The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, July 11, 2018, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ➃➄ ➋➅➆⑩ ➇➈❸⑩➉➊⑩➉ ➌ ➈❹➍⑩➉ ➎➏➅❺ ➆⑩➉❹❾❶
⑨⑩❶❷⑩❸❶❹❺❻ ❼❽❾❺ ❿❿❻ ➀➁❿➂
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ✥ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆☞ ✌✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❉✍✎❉✏✑✒✍✓✔
✕✖✗✘✙✚✛✜
▼✬✭✮✯✰✱
✭✬✬✭ ✲✳✴✮✯✰
✵❡✮✭❡✶✮✯✰✱ ✭✬✬✭ ✷✉❡✶✮✯✰
✲✳✴✮✯✰✱
✭✬✬✭ ✷✸✉✳✶✮✯✰
✢✣✤✦✧★✩ ★✢✤✪
✹ ✺✻✼✽ ✾✿❀❁✿ ❂❁
✾❃❄❅❀❊✻❂❀❁❋ ✺✻❂❏
➤ ➤
❑◆◗❳❩ ❬❭❪❫ ❴❳❩◆❵❛❜ ❝❞❢❣❝❤✐❣✐❥❦✐ ❧ ♠♠♠♥♦◆◗❳❩♣❭❪❫q❳❩◆❵❛♥♣rs ❧ ♣❵◆tt❭✈❳❛t✇♦◆◗❳❩♣❭❪❫q❳❩◆❵❛♥♣rs ❧ ①◆②❜ ❝❞❢❣❝❤✐❣❥❞❤❥
③q❳ ④♦t❳❩⑤❳❩❜ ❝❞❢❣⑥❥✐❣✐❢❥❢ ❧ ♠♠♠♥❵◆⑦❩◆⑧❛❳r♦t❳❩⑤❳❩♥♣rs ❧ ♣❵◆tt❭✈❳❛t✇❵◆⑦❩◆⑧❛❳r♦t❳❩⑤❳❩♥♣rs ❧ ①◆②❜ ❝❞❢❣⑥❥✐❣✐❥❦❞
220 - Help Wanted
Union Co.
220 - Help Wanted
Union Co.
■✿ ■❀ ❯◆▲❆❲❋❯▲ ❁❂❃❄❅
s❡❝t✐♦♥ ❇❈ ❖❘❂
❉❊●❍❏❑❏▼ ❢♦P ❛♥ ❡◗❅
♣❙♦❚❡P ❁❱♦◗❡st✐❝ ❤❡❙♣
❡❳❝❡♣t❡❱▼ ♦P ❡◗♣❙♦❚❅
◗❡♥t ❛❨❡♥❝❚ t♦ ♣P✐♥t
♦P ❝✐P❝❃❙❛t❡ ♦P ❝❛❃s❡ t♦
❄❡ ♣P✐♥t❡❱ ♦P ❝✐P❝❃❙❛t❡❱
❛♥❚ st❛t❡◗❡♥t❈ ❛❱❩❡P❅
t✐s❡◗❡♥t ♦P ♣❃❄❙✐❝❛❅
t✐♦♥❈ ♦P t♦ ❃s❡ ❛♥❚
❢♦P◗ ♦❢ ❛♣♣❙✐❝❛t✐♦♥ ❢♦P
❡◗♣❙♦❚◗❡♥t ♦P t♦
◗❛♠❡ ❛♥❚ ✐♥❬❃✐P❚ ✐♥
❝♦♥♥❡❝t✐♦♥ ✇✐t❤ ♣P♦❅
s♣❡❝t✐❩❡ ❡◗♣❙♦❚◗❡♥t
✇❤✐❝❤ ❡❳♣P❡ss❡s ❱✐❅
P❡❝t❙❚ ♦P ✐♥❱✐P❡❝t❙❚ ❛♥❚
❙✐◗✐t❛t✐♦♥❈ s♣❡❝✐❢✐❝❛t✐♦♥
♦P ❱✐s❝P✐◗✐♥❛t✐♦♥ ❛s t♦
P❛❝❡❈ P❡❙✐❨✐♦♥❈ ❝♦❙♦P❈
s❡❳❈ ❛❨❡ ♦P ♥❛t✐♦♥❛❙
♦P✐❨✐♥ ♦P ❛♥❚ ✐♥t❡♥t t♦
◗❛♠❡ ❛♥❚ s❃❝❤ ❙✐◗✐t❛❅
t✐♦♥❈ s♣❡❝✐❢✐❝❛t✐♦♥ ♦P
❱✐s❝P✐◗✐♥❛t✐♦♥❈ ❃♥❙❡ss
❄❛s❡❱ ❃♣♦♥ ❛ ❄♦♥❛
❢✐❱❡ ♦❝❝❃♣❛t✐♦♥❛❙ ❬❃❛❙✐❅
❢✐❝❛t✐♦♥❍
❭❪❫❴ ❵❫❜❞❣❴❥❦❴❧ q❣
r✉❦❴❥ r❣✈ ①❥❜②
③④⑤⑥⑦⑤ ⑧⑤ ⑦⑨⑩⑤ ❶❷⑤❸ ❹❺⑨
⑥❻❻⑩⑤⑦⑦ ❹❺⑨⑩ ⑩⑤⑦⑨❼⑤⑦
❽❷⑥❽ ❽❷⑤ ⑥❻❻⑩⑤⑦⑦ ❾⑦
❿❺❼➀④⑤❽⑤ ❶❾❽❷ ⑥④④ ❾❸➁
➂❺⑩❼⑥❽❾❺❸ ⑩⑤➃⑨❾⑩⑤❻➄ ❾❸➁
❽❷⑤
❿④⑨❻❾❸➅
r✉❦❴❥ r❣✈ ➆➇➈➉❫❵➊
➋❷❾⑦ ❾⑦ ❽❷⑤ ❺❸④❹ ❶⑥❹
❶⑤ ❷⑥➌⑤ ❺➂ ❼⑥➍❾❸➅
⑦⑨⑩⑤ ❹❺⑨⑩ ⑩⑤⑦⑨❼⑤
➅⑤❽⑦ ❽❺ ❽❷⑤ ➀⑩❺➀⑤⑩
➀④⑥❿⑤➎
230 - Help Wanted
out of area
➏➐➏➑➒➑➓ ➔→→➣↔ ↕➙➛
➜➝➞ ➟➝➝➠➡ ➢➤➥➝
➦➝➧➝➨➩➫➢➡ ➭➜➜➯➲ ➩➧
➜➝➞➢➤➧ ➭➫ ➳➞➭➵➲
➸➭➵➝➺➢ ➩➧ ➻➧➩➤➧➼
➽➾➚➪➽➶↕➪➽➹➚➹
➘➴➷➬➴ ➮➱✃➬➬❐
❒➷➮❮❰➷➱❮
ÏÐÑÒÐ ÓÔÕÒÒÖ ×ÑØÙÚÑÔÙ ÑØ
ÔÛÚÚÜÐÙÖÝ ÞÔÔÜßÙÑÐà áßâ
ßÖÑÔÞÙÑÒÐØ ãÒÚ ÙÕÜ ãÒÖâ
ÖÒäÑÐà ßÒØÑÙÑÒÐå
âáØØÑØÙÞÐÙ æÓ ãÒÒÙçÞÖÖ
ÔÒÞÔÕ
âèÚé æÑàÕ ãÒÒÙçÞÖÖ ÔÒÞÔÕ
❰êëìíîêïðñîêòêîîêï
óìôõíòíöô÷íøùú
➱øôöûíùü ñøúí÷íøùý
â ÓÛÔÔÜØØãÛÖ ÜþßÜÚÑÜÐÔÜ
äÒÚÿÑÐà äÑÙÕ ÝÒÛÙÕ
â ÏÐ ❯ ÜÚØÙÞÐ ❯ ÑÐà Òã ✈ ÞÚÑâ
ÒÛØ ãÒÒÙçÞÖÖ ÙÜÔÕâ
ÐÑ ♥ ÛÜØ ÞÐ ❯ ãÛÐ ❯ Þ ❢ ÜÐâ
ÙÞÖØ
❆ õíöô÷íøù ñîøöêïìîêú
ôùï ❮í ✥ êõíùêý
â P ÒØÑÙÑÒÐ ÑØ ÒßÜÐ ÛÐÙÑÖ
ãÑÖÖÜ ❯
â ❈ Ò ❢ ßÖÜÙÜ ÞßßÖÑÔÞÙÑÒÐ
äÕÑÔÕ ÑØ Þ ✈ ÞÑÖÞçÖÜ ÞÙ
äääéÛÐÑÒÐéÿ ✇✁ éÒÚéÛØ
â ✂ ÜÙÙÜÚ Òã ÑÐÙÜÚÜØÙ
â ✄ ÜØÛ ❢ Ü
â ✲ ÕÚÜÜ ✭☎✆ ✂ ÜÙÙÜÚØ Òã ✄ ÜÔâ
Ò ❢❢ ÜÐ ❯ ÞÙÑÒÐ
ñîêòêîîêï ➮ì ✝✥ íúúíøù
▼ ê÷ûøïý
P ÖÜÞØÜ ❢ ÞÑÖ ÞßßÖÑÔÞÙÑÒÐ
ÙÒå
ÏÐÑÒÐ ÓÔÕÒÒÖ ×ÑØÙÚÑÔÙ
P✞ ✟ Òþ ✠✡☛
ÏÐÑÒÐ ☞ ✞✄ ✠✌☛☛☎
ÏÐÑÒÐ ÓÔÕÒÒÖ ×ÑØÙÚÑÔÙ ÑØ
ÞÐ Ü ♥ ÛÞÖ ÒßßÒÚÙÛÐÑÙÝ
Ü ❢ ßÖÒÝÜÚ
❇✍✎ ✏✑✒✓✔✑
❲✕✖✖✗✘✕ ✙✗✚✛✜✢
✣✤✦✦✧★✩✪✫ ✣✤★★✬✮✪✩✤★✯
◆✤✰✪✱✬✳✴✪ ❖✰✬✵✤★
✶✧✷✸✩✮ ❚✰✳★✴✩✪ ★✤✹ ✱✩✰❤
✩★✵ ✺✧✴ ❉✰✩✻✬✰✴✼ ✽✾ ✪✤
✿❀ ✱✤✧✰✴ ✾✬✰ ✹✬✬❁✼
❂✿✿✼ ❀❃ ✹✬✬❁ ❄✳✫✯
❂✿ ❅✼ ❊❋ ✹ ✬✬ ❁✬ ★ ❄
✱✤✧✰✸✫ ✹✳✵✬✼ ❚✰✳★✴✾✤✰✪
✬✸❄✬✰✸✫❡ ✾✬✰✴✤★✴ ✹✩✪✱
❄✩✴✳✷✩✸✩✪✩✬✴❡ ✮✱✩✸❄✰✬★❡
✳★❄ ✵✬★✬✰✳✸ ✾✧✷✸✩✮ ✪✤ ✳
✻✳✰✩✬✪✫ ✤♦ ✸✤✮✳✪✩✤★✴✼
✶✬✰♦✤✰✦ ✾✰✬❤✪✰✩✾ ✳★❄
✾✤✴✪❤✪✰✩✾ ✻✬✱✩✮✸✬ ✩★❤
✴✾✬✮✪✩✤★✴ ✳★❄ ✦✳✩★✪✳✩★
✰✬✮✤✰❄✴✼ ●❍✾✬✰✩✬★✮✬ ✩✴
✾✰✬♦✬✰✰✬❄❡ ✷✧✪ ★✤✪ ★✬✮❤
✬✴✴✳✰✫✼ ■✧✴✪ ✾✳✴✴
❄✰✧✵ ✪✬✴✪ ✳★❄ ✮✰✩✦✩★✳✸
✱✩✴✪✤✰✫ ✷✳✮❁✵✰✤✧★❄
✮✱✬✮❁✼ ❏✾✾✸✩✮✳✪✩✤★✴
✳★❄ ❥✤✷ ❄✬✴✮✰✩✾✪✩✤★
✳✻✳✩✸✳✷✸✬ ✳✪ ❑✤✰❁❤
✴✤✧✰✮✬ ❖✰✬✵✤★❡ ✤★✸✩★✬
✳✪ ✹✹✹✼✮✮★✤✼✤✰✵ ❡ ✳★❄
✪✱✬ ✣✤✦✦✧★✩✪✫ ✣✤★❤
★✬✮✪✩✤★ ●★✪✬✰✾✰✩✴✬ ❖♦❤
♦✩✮✬✼ ❏✾✾✸✩✮✳✪✩✤★✴ ✦✧✴✪
✷✬ ✰✬✪✧✰★✬❄ ✪✤ ❑✤✰❁❤
✴✤✧✰✮✬ ❖✰✬✵✤★ ✤✰
✣✤✦✦✧★✩✪✫ ✣✤★★✬✮❤
✪✩✤★ ●★✪✬✰✾✰✩✴✬ ✤♦♦✩✮✬✼
✣✸✤✴✬✴ ▲✧✸✫ ◗❘❡ ◗❘✿❊
✳✪ ❙❱❘❘ ✾✦✼ ●❖●✼
▲❳ ❨◗✿❅❀❅❃❀✼
230 - Help Wanted
out of area
330 - Business Op-
portunities
330 - Business Op-
portunities
✩✍✎✎✏✩✑✎✎
✥ ✒✓✔✕✖
330 - Business Op-
portunities
➘➴➷➬➮➱➘✃❐➱➬ ❒➬❮❰Ï➬
❩❬ ❭❪❬ ❫❴❪❴❵❛❜
ÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙ ÚÛÜÝÞß
❝❞❣✐ ❦❧ ♠❧♣qr❦s ❦t ✉❦r❦❧①
Ý àááâ ãáÛäåÞæ çßãçè
q ②③r④q❧③❧♣⑤ ⑥⑦⑧⑧⑨♣❦④③
åäÝÛÛÞ éáê ëìßäíçßß áãè
⑩q❦❧♣③❧q❧❶③❷♠②③rq♣❦s❧t
ãáêîìíäîäçß ï éêÝíè
❝⑦②③r❸❦tsr❹ ❺q❻❦❧① ⑦② ♣s
åðäßçßñ òÝÛÛ Ñó ôçãîñ
❼❽❾⑤❿❿➀ q❧❧⑦q⑧⑧❻ ➁ ①r③q♣
áé õìßîäåç Ýî ö÷øùú
➂③❧③⑥❦♣t❹ ❝③③ ⑥⑦⑧⑧ ➃③♣q❦⑧t
ùûüèýùþø áê îðç ÿçâè
➄ q②②⑧❻ ➂❻ ❽❷➅➆❷➅➇➈
çêÝÛ ØêÝâç òá ❈❈ äßßäáí
✉♣♣②t➉❷❷➂❦♣❹⑧❻❷❿❻➊➋➇➌➌
Ýî öüûûú ÿØòè ❋ Ö ✁ éáê
éêçç äíéáê ❈ Ýîäáíñ Ñê
✈ äßäî áìê ❲ çë ßäîç Ýî
✇✇✇✂✄☎✆✂✝✞✟✠✡☛☞✞✌✂
❩❬ ❭❪❬ ❫❴❪❴❵❛❜
➍➎➏➐ ➑➒ ➓➒➔→➣➑↔ ➑↕ ➙➑➣➑➒➛
→ ➜➝➣➞→➒➝➒➔➟ ➠➡➢➢➤➔➑➞➝
➥→➑➒➔➝➒→➒➦➝ ➍➜➝➦➑→➢➑↕➔➧
➨→➩➑➒➛ ➡➜ ➔↔ ➫➭➯➟➲➳➯
→➒➒➡→➢➢➩ ➵ ➛➣➝→➔ ➸➝➒➝➠➑➔↕
➍➝➝ ➠➡➢➢ ➺➝➔→➑➢↕ →➒➺
→➜➜➢➩ ➸➩ ➻➼➽➾➼➽➳➚
➙➔➔➜↕➪➼➼➸➑➔➧➢➩➼➶➹➺➻➢➔➐
❾❿➀
■✗✘✙✚✙✗✘✙✗✛
❝✜✗✛✢✣❝✛✜✢ ✤✣✗✛✙✘✦
P✜✛✙✗✛✧✣★ ✚✢✜✪✧✛ ✜✪
✫✬✭✭ ✛✜ ✫✮✭✭ ✣ ✯✜✗✛✰
✤✰✙✗ ✱✜✲ ✘✙★✧✳✙✢ ✴✰✙
❖✵✶✙✢✳✙✢ ✧✗ ✛✰✙
✷✸✹✺ ✻✸✼✸✹✽ ✾✿
▲❀ ❁❂❀❃❄❅❆
❨✜✲ ✜✗★✱ ✗✙✙✘ ✣ ✪✙✤
✰✜✲✢✶ ❇✜✗✘✣✱❉
❊✙✘✗✙✶✘✣✱ ●
❍✢✧✘✣✱ ✣✪✛✙✢✗✜✜✗✶❆ ❏✣★★
❑✮▼◆◗❘✬◆✬▼❘▼ ✜✢
✶✛✜✚ ✵✱ ✜✲✢ ✜✪✪✧❝✙
✣✗✘ ✪✧★★ ✜✲✛ ✣✗
■✗✘✙✚✙✗✘✙✗✛
❏✜✗✛✢✣❝✛✜✢ ✪✜✢✯❆
➀➂❿
❙❚❯❱❳❚❩ ❱❬ ❭❪❚
❭❫❴❬ ❫❵
❛❜❞❚❩ ❡❱❭❢
❱❬❙❚❣❚❬❙❚❬❭
❡❫❬❭❩❜❡❭❫❩❤
✐❥❦❧♠♥ ❧♦ ♥♠♣qr♠s ❧t♠
✉❥①♠s ②q❧③ ④♠s❥♣♥
⑤♦❦♥❥③⑥ ⑦♠♥❦♠⑧♥❥③⑥
❥❦♥ ⑨sq♥❥③⑩⑧⑥ ✐q❧tq❦
✉❥①♠s ②q❧③❶
②❥♣♣ ❷❸❹❺❷❻❼❺❼❽❾❼
➢➤➥➥ ➦➧➨➩➫➭➯➩➯➨➭➨ ➲➳ ➦➧➨➩
➦➵➯➩➯➭➸➯ ➺➲ ➻➥➤➼➽ ➾➲➚➳ ➤➪➶
➃❿➀➄➅➆➇
➈➉➊➈ ➋➌➍➎➏
➐➑
➒➐➓➔
➐➑
→➣↔
➔➣
✸✹✺ ✻✼✾✿❀✼❁✿ ❂❃❀❀✼❁❄ ❅❀❃❁❇ ❉✺✼❁❄ ❊✼❇❋❍✹❁❏✿❊ ❑✼✺✿❀✿❇❇ ❇✿✺▲✼❋✿ ❏❍
▼❃✺❏✼❋✼▼❃❁❏❇ ✼❁ ❋✿✺❏❃✼❁ ❄❍▲✿✺❁◆✿❁❏◗❃❇❇✼❇❏✿❊ ▼✺❍❄✺❃◆❇ ❙ ❃❀❀ ❍❁ ❏❯✿
❁✿❏❑❍✺❱ ❏❯❃❏ ❑❍✺❱❇ ✼❁ ❏❯✿ ❳✼❊❊❀✿ ❍✾ ❩❁❬❑❯✿✺✿❭
⑩✼❇✼❏ ❪❫❴❵❜❜❪❜❡❢❣❴❤✐❥❜❦♣❵❜❦q❵ ❍✺ ❋❃❀❀ ✇①③④④①⑤⑤⑥①✇⑦⑦⑧ ✾❍✺ ◆❍✺✿ ✼❁✾❍✺◆❃❏✼❍❁❭
➁❍ ⑨✼❁❊ ❍✹❏ ✼✾ ❬❍✹ ❶✹❃❀✼✾❬ ✾❍✺ ❏❯✿ ✻✼✾✿❀✼❁✿ ▼✺❍❄✺❃◆❷ ❋❍❁❏❃❋❏ ❏❯✿ ✸✺✿❄❍❁
➁✿❀✿▼❯❍❁✿ ❩❇❇✼❇❏❃❁❋✿ ❅✺❍❄✺❃◆ ❃❏ ✺❇▼✾❭❍✺❄ ❍✺ ❸❹❺❻❻❹❺❼❺❹❼❼❼❽❭
➩
➯➲
➫➭
✰✱✲✰✳✴✵✶✯✵✧✮ ✯✧ ✯✷✸
↕➙➛➜➝➙ ➞➟➛➙➠➟➡➙
✹✪✭✰✰✵✺✵✸✻✰
THE OBSERVER
NEWSPAPER ❿➀
➀➁➂➃➄➅❿➆➇
➈➉➃ Independent
Contractors ➊➉
➋➁➌❿➍➁➃ ➎➂➎➁➃➀ ❿➆ ➊➅➁
➏➐ ➑➒➐➓➔→ ➂➃➁➂➣
↔➅❿➀ ❿➀ ➂ ➇➃➁➂➊
➉➎➎➉➃➊↕➆❿➊➙ ➊➉ ➁➂➃➆
➀➉➛➁ ➁➜➊➃➂ ➛➉➆➁➙➝
➞➁➌❿➍➁➃❿➁➀ ➂➃➁ ➛➂➋➁
➟↕➀➊
➊➅➃➁➁ ➋➂➙➀ ➂ ➠➁➁➡➣
➢➈ ➙➉↕ ➂➃➁ ❿➆➊➁➃➁➀➊➁➋
➂➆➋ ➠➉↕➌➋ ➌❿➡➁ ➛➉➃➁
❿➆➈➉➃➛➂➊❿➉➆ ➎➌➁➂➀➁
➄➉➆➊➂➄➊ ➊➅➁
➤❿➃➄↕➌➂➊❿➉➆
➞➁➎➂➃➊➛➁➆➊➥
➂➊ ➦➧➨➩➫➭➯➩➯➨➭➨➣
380 - Baker County
Service Directory
➲➳➵➸➺➻➼ ➵➸➸➻
➽➵➾➾➚➻ ➚➸➪➻➳➚➶➳ ➹
➻➘➪➻➳➚➶➳ ➴➵➚➸➪➚➸➾➷
➬➮➱➱✃❐❒❮❰Ï Ð
Ñ✃Ò❮Ó✃ÔÕ❮❰ÏÖ ×✃❰Õ Ð
✃ØØ❮❒❮✃ÔÕÖ ➬➬ÙÚÛÜÝÞÝßÖ
àáâãàäáãåæçè
éêëìíî ï ðñòóôõöö ÷óø
ùõúôû üúùùóôý ôóùöõþóÿr
ùõ♣þ ú✁✂ õ✁ÿ ñ♣ óô
óõò❤ ÿ❞♣❤ ôóùõúôýû
÷óõýñ✁õ❘öó ôõ♣óýr ❢õý♣
ýóôòúþóû ✺✄☎ø✆✝✺ø✞✺✟✠
❇✡
❑☛☞ ✥✌✍✎✏✍
✥❈✑✒✎✍✓✥✎☛❈✑
✥✔✕✖✗ ✖✘✕ ✥✙✖✚✘ ✛✚✘✜
❋✏✑✥✏✒✱✢✣✤✦✧✣★✩✪✫ ✬
✭✩✪✩✮✯ ✰✲✢✳✣✪✴✢✵
✶✷✸✹✶✸✻✹✼✽✾✿
❀❀❁❂ ✼❃✾❃✸
➳➠➵➡➤ ➤➧➵➝➧➟➡➸ ➵➧
✦✧★ ✩✧✪✪✫ ✬✭✮✯✰ ✭
330 - Business Op-
portunities
➢➟➤➥➜➦➡➧➨
✲✸✳✭✱✰✸ ✯✷✭✯✼✰ ✯✷✸
✲✸✰✯ ✶✪✭✳✸ ✯✧ ✺✵✮✻
✭ ✽✧✲✾
➺➻➼➽➾➚ ➪➶ ➪➹➽➘ ➴➷➬ ➘➷ ➮➽➷➪➱ ✃❐❒❮❰❐Ï❮ ❐Ð Ñ ❒❮Ò❮ÓÑ❰ ÔÕÖ❮ÓÏ×❮ÏØ Ù❮Ï❮❒❐Ø ÚÓÕÔÓÑ× ÑÏÒ ÕÏ❰Û ÜÝÑ❰❐❒❐❮Ò Ú❮ÓÐÕÏÐ ×ÑÛ ÚÑÓØ❐Þ❐ÚÑØ❮ß ✃❐❒❮❰❐Ï❮ Ð❮ÓÖ❐Þ❮ ×ÑÛ ÏÕØ Ù❮ ØÓÑÏÐ❒❮ÓÓ❮Ò
ØÕ ÑÏÛ ÕØà❮Ó ❐ÏÒ❐Ö❐ÒÝÑ❰ß áÚÚ❰❐ÞÑÏØÐ ×ÝÐØ ÚÓ❮Ð❮ÏØ ÒÕÞÝ×❮ÏØÑØ❐ÕÏ Õ❒ àÕÝÐ❮àÕ❰Ò ❐ÏÞÕ×❮ ÕÓ ÚÑÓØ❐Þ❐ÚÑØ❐ÕÏ ❐Ï ÜÝÑ❰❐❒Û❐ÏÔ ÚÓÕÔÓÑ×Ðß ✃❐❒❮❰❐Ï❮ ❐Ð ÕÏ❰Û ÑÖÑ❐❰ÑÙ❰❮ ❒ÕÓ ÕÏ❮
ÚàÕÏ❮ ❰❐Ï❮ Ú❮Ó àÕÝÐ❮àÕ❰Òâ ãà❮Øà❮Ó ❰ÑÏÒ❰❐Ï❮ ÕÓ ã❐Ó❮❰❮ÐÐß äà❮ ✃❐❒❮❰❐Ï❮ åÑ❰❰❐ÏÔ æ❰ÑÏç✃❐❒❮❰❐Ï❮ Ò❐ÐÞÕÝÏØÐ ÑÓ❮ ÕÏ❰Û ÑÖÑ❐❰ÑÙ❰❮ ØÕ Ó❮Ð❐Ò❮ÏØÐ ❐Ï ÐØÑØ❮Ð ãà❮Ó❮ èßéß å❮❰❰Ý❰ÑÓ ê
❐Ð ÑÏ ë❰❐Ô❐Ù❰❮ ä❮❰❮ÞÕ××ÝÏ❐ÞÑØ❐ÕÏÐ åÑÓÓ❐❮Ó ìëäåíß ë❰❐Ô❐Ù❐❰❐ØÛ ØÕ Ó❮Þ❮❐Ö❮ ✃❐❒❮❰❐Ï❮ Ò❐ÐÞÕÝÏØÐ ã❐❰❰ Ù❮ Ö❮Ó❐❒❐❮Ò ÑÏÏÝÑ❰❰Ûß ✃❐❒❮❰❐Ï❮ åÑ❰❰❐ÏÔ æ❰ÑÏÐ ÐÝÚÚÕÓØ Ñ❰❰ Õ❒ Øà❮ ❒❮Ò❮ÓÑ❰
ÝÏ❐Ö❮ÓÐÑ❰ Ð❮ÓÖ❐Þ❮Ð ÚÓÕÖ❐Ò❮Ò ❒ÕÓ ❐Ï îïåðñ é❮Þß òîßóôóß áÒÒ❐Ø❐ÕÏÑ❰ Ø❮Ó×Ð ÑÏÒ ÞÕÏÒ❐Ø❐ÕÏÐ ÑÚÚ❰Ûß é❮❮ ÐØÕÓ❮ ÕÓ ÝÐÞ❮❰❰Ý❰ÑÓßÞÕ× ❒ÕÓ Ò❮ØÑ❐❰Ðß õöôó÷ èßéß å❮❰❰Ý❰ÑÓ
P❄❅ ❆❉❊P❅●❍❊■
❏ ▲▼◆ ❖◗❙▼❚
❏ ❯▼❙◗❱▼❲❳❨❩❬❭❱❱❳❪❳◗❨❚
❏ ❫❴◗❵❚❛ ❜❝❡❝❩▼❚
❏ ❫❳❱❳❨❩ ❣ ✐▼❥❦❚
❏ ❧❳❨❱◗◆❚ ❣ ♠❳❨▼
♥❳❨❳❚❴ ◆◗❡❦
♦qst✉ ✈✇q①②t③ ④⑤⑥⑦⑧
⑨⑩❶❷❸ ❹❺❻❼❹❽❾❼❺❿❺➀
➁➂ ❹❺❻❼❺➃❾❼➃❺➄❾
➅➅➆➇➈➉➊➋➌➍
➎➏➐➏ ➑➒➎➓➔➒→➣
↔↕➙➙ ➛➜➝➞➛➝➟➞➛➠➡➜
by Stella Wilder
øùú
ûüýþþÿ
ÿ
✁✂ þ ✄☎ ú ✆✝✄☎✞✟✠ ✡✞☛ ù ✝☞☞✝☎☛✌✟✞☛✞ ú ✆✍
✎✏✑✒✓ ✔✕✖✏✗✑✘✙ ✓✕ ✒ ✗✖✚✗✛✏✜✢✓✜✕✣ ✓✕✤✒✔✥
★✩✪✫✩✬✪❆✮✱ ✯✰✲✮ ✴✴✱ ✵✷✴✽
➐➑➒➓➑➔➒→➣↔ ↕➙➛➣ ➜➜↔ ➝➞➜➟
➣➠➙➡ ➢➥➡➦➧➒→➣ ➨➩ ➔➫➭➯➯➲ ➐➳➯➵➭➸
➢➺➸➻ ➫➺➵➲➩↔ ➩➺➼ ➲➸➭ ➽➺➻➾➳➵➭➻➫ ➲➻➵ ➚➳➯➯➳➻➪
➫➺ ➶➼➹➘ ➳➻➫➺ ➲➯➹➺➴➫ ➲➻➩ ➻➭➚ ➴➳➫➼➲➫➳➺➻↔ ➽➭➸➷
➫➲➳➻ ➫➬➲➫ ➩➺➼➸ ➲➨➳➯➳➫➳➭➴ ➲➻➵ ➳➻➴➫➳➻➽➫➴ ➚➳➯➯ ➴➭➭
➩➺➼ ➫➬➸➺➼➪➬➮ ➱➲➸ ➹➺➸➭ ➺➾➫➭➻ ➫➬➲➻ ➻➺➫ ➫➬➳➴
➚➺➸✃➴ ➘➭➸➾➭➽➫➯➩ ➚➭➯➯↔ ➫➬➺➼➪➬ ➫➬➭➸➭ ➹➲➩ ➨➭
➫➳➹➭➴ ➳➻ ➚➬➳➽➬ ➩➺➼ ➲➸➭ ➴➫➼➹➘➭➵ ➨➩ ➴➺➹➭➷
➫➬➳➻➪ ➩➺➼ ➭➻➽➺➼➻➫➭➸❐ ➴➼➽➬ ➴➳➫➼➲➫➳➺➻➴ ➲➸➭ ➫➬➭
➭❒➽➭➘➫➳➺➻ ➸➲➫➬➭➸ ➫➬➲➻ ➫➬➭ ➸➼➯➭↔ ➬➺➚➭❮➭➸↔ ➲➻➵
➫➬➭➩ ➵➺➻❰➫ ✃➭➭➘ ➩➺➼ ➾➸➺➹ ➨➭➳➻➪ ➭➻➫➬➼➴➳➲➴➫➳➽
➲➨➺➼➫ ➫➬➭ ➻➭❒➫ ➺➘➘➺➸➫➼➻➳➫➩➮ ➠➻ ➩➺➼➸ ➨➭➴➫
➵➲➩➴↔ ➩➺➼ ➲➸➭ ➽➲➘➲➨➯➭ ➺➾ ➵➺➳➻➪ ➲➻➩➫➬➳➻➪ ➩➺➼
➴➭➫ ➺➼➫ ➫➺ ➵➺❐ ➺➻ ➩➺➼➸ ➚➺➸➴➫↔ ➩➺➼ ➲➸➭ ➲➫ ➫➬➭
❮➭➸➩ ➯➭➲➴➫ ➲➨➯➭ ➫➺ ➯➭➲➸➻ ❮➲➯➼➲➨➯➭ ➯➭➴➴➺➻➴ ➲➨➺➼➫
➚➬➲➫➭❮➭➸ ➹➳➻➺➸ ➾➲➳➯➼➸➭ ➩➺➼ ➹➲➩ ➬➲❮➭ ➭❒➘➭➸➳➷
➭➻➽➭➵ ➷➷ ➲➻➵ ➘➼➫ ➫➬➺➴➭ ➯➭➴➴➺➻➴ ➫➺ ➪➺➺➵ ➼➴➭➮
➣➺➼❰➸➭ ➻➭❮➭➸ ➺➻➭ ➫➺ ➨➭ ➴➫➲➯➯➭➵ ➾➺➸ ➯➺➻➪➮
➦➧➙➡➔➒→➣↔ ↕➙➛➣ ➜➝
ÏÐÑÏÒÓ ÔÕÖ×Ø ÙÚÛÕÖÜÝ ÙÙÞ ➷➷ ➣➺➼➸ ➚➳➯➯➷
➳➻➪➻➭➴➴ ➫➺ ß➫➸➩ ➲➻➩➫➬➳➻➪ ➺➻➽➭à ➹➲➩ ➨➭ ➘➼➫ ➫➺
➫➬➭ ➫➭➴➫ ➫➺➵➲➩➮ ➐➬➲➫ ➲ ➾➸➳➭➻➵ ➺➾➾➭➸➴ ➳➴ ➯➳✃➭➯➩ ➫➺
➽➺➻➾➺➼➻➵ ➭❮➭➻ ➫➬➺➴➭ ➚➬➺ ✃➻➺➚ ➩➺➼ ➨➭➴➫➮
áÒâ ÔÕÖÜÝ ÙãÛÐÖäå ÙÙÞ ➷➷ ➥➴➴➼➭➴ ➺➾ ➾➸➭➭➷
➵➺➹ ➲➻➵ ➲➼➫➺➻➺➹➩ ➲➸➭ ➬➳➪➬➯➳➪➬➫➭➵ ➫➺➵➲➩➮
➒➺➻❰➫ ➯➭➫ ➩➺➼➸➴➭➯➾ ➨➭ ➨➺❒➭➵ ➳➻ ➨➩ ➴➺➹➭➺➻➭
➚➬➺➴➭ ➲➪➭➻➵➲ ➵➺➭➴ ➻➺➫ ➲➯➳➪➻ ➚➳➫➬ ➩➺➼➸➴➮
æçÓèâ ÔÐÖäå ÙãÛéØêëå ÙÙÞ ➷➷ ➣➺➼❰❮➭ ➨➭➭➻
➾➺➽➼➴➳➻➪ ➺➻ ➘➸➲➽➫➳➽➲➯ ➹➲➫➫➭➸➴ ➲➯➹➺➴➫ ➭❒➽➯➼➷
➴➳❮➭➯➩ ➯➲➫➭➯➩↔ ➨➼➫ ➫➺➵➲➩ ➩➺➼ ➬➲❮➭ ➲ ➽➬➲➻➽➭ ➫➺
➵➺ ➲ ➯➳➫➫➯➭ ❮➲➯➼➲➨➯➭ ➵➲➩➵➸➭➲➹➳➻➪➮
áçìÓÐ ÔéØêëå ÙãÛâíëå ÙÙÞ ➷➷ ➣➺➼ ➲➸➭ ➹➭➲➷
➴➼➸➳➻➪ ➪➲➳➻➴ ➳➻ ➲ ➚➲➩ ➫➬➲➫ ➽➺➻➾➼➴➭➴ ➫➬➺➴➭ ➳➻
➽➺➹➘➭➫➳➫➳➺➻ ➚➳➫➬ ➩➺➼➮ ➦➬➭➩ ➲➸➭ ➯➳✃➭➯➩ ➫➺
➽➺➹➭ ➫➺ ➩➺➼ ➚➳➫➬ ➲ ➽➬➲➯➯➭➻➪➳➻➪ ➘➸➺➘➺➴➳➫➳➺➻➮
éÏâÓîçâ Ôâíëå ÙãÛÑïðå ÙÚÞ ➷➷ ➣➺➼ ➹➲➩
➬➲❮➭ ➫➺ ➲➸➸➲➻➪➭ ➾➺➸ ➲ ➽➭➸➫➲➳➻ ➴➘➭➽➳➲➯ ➭➻➵➭➲❮➺➸
➲➫ ➴➺➹➭ ➵➳➴➫➲➻➽➭ ➾➸➺➹ ➲ ➘➸➳➹➲➸➩ ➘➲➸➫➻➭➸➮
ñ➲✃➭ ➵➭➫➲➳➯➭➵ ➲➻➵ ➲➽➽➼➸➲➫➭ ➘➯➲➻➴ò
éÐèçóóÐÓçôé ÔÑïðå ÙÙÛõØíå ÙÚÞ ➷➷ ➠➻➭
➺➾ ➩➺➼➸ ➽➯➺➴➭ ➾➸➳➭➻➵➴ ➳➴ ➪➺➳➻➪ ➫➬➸➺➼➪➬ ➴➺➹➭➷
➫➬➳➻➪ ➫➬➲➫ ➺➻➯➩ ➩➺➼ ➽➲➻ ➬➭➯➘ ➚➳➫➬ ➷➷ ➨➼➫ ➩➺➼
➹➼➴➫➻❰➫ ➴➫➭➘ ➳➻ ➼➻➫➳➯ ➩➺➼ ➲➸➭ ➲➴✃➭➵➮
ÏÐîÓçÏâÓÑ ÔõØíå ÙÙÛÕö×å Ú÷Þ ➷➷ → ➴➳➫➼➷
➲➫➳➺➻ ➲➸➳➴➭➴ ➫➬➲➫ ➵➭➹➲➻➵➴ ➺➾ ➩➺➼ ➹➺➸➭ ➫➬➲➻
➽➺➹➹➺➻ ➴➭➻➴➭❐ ➩➺➼ ➹➼➴➫ ➵➺ ➲ ➯➳➫➫➯➭ ➬➺➹➭➷
➚➺➸✃ ➨➭➾➺➸➭ ➩➺➼❰➸➭ ➲➨➯➭ ➫➺ ➵➭➲➯ ➚➳➫➬ ➳➫ ➘➸➺➘➷
➭➸➯➩➮
ÐøôÐÓçôé ÔÕö×å ÙùÛúØûå ÚüÞ ➷➷
ý➺➺➘➭➸➲➫➳➺➻ ➨➭➫➚➭➭➻ ➩➺➼ ➲➻➵ ➲ ➸➳❮➲➯ ➫➲✃➭➴
➭❮➭➸➩➺➻➭ ➨➩ ➴➼➸➘➸➳➴➭ ➫➺➵➲➩ ➷➷ ➳➻➽➯➼➵➳➻➪ ➩➺➼ò
➦➬➭ ➸➭➴➼➯➫➴ ➲➸➭ ➯➳✃➭➯➩ ➫➺ ➨➭ þ➼➳➫➭ ➹➭➹➺➸➲➨➯➭➮
îçéÏÒéÔúØûåÚ÷Ûÿö í ÙùÞ ➷➷ ➸➺❮➺➽➲➫➳❮➭
➨➭➬➲❮➳➺➸ ➚➳➯➯ ➲➽➬➳➭❮➭ ➩➺➼➸ ➵➭➴➳➸➭➵ ➸➭➴➼➯➫
➫➺➵➲➩ ➷➷ ➼➻➯➭➴➴ ➩➺➼ ➫➲✃➭ ➳➫ ➫➺➺ ➾➲➸↔ ➳➻ ➚➬➳➽➬
➽➲➴➭ ➩➺➼ ➹➲➩ ➾➳➻➵ ➩➺➼➸➴➭➯➾ ➳➻ ➬➺➫ ➚➲➫➭➸➮
ÐÓçÒé Ôÿö í ÙÚÛÐê Ü Ú÷Þ ➷➷ ➣➺➼ ➾➳➻➵
➴➺➹➭➺➻➭ ➴➫➲➻➵➳➻➪ ➳➻ ➩➺➼➸ ➚➲➩ ➫➺➵➲➩↔ ➨➼➫ ➩➺➼
➚➺➻❰➫ ✃➻➺➚ ➶➼➴➫➬➺➚➩➺➼ ➚➳➯➯➨➭➲➾➾➭➽➫➭➵ ➼➻➫➳➯
➩➺➼❰❮➭ ➴➫➺➘➘➭➵ ➲➻➵ ➲➴➴➭➴➴➭➵ ➫➬➭ ➴➳➫➼➲➫➳➺➻➮
óÐôÓôé ÔÐê Ü ÙùÛÿöÝ ÙùÞ ➷➷ ➣➺➼❰➯➯
➸➭➽➭➳❮➭ ➲ ➨➺➺➴➫↔ ➲➻➵ ➩➺➼❰➯➯ ➴➺➺➻ ➨➭ ➳➻ ➲ ➘➺➴➳➷
➫➳➺➻ ➫➺ ➭❒➫➭➻➵ ➲ ➬➭➯➘➳➻➪ ➬➲➻➵ ➫➺ ➲ ➾➸➳➭➻➵ ➳➻
➻➭➭➵➮ ➣➺➼ ➽➲➻ ➨➺➫➬ ➴➭➸❮➭ ➭➲➽➬ ➺➫➬➭➸ ➚➭➯➯➮
èÒÿçÑç ÔÿöÝ ÙÚÛÕÖ×Ø ÙùÞ ➷➷ ➣➺➼ ➲➸➭
➸➭➲➵➩ ➾➺➸ ➫➬➭ ➽➬➲➻➪➭➴ ➫➬➲➫ ➲➸➭ ➾➲➴➫ ➲➘➘➸➺➲➽➬➷
➳➻➪↔ ➲➻➵ ➩➺➼ ➹➼➴➫➻❰➫ ➯➭➫ ➲ ➾➲➹➳➯➩ ➹➭➹➨➭➸❰➴
➚➲➸➻➳➻➪ ➲➾➾➭➽➫ ➩➺➼➸ ➸➭➴➺➯❮➭ ➳➻ ➲➻➩ ➚➲➩➮
r ❝
r ❝
✥
r
r
✭✁✂■✄❖❘☎✆ ✝♦✞ ✟❞✠t♦✞✠❛❧ ✡✉✟st✠♦♥s☛ ☞❧✟❛s✟ ✌♦♥t❛✌t ✍✠❧❧✠❛♥ ✄✠t✉s ❛t ✎t✠t✉s✏❛♠✉♥✠✈✟✞s❛❧✳
✌♦♠✳✑
❈❖P❨❘■✍●✄ ✒✓✔✕ ✖✗■✄✁✂ ✝✁✘✄✖❘✁ ☎❨✗✂■❈✘✄✁☛ ■✗❈✳
✂■☎✄❘■❚✖✄✁✂ ❚❨ ✘✗✂❘✁❲☎ ✙❈✙✁✁✚ ☎❨✗✂■❈✘✄■❖✗ ✝❖❘ ✖✝☎
✔✔✶✓ ❲❛❧♥✉t ☎t✳☛ ✛❛♥s❛s ❈✠t②☛ ✙❖ ✜✢✔✓✜✣ ✕✓✓✤✒✦✦✤✜✧✶✢
All Classifieds ads must be
prepaid before they will print.
E
N
I
L
DEAD
E
R
O
F
BE
ON
O
N
12
541-523-3673
|
541-963-3161