The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, July 11, 2018, Page 17, Image 17

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❲ ✁✂ ✄✁❆❨✱ ✥☎✆❨ ✝✝✱ ✞✟✝✽
❚✠ ✡☛✄ ☞❱ ☞ ✫ ☛❆✌ ☞ ✍✎❚❨ ✠ ☞❆✆✁ ✏ ✾✑
P❯✒✓■✔✕✖✗ ❇✘ ✙✕✖ ▲✚ ●❘✚✛✗✖ ❖✒✔✖❘✜✖❘ ✢ ✙✕✖ ❇✚✣✖❘ ❈■✤✘ ❍✖❘✚✓✗ ✦ ❙✖❘✜■✛✧ ★✚✓✓✩✪✚✬ ✭✛■✩✛ ✢ ❇✚✣✖❘ ❈✩❯✛✤■✖✔
st✈✇① ②③④⑤ ⑥✇①t⑦⑧⑨ ⑩❶❷❸⑩❹❺❸❺❻❼❺ ❽ ❾❾❾❿➀t✈✇①➁③④⑤➂✇①t⑦⑧❿➁➃➄ ❽ ➁⑦t➅➅③➆✇⑧➅➇➀t✈✇①➁③④⑤➂✇①t⑦⑧❿➁➃➄ ❽ ➈t➉⑨ ⑩❶❷❸⑩❹❺❸❻❶❹❻
➊➂✇ ➋➀➅✇①➌✇①⑨ ⑩❶❷❸➍❻❺❸❺❷❻❷ ❽ ❾❾❾❿⑦t➎①t➏⑧✇➃➀➅✇①➌✇①❿➁➃➄ ❽ ➁⑦t➅➅③➆✇⑧➅➇⑦t➎①t➏⑧✇➃➀➅✇①➌✇①❿➁➃➄ ❽ ➈t➉⑨ ⑩❶❷❸➍❻❺❸❺❻❼❶
1001 - Baker County
Legal Notices
970 - Autos For Sale
îïïð ñòóôõöòô÷ò
ñøùóúûø
ü ýþÿÿ ❲ ❉ ✁✂ ÿ ✄ ♥ ÿ ✂ ÿ ❣ ÿ ☎
s☎✆✝✞ ❛❣❛✁♥✟ ❙❛✠ ÿ ☎✡
ÿ q✆✁♣♠ ÿ ♥☎ ✁♥✝❲✆❞ ÿ s✿
❆☛❙✄ ❚ ❛✝☎✁☞♥ ✝☞♥☎ ☞❲✄
P❛ ss ÿ ♥❣ ÿ
❆ ✁ ✌❛❣ s ✄
❋ ☞♥☎ ✠☞❣❢❞ ✁✂✁♥❣ ❲✁❣ þ ☎s❧
❖☎ þÿ ✠ ÿ ❛☎✆ ÿ s ✁♥✝❲✆❞ ÿ ✿
▲ ÿ ❛☎ þÿ s ÿ ❛☎s✄ P☞✍ ÿ
✍ ✁♥✇
❲☞ ✝✞ s ✄
P☞ ✍ ÿ
❞☞✍s✄ ❙ ✆♥ ☞☞✠ ❛♥❞
❍ ❛☎ ❞ s ❛☎s❧ ❏❛
❞
✾✎✏✇✑✒ ✇✑✓✾✔❧
ÿ ÿ
ÿ
ü
ÿ
✷✵✵✕
✖ ✗ ❈r✉✐✘❡r✱ ✶
♦✙✚❡r✱ ❡✛✜❡✢✢❡✚✣ ✜♦✚❝
✤✐✣♦✚✱
✥✦✧
★✐✢❡✘✱
✹
✘✣✉✤✤❡✤ ✘✚♦✙ ✣✐r❡✘ ✐✚❝
✜✢ ✉✤❡✤✩
✪✫✹✫ ✬ ✜ ✭✢ ✢
❑❡✐✣✮ ✭✣ ✫✹✶❝✯✶✬❝✥✹✰✦
✲✳✴✳ ✸✺✻✺✸✼ ✽✼❀❁✻
❂❃❄❅❇❇❊
●■▼◆◗❘▼❯❱❳
❨❩❬❳ ❂ ❭❅❇❘❪❇❫❭❳ ●❴❄
❜❫❘❪❇❭❳ ●❵❤❨❵ ❫❘❊❯◆❳
❥❬ ❅❦❘t❇❫❳ ❨■❦❦t ❘■▼◆❃
◗❘▼❯❱ ✈❇❘❊❦❯①✈▼❭❳ ②❦❦■❃
◗❯③❘▼❇❊ ❇③▼❫t❳ ④◆⑤
▼❯❫❇ ❅❫❇❭❭■❫❇ ⑤❘❫③❯③①❳
❵⑥⑦ ❊❇❱◆❊❇❫❳ ⑥◆⑤❇❫
❊❫❯⑧❇❫
❭❇❘▼❳ ⑨❇◗◆▼❇
❪❇t❦❇❭❭ ❇③▼❫t❳ ❄▼❇❇❫❯③①
⑤✈❇❇❦ ◗◆■③▼❇❊ ❘■❊❯◆
❱◆③▼❫◆❦❭ ❘③❊ ▼❫❘❱▼❯◆③
❶❘❫❇❊❳
❱◆③▼❫◆❦⑩
❷❸❂❃❹❺❻❃❹❼❷❽
❾❿➀➁
➂➃➄
➅➆➇➃➈➄
➉➊➋➌➍➎➏➐ ➉➊➑➒➓➓➒➔→ ➑➣➔↔
↕➎→➎➣➔➐ ➎→ ➙➛➜ ➎→ ➛➓➓➝ ➞➣➟
➠➎➓➒➛➡➒ ➢➤➥➝ ➦➧➨➐➩➫➫
➭➯➭➝ ➲➳➧➩➵➢↔➢➩➲➤
ROUTES
AVAILABLE
LaGrande
➸ ➸ ➸ ➸ ➸ ➸ ➸ ➸ ➸ ➸ ➸
➺➻➼➽➾➽➻➼➽➻➚
➪➶➻➚➹➘➴➚➽➼
➷➽➬➮➾➘➾➽➹
➪➘➹➹➱➽➹➮ ✃➘➻➚➽➼
❐❒ ❮❰ÏÐÑ❰Ò ❐Ó❰
LaGrande Observer
ÔÕÖ×Ø ÙÚÛ× Ü ÝÞß×
àáÕâ ãäå
æçèé êáë àá×
ìíîÞíÖÛÚØ ïð
áÕ âßñò óâ
íÖ ßÖôÕõíáßÕÖ öëÚÚá÷
øùùù
úûüýþÿ
◆ ✁✂✄☎ ✁
✂◆✁☎■☎✆✁☎✝ ✥☎■✆ ◆✆
❑✞✟✠✡☛ ▲☞✟✌✍ ❤❛s ❜❡❡♥
❛✎✎✏✑♥✒❡✓ P❡✔s✏♥❛✕
❘❡✎✔❡s❡♥✒❛✒✑✖❡ ✭❤❡✔❡✗
❛✘✒❡✔ P❘✙ ✏✘ ✒❤❡ ❊s✒❛✒❡
✏✘ ✆✍✡❙✚✟ ▲✞✡✟✟
✆✛✞☛✜✞❙ ✱ ❉❡✢❡❛s❡✓✱
P✔✏❜❛✒❡
✣✏✳
✶✤P✦✧★✩✧✪✱ ✦❛❇❡✔
❈✏✫♥✒✬ ❈✑✔✢✫✑✒ ❈✏✫✔✒✱
✮✒❛✒❡ ✏✘ ❖✔❡✯✏♥✳ ❆✕✕
✎❡✔s✏♥s ✇❤✏s❡ ✔✑✯❤✒s
♠❛✬ ❜❡ ❛✘✘❡✢✒❡✓ ❜✬
✒❤❡ ✎✔✏✢❡❡✓✑♥✯ ♠❛✬
✏❜✒❛✑♥ ❛✓✓✑✒✑✏♥❛✕ ✑♥✘✏✔✗
♠❛✒✑✏♥ ✘✔✏♠ ✒❤❡ ✢✏✫✔✒
✔❡✢✏✔✓s✱ ✒❤❡ P❘✱ ✏✔ ✒❤❡
❛✒✒✏✔♥❡✬ ✘✏✔ ✒❤❡ P❘✳ ❆✕✕
✎❡✔s✏♥s ❤❛✖✑♥✯ ✢✕❛✑♠s
❛✯❛✑♥s✒ ✒❤❡ ❡s✒❛✒❡
♠✫s✒ ✎✔❡s❡♥✒ ✒❤❡♠ ✒✏
✒❤❡ P❘ ❛✒✰
▼❛♠♠❡♥ ✲ ✣✫✕✕✱
✴❛✇✬❡✔s✱ ✴✴❈
❏✳ ✵✕❡♥♥ ✣✫✕✕✱
❆✒✒✏✔♥❡✬ ✘✏✔ P❘
✶✷✧✩ ✮✑✸✒❤ ✮✒✔❡❡✒
P✳❖✳ ✦✏✸ ★✪✪
✴❛ ✵✔❛♥✓❡✱ ❖❘ ✾✪✤✹✧
✭✹★✶✙ ✾✷✺✗✹✩✹✾
✇✑✒❤✑♥ ✘✏✫✔ ♠✏♥✒❤s ❛✘✗
✒❡✔ ✒❤❡ ✘✑✔s✒ ✎✫❜✕✑✢❛✒✑✏♥
✓❛✒❡ ✏✘ ✒❤✑s ♥✏✒✑✢❡ ✏✔
✒❤❡✬ ♠❛✬ ❜❡ ❜❛✔✔❡✓✳
❉❛✒❡✓ ✒❤✑s ✶✶✒❤ ✓❛✬ ✏✘
❏✫✕✬ ✩✧✶✤✳
✴❡✯❛✕ ✣✏✳✧✧✧✹✹✧✤✹
P✫❜✕✑s❤❡✓✰ ❏✫✕✬ ✶✶✱ ✶✤✱
✩✹ ✩✧✶✤
✻✼✽✿✻ ❀❁❂❃❄✼
❅❋●❍ ◗❚❯❱ ❲❳❨❩❬❭❪❫❴
❱❬❵❭❝❬❩ ❱❞❫❴❭❝❢
◗❞❫❣♦❳ ❚❞❬❭❩ ❯❩❫❨❝❞❭❨ ❱♦✐
♦❵❫❞❬❝❭❥❫ ❦◗❚❯❱❧
♣❫❞❫qr ❣❭❥❫❢ ❳♦❝❭❨❫ ♦t
❲✉❱✈①②③❯④ ⑤①⑥✐
③❯✉❚⑦ ◗⑧ ❱①⑤②❚①✈
❱⑨❯④②❚⑦ ◗⑩❯④ ❚◗
❚❶❯ ✉①③❯④ ⑤❯⑨✐
⑦◗✉⑦ ◗✉ ⑨❯❱◗⑨④❷
⑦❸❨♣ ❸❳❨❩❬❭❪❫❴ ❨❬❵❭❝❬❩
❨❞❫❴❭❝❢ ♣❬❥❫ q❫❫❳
❬❥❬❭❩❬q❩❫ ❝♦ ◗❚❯❱
③❫❪q❫❞❢ ❢❭❳❨❫ ④❫✐
❨❫❪q❫❞ ❹●❺ ❅❋●❻❷ ⑤❸❞✐
❢❸❬❳❝ ❝♦ ◗❚❯❱ qr❩❬❼❢
❬❳❴ ❵♦❩❭❨r❺ ❝♣❫ ❳❬❪❫❢
♦t ◗❚❯❱ ③❫❪q❫❞❢ ❫❳✐
❝❭❝❩❫❴ ❝♦ ❨❬❵❭❝❬❩ ❨❞❫❴❭❝
❞❫t❸❳❴❢ ➊ ❼♣♦ ♣❬❥❫
❳♦❝ r❫❝ ❨❩❬❭❪❫❴ ❝♣❫❭❞
❞❫t❸❳❴❢ ➊ ❨❬❳ q❫ ❞❫✐
❥❭❫❼❫❴ ♦❳ ❝♣❫ ◗❚❯❱
❼❫q❢❭❝❫
❬❝❽
❼❼❼❷♦❝❫❨❨❷❨♦❪❾❪❫❪
q❫❞❢❾❸❳❨❩❬❭❪❫❴✐❨❬❵❭❝❬❩✐
❨❞❫❴❭❝❷ ②t r♦❸ ❬❞❫ ❬❳
◗❚❯❱ ③❫❪q❫❞ ❬❳❴
❨❸❞❞❫❳❝ ❦♦❞ t♦❞❪❫❞❧
❨♦❳❢❸❪❫❞ ♦t ◗❚❯❱
❫❩❫❨❝❞❭❨ ❵♦❼❫❞❺ ❵❩❫❬❢❫
❨♣❫❨❿ ❝♣❫ ◗❚❯❱ ❼❫q✐
❢❭❝❫ ❬❳❴ ❩❭❢❝ ♦t ③❫❪✐
q❫❞❢ ❼♣♦ ♣❬❥❫ t❬❭❩❫❴
❝♦ ❨❩❬❭❪ ❨❬❵❭❝❬❩ ❨❞❫❴❭❝❢
♦❼❫❴❷ ①❵❵❩❭❨❬❝❭♦❳ t♦❞
❞❫✐❭❢❢❸❭❳❣ t❸❳❴❢ ♦❼❫❴
❪❬r q❫ ❪❬❴❫ ❬❝ r♦❸❞
❩♦❨❬❩ ◗❚❯❱ ♦tt❭❨❫ ♦❞
❻❋❋➀ ❅❹❞❴ ⑦❝❞❫❫❝❺ ⑤◗
➁♦➂ ❅❅➃❺ ➁❬❿❫❞ ❱❭❝r❺
◗❞❫❣♦❳ ➄➅❍●❻❷ ❲❳❩❫❢❢
1001 - Baker County
Legal Notices
❝♣♦❢❫ ❵❫❞❢♦❳❢ ❳❬❪❫❴
♦❞ ❝♣❫❭❞ ♣❫❭❞❢ ❨❩❬❭❪
❵❬r❪❫❳❝ ❳♦ ❩❬❝❫❞ ❝♣❬❳
➆❬❳❸❬❞r ❹●❺ ❅❋●➄❺ ❝♣❫
❸❳❨❩❬❭❪❫❴ t❸❳❴❢ ❼❭❩❩
q❫ t♦❞t❫❭❝❫❴ ❝♦ ❝♣❫ ❱♦✐
♦❵❫❞❬❝❭❥❫ ♦❞❺ ❼♣❫❞❫ ❞❫✐
➇❸❭❞❫❴❺ t♦❞❼❬❞❴❫❴ ❝♦
❝♣❫ ④❫❵❬❞❝❪❫❳❝ ♦t
⑦❝❬❝❫ ✈❬❳❴❢❷ ❶❭❢❝♦❞❭✐
❨❬❩❩r❺ ❝♣❫ ➁♦❬❞❴ ♦t ④❭✐
❞❫❨❝♦❞❢ ♣❬❢ ❨♦❳❝❞❭q✐
❸❝❫❴ ❝♣❫ ❬❪♦❸❳❝ ♦t
❝♣❫ t♦❞t❫❭❝❫❴ t❸❳❴❢ ❝♦
❝♣❫ ◗❞❫❣♦❳ ❚❞❬❭❩ ❯❩❫❨✐
❝❞❭❨ ❱♦♦❵❫❞❬❝❭❥❫ ⑦❨♣♦❩✐
❬❞❢♣❭❵ ⑧❸❳❴ ❝♦ q❫❳❫t❭❝
❝♣♦❢❫ ❢❫❞❥❫❴ qr ❝♣❫
❱♦♦❵❫❞❬❝❭❥❫❷ ①❢ ❞❫✐
➇❸❭❞❫❴ qr ❩❬❼❺ ❬❳❴ ❵❸❞✐
❢❸❬❳❝ ❝♦ ◗❚❯❱ ➁r✐
❩❬❼❢❺ ◗❚❯❱ ❼❭❩❩ ➈❵❸q✐
❩❭❢♣ ❳♦❝❭❨❫ ♦t ❝♣❫ ❞❫✐
❴❫❪❵❝❭♦❳➉ ➋❭❷❫❷❺ t♦❞t❫❭✐
❝❸❞❫➌ ♦t ❸❳❨❩❬❭❪❫❴
❨❬❵❭❝❬❩ ❨❞❫❴❭❝❢ ❭❳ ❝♣❫
❩❫❬❴❭❳❣ ➁❬❿❫❞ ❱♦❸❳❝r
❳❫❼❢❵❬❵❫❞ ♦t ❣❫❳❫❞❬❩
❨❭❞❨❸❩❬❝❭♦❳❺ t♦❞ t♦❸❞
❨♦❳❢❫❨❸❝❭❥❫ ❪♦❳❝♣❢❺
❢❭❪❸❩❝❬❳❫♦❸❢❩r ❳♦❝❭tr✐
❭❳❣ ❝♣❫ ❵❸q❩❭❨ ❝♦ ❣♦ ❝♦
❝♣❫ ◗❚❯❱ ❼❫q❢❭❝❫ ❦
❼❼❼❷♦❝❫❨❨❷❨♦❪❾❪❫❪
q❫❞❢❾❸❳❨❩❬❭❪❫❴✐❨❬❵❭❝❬❩✐
❨❞❫❴❭❝ ❧ ❝♦ ❢❫❫ ❭t ❝♣❫r❺
♦❞ ❢♦❪❫♦❳❫ ❝♣❫r
❿❳♦❼❺ ♣❬❥❫ ❸❳❨❩❬❭❪❫❴
❨❬❵❭❝❬❩ ❨❞❫❴❭❝❢❷ ②t r♦❸
❿❳♦❼ ❢♦❪❫♦❳❫ ❳❬❪❫❴
♦❳ ❝♣❫ ❩❭❢❝❺ ❵❩❫❬❢❫ ♣❬❥❫
❝♣❫❪ ❨♦❳❝❬❨❝ ❝♣❫❭❞ ❩♦✐
❨❬❩ ◗❚❯❱ ♦tt❭❨❫ ❝♦ ❸❵✐
❴❬❝❫ ❝♣❫❭❞ ❬❨❨♦❸❳❝ ❬❳❴
❬❵❵❩r t♦❞ ❝♣❫❭❞ ❸❳✐
❨❩❬❭❪❫❴ ❨❬❵❭❝❬❩ ❨❞❫❴❭❝❢❷
✈❫❣❬❩ ✉♦❝❭❨❫ ⑤❸q❩❭❢♣✐
❭❳❣ ❭❳ ➁❬❿❫❞ ❱❭❝r❺ ◗❞❫✐
❣♦❳ ❦➁❬❿❫❞ ❱❭❝r ❶❫❞❬❩❴
➊ ➆❸❩r ❅❋●❍❧❺ ➁❸❞❳❢❺
◗❞❫❣♦❳ ❦➁❸❞❳❢ ❚❭❪❫❢
❶❫❞❬❩❴ ➊ ➆❸❩r ❅❋●❍❧❺
➆♦♣❳ ④❬r❺ ◗❞❫❣♦❳
❦➁❩❸❫ ③♦❸❳❝❬❭❳ ❯❬❣❩❫
➊ ➆❸❩r ❅❋●❍❧❺ ❬❳❴ ✈❬
➍❞❬❳❴❫❺ ◗❞❫❣♦❳ ❦✈❬
➍❞❬❳❴❫ ◗q❢❫❞❥❫❞ ➊➆❸❩r
❅❋●❍❧❷
⑤❸q❩❭❢♣❫❴❽ ➆❸❩r ●●❺ ●❍❺
❅➀❺ ❅❋●❍
✈❫❣❬❩ ✉♦❷ ❋❋❋➀➀❋❍❍
➭➯➲ ➳➵➸➺➻ ➺➼➽➾
➚➸➲➾ ➲➾➯
➺➪➼➽➽➸➶➸➯➹➽➘
➴➷➬➬ ➮➱✃❐ ✃❒❮❰❒Ï➷Ð Ñ❰❐Ò
Ó❐➱Ó➷❐Ï➮ ❰❒Ð Ô➱✃Õ➷Ö
Ô➱➬Ð ×Ï➷ØÕ Ø➱❐➷ Ù✃×ÑÚÖ
➬➮ ❰❒Ð ❰ÛÛ➱❐Ð❰Ü➬➮ ❮×ÏÔ
ÏÔ➷ Ñ➬❰ÕÕ×Û×➷ÐÕÝ Þ✃ÕÏ Ñ❰➬➬
✃Õ Ï➱Ð❰➮ Ï➱ Ó➬❰Ñ➷ ➮➱✃❐
❰Ð ❰❒Ð ß➷Ï ❐➷❰Ð➮ Ï➱
ÕÏ❰❐Ï Ñ➱✃❒Ï×❒ß ➮➱✃❐
Ñ❰ÕÔÝ àÔ➷ áÜÕ➷❐â➷❐ ãäåÖ
æçèÖèåçå ➱❐ é❰Ú➷❐ ê×Ï➮
ë➷❐❰➬Ð ãäåÖãìèÖèçíèÝ
1010 - Union Co.
Legal Notices
➎➏➐➑➒➓ ➏➔
➔➏→➓➒➣➏↔↕→➓
➙➛➜➝➞➟➠➡➢➤➥➦ ➥➦
➧➠➜➨ ➩➫➭ ➯➲➩➳
➩➯➵➲➲ ➸➺ ➛➢ ➻➼➽ ➙➢➥➾➚
➛➪➝ ➶➩➲➹ ➻➥➘➝ ➟➘➝➴
➷➛ ➬➾➛➦➮➝➭ ➱✃➴
❐❒➩➚❮➩➲➚❒❒➶➳
❰Ï➝ ➥Ð➦➝➾ ➥➾ ➾➝➸➠➢➝➮
➥Ð➦➝➾ ➥Ñ ➢Ï➝ ➸➾➥➸➝➾➢➨
➢➥ Ò➝ ➽➥➜➮ ➛➢ ➟➠➡➢➤➥➦
➤➽➵
➩➴ Ó➦➤➢ Ô Õ➚➫
➧➥➝➜ ➙➢➝Ð➛➾➢
➛➺➥➠➦➢ ➮➠➝ Ö➫➯➲➴➲➲
➯➴Ó➦➤➢ Ô ×➚❒➩
➧➥Ï➦ ×➥➡ØÐ➝➤➜➝➾
➛➺➥➠➦➢ ➮➠➝ Ö➯❒❮
➶➴ Ó➦➤➢ Ô×➚➶➹
Ù➤➽➢➨ Ú➛➜➜
➛➺➥➠➦➢ ➮➠➝ Ö➯➯❐
Û➠Ò➜➤➽Ï➝➮➵ ➧➠➜➨ ❒➭ ➩➩➭
➯➲➩➳
➷➝➪➛➜ Ü➥➴ ➲➲➲❐❐➲❐➩
ÝÞßà áâ ãä åæäçèéê
ëæéåëç
ìíîãïð çëñïðé ò
ìæëìëóéè ãäçè íóé
äôéçèôéçñó
ñõö ð÷øù úû ãü åýüþÿö ÷ ✐
ü ❛ öþÿ ✁
♣ ýú ♣ ú ✐ ÷þ
❛ öþø ✐ øú øõö ãüþÿ èö ✁
✈ ö ✂ ú ♣❛ öþø ðúÿö ëýÿ÷ ✁
þüþ ♥ öê ✇ õ÷ ♥ õ ♣ öýøü÷þ
øú øõö ÿö ✈ ö ✂ ú ♣❛ öþø
✐ øüþÿüýÿ ✐ ûúý ♣ ýú ♣ öý ✁
ø÷ö ✐ ✇ ÷øõ÷þ øõö ð÷øù úû
ãü åýüþÿö üþÿ øõö ãü
åýüþÿö íý ❯ üþ åýú ✇ øõ
îú ❇ þÿüýù ✄ ñõ÷ ✐ þúø÷ ♥ ö
÷ ✐ øú üÿ ✈ ÷ ✐ ö úû ✐❇♥ õ
♥ õüþ ö ✐ üþÿ øú ÷þ ✈ ÷øö
ùú ❇ øú ♣ üýø÷ ♥ ÷ ♣ üøö ÷þ
♣❇❯✂ ÷ ♥ ❛ ööø÷þ ✐✄
ñõö ð÷øù úû ãü åýüþÿö
ð÷øù ðú ❇ þ ♥ ÷ ✂ ✇ ÷ ✂✂ ✐❇❯✁
✐ ö q❇ öþø ✂ ù õú ✂ ÿ ü ì ❇❯✂ ÷ ♥
❍ öüý÷þ ÿ ❇ ý÷þ øõö÷ý
ä ❇ ❇✐ ø ✶ ê ✷☎✶✆ ê æö ❇✁
✂ üý óö ✐✐ ÷úþê üø ✻✝☎☎
♣✄❛✄ ÷þ øõö ð÷øù ❍ ü ✂✂
ðú ❇ þ ♥ ÷ ✂ ðõü ❛❯ öý ✐ üø
✶☎☎☎ äÿü ❛✐ ä ✈ öþ ❇ öê
ãü åýüþÿöê ëýö úþ ✄
ñõö ♣ ýú ♣ ú ✐ öÿ úýÿ÷ ✁
þüþ ♥ ö ✐ ✇ ÷ ✂✂ ❯ ö ýöüÿ ûúý
øõö û÷ý ✐ ø ø÷ ❛ ö ❯ ù ø÷ø ✂ ö
úþ ✂ ù ✄ ñõö ì ❇❯✂ ÷ ♥ ❍ öüý ✁
÷þ ❛ üù ❯ ö ♥ úþø÷þ ❇ öÿ
øú øõö óö ♣ øö ❛❯ öý ✺ ê
✷☎✶✆ ê æö ❇✂ üý óö ✐✐ ÷úþê
✇ õ÷ ♥ õ ✇ ÷ ✂✂ ❯ ö õö ✂ ÿ ÷þ
øõö ✐ ü ❛ ö ø÷ ❛ ö üþÿ ✂ ú ✁
♥ üø÷úþ ü ✐ þúøöÿ ü ❯ ú ✈ ö ✄
ñõö ð÷øù ðú ❇ þ ♥ ÷ ✂ ✇ ÷ ✂✂
❯ ö ♥ úþ ✐ ÷ÿöý÷þ øõö ♣ ýú ✁
♣ ú ✐ öÿ ü ❛ öþÿ ❛ öþø ✐ ê
ü ✂ úþ ✇ ÷øõ øõö ì ✂ üþ ✁
þ÷þ ðú ❛❛ ÷ ✐✐ ÷úþ ýö ♥✁
ú ❛❛ öþÿüø÷úþ øú üÿú ♣ ø
✐ ú ❛ ö úý ü ✂✂ úû øõö ♣ ýú ✁
♣ ú ✐ öÿ ü ❛ öþÿ ❛ öþø ✐✄
ä ❛ öþÿ ❛ öþø ✐ üýö ♣ ýú ✁
♣ ú ✐ öÿ øú ãüþÿ èö ✈ ö ✂✁
ú ♣❛ öþø ðúÿö ëýÿ÷ ✁
þüþ ♥ ö ✸✷✶☎ ê óöý÷ö ✐
✷☎✶✸ ê äýø÷ ♥✂ ö ✐ ✶✄✶ ê ✶✄✷ ê
✶✄✸ ê ✷✄✶ ê ✷✄✷ ê ✸✄✶ ê ✸✄✷ ê
✸✄✸ ê ✸✄✞ ê ✸✄✶✸ ê ✸✄✶✟ ê
✸✄✶✺ ê ✸✄✶✻ ê ✸✄✷✶ ê ✸✄✷✷ ê
✟✄✷ ê ✟✄✸ ê ✟✄✻ ê ✺✄✸ ê ✺✄✞ ê
1010 - Union Co.
Legal Notices
✺✄✠ ê ✻✄✷ ê ✻✄✟ ê ✻✄✺ ê ✻✄✞ ê
✻✄✆ ê ✻✄✠ ê ✻✄✶☎ ê ✆✄✷ ê ✆✄✟ ê
✆✄✺ ê ✆✄✶☎ ê ✆✄✶✶ ✠✄✷ ê
✠✄✸ ê ✠✄✺ ê ✠✄✻ üþÿ ✠✄✞✄
✭ ä ❛ öþÿ ❛ öþø õ÷ õ ✁
✂ ÷ õø ✐ ÷þ ♥✂❇ ÿö ✝ çö ✇
❛ öÿ÷ ♥ ü ✂ ✐ öý ✈ ÷ ♥ ö ✐ ③ úþöê
✂ ÷ ✈ ö ✐ øú ♥❧ ✐ øüþÿüýÿ ✐ ê
❛ üý÷ ♠❇ üþü ýö ✂ üøöÿ ❯❇✐ ÷ ✁
þö ✐✐ ê ♥ úøøü ö õú ❛ ö
ÿö ✈ ö ✂ ú ♣❛ öþøê ❯ ❇✐
♣ üý ❧ ÷þ ê õú ❛ ö ú ♥♥❇♣ ü ✁
ø÷úþ ✐ üþÿ úøõöý ❛ ÷ ✐♥ ö ✂✁
✂ üþöú ❇✐ õú ❇✐ ö ❧ öö ♣ ÷þ
ü ❛ öþÿ ❛ öþø ✐✡
ðú ♣ ÷ö ✐ úû øõö ♣ ýú ♣ ú ✐ öÿ
úýÿ÷þüþ ♥ ö ü ❛ öþÿ ✁
❛ öþø ✐ üýö ü ✈ ü÷ ✂ ü ❯✂ ö ûúý
ýö ✈ ÷ö ✇ üø øõö ð÷øù úû
ãü åýüþÿö ì ✂ üþþ÷þ è÷ ✁
✈ ÷ ✐ ÷úþ ✂ ú ♥ üøöÿ üø ✶☎☎☎
äÿ ü ❛ ✐ ä ✈ öþ ❇ ö ê
ãü åýüþÿöê ëýö úþ ✄
óøüûû æö ♣ úýø ✐ ûúý
✐♥ õöÿ ❇✂ öÿ ❛ ööø÷þ ✐
✇ ÷ ✂✂ ❯ ö ❛ üÿö ü ✈ ü÷ ✂ ü ❯✂ ö
ûúý ýö ✈ ÷ö ✇ ê þúø ✂ ö ✐✐
øõüþ ✐ ö ✈ öþ ✭✞✡ ÿüù ✐
❯ öûúýö öü ♥ õ ❛ ööø÷þ ✄
ìý÷þøöÿ ♥ ú ♣ ÷ö ✐ úû ü ✂✂ ÷þ ✁
ûúý ❛ üø÷úþ ♥ üþ ❯ ö ♣❇ ý ✁
♥ õü ✐ ö üø øõüø ø÷ ❛ öê üø ü
♥ ú ✐ ø úû ✩☎✄✷✺ ♣ öý
♣ ü öê ✩✶✄☎☎ ❛ ÷þ÷ ❛❇❛
♥ õüý ö ✄ ðú ♣ ÷ö ✐ ♥ üþ ❯ ö
♣ ýú ✈ ÷ÿöÿ ÷þ úøõöý ûúý ✁
❛ üø ✐ ❇♣ úþ ýö q❇ ö ✐ ø üø
ü ♥ ú ✐ ø ✐ öø ❯ ù æö ✐ ú ✂❇✁
ø÷úþ úû øõö ð÷øù ðú ❇ þ ✁
♥ ÷ ✂✄ ❋ úý üÿÿ÷ø÷úþü ✂ ÷þ ✁
ûúý ❛ üø÷úþ ♥ úþ ♥ öýþ÷þ
øõö ♣ ýú ♣ ú ✐ öÿ úýÿ÷ ✁
þüþ ♥ ö ü ❛ öþÿ ❛ öþø ✐ ê
♣✂ öü ✐ ö ♥ úþøü ♥ ø øõö
ì ✂ üþþ÷þ èö ♣ üýø ❛ öþø ✄
ä ✂✂ ❛ ööø÷þ ✐ úû øõö ãü
åýüþÿö ì ✂ üþþ÷þ ðú ❛✁
❛ ÷ ✐✐ ÷úþ üþÿ ð÷øù ðú ❇ þ ✁
♥ ÷ ✂ üýö ü ♥♥ ö ✐✐ ÷ ❯✂ ö øú
♣ öý ✐ úþ ✐ ✇ ÷øõ ÿ÷ ✐ ü ❯ ÷ ✂ ÷ ✁
ø÷ö ✐✄ ä ýö q❇ ö ✐ ø ûúý ü ♥✁
♥ ú ❛❛ úÿüø÷úþ ✐ ûúý ♣ öý ✁
✐ úþ ✐ ✇ ÷øõ ÿ÷ ✐ ü ❯ ÷ ✂ ÷ø÷ö ✐
✐ õú ❇✂ ÿ ❯ ö ❛ üÿö üø
✂ öü ✐ ø û÷ ✈ ö ✭✺✡ ÿüù ✐ ♣ ý÷úý
øú øõö ì ❇❯✂ ÷ ♥ ❍ öüý÷þ
❯ ù ♥ ü ✂ ✂ ÷þ
✭✺✟ ✶ ✡
✠✻✷✁✶✸☎✞✄
ô÷ ♥ õüö ✂ îú q❇ ÷ ✐ ø
ð÷øù ì ✂ üþþöý
ì ❇❯✂ ÷ ✐ õöÿ ✝ ✥❇✂ ù ✶✶ ê ✷☎✶✆
ãö ü ✂ çú ✄ ☎☎☎✺✺✶☎✆
❆☛☞✌✍✎✏✑✌✒✌✓✎ ✔✕✍
✖✏☛✑
❈✏✎✗ ✕✔ ✘❆ ✙✍❆✓☛✌✚
✕✍✌✙✕✓
✛✜✢✣ ●✤✦✧★ ✪✧★ ■✧✫✪✬ ♦✮
✯♦✰✱ ✲✰✱✧✳✱ ✴✵✹ P✦✧✱
❙✼✤✱✱✼ ✼♦ P♦✤✼✫✪✧★
❙✼✤✱✱✼✽ ✪✧★ ❲✪✾✿✦✧❀❁
✼♦✧ ✲✰✱✧✳✱ ✴■✾✫✪✧★
✲✰✱✧✳✱ ✼♦ ✢❂✼✿ ❙✼✤✱✱✼✽
❚✿✱ ✯✦✼✬ ♦✮ ▲✪ ●✤✪✧★✱
✦✧✰✦✼✱✾ ❝♦❃❄✱✼✦✼✦✰✱
❜✦★✾ ✮♦✤ ✼✿✱ ✛✜✢✣ ●✤✦✧★
✪✧★ ■✧✫✪✬ P✤♦❅✱❝✼ ♦✮
✯♦✰✱ ✲✰✱✧✳✱ ✴✵✹ P✦✧✱
❙✼✤✱✱✼ ✼♦ P♦✤✼✫✪✧★
❙✼✤✱✱✼✽ ✪✧★ ❲✪✾✿✦✧❀❁
✼♦✧ ✲✰✱✧✳✱ ✴■✾✫✪✧★
✲✰ ✱✧ ✳✱ ✼♦ ✢❂ ✼✿
❙✼✤✱✱✼✽✹ ❚✿✱ ❉♦✤❊ ❉✦✫✫
❜✱ ★✦✰✦★✱★ ✦✧✼♦ ✼❉♦ ❜✦★
♦❄✼✦♦✧✾❏ ❑✦★ ❖❄✼✦♦✧
❉✮✯❉✰✲✳✮✴✵
✶✷✸✹ ✺✻✼✿
▼❏❑◆◗❳❩
❑❏❏❑ ❬❭❪◆◗❳
❫❡◆❑❡❴◆◗❳❩ ❑❏❏❑ ❵✉❡❴◆◗❳
❬❭❪◆◗❳❩
❑❏❏❑ ❵❛✉❭❴◆◗❳
❀❁❂❃❄❅❊ ❅❀❂❋
❜ ❝❞❢❣ ❤✐❥❦✐ ❧❦
❤♠♥♦❥♣❞❧❥❦q ❝❞❧r
➤ ➤
1010 - Union Co.
1010 - Union Co.
1010 - Union Co.
Legal Notices
Legal Notices
Legal Notices
✵♦✹ ✢ ❉✦✫✫ ❜✱ ✯♦✰✱
✻✼✽✿✻ ❀❁❂❃❄✼
❴❬❝❫ ❝♣❫❭❞ ❬❨❨♦❸❳❝ ❬❳❴
❬❵❵❩r t♦❞ ❝♣❫❭❞ ❸❳✐
✲✰✱✧✳✱ ●✤✦✧★ ✪✧★ ■✧❁
✫✪✬ ✪✧★ ❑✦★ ❖❄✼✦♦✧ ✵♦✹ ❅❋●❍ ◗❚❯❱ ❲❳❨❩❬❭❪❫❴
❨❩❬❭❪❫❴ ❨❬❵❭❝❬❩ ❨❞❫❴❭❝❢❷
✛ ❉✦✫✫ ❜✱ ❲✪✾✿✦✧❀✼♦✧
✈❫❣❬❩ ✉♦❝❭❨❫ ⑤❸q❩❭❢♣✐
❱❬❵❭❝❬❩ ❱❞❫❴❭❝❢
✲✰✱✧✳✱ ●✤✦✧★ ✪✧★ ■✧❁
❭❳❣ ❭❳ ➁❬❿❫❞ ❱❭❝r❺ ◗❞❫✐
❣♦❳ ❦➁❬❿❫❞ ❱❭❝r ❶❫❞❬❩❴
✫✪✬✹ ❚✿✱ ❄✤♦❅✱❝✼ ✿✪✾ ✪ ◗❞❫❣♦❳ ❚❞❬❭❩ ❯❩❫❨❝❞❭❨ ❱♦✐
♦❵❫❞❬❝❭❥❫ ❦◗❚❯❱❧ ➊ ➆❸❩r ❅❋●❍❧❺ ➁❸❞❳❢❺
✫✦❃✦✼✱★ ✪❃♦✳✧✼ ♦✮
♣❫❞❫qr ❣❭❥❫❢ ❳♦❝❭❨❫ ♦t ◗❞❫❣♦❳ ❦➁❸❞❳❢ ❚❭❪❫❢
✮✳✧★✾❢ ✪✧★ ❉✦✫✫ ❜✱
✪❉✪✤★✱★ ❜✪✾✱★ ♦✧ ❜✦★
❲✉❱✈①②③❯④ ⑤①⑥✐ ❶❫❞❬❩❴ ➊ ➆❸❩r ❅❋●❍❧❺
③❯✉❚⑦ ◗⑧ ❱①⑤②❚①✈ ➆♦♣❳ ④❬r❺ ◗❞❫❣♦❳
✤ ✱✾ ✳✫ ✼ ✾ ✪✧ ★ ✼✿ ✱
❱⑨❯④②❚⑦ ◗⑩❯④ ❚◗ ❦➁❩❸❫ ③♦❸❳❝❬❭❳ ❯❬❣❩❫
✪❃♦✳✧✼ ♦✮ ✪✰✪✦✫✪❜✫✱
✮✳✧★✾✹ ❑✦★ ❖❄✼✦♦✧ ✵♦✹
❚❶❯ ✉①③❯④ ⑤❯⑨✐ ➊ ➆❸❩r ❅❋●❍❧❺ ❬❳❴ ✈❬
⑦◗✉⑦ ◗✉ ⑨❯❱◗⑨④❷ ➍❞❬❳❴❫❺ ◗❞❫❣♦❳ ❦✈❬
✢ ❝♦✧✾✦✾✼✾ ♦✮ ▼▼◆✜
⑦❸❨♣ ❸❳❨❩❬❭❪❫❴ ❨❬❵❭❝❬❩ ➍❞❬❳❴❫ ◗q❢❫❞❥❫❞ ➊➆❸❩r
✾s✳✪✤✱ ✬✪✤★✾ ♦✮ ❝♦✫★
❨❞❫❴❭❝❢ ♣❬❥❫ q❫❫❳ ❅❋●❍❧❷
❄✫✪✧✱ ❄✪✰✱❃✱✧✼ ✤✱❁
❃♦✰✪✫ ✴◆❁✦✧❝✿ ✪✰✱✤✪❀✱
❬❥❬❭❩❬q❩❫ ❝♦ ◗❚❯❱
③❫❪q❫❞❢ ❢❭❳❨❫ ④❫✐ ⑤❸q❩❭❢♣❫❴❽ ➆❸❩r ●●❺ ●❍❺
★✱❄✼✿✽ ✪✧★ ❄✫✪❝✱❃✱✧✼
❨❫❪q❫❞ ❹●❺ ❅❋●❻❷ ⑤❸❞✐ ❅➀❺ ❅❋●❍
♦✮ ✢❢✜◗✜ ✼♦✧✾ ♦✮ ❝✫✪✾✾
❢❸❬❳❝ ❝♦ ◗❚❯❱ qr❩❬❼❢ ✈❫❣❬❩ ✉♦❷ ❋❋❋➀➀●●❋
➅✯➆ ❘❱❘✲✯ ✦✧ ❀✤♦✳✧★
❬❳❴ ❵♦❩❭❨r❺ ❝♣❫ ❳❬❪❫❢
✪✤✱✪✾✹ ❑✦★ ❖❄✼✦♦✧ ✵♦✹
♦t ◗❚❯❱ ③❫❪q❫❞❢ ❫❳✐
✛ ❝♦✧✾✦✾✼✾ ♦✮ ✣✛✛✜
❝❭❝❩❫❴ ❝♦ ❨❬❵❭❝❬❩ ❨❞❫❴❭❝
✾s✳✪✤✱ ✬✪✤★✾ ♦✮ ❝♦✫★
⑥ ❞ ❷
❞❫t❸❳❴❢ ➊ ❼♣♦ ♣❬❥❫
❄✫✪✧✱ ❄✪✰✱❃✱✧✼ ✤✱❁
⑤ ⑩ r
❃♦✰✪✫ ✴◆❁✦✧❝✿ ✪✰✱✤✪❀✱
❳♦❝ r❫❝ ❨❩❬❭❪❫❴ ❝♣❫❭❞
②④ ❶
❞❫t❸❳❴❢ ➊ ❨❬❳ q❫ ❞❫✐
★✱❄✼✿✽ ✪✧★ ❄✫✪❝✱❃✱✧✼
t ⑦
❥❭❫❼❫❴ ♦❳ ❝♣❫ ◗❚❯❱
♦✮ ✢❢▼❳✜ ✼♦✧✾ ♦✮ ❝✫✪✾✾
❥ ✉
✉ ⑩
❼❫q❢❭❝❫
❬❝❽
➅✯➆ ❘❱❘✲✯ ✦✧ ❀✤♦✳✧★
❼❼❼❷♦❝❫❨❨❷❨♦❪❾❪❫❪
✪✤✱✪✾✹
❤ ❡ t r ⑨ ❣
q❫❞❢❾❸❳❨❩❬❭❪❫❴✐❨❬❵❭❝❬❩✐
❚✿✦✾ ❄✤♦❅✱❝✼ ❉✦✫✫ ❜✱ ✾✳❜❁
❣ ❡ ❦ ❥ ⑧ ❡
❨❞❫❴❭❝❷ ②t r♦❸ ❬❞❫ ❬❳
❅✱❝✼ ✼♦ ❖✤✱❀♦✧ P✤✱✰✪✦✫❁
❞ ❣ ⑦
◗❚❯❱ ③❫❪q❫❞ ❬❳❴
✦✧❀ ❲✪❀✱ ❨✪✼✱✾✹
❨❸❞❞❫❳❝ ❦♦❞ t♦❞❪❫❞❧
❙✱✪✫✱★ ❜✦★✾ ✮♦✤ ✼✿✱ ★✱❁
❨♦❳❢❸❪❫❞ ♦t ◗❚❯❱
✾❝✤✦❜✱★ ❄✤♦❅✱❝✼✾ ❉✦✫✫ ❜✱
❫❩❫❨❝❞❭❨ ❵♦❼❫❞❺ ❵❩❫❬❢❫
✤✱❝✱✦✰✱★ ❜✬ ❩✬✫✱ ✯✪✤❁
❄✱✧✼✱✤ ♦✤ ✿✦✾ ★✱✾✦❀✧✱✱
❨♣❫❨❿ ❝♣❫ ◗❚❯❱ ❼❫q✐
❢❭❝❫ ❬❳❴ ❩❭❢❝ ♦t ③❫❪✐
✪✼ ✼✿✱ ✯✦✼✬ ♦✮ ▲✪
q❫❞❢ ❼♣♦ ♣❬❥❫ t❬❭❩❫❴
●✤✪✧★✱ P✳❜✫✦❝ ❲♦✤❊✾
❝♦ ❨❩❬❭❪ ❨❬❵❭❝❬❩ ❨❞❫❴❭❝❢
❬✱❄✪✤✼❃✱✧✼❢ ❭✧❀✦✧✱✱✤❁
♦❼❫❴❷ ①❵❵❩❭❨❬❝❭♦❳ t♦❞
✦✧❀ ❬✦✰✦✾✦♦✧❢ ✣✜✜ ➅❪➆
❞❫✐❭❢❢❸❭❳❣ t❸❳❴❢ ♦❼❫❴
✲✰✱✧✳✱❢ ▲✪ ●✤✪✧★✱❢
❪❬r q❫ ❪❬❴❫ ❬❝ r♦❸❞
❖✤✱❀♦✧❢ ✳✧✼✦✫ ✛❏✜✜
❄✹❃✹ ✫♦❝✪✫ ✼✦❃✱❢ ♦✧
❩♦❨❬❩ ◗❚❯❱ ♦tt❭❨❫ ♦❞
❫✳✫✬ ✛▼❢ ✛✜✢✣❢ ✪✧★
❻❋❋➀ ❅❹❞❴ ⑦❝❞❫❫❝❺ ⑤◗
➁♦➂ ❅❅➃❺ ➁❬❿❫❞ ❱❭❝r❺
✼✿✱✧ ❄✳❜✫✦❝✫✬ ♦❄✱✧✱★
✪✧★ ✤✱✪★ ✪✫♦✳★ ✼✿✱
◗❞❫❣♦❳ ➄➅❍●❻❷ ❲❳❩❫❢❢
❝♣♦❢❫ ❵❫❞❢♦❳❢ ❳❬❪❫❴
✾✪❃✱ ★✪✬❢ ✪✼ ✛❏✢▼ ❄✹❃✹
❚✿✱ ❝♦✧✼✤✪❝✼ ✼✦❃✱ ✮♦✤
♦❞ ❝♣❫❭❞ ♣❫❭❞❢ ❨❩❬❭❪
❵❬r❪❫❳❝ ❳♦ ❩❬❝❫❞ ❝♣❬❳
✪✫✫ ❉♦✤❊ ✾✿✪✫✫ ❜✱
➆❬❳❸❬❞r ❹●❺ ❅❋●➄❺ ❝♣❫
✮♦✤✼✬❁✮✦✰✱ ✴❴▼✽ ❝✪✫✱✧★✪✤
❸❳❨❩❬❭❪❫❴ t❸❳❴❢ ❼❭❩❩
★✪✬✾✹
q❫ t♦❞t❫❭❝❫❴ ❝♦ ❝♣❫ ❱♦✐
❚✿✱ ✯✦✼✬ ♦✮ ▲✪ ●✤✪✧★✱
♦❵❫❞❬❝❭❥❫ ♦❞❺ ❼♣❫❞❫ ❞❫✐
❃✪✬ ✤✱❅✱❝✼ ✪✧✬ ❜✦★ ✧♦✼
➇❸❭❞❫❴❺ t♦❞❼❬❞❴❫❴ ❝♦
✦✧ ❝♦❃❄✫✦✪✧❝✱ ❉✦✼✿ ✪✫✫
❝♣❫ ④❫❵❬❞❝❪❫❳❝ ♦t
❄✤✱✾❝✤✦❜✱★ ✤✱s✳✦✤✱❁
⑦❝❬❝❫ ✈❬❳❴❢❷ ❶❭❢❝♦❞❭✐
❃✱✧✼✾ ✫✦✾✼✱★ ✦✧ ✼✿✱
✯♦✧✼✤✪❝✼ ❬♦❝✳❃✱✧✼✾❢
❨❬❩❩r❺ ❝♣❫ ➁♦❬❞❴ ♦t ④❭✐
❞❫❨❝♦❞❢ ♣❬❢ ❨♦❳❝❞❭q✐
✪✧★ ❃✪✬ ✤✱❅✱❝✼ ✮♦✤
❸❝❫❴ ❝♣❫ ❬❪♦❸❳❝ ♦t
❀♦♦★ ❝✪✳✾✱ ✪✧✬ ✪✧★ ✪✫✫
❝♣❫ t♦❞t❫❭❝❫❴ t❸❳❴❢ ❝♦
❜✦★✾ ✳❄♦✧ ✮✦✧★✦✧❀ ✼✿✪✼
❝♣❫ ◗❞❫❣♦❳ ❚❞❬❭❩ ❯❩❫❨✐
✦✼ ✦✾ ✦✧ ✼✿✱ ❄✳❜✫✦❝ ✦✧✼✱✤❁
❝❞❭❨ ❱♦♦❵❫❞❬❝❭❥❫ ⑦❨♣♦❩✐
✱✾✼ ✼♦ ★♦ ✾♦✹
✯♦❄✦✱✾ ♦✮ ✼✿✱ ✯♦✧✼✤✪❝✼
❬❞❢♣❭❵ ⑧❸❳❴ ❝♦ q❫❳❫t❭❝
❝♣♦❢❫ ❢❫❞❥❫❴ qr ❝♣❫
★♦❝✳❃✱✧✼✾ ❃✪✬ ❜✱ ♦❜❁
✼✪✦✧✱★ ✪✼ ✼✿✱ ✯✦✼✬ ♦✮ ▲✪
❱♦♦❵❫❞❬❝❭❥❫❷ ①❢ ❞❫✐
➇❸❭❞❫❴ qr ❩❬❼❺ ❬❳❴ ❵❸❞✐
●✤✪✧★✱❢ P✳❜✫✦❝ ❲♦✤❊✾
❢❸❬❳❝ ❝♦ ◗❚❯❱ ➁r✐
❬✱❄✪✤✼❃✱✧✼❢ ❭✧❀✦✧✱✱✤❁
❩❬❼❢❺ ◗❚❯❱ ❼❭❩❩ ➈❵❸q✐
✦✧❀ ❬✦✰✦✾✦♦✧❢ ✣✜✜ ➅❪➆
✲✰✱✧✳✱❢ ♦✤ ❜✬ ❝✪✫✫✦✧❀
❩❭❢♣ ❳♦❝❭❨❫ ♦t ❝♣❫ ❞❫✐
❴❫❪❵❝❭♦❳➉ ➋❭❷❫❷❺ t♦❞t❫❭✐
✴▼❴✢✽ ❳❂✛❁✢◆◆◆❢ ❉✦✼✿ ✪
❝❸❞❫➌ ♦t ❸❳❨❩❬❭❪❫❴
✧♦✧❁✤✱✮✳✧★✪❜✫✱ ❄✪✬❁
❃✱✧✼ ♦✮ ❵✛▼✹✜✜ ✮♦✤
❨❬❵❭❝❬❩ ❨❞❫❴❭❝❢ ❭❳ ❝♣❫
✱✪❝✿ ✾✱✼✹ ❚✿✱ ❝♦✧✼✤✪❝❁
❩❫❬❴❭❳❣ ➁❬❿❫❞ ❱♦❸❳❝r
❳❫❼❢❵❬❵❫❞ ♦t ❣❫❳❫❞❬❩
✼♦✤ ✾✿✪✫✫ ❄✤♦✰✦★✱ ✪ ❃✪✦✫❁
❨❭❞❨❸❩❬❝❭♦❳❺ t♦❞ t♦❸❞
✦✧❀ ✪★★✤✱✾✾❢ ❄✿♦✧✱
❨♦❳❢❫❨❸❝❭❥❫ ❪♦❳❝♣❢❺
✪✧★ ✮✪① ✧✳❃❜✱✤✾ ❉✿✱✧
❢❭❪❸❩❝❬❳❫♦❸❢❩r ❳♦❝❭tr✐
❄✫✪✧✾ ✪✤✱ ✤✱s✳✱✾✼✱★✹
❭❳❣ ❝♣❫ ❵❸q❩❭❨ ❝♦ ❣♦ ❝♦
❚✿✱ ✯✦✼✬ ♦✮ ▲✪ ●✤✪✧★✱ ✦✾
❝♣❫ ◗❚❯❱ ❼❫q❢❭❝❫ ❦
✪✧ ✱s✳✪✫ ♦❄❄♦✤✼✳✧✦✼✬
❼❼❼❷♦❝❫❨❨❷❨♦❪❾❪❫❪
✱❃❄✫♦✬✱✤✹
❩✬✫✱ ✯✪✤❄✱✧✼✱✤
P✳❜✫✦❝ ❲♦✤❊✾ ❬✦✤✱❝✼♦✤
P✳❜✫✦✾✿✱★❏ ❫✳✫✬ ✢✢❢ ✢✣❢
✛✜✢✣
▲✱❀✪✫ ✵♦✹ ✜✜✜▼▼✢✛❳
q❫❞❢❾❸❳❨❩❬❭❪❫❴✐❨❬❵❭❝❬❩✐
❨❞❫❴❭❝ ❧ ❝♦ ❢❫❫ ❭t ❝♣❫r❺
♦❞ ❢♦❪❫♦❳❫ ❝♣❫r
❿❳♦❼❺ ♣❬❥❫ ❸❳❨❩❬❭❪❫❴
❨❬❵❭❝❬❩ ❨❞❫❴❭❝❢❷ ②t r♦❸
❿❳♦❼ ❢♦❪❫♦❳❫ ❳❬❪❫❴
♦❳ ❝♣❫ ❩❭❢❝❺ ❵❩❫❬❢❫ ♣❬❥❫
❝♣❫❪ ❨♦❳❝❬❨❝ ❝♣❫❭❞ ❩♦✐
❨❬❩ ◗❚❯❱ ♦tt❭❨❫ ❝♦ ❸❵✐
➐➑➒ ➓➑➒➔ →➣↔➔↕➙ ↕➛➜→ ➝➛→➛↕ ➞➟➠➡➢➥➦➢➧➨➩➫➠➟