➓➋➍➭➎➋ ➩→➎➋➝ ➦➋ ➌➓➋ ➌➙➙➜➏
➌➙ ➋➠➉➔➝➐➑ ➌➙ ➦➙➎➋ ➤➙➊➢➔➊➐ ➔➝➐
→➦➉➊➙➎➋ ➳➛➔➜→➌➍➣➒
➲➝ ➓➋➊ ➝➋➢ ➉➙➏→➌→➙➝➑ ➷→➝➐➋
➢→➜➜ ➦➔➝➔➩➋ ➔➜➜ ➔➏➉➋➟➌➏ ➙➤ ➙➛➌➫
➉➔➌→➋➝➌ ➟➔➊➋ →➝ ➌➓➋ ➓➙➏➉→➌➔➜➭➏ ➽➚
➟➜→➝→➟➏ ➌➓➊➙➛➩➓➙➛➌ ✃➜➩→➝➑ ñ➝→➙➝
➔➝➐ ➵➔ ➬➊➔➝➐➋ ➔➝➐ ➢→➜➜ ➙➎➋➊➏➋➋
➔➜➜ ✃➔➏➌➋➊➝ ➸➊➋➩➙➝ ❐➙➙➊➐→➝➔➌➋➐
❐➔➊➋ ➸➊➩➔➝→❒➔➌→➙➝ ➉➔➌→➋➝➌➏ ➔➝➐
➉➊➙➎→➐➋➊ ➊➋➜➔➌→➙➝➏➣ ➷→➝➐➋ ➢→➜➜
➔➜➏➙ Ð➙→➝ ➌➓➋ ➓➙➏➉→➌➔➜➭➏ ➋➠➋➟➛➌→➎➋
➜➋➔➐➋➊➏➓→➉ ➌➋➔➦➣
➬➊➔➝➐➋ Ï➙➝➐➋ ➧➙➏➉→➌➔➜
➟➛➊➊➋➝➌➜➍ ➙➉➋➊➔➌➋➏ ➽➚ ➉➊→➦➔➊➍ ➔➝➐
➏➉➋➟→➔➜➌➍ ➟➔➊➋ ➟➜→➝→➟➏➑ →➝➟➜➛➐→➝➩
➟➔➊➐→➙➜➙➩➍➑ ➐➋➊➦➔➌➙➜➙➩➍➑ ➓➋➦➔➌➙➜➫
➙➩➍ ➔➝➐ ➙➝➟➙➜➙➩➍➑ ➝➋➛➊➙➜➙➩➍➑ ➏➜➋➋➉➑
➢➙➛➝➐ ➟➔➊➋➑ ➢➙➦➋➝ ➔➝➐ ➟➓→➜➐➊➋➝➭➏➑
➔ ➢➔➜➨➫→➝ ➟➜→➝→➟➑ ➏➉➋➟→➔➜→➌➍ ➟➜→➝→➟
ï➩➋➝➋➊➔➜ ➏➛➊➩➋➊➍➑ ➙➊➌➓➙➉➋➐→➟➏➑
➏➉➙➊➌➏ ➦➋➐→➟→➝➋➑ ➙➌➙➜➔➊➍➝➩➙➜➙➩➍
➔➝➐ ➛➊➙➜➙➩➍ð➑ Ï➋➔➐➍❐➔➊➋ ➎→➊➌➛➔➜
➟➜→➝→➟ ➔➝➐ Ï➋➩→➙➝➔➜ ➪➋➐→➟➔➜ ➟➜→➝→➟➣
➘➙➊➝ →➝ ➘➊➋➦➋➊➌➙➝➑ ➷➔➏➓→➝➩➌➙➝➑
➷→➝➐➋ ➦➙➎➋➐ ➌➙ ➪➔➏➏➔➟➓➛➏➋➌➌➏
êëë
Ö×ØÙÚØÛÜÝ Þß×à áâãÜ äå
→➝➏➌➔➜➜➋➐ →➝ ➵➔ ➬➊➔➝➐➋➣
↔➞➓➋ ➔➐➎➔➝➌➔➩➋ ➙➤ ➉➊➙➩➊➋➏➏
→➏ ➝➙ ➐→➤➤➋➊➋➝➌ ➓➋➊➋ ➌➓➔➝ →➌
➢➙➛➜➐ ➡➋ →➝ ➔➝➍ ➟→➌➍➑➒ ➵➔➌➓➊➙➉
➏➔→➐➣
➱➓➋ ➔➜➏➙ ➏➔→➐ ➌➓➋➊➋ ➓➔➏ ➝➙➌
➡➋➋➝ ➊➋➟➋➝➌ ➐→➏➟➛➏➏→➙➝➏ ➔➡➙➛➌
➌➓➋ ➉➊➙➩➊➔➦ →➝ ➵➔ ➬➊➔➝➐➋➣
➷➔➜➐➋➝ ➏➔→➐ →➝ ➌➓➋ ➉➊➋➏➏
➊➋➜➋➔➏➋ ➓➋➭➏ ➢➙➊➨→➝➩ ➢→➌➓ ➌➓➋
❮❐❐ ➌➙ ➡➊→➝➩ ò➋➠➌ ➬➋➝➋➊➔➫
➌→➙➝ ❰➽➽ ➌➙ ➊➛➊➔➜ ➔➊➋➔➏ →➝ ➌➓➋
➏➌➔➌➋➣
ò➙ ❰➽➽ ➟➋➝➌➋➊ →➝ ➸➊➋➩➙➝ →➏
➟➛➊➊➋➝➌➜➍ ➤➛➜➜➍ ò➋➠➌ ➬➋➝➋➊➔➫
➌→➙➝ ❰➽➽➑ ➔➏ ➌➓➋ ➌➋➟➓➝➙➜➙➩➍
→➝➟➙➊➉➙➊➔➌➋➐ ➢→➌➓ ➌➓➋ ➉➊➙➫
➩➊➔➦ →➏↔→➝➌➋➝➐➋➐ ➌➙ ➊➋➉➜➔➟➋
➟➛➊➊➋➝➌ ❰➽➽ ➏➋➊➎→➟➋➏ ➙➎➋➊
➌→➦➋ ➌➓➊➙➛➩➓ ➔ ➌➊➔➝➏→➌→➙➝➔➜
➔➉➉➊➙➔➟➓➑➒ ➏➔→➐ ❐➙➊➍ ➬➊➙➩➔➝➑
➉➛➡➜→➟ →➝➤➙➊➦➔➌→➙➝ ➙➤➯➟➋➊ ➤➙➊
➌➓➋ ➸➊➋➩➙➝ ➸➤➯➟➋ ➙➤ ✃➦➋➊➫
➩➋➝➟➍ ➪➔➝➔➩➋➦➋➝➌ →➝ ➔➝
→➝➌➋➊➎→➋➢ ➢→➌➓ ➞➓➋ ➸➡➏➋➊➎➋➊➣
↔➧➙➢➋➎➋➊➑ ➢→➌➓ ➌➓➔➌ ➏➔→➐➑
➔➏ ➙➤ ➋➔➊➜➍ ➻➼➽➾➑ ➔ ➝➋➢
➲➝➌➋➊➝➋➌ ➥➊➙➌➙➟➙➜ ➝➋➌➢➙➊➨
➢➔➏ ➐➋➉➜➙➍➋➐ →➝➌➋➊➟➙➝➝➋➟➌→➝➩
➔➜➜ ❛ ➚ ➸➊➋➩➙➝ ➥➛➡➜→➟ ➱➔➤➋➌➍
➶➝➏➢➋➊→➝➩ ➥➙→➝➌➏ →➝ ➸➊➋➩➙➝➑➒
➬➊➙➩➔➝ ➏➔→➐➣↔➞➋➠➌➫➌➙➫❰➽➽ ➓➔➏
➡➋➋➝ ➦➔➐➋ ➔➎➔→➜➔➡➜➋ →➝ ➝➋➔➊➜➍
➔➜➜ ➏➌➔➌➋➢→➐➋ ➋➦➋➊➩➋➝➟➍
➟➙➦➦➛➝→➟➔➌→➙➝➏ ➏➋➊➎→➟➋ ➔➊➋➔➏
➔➝➐ ➔➉➉➊➙➠→➦➔➌➋➜➍ ❰➼ ➉➋➊➟➋➝➌
➙➤ ➔➜➜ ➥➛➡➜→➟ ➱➔➤➋➌➍ ➶➝➏➢➋➊→➝➩
➥➙→➝➌➏ ➟➔➜➜ ➉➊➙➟➋➏➏→➝➩ ➋➳➛→➉➫
➦➋➝➌ →➏ ò➋➠➌ ➬➋➝➋➊➔➌→➙➝ ❰➽➽
➟➔➉➔➡➜➋➣➒
➬➊➙➩➔➝ ➏➔→➐➑ ➟➙➏➌➫➊➋➜➔➌➋➐
➟➓➋➔➌→➝➩ ➙➝ ➌➓➋ ➎→➟➌→➦➭➏
➦➙➌➓➋➊ ➴ ➔➝➐ ➔➐➦→➌➌➋➐ ➓➋
➓➔➐ ➔ ➉➊➙➡➜➋➦ ➢→➌➓ ➯➐➋➜→➌➍➑
➡➛➌ ➓➋ ➐➋➝→➋➐ ➌➓➋ ➏➋➊→➙➛➏
➔➟➟➛➏➔➌→➙➝➏ ➔➝➐ ➐→➊➋➟➌➋➐ ➌➓➋
➳➛➋➏➌→➙➝➏ ➔➢➔➍ ➤➊➙➦ ➓→➦➣
➥➋➊➊➍ ➏➔→➐ ➡➋→➝➩ ➔ ➤➔➌➓➋➊
➓→➦➏➋➜➤ ➦➔➐➋ ➓→➏ ➋➠➉➋➊→➋➝➟➋
➔➏ ➔ ➐➋➌➋➟➌→➎➋ ➋➎➋➝ ➦➙➊➋
➉➋➊➏➙➝➔➜➣
↔↕➙➛ ➌➔➨➋ ➌➓➋➏➋ ➟➔➏➋➏
➓➙➦➋ ➢→➌➓ ➍➙➛➑➒ ➓➋ ➏➔→➐➣
↔↕➙➛➭➊➋ ➔➜➢➔➍➏ ➌➓→➝➨→➝➩
➔➡➙➛➌ ➌➓➋ ➟➔➏➋➏➣➷➓➔➌ ➍➙➛
➓➔➎➋ ➌➙ ➐➙➑ ➢➓➙ ➍➙➛ ➓➔➎➋
➌➙ →➝➌➋➊➎→➋➢➣ ➧➔➎→➝➩ ➨→➐➏
➟➓➔➝➩➋➏ ➓➙➢ ➍➙➛ ➎→➋➢ ➌➓➋➏➋
➟➔➏➋➏➣➒
➥➋➊➊➍ ➏➔→➐ ➓➋ ➟➙➛➜➐➝➭➌ ➓➋➜➉
➡➛➌ ➌➓→➝➨ ➔➡➙➛➌ ➢➓➔➌ ➌➓➋➏➋
➟➓→➜➐➊➋➝ ➓➔➎➋ ➩➙➝➋ ➌➓➊➙➛➩➓➣
↔↕➙➛ ➓➔➎➋ →➌ →➝ ➍➙➛➊ ➦→➝➐➑
➔➝➐ →➌➭➏ ➝➙➌ ➌➊➛➋➑ ➡➛➌ ➍➙➛
➌➓→➝➨ ➍➙➛➭➊➋ ➌➓➋ ➙➝➜➍ ➉➋➊➏➙➝
➢➓➙ ➟➔➝ ➓➋➜➉ ➌➓➋➦➑➒ ➥➋➊➊➍
➏➔→➐➣
➶➜➜ ➌➓➋ ➨➋➍ ➉➜➔➍➋➊➏
→➝➎➙➜➎➋➐ →➝ ➏➋➠ ➔➡➛➏➋ ➟➔➏➋➏
➴ ➌➓➋ ➵➬➥➮➑ ➌➓➋ ➮➋➉➔➊➌➫
➦➋➝➌ ➙➤ ➧➛➦➔➝ ➱➋➊➎→➟➋➏➑
➪➌➣ ✃➦→➜➍ ➱➔➤➋ ❐➋➝➌➋➊ ➔➝➐
➌➓➋ ➮→➏➌➊→➟➌ ➶➌➌➙➊➝➋➍➭➏ ➸➤➯➟➋
➴ ➌➔➨➋ ➌➓➋→➊ ➊➋➏➉➙➝➏→➡→➜→➌➍
➎➋➊➍ ➏➋➊→➙➛➏➜➍➣
↔➷➋ ➔➜➜ ➩➙ ➙➛➌ ➙➤ ➙➛➊ ➢➔➍
➡➋➤➙➊➋ ➯➝➐→➝➩ ➓➋➊ ➢➔➍ ➡➔➟➨ ➌➙
➌➓➋ ➥➔➟→➯➟ ò➙➊➌➓➢➋➏➌ ➐➛➊→➝➩ ➓➋➊
➟➙➜➜➋➩→➔➌➋ ➍➋➔➊➏➣ ➷→➝➐➋ ➓➔➏ ➏➉➋➝➌
➌➓➋ ➦➔Ð➙➊→➌➍ ➙➤ ➓➋➊ ➟➔➊➋➋➊ →➝ ➌➓➋
➓➋➔➜➌➓ ➟➔➊➋ →➝➐➛➏➌➊➍➑ ➏➌➔➊➌→➝➩ ➔➏ ➔
➉➓➔➊➦➔➟➍ ➔➏➏→➏➌➔➝➌➣ ➱➓➋ ➋➔➊➝➋➐ ➔
➡➔➟➓➋➜➙➊ ➙➤ ➏➟→➋➝➟➋ ➐➋➩➊➋➋ →➝
➊➔➐→➙➩➊➔➉➓→➟ ➏➟→➋➝➟➋ ➔➝➐ ➔
➦➔➏➌➋➊➭➏ →➝ ➓➋➔➜➌➓ ➟➔➊➋ ➔➐➦→➝➫
→➏➌➊➔➌→➙➝ ➔➝➐ ➢➋➝➌ ➌➙ ➢➙➊➨ ➔➏ ➔
➊➔➐→➙➩➊➔➉➓➋➊ →➝ ➲➐➔➓➙➣ ➱➓➋ ➦➙➎➋➐
➌➙ ➸➊➋➩➙➝ →➝ ➽❰➾❰ ➌➙ ➦➔➝➔➩➋ ➌➢➙
➉➊→➦➔➊➍ ➟➔➊➋ ➉➊➔➟➌→➟➋➏ ➡➋➤➙➊➋
Ð➙→➝→➝➩ ➬➊➔➝➐➋ Ï➙➝➐➋ ➧➙➏➉→➌➔➜ →➝
➻➼➼ó➣
↔➸➝➋ ➙➤ ➌➓➋ ➌➓→➝➩➏ ➲ ➉➋➊➏➙➝➫
➔➜➜➍ ➋➝Ð➙➍ ➔ ➜➙➌ ï➔➡➙➛➌ ➢➙➊➨→➝➩
➔➌ ➬Ï➧ð →➏ ➌➓➋ ➜➔➌→➌➛➐➋ ➲➭➎➋ ➡➋➋➝
➩→➎➋➝ ➌➙ ➋➠➉➜➙➊➋ ➝➋➢ ➤➊➙➝➌➏➑ ➝➋➢
➉➊➙➩➊➔➦➏➑ ➝➋➢ →➐➋➔➏➑➒ ➷→➝➐➋ ➏➔→➐➣
↔➬Ï➧ ➔➜➜➙➢➏ →➝➩➋➝➛→➌➍➣ ➲➭➎➋ ➝➋➎➋➊
➤➋➜➌ ➏➌→ô➋➐ →➝ ➔➝➍ ➢➔➍➣ ➲➤ ➍➙➛ ➓➔➎➋
➔➝ →➐➋➔ ➍➙➛ ➟➔➝ ➩➙ ➢→➌➓ →➌➣➒
➲➝ ➓➋➊ ➍➋➔➊➏ ➔➌ ➬Ï➧➑ ➷→➝➐➋
➓➔➏ ➢➙➊➨➋➐ ➔➏ ➔ ➦➋➐→➟➔➜ ➟➜→➝→➟
➦➔➝➔➩➋➊➑ ➔ ➳➛➔➜→➌➍ ➊→➏➨ ➦➔➝➔➩➋➫
➦➋➝➌ ➟➙➙➊➐→➝➔➌➙➊ ➔➝➐ ➔➝ ➋➜➋➟➫
➌➊➙➝→➟ ➓➋➔➜➌➓ ➊➋➟➙➊➐ ➏➉➋➟→➔➜→➏➌➣
➲➝ ➻➼➽➻➑ ➏➓➋ ➢➔➏ ➉➊➙➦➙➌➋➐ ➌➙
➐➋➎➋➜➙➉➑ →➦➉➜➋➦➋➝➌ ➔➝➐ ➦➔➝➔➩➋
➝➋➢ ➥➔➌→➋➝➌ ❐➋➝➌➋➊➋➐ ❐➔➊➋ ➉➊➙➫
➩➊➔➦➏ ➤➙➊ ➌➓➋ ➓➙➏➉→➌➔➜➑ →➝➟➜➛➐→➝➩
➌➓➋ ➋➏➌➔➡➜→➏➓➦➋➝➌ ➔➝➐ ➋➠➉➔➝➏→➙➝
➙➤ ➳➛➔➜→➌➍ ➔➝➐ ➏➋➊➎→➟➋➏ ➔➌ ➤➙➛➊
➉➊→➦➔➊➍ ➟➔➊➋ ↔➓➙➦➋➏➒ ➙➊ ➟➜→➝➫
→➟➏➴ ✃➜➩→➝➑ ñ➝→➙➝➑ ➬Ï➧ Ï➋➩→➙➝➔➜
→➝➤➙➊➦➔➌→➙➝ ➤➙➊ ➟➙➛➝➌→➋➏ ➔➝➐
➦➛➝→➟→➉➔➜→➌→➋➏ →➏ ➛➝➨➝➙➢➝ ➔➌
➌➓→➏ ➌→➦➋➣➞➓➋ ➋➏➌→➦➔➌➋ ➤➙➊ →➦➫
➉➜➋➦➋➝➌→➝➩ ➌➓➋ ➤➙➛➝➐➔➌→➙➝➔➜
➋➜➋➦➋➝➌➏ ➙➤ ò➋➠➌ ➬➋➝➋➊➔➌→➙➝
❰➽➽ →➏ ☛ ➽ t ➦→➜➜→➙➝ →➝ ➸➊➋➩➙➝
➔➝➐ →➏ ➟➛➊➊➋➝➌➜➍ ➛➝➤➛➝➐➋➐➣
Rural Health Care program
➞➓➋ Ï➛➊➔➜ ➧➋➔➜➌➓ ❐➔➊➋
➉➊➙➩➊➔➦ →➏ ➔ ➉➊➙➩➊➔➦
➐➋➏→➩➝➋➐ ➡➍ ➌➓➋ ❮❐❐ ➔➝➐ ➔➛➫
➌➓➙➊→❒➋➐ ➡➍ ➟➙➝➩➊➋➏➏➣ ➲➝ ➺➛➝➋➑
➻➼➽➹➑ ➌➓➋ ➤➛➝➐→➝➩ ➟➔➉ ➤➙➊ ➌➓➋
➉➊➙➩➊➔➦ ➢➔➏ ➊➔→➏➋➐ ➌➙ ☛t ➾➼
➦→➜➜→➙➝ ➡➍ ➌➓➋ ❮❐❐➣
➸➝➋ ➙➤ ➌➓➋ ➩➙➔➜➏ ➙➤ ➌➓➋
Ï➛➊➔➜ ➧➋➔➜➌➓ ❐➔➊➋ ➉➊➙➩➊➔➦➭➏
➧➋➔➜➌➓➟➔➊➋ ❐➙➝➝➋➟➌ ❮➛➝➐ →➏
➌➙↔→➝➟➊➋➔➏➋ ➔➟➟➋➏➏ ➌➙ ➡➊➙➔➐➫
➡➔➝➐ ➤➙➊ ➋➜→➩→➡➜➋ ➓➋➔➜➌➓ ➟➔➊➋
➉➊➙➎→➐➋➊➏➑ ➋➏➉➋➟→➔➜➜➍ ➌➓➙➏➋
➏➋➊➎→➝➩ ➊➛➊➔➜ ➔➊➋➔➏➑➒ ➔➟➟➙➊➐➫
→➝➩ ➌➙ ➔ ➤➔➟➌ ➏➓➋➋➌ ➤➊➙➦ ➌➓➋
❮❐❐➣
➲➝ ➓→➏ ➉➊➋➏➏ ➊➋➜➋➔➏➋➑➷➔➜➐➋➝
➏➔→➐ ➌➓➋ Ï➛➊➔➜ ➧➋➔➜➌➓ ❐➔➊➋
➉➊➙➩➊➔➦ ➉➊➙➎→➐➋➏ ➊➋➏➙➛➊➟➋➏
➌➙ ➊➛➊➔➜ ➓➙➏➉→➌➔➜➏ →➝ ➸➊➋➩➙➝➣
↔➞➓➋ Ï➛➊➔➜ ➧➋➔➜➌➓ ❐➔➊➋
➉➊➙➩➊➔➦ ➔→➦➏ ➌➙ →➦➉➊➙➎➋
➌➓➋ ➳➛➔➜→➌➍ ➙➤ ➓➋➔➜➌➓ ➟➔➊➋
➔➎➔→➜➔➡➜➋ ➌➙ ➉➔➌→➋➝➌➏ →➝ ➊➛➊➔➜
➟➙➦➦➛➝→➌→➋➏ ➡➍ ➋➝➏➛➊→➝➩
➌➓➋➍ ➓➔➎➋ ➔➟➟➋➏➏ ➌➙ ➌➋➜➋➟➙➦➫
➦➛➝→➟➔➌→➙➝➏ ➔➝➐ ➡➊➙➔➐➡➔➝➐
➏➋➊➎→➟➋➏➑➒ ➓➋ ➏➔→➐➣↔➺➛➏➌ ➔➏ ➲
➢➙➊➨➋➐ ➌➙ ➤➛➜➜➍ ➤➛➝➐ ➟➙➦➫
➦➛➝→➌➍ ➓➋➔➜➌➓ ➟➋➝➌➋➊➏ →➝
➸➊➋➩➙➝➑ ➌➓➋ Ï➛➊➔➜ ➧➋➔➜➌➓
❐➔➊➋ ➉➊➙➩➊➔➦ →➏ ➎→➌➔➜ ➌➙
➋➝➏➛➊→➝➩ ➌➓➋➏➋ ➓➋➔➜➌➓ ➟➋➝➌➋➊➏
➓➔➎➋ ➌➓➋ ➊➋➏➙➛➊➟➋➏ ➌➓➋➍ ➝➋➋➐
➌➙ ➟➙➝➌→➝➛➋ ➏➋➊➎→➝➩ ➙➛➊ ➟➙➦➫
➪➋➐→➟➔➜ ❐➜→➝→➟ ➔➝➐ ➬Ï➧ ➷➙➦➋➝➭➏
➔➝➐ ❐➓→➜➐➊➋➝➭➏ ❐➜→➝→➟ ➴ ➢➓→➟➓ ➔➊➋
➋➏➏➋➝➌→➔➜➜➍ ➟➜→➝→➟➏ ➌➓➔➌ ➓➔➎➋ ➟➙➦➫
➦→➌➌➋➐ ➌➙ ➦➙➊➋ ➉➔➌→➋➝➌➫➟➋➝➌➋➊➋➐
➟➔➊➋➑ ➔➏➏→➩➝→➝➩ ➉➔➌→➋➝➌➏ ➔ ➉➊→➦➔➊➍
➟➔➊➋ ➉➊➙➎→➐➋➊ ➌➙ ➢➙➊➨ ➢→➌➓ ➙➌➓➋➊
➓➋➔➜➌➓ ➉➊➙➤➋➏➏→➙➝➔➜➏ ➔➏ ➝➋➋➐➋➐
➌➙ ➟➙➙➊➐→➝➔➌➋ ➟➔➊➋ ➔➏ ➔ ➌➋➔➦➑ ➔➝➐
➦➋➋➌→➝➩ ➟➋➊➌➔→➝ ➏➌➔➝➐➔➊➐➏ ➙➤ ➟➔➊➋
➔➏ ➙➛➌➜→➝➋➐ ➡➍ ➌➓➋ ➸➊➋➩➙➝ ➧➋➔➜➌➓
➶➛➌➓➙➊→➌➍➣ ➞➓→➏ ➋➝➐➋➔➎➙➊ ➓➔➏ ➡➋➋➝
➓→➩➓➜➍ ➏➛➟➟➋➏➏➤➛➜➑ ➔➝➐ ➷→➝➐➋ ➓➔➏
➋➔➊➝➋➐ ➓→➩➓ ➉➊➔→➏➋ ➔➟➊➙➏➏ ➌➓➋
➏➍➏➌➋➦ ➤➙➊ ➓➋➊ ➋➤➤➙➊➌➏➣
↔➷➋➭➊➋ ➔➜➢➔➍➏ →➝ ➔ ➩➙➔➜ ➌➙
➩➙ ➤➛➊➌➓➋➊➑ ➌➙ ➙➤➤➋➊ ➦➙➊➋ ➌➙ ➙➛➊
➟➙➦➦➛➝→➌➍➑➒ ➷→➝➐➋ ➏➔→➐ ➙➤ ➬Ï➧➣
↔❮➙➊ ➔ ➊➛➊➔➜ ➓➙➏➉→➌➔➜➑ ➌➓➋ ➔➦➙➛➝➌
➙➤ ➏➉➋➟→➔➜➌➍ ➏➋➊➎→➟➋➏ ➢➋ ➓➔➎➋ →➏
➔➦➔❒→➝➩➣ ➲➤ ➍➙➛ ➜➙➙➨ ➔➌ ➙➌➓➋➊
➓➙➏➉→➌➔➜➏ ➔➟➊➙➏➏ ➌➓➋ ➟➙➛➝➌➊➍ ➙➤ ➙➛➊
➏→❒➋ ➔➝➐ ➔ ➟➙➦➦➛➝→➌➍ ➜→➨➋ ➌➓→➏➑
➌➓➋➍ ➐➙➝➭➌ ➓➔➎➋ ➌➓➋ ➏➉➋➟→➔➜→➌→➋➏
➌➓➔➌ ➢➋ ➓➔➎➋➑ ➔➝➐ ➌➓➔➌➭➏ ï➐➛➋ ➌➙ð
➌➓➋ ➤➙➊➋➏→➩➓➌ ➙➤ ➙➛➊ ➔➐➦→➝→➏➌➊➔➌→➙➝
➔➝➐ ➙➛➊ ➡➙➔➊➐➣➒
➪➙➎→➝➩ ➤➙➊➢➔➊➐➑ ➷→➝➐➋ ➔➝➌→➟→➫
➉➔➌➋➏ ➝➙➌➓→➝➩ ➡➛➌ ➩➊➙➢➌➓➑ ➡➙➌➓ →➝
➤➛➜➯➜➜→➝➩ ➓➋➊ ➊➋➏➉➙➝➏→➡→➜→➌→➋➏ ➔➝➐
→➦➉➊➙➎→➝➩ ➌➓➋ ➳➛➔➜→➌➍ ➔➝➐ ➟➔➊➋
➬Ï➧ ➟➔➝ ➉➊➙➎→➐➋ ➌➙ ➌➓➋ ➟➙➦➦➛➫
➝→➌➍➣
↔➶➜➊➋➔➐➍ ➢➋➭➊➋ ➦➔➨→➝➩ ➟➓➔➝➩➋➏➣
➲➌➭➏ ➝➋➎➋➊ ➏➌➙➉➉➋➐➑➒ ➷→➝➐➋ ➏➔→➐➣
↔➞➓➋➊➋➭➏ ➝➋➎➋➊ ➡➋➋➝ ➔ ➌→➦➋➑ →➝
➌➓➋ ➌→➦➋ ➲➭➎➋ ➡➋➋➝ ➓➋➊➋➑ ➌➓➔➌ ➢➋
çìÒíÕî
Ö×ØÙÚØÛÜÝ Þß×à áâãÜ äå
➞➓➋ ➜➙➝➩➫➊➛➝➝→➝➩ ➉➊➙➡➜➋➦
➡➋➟➔➦➋ ➏➙ ➡➔➐ →➝ ➌➓➋ ➏➉➊→➝➩ ➙➤
➻➼➽➾ ➌➓➔➌ ➏➌➛➐➋➝➌➏ ➔➝➐ ➏➌➔➤➤ ➔➌
➲➦➡➜➋➊ ➧→➩➓ ➱➟➓➙➙➜ ➓➔➐ ➌➙ ➛➏➋
➉➙➊➌➔➡➜➋ ➊➋➏➌➊➙➙➦➏ ➤➊➙➦ ➦→➐➫
➪➔➊➟➓ ➌➓➊➙➛➩➓ ➪➔➍➣
➞➙ ➔➐➐➊➋➏➏ ➌➓→➏ ➉➊➙➡➜➋➦➑
➉➜➔➝➏ ➤➙➊ ➔ ➏➌➋➉ ➏➋➉➌→➟ ➏➍➏➌➋➦
➢➋➊➋ ➐➋➎➋➜➙➉➋➐ ➔➝➐ ➜➔➌➋➊ ➔➉➫
➉➊➙➎➋➐ ➡➍ ➌➓➋ ➏➟➓➙➙➜ ➡➙➔➊➐ ➔➤➌➋➊
➌➔➨→➝➩ ➋➠➌➋➝➏→➎➋ ➉➛➡➜→➟ →➝➉➛➌➣
➲➝➏➌➔➜➜➔➌→➙➝ ➡➋➩➔➝ ➌➓→➏ ➏➛➦➦➋➊➣
➸➝➟➋ ➌➓➋ ➝➋➢ ➏➍➏➌➋➦ →➏ ➙➉➋➊➫
➔➌→➝➩➑ ➋➤ô➛➋➝➌ ➢→➜➜ ➯➊➏➌ ➋➝➌➋➊ ➔
➏➋➉➌→➟ ➌➔➝➨ ➢➓➋➊➋ ➡➔➟➌➋➊→➔ ➢→➜➜
➡➊➋➔➨ ➐➙➢➝ ➏➙➜→➐➏➣ ò➋➠➌ ➌➓➋
➢➔➏➌➋ ➢➔➌➋➊ ➢→➜➜ ➡➋ ➏➋➝➌ ➎→➔ ➔
➉→➉➋ ➌➙ ➔ ➌➢➙➫➔➟➊➋ ➏➋➉➌→➟ ➉➙➝➐ ➔
➦→➜➋ ➝➙➊➌➓ ➙➤ ➲➦➡➜➋➊ ➔➝➐ ➋➎➔➉➙➫
➊➔➌➋➑ ➵➔➨➋➍➫❐➔➦➉➡➋➜➜ ➏➔→➐➣
➞➓➋ ➉➙➝➐ ➢→➜➜ ➡➋ ➙➝ ➜➔➝➐ ➌➓➋
➏➟➓➙➙➜ ➐→➏➌➊→➟➌ ➓➔➏ ➔➟➟➋➏➏ ➌➙ ➎→➔
➔➝ ➋➔➏➋➦➋➝➌➣ ➞➓➋ ➋➔➏➋➦➋➝➌
➢➔➏ ➐➙➝➔➌➋➐ ➡➍ ➷➔➐➋ ➔➝➐ ➶➝➩➋
➘→➝➩➔➦➔➝ ➔➝➐ ❐➔➊➊→➋ ➔➝➐ Ï➙➏➏
➘→➝➩➔➦➔➝➣ ➷➔➐➋ ➘→➝➩➔➦➔➝
→➏ ➟➛➊➊➋➝➌➜➍ ➎→➟➋ ➟➓➔→➊ ➙➤ ➌➓➋
➲➦➡➜➋➊ ➱➟➓➙➙➜ ➘➙➔➊➐➣
❮→➝➐→➝➩ ➜➔➝➐ ➏➛→➌➔➡➜➋ ➤➙➊ ➌➓➋
➉➙➝➐ ➢➔➏ ➔ ➦➔Ð➙➊ ➙➡➏➌➔➟➜➋ ➛➝➌→➜
➌➓➋ ➘→➝➩➔➦➔➝ ➤➔➦→➜➍ ➏➌➋➉➉➋➐
➤➙➊➢➔➊➐➣
↔➞➓➋➊➋ ➊➋➔➜➜➍ →➏➝➭➌ ➔ ➢➔➍ ➌➙
➎➋➊➡➔➜→❒➋ ➓➙➢ ➩➊➔➌➋➤➛➜ ➲ ➔➦ ➌➙
➌➓➋➦ ï➌➓➋ ➘→➝➩➔➦➔➝ ➤➔➦→➜➍ð ➤➙➊
➏➙➜➎→➝➩ ➌➓➋ ➉➊➙➡➜➋➦➑➒ ➵➔➨➋➍➫
❐➔➦➉➡➋➜➜ ➏➔→➐➣
➞➓➋ ➏➌➋➉ ➏➋➉➌→➟ ➏➍➏➌➋➦ ➢➙➊➨
→➏ ➡➋→➝➩ ➐➙➝➋ ➡➍ ➧➔➦→➜➌➙➝
✃➠➟➔➎➔➌→➙➝ ➔➝➐ ➶➝➐➋➊➏➙➝
➥➋➊➊➍ ➔➝➐ ➶➏➏➙➟→➔➌➋➏➑ ➡➙➌➓ ➙➤
➵➔ ➬➊➔➝➐➋➣ ➶➝➐➋➊➏➙➝ ➥➋➊➊➍ ➐→➐
➌➓➋ ➉➜➔➝➝→➝➩➑ ➔➝➐ ➧➔➦→➜➌➙➝ ✃➠➫
➟➔➎➔➌→➙➝ →➏ ➐➙→➝➩ ➌➓➋ →➝➏➌➔➜➜➔➫
➌→➙➝➣ ❐➊➋➢➏ ➔➊➋ ➝➙➢ ➋➠➟➔➎➔➌→➝➩
➔➌ ➌➓➋ ➏➟➓➙➙➜ ➐→➏➌➊→➟➌➭➏ ➟➔➦➉➛➏➑
➔➝➐ ➌➓➋ ➏➉➔➟➋ ➤➙➊ ➌➓➋ ➉→➉➋
➜➋➔➐→➝➩ ➌➙ ➌➓➋ ➉➙➝➐ ➓➔➏ ➔➜➊➋➔➐➍
➡➋➋➝ ➡➙➊➋➐➑ ➵➔➨➋➍➫❐➔➦➉➡➋➜➜
➏➔→➐➣ ➞➓➋ ➉➙➝➐➑ ➢➓→➟➓ ➢→➜➜ ➡➋
➔➌ ➜➋➔➏➌ ➔ ➓➔➜➤ ➦→➜➋ ➤➊➙➦ ➌➓➋
➝➋➔➊➋➏➌ ➓➙➦➋➑ ➢→➜➜ ➡➋ ➋➠➟➔➫
➎➔➌➋➐ ➜➔➌➋➊➣ ➞➓➋ ➉→➉➋ ➌➙ ➋➝➌➋➊
➌➓➋ ➉➙➝➐ ➢→➜➜ ➡➋ ➽ t ➤➋➋➌ ➡➋➜➙➢
➌➓➋ ➏➛➊➤➔➟➋➑ ➦➔➨→➝➩ →➌ ➉➙➏➏→➡➜➋
➤➙➊ ➔➜➜ ➩➔➏➋➏ →➝ ➌➓➋ ➋➤ô➛➋➝➌ ➌➙
➐→➏➏→➉➔➌➋ ➛➝➐➋➊ ➢➔➌➋➊➑ ➵➔➨➋➍➫
❐➔➦➉➡➋➜➜ ➏➔→➐➑ ➎→➊➌➛➔➜➜➍ ➋➜→➦→➫
➝➔➌→➝➩ ➌➓➋ ➟➓➔➝➟➋ ➌➓➔➌ ➌➓➋➊➋
➢→➜➜ ➡➋ ➔➝➍ ➙➐➙➊➣
➷➔➐➋ ➘→➝➩➔➦➔➝➑ ➢➓➙ ➢➔➏
➟➓➔→➊ ➙➤ ➌➓➋ ➏➟➓➙➙➜ ➡➙➔➊➐ ➢➓➋➝
➉➜➔➝➏ ➤➙➊ ➌➓➋ ➏➋➉➌→➟ ➏➍➏➌➋➦
➢➋➊➋ ➯➝➔➜→❒➋➐➑ →➏ ➋➝➟➙➛➊➔➩➋➐
➡➍ ➓➙➢ ➌➓➋ ➉➊➙Ð➋➟➌ →➏ ➉➊➙➩➊➋➏➏➫
→➝➩➣
↔➞➓→➏ →➏ ➏➙➦➋➌➓→➝➩ ➌➓➋
➏➟➓➙➙➜ ➐→➏➌➊→➟➌ ➓➔➏ ➝➋➋➐➋➐ ➤➙➊ ➔
➜➙➝➩ ➌→➦➋➑➒ ➓➋ ➏➔→➐➣ ↔➲➌ →➏ ➝→➟➋ ➌➙
➏➋➋ ➊➋➏➙➜➛➌→➙➝ ➙➝ →➌➣➒
➓➔➎➋➝➭➌ ➡➋➋➝ ➌➊➍→➝➩ ➌➙ ➐➙ ➝➋➢
➌➓→➝➩➏ ➔➝➐ ➩➊➙➢➣ ➲➝ ➦➍ ➝➋➢ ➉➙➏→➫
➌→➙➝ →➌➭➜➜ ➡➋ ➌➓➋ ➏➔➦➋➣ ➲➭➦ ➩➙→➝➩ ➌➙
➋➝➟➙➛➊➔➩➋ ➌➓➋ ➟➜→➝→➟➏ ➌➙ ➟➙➝➌→➝➛➋
➌➓➋→➊ ➩➊➙➢➌➓ ➔➝➐ →➦➉➊➙➎➋ ➳➛➔➜→➌➍➣
➶➟➟➋➏➏ →➏ ➏➌→➜➜ ➔ ➡→➩ ➟➓➔➜➜➋➝➩➋ ➔➝➐
➢➋➭➎➋ ➡➋➋➝ ➌➔➉➉➋➐ ➡➍ ➌➓➋ ➡➙➔➊➐
➌➙ ➩➙ ➔➓➋➔➐ ➔➝➐ ➩➋➌ ➌➓➙➏➋ ➌➓→➝➩➏
➐➙➝➋➣ ï➞➓➋ ➡➙➔➊➐ð ➋➠➉➋➟➌➏ ➦➙➎➋➫
➦➋➝➌➣➒
➲➝ ➦➙➎→➝➩ ➌➙ ➌➓➋ ➝➋➠➌ ➉➓➔➏➋
➙➤ ➓➋➊ ➟➔➊➋➋➊ ➔➌ ➬Ï➧➑ ➷→➝➐➋
➋➠➉➊➋➏➏➋➐ ➡➙➌➓ ➙➉➌→➦→➏➦ ➔➝➐ ➔
➢→➜➜→➝➩➝➋➏➏ ➌➙ ➤➔➟➋ ➉➙➌➋➝➌→➔➜
➟➓➔➜➜➋➝➩➋➏ ➓➋➔➐➫➙➝➣
↔➲➌➭➏ ➔➝ ➙➉➉➙➊➌➛➝→➌➍➣ ➲➌➭➜➜ ➡➋
➤➛➝➑➒ ➏➓➋ ➏➔→➐➣ ↔➲➌➭➏ ➝➋➎➋➊ ➔ ➐➛➜➜
➦➙➦➋➝➌ ➤➊➙➦ ➙➝➋ ➏➋➟➙➝➐ ➌➙ ➌➓➋
➝➋➠➌➣ ➱➙ ➲➭➦ ➜➙➙➨→➝➩ ➤➙➊➢➔➊➐ ➌➙
➌➓➋ ➟➓➔➜➜➋➝➩➋➫➫ ➔➝➐ →➌ ➢→➜➜ ➡➋ ➔
➟➓➔➜➜➋➝➩➋➣➒
➸➌➓➋➊ ➬Ï➧ ➏➌➔➤➤ ➋➟➓➙ ➷→➝➐➋➭➏
➏➋➝➌→➦➋➝➌➣
↔➱➓➋➭➜➜ ➡➋ ➩➊➋➔➌➑➒ ❮➙➊➐ ➏➔→➐➣
↔➱➓➋➭➏ ➌➓➙➛➩➓➌➤➛➜➣ ➱➓➋ ➜➙➙➨➏ ➔➌ ➔➝
→➏➏➛➋ ➔➝➐ →➝➏➌➋➔➐ ➙➤ ➦➔➨→➝➩ ➔➝
➋➦➙➌→➙➝➔➜ ➐➋➟→➏→➙➝➑ ➜➙➙➨➏ ➔➌ →➌ ➎➋➊➍
➉➊➔➩➦➔➌→➟➔➜➜➍ ➔➝➐ ➎➋➊➍ ➟➔➊➋➤➛➜➜➍
➔➝➐ ➢➋→➩➓➏ ➔➜➜ ➌➓➋ ➉➊➙➏ ➔➝➐ ➟➙➝➏
➔➝➐ ➯➩➛➊➋➏ ➙➛➌ ➢➓➔➌ ➌➓➋ ➡➋➏➌
➌➓→➝➩ →➏➣ ➲ ➌➓→➝➨ ➌➓➔➌➭➏ ➌➓➋ ➏→➩➝ ➙➤ ➔
➩➙➙➐ ➋➠➋➟➛➌→➎➋➣➒
õö÷øùúø ûüýþÿ ❆ ö ✈ ÿ ùø ✁✂✄✲
✾☎✆✲✆✄☎✄ öþ ÿ ✻ ù ✝✞ ù ✞ ö ✈ ÿ ✟
✞ ù ❧ þù÷ýÿö ✠✡ ÿþ ✈ ÿþ ✳ úö ✻✳
➦➛➝→➌→➋➏➣➒
Ray Baum’s Act
➲➝ ❮➋➡➊➛➔➊➍➑ Ï➔➍ ➘➔➛➦➑
➵➔ ➬➊➔➝➐➋ ➝➔➌→➎➋ ➔➝➐ ➤➙➊➦➋➊
➧➙➛➏➋ ➪➔Ð➙➊→➌➍ ➵➋➔➐➋➊ ➙➤ ➌➓➋
➸➊➋➩➙➝ ➵➋➩→➏➜➔➌➛➊➋➑ ➐→➋➐ ➙➤
➟➔➝➟➋➊➣ ➲➝ ➔➝ ➋➤➤➙➊➌ ➌➙ ➟➙➝➌→➝➛➋
➘➔➛➦➭➏ ➜➋➩➔➟➍ ➔➏ ➔ ➏➛➉➉➙➊➌➋➊
➙➤ ➌➋➜➋➟➙➦ ➉➙➜→➟➍➑➷➔➜➐➋➝
➟➙➫➏➉➙➝➏➙➊➋➐ ➌➓➋ Ï➔➍ ➘➔➛➦➭➏
➶➟➌ →➝ ➌➓➋ ➧➙➛➏➋ ➙➤ Ï➋➉➊➋➏➋➝➫
➌➔➌→➎➋➏➣
➞➓➋ ➔➟➌➑➔➟➟➙➊➐→➝➩ ➌➙ ➔ ➏➌➔➌➋➫
➦➋➝➌ ➤➊➙➦➷➔➜➐➋➝➑➢→➜➜ ➡➙➙➏➌
➐➋➎➋➜➙➉➦➋➝➌ ➙➤ ➝➋➠➌➫➩➋➝➋➊➫
➔➌→➙➝ ➢→➊➋➜➋➏➏ ➡➊➙➔➐➡➔➝➐
➨➝➙➢➝ ➔➏ t ➬ ❦ ➓➋➜➉➞ ❚ ➡➊➙➔➐➫
➟➔➏➌➋➊➏ ➔➝➐ ➊➛➊➔➜ ➌➊➔➝➏➜➔➌➙➊
➐→➏➌➊→➟➌➏ ➊➋➜➙➟➔➌➋ ➟➓➔➝➝➋➜➏
➤➙➜➜➙➢→➝➩ ➌➓➋ ➏➛➟➟➋➏➏➤➛➜ ➦➙➡→➜➋
➡➊➙➔➐➡➔➝➐ ➏➉➋➟➌➊➛➦ ➔➛➟➌→➙➝➑
➔➝➐ ➓➋➜➉ ➌➓➋ ❮❐❐ ➔➝➐ ➜➔➢
➋➝➤➙➊➟➋➦➋➝➌ ➉➊➙➌➋➟➌ ➟➙➝➏➛➦➫
➋➊➏ ➤➊➙➦ ➤➊➔➛➐➛➜➋➝➌ ➌➋➜➋➉➓➙➝➋
➟➔➜➜➏➣
↔➲➭➦ →➝➟➊➋➐→➡➜➍ ➉➊➙➛➐ ➌➙
➏➋➋ →➝➟➜➛➏→➙➝ ➙➤ ➌➓➋ Ï➔➍
➘➔➛➦➭➏ ➶➟➌➑ ➜➋➩→➏➜➔➌→➙➝
➝➔➦➋➐ ➔➤➌➋➊ ➦➍ ➐➋➔➊ ➤➊→➋➝➐
➔➝➐ ➵➔ ➬➊➔➝➐➋ ➝➔➌→➎➋➑ ➌➓➔➌
➊➋➔➛➌➓➙➊→❒➋➏ ➌➓➋ ❮❐❐ ➤➙➊ ➌➓➋
➯➊➏➌ ➌→➦➋ →➝ ➻➹ ➍➋➔➊➏ ➔➝➐
➢→➜➜ ➏➉➋➋➐ ➐➋➉➜➙➍➦➋➝➌ ➙➤
➝➋➠➌ ➩➋➝➋➊➔➌→➙➝ ➡➊➙➔➐➡➔➝➐
➔➟➊➙➏➏ ➌➓➋ ➟➙➛➝➌➊➍➑ ➢➓→➟➓
→➏ ➉➔➊➌→➟➛➜➔➊➜➍ →➦➉➙➊➌➔➝➌
➤➙➊ ➊➛➊➔➜ ➟➙➦➦➛➝→➌→➋➏ →➝
➸➊➋➩➙➝➑➒➷➔➜➐➋➝ ➏➔→➐ →➝ ➌➓➋
➉➊➋➏➏ ➊➋➜➋➔➏➋➣↔➞➓→➏ ➜➔➢ →➏
➔ ➡→➩ ➏➌➋➉ ➤➙➊➢➔➊➐ ➌➙➢➔➊➐
➟➙➝➝➋➟➌→➝➩ ➊➛➊➔➜ ➟➙➦➦➛➝→➫
➌→➋➏ →➝ ➸➊➋➩➙➝ ➢→➌➓ ➌➓→➏ ➻➽➏➌
➟➋➝➌➛➊➍ ➌➋➟➓➝➙➜➙➩➍➣➒
❢s❧❢tt❢✉♣ ❥❢r✈♠❧❢ ✇①③✐✇✇④⑤
✚✛✚✛✜ ✢✣ ✤✥✦ ✧ ★✩✪✫✬✭ ✥✮✯✰
❍✑✒✓❚❍
❈✒❆✑
å
❾❿➀➁➂ ➃➄ ➅➆➇➈➉ ➊➄➋➄
➌➍➍➎➏➐➑➒➓ ➔➎→ ➣↔➐➑➎➒➐↕
➙➛➛➜ ➝➞➟ ➠➡➢➤ ➠➥➦➡➧ ➨ ➩ ➫➭ ➯➞➭➲➟➧➤ ➳➵ ➸➺➜➻➛ ➩ ➻➼➽➾➸➚➝➾➸➚➝➙
➪➪➪➶➹➘➴➷➬➘➶➮➱✃
❐❒❮ ❰ÏÐÑÒÓ ❐❮ ÔÕÖÖ×❒ ØÙÚÛÜÝÞÛßÙÞà
áâãä åæ çèéê ëá ì íî ïðîéñê
òóôõö÷÷ øõöù úûü ýþõû ÿ þö
❹
èé
ê
ìíîïðñ
✂✄
❼ ❶❺❷❺
❹❼
æ
❻❹❺
æ
íòïðñ
ö÷øùúøûüýø
þ
íñóòôñíõ
ÿüø
❉
û
ú
ÿüùüý
æ
å
❏❑
▼◆❑P◗❘
å
å
♣q♥s✉✈✇s
æ
ä
➲➩➈Ú➈ Û➧➈➤➏ ➭➍➎➈➫➨➈➧
➑➒➓➔→ ➣ ↔↕➙➛➜→➙➛➝ ➞➟➠➝➡➛➜→➙➠
Ü➨➥➎Ù➇➉➇Ø➍➨➩➏ Ý➨➨➇➎➍➢➩➈
Þ↕➟→➛➸➚ ➣ ➾➼➓➸➟↕➔➛➸➚
➐➢➤➥ ➦➇➉➧➨➩➈➍➫➏ ➭➯➲➳
➵➸➒➛➺➛➒➓➜➔ ➣ ➻↕➔➜→➛➼➸➟➡➛➽
ß➢➫➎➥ Ý➫➧➈➤➨➇➫➏ ➭Ü➯
➾➼➓➸➟↕➔➛➸➚
➵➸➒➛➺➛➒➓➜➔ ➣ à➜á➛➔➠ ➾➼➓➸➟↕➔➛➸➚
➪➶➹➘ ➴➶➘➷➬➮➹➱✃❐ ❒❮❰ÏÐ ÑÒÓ➱ÔÒ
➆➈ââ ×➢➤ã➢➫➏ ➭Ü➯
Õ↕➒➛➜→➛➼➸
➵➸➒➛➺➛➒➓➜➔ ➣ à➜á➛➔➠ Þ➡↕➙➜➽➠
➲Ö➨➢➫ ×ÖØÙ➈➨➏ ➭➯➲➳
å
➵➸➒➛➺➛➒➓➜➔ ➣ ➻↕➔➜→➛➼➸➟➡➛➽
④④⑤④ ⑥ ⑧⑨⑩❶❷⑩ ❸ ❹❺ ❻❼❺❶❽⑩
➾➼➓➸➟↕➔➛➸➚
❾❿➀➁❾❿➂➃➄❿➅❾➃➄
ä
❯❘❑❱❲❳
❩❬❭ ❪❫❴❩❵❜❝❜❞❩❞❜❡❬ ❥❫❬❞❫❦
✕ ✖✗✘✘✙✚✘✛✜✚ ✚✗ ✖✢✣✙✜✤
❇✥✐✦✧✐★✧ t✩✪ ✧❣✫ ❢✥✬✭ ✩✬❤✫✐t❣✮ t✬ ✩✬✭✪✯
❙✰✱✲✱ ✳❛✴✵✶✰✷✸
✾✹ ✺✻✼✽✿ ▲❀❁✽ ▲❀ ●✻❀❁r✽ ⑦ ❂❃✹❄✾❅❊❄❋❅■❋
⑥❢❣♠❧♥r❢⑦ ✐⑧♣❦⑦ ⑨❦⑩❢
♠✉❥⑧r♥✉❧❢ ♥✉❣ ✐✉✉⑧♠♣♠❢❥
✲✳✴✵✷✸✲✵✴✹✻✳
ä
✈①①q②✇✈✉♦①③ ♠♠②
üý
❷ ❼ ❽❷ ❶❼❹
❶ ✣ ❽ ❹
å
❧♠♥♦
❻ ❶❸❼ ❸ ❽
➆➇➈➉ ➊➋ ➌➍➎➈➏ ➐➋➊➋
❈✁ ✂ ✄ ☎
✆ ✄✝
✞✟✳ ❏✠✡☛ ✞✳ ❘☞✌✡✍ ▼✳✞✳
✺✎✏✑✒✓✔✑✕✏✓✔ ✏✺✕✏ ✓✻✖ ❙✻✗✘ ▲✙ ●✚✙✛✜✢
ü
ä
ë
é
çä
⑥⑦⑧⑨⑩ ❶❷⑩❸❹⑦❷❷❺❻ ❼❽❻ ❶❾
❿➀➀❺➁⑦⑧➂ ➃⑧❺➄➃⑧➄➃⑧❺ ⑧➅➆➁⑦➆⑦➃⑧ ➇➃➅⑧➈❺❷⑦⑧➂
❖✤✥✦ ✧★✦✩✪✫✬✭✮✯✩✪✫ ✰ ✱✲✦✩✪✫
✴✵✶✷ ✸✹✼✽✾✿ ❀✾❁ ❂ ❃❄✴❅✵❆❇❅✷✵❃❃
☞✌✌✍✎✞✍✏
ç
æ
❍❊■❑◆P◗ ❚❯✈❯❱❲ ❳◆■❨◆❩ ❍❊❨❊
❬ ❭❪❫❴❵❪❛❜❝ ❞❡❢❣❜❝
❬ ❞❡❴♠❫❥s ❣❤♣s ❦❴❢❡ ✐❢❤♣♥❦❫❜
❞❤❵❡❤✐❴❫❥❪❦❜
❬ t❴❢❫❥ ♦❢❪❡❛♣♠s ❥❤♥❜❡❥❤♠♣
❬ ❧♠♥❫❡❛ ♦❢❡❡ ♦❤❤♣❜
❜♥✐✐♠❪❡❜
❬ q❢❡❜❥❝ ❤❢r❴❛❪❦ ✐❢❤♣♥❦❡ ❬ t✉❫❡❛❜❪✇❡ ①♥♠② q❤❤♣❜
❬ ❞❡❴♠❫❥ ③ q❪❫❛❡❜❜ ①❤❤②❜
❬ ④❡❢❫❪♦❪❡♣ ⑤♥❫❢❪❫❪❤❛❪❜❫
☎✆✝✞ ✟✠✝✡☛☞✠✌✍
✁
❉✔❆✑❈❚❖❆
❨
❷ ❼ ❽❷ ❋ ❺❺
❶❷❸❹❺❻❹❼❶❽❸❶
✎✏ ✑✏✒✓✔✓✏✒✓✏✕
✑✏■✖✗❛✏✘✓ ✎✙✓✏✘②
❞❢❢❣ ❤ ✐❥❥❦❧♠♥♣❢❥ q❦r
P◗❘❙❯❲ ❳❩❬❭❲❪
→➝➎➋➏➌→➩➔➌→➙➝➏➣
➧➔➍➏ ➏➔→➐ ➓➋➭➏ ➢➙➊➨→➝➩
➙➝ ➋→➩➓➌ ➟➔➏➋➏ ➟➛➊➊➋➝➌➜➍➣
➞➢➙ ➙➤ ➌➓➙➏➋ ➟➔➏➋➏ →➝➎➙➜➎➋
➟➓→➜➐ ➏➋➠ ➔➡➛➏➋➣
➮➋➌➣ Ï➔➜➉➓ ➬➊➔➤➤➛➝➐➋➊➑
➌➓➋ ➙➌➓➋➊ ➵➬➥➮ ➐➋➌➋➟➫
➌→➎➋➑ ➏➔→➐ →➌➭➏ ➎➋➊➍ ➊➔➊➋ ➌➙
➓➔➎➋ ➙➝➜➍ ➙➝➋ ➎→➟➌→➦ →➝ ➔
➟➓→➜➐ ➏➋➠ ➔➡➛➏➋ ➟➔➏➋➣ ➞➓➋
➐➋➌➋➟➌→➎➋➏ ➦➛➏➌ →➝➌➋➊➎→➋➢
➙➌➓➋➊ ➤➔➦→➜➍ ➦➋➦➡➋➊➏ ➙➊
➟➓→➜➐➊➋➝ ➌➓➋ ➔➟➟➛➏➋➐ ➢➙➛➜➐
➓➔➎➋ ➟➙➦➋ →➝➌➙ ➟➙➝➌➔➟➌
➢→➌➓➣
➞➓➋ ➟➓→➜➐ ➏➋➠ ➔➡➛➏➋
➟➔➏➋➏ ➔➊➋ ➝➙➌ ➌➓➋ ➙➝➜➍ →➝➫
➎➋➏➌→➩➔➌→➙➝➏ ➌➓➋ ➉➙➜→➟➋ ➔➊➋
➢➙➊➨→➝➩ ➙➝➑ ➡➛➌ ➌➓➋➍ ➌➔➨➋
➉➊→➙➊→➌➍ ➙➎➋➊ ➦➙➏➌ ➙➌➓➋➊➏➣
➥➋➊➊➍ ➏➔→➐ ➢➓➋➝ ➌➓➋➊➋➭➏
➔➝ →➝➎➋➏➌→➩➔➌→➙➝ →➝➌➙ ➔
➏➋➊→➋➏ ➙➤ ➟➊→➦➋➏ ➴ ➜→➨➋ ➌➓➋
➊➋➟➋➝➌ ➏➌➊→➝➩ ➙➤ ➔➊➏➙➝ →➝
➵➔ ➬➊➔➝➐➋ ➴ ➌➓➋ ➐➋➌➋➟➫
➌→➎➋➏ ➤➙➟➛➏ ➌➓➋→➊ ➋➤➤➙➊➌➏ ➙➝
➏➙➜➎→➝➩ ➌➓➙➏➋ ➟➔➏➋➏➣ ➲➝ ➌➓➋
➦➋➔➝➌→➦➋➑ ➌➓➙➛➩➓➑ ➌➓➋
➟➙➦➉➜➔→➝➌➏ ➟➙➝➌→➝➛➋ ➌➙
➟➙➦➋ →➝➣
↔➷➋ ➔➊➋ ➐➋➐→➟➔➌➋➐ ➌➙
➐➙→➝➩ ➌➓→➏ Ð➙➡➑➒ ➥➋➊➊➍ ➏➔→➐➣
↔➷➋ ➨➋➋➉ ➉➋➙➉➜➋ ➔➟➟➙➛➝➌➫
➔➡➜➋➣ ➷➋ ➌➔➨➋ →➌ ➎➋➊➍
➉➋➊➏➙➝➔➜➜➍➣➒
➌➙ ➦→➝→➦→❒➋ ➌➓➋ ➌➊➔➛➦➔ ➤➙➊
➌➓➋➏➋ ➟➓→➜➐➊➋➝➑➒ ➥➋➊➊➍ ➏➔→➐➣
↔➞➓➋➏➋ ➨→➐➏ ➓➔➎➋ ➌➙ ➏➌➔➊➌ ➙➤➤
➡➍ ➌➋➜➜→➝➩ ➔ ➏➌➊➔➝➩➋➊ ➔➡➙➛➌
➏➙➦➋➌➓→➝➩ ➌➋➊➊→➡➜➋ ➌➓➔➌ ➓➔➉➫
➉➋➝➋➐ ➌➙ ➌➓➋➦➣➒
➞➓➋ ➝➛➦➡➋➊ ➙➤ ➟➓→➜➐
➔➡➛➏➋ ➟➔➏➋➏ ➓➔➎➋ ➊→➏➋➝
➐➊➔➦➔➌→➟➔➜➜➍ ➙➎➋➊ ➌➓➋ ➜➔➏➌
➽➼ ➍➋➔➊➏➑ ➱➩➌➣ ➧➔➍➏ ➏➔→➐➣
❮➊➙➦ ➻➼➼➾ ➌➓➊➙➛➩➓ ➻➼➽➾➑
➌➓➋ ➝➛➦➡➋➊ ➙➤ ➊➋➉➙➊➌➏ ➙➤
➟➓→➜➐ ➔➡➛➏➋ ➓➔➏ ➊→➏➋➝ ➽➽➼
➉➋➊➟➋➝➌➑ ➉➔➊➌→➔➜➜➍ ➐➛➋ ➌➙ ➌➓➋
→➝➟➊➋➔➏→➝➩ ➝➛➦➡➋➊ ➙➤ ➦➔➝➫
➐➔➌➙➊➍ ➊➋➉➙➊➌➋➊➏ ➴ ➉➋➙➉➜➋
➢➓➙ ➔➊➋ ➊➋➳➛→➊➋➐ ➌➙ ➊➋➉➙➊➌
➔ ➉➙➏➏→➡➜➋ ➟➔➏➋ ➙➤ ➔➡➛➏➋ ➴
➓➋ ➏➔→➐➣
➲➝ ➻➼➼➾➑ ➌➓➋➊➋ ➢➋➊➋
➏➋➎➋➝ →➐➋➝➌→➯➋➐ ➙➟➟➛➉➔➫
➌→➙➝➏ ➌➓➔➌ ➢➋➊➋ ➦➔➝➐➔➌➙➊➍
➊➋➉➙➊➌➋➊➏➣ ➲➝ ➻➼➽➾➑ ➌➓➋➊➋
➢➋➊➋ ➻➾ ➙➟➟➛➉➔➌→➙➝➏➣
➲➝ ➶➜➌➓➋➊➊➫➪→➜➜➋➊➭➏
➟➔➏➋➑ ➌➓➋ ➎→➟➌→➦ ➦➔➐➋ ➔
➐→➏➟➜➙➏➛➊➋➑ ➢➓→➟➓ ➜➋➐ ➌➙
➌➢➙ ➦➔➝➐➔➌➙➊➍ ➊➋➉➙➊➌➋➊➏
➡➊→➝➩→➝➩ →➌ ➌➙ ➌➓➋ ➉➊➙➉➋➊
➔➛➌➓➙➊→➌→➋➏➣
➸➤ ➌➓➋ ➻❰ ➟➔➏➋➏ ➙➝ ➔➎➋➊➫
➔➩➋ ➌➓➋ ➉➙➜→➟➋ ➐➋➉➔➊➌➦➋➝➌
➊➋➟➋→➎➋➏ ➤➙➊ ➔➡➛➏➋ ➋➎➋➊➍
➦➙➝➌➓➑ ➽➼ ➙➤ ➌➓➋➦ ➩➋➝➋➊➫
➔➜➜➍ ➊➋➏➛➜➌ →➝ ➤➛➜➜ ➉➙➜→➟➋
✼♦✾✾ ✿❀❡❡ ❁❂❃❄❄❂❅❃❅❂❁❇❅❈ ❉❉❉❊❀❡❡●❂❍❏❑▲❀▼❏◆❡❊❏❡❖
❫❲❴◗❵ ❜❲❲❝