The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, July 20, 2018, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ➵➸➺➻➼➽
SPORTS
➲➳
Juniors off to San Jose
❣❤❤✐ ✐❥② ❦❤ ❤❧♠ ♣❥q❧r✐ s❧ts✉♠✈tr♠s ✇❥①❦r ❥①✐ ③❥♠② ④✈❤♠✈qq❤ ❤⑤ ⑥❥ ❣♠❥①✐r
FRIDAY-SUNDAY ❩ ❬❭❪❫ ❴❵❜❴❴❝ ❴❵❞❢ ❩ $1
ãèéãììãýïòòôèê ❤ ïêñòãèé
ãíýìêþ
❆ ññôðéçè ❤ òô ▲ õ P♦ ❤ òþ
♣ ãìôè÷ãåìûóëôòôô ❧ ôÿêð
îôð P êððåãìòëêéêòêñòçÿêû
ãèãÿêðã ❤ êôîú ✈ ðêøôðòìôî
ãíýìêãðêäãéêòôòëêéêòêñ ✥
òçÿêýèçòêãñëäôèòëþâëôìê
ñôäøïãçèòìéôè t òèêñêììãðçïå
ïêãéòôçèÿêìòç ❤ ãòçôèìû÷ãåì
ìãçéþ÷ôóêÿêðûòëêåãïïãðê
îôïïôóêéýøôèþõêèêðãïïåû ✝✣
øêðñêèòôîòëêçèÿêìòç ❤ ãòçôèì
ðêÿôïÿêãðôýèéèê ❤ ïêñòûëê
ìãçéþ ❋ çîòêêèøêðñêèòçèÿôïÿê
êïéêðãíýìêãèéòëêôòëêðù ✤
øêðñêèòãðêðêøôðòìôîñëçïé
ìê ✜ ãíýìêþ
P êððåìãçéëê ❤ ðãéýãïïå
ïêãðèêéóëãòóôð ❧ êéíêìòîôð
ëçäãìãèçèÿêìòç ❤ ãòôðéýðçè ❤
ëçìòëðêêåêãðìçèòëãòðôïêþ
âëê ❛ ðìòåêãðûëêìãçéûëêëãé
òô ❤ êòýìêéòôäãèã ❤ çè ❤ ã
óçéêÿãðçêòåôîñãìêìþ
❈✫✬✭✮✯✬ ✰✱✬✲✫✬✳✬ ✵✶✷✸✹✺✻✸✼✽✸✼
➇✂ ò t ì ã ❡ ý ❤❤ ïçè ❤ ãñòóçòëòëê
✾✿ ❀❁✿❂❃❄ ❅❉❊●❍❄ ■❏❑▼ ◆◗❘❑❚ ❅❄❁❁❚ ❃❁●❯❄❘ ✿ ❳✿❑❁❉❊ ❯❄❨●❍❊❄ ●❂ ❄✿❁❊❚ ❩◗❊❚▼ ❬❑ ❭✿❘ ❨●❘ ❪❁❘❑ ❭❄❄s ❫✿❍s ●❂ ❳✿❑❁❉❊ ✿❦❑❄❁ ❨●❘
ñãìêìû ✁ P êððåìãçéþ ➇✦ ôýëãÿê
❑❨❁❄❄ ❚❄✿❁❘ ❉❦ ❃❄❑❄❍❑●❯❄ ❭❉❁s ❭✿❘ ❍❉❴❳❊❄❑❄▼ ❵❄ ❘✿●❃ ❨❄➆❘ ❊❉❉s●❂❏ ❦❉❁❭✿❁❃ ❑❉ ❑❨❄ ❊❄❘❘ ●❂❑❄❂❘❄ ❁❄❜◗●❁❄❴❄❂❑❘ ❉❦ ❑❨❄ ❝❉❫▼ òôìêòãøðçôðçòåïçìòîôðòëêäþ ✁
ôäêôîòëêñãìêìëê
ÐÑ
❇✕ ÖÕ ✖✗ Ö ✘✙ Ö ✚✕ Ö ✛ Ö
òëðêê
✥ åêãðìòçèòãìãéêòêñòçÿê ✢ êêòïêîôðëçìóçîêåêãðì
❆ ñôýøïêåêãðìã ❤ ôûòëê
óôð
❧ êéôèóêðêãíôýòêÿêèòì
ÚÛÜÝÞßÜàáÜà
îôðòëêøôïçñêîôðñêþ÷êóãì ã ❤ ôòëãòëêóãèòìòô ❛✜ ýøþ øôïçñêéêøãðòäêèòïôìòã
òëãòëãøøêèêéåêãðìã ❤ ôþ
▲ ãõðãèéê P ôïçñê ♦ êøãðò ✥
ôèêôîôèïåòóôãòòëêøôïçñê ÷êìãçéëêéçéè t òëãÿêòëê ❤ ðãèòòëãòîýèéêéãéêòêñòçÿê æëçïêòëôìêãðêçäøôðòãèòûëê
äêèò ❤ òþ ♦ ýìòå P êððåìãòçè éêøãðòäêèòûãèéóëçïêëê
ìãçéûøðçôðçòåëãìòôíê ❤ çÿêè
ôøøôðòýèçòåòôóôð ❧ ôèòëê òôñôÿêðéôäêìòçñÿçôïêèñê
ãèéãéýïòìê ✜ ãíýìêñãìêìþ òôçèÿêìòç ❤ ãòçôèìçèòôêÿêèòì
òëêéðçÿêð t ì ìêãòôîëçìøãòðôï ìãçéçòóãìòëêäôìòðêóãðé ✥ ñãðóëêèëêóôð ❧ êéãìã
ñãðòëê ❛ ðìòóêê ❧ ôî ♣ ýïåþ÷ê çè ❤ ê ✜ øêðçêèñêçèëçìïãó ✥
éêòêñòçÿêþ
âëêéðý ❤ òãì ❧ îôðñêéêòêñòçÿê òëãò ❡ ýìòëãøøêèêéþ
ëãéëçìýèçîôðäôèûóëçñëëê êèîôðñêäêèòñãðêêðûëêóãì
ëãììçèñêíêêèòã ❧ êèãóãå
➇ æêýìêéòôëãÿêîôýð
❆ îòêðòëãòçèçòçãï ❛ ðìòåêãðû
ëãéè t òóôðèçèãóëçïêþ ✂ òóãì ❤ ïãéòôíêíãñ ❧ ôèøãòðôïþ
éêòêñòçÿêìû ✁ P êððåòôïéâëê
ãìóêïïþâëçìïêãÿêìòëêòóô ëêìãçéûëêíê ❤ ãèòôòðýìòëçì
ëçì ❛ ðìòóêê ❧ íãñ ❧ ôèøãòðôïû ❖ èòëãòêãðïå ♣ ýïåéãåû
❖ íìêðÿêðþ ➇❖ èêîôðòëêéðý ❤
éêòêñòçÿêìôèòëêîôðñêóçòë éêñçìçôèìäôðêþ
ãèéëêóãììòçïï ❤ êòòçè ❤ ýìêé ëêòãï ❧ êéãíôýòòëêëôäê
òãì ❧ îôðñêûôèêóëôîôñýìêéôè òëêëêãÿåðêìøôèìçíçïçòåôî
➇❆ òòëãòøôçèòûóëêèåôý t ðê
òôìôäêòëçè ❤ ìþ
øðô ❡ êñòìëê t ì ❤ ôòøïãèèêéþ÷ê ãéýïòìê ✜ ãíýìêñãìêìãèéòóô ñôÿêðçè ❤ ãïïçèÿêìòç ❤ ãòçôèìû ❤ êòòçè ❤ äôðêñãìêìûåôý t ðê
P êððåëãé ❡ ýìòñôäøïêòêéã íôý ❤ ëòãèôïé ❱ ôï ❧ ìóã ❤ êè
îðôäñðçäêììýñëãìãðìôè
îôðêÿêðåòëçè ❤ êïìêþ ✁
❙✞✞ ✧★✩✪✡ ✴ ☛☞✌✞ ✍✎
➾➚➪➶➹➘
➴➷➶➹➘
➬➷➮➱✃❐➪❒
❮➘❒❰➷Ï➘➮
➶➘❮ ➮➘➶✃➷➚
➹✃➚➘❰❐➷➚
ÐÑÒÓÔÕÖÑ
ÚÛÜÝÞßÜàáÜà ×ØÙÖ
âãääåæçèéê ëãì
íêêè ã îãäçïçãð îãñê çè
òëê ëãïïóãåì ôî õðãèéê
öôèéê
÷ôìøçòãï
îôð èêãðïå
ùú åêãðìû
ãèé çè òëãò
òçäê ìëê ëãì
óôðè äãèå
✏✑✒✓✔ ëãòì ü ôð
ðãòëêðûìñðýí
ñãøìþ÷ôóêÿêðûëêð ðê ✥
ñêèò øðôäôòçôè òô ìêèçôð
éçðêñòôð ôî øðôÿçéêð ìêð ✥
ÿçñêì çì ìêò òô íê ëêð äôìò
ñëãïïêè ❤ çè ❤ òô éãòêþ
æçèéê óãì ôî ❛ ñçãïïå
øðôäôòêé ♣ ýèê ú ✉ íýò
ëãì íêêè òðãèìçòçôèçè ❤
çèòô òëê øôìçòçôè ìçèñê
❋ êíðýãðåþ ëê ìãåì òëê
ðôïê óãì ã ➇ èãòýðãï
øðô ❤ ðêììçôè ✁ éýê òô
åêãðì ôî ñïôìê óôð ❧ óçòë
P ãýï ëôðíûóëôä ìëê
ðêøïãñêéþ ëôðí òðãè ✥
ìçòçôèêé òô ãè ãéÿçìôðå
ñãøãñçòå çè ♣ ýïå ãèé óçïï
ðêòçðê ïãòêð òëçì åêãðþ
➇✂ ❤ ýêìì òëê ëãðéêìò
òëçè ❤ óôýïé íê îôïïôó ✥
çè ❤ P ãýï ãîòêð ✄ ëçì ☎ ✆✝
❙✞✞ ❲✐✟✠✡ ✴ ☛☞✌✞ ✍✎
➋➌➍➎➌➏➐➐ ➍➑
❞❢❣❥♠♥ qr✇q❣r✇q①②
➒➓➔→➏➌ ➣↔
❢③③④⑤⑥❣r②q⑤♠♥①② r♥
➐➏↕➙➛➜ ↕➌➍➝➏➜➙
⑦♠③♠♥① ⑧r②r① ①④
➜➍➑➙➛➑➞➏➐
ÐÑ
❸✖✚➄ ❶✙✗ Ø ❹
ÚÛÜÝÞßÜàáÜà
✂ äíïêð ñëôôï ♦ çìòðçñò
ôî ❛ ñçãïìóçïïëãÿêäýñë
ïêìì ðêãìôèòôóôððå òëê
èê ✜ òòçäêëêãÿå ðãçèì ëçòþ
âëê ðêãìôè ü òëê
éçìòðçñò t ì ❿✤✣✣ û ✣✣✣ ìêøòçñ
ìåìòêä ðêøïãñêäêèò
øðô ❡ êñò çì èêãðçè ❤ ñôä ✥
øïêòçôèþ ✂ äíïêð ñëôôï
♦ çìòðçñò ýøêðçèòêèéêèò
❆ è ❤ çê ▲ ã ❧ êå ✥❼ ãäøíêïï
ìãçé òëêðê çì ã ❤ ôôé
ñëãèñê òëê ìåìòêä óçïï
íê ❛ èçìëêé íå êøòêä ✥
íêðþ
ëêìãçéòëêøðô ❡ êñò
➇ çì ❤ ôçè ❤ ÿêðå óêïï ✁ ãèé
ãééêéòëãò çò ➇ óçïïíê ã
❤ ðêãò ðêïçêî ✁ óëêè òëê
èêó ìåìòêä çì çèøïãñêþ
âëê ýø ❤ ðãéêóãì èêêé ✥
êéíêñãýìêòëêðêëãÿê
íêêè øðôíïêäì çè ðêñêèò
åêãðì ôøêðãòçè ❤ òëê
êïêäêèòãðå ãèéëç ❤ ë
ìñëôôïìêøòçñ ìåìòêäì
óëêèòëêóãòêðòãíïê
ðçìêìþ ❽ î ➁ ýêèò îðôä òëê
ìñëôôï éçìòðçñò t ì íýçïéçè ❤ ì
ëãì ìôäêòçäêì èôòíêêè
ãíïêòô éçììçøãòêóëêè
òëçìëãøøêèì ãèéëãì
íãñ ❧ êé ýø çèòô éçìòðçñò
ìñëôôïíýçïéçè ❤ ì ãì ã
ðêìýïòþ
❙✞✞ ➅➈★➉✡➊ ✴ ☛☞✌✞ ✍✎
P✴❱❳❨
❈✄☎✆✆✝✞✝✟✠✥✥✥✥✥✥✥✹✡
❈☛☞✝✌✆✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✸✡
❈✍☛✆✆✎☛✍✠✥✥✥✥✥✺✡
❉✟☎✍✏✑✑✒✥✥✥✶✓✡
✔☛✍☛✆✌☛✕✟✥✥✥✥✥✼✡
⑨❢②①♠⑦♥ ⑩⑦♠✇④♥
ÐÑ
❶✙❷ ❸ Ö ❹❹✖❹❺
ÚÛÜÝÞßÜàáÜà
❻ þ þöêøþõðê ❤ æãïéêè ✄ ö ✥ ÷ôôéöçÿêð ☎
ãèé ❋ êéêðãï ❼ ôääýèçñãòçôèì ❼ ôääçììçôè
❼ ëãçðäãè ❆❡ çò P ãçðêñêèòïåÿçìçòêé ❽ ãìòêðè
❖ ðê ❤ ôèòôòãï ❧ ãíôýòòëê ❾ ê ✜ òõêèêðãòçôè
✈ ùùøðô ❤ ðãäûòëêöýðãï÷êãïòë ❼ ãðêøðô ❤ ðãä
ãèéñïôìçè ❤ òëêéç ❤ çòãïéçÿçéêçèðýðãï ❆ äêðçñãþ
æãïéêèãïìôëç ❤ ëïç ❤ ëòêéòëêðêñêèòøãììã ❤ êôî
òëêöãå ✢ ãýä t ì ❆ ñòþ
Next Generation 911
➡✱✭➢ ➤➥ ➦✮➧✯➨➩ ✵✶✷✸➫➭➯➯✸✻➲✷✼➳➵➸➺➯✸✽➸➭➻➼
➽ ❑❁✿❍❑❉❁ ❭●❑❨ ✿ ❃●❘s ❑❁✿●❊❄❁ ❁❉❊❊❘ ❑❉❭✿❁❃ ❑❨❄ ■◗❫❘❑✿❑●❉❂ ➾●❁❄ ❉❂ ●❑❘ ❭✿❚ ❑❉ ❍◗❑ ❪❁❄ ❊●❂❄❘ ❝◗❘❑ ❉❦❦ ❘❑✿❑❄
❵●❏❨❭✿❚ ➚➪➶ ❘❉◗❑❨ ❉❦ ➹❨❄ ◆✿❊❊❄❘ ❉❂➹◗❄❘❃✿❚▼ ❀❉❯▼ ➘✿❑❄ ➴❁❉❭❂ ❨✿❘ ●❂❯❉s❄❃ ✿❂ ❄❴❄❁❏❄❂❍❚ ❉❁❃❄❁ ●❂
❁❄❘❳❉❂❘❄ ❑❉ ❑❨❄ ❭●❊❃❪❁❄▼
ÐÑ
❸✖✚➄ ❶✙✗ Ø ❹
ÚÛÜÝÞßÜàáÜà
ç ✜ ❛ ðê ❛❤ ëòêðìîðôä ❻ èçôè
❼ ôýèòåûãïïôîóëôäðêìøôèéêéôè
ÿçðòýãïïåãäôäêèò t ì èôòçñêûëãÿê
ìòêøøêéîôðóãðéòôëêïøñôäíãò
òëê ✤✣ û ✣✣✣✥ ãñðê ýíìòãòçôè ❋ çðêçè
âëê ♦ ãïïêìãðêãþ
âëê ❛ ðê ❛❤ ëòêðìãððçÿêéôè
òëêìñêèêçèæãìñô ❼ ôýèòåôè
æêéèêìéãåãèéãðêèôóóôð ❧✥
çè ❤ ✉ øþäþòô ✉ ãþäþìëçîòìþâëê
▲☛♦♦✟✍✒✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✷✏ ✚✕☛✍♦✆✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✽✏
✖✟✌☛✍✠✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✸✏ ✚✘✠☛✛✘✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✸✡
✗✑✝♦✘☎✍✝✟✆✥✥✥✥✥✥✸✏ ❲✟☎♦❡✟✍✥✥✥✥✥✥✥✥✶✓✡
✗✕✝✙✝☛✙✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✹✏
✗✘♦✠☛☛✍✆✥✥✥✥✥✥✥✶✡
MONDAY
❛ ðê ❛❤ ëòêðìãðê ♣ þ ✢ þ ✢ ðôñ ❧ û ♣ ýìòçè
÷ý ❤ ëêìãèé ❾ ãòê÷ãðéêèôîòëê
▲ ãõðãèéêöýðãï ❋ çðê ♦ êøãðò ✥
äêèò ➟♣ ãäêì P êòòåôîòëê
▲ ãõðãèéê ❋ çðê ♦ êøãðòäêèòãèé
❋ ôððêìòæãððêèãèé ♣ ýìòçè ❼ ïãð ❧
ôîòëê ✂ äíïêðöýðãï ❋ çðê ♦ êøãðò ✥
äêèòþ ❋ çÿêôîòëêìç ✜ ãðêÿôïýèòêêð
❛ ðê ❛❤ ëòêðìþ
➇ âëêåãðê ❤ çÿçè ❤ ýøòëêçðòçäê
îôðòëêñãýìêþ÷ãòìôîîòôòëêäû ✁
ìãçé ▲ ãõðãèéêöýðãï ❋ çðê ❼ ëçêî
⑦⑧⑨⑩❶⑧❷ ❸❹❺❺ ❻❼❽❾❿➀➁➂❼➃➂➄❾➅➀❿➆❼❻➇➁❾❿➂➈❼➃
➭➫➯➦➧➨
➢➧➩➤➫➦➧➨
➜➙ ➟➠➡
➙➜➛➜➞
↔➣➑➍↕
➒➓➔→➣➌ ➔➊➋➋➌
▲ ãððåæôôïéðçé ❤ êþ
âëê ❛ ðê ❛❤ ëòêðì t éêøãðòäêèòì
êãñëøðôÿçéêéãíðýìë ❛ ðêòðýñ ❧ û
óëçñëñãèñãððå ✆✣✣ òô ✤✣✣ øôýèéì
ôîóãòêðþ
âëêìç ✜ ❛ ðê ❛❤ ëòêðìÿôïýèòêêðêé
òëêçðëêïøæêéèêìéãåãîòêð
æôôïéðçé ❤ êðêñêçÿêéãñãïïîðôä
òëê òãòê ❋ çðê ➠ ãðìëãï t ì ôî ❛ ñêþ
æôôïéðçé ❤ êóãìãì ❧ êéçî ❻ èçôè
❼ ôýèòåëãéøêôøïêãÿãçïãíïêòô
❙✞✞ ➂✐➊✡ ✴ ☛☞✌✞ ➷✎
➢➤➥➦➧➨
➙➙➛➜➝
➉➊➋➋➌➍➋➎➋➏➐➑
✱✲✴✵✻✱✵ ✾✿
❀❁❂❃❄❅❇❃❇❂❅❂
❋✆✆✘✟
✽✹
✷ ▲☎ ✆✟✌♦✝☛✙✆❏✶✽✕☎❛✟✆
❑✍☎✙✠✟❏ ✗✍✟❛☛✙
âëê ❾ ê ✜ òõêèêðãòçôè ✈ ùùøðô ❤ ðãäñãïïìîôð
ãéç ❤ çòãïýø ❤ ðãéêôîñýððêèòãèãïô ❤✥ íãìêé ✈ ùù
øðô ❤ ðãäìþæãïéêèìãçéëêçìóôð ❧ çè ❤ óçòëòëê
❋❼❼ òô ❤ êòòëê ❾ ê ✜ òõêèêðãòçôè ✈ ùùøðô ❤ ðãä
íðôý ❤ ëòòôðýðãïãðêãìþ ✂ èú ✣ ùúûñôè ❤ ðêìì
øãììêé ❿ ùù ✤ äçïïçôèçèîêéêðãïîýèéìòôëêïø
òëêñôýèòðåòðãèìçòçôèòô ❾ ê ✜ òõêèêðãòçôè ✈ ùù
ìåìòêäìþ ✂ èãøðêììðêïêãìêûæãïéêèìãçéëê
ëêïøêéøãììòëêãñòþ
➇✂ óçïïñôèòçèýêòôóôð ❧ òôêèìýðêòëçìòðãè ✥
ìçòçôèðêãñëêìðýðãï ❖ ðê ❤ ôèû ✁ æãïéêèìãçéçèã
øðêììðêïêãìêþ
âëê ❾ ãòçôèãï ✈ ùùøðô ❤ ðãä t ì óêíìçòêû
óóóþ ✈ ùùþ ❤ ôÿûìòãòêì ➀➇ âëêìýññêììãèéðêïç ✥
ãíçïçòåôî ✈ ùùóçïïíê ❤ ðêãòïåçäøðôÿêéóçòëòëê
çäøïêäêèòãòçôèôî ❾ õ ✈ ùùãìçòóçïïêèëãèñê
êäêð ❤ êèñåèýäíêðìêðÿçñêìòôñðêãòêãîãìòêðû
äôðêðêìçïçêèòìåìòêäòëãòãïïôóìÿôçñêûøëô ✥
òôìûÿçéêôìãèéòê ✜ òäêììã ❤ êìòô ➁ ôóìêãä ✥
ïêììïåîðôäòëêøýíïçñòôòëê ✈ ùùèêòóôð ❧ þ ✁
▲ ôïã ▲ ãòëðôøûñôääýèçñãòçôèìäãèã ❤ êðîôð
òëê ▲ ãõðãèéê P ôïçñê ♦ êøãðòäêèòûìãçéçèãè
çèòêðÿçêóóçòëâëê ❖ íìêðÿêðòëãòòëê ❾ ê ✜ ò
õêèêðãòçôè ✈ ùùøðô ❤ ðãäóôýïéíêíêèê ❛ ñçãïçî
❙✞✞ ➂➃➃ ✴ ☛☞✌✞ ✍✎
✆♦☛✍✒ ✝✠✟☎✆
❊☞☎✝✄
♦☛ ✫✬✣✜✩✭✜✩✳✮✫✯✥
♥✜✢✣✤✦✧★✩✧♥✪✜
✌☛✙♦☎✌♦ ✝✙✞☛
☛✙ ▼☛✍✟ ✰☎❛✟✹✏✥
❚❘❆■◆■◆● ❘ ◗❯■❘ ❙ ✁■❘ ✁■●❍❚ ❘❙ ❚❖ ✂ ❆❘◆ ✁❆❙❚ Online at lagrandeobserver.com