The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, July 11, 2018, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❲ ✁✂ ✄✁❆❨✱ ☎✆✝❨ ✞✞✱ ✶✟✞✽
❚✠ ✡☛✄ ☞❱ ☞ ✌ ✸✍
LOCAL
✃ÒÜÏôÏÜÏ➱ÕòÐÓÔ❮ è✃❒❒Ï❒Ðò✃
ÕÒ✃ô➱❒Ð➱❐ ➮ã❒Ü ÖÓ❐ çÏ❮Õ ✃❒❮
➾➚ ➪➶➚➹➘➴ ➷➬➮➱
ÖÓÓ❮ ✃❒❮ í➱ô➱❐✃Ð➱Õ ÒÓã❐Ü➱Õä
➾✃ ➪❐✃❒❮➱ ❰ÏÐ➮ ÑÒ➮ÓÓÔ ÒÔ✃ÕÕ ÓÖÜ➮➱ï❐➱ÐÓ❒➬❐✃ÏÔ ÑÜÓ❐➱
ÓÖ ×ØÙÚ ÛÏÔÔ Ð➱Ü ÜÓÐ➱Ü➮➱❐ ✃Ü ö➘➱ÔÏà➚ÔÕÓòÜ➮➱÷Óá➱❒ ÓÖ
➬Ïáí➱❐ ÛÏÔÔ è❐➱Õ➱❒Ü Ü➮➱ãÕ➱Õ
××ÝÞß ✃àáàâãÔä ×å ✃Ü Ü➮➱
æÔäÏ❒Ð â Ü❐ãÒç ÕÜÓèà
ÓÖÜ❐➱➱Õ ✃❒❮ ➮ÓÛÜÓ á✃ç➱
è✃è➱❐à➴✃Ò➮ ❮✃äìÕ Ö➱ÕÜÏôÏÜÏ➱Õ
Pioneer festival kicks ÒÓ❒ÒÔã❮➱Õ ÛÏÜ➮ ✃ Ö❐➱➱ñ èàáà
off with Old Time
Õ➮ÓÛ íä Ü➮➱ îÔã➱ éÓã❒Ü✃Ï❒
Fiddlers show
ïÔ❮ð➬Ïá➱ æÏ❮❮Ô➱❐ÕàæÓ❐ áÓ❐➱
➴éê➪➶➚➹➬ Ñë➶ê➹➪Ñ
Ï❒ÖÓ❐á✃ÜÏÓ❒òÒ✃ÔÔ ÙÚ×ðØóÞð
➷➬➮ÏÕ ä➱✃❐ìÕ ❰➱❐ÏÜ✃Ð➱➘✃äÕ ååøøà
í➱ÐÏ❒Õ ÛÏÜ➮✃ Ö❐➱➱Õ➮ÓÛ íä
Ü➮➱ îÔã➱ éÓã❒Ü✃Ï❒ ïÔ❮ð➬Ïá➱ Wallowology throws
æÏ❮❮Ô➱❐Õ ✃Ü ñ èàáàâãÔä ×å Ï❒ a ‘Star Party’
Ü➮➱ ÒÓááã❒ÏÜä ❐ÓÓá✃Ü ➴áÏð ÷➚➾➾ï÷➚ ➾➚ù➴ ➷÷✃Ôð
Ð❐✃❒Ü Ñè❐Ï❒ÐÕ ÑÜ✃Ü➱ ❰➱❐ÏÜ✃Ð➱ ÔÓÛÓÔÓÐä Ï❒ôÏÜ➱Õ Ü➮➱ ÒÓááãð
➚❐➱✃òÓÖÖ êðóÚ ❒Ó❐Ü➮ ÓÖ ➾✃
❒ÏÜäÜÓ✃ ÑÜ✃❐ ë✃❐Üä æ❐Ï❮✃ä
➪❐✃❒❮➱à➬➮➱Ö➱ÕÜÏô✃Ô ÒÓ❒ÜÏ❒ð ❒ÏÐ➮Ü ✃Ü÷✃ÔÔÓÛ✃ ➾✃ç➱ÑÜ✃Ü➱
ã➱Õ âãÔä ×Þð×Ú ✃Ü ➴áÏÐ❐✃❒Ü ë✃❐ç ❒➱✃❐ Ü➮➱ á✃❐Ï❒✃à➬➮➱
➱ô➱❒Ü í➱ÐÏ❒Õ ✃Ü ø èàáàÛÏÜ➮
Ñè❐Ï❒ÐÕòÖ➱✃Üã❐Ï❒Ð áãõõÔ➱
ÔÓ✃❮➱❐ÕòÛÓÓ❮Ò✃❐ô➱❐ÕòèÏÓ❒➱➱❐ ✃ÕÜ❐Ó❒Óáä✃ÒÜÏôÏÜÏ➱Õ ã❒ÜÏÔ
LHS class of ’54
meets Thursday
➧➢↕➛➣ ➨➤↔➝➜↔➩➫
➭➯➲➳ ➵➸➺➻➻ ➯➼➽➲➯➸➵
❮ãÕçòÖÓÔÔÓÛ➱❮ íä ÕÜ✃❐ðÐ✃õÏ❒Ð Ü✃ÜÏÓ❒Ó❒Ü➮➱ÑÔÓô➱❒Ï✃❒➚ðý
Ü➮❐ÓãÐ➮ Ü➱Ô➱ÕÒÓè➱Õ ã❒ÜÏÔ áÏ❮ð ➮Ïô➱ÕäÕÜ➱áÖ❐Óá×ß✃àáàÜÓ
❒ÏÐ➮Üà➚ÔÔ ✃Ð➱Õ ✃❐➱ Û➱ÔÒÓá➱ ❒ÓÓ❒âãÔä×Ú✃ÜÜ➮➱ë❐➱ÕíäÜ➱ð
✃Ü Ü➮ÏÕ Ö❐➱➱ ➱ô➱❒Üà
❐Ï✃❒ æ❐Ï➱❒❮Õ➮Ïèú➱❒Ü➱❐ò×åßÚ
Ñè❐Ï❒Ð➚ô➱àò➾✃➪❐✃❒❮➱à➬➮➱
Elgin Stampede
Ö❐➱➱ÛÓ❐çÕ➮ÓèÏÕÖÓ❐í➱➱ç➱➱èð
Breakfast served
➱❐ÕòÐ✃❐❮➱❒➱❐Õò➮ÓííäÏÕÜÕò
Saturday morning
Ü❐✃ô➱Ô ➱❒Ü➮ãÕÏ✃ÕÜÕ✃❒❮Ü➮ÓÕ➱
➴➾➪ê➹ ➷➬➮➱✃❒❒ã✃Ô
Û➮Ó✃❐➱Òã❐ÏÓãÕÜÓÔ➱✃❐❒à
➴ÔÐÏ❒ ÑÜ✃áè➱❮➱ î❐➱✃çÖ✃ÕÜ ❰Ó❒➱äðÕÛ➱➱Ü❐➱Ö❐➱Õ➮á➱❒ÜÕ
ÛÏÔÔ í➱ Õ➱❐ô➱❮ Ö❐Óáø ✃àáàÜÓ ÛÏÔÔ í➱Õ➱❐ô➱❮àú✃ÔÔÙÚ×ðØñÞð
××✃àáàâãÔä ×Ú ✃Ü Ü➮➱ ➴ÔÐÏ❒ Ù××ÚÖÓ❐áÓ❐➱Ï❒ÖÓ❐á✃ÜÏÓ❒à
é✃ÕÓ❒ÏÒ ❰✃ÔÔ ✃Ü ➴ÏÐ➮Ü➮✃❒❮
➘ÏôÏÕÏÓ❒àúÓÕÜ ÏÕ ûñò✃❒❮ Ò➮ÏÔð ACE offers free
❮❐➱❒ äÓã❒Ð➱❐ Ü➮✃❒ Ù ➱✃Ü Ö❐➱➱à art activities at LG
Farmers Market
Slovenian beekeeping
➾➚ ➪➶➚➹➘➴ ➷➚❐Ü ú➱❒ð
workshop open to all Ü➱❐ ➴✃ÕÜ ÛÏÔÔ ÓÖÖ➱❐ ➚❐Ü ✃Ü Ü➮➱
➾➚➪➶➚➹➘➴➷➶➱ô➱❐➱❒❮ é✃❐ç➱Ü Ö❐Óá Ø ✃àáàÜÓ ❒ÓÓ❒
➚❒❮äù➱❒❒✃ÔäòÛ➮Ó❐➱Ò➱❒ÜÔä ✃Ü Ü➮➱ ➾✃ ➪❐✃❒❮➱ æ✃❐á➱❐Õ
ôÏÕÏÜ➱❮ÑÔÓô➱❒Ï✃✃❒❮Ô➱✃❐❒➱❮ é✃❐ç➱Ü âãÔä ×Ú ✃❒❮ å×àÑÜÓè
Ü➮➱Ü➱Ò➮❒Ïüã➱Õ✃❒❮ÜÓÓÔÕÓÖ
íä➚ú➴ìÕ íÓÓÜ➮ ÖÓ❐ Ö❐➱➱ ✃❐Ü
í➱➱ç➱➱èÏ❒ÐòÛÏÔÔÐÏô➱✃è❐➱Õ➱❒ð ✃ÒÜÏôÏÜÏ➱Õ ✃❒❮ ÜÓ Ô➱✃❐❒ ✃íÓãÜ
➥→↔➞➔➛➤↔➝➦
Charles Williams Sr.
ÖÓ❐ Ü➮➱ ÔÓô➱ Õ➮➱ ➮✃❮ ÖÓ❐ ➮➱❐
üã✃❐Ü➱❐ ➮Ó❐Õ➱Õòè❐✃ÒÜÏÒÏ❒Ð
ÜÓ❐ä ÛÏÔÔ í➱ ➮✃❒❮ÔÏ❒Ð Ü➮➱
ô➱Ü➱❐Ï❒✃❐ä á➱❮ÏÒÏ❒➱ ✃❒❮
➮ãÕí✃❒❮ ✃❒❮ Ò➮ÏÔ❮❐➱❒ò➮➱❐
✃❐❐✃❒Ð➱á➱❒ÜÕà
❐✃ÏÕÏ❒Ð Ü➮➱Ï❐ Ò➮ÏÔ❮❐➱❒Ýâ✃Òçò ÒÓáè✃ÕÕÏÓ❒✃Ü➱ ÕÛ➱➱Ü ÕÓãÔò
➮➱❐ ÔÓôÏ❒Ð ➱áí❐✃Ò➱ ✃❒❮
ú➮✃❐Ô➱Õ÷ÏÔÔÏ✃áÕ Ñ❐àòñÙò Lois A. (Kuempel) Kleck âã❮äòâ➱ÖÖ ✃❒❮ ➴á❐äà
➾ÓÏÕ ÔÓô➱❮ ✃❐ÜòíÓÓçÕ ✃❒❮ ➮➱❐ ÜÏ❐➱Ô➱ÕÕ ➱ÖÖÓ❐ÜÕ ÜÓ á✃ç➱
ÓÖ ➴ÔÐÏ❒ò❮Ï➱❮ é✃ä ñ ✃Ü ➮ÏÕ
➱ô➱❐äÓ❒➱ ÒÓáÖÓ❐Ü✃íÔ➱ ✃❒❮
➮Óá➱à➚ Ò➱Ô➱í❐✃ÜÏÓ❒ ÓÖ ➮ÏÕ
Õ✃ôÏ❒Ð ❮äÏ❒Ð èÔ✃❒ÜÕàÑ➮➱
ÛÓãÔ❮ ÓÖÜ➱❒ Ü❐ä ÜÓ ❐➱ôÏô➱
➮✃èèäà
ÔÏÖ➱ ✃❒❮ èÓÜÔãÒç ÛÏÔÔ í➱ ➮➱Ô❮
➾ÓÏÕ ➚❒❒➱ ùÔ➱ÒçòØßò
✃ ÕãÖÖ➱❐Ï❒Ð èÔ✃❒Ü Ö❐Óá Ü➮➱
Ñã❐ôÏôÓ❐Õ Ï❒ÒÔã❮➱ ➮➱❐
✃Ü ❒ÓÓ❒ âãÔä ×Ù ✃Ü Ü➮➱ ➴ÔÐÏ❒
úÓááã❒ÏÜä ú➱❒Ü➱❐àï❒ÔÏ❒➱ ÖÓ❐á➱❐Ôä ÓÖ úÓô➱ò❮Ï➱❮ ➹Óôà ä✃❐❮ Ó❐ Ö❐Óá Ü➮➱ ÒÔ➱✃❐✃❒Ò➱ ÕÓ❒Õòâ✃Òçòâ➱ÖÖ ✃❒❮ ➴á❐ä
❐✃Òç ÓÖ Ü➮➱ Ð❐ÓÒ➱❐ä ÕÜÓ❐➱à
Õ➱ô➱❐✃Ô ❒Ï➱Ò➱Õ ✃❒❮ ❒➱è➮➱ÛÕ
ÒÓ❒❮ÓÔ➱❒Ò➱Õ á✃ä í➱ Õ➮✃❐➱❮ Ùòåß×øòÏ❒ ➘✃äÜÓ❒ò÷✃Õ➮ð
➾ÓÏÕ ✃ÜÜ➱❒❮➱❮ è✃Ï❒ÜÏ❒Ð ✃❒❮ ✃❒❮ ❒Ï❒➱ Ð❐✃❒❮Ò➮ÏÔ❮❐➱❒ ✃❒❮
Ï❒ÐÜÓ❒à➚
✃Ü ÛÛÛàÜ✃áÏÕèÏ❒➱ô✃ÔÔ➱äÖãð
ô➱ Ð❐➱✃ÜðÐ❐✃❒❮Ò➮ÏÔ❮❐➱❒à
á➱áÓ❐Ï✃Ô
Ò➱❐✃áÏÒÕ ÒÔ✃ÕÕ➱Õ ✃❒❮ ÒÓÔð
❒➱❐✃Ô➮Óá➱àÒÓáà
Ñ➮➱ Û✃Õ è❐➱Ò➱❮➱❮ Ï❒
Õ➱❐ôÏÒ➱ ÛÏÔÔ í➱ Ô➱ÒÜ➱❮ ✃ Ö➱Û Ó❐ÏÐÏ❒✃Ô è✃Ï❒Üð
Edwin Lampkins
➮➱Ô❮ ✃Ü
Ï❒ÐÕàë❐Óí✃íÔä ➮➱❐ Ð❐➱✃Ü➱ÕÜ ❮➱✃Ü➮ íä ➮➱❐ è✃❐➱❒ÜÕò
×ß ✃àáà
è✃ÕÕÏÓ❒ Û✃Õ ❐➱✃❮Ï❒Ð íÓÓçÕ ➪➱Ó❐Ð➱ ✃❒❮ ➾ÓÜÜÏ➱ ÕÏÕÜ➱❐ò
âãÔä ×Ú ✃Ü
✃❒❮ ç➱➱èÏ❒Ð ✃ Õá✃ÔÔ ÒÓÔÔ➱Òð ➴Ô✃Ï❒➱ ➮ãÕí✃❒❮ò â✃Òç ✃❒❮
Ü➮➱ ➮Óá➱ ÓÖ ÜÏÓ❒ ÓÖ ÓÔ❮ íÓÓçÕà
➴❮ÛÏ❒ ➾✃áèçÏ❒ÕòØÚòÓÖ
❮✃ãÐ➮Ü➱❐ò âã❮ÏÜ➮à
➾✃ ➪❐✃❒❮➱ò❮Ï➱❮ âãÔä ×ß ✃Ü ✃ ÷✃ä❒➱ ✃❒❮ âãÔÏ➱ ë✃þÜÓ❒ò
➚ÖÜ➱❐ ➮➱❐ Ò➮ÏÔ❮❐➱❒ Û➱❐➱
ÔÓÒ✃Ô Ò✃❐➱ Ö✃ÒÏÔÏÜäà➚❒ ÓíÏÜãð åøØÙ ❰ãÐ➮➱Õ ➾✃❒➱òî✃ç➱❐ ❐✃ÏÕ➱❮ò➾ÓÏÕ Û➱❒Ü ÜÓ ÛÓ❐ç ✃Ü Shirley L. (Rounsavell)
✃❐ä ÏÕ ÖÓ❐Ü➮ÒÓáÏ❒Ðà➾Óô➱Ô✃❒❮ úÏÜäàë✃ÕÜÓ❐ éÓãÕ➱ éÒùÏ❒ð Ü➮➱ î✃ç➱❐ úÓã❒Üä ➾Ïí❐✃❐ä Preso
Û➮➱❐➱ Õ➮➱ Û✃Õ Õã❐❐Óã❒❮➱❮
æã❒➱❐✃Ô ú➮✃è➱Ô ö ú❐➱á✃ð ❒➱äò✃ ÔÓ❒ÐðÜÏá➱ Ö❐Ï➱❒❮ ÓÖ
➾ÓÏÕòÛÏÔÔ ÓÖ ÒÏ✃Ü➱à
ÜÓ❐ä ÛÏÔÔ í➱ ➮✃❒❮ÔÏ❒Ð Ü➮➱
íä íÓÓçÕ ✃❒❮ ÒÓãÔ❮ Õ➮✃❐➱
➮➱❐ è✃ÕÕÏÓ❒ ÛÏÜ➮ ÓÜ➮➱❐ÕàÑ➮➱
➾ÓÏÕ Û✃Õ íÓ❐❒ æ➱íà×Úò
✃❐❐✃❒Ð➱á➱❒ÜÕà
×ØåøòÏ❒ ÑÒÓÜÜÕíÔãÖÖò
✃ÔÕÓ ãÕ➱❮ ➮➱❐ ✃❐ÜÏÕÜÏÒ Ü✃Ô➱❒Ü
Ñ➮Ï❐Ô➱ä ➾ÓãÏÕ➱ ë❐➱ÕÓòóñò
➹➱í❐✃Õç✃òÜÓ ➪➱Ó❐Ð➱ ✃❒❮
ÜÓ Ò❐➱✃Ü➱ ÛÏ❒❮ÓÛ ❮ÏÕèÔ✃äÕ
Philip Harmon
ÓÖ ➴❒Ü➱❐è❐ÏÕ➱ò❮Ï➱❮ âãÔä ñà➚
➾ÓÜÜÏ➱ ùã➱áè➱ÔàÑ➮➱ á✃❐ð ✃Ü Ü➮➱ ÔÏí❐✃❐äà❰➱❐ ÔÓô➱ ÓÖ
è❐Ïô✃Ü➱ Ö✃áÏÔä á➱áÓ❐Ï✃Ô ÛÏÔÔ
❐Ï➱❮ ➘❐àâ✃Òç ùÔ➱Òç ➘ é Ï❒ ÔÏÜ➱❐✃Üã❐➱ ❒✃ÔÔä Ô➱❮ ➮➱❐ ÜÓ í➱ ➮➱Ô❮à
âã❒➱ ×ØÚó ✃Ü Ü➮➱ é➱Ü➮Ó❮ÏÕÜ è✃❐Ü❒➱❐ ÛÏÜ➮ î➱ÜÜä ùã➮Ô ✃❒❮ Ñ➮Ï❐Ô➱ä Û✃Õ íÓ❐❒ ➹Óôà
ë➮ÏÔÏè ❰✃❐áÓ❒òøåòÓÖ
➾✃ ➪❐✃❒❮➱ò❮Ï➱❮ âãÔä ø ✃Ü ✃ ú➮ã❐Ò➮ Ï❒ ➘➱❒ô➱❐òúÓÔÓ❐✃❮Óà ➱ÕÜ✃íÔÏÕ➮ ✃ íÓÓçÕÜÓ❐➱òî➱ÜÜäìÕ ×ñò×ØÞ×òÏ❒ ÷✃ÔÔÓÛ✃òÜÓ âÓ➱
✃❒❮ ú✃❐❐Ï➱ ➶Óã❒Õ✃ô➱ÔÔòÜ➮➱
ÔÓÒ✃Ô Ò✃❐➱ Ö✃ÒÏÔÏÜäà➚❒ ÓíÏÜãð ➬ÓÐ➱Ü➮➱❐ Ü➮➱ä ÖãÔ ÔÔ➱❮ Ü➮➱Ï❐ îÓÓçÕòÏ❒ î✃ç➱❐ úÏÜäà
✃❐ä ÏÕ ÖÓ❐Ü➮ÒÓáÏ❒Ðà➾Óô➱Ô✃❒❮ ❮❐➱✃á ÓÖ ÓÛ❒Ï❒Ð ✃❒❮ Óè➱❐✃Üð ➚ÒÒÓ❐❮Ï❒Ð ÜÓ ➮➱❐ Ö✃áÏÔäò ÖÓã❐Ü➮ ÓÖ ô➱ Ò➮ÏÔ❮❐➱❒àÑ➮➱
æã❒➱❐✃Ô ú➮✃è➱Ô ö ú❐➱á✃ð Ï❒Ð ✃ Ò✃ÜÜÔ➱ ❐✃❒Ò➮òÜ❐✃Ï❒Ï❒Ð ➾ÓÏÕ ÛÏÔÔ í➱ ❐➱á➱áí➱❐➱❮
Ð❐✃❮ã✃Ü➱❮ Ö❐Óá÷✃ÔÔÓÛ✃
➔➁➂ ➔➃➏➅❾➅➃ ➊➄➔➁➂➊ ➅➞❿➁➉➁➒
→❿➁➂➅➓➊ ➅➞❿➁➉➁➒ ➔➄ ➼ ➞➛↕➛
➔➄ ➽ ➞➛↕➛
✥
▲☎ ✆✝☎✄✞✟
❡
❡
❡
❊✄✏✟✝✑✝✂✒✟
✶✾✓✶✲✌✎✶✽
▲☎ ✆✝☎✄✞✟
✥
✥
✥
➄❿➁➂❿❿➊➣ ➨➣➧➧➧ ↕➅➓❿ ➄❾➔➁ ➃➔➊➄
➌❿➔➓➛ ❽❾➔➄ ➒➓➅➎➞ ↔➉➃➃ ➉➁➏➃➎➂❿
❽❾❿ ➀❿➁➂➃❿➄➅➁ ➆❾➉➊➋➌
➏➓➎➊❾ ➅➟ ➏➅➁➏❿➓➄➒➅❿➓➊➛
➆❾➉➃❿ ➏➔↕➞❿➓➊ ↔➉➃➃ ➑❿
➅➏➏➎➞➌➉➁➒ ➄❾❿ ➏➅➁→❿➁➄➉➅➁
➍➎➊➉➏ ➐❿➊➄ ➉➊ ➑➉➒➒❿➓ ➄❾➔➁
➔➁ ❿➢➞❿➏➄❿➂ ➩➧➧ ➏➔↕➞❿➓➊➣ ↔❾➅
➏❿➁➄❿➓ ➃➅➄➣ ➍➏➝➁➔➃➃➌ ➊➔➉➂ ➉➁
➁❿➔➓ ➵➔➉➓➌ ➸➎❿❿➁➣ ➔➁➂ ❿➔➓➃➌
↔➉➃➃ ➑❿ ➊➞➓❿➔➂ ➅➎➄ ➑❿➄↔❿❿➁ ➄❾❿
➔➁ ➉➁➄❿➓→➉❿↔ ➄❾➔➄ ➄❾❿➌ ❿➢➞❿➏➄
➔➏➏❿➊➊ ➄➅ ➄❾❿ ➊➄➔➂➉➎↕➛
➉➁➒ ➄❾❿ ❿→❿➁➄ ➉➊ ➑❿➏➅↕➉➁➒ ➔
➀❿➁➂➃❿➄➅➁ ➫➅➁→❿➁➄➉➅➁ ➫❿➁➄❿➓
➄❾❿ ➁❿↔➃➌ ❿➢➞➔➁➂❿➂ ➝➃➑❿➓➄➙
➃➔➓➒❿➓ ➄➔➊➋➛
➞➔➓➋➉➁➒ ➃➅➄➣ ➐➔➃➃❿➁ ➐➉❿➃➂➣ ➠➔➑❿
➊➅➁➊ ➃➅➄ ➒➓➔→❿➃❿➂ ➉➁ ➄➉↕❿ ➟➅➓
➭➎➄❾ ➀➔➓➋➣ ➄❾❿ ➯➁➂➉➔➁ ➲➉➃➃➔➒❿➣
➄❾❿ ➏➅➁➏❿➓➄➛
➆❾➉➊➋➌ ➐❿➊➄ ➏➅➙➅➓➒➔➁➉➜❿➓
➔➁➂ ➄❾❿ ❿↕➞➄➌ ➃➅➄ ↔❿➊➄ ➅➟
➞➅➊➄❿➂ ➄➅ ➐➔➏❿➑➅➅➋ ➔➑➅➎➄
➆➔➃➙➍➔➓➄➛
➊➅↕❿ ➅➟ ➄❾❿ ➁❿↔ ➊➄❿➞➊
➝➊ ➅➟ ➍➅➁➂➔➌ ➔➟➄❿➓➁➅➅➁➣
➏➅➁➄➓➔➏➄➅➓➊ ↔➅➓➋➉➁➒ ➟➅➓ ➄❾❿
➝➁➄➉➏➉➞➔➄➉➁➒ ➔ ➏➓➅↔➂ ➄➅
➭➅➎➁➂➙➳➞ ❾➔➂ ➏➅↕➞➃❿➄❿➃➌
➔➄❾➃❿➄➉➏ ➻❿➃➂➊➛
➆❾➉➊➋➌ ➐❿➊➄ ↔➉➃➃ ➔➃➊➅
➟❿➔➄➎➓➉➁➒ ➀➉➄➑➎➃➃ ➔➁➂ ➠➃➔➋❿
❿➢➞➃➔➉➁❿➂ ➊➅↕❿ ➅➟ ➄❾❿ ➞➓❿➞➔➙
↔❿➓❿ ➃❿→❿➃➉➁➒ ➄❾❿ ➒➓➅➎➁➂➛
➋➉➏➋➙➅➟➟ ➞➔➓➄➌➣ ↔❾➉➏❾ ↔➉➃➃ ➑❿
➡❾❿➃➄➅➁➛
➓➔➄➉➅➁➊ ➔➁➂ ➁❿↔ ➟❿➔➄➎➓❿➊
↕❿➔➁➄ ➄➅ ➔➏➏➅↕↕➅➂➔➄❿ ➄❾❿
➞➔➓➋➉➁➒ ↔➉➃➃ ➃➉➋❿➃➌ ➏➅➊➄ ➤➩➦
✔
②
✥
✕
➇
➈
❡
❡
s
Venita Muilenburg
■✒ ☎✄✞ ☞✂✏✡
➱❒ÏÜ✃ éãÏÔ➱❒íã❐ÐòóøòÓÖ
êÕÔ✃❒❮ úÏÜäò❮Ï➱❮ âãÔä ñ ✃Ü
➪❐✃❒❮➱ ➶Ó❒❮➱ ❰ÓÕèÏÜ✃Ôà➚
ôÏ➱ÛÏ❒Ð ÛÏÔÔ í➱ ➮➱Ô❮ ✃Ü
Ø ✃àáàÖÓÔÔÓÛ➱❮ íä ✃ Öã❒➱❐✃Ô
✃Ü ×ß ✃àáàâãÔä ×Ú ✃Ü Ü➮➱
➾✃ ➪❐✃❒❮➱ æÏ❐ÕÜ ú➮❐ÏÕÜÏ✃❒
ú➮ã❐Ò➮à➚❒ ÓíÏÜã✃❐ä ÏÕ ÖÓ❐Ü➮ð
ÒÓáÏ❒Ðà➾Óô➱Ô✃❒❮ æã❒➱❐✃Ô
ú➮✃è➱Ô ö ú❐➱á✃ÜÓ❐ä ÏÕ ➮✃❒ð
❮ÔÏ❒Ð Ü➮➱ ✃❐❐✃❒Ð➱á➱❒ÜÕà
❱
➁➔➄❿ ➄❾❿ ➊➅➂ ➄➅ ➄❾❿ ➀❿➁➂➃❿➄➅➁
➡➏❾➅➅➃ ➵➉➊➄➓➉➏➄ ➄➅ ➉↕➞➓➅→❿ ➉➄➊
➑➓➉➁➒ ➑➔➏➋ ➉➄➊ ➐➓➉➂➔➌ ➁➉➒❾➄
➍➏➝➁➔➃➃➌ ↔➓➅➄❿ ➄❾➔➄ ➆❾➉➊➙
❛
❡
❡
➺➁➏❿ ➄❾❿ ➏➅➁➏❿➓➄ ➉➊ ➅→❿➓➣
➂❿↕➅➃➉➊❾❿➂ ➄❾❿ ➑➎➉➃➂➉➁➒ ➔➁➂
➯➁ ➄❾❿ ➃➅➄➊ ➁❿➔➓ ➄❾❿ ➔➓❿➁➔➣
➈
➏➅➁➏❿➓➄ ➅➓➒➔➁➉➜❿➓➊ ➞➃➔➁ ➄➅ ➂➅➙
➓➉→➔➃ ➭➅➎➁➂➙➳➞➣ ➍➏➝➁➔➃➃➌
➔➓❿ ➄➔➋➉➁➒ ➟➅➓ ➄❾❿ ➏➅➁➏❿➓➄
➇
➔ ➊➞❿➏➉➔➃ ➞➓➉→➔➄❿ ❿➁➄➓➔➁➏❿
❿→❿➓➣ ↔❾➉➏❾ ↕❿➔➁➊ ➏➅➅➓➂➉➁➔➄➙
➝➁➂➌ ➍➏➝➁➔➃➃➌ ➓❿➏❿➁➄➃➌
s
➡➄➓❿❿➄ ↔➉➃➃ ➟❿➔➄➎➓❿ ➟➅➅➂
❡
➋➌ ➐❿➊➄ ➉➊ ❿➢➞❿➏➄➉➁➒ ➤➥➣➦➧➧ ➔➄➙
➈
➒➓➅➎➁➂➙➃❿→❿➃ →➉❿↔ ➅➟ ➄❾❿ ➊➄➔➒❿➣
❡
⑦⑧⑨⑩ ❶❷❸❹❺❻❼⑧❻
➇
s
➊❿➔➄➊➣ ↔❾➉➏❾ ➞➓➅→➉➂❿ ➔
❋♦✝✠✟✝ ✡ ♦☛ ☞♦✈✟
♠♥ ♣q✉✇q①✇ ③①④⑤⑤⑥
âïÑ➴ë❰ ➷➬ÓãÜ➱❮ íä
Ó❐Ð✃❒Ïõ➱❐Õ ✃Õ Ü➮➱ î➱ÕÜ
➾ÏÜÜÔ➱➚Ï❐Õ➮ÓÛ Ï❒ ï❐➱ÐÓ❒ò
Ü➮➱÷✃ÔÔÓÛ✃ úÓã❒Üä æÔäðê❒
ÛÏÔÔ Ï❒ÒÔã❮➱ ✃ í✃❒üã➱Ü ✃❒❮
✃ è✃❒Ò✃ç➱ í❐➱✃çÖ✃ÕÜ Ü➮ÏÕ
Û➱➱ç➱❒❮ ✃Ü Ü➮➱ âÓÕ➱è➮ ÑÜ✃Ü➱
➚Ï❐èÓ❐Üà➬➮➱ ➱ô➱❒Ü í➱ÐÏ❒Õ
ÛÏÜ➮ ✃ í✃❒üã➱Ü Óè➱❒ ÜÓ ✃ÔÔ ✃Ü
ÙÝÞß èàáàâãÔä ×Þà➬➮➱❐➱ ÛÏÔÔ
í➱ ÔÏô➱ áãÕÏÒ ✃❒❮ ✃ ÕÏÔ➱❒Ü
✃❒❮ ÔÏô➱ ✃ãÒÜÏÓ❒ ÛÏÜ➮ ÏÜ➱áÕ
❮Ó❒✃Ü➱❮ íä÷✃ÔÔÓÛ✃ úÓã❒Üä
íãÕÏ❒➱ÕÕ➱Õàï❒ âãÔä ×Úò✃
è✃❒Ò✃ç➱ í❐➱✃çÖ✃ÕÜ ÛÏÔÔ í➱
s
Ð❐Óãè ÓÖ ÷✃ÔÔÓÛ✃ ❰ÏÐ➮
ÑÒ➮ÓÓÔ Ð❐✃❮ã✃Ü➱Õò✃❒❮ Û✃Õ
✃ Ö✃áÏÔÏ✃❐ ÕÏÐ➮Ü Û✃ÔçÏ❒Ð ➮➱❐
❮ÓÐÕ Ó❒ Ü➮➱ ÒÓã❒Ü❐ä ❐Ó✃❮Õ
ÕÓãÜ➮ ÓÖ ➴❒Ü➱❐è❐ÏÕ➱à
Ñã❐ôÏôÓ❐Õ Ï❒ÒÔã❮➱ ➮➱❐ ➮ãÕð
í✃❒❮òâÓ➱ ë❐➱ÕÓ í❐ÓÜ➮➱❐òâÏá
➶Óã❒Õ✃ô➱ÔÔ ÕÏÕÜ➱❐Õò❰➱Ô➱❒
î➱❐❐ä ✃❒❮ î✃❐í✃❐✃ ➾✃áð
Ó❐➱✃ãþ ❮✃ãÐ➮Ü➱❐ÕòÑ✃❒❮ä
➬ÛÏÐÐ ✃❒❮ ➘➱ííä ë❐➱ÕÓ ✃❒❮
ÕÓ❒ ✃❒❮ ❮✃ãÐ➮Ü➱❐ðÏ❒ðÔ✃Ûò
➬Ïá ✃❒❮ ù✃❐➱❒ ë❐➱ÕÓà
ê❒ ÔÏ➱ã ÓÖ ÐÏÖÜÕ Ó❐ ÓÛ➱❐Õò
á➱áÓ❐Ï✃Ô ❮Ó❒✃ÜÏÓ❒Õ á✃ä í➱
á✃❮➱ ÜÓ Ü➮➱÷✃ÔÔÓÛ✃ úÓã❒Üä
❰ãá✃❒➱ ÑÓÒÏ➱Üäà
✶✾✌✍✲✌✎✶✍
❱
Wallowa County Fly-
In set this weekend
Õ➱❐ô➱❮ Ö❐Óá ø ✃àáàÜÓ ×ß ✃àáà
Ñ✃Üã❐❮✃äìÕ äðÏ❒ ÛÏÔÔ Ö➱✃Üã❐➱
✃ ÕÜ✃ÜÏÒ ❮ÏÕèÔ✃ä ÓÖ ❒ãá➱❐ð
ÓãÕ ✃Ï❐Ò❐✃ÖÜ ✃❒❮ Ï❒Ü➱❐✃ÒÜÏô➱
➱❮ãÒ✃ÜÏÓ❒ íÓÓÜ➮Õò✃❒❮ Ü➮➱
÷➱ÕÜ úÓ✃ÕÜ ➶✃ô➱❒Õ ÛÏÔÔ è➱❐ð
ÖÓ❐á ÖÓ❐á✃ÜÏÓ❒ äÏ❒Ðà➬➮➱
➱ô➱❒Ü ÏÕ ✃ Öã❒❮❐✃ÏÕ➱❐ ÖÓ❐ Ü➮➱
➹Ó❐Ü➮➱✃ÕÜ ï❐➱ÐÓ❒ ➚ôÏ✃ÜÏÓ❒
æÓã❒❮✃ÜÏÓ❒ ÜÓ ÕãèèÓ❐Ü
✃❮ô✃❒ÒÏ❒Ð ✃ôÏ✃ÜÏÓ❒ ➱❮ãÒ✃ð
ÜÏÓ❒ Ï❒ ÷✃ÔÔÓÛ✃ úÓã❒Üä
ÕÒ➮ÓÓÔÕàî✃❒üã➱Ü ÜÏÒç➱ÜÕ ✃❐➱
ûåÙ ÖÓ❐ ✃❮ãÔÜÕ ✃❒❮ û×Ù Ö❐Ó
✃Ð➱ ×ó ✃❒❮ äÓã❒Ð➱❐à
➚❮áÏÕÕÏÓ❒ Ó❒ Ñ✃Üã❐❮✃ä ÏÕ
ûÙà➚❮áÏÕÕÏÓ❒ ✃❒❮ í❐➱✃çÖ✃ÕÜ
ÏÕ û×ßàú➮ÏÔ❮❐➱❒ äÓã❒Ð➱❐
Ü➮✃❒ ×å ➱✃Ü Ö❐➱➱àæÓ❐ áÓ❐➱
Ï❒ÖÓ❐á✃ÜÏÓ❒òÐÓ ÜÓ Û✃Ôð
ÔÓÛ✃ÒÓã❒Üä äÏ❒àÒÓá Ó❐ Ò✃ÔÔ
éÏÒ➮✃➱Ô æÔ➱áÏ❒Ð ✃Ü
ÙÚ×ðåñÞðåøØÞà
❰ÏÐ➮ ÑÒ➮ÓÓÔ Ï❒ ×ØÚØà
Ñ➮Ï❐Ô➱ä á✃❐❐Ï➱❮ ➚Ôí➱❐Ü
âÓÕ➱è➮ âÓ➱ ë❐➱ÕÓ Ó❒ Ñ➱èÜà
Þò×ØÙÙà➚Ü Ü➮➱ ÜÏá➱ ÓÖ ➮➱❐
❮➱✃Ü➮òÜ➮➱ä ➮✃❮ í➱➱❒ á✃❐ð
❐Ï➱❮ ÖÓ❐ ❒➱✃❐Ôä ñÞ ä➱✃❐Õà
Ñ➮Ï❐Ô➱ä Ð❐➱Û ãè Ó❒ ✃
Ö✃❐á ✃❒❮ ÔÓô➱❮ ✃❒Ïá✃ÔÕ
Ü➮❐ÓãÐ➮ÓãÜ ➮➱❐ ÔÏÖ➱à Ñ➮➱
Û✃Õ ✃ ÕçÏÔÔ➱❮ ❐Ï❮➱❐ ✃❒❮
Û✃Õ Ü➮➱ ×ØÚó ã➱➱❒ ÓÖ
Ü➮➱ úÓã❐Ü ÖÓ❐ Ü➮➱ ÷✃ÔÔÓÛ✃
úÓã❒Üä æ✃Ï❐ Ü➮➱ è❐➱❮➱Ò➱Õð
ÕÓ❐ ÓÖ ÜÓ❮✃äìÕ ú➮Ï➱Ö âÓÕ➱è➮
➘✃äÕ úÓã❐Ü à Ñ➮Ï❐Ô➱ä
ÛÓ❐ç➱❮ ÖÓ❐ á✃❒ä ä➱✃❐Õ
✃Õ Ü➮➱ Õ➱Ò❐➱Ü✃❐ä ÖÓ❐ Ü➮➱
➘➱Ôí➱❐Ü ë❐✃ÜÜ ê❒Õã❐✃❒Ò➱
➚Ð➱❒Òä Ï❒ ➴❒Ü➱❐è❐ÏÕ➱ ã❒ÜÏÔ
➮➱❐ ❐➱ÜÏ❐➱á➱❒Ü Ï❒ ×Øó×à
➚ÖÜ➱❐ ❐➱ÜÏ❐➱á➱❒ÜòÑ➮Ï❐Ô➱ä
í➱Ò✃á➱ Ü➮➱ è❐➱ÕÏ❮➱❒Ü ÓÖ Ü➮➱
÷✃ÔÔÓÛ✃ úÓã❒Üä ❰ãá✃❒➱
ÑÓÒÏ➱Üä ✃❒❮ ÖÓ❐ ÜÛÓ ❮➱Ò✃❮➱Õ
Ô➱❮ Ü➮➱ ➱ÖÖÓ❐ÜÕ ÜÓ Ü✃ç➱ Ò✃❐➱ ÓÖ
✃❒❮ ❒❮ ➮Óá➱Õ ÖÓ❐ ÒÓã❒Üð
Ô➱ÕÕ ❮ÓÐÕòÒ✃ÜÕòèãèèÏ➱Õ ✃❒❮
çÏÜÜ➱❒Õàê❒ ❐➱Ò➱❒Ü ä➱✃❐Õò
Õ➮➱ Ð❐➱✃ÜÔä ➱❒ Óä➱❮ Õè➱❒❮ð
Ï❒Ð ÜÏá➱ ÛÏÜ➮ ➮➱❐ ❮➱ôÓÜ➱❮
➮ãÕí✃❒❮ò✃ÜÜ➱❒❮➱❮ áÓ❒Ü➮Ôä
á➱➱ÜÏ❒ÐÕ ÓÖ ➮➱❐ ÚØ➱❐Õ
❊ ✁✂✄
✥
ãèÒÓáÏ❒Ð ➱þ➮ÏíÏÜÕòÒÔ✃ÕÕ➱Õ
✃❒❮ ➱ô➱❒ÜÕà➚❒äÓ❒➱ Ï❒Ü➱❐ð
➱ÕÜ➱❮ Ï❒ ôÓÔã❒Ü➱➱❐Ï❒Ð á✃ä
➱á✃ÏÔ Õ✃❐✃➮ÿ✃❐ÜÒ➱❒Ü➱❐➱✃ÕÜà
Ó❐Ð ÖÓ❐ ❮➱Ü✃ÏÔÕà
❿➢➞➔➁➂❿➂ ➄❾➉➊ ➌❿➔➓➛
❽❾❿ ➟➓❿❿ ❿→❿➁➄ ➅➁ ➍➔➉➁
❖❄❅❇ ❈❅❉❊❋●❍■❊
◗❘❙❚❯❱❲❳❨❩ ❬❭❪❱ ❩❫❴
❏❑❍▲ ❋ ▼◆P❑ ❄▲ ❵❛❛❜❝ ❞❢❛❝❣ ❤✐ ✐❥❣ ❣❦❧ ❛♠ ♥♦❢♣
qr st✉✈r✇ ①②③④ ⑤r st✉✈r✇ ⑥⑤⑦⑧
⑨⑩❶❷ ❸❹❺❻❼ ❽❻❺⑩❹ ❾❶❺❸❿⑩➀➁ ➂❿➃⑩❺ ➄❼❸❸❺⑩❸ ➅ ➆➇⑩❿⑩➀ ❸❹❿❶❶ ❺❽❽❼❻❼➈
➉➊➋➌➍ ➎➌➏➐➑➏➒➊
➓➔→➣↔↕ ➙➛➜➝➞➟ ➠➝➡➢➤➞
❇❄✻★✬✮✧r✷ ✸❪✷ ❄✻❘✻✮✼✻ ✳✪❏
❯✖✗✘✖ ✙✘❯✖❖✚ ✛✜✢✣✗✤✤✦✛
✘✤✤✗✙✢
❆✧✧r★✩r✪✫ ❈✬✧✭★✩✮✯✬r✧ ✰✭✱✱✭✳✴
❈✭✩r✪✫ ❆✴✳✻✪✳ ❜❁ ❃✳✭✻✷
✪✧r★★✷ ✼✳★ ✳✧✧r★✩r✪ ❂✵ ✩✬r
❉❞✷ ❍✳ ❇✧✳✻✪r✷ ✼✳★ ✿✭✩r✪ ✮✻ ✳
❫✮✭★r ▼✮✱✭✿r ❑r✯✳✧✩✴r✻✩ ✮✻
✿✬✳✧❤r ✮❀ ★r✿✮✻✪ ✪r❤✧rr ✩✬r❀✩❁
✳ ✺✻✭✮✻ ❈✮❄✻✩✵ ✼✳✧✧✳✻✩ ✮✻ ✳
❈✭✩r✪✫ ❑✳❵✭✪ ❑✮❄❤✱✳★ ❑✮❅✬❏
◆✭✪✳✵✷ ✸✹✷ ✺✻✭✮✻✷ ✼✳★ ✳✧✧r★✩r✪
✿✬✳✧❤r ✮❀ ❴rr✭✻❤ ✮✧ ✳✩✩r✴✯✩❏
✮✻ ✳ ✿✬✳✧❤r ✮❀ ✴r✻✳✿✭✻❤❁
✭✻❤ ✩✮ r✱❄✪r ✳✻✪ ✧r✿❘✱r★★
✿✭✩r✪ ✮✻ ✳ ✿✬✳✧❤r ★r✿✮✻✪❏✪r❏
✪✧✭❵✭✻❤❁
❤✧rr ✪✭★✮✧✪r✧✱✵ ✿✮✻✪❄✿✩❁
❈✭✩r✪✫ ❆✴❂r✧ ❃❄❅✳✻✻r ❇✱✳❅r✷
❉●✷ ❍✳ ❇✧✳✻✪r✷ ✼✳★ ✿✭✩r✪ ✮✻ ✳
❈✭✩r✪✫ ❆ ✺✻✭✮✻ ❈✮❄✻✩✵
✿✬✳✧❤r ✮❀ ✩✬✭✧✪❏✪r❤✧rr ✩✬r❀✩❁
❆✧✧r★✩r✪✫ ❑❄✳✻r ❍r✧✮✵ ▼✧❄r✩✩
❢✱❤✭✻✷ ✼✳★ ✳✧✧r★✩r✪ ✮✻ ✳ ✿✬✳✧❤r
✮❀ ❄✻✳❄✩✬✮✧✭❅r✪ ❄★r ✮❀ ✳ ✴✮✩✮✧
✮❀ ✬✳✧✳★★✴r✻✩ ❦✪✮✴r★✩✭✿❧❁
❵r✬✭✿✱r✷ ✮✯r✧✳✩✭✻❤ ✳ ✴✮✩✮✧
✳✧✧r★✩r✪ ✮✻ ✿✬✳✧❤r★ ✮❀ ✬✳✧✳★★❏
❵r✬✭✿✱r ✼✭✩✬✮❄✩ ✳ ✱✭✿r✻★r ✳✻✪ ✳
✴r✻✩ ✳✻✪ ✪✭★✮✧✪r✧✱✵ ✿✮✻✪❄✿✩❁
✿❄✧❀r✼ ❵✭✮✱✳✩✭✮✻❁
❆✧✧r★✩r✪✫ ❬✮★✬❄✳ ❭✵✱r✧
❙❚ ❲✣❚✖❳✢ ✤✗✣✢
❳✢❨❚✣❖❩✢✖❖
❆✿✿✭✪r✻✩✫ ◆✮❂✮✪✵ ✼✳★
❳✢❨❚✣❖❩✢✖❖
❆✧✧r★✩r✪✫ ❃✿✮✩✩ ❢❁ ◆r✳✱✷ ❣✸✷
❥❄❵r✻✭✱r ✼✳★ ✿✭✩r✪ ✮✻ ✿✬✳✧❤r★
PP✷ ❉◗✷ ❄✻❘✻✮✼✻ ✳✪✪✧r★★✷ ✼✳★
❙❚ ❲✣❚✖❳✢ ❨✘❙✗✙✢
✭r✧✷ ❉❉✷ P✧✧✭❤✮✻✷ ✼✳★ ✿✧✭✴✭✻✳✱✱✵
❜❝ ❞ ❢❙❯❣❙❤✐❥
❭✬r ❍✳ ❇✧✳✻✪r ❝✭✧r ❑r✯✳✧✩❏
✭✻❥❄✧r✪ ✭✻ ✳ ✩✧✳❀✐✿ ✳✿✿✭✪r✻✩
✴r✻✩ ✧r★✯✮✻✪r✪ ✩✮ ❞❉ ✴r✪✭✿✳✱★
❜✮✻✪✳✵ ✳✩ ❝✭❀✩✬ ❃✩✧rr✩ ✳✻✪
✳✻✪ ✩✼✮ ✐✧r ✳✱✳✧✴★ ✮✻ ❜✮✻✪✳✵
❑ ❆❵r✻❄r❁ ❭✬r ✳✿✿✭✪r✻✩ ✼✳★
✳✻✪ ✩✬✧rr ✿✳✱✱★ ❀✮✧ ✴r✪✭✿✳✱ ✳✻✪
✧r✯✮✧✩r✪ ✳✩ t ✯❁✴❁
✮✻r ✐✧r ✳✱✳✧✴ ✮✻ ❭❄r★✪✳✵❁
✁✄☎ ✆ ÿ ✁ ✁✂ ÿý ✁ ÿ ✝ üÿ ✂ ÿ ✞ ù
✟✂✠ ✡✂✁ üû ✂ ☛☞ ÿ ✞ ÿ ✌☎ ✍✟✎
÷ø ùúû üýþÿ
◗❘❙❯❳❩❬ ❭❪❫❩ ❴❵
❦❂❧❧✓♠❂ ♥❂❇✚ ❁✑❂✑✚ ❃❂✒❇ ❄❂✖ ♦✏✚ ✎✒✚❂q
rt✚✔ ✕✚❂❋✓♠ ✔✚❂✒ ✕❂✒✘✔❂
✈✇①①③ ④ ⑤⑥⑥ ⑤⑦⑧⑨ ⑩⑧⑥❶❷❸⑧
ý ✁ ý ✂ ý
✏ ✑✒✓✔✓✕✖✗✘✖✘✙✚✛✔ ✜✢✘✗ ✣✚✜✤✛✔✥✖✤
✦✥✤ ✧✤★✔✤✢ ✚★ ✩✕✖✖✕ ✩✕✖✖✕
✏ ✪✤✫✤✚✬✤✭ ✓✚✛ ✭✤✙✢✤✤ ✜✢✘✗ ✣✘✗✕
✣✚★✭✕ ✮★✚✬✤✢✛✚✔✥✯ ✕★✭ ✛✒✤✫✚✕✖✚✰✤✛
✚★ ✫✕✔✕✢✕✫✔ ✔✢✤✕✔✗✤★✔ ✕★✭ ✛✱✢✙✤✢✥
✏ ✲✤✤✛ ✒✕✔✚✤★✔✛ ✕✔ ✩✕✖✖✘✳✕ ✴✤✗✘✢✚✕✖
✜✘✢ ✤✬✕✖✱✕✔✚✘★✛ ✕★✭ ✛✱✢✙✤✢✥
✎✏✑✒✓✔✓✕✖ ✎✗✑✘✙✘✑✘✚✏ ✛ ✼ ♣✜ ✢ ✣✉✤✥
❈✦✧★✩✪✫✬✩ ✭ ✮✯✭✧✰★✮✲✳✪✳ ✴✭ ★✩✭✪ ✵✲✳✳✯ ✩✦ ✲✳✯✮ ✷✧✹ ★✩✭✪★✺
▼✭✻✳ ❡✰✭✧✩ ✳✯✯✰✮★✳★ ✾✫✰✯✹ ✭✧✹ ✯✭✫✧✬✲ ✵✭✩✳✪ ✪✦✬✻✳✩★
▲✳✭✪✧ ✩✲✳ ✮✲✭★✳★ ✦❛ ✩✲✳ ▼✦✦✧
❈✦✧★✩✳✯✯✭✩✰✦✧ ★✩✦✪② ✩✳✯✯✰✧❡ ✭✧✹ ✿✦✪✳❀
❁✑❂✒ ❃❂✒✑✖ ✛ ❄❅✏❇ ❉ ❊✘❋✔✘●❍✑
■✳✯✳★✬✦✮✳★ ★✳✩ ✫✮ ✩✦ ❏✰✳✵ ✮✯✭✧✳✩★❑ ★✩✭✪★❑ ✭✧✹ ✹✳✳✮ ★✻② ✦◆❖✳✬✩★ ★✫✬✲ ✭★
★✩✭✪ ✬✯✫★✩✳✪★❑ ✧✳◆✫✯✭❑ ✭✧✹ ✹✰★✩✭✧✬✳ ❡✭✯✭s✰✳★P
❆✵✶ ✷✸✹✺ ✸✻✼✸✽✾✼✺✿✵✼ ❀✸✺ ❁ ✺✾❀✾✺✺❁❡ ✼✸❂❁✷❃
➧➨ ➩➫➨➭➩ ➯➲➳ ➵➸➺➨ ➻➭➼➸➵➯
➽➾➚ ➪➶➹➘➴➷➬ ➮➷➱✃❐➷❒❮ ❰ÏÐ➶➱Ñ➱➘Ò➶❮ ÓÔ ÕÖ×Ø× Ù ÚÛ➚ÜÛØ➽ÜÝ➚➚➚ Ù ❐❐❐Þ❐➴ß➴➹Þà➱á
âãääåæã çèéåêëãä ìåíîëïãä ëí ãð èñòãä åîîåêïòðëïó èéîäåóèê ãðô îêåõëôèêö
❹❺❻❼❽❺❾ ❿➀➁❻➂❽➃ ➄➀➁➅➂➆➇❽➃ ➈➇➉❻➇❽
➊➋➌ ➍➎ ➏➐➑➒ ➓ ➔→➣↔↕➙ ➓ ➊➛➜➝➞➟➠➝➜➟➟➠ ➓ ➡➐➢➢→➡→➢→➤➥➎→➦➤