The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, July 11, 2018, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ⑨⑩❶❷⑩❸❶❹❺❻ ❼❽❾❺ ❿❿❻ ➀➁❿➂
➃➄⑩ ➅➆❸⑩➇➈⑩➇ ➉ ➆❹➊⑩➇ ➋➌➃❺ ➄⑩➇❹❾❶ ➍ ➎➏
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ❊ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆☞ ✌✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❏❑◆◗❳ ❩❬❭❪ ❫◗❳❑❴❵❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢❤✐❥❤ ❦ ❧❧❧♠♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢✐❝❣✐
③q◗ ④♦t◗❳⑤◗❳❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤❞✐❞ ❦ ❧❧❧♠❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑤◗❳♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑤◗❳♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤✐❥❝
380 - Baker County
Service Directory
385 - Union Co. Ser-
vice Directory
ÔÕÖ×ØÙÚ
LOANS
ÕÛÙÜÕÔ
ÝÞßàáâÞãä åæßçèÞâçæèá
ÝÞé
✿❀❁❁ ❂❃ ✿❀❁❁❁
êëìí
îïðñ
èäò
óôõèäá Þöö ÷ôáõßäááäá
çøÞç Þàùäèçõáä Þßà ãäèò
úæèû
öÞßàáâÞãä
âæßò
çèÞâçõßü áäèùõâäá ÷ä öõò
440 - Household
Items
❅❊❙❍ ❏❖❯❙❑❏❖▲◆
◗❘❚❱❲❳ ◗❨❩❬❭❪◗❨❫ ❴❭❵❨◗❜
❘❭❵❚ ❞❨❪ ❴❬❞❘ ❲❩❵❚❚❨ ❘❤❥
❦❘❚❱❲ ❬♠❩❞❘❚❪ ◗❨ ❲❘♠❵❜
❞❫❚ ❭❨◗❘❥ ♥❞❬❬ ❴♠❵ ❞♦♦❘❥
♣q✉❜✇✉①❜②q③✇
♠❵
♣q✉❜④①♣❜①q③♣
450 - Miscellaneous
❖◗❖❚❯❖❱❯❲ ❖❳
❨❩❬ ❭❪❫❬❴❵❬❴
❝❞❡❢❥❦❥❞♥
qr❝✈①❞❢
❱②③④⑤④⑥ ⑦③ ⑧⑨⑩❶⑤④⑥❷
❸❹❺❻❻ ❼❽❾❿
âäßáäà éõçø çøä ÝÞßàò
❄❅❇❉❄❊❋❉❍❋❍❊
❇❏❋❊ ❑▲▼◆◗ ❱◗▼❳❳◗
❩❬❭❪❩❫ ❴❵❜❵❭ ❝❢❣ ❤✐❥
q❦♣❤✐✇
❢①③④①✐
❣⑤④
⑥④①⑦❤❢⑥⑦✇ ⑧④❤ ⑥④①✇⑦❤❦⑥❥
⑦♣④①
❣④❤⑨
⑦④
⑩✐
❝♣❥
⑥✐①✇✐❶ ❣♣⑦⑤ ⑦⑤✐ ❷④①❥
✇⑦❤❦⑥⑦♣④①
❸④❢❤❶❹
❷④①⑦❤❢⑥⑦④❤✇
❺①
❢⑥⑦♣❻✐
❝♣❥
⑥✐①✇✐ ❼✐❢①✇ ⑦⑤✐ ⑥④①❥
⑦❤❢⑥⑦④❤ ♣✇ ⑩④①❶✐❶ ❽ ♣①❥
✇❦❤✐❶❹ ❾✐❤♣⑧③ ⑦⑤✐ ⑥④①❥
⑦❤❢⑥⑦④❤❿✇ ❷❷❸ ❝♣⑥✐①✇✐
⑦⑤❤④❦➀⑤ ⑦⑤✐ ❷❷❸ ❷④①❥
✇❦❼✐❤
➁✐⑩✇♣⑦✐
❣❣❣❹⑤♣❤✐❢❝♣⑥✐①✇✐❶❥
⑥④①⑦❤❢⑥⑦④❤❹⑥④❼❹
SCARLETT MARY LMT
➂ ➃➄➅➅➄➆➇➅➈➉➊➋➋
➌➍➎➎ ➏➐➑➒➏➓➔➒➐➏→➣
↔➍↕➙➛ ➌➜➝➞➟ ➠➡
385 - Union Co. Ser-
vice Directory
➢➤➥➦➧➨➤➩ ➫➭➯
➢ ➲➳➵➸
➺➻➼➽ ➾➚➪➽➶ ➹➾➶ ➘➴ ➷➶➬➮
➱✃➴❐❒➴❮❐❰❮➴Ï
ÐÐÑÒ➴❮➴➱➴Ó
■✤ ✥♦✦✧✈❡ ★❡✈❡✪ ✫✬✭✮❡✯ ✭
✰✬✭✱✱✲✤✲❡ ✯ ✭ ✯✳ ✥♦ ✦✧✪❡ ✲★
t✴❡ ✵✲★♦✪✲t✥② ❚✪✥ ✲t ♦★✮❡
✭★✯ ✱❡❡ ✴♦✶ ✷✦✲✮❦✬✥ ✥♦✦
❣❡t ✪❡✱✦✬t✱✸
⑤⑥ ⑦⑧⑨⑨⑩❶❷❷ ❷❶⑨ ❸❸ ❹❺❻❻
❝❞❡❢❥♥➀❝➁
♥➂①① ❞❝✈❢
✹ òà õüõç ⑤❼❶❶❽ ❾❶⑧❿➀➁⑧⑩❿
❖③➃ ⑧③⑦➄➅⑩➃➆ ➇ ➈⑦③➅➉
ßôû÷äè Þööæéá Þ âæßò ➂➃❽➄➅❾⑨❷⑨⑧❽❿ ❸❸❸❸❸❸❸❸❹➆➇
➊②⑧➅③ ➋⑦③ ➌⑦②④⑥ ⑨③➃⑤➆➃➆➉
áôûäè çæ äßáôèä çøÞç ➈➄❽➄❽➅ ⑩➁➁➉ ⑨⑧➀➊❶
➍➎➏➐➐ ➑ ➒➓
çøä ÷ôáõßäáá õá Þâò ➋➆➌ ➍➎❺➏ ➐ ➑➒ ➍➎❺➏➓
➊➃⑦⑧ ⑤④ ➃⑦➔⑨➌➉
çõùäö t öõâäßáäà Þßà øÞá ➔➎➑ →➣↔↕➙➛ ➜ ❺ ➝➞↔➟➞➛
→➣↔↕ ➙⑤➋➃➛ ➊➃③➅➅➃
Þ ÷æßà õßáôèÞßâä Þßà Þ ➠➞↔➡➛ ➢ ❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❹❺❻❻
ó ô Þ ö õú õ äà
õß à õù õà ô Þ ö ➈⑧➤➀❶❿ ➥➦➧➨ ➩➦➧❸❸ ❹➆➇
➜➣→➝➞↕➟➝➟→↕→
âæßçèÞâçæè éøæ øÞá úôöò ➫⑩➅ ➂➄➭➯❶⑩ ➭❾⑧➄⑩❸❸❸ ❹➆➇
úõööäà çøä çäáçõßü Þßà ➲➝➝ ↕➳ ➞➐→➞➝➝➞➳➡ →➵➳➸↕➡↕➵➳➺
➠➡➠ ➢➤➥ ➦➧➤➨ ➩ ➫➭ ➯➲
➇➑➍➻➆➢➆➻➆➆➑➆
ä ❡ ãäèõäß âä
èäóô õèä ò
➳➵➸➺➻➼➽➾➚ ➪➺ ➯➶➹ ➵➻➘➴
ûäßçá úæè öõâäßáôèäþ
➘➻➪➾ ➷➬➮➬ ➳➱✃➘❐➚ ➺➸➽➱
❋ æè t æôè ãèæçäâçõæß âÞöö 450 - Miscellaneous
➼➪➾❐➸➾❐ ❒➺➪➵ ➾➸❮➚❰➽➴
✺ ✁ ò ✂ îïòî ✄✂ ð æè ùõáõç
❰➸➺ ➵➸➱➻➽ ➸➽➼Ï ❮➸➸ÐÑ
æô è
é ä ÷ á õ ç ä ✿ ➼ ➽➾➼➚➪ ➶➹➘ ➴➹➴➷
Ò➻➚➼➪Ó➸➺ ❐Ï➸ Ô➪❮➸➺ ➪❒
éééþöâ÷þáçÞçäþæèþôá çæ
➬➮➱ ✃❐❒❮❰✃ÏÐ Ñ❐ÒÓ➱Ð❒
❐Ï➸ Ô➽➼➻❒➻➼ ➭➪➺❐Ï❮➸➚❐
ö õ â äß á ä
âøäâ ❝
çøä
Ð➱✃❮❰Ò Ñ❮Ô❮✃Ó Ò➱Õ➱ÒÒ❐Ñ
➭➸❮➚❰➽❰➸➺ ➳➱Ó➸➺❐➻➚➴
áçÞçôá ÷äúæèä âæßçèÞâçò
Ð➱ÒÔ❮Ö➱× Ø❰✃❒❐Ö❒ ❰ÙÒ
➻➾Õ➬ Ö➪➺ ➽ ❒➺➸➸ ×➺➪➴
õßü éõçø çøä ÷ôáõßäááþ
❒ÒÙÐ❒➱ÚÛ Ñ❰Ö❐Ñ ➱ÜÝ➱Ò❒Ð
➼Ï✃➺➸
➼➽➘➘
P äèáæßá àæõßü öÞßàò
❒❰Ú❐Þß àÙÒ Ð➱ÒÔ❮Ö➱ ❮Ð
Ø➯Ù➴Ú➹➹➴Ù➲➯➯ ➪➺ ➸➵➽➻➘
áâÞãä ûÞõßçäßÞßâä àæ
áâããä✃❰ ❰åÑ❮Ó❐❒❮❰✃×
➼➸➼➸➘➻➽Û➼➾❰➽➬➼➪➵
ßæç èäóôõèä Þ öÞßàáâÞãò
Øæçç èéêëëéìíêéíîìë×
ÜÔ➭ÒÝÞ
õßü öõâäßáäþ
ïðñòØó
ôõö ÷øù úû üýþ ÿt ✁✂✄☎ ➠➡➠ ➢➤➥ ➦➧➤➨ ßàáâã
äåäàæãçàèàæåéàê ëìèã
✇úÿ✆ ÿ✆☎ ý■✝✞ ✝ÿ ❙
éàèé íâ âì îåïðåñïà íéòâ
✇✟✠☎ ✫ ✂✟û❜ ✄☎❧ú☎✡☛
éåóàè åèê æàäàåéàêô
✄ú☎û✡ ✫ ✟✁❛úÿ✡☛ ✁û✉ú✄☎❛
ëìèêàèâàêô ñæìåêëåâéô
ÿ✟☞ t☎ÿ✁tû✡☛ ❙✟♣t ✄✄ ú✡✲
éáààéàêô êíâëðââàêô
✡✁☎✡☛ ✫ t☎✡ ✄❧☎ ÿ✟☞
☎✆✆
äìâéàêô ëìäíàêô àêíéàêô
❛ ☎✂ ÿ ❋✌✝✍✎ ❈✟✄✄
●✝✞✝✟❛✠ ▼✝✟✡☛❛✞☞✌✍✝
åèê àõåíïàê ëìðèéïàââ
✽✏✏✲✑✑✒✲✓✔✒✕ ✖✗✘✙❈✚
éíõàâ éöæìðçöìðé éöà
❊✛❊✜✢ ❇✣✤✥✦❊✤✤ ❤✧★
êå÷ ñ÷ ìéöàæâø ùíâã
✧ ★s✩✪✬ s✩ s✭✮✮✯ ●✭s
ëìîàæ éöà úìáàæ ìû
435 - Fuel Supplies
✬✩✰✪ ♠✭★★✧❣✭ ✩✰s ✱✐s❤
ßàáâäåäàæ üêîàæéíâã
✳✧✮✐✴✩✪✵✐✧✶★ P✷✸✭✹✐✧
íèç íè ýþÿ❋ ❙ ü ❋❙
✎✏✑✒✓✔✔✕ ✩✖✗✘ ✐✙ ✚✛✜
✷✭✮✭✧★✭❘s❤✭ ✩✵✮✬ P✪✭★★
áíéö ❥ðâé ìèà äöìèà
r✢✣✙✤✥ ✦✧ ✚✢ ★✪✧
✷✭✮✭✧★✭ ✺✭✪✻✐✼✭ ✩♦✭✪❘
ëåïï❝ ýìæ ûæàà úåëíûíë
✐✙ ❉■❆✱ ✩✫✫✘ ✥s✬✐✚✭
✧s✭✹ ✾✬ s❤✭ ♦✪✭★★ s✩
ßìæéöáàâé ßàáâäåäàæ
❉✜✬✐✮✜r✜✤ ✐✙ ✚✛✜ ✮✈✬✲
üââìëíåéíìè ßàéáìæó
❣✭s ♦✪✭★★✯ ✿✩✪ ♠✩✪✭
✬✜❧✭ ❈✔✯✰✔✳✴ ✳✔✏✵ ✶
✐✵✴✩ ✼✩✵s✧✼s ✳✭✼✭✮✐✧ ❅
ëåïï
ñæìëöðæàâ
❇✷✑✸ ❣✑✔✻✼✕ ❢✏✼✒✽
❀❁❂❘❃❄❄❘❂❆❁❁
✩✪
✾✶✻ã✷✽✽ã✻✵✶✶ ìæ àõåíï
❧✈r✤✭
✾★❀
❤ss♦❉❍❍♦✪♠✭✹✐✧✪✭✮✭✧★✭❏✼
ëàëàïíå✁ëèäå❝ëìõ
❀✦★✲❁❂❃✲❄✦❄❁
✭úßù✂✄
✩♠❍✼✧✮✐✴✩✪✵✐✧ ❑P▲▼✳◆
á âÞãä
å æß ç è Þ â ç æ è á
ý æÞ èà þ
ÿ øõá
by Stella Wilder
➐➑➒➓➔→➣↔↕ ➙➒➛↔ ➜➝↕ ➝➞➜➟
↔➠➒➓ ➡➢➓➐➑→➣↔ ➥➦ ➔➧➨➩➩➫ ➭➯➩➲➨➳
➡➵➳➸ ➧➵➲➫➦↕ ➦➵➺ ➫➳➨ ➫ ➻➵➼➯➧➯➽➨ ➯➸➲➯➽➯➲➺➫➩↕
➫➸➲ ➦➵➺ ➫➳➨ ➸➨➽➨➳ ➾➨➩➲ ➥➫➚➪ ➥➦ ➧➾➨ ➪➯➸➲➼ ➵➶
➼➧➳➯➚➧ ➧➳➫➲➯➧➯➵➸➼ ➧➾➫➧ ➳➺➩➨ ➹➵➼➧ ➵➧➾➨➳ ➻➨➵➻➩➨➘
↔➵➺ ➫➳➨ ➲➳➯➽➨➸ ➧➵ ➲➵ ➴➾➫➧ ➦➵➺ ➹➺➼➧ ➧➵ ➹➫➪➨
➦➵➺➳ ➩➯➶➨ ➴➾➫➧ ➦➵➺ ➴➫➸➧ ➷➷ ➳➨➬➫➳➲➩➨➼➼ ➵➶ ➫➸➦➷
➵➸➨ ➴➾➵ ➹➯➬➾➧ ➾➵➩➲ ➦➵➺ ➥➫➚➪➘ ↔➵➺ ➥➨➩➯➨➽➨ ➯➸
➧➾➨ ➻➵➴➨➳ ➵➶ ➻➵➼➯➧➯➽➨ ➧➾➯➸➪➯➸➬↕ ➫➸➲ ➦➵➺
➨➹➥➫➳➪ ➵➸ ➨➽➨➳➦➸➨➴ ➻➳➵➮➨➚➧➴➯➧➾➚➵➸➶➯➲➨➸➚➨
➫➸➲ ➚➵➸➽➯➚➧➯➵➸➘ ↔➵➺ ➫➳➨ ➸➵➧ ➚➵➴➨➲ ➥➦ ➚➯➳➷
➚➺➹➼➧➫➸➚➨➼ ➥➺➧ ➫➚➚➨➻➧ ➚➾➫➩➩➨➸➬➨➼ ➴➾➨➸ ➫➸➲
➴➾➨➳➨ ➦➵➺ ➶➯➸➲ ➧➾➨➹➘ ↔➵➺ ➹➯➱ ➴➨➩➩ ➴➯➧➾ ➫➩➩
➹➫➸➸➨➳ ➵➶ ➻➨➵➻➩➨↕ ➫➸➲ ➧➾➨➳➨ ➫➳➨ ➧➯➹➨➼ ➴➾➨➸
➦➵➺ ➻➳➨➶➨➳ ➧➾➨ ➚➵➹➻➫➸➦ ➵➶ ➼➧➳➫➸➬➨➳➼ ➥➨➚➫➺➼➨
➦➵➺ ➧➾➳➯➽➨ ➵➸ ➸➨➴ ➨➱➻➨➳➯➨➸➚➨➼ ➵➶ ➨➽➨➳➦ ➪➯➸➲➘
→➨➼➻➯➧➨ ➥➨➯➸➬ ➳➫➧➾➨➳ ➴➾➯➹➼➯➚➫➩↕ ➦➵➺ ➫➳➨ ➫➩➼➵
✃➺➯➧➨ ➼➨➳➯➵➺➼➷➹➯➸➲➨➲ ➫➥➵➺➧ ➧➾➨ ➥➯➬ ➯➼➼➺➨➼ ➯➸
➩➯➶➨➘
❐➓➢→➣↔↕ ➙➒➛↔ ➜❒
❮❰Ï❮ÐÑ ÒÓÔÕÖ ×ØÙÓÔÚÛ ××Ü ➷➷ ↔➵➺ ➹➺➼➧
➥➨ ➴➯➩➩➯➸➬ ➧➵ ➲➵ ➹➵➳➨ ➧➾➫➸ ➦➵➺ ➫➳➨ ➫➼➪➨➲
➧➵➲➫➦↕ ➫➼ ➧➾➨ ➚➾➫➩➩➨➸➬➨➼ ➦➵➺ ➸➵➴ ➶➫➚➨ ➳➨✃➺➯➳➨
➧➾➫➧ ➦➵➺ ➬➵ ➫➥➵➽➨ ➫➸➲ ➥➨➦➵➸➲ ➳➯➬➾➧ ➸➵➴➘
✢✣✤✥✦✧❆★✱ ✩✤✪★ ✫✷✱ ✷✬✫✽
ÝÐÞ ÒÓÔÚÛ ×ßÙ❰Ôàá ××Ü ➷➷ ↔➵➺ ➚➫➸ ➧➺➳➸ ➫
➬➫➹➨ ➯➸➧➵ ➼➵➹➨➧➾➯➸➬ ➹➺➚➾ ➹➵➳➨ ➼➨➳➯➵➺➼ ➷➷
➥➺➧ ➯➼ ➧➾➫➧ ➳➨➫➩➩➦ ➴➾➫➧ ➦➵➺ ➴➫➸➧â ↔➵➺ ➲➵➸ã➧
➴➫➸➧ ➧➵ ➚➾➫➸➬➨ ➧➾➯➸➬➼ ➧➵➵ ➲➳➫➼➧➯➚➫➩➩➦➘
äåÑæÞ Ò❰Ôàá ×ßÙçÖèéá ××Ü ➷➷ ↔➵➺ ➫➳➨ ➻➯➧➷
➧➨➲ ➫➬➫➯➸➼➧ ➼➵➹➨➵➸➨ ➴➾➵ ➪➸➵➴➼ ➥➨➧➧➨➳ ➧➾➫➸
➹➵➼➧ ➾➵➴ ➦➵➺ ➧➾➯➸➪ ➷➷ ➫➸➲ ➴➾➫➧ ➦➵➺ ➹➫➦ ➲➵
➯➸ ➳➨➼➻➵➸➼➨ ➧➵ ➫➸➦ ➻➨➳➚➨➯➽➨➲ ➚➾➫➩➩➨➸➬➨➘
ÝåêÑ❰ ÒçÖèéá ×ßÙÞëéá ××Ü ➷➷ ↔➵➺ ➹➫➦ ➶➯➸➲
➧➾➫➧ ➦➵➺ ➫➳➨ ➹➵➳➨➫ ➻➫➳➧➵➶➫ ➚➺➳➳➨➸➧ ➨➸➲➨➫➽➵➳
➧➾➫➸ ➦➵➺ ➾➫➲ ➨➱➻➨➚➧➨➲➘ ➐➾➨ ➧➨➫➹ ➦➵➺ ➫➳➨
➴➵➳➪➯➸➬ ➴➯➧➾ ➥➳➯➸➬➼ ➵➺➧ ➦➵➺➳ ➥➨➼➧➘
ç❮ÞÑìåÞ ÒÞëéá ×ßÙÏíîá ×ØÜ ➷➷ ↔➵➺ ➹➫➦
➥➨ ➶➵➳➚➨➲ ➧➵ ➹➫➪➨ ➫ ➚➾➫➸➬➨ ➧➾➫➧ ➦➵➺ ➲➵ ➸➵➧
➴➫➸➧ ➧➵ ➹➫➪➨➷➷ ➥➺➧ ➥➦➲➫➦ã➼ ➨➸➲ ➦➵➺ã➩➩ ➳➨➫➩➯ï➨
➧➾➫➧ ➧➾➯➼ ➹➫➦ ➫➚➧➺➫➩➩➦ ➥➨ ➫➸ ➯➹➻➳➵➽➨➹➨➸➧➘
ç❰æåðð❰Ñåñç ÒÏíîá ××ÙòÖëá ×ØÜ ➷➷ ↔➵➺
➫➳➨ ➯➸ ➫ ➽➨➳➦ ➬➵➵➲ ➻➨➳➼➵➸➫➩ ➼➻➫➚➨➫➧ ➧➾➯➼ ➧➯➹➨↕
➫➸➲ ➦➵➺ ➫➳➨ ➫➥➩➨ ➧➵ ➼➨➨ ➧➾➨ ➥➨➼➧ ➯➸ ➫➩➹➵➼➧
➨➽➨➳➦➵➸➨ ➦➵➺ ➨➸➚➵➺➸➧➨➳ ➷➷ ➯➸➚➩➺➲➯➸➬ ➫ ➳➯➽➫➩➘
❮❰ìÑå❮ÞÑÏ ÒòÖëá ××ÙÓóÕá ØôÜ ➷➷ ↔➵➺
➲➵➸ã➧ ➴➫➸➧ ➧➵ ➳➨➽➨➫➩ ➧➵➵ ➹➺➚➾ ➧➵➵ ➼➵➵➸ ➧➵➲➫➦➘
➔➫➦ ➵➸➩➦ ➴➾➫➧ ➦➵➺ ➹➨➫➸ ➧➵ ➼➫➦↕ ➫➸➲ ➴➾➫➧ ➦➵➺
➾➫➽➨ ➧➵ ➼➫➦ ➫➚➚➵➳➲➯➸➬ ➧➵ ➧➾➨ ➳➺➩➨➼➘
❰õñ❰Ñåñç ÒÓóÕá ×öÙ÷Öøá ØùÜ ➷➷ ↔➵➺ ➫➳➨
➨➫➬➨➳ ➧➵ ➬➨➧ ➻➨➳➹➯➼➼➯➵➸ ➧➵ ➲➵ ➼➵➹➨➧➾➯➸➬ ➫
➩➯➧➧➩➨ ➵➺➧ ➵➶ ➧➾➨ ➵➳➲➯➸➫➳➦ ➧➵➲➫➦ ➷➷ ➥➺➧ ➦➵➺
➸➨➨➲➸ã➧ ➮➺➹➻ ➧➾➳➵➺➬➾ ➧➾➫➧ ➻➫➳➧➯➚➺➩➫➳ ➾➵➵➻➘
ìåç❮Ðç Ò÷Öøá ØôÙúóûëü ×öÜ ➷➷ ➣ ➻➫➧➧➨➳➸
➵➶ ➯➩➩➷➫➲➽➯➼➨➲ ➥➨➾➫➽➯➵➳ ➚➫➸ ➥➨ ➥➳➵➪➨➸ ➧➵➲➫➦
➷➷ ➥➺➧➵➸➩➦➴➯➧➾ ➧➾➨➾➨➩➻➵➶➫ ➬➵➵➲ ➶➳➯➨➸➲➘↔➵➺
➫➳➨ ➧➨➼➧➨➲ ➯➸ ➼➵➹➨ ➴➫➦ ➫➶➧➨➳ ➲➫➳➪➘
❰ÑåÐç Òúóûëü ×ØÙ❰èûýÚ ØôÜ ➷➷ ↔➵➺ ➚➫➸
➵➸➩➦ ➹➫➪➨ ➧➾➯➸➬➼ ➴➵➳➼➨ ➥➦ ➬➺➨➼➼➯➸➬ ➧➵➲➫➦þ
➼➧➯➚➪ ➧➵ ➧➾➨ ➶➫➚➧➼ ➫➸➲ ➼➵➩➽➨ ➧➾➨ ➻➳➵➥➩➨➹ ➧➾➫➧
➻➳➨➼➨➸➧➼ ➯➧➼➨➩➶ ➵➸➨ ➨➩➨➹➨➸➧ ➫➧ ➫ ➧➯➹➨➘
ð❰ñÑñç Ò❰èûýÚ ×öÙúóÛ ×öÜ ➷➷ ↔➵➺ ➫➳➨
➨➫➬➨➳ ➧➵ ➶➵➩➩➵➴ ➼➵➹➨➵➸➨ ➲➵➴➸ ➫➸ ➺➸➶➫➹➯➩➯➫➳
➻➫➧➾↕ ➚➵➸➶➯➲➨➸➧ ➧➾➫➧ ➦➵➺ ➴➯➩➩ ➥➨ ➩➨➲ ➯➸➧➵ ➫➸
➫➲➽➨➸➧➺➳➨ ➶➳➵➹ ➴➾➯➚➾ ➦➵➺ ➚➫➸ ➥➨➸➨➶➯➧ ➬➳➨➫➧➷
➩➦➘
æÐúåÏå ÒúóÛ ×ØÙÓÔÕÖ ×öÜ ➷➷ ↔➵➺ ➲➵➸ã➧
➴➫➸➧ ➧➵ ➥➨ ➴➾➨➳➨ ➧➾➨ ➫➚➧➯➵➸ ➯➼ ➧➵➲➫➦ ➷➷ ➥➺➧
➦➵➺ ➹➫➦ ➴➫➸➧ ➧➵ ➳➨➹➫➯➸ ➴➯➧➾➯➸ ➼➯➬➾➧ ➵➶ ➧➾➨
➹➫➯➸ ➨➽➨➸➧➘ ➣➳➳➫➸➬➨ ➧➾➯➸➬➼ ➫➚➚➵➳➲➯➸➬➩➦➘
ÿ
✭ ■✁❖❘✂✄ ☎♦r ✆❞✝t♦r✝❛❧ ✞✉✆st✝♦♥s✟ ✠❧✆❛s✆ ❡♦♥t❛❡t ✡✝❧❧✝❛♥ ✁✝t✉s ❛t ☛t✝t✉s☞❛♠✉♥✝✈✆rs❛❧✳
❡♦♠✳✌
❈❖P❨❘■✡●✁ ✍✎✏✑ ✒✓■✁✭ ☎✭✔✁✒❘✭ ✂❨✓ ■❈✔✁✭✟ ■✓❈✳
■✂✁❘■❚✒✁✭ ❚❨ ✔✓ ❘✭❲✂ ❙❈❙✭✭✕ ✂❨✓ ■❈✔✁■❖✓ ☎❖❘ ✒☎✂
✏✏✶✎ ❲❛❧♥✉t ✂t✳✟ ✖❛♥s❛s ❈✝t②✟ ❙❖ ✗✘✏✎✗✙ ✑✎✎✚✍✛✛✚✗✜✶✘
450 - Miscellaneous
505 - Free to a good
home
➠➡➠ ➢➤➥ ➦➧➤➨ t☎✆t
♥✝t ✝♥♦✞ ❞✝✟✠ ♥✟✡✠☛✆✲
☛✟♣ ♠✟❞☞✆ ♣✟✆r☎ ✆
❍✌✍✎ ❆✏❞☞✟♥r✟✑ t☎✟✞
íííííííííííí
✆♦✠✝ ♣✟✆r☎ ✆♥ ✎❊✲
îïðð ñò óòòô õòöð
✍❆✍✎● ❆✌●✒✎❊✓✎✔
●☞✠r✝❉✟♣ t☎✟ P✝✡✟♣ ✝✕
÷ôø ÷ïð ùúûûü
❊✟✡✠☛✆☛✟♣ ❆❞❉✟♣t☞✠✲
ýþ ÿ✭ ✁✂ ✄☎✆ ✝ ✞✟✠✂✡
☞♥✐ ☞♥ ✕☞❉✟ ✠t✆t✟✠✲❆s✑
✒●✑ ▼✖✑ ❖✗ ✫ ❲❆✔ ✘✝♣
✆ ✕♣✟✟ ♣✆t✟ ❜♣✝r☎✏♣✟ 550 - Pets
r✆♦♦ ✙✚✛✲✜✢✢✲✛✣✚✚ ✝♣
✟♠✆☞♦
r✟r✟♦☞✆✤r♥☛✆✔r✝♠
✥P❊●✓✦
✧★ ❨★✩ ✪✬✬✮ ✯✰✯✬✱✳ ✴✸
✳✴✰✱✴ ②✸✹✱ ❢✺✱✬✼ ✿✱ ✰✱✬
②✸✹ ❀✸❁✺✪❂ ❃ ✪✬✬✮
✯✰✯✬✱✳ ✴✸ ✇✱✰✯ ✴❄✸✳✬
✳✯✬❅✺✰❇ ✺✴✬❀✳✼ ❚❄✬
❈✰■✬✱ ❏✺✴② ❑✬✱✰❇✮ ✰✴
▲◆▲◗ ❘✺✱✳✴ ❯✴✱✬✬✴ ✳✬❇❇✳
✴✺✬✮ ❱✹✪✮❇✬✳ ✸❢ ✯✰✯✬✱✳❳
❈✹✪✮❇✬✳❩ ❬▲❳❭❭ ✬✰❅❄❳
❪❫❴❵❛❡ ❣❫❤❦ ❧q✉
✈①✉ ③✉④q⑤⑥ ❧q⑦⑧
❧④✉⑨ ⑩❶❷❸ ❹❺❻❼❶❽
③❾❶❿➀❼ ✈➁➂❺❽❿❼❻➁❺
❶❽➂➃❿❼❻➁❺➄ ❸❾❶➅❶❺❼❻➁❺➄
➆ ➀➂❸❸➁❾❼ ❸❾➁➇❾❿➈➀➉
✈q⑤⑥ ✈✉④④ ➊➋❧➌❹➊ ⑧
➍➎ ⑩✉ ✉④⑤➊①⑦⑤④ ⑧
⑥ q➏ ➐④➐❹❧⑥ ➋①⑦➉
➑⑧➒➓➓⑧➔➒➓⑧➍➒➑→➉
➣➊⑦➐❧↔
❯☛☞ ❆✌✌✍✎✌✏✑✎
●✍✌✌✍✒✓ t✔ ✕☞✖✗
②✔✘✙ ✚✛ ☛t✚✜✛ ✔✘t
✖❧✢☞ t✕❧☛✣✣
❈✤✥✥ ✤ ✦✥✤✧✧★✩★✪✫ ✬✪✮
❚✯✰✱✲ t✔ ✚☛✢ ✕✔✳✣
❇✴✵✶✷ ✸✹✺✻ ✼✶✷✴✽✾
✿❀❁❂✿❃❄❂❄❅❉❄
✚☛✢ ❛✔✙ ❏❊✽✹✶
▲✴❋✷✴❍✾✶ ■❑▼✶✷◆✶✷
✿❀❁❂❖❅❄❂❄❁❅❁
✚☛✢ ❛✔✙ P✶◆✹
◗✆✆
❘❛✟❙✝✟✍ ▼❛✟❱✝è
❪❫❴❵❛❡ ❣❫❤❦ ↕➙➛➜
➝➛➞↕➟ ➠➛ ➡➠➙➝ ➝➠ 605 - Market Basket
➢➤➛➥➝➙➦➤ ➧➠➛ ➝➢➤
➡➨➥➩➫➭ ➧➯➲➲ ➳ ➫➵➸ ➺➵➻ ❲❳❨❩❬ ❨❭❬❪❫❳❨❨❴❳❬
❵❜❝❞❡❢❣❣❤ ❝❢❜❝✐❥
➼➵➽➾➚➪➜ ➝➵➶ ➫➲➹➘➼➽➾➴➷➲➜
❦❝ ❜♠♥✐❝♦ ♣❢❣❢q
➧➯➲➲ ➝➚➬➾➪➮➜ ➙➷➷ ➱➵➻
r❜s❦❥✉ ✐❣✈❢❣❝ ❥✐✇q
✃➲➯➬➚➯❐ ➝➵❐➲➪ ↕➵➯➲
①♦❦♠♠ ③④⑤ ❞❢❣ ⑥♠❜♦⑦
➠❒➭
↕➙➨➨
⑧❜❦❥❢❝ ⑨⑤⑩❶❷❸⑤❹❺❻⑤❼⑤
❮➻❰ÏÏ➻ÏÐ➳➻Ñ❰ÑÑ
Ò➱➩➫↕Ó
ROUTES
AVAILABLE
ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÙØÙÕ
ÞÙÖØÛßÚ àáâãä åææç
èáãéêëìííî ïðêñòó
ôõöí ÷ìáòøä ùõöúõìû
ëáûä ùìáãü ùøíòì ýõþÿâä
■ ú óõþ âí ❞ áâí ûõ éííü
áû ✐ P à ❖✁✂ ✩✄☎☎ üíì
òáâä ëè ❋❋ ý ❙ áüüáÿ ❣ ä
ùòøø ôíòìáÿ ❣ ôíøü ❋❊ ê
üìíãã åê ✶ ïïê ✆✝✶ ê ✝✝ ð ✆ ä
✭P✁ ñù ✞
LaGrande Observer
●✟✠ ❆✡ ♦☛☞✌✍ ❝✎✍✏ ❜♦✎✑
♦✍ ❘✒✓ ❉♦ ✑t✌ t❤✔✎✕✌
✑t✖✕✗✳ ❉♦✕✎✑✌ ✖✑ ✑♦ ✑t✌
❍❤✔✎✕✌ ✘♦❝✖✌✑✙✳ ❈✎☛☛
✚✛✜✢✢✛✣✤✥✛✚✚✜✥
✦✧★❉❈✪
↔↕➙➛➜ ➝➞➟➛ ➠ ➡➢➤➛
➥➦↕➧ ➨➩➫
➭➯➲➳ ➵➦➸ ➥➦➛
➺➻➼➢➻➙➟➞➜ ➽➾
➦↕ ➧➤➚➪ ➶➧
➻➙ ➤➙➹↕➘➻➦➤↕➙ ➴➸➞➞➦➷
▲✫✬✮ ✯▲✮✰✱✲ ✷✴✵✸✹ ✺✻✼
♣r✼ss ✽❢ ❛ ✾✉✿✿✽✻
s✼✻❀s ❁✼❂♣ ❃❄❅❇❏
▼✼❀❑◆❛❂◗ ❃❑r✼◗ ❚✉r❯❂❛r✹
❱❲✼✻ ❑❢ ②✽✉ ◆❛✻❳✿ r✼❛◆❁
❛ ♣❁✽✻✼❏ ❃❨❱❱ ❚r✽❩
❬❄❭❭
◆❁✉r✼✹
❪✴✴❩❪❫❪❩❫❪❴❵✹ ❡❥❦❧❬♠
LaGrande
❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽❽
❾❿➀➁➂➁❿➀➁❿➃
➄➅❿➃➆➇➈➃➁➀
➉➁➊➋➂➇➂➁➆
➄➇➆➆➌➁➆➋ ➍➇❿➃➁➀
➎➏ ➐➑➒➓➔➑→ ➎➣➑
630 - Feeds
➬➮➱ ✃❐❒❮
❰ÏÐÑÏÐÑÒ❰ÏÐÑÏÐÑ
ÓÔÑ➮➮ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ Ö×ØÙÚÛÜÝ
❰ÏÐÑÏÐÑÒ❰ÏÐÑÏÐÑÞÞÞßàáâãäåæ
çèèéèê ëìíÕÕÕÕÕÕ Ö îïÚÛÜÝ
ðññ òóôññ õôñöò
÷øùú÷ùûúüýûþ
♥q✈✇①③④⑤⑥⑦③✈q
⑧q③⑦✇⑨⑥ ⑩❶❷❸ ❹❺❻
ÿ ✁✂✂✄ ❣☎✆✝✝
❼❽❸❸ ❾❿⑩➀ ➁➂➃➃➄ ÿ ●●
➅❷⑩➆➇➈➉➊➋➌➈❻➈➍➎ ➏❻➊➋➐➑ ❤✆✞✟ ✩✠✡☛ t☞✌✍ ❲✎✏✏
✏☞✆❧✍
➒➓➈➔❻ ➋❺→➣➍➑ ➋➌➔➌➈ ❤ ✑ ✏ ✒
❺❹➆➌↔➈➆➔❻➌ ❹➈➔➌→❻➈➋ ↕ ✺✓✠✔✺✕✓✔✖✖☛✺✍
➣❺ ➔→➍➊❺➓❺➉➊➋➌ ➣➈➈➍➈➍➎
❾❻➙ ➊➌ ➇❶❸➛ ➅➇❽❽ ❹❺❻ ✗✘✙✚✚ ❍✙✛✜ ✢✣✤✥✦✧★✪✫
➜➝ ❷➔➙➋➄ ➏⑩❼❼ ❙✬✭✮✮ ❜✭✮✯✰✱ ✣✰✧ ❝✲✧✳
✧✴✪ ✵ ✱ ✪ ★ r ✭✴✪ ✫
➞➆➟➜➜➆➂➠➝➆➃➜➃➠
✶✷✣✳✸✤✹✳✻✼✤✸
➡➢➀❷➏➤
➥➦➧➨➩➫➭ ➯➫➧➲➳➵➩➸
➺➻➼➽➾➚➪➚➶ ➹➘ ➴➷➻➬➮ ➴➘
➪➚➱✃❐❐➶ ➹➘ ❒➚❐✃❮➚➪✃➚➮➶
❰➻❐➼ Ï➶Ð Ñ➘Ò➻❒➮ ➷➻❒
Ó➺➺ ➷ÑÑ➪➘❮➚❒ ➱➘➪ ➷✃➪
✽ ✆✆
➴➪➷❮➚❐Ô Õ➷➼ Ö➚ ×➘➻Ø
❘ ✝✞è❛✠✍
❮➚➪➚❒ Ö➼ Ù➚❒✃×➷➪➚➶
Ú➷❐❐ ➱➘➪ ÓÛÜÜ ✃➻➱➘ ➬✃➴Ý
ÐÏÏØÞßàØÞàÐá âã➹äÚå 710 - Rooms for
Rent
æçèéêëìí êëîçïè
◆✾✿❀❁❂
ðñòóô õö÷ øùúûüùûú ý ❆❃❃ ❄❡❛❃ ❡s❅❛❅❡
❛❞✈❡❄❅✐s❡❞
öþÿ ❱ û ❢ þü ✩ ✁✂✁✁ ûò ✂ ❇❡❄❡❈✐♥ ✐s s✉❉❥❡❊❅
❅♦
✻✄ ▼☎ ♣ ûü s û ❱ þù ✆
❅❇❡ ❋❡❞❡❄❛❃ ❋❛✐❄ ■♦✉s❈
s♣ ûû ✆✂ ◆ þ ❱ þùúüò ❱ ú þü
✐♥❏ ❆❊❅❑ ✇❇✐❊❇ ♠❛▲❡s
❱ þ ❝❝ ÿú ❝ ûùú ✂ ▼ þüû
✐❅ ✐❃❃❡❏❛❃ ❅♦ ❛❞✈❡❄❅✐s❡
❈✝ òùùûñ s✂ ❋ ò s úûü øùúûü ✲
♣❄❡❖❡❄❡♥❊❡❑ ❃✐♠✐❅❛❈
ùûú ✂ ❯ ùñÿ ❝ ÿúû ✆ öþÿ ❱ û ✂ ❛♥▼
❅✐♦♥s ♦❄ ❞✐s❊❄✐♠✐♥❛❅✐♦♥
❈ òññ ✶✲✞✞✞✲✁✻✄✲✟✠✄✡✂
❉❛s❡❞ ♦♥ ❄❛❊❡❑ ❊♦❃♦❄❑
✭ ð ◆☛❈☞
❄❡❃✐❏✐♦♥❑ s❡P❑ ❇❛♥❞✐❊❛♣❑
✌✍✎✏✑✒✓✔✏
✍✎✒❖✍✌ ✕✖✓✔✔✗✘✗✒✙✔
r✚✛✚r✜✚✛ ✢✣✚ r✤✥✣✢ ✢✦
r✚✧✚★✢ ✪✫✛ ✢✣✪✢ ✫✦ ✬✦✢
★✦✮✯✰✱ ✳✤✢✣ ✛✢✪✢✚ ✪✬✫
✴✚✫✚r✪✰ r✚✥✵✰✪✢✤✦✬✛ ✦r
✢✣✪✢ ✪r✚ ✦✴✴✚✬✛✤✜✚t ✴✪✰✛✚t
✮✤✛✰✚✪✫✤✬✥t ✫✚★✚✯✢✤✜✚ ✦r
✦✢✣✚r✳✤✛✚ ✵✬✪★★✚✯✢✪♦✰✚✷
❖❛♠✐❃✐❛❃ s❅❛❅✉s ♦❄ ♥❛❈
❅✐♦♥❛❃ ♦❄✐❏✐♥❑ ♦❄ ✐♥❅❡♥❈
❅✐♦♥ ❅♦ ♠❛▲❡ ❛♥▼ s✉❊❇
♣❄❡❖❡❄❡♥❊❡s❑ ❃✐♠✐❅❛❈
❅✐♦♥s ♦❄ ❞✐s❊❄✐♠✐♥❛❅✐♦♥◗
❚❡ ✇✐❃❃ ♥♦❅ ▲♥♦✇✐♥❏❃▼
❛❊❊❡♣❅ ❛♥▼ ❛❞✈❡❄❅✐s✐♥❏
❖♦❄ ❄❡❛❃ ❡s❅❛❅❡ ✇❇✐❊❇ ✐s
✐♥ ✈✐♦❃❛❅✐♦♥ ♦❖ ❅❇✐s ❃❛✇◗
❆❃❃ ♣❡❄s♦♥s ❛❄❡ ❇❡❄❡❉▼
✐♥❖♦❄♠❡❞ ❅❇❛❅ ❛❃❃ ❞✇❡❃❃❈
✐♥❏s ❛❞✈❡❄❅✐s❡❞ ❛❄❡
❛✈❛✐❃❛❉❃❡ ♦♥ ❛♥ ❡❯✉❛❃
♦♣♣♦❄❅✉♥✐❅▼ ❉❛s✐s◗
❱❳❨❩❬ ❭❪❨❫❴❵❢
✸✹❆❇▲❊ ❚✺ ✇✼✽✾ ❞✿❀
❁✼ ✐❂❃✿✽❄ ✼✽ ✐❅❅❂❀❉❉● ❍■❅❅
❏✐❅❅ ❑✼✽❞✼❂ P ◗❉❉✼❘❙❲
❳✼❘✐■❅ ❳❀❘✿✽✐❁❄ ❨✐❉■❩✐❅❬
✐❁❄ ◗❁❁✼✽❂❀❄❉❭ ❪❫❴❴
❴❵■❅✿■❁✐✼❂❙ ❛✼❘■❅ ◗❁❁✼✽❬
❜■ ❁ ✐ ✼ ❂✇ ✐ ❞ ❀
❂❀❄❉
❪❦❦❪q①❨❵❴①②
❡❬❣❤❤❬❥❥❦❬❧❡♠♥❙ q■✐❅✉
❧❤❧✈ ❜ ❳❁ ❜①❲ ①■❉②❬
✐❂③❁✼❂ ❨❍❙ ④⑤⑤✐❘❀✉ 725 - Apartment
❏✽✼✇■ ✽❞ ❍✼❙ ❪❛
Rentals Union Co.
⑥⑦⑧⑨❜q ❏■✽❙⑩ ⑥❶❜❨❍⑩
❷❸❹❺❻❼❽ ❾❿❼ ➀➁➂➃➄➅➆
➇➈➉➊➋➌➌➊➋➌➍ ➎➁➂ ➂➆➃➏➁➐
➂➑➏➒➁➓ ➔→ ➅➁➔➔→➒➃➏
➌➋➣↔➐➌➋↕➇ ➙➓➛→➜ ➝➓→
➄➁➓➞➒➏➒➁➓➟ ➏➁➠ ➡ ➠➑➒➞➢
➀➤➥➝➦➥ ➤➥➝➧➥ ➨➥➦➐
➦➝➩➥ ➫↕➭↕➯ ➋➉➈➐➋➈➣➉➜
➥➲➑➒➛➳ ➠➁➂➃➄➅➆➂➆➃➏➁➂➑➐
➏➒➁➓➵→➑➅➁➁➜➄➁➲➜
➫➀➸➺➻➯
475 - Wanted to Buy
➼➽➾➚➪➶ ➹➪➼➚➪➶➘ ➴➷➬➮
➱✃❐ ❒❮❮ ❐❰❒ÏÐÑ ÒÓ ❒✃Ô❮Ð❰Õ
Ö❒➱❰ ×Ò✃ÐÑÔ Ø❰➱ÙÐÑÕ
Ö❰ÒÚ ❒ ❮➱ÙÐ✃ÑÐÏ Û➷➬Ð❰
➷Ñ➱✃❐ ÑÔ❒ÔÐ ÙÐ❰Ô➱Ó➱ÐÏ
ÑÙ❒❮ÐÑÕ Ü❒❮❮ Ý❒Ô×❒✃ ❒Ô
Þßà➮áâã➮ßäâåÕ
③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑦ ③⑧⑦⑦❶
❷⑧❸❷⑦⑧⑤❹ ❺❻❺⑤
❼❽ ❻❾❽❿➀➁➂ ❸⑧
➃➄➅➆➇➈➃➆➈➄➉➈
➊➊➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➐➌➑➐➐➔→➣➋➌↔➣
↕➙➛➜➝➞➟ ➠➡
➢➞➤➢➙➞➜➟
➥➦➛➦➧➙➥➙➛➜
➨➩➫➭➩➯➲➳➵➳➯➸➩➺➻➼➽➾➚
➪➶➹➡➘➴➷➬➮➡➠➡➱
✃❐❒❒❮❰ÏÐ ❒❮ÐÏ❰
ÑÒÓÔÕÖÒ×Ø ÙÚÛÕÜ
Ý Þßà á ÞâÜ ãâää ã×ÓÛåæç
Ýáà èâÔä× ãâÚ é×âäÛçÜ
êëáìíîïìáÝáð
ñòóôõ öò÷ôøù ú
ûüýþÿ
ü
þ
ÿ
üý ÿ
þ ÿ
ü ÿ
ÿ
ú ú
❲ ✁ ✂ ♣✄☎
✁
✝ s ☎ ♥ ✂✆
♥✝
❈✝☎♥✠✝♣ ❧✄✡♥
✟♠
☞✍
æ✆✆
ç✝è✍ é êëìì✠✌✝✍
✆
♥✝
♣✞✟✁
☛
✩☞✌✌
✩✍✌✌
✞♣
✠✺ ✌✠✎✏✺✏
✇✇✇✑✒✓✔✕✓✖✗✘
❘✘✖✙✓✚✛✑✜✢✣
❉✍✎❉✏✑✒✍✓✔
✕✖✗✘✙✚✛✜
▼✪✬✭✮✯✰
✬✪✪✬ ✱✲✳✭✮✯
✴❡✭✬❡✵✭✮✯✰ ✬✪✪✬ ♥✉❡✵✭✮✯
✱✲✳✭✮✯✰
✬✪✪✬ ♥❋✉✲✵✭✮✯
✢✣✤✥✦✧★ ✧✢✤✩
✷ ✶✸✹✺ ✻✼✽✾✼ ✿✾
✻❀❁❂✽❃✸✿✽✾❄ ✶✸✿❅
➤ ➤
✸✸✮ ✯ ✰❯✲✴✵✹✲✲ ✺✻✻✺✼✾❯✵✴✾✴✹✲
DO YOU
LIVE IN
LA GRANDE
AND
WANT TO
LIVE A
HEALTHIER
LIFESTYLE?
Get out and
about in your
community
as an
independent
contractor.
Delivering
The Observer
on Monday,
Wednesday
and Friday in
the La Grande
area.
For more
information
please call
541-963-3161
or come by
1406 5th St.
LA GRANDE
to fill out an
information
sheet.