The Observer. (La Grande, Or.) 1968-current, July 11, 2018, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ➟➠➡➢➤➥
SPORTS
Elgin Stampede kicks off tonight
WEDNESDAY
➝➞
➦➧➨➨➧➩➫➭➧➯➲➳➵➩➵➸
➴➷➷➬➬➮➱✃➷➷❐❒❮➮❰❐Ï➬Ð❐ÑÐÒ❒ÓÑÏ❒Ô❰❮➱ÕÖÏÖÖÏ❒×➷❒Ø➷ÖÙ❐ÚÚÏ❒❮Ó❰❰Ï
➺ ➻➼➽➾ ➚➚➪ ➶➹➚➘ ➺ $1
Local farmers react negatively
to minimum wage increase
❷❸ ❹❺❻❹ ❼❽❾❿➀➁
➂❺➃➄➀➅➉❹ ➊➋➄
➌➄❺❺➅➍➃➎
➋❼❻➀➋➅❹
❂ ❋❃❄❅❉❄❊ ●❍ ■❍●❏❍
❂ Ú❉❃❄●❍❨❊ ❃❄❉
❑❏▲❍▼◆ ❊❃◆ ❄●②②P❉
❊❙❳❉×▲P❉× ◗❏❄ ❍❉Û▼
❉◗◗❉❙▼❊ ❚●PP ❱❉ ◗❉P▼ ❱◆
❅❏❍▼❳
▼❳❉ ❃❨❄●❙▲P▼▲❄❃P
♠♥
❙❏❅❅▲❍●▼◆
ÛÜÝÞßàáââã
åæçèéêçëìçë âä
ò óôõö÷øù
îùø û ðøúûü÷
ýðîõù
þý ÷îõ ô
ù íþ÷üýîù
î íîïðñ
îýîðþÿûî
÷
þ÷û
ÿò
î
÷
þýø ó ùõöøýþ÷øù
ûîöýðþõý îùø ó ðøúûü÷
ûî
öýðþ
þ÷û ÷ õý ôûîðøÿ÷þý
ýø÷ý ÷þõö÷î÷
ùî ýðþò÷ûþ
õ
ý
îù
î
ýðîõò ûþø÷þ
ûþ÷úýþþù
÷ õö÷
ýõ÷îõù
ûÿýðõõö÷
û
ñ÷
÷
õ
öû ÷ýîõö÷ùþÿð ù
î÷ ùî ï÷ þ÷û ÷ ÷ û úùñ ùî ñ ü÷þôýúî÷þý
û
ý
þ÷
ûþøù
î
÷ûî
ù
÷îõý
õö÷ ûù õö÷úûü÷ù
îùýî ýðîõò î þ÷û ûþø ÷úùññ ðþ÷ûðô
ùî ùþ÷ õñò û õñý ÷ õ ûñ þý ûþø÷þ
ð ÷þ ÷ ûò ÷î
õöýðüöøý
øýþ÷õöûîøù
îùø üþýúîù
ðøúûü÷ î õöù
ýþõö÷
þý
ûþ÷ûõöûõþ÷
ðùþ÷ûñýõý î öûî
ÿýþôù î õ õö÷ ÿ÷÷îõýðüöõý
ñ ñ û ûÿýþù
õ ÷úò÷ûþ ÷õöû
ô û
ù ù î î ü÷þ ý ûù ÷øûî û ýõö÷øûþ
÷ ûòøýþ÷õöûî
õöûõ îùýî
ýðîõò
ûþø÷þ
õö÷øù
î ýø÷
û ÷ ÷û ô î ù ùøðøúûü÷
üîù ÷ ö÷ ûîõñ ý÷ ò øýþ÷
î ÷þ õöû ÷ûîò
øùî þ÷õõ
ùøðøúûü÷úýþ
ð ô þ÷ ÷÷ ù ÷îõý
õö÷
þýú÷þ
îù ý ýî ùûõù ýðîõò
îûî ô ûù ýñ÷ ùõ þý öûþ þù÷õýþ ýþ
ý öùøõý ð î ý ûþø
÷û úýþ ýîûñö÷ñ
ô ýö÷ ÷þ
ûñþ÷û
òý
÷þ
÷þ
óý
õö÷øù
õûþõ
ý
ð ÷ø ñýò÷÷ î ûù ùøðøúûü÷õý
ûÿýðõöûñ
öù ÷û ýî
ðþù
î
ü
÷û
øû û ÷ ù ó îü÷þ ûîöýðþýþñ
÷ îùøðø
ûù
õö÷øù
þ÷û ùî ñ ÷øûò
þù ÷
þ÷û î ÷ ÿðòûî
ý ûñ úùñ þý ñ ûð öðþõ
ù úûü÷ù
î ûþø÷þ
ð ÷ õ õöûõ
ûþø
÷þ ÿýõõýøñù
î
÷
î÷ ÷ ô õùýî
ûþø
ÿð ùî îñù ÷ ÷ ÷ýõö÷þÿð
ýî õöû ù ÷õö÷ý
✐
✐
❢
✄ ✂
☎❲
✐
❢
❈
✐
✆
✝
❢✥
❢
❖
❛
❢❢ ✐
✆
✈
☎
❢
❖❡
❢
❈ ✆
❢
❖❛
❖
❈
t
✞
✥
✐
❖
❢❢ ✐ ❛ ❖ ✐
✆
❖ ✐
✐ ❢
❛
☎
✐ ❛
➇t
✟
❢
❖
✠
s ❖
❢
➈❡ ✈
❛
❖☎ ➇✡
☛
❦✥
☛ ❖ ❢❖
❖ ❖
❈
❢
☞❛
☎✌
✐
☎➈
s✐
❡ ❖❖ ❖
✆
❖
✠
☛ ☎
✞
❢
❇ ❖❖ ❛
❖
❈
✥
✡ ❖❯
❆ ✐
❖
❛ ❛
❢ ❇ ❖❖ t
❖ ✠
❖❢
s ❖
❛
✄ ✆
❖ ❢❢
☛
☎
❢ ❢
❘❘
❇ ❖❖
❖
❛
❖
❛ ☛
☎
☛ ✄ ✁
❡
❖
✐
✐
❛ ✐
✐
✐ ❛ ❖ ✐
❢
❢
✈
❖
☎
✠
❢
➇✥ ☛
✆
❖ ✠
❛
♣q
✌✡r❆✇① ❈✌③④ ⑤ ③
❢
✐
✈
❛
❛ ☛
❛
❖ ✐
❯
❖ ❇ ❖
❇ ✆ ❯
⑥ ♦ ✐
⑦ ❖
❈
✌
❖❈
✐
✐ ☎
✐
❢
③ ✐
❖
❢
✐ ❢
❛
❛ ❛ ❖❢
✐
❖
❯
⑧✝❛
❈
☎③
✐ ❖ ✐ ❖❆
✏
❘
❖ ❘⑨☎ ⑧ ✐
✏ ❛☎ ☎ ✌
❖❈
❈
❡ ☎❆
✐
❢
❛
❛
❖
✐
✐
✐
✐
❖
❛
❛
☛ ☎
➇❲ ♦
✐✠ ❛
❛
➈✌
⑦
❛
❖❈
❡
①
❖☎
③
❛
❛
❖
✐
✐
⑦
❖❖
❈
❢✌
❖❈
✄ ☎
✈
❖
❢
❘✂ ⑩ ❢ ❛
❖ ❖
❯
✌✌ ❢
❖ ❇ ❖
❇ ✆ ❯
⑥ ♦ ✐ ☎
⑥
✌ ❢
❛ ♦ ✐
✐ ❛
✆
❖
❛❢
✄⑨❶ ✂✂✂
① ❛ ✈
❢③
❛
☎⑥
✌
❇ ✆
❖ ⑥ ☛
✐
✐
☛ ✈❛ ❖
❖
✐
❯
❖ ❇ ❖
❇ ✆ ☎t
❛
❢✈
❛
❢
❬❭❭ ➏➐➑➒➓➔→ ❜ ❝❞❣❭ ❥❧
❖
✐
✁✂ ✐
✄ ✂☎✁✂
❖
ÛÜàã
åæçèéêçëìçë ÝÞ â ö÷
ý õöþ÷÷ ûþ ðÿñù ö÷ûþ
ùîü û ûõ÷ ùýîûõ÷
ðþ÷õý
ù ð ÷ ùýî ýî ÷
þûî
ûÿýðõõö÷
þý ÷ õ
ù ÷þ ÷õ þ÷÷îúûò
ýî
ú÷þ÷
ûòîùüöõ
ÿòõö÷
ýðî ö÷ ùñ ýðî ñûî ùñ ÷õ ùõò ûõ÷ ùõò ýþ
ö÷ûþùîü õùýî ýþ÷û þý öý ý õö÷
õöþ÷÷ý
÷ ýþ
ýî þ÷÷îúûò
ù ÷þûõùýîÿòõö÷
ñýþûõùýî
ýøøùõõ÷÷
ö÷ö÷ûþùîü
ýî ð û õ÷ öúùññ ðüð õûþõ õ ô
úùññÿ÷
óûî
ûõ ùõò ø ûññ ûõ õ÷û ñûî öö÷ûþùîüô
ùõò
ùî ýþøûõùýîýîýî÷ý
õùýî
þ÷
ÿòõö÷
úùññÿ÷
÷îõ÷
ýðî ùñûî õö÷î
ðÿñù
ùî ùõò ðõúùññÿ÷õû
֔
÷ ðÿñù ð õúûîõõýö÷ûþ
õö÷
ý ÷ñø÷þ
õùýî ô ûî ñûî ý ýî ùîùýî ûù ùõò ýîõö÷
ûòýþ
þ÷ ÷îõ÷ þ÷ õý
ö÷ý ýðî õùýî
ô ûòôû
õö÷
ùñùî
öýúõö÷
ùõòý ó óøùñ
ñûî ùõò
öýðñ
ð
÷û
þýøõö÷
ñùýîüþûîõ
õûõ÷ô öû ÷
ýþ
ûúûþ
÷
ùî
ó
ô
þûî ÷ ýî þý ÷ ÷ õ
ù ý ÷þ öû õö÷ ÷ þ÷÷îúûò
ý õö÷ ûÿýðõ
þý ÷ õ ÷ ÷î
úû ò÷ûþ ýø ûüýúùõöö÷ñ
ñ÷õ÷
þýøû
óô
íþ÷üýî
÷
ûþõ
þûî
ýþõûõùýî
ø÷îõý
üþûîõ
ûõ
ù õö÷õþûùñ
÷þ ù öû ÷ ýîî÷
ûþ ÷ ÿ÷üùî
ôúö÷þ÷
õ úùõöû
ÿù þý ÷ ÷ ÷ õö÷ ÷ õþùûîÿþù
ü÷õöûõ
þûî
ýî ÷
÷
ýùîõ
ù õö÷þ÷ù
÷þ þýøõöûõ
ûöûñ øùñ÷û
öûñõ
õþûùñþðîîùîü÷û
õ þýøõö÷
✐
✑✒✓✔✕✖✓ ✗✘✓✙✒✓❤✓ ✴✚✛✜ ✢✣✤✜✦✧✜✦
★✩✪✫✫ ✬✉✭✭✮ ✯✰✱✪ ✲✩✰✲✩✳✪✫✰✩ ✰✵ ✬✉✭✭ ✵✶✩✷✯✮ ✯✶✳✭ ✸✪ ✲✶✹✯ ✷✰✩✪ ✫✸✶✺ ✷✳✺✳✷✉✷ ✻✶✼✪ ✶✺✭ ✯✫✩✉✼✼✱✪✯ ✫✰ ✽✺✭
✯✪✶✯✰✺✶✱ ✸✪✱✲✾ ✿✰❀✶✱ ✵✶✩✷✪✩✯ ✯✶✹ ✫✸✪ ✷✳✺✳✷✉✷ ✻✶✼✪ ✳✺❀✩✪✶✯✪ ✷✶✹ ❀✶✉✯✪ ✶✺ ✳✺❀✩✪✶✯✪ ✳✺ ✱✰❀✶✱ ✲✩✰✭✉❀✫✯ ✫✸✶✫
✵✶✩✷✪✩✯ ❁✉✹ ✶✺✭ ✻✳✱✱ ✉✱✫✳✷✶✫✪✱✹ ✸✉✩✫ ✵✶✩✷✪✩✯➆ ❁✰✫✫✰✷ ✱✳✺✪✾
ùîüùî þ÷û ð ÷ õýø÷þ
ùî õö÷ùþ ô
÷ ý û ð ÷î ù õ î ÷ ü÷þ û ýîõýõö÷ùþ
÷ü÷î÷þûññò
÷ñ øûþ ñ ýðþ ÷õô þý ýú÷ ûù ð õ ýî ýîûüñýÿûñ
öýý ÷
õö÷ ð þù ÷ ÷ öý÷ û õü÷õõý
ýùîõ ûþø÷þ ûþ÷õö÷ýîñ ùîü÷þ ò ÷ õýþ
ý ýîõþýñýðþ÷
þý ð õùýîõöûõú÷
ýîýõ
ýþù
֔
÷
î ýø÷ô
ö÷ ÷ ýþõ ûù úöùñ÷ ÷þ ÷ ÷îõý ñûùîù öù îüõöûõö÷
üþû ÷îõý
ý
÷÷
÷þ
÷û
ûî
÷þ
öù úö÷ûõõýïû
ûî ûù õö÷
ý
û
ù
î
ü÷þûñ
öùüö÷þøùîùø ÷ ðøúûü÷ù
î ù ðñõ
íþ÷üýîøû
ù
õ
øýþ÷
ýø ÷õ÷úù î õö ùøðøúûü÷ù
õý úö÷þ÷õö÷øù
ûöý ûþø ô
ýîñ ý ò õö÷ ÷ ÷þûññò øûî ûõ÷ þûõ÷
ò õö÷øù
îùøðøúûü÷
ýðîõù
ù úùñ î îýîðþÿûî
÷ öúýðñ
ùî íþ÷üýî
ÿ÷
ñ
ó
ôúöù
øû ÷ùõ øýþ÷õöûî öùüö÷þ
❢♦
✝❛
❡
✐
❛
✐
❖☎ ➇❲
❛ ❖ ✐
✐
☛
❖ ✠
❛ ✐ ☎➈
❇ ❖❖ ✐
❖❡
✠
☎
❛
✐
➇t
❢❛ ❖ ✐
❖
✐
✝❛
✐
✝❛
❖
✝❛
✍✂ ❛ ✐
❢
❖ ✆
❖ ✎✂ ❛ ✐
❛ ☎
❡
❖
❛
✌❖
❢ ❖
❢ ✄✏☎❘✁☎
✞ ❘✂❘❘
✐
✄ ❘☎✁✂
☛
➈
❢
❖ ❢s✐
❢
☛
✐
➈
❖
❖
✐
❖
✄✁
❬❭❭ ❪❫❴❵ ❜ ❝❞❣❭ ❥❧
✑✒✓✔✕✖✓ ✗✘✓✙✒✓❤✓ ✴✚✛✜ ✢✣✤✜✦✧✜✦
★✩✪✫✫ ✬✉✭✭ ✸✳✩✪✯ ✯✪✶✯✰✺✶✱ ✸✪✱✲✪✩✯ ✻✸✰ ✶✩✪ ✼✪✺✪✩✶✱✱✹ ✳✺ ✸✳✼✸ ✯❀✸✰✰✱ ✰✩ ✰✱✭✪✩
✭✉✩✳✺✼ ✫✸✪ ✯✉✷✷✪✩✾ ✬✉✭✭ ✯✶✳✭ ✫✸✪ ✷✳✺✳✷✉✷ ✻✶✼✪ ❩✰❁✯ ✸✪ ✰✵✵✪✩✯ ✶✩✪ ✺✰✫
✷✪✶✺✫ ✫✰ ❁✪ ✵✶✷✳✱✹ ✻✶✼✪ ❩✰❁✯✾
➠➡➢➤➥➦➧➨➤➦➢➩ ➫➢➦➭➡➩ ➯➲➢➦
➨➦➧➨➡➩ ➡➯➯ ➤➡ ➨➳➡➵ ➨➤➧➢➤
ÛÜ Ü Þ â
úýñ ûð ýþõûõùýîùî
÷ ñý ûî ûññýúû
åæçèéêçëìçë
õþûî
ÛÜ Þ Ü á ã
ûþ÷û
ûþ÷ñ
ûüüùî ñ üÿ÷öù
î
ùî ð öýð õþùûñ ùîüûî
÷ ÷ñ
÷î ùññ ûî ûî ÷ ÷ññ þ÷ü ý ýðîõò
åæçèéêçëìçë
ýõö÷þ
õö÷îû
úöù
ñ
÷
ù
î
û
÷
ú÷
ø÷îõûî
ý ÷ ö÷ñ õ÷ û þý îùýî ÷þõòûññýúûî
õûõ÷ õö÷ ýðñ ÷ ÷ñ ü÷õû ûù þ÷õõòüýý þ÷ô ù ûþþ÷õý
÷ ùî ÿûî
þ÷øûîûü÷þ
þ÷
÷
ñ
û
ýðîõò
ÿþýû
ð
ùýîúùõö÷ñ÷
ÿ÷üù
î ö÷ñ õíþ÷üýî
÷ ýø÷ ý îùýîûî
îîùîüý þ÷ ýþõö÷û ÷û ýî õ ûþõ ïðî÷þûù
øûõùññû
ùûñ þýø ûññýúû
øûõùññûô ýðî ûî ýðîõò ÷ ð ûî ûõùýîùî
÷þîíþ÷üýî
ý
ýþõö÷û
þ÷
û
ûùñ
þý ûññõöþ÷÷
ý ïðî÷ôÿðõ
ý øýþ÷õöûîýõö÷þ
ûõöûî
ûõõö÷÷î
ùîüúûü÷û
õù÷ îù ûõ ÷þ ùõò û õ÷þîíþ÷üýî
ýý
þù
ý
ýðîõù÷
öô
ûñ
ñ
úû
öù
õ
ûþõöù
î
ü
ûþ÷ý
õýû
ñýú
ð÷
ûòû
õ÷þ
ýîõþû õ
õûþõ ïý÷ ÷ ÷ñô í ýþõö øûî
ûõùýîûñ ýþ÷ õ ýþõö îýýî ö÷ ýþðøúû ö÷ñ õý ùîüôû î üý þ÷ ÷þîø÷îõ
ýî÷
þ÷øûîûü÷ø÷îõ
ûùñùîüúûü÷
ýþ÷ ú÷ûõö÷þô
ýõ÷îõùûññ÷üù
ù ÷ î÷ ðûñÿ÷î÷
û õö÷öýðþñò
ñû ó úûü÷ôð
÷û ð÷ñ õ÷þîíþ÷üýî
õ÷þô ûù ý ÷þ ö÷÷û ûù õ ù ÷ý õö÷ ñð÷ õùýî ù ð ýþõö÷ð
ýî
ý
ýøùîü
ù
õ
ù
î
ûî
õ ûî
ý þòùîü ûî ýðîõûù
ý
÷þõùø÷
ûù
õýõö÷øû
ñ÷üù
ñûõù
÷
÷
ùýîôûññýú
î
ôõö÷
ûüñ
÷
û
ù úù î î ñð ôö÷ñ
ùîü ûò ÷ íþ÷üýî
ûñþ÷ þ÷ ÷îõû ûî ýþùõòý ø÷ öûîù
õö÷ õûþõù ÷ îüõýõðþî
÷î ÷ ùñ þòûõ
ú÷þ÷ õù ùîü ÷ ýþñý
úýþ ÷þ úùõöùîû
ôñûÿýþ÷þ
ýþ÷
ð
õ
÷ ùû ûþõø÷îõý
õþòý
õýÿþùîüõýõö÷õûÿñ÷
þ ÷î ÷ ù ÷ õö÷÷î
ý ñ÷ õö÷ñ
û ûñ õøýîõöô
ûþõù ÷ ðñûþûþ÷û
ûîòù
ð÷ ýþ þýÿñ÷ø
ñ ÷õ÷þøù ý î î ÷õö÷ù
ÿðõ
ùý ûò îûö÷û
÷
֔
֔
õýîô
ñ
û
ûñ
ñ
û
û
ùîüõö÷ùþþ÷
÷
õù
÷
õù ÷ïðñòóý ýþ õöù ð ö
ýø÷ûþ÷û
ý
ýø÷þýòûþ÷ÿþýúîô
ýþ
ýðîõù÷
ò÷ûþôúûü÷þûõ÷
õýúî
õöûõ
öù
ñ
÷
ûî
ýþõö÷û
ýý ÷ þù ÷ñ ö ûù ûù õö÷øý ÷þ ùîõþý
ýþ
ûî ÷ññûî
ûþþ÷õý ýðñ ñûÿýþ÷þ
ú÷îõð
ýðõö÷þî
ùîüõýû
ðþ÷ûðý
ûÿýþ
õù ýðîõòûî
ñ üþ÷÷îô õ÷þîíþ÷üýîûþ÷
û
÷þ
ð
÷
ðþùîüõö÷ð
þ÷
î ÷ üù ùûññ úýþõöõû
ùîü ýøùîü
õö÷ þûî ûîòýî
÷ ûõ÷þûõù
ûî þ÷ñ÷û î ÷ô ð þ÷ õþù÷ ûùñùîüúûü÷
÷ õöûõ ùýî ú÷þ÷
ýî
ý
îýõ÷ô÷
ò
úù
õ
öûî
÷ûî
øîûöû
ù
õýûññúýþ
÷þ úýþ ÷ø ñýò÷ ö÷ ÷ úù ûõû ÷ ýññ÷
õ÷ õùýî þýøû ùî ð õûõ÷ õþò
þûõ÷ ûþ÷õö÷øùîùøðø
ýîûññ
ýî
üþû ýø÷öù
÷ ûþ÷ üö÷þ÷ñ
ðþùîü ÷ ûõùýî ùî þ÷û ÷ý ÷ý ñ÷ úýþ ùîü ÷õ÷þò
ðÿñù
õþð
ù ð þý ÷ ùî ÷þõòñùî÷
ñð ÷ ÷ø úûü÷
õöûõ øð õÿ÷ ûù þûõ÷ ûþ÷ ÷õ÷þøùî÷ ð ùîü
❋✣●❍❏
♦♣qrs♣t ✉✈✇✇ ①②③④⑤⑥⑦⑧②⑨⑧⑩④❶⑥⑤❷②①❸⑦④⑤⑧❹②⑨ ✜✢✣✤✥✜✤ ✦✧ ❑✥❱❍✥ ✧✤✢◗❨ ❋●❍✥❲
✸
✽
✿
❦❀✼❄
✮
❩
❩
❩
❩
❩
❩
❝
❡
❳✯✮✹
✰✮✮❩
❩
❩
❩
❩
❳
❤✼❄✼✮✵✼❀✰❩
❩
❩
✐
❳
❈✂✄✄ ✓ ☎✆✝✞✟✠✝✡☛✝✡☞✝✌✠✡✍✍✎✂✏
❺❻❼❽❾❿➀
❺❿➊➋➌➍➎➏ ★✩✶✪✫✬✭✪✭✶✬✶ ✺✑✒✲
❩
❩
❩
❩
❩
❵
❳
❬❭ ❬✼❴✹ ❁✮✮✹ ✵ ❪ ✮❩ ✹✰ ❩ ❅❩ ❩ ❩ ❩ ❩ ❩ ❩ ❩ ❵ ❫ ❳ ❳ ❇❢✹ ▲✼✸✸ ✸ ✰ ✯ ❄❣❩ ❁❄✹ ❩ ✰ ❩ ✮❩ ❩ ❩ ❩ ❩ ❩ ❩ ❩❵ ✷ ❡ ❡ ❦✯❅✼❧✯❩
✄ ✏✍
✔✕✲ ✂ ✕ ✗✡✂☞✻✝✍✟✠✝✡☛✝✡
✒✔✒✍✡✠✝☞✻✂☞✝✎✂✖
♠✼✽❅✰❄❜✼❄❅❩ ❩❵❳
➁➂➃➄➅
➆➇➈➁➉
■
✮
✮✯✰✱✴
☞✝✌✠♥✄
✳
✘
✍✎✳
✽
✹
✼
✽❩
❬❄✼✮✮❜✼❄❅❩
❩
❩
❝
❳
❇❀✹
❩
❩
❩
❩
❩
❫
❡
✷✮✰✵✸
✹
✼
✽✮✾✿✱❀❁❂✰✮
➐➑➒➓➔
→➣↔↕➑➙ ↔➛➜➜➙ ▲❁❃❄❁✽❅✰✾❇❄✰❂✼✽
❞✰❁❄❡❢❢❣❩❩ ✿✴❳ ❥✰✵✼❄❅❩❩ ❩ ❩ ❩ ❩ ❵❡
✙✍✡✝✘✍☞✏✂✘✏✖☞✚✍✍☞✛✂✗✝✑❛✳
FRIDAY
❊❖❯ ❖❆❘❉ ✁❖▼▼❊◆❚❙ ❖◆ ❖P▼ Online at lagrandeobserver.com
❂ Ö❃❊▼ ❊●×❉ ❏◗ ØP▲❉ Ù❏▲❍▼❃●❍❊ ❙❏❏P❉❄
➣↔ ♣♣ ↕➙➛➛q
❃❍× ×❃❅②❉❄ ▼❳❃❍ ❄❉❊▼ ❏◗ ❄❉❨●❏❍
➸ ➛ ➺ ♣➻ ➛➛
❖
❛ ✐
⑧✇③⑧❇⑥❇✌✡⑧ ⑤ ✡
❖ ✐
❖
❢✇
✈
✠ s
❖ ❢
❢
❢❢
☎
❡
✈
①t ✇
❢
❖
❢
✐ ❖
❖
✐ ❖
❢❖
❖
❖
❛ ❖
❢t
❢✈
① ❛
s✐
❖
❖ ✐ ✈
❖ ❢✌ ❖ ❛ ❖ ✐
❢
① ☎❲
✇
✞ ☛
❈
❯ ❖
❖
❈
❇ ❖
❖✌
✐
☎
✆
➇✡
s
✐ ❖
❡
❛
❖☎
❖s
➈
❛ ❖
❛
❢✇
✇
❯ ❖ ✐ ❲
✈❲ ✈
t
✇
✇
➼
s
❢s✐
❖☎
✞
➇③
❖ ❢
⑦
❈ ❛
⑧
❖
✡ ✆ ① ✆
♦
❖
❖ ❢
⑥ ❖
❲
❲
➈
❖⑥
❯ ❖ ✐
❖☎
❡
❖
❖ ✈
☛
❛ ✐
✐
❢❛ ❛
☛
❬❭❭ ➽➔➟❵ ❜ ❝❞❣❭ ❥❧
❦❇✈
✡ ☎✞ ❡
❆
☞
❖ ❇ ❛☎ ❯
✞
❦❇✈❈ ✆ ☞
❖
✐ ❖
❖ ✐
❢s✐
❢
✥
✐
✈
✥
❖❲
⑧
❢ ✈
✥ ✆
③
❖
☎
③ ❢
❖
✈
❖ ✐
❛
❢
❘✂ ✎
❛✐
✆
✈
❢
✐
✈
❛
✆
❛
❢ ✐
❛ ✐ ✆
✐
❡
✐ ❖
❖✞
❖ ✐ ❖
❛✈
✐
☎
③ ❛ ✐
❖ ✐
❖ ✐ ❖ ❖✐ ✈
➜
❛ ❛
❢✈✐
❛
❖
❖
❲
❈
➜ ❖
❖ ✆ ✈
❛
❖
❖
✐
❛ ❛
❈
➜
✥
❖
❖
❖ ❖ ✐
✥
❈
➜ ❖ ❛ ✆ ✈
✐
✐
☎
✆
✐
✐ ✈
✌
❛ ✆
❖ s ❖
s
❖
✆
✈
❛ ❖
♦
❢
☛
✐
✐
❖
✐
☎
❛
❢
⑧❢❢ ✐ ✆
❢
✐
❛☎ ❆✐✐ ❖✈
✞
❢r
❖✌ ❖
❛
❛ ✆
➾❤➚✖✖✘ ➪➶➹➹➘➴ ✴✚✛✜ ✢✣✤✜✦✧✜✦
➷✩✰✷ ✱✪✵✫➬ ➮✪✺✾ ★✳✱✱ ➱✶✺✯✪✱✱ ✃✬❐❒✫✸✪✺✶❮ ✶✺✭ ✬✪✲✾ ❰✩✪✼
★✶✩✩✪✫✰ ✃✬❐Ï✰Ð✪❮ ✱✳✯✫✪✺ ✶✯ ✱✰❀✶✱ ✩✪✲✩✪✯✪✺✫✶✫✳Ð✪✯ ✵✩✰✷
Ñ✺✳✰✺✮ Ò✶✱✱✰✻✶ ✶✺✭ Ñ✷✶✫✳✱✱✶ ❀✰✉✺✫✳✪✯ ❁✩✰✉✼✸✫ ✳✯✯✉✪✯
✵✶❀✳✺✼ ✫✸✪✳✩ ✶✩✪✶✯ ✫✰ ✶ ✭✳✯❀✉✯✯✳✰✺ ✻✳✫✸ ✫✸✪ ✸✰✲✪ ✰✵ ✯✪✪✳✺✼
✱✪✼✳✯✱✶✫✳Ð✪ ✶❀✫✳✰✺Ó✉✪✯✭✶✹ ✶✵✫✪✩✺✰✰✺ ✶✫ Ô✶✯✫✪✩✺ Õ✩✪✼✰✺
Ñ✺✳Ð✪✩✯✳✫✹✾
☛
✐
❛
❛ ❖
❖
❛
❖
☛ ☎③
❖
❖
✐
✐ ❖❢
✈
✐
✈ ❖
❖ ✐
❬❭❭ ➝❵➒❫➞➐➟ ❜ ❝❞❣❭ ❥❧